BOŽSKÁ  LÁSKA  A  MOUDROST
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - BOŽSKÁ LÁSKA A MOUDROST    3,3 MB
  EN  Celá kniha - DIVINE LOVE AND WISDOM    2,2 MB
  DE  Celá kniha - DIE GÖTTLICHE LIEBE UND WEISHEIT    2,0 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
PŘEDMLUVA
KAPITOLA I - STVOŘITEL
1.LÁSKA JE ŽIVOT ČLOVĚKA
2.POUZE BŮH, TEDY PÁN, JE LÁSKA SAMA, PROTOŽE JE ŽIVOT SÁM ANDĚLÉ A LIDÉ JSOU PŘÍJEMCI ŽIVOTA
3.BOŽSTVÍ SE NENACHÁZÍ V PROSTORU
4.BŮH JE PRAVÝ ČLOVĚK
5.BYTÍ A JEHO PROJEV TVOŘÍ V BOHU - ČLOVĚKU JEDEN ROZLIŠITELNÝ CELEK
6.NEKONEČNÉ TVOŘÍ V BOHU - ČLOVĚKU JEDEN ROZLIŠITELNÝ CELEK
7.EXISTUJE JEDEN BŮH - ČLOVĚK, JENŽ JE ZDROJEM VŠEHO
8.VLASTNÍ BOŽSKOU PODSTATOU JE LÁSKA A MOUDROST
9.BOŽSKÁ LÁSKA JE SOUČÁSTÍ BOŽSKÉ MOUDROSTI, BOŽSKÁ MOUDROST JE SOUČÁSTÍ BOŽSKÉ LÁSKY
10.BOŽSKÁ LÁSKA A BOŽSKÁ MOUDROST JE SUBSTANCE A FORMA
11.BOŽSKÁ LÁSKA A MOUDROST JSOU SUBSTANCE A FORMA O SOBĚ – JSOU PROTO VLASTNÍM A JEDINEČNÝM JSOUCNEM
12.BOŽSKÁ LÁSKA A BOŽSKÁ MOUDROST NEMŮŽE JINAK NEŽ BÝT A PROJEVOVAT SE V DRUHÝCH, ZE SEBE STVOŘENÝCH
13.VŠE VE VESMÍRU JE STVOŘENO BOŽSKOU LÁSKOU A BOŽSKOU MOUDROSTÍ BOHA - ČLOVĚKA
14.VŠE VE STVOŘENÉM VESMÍRU JE PŘÍJEMCEM BOŽSKÉ LÁSKY A BOŽSKÉ MOUDROSTI BOHA - ČLOVĚKA
15.VŠE STVOŘENÉ JE URČITÝM OBRAZEM ČLOVĚKA
16.UŽITKY VŠECH STVOŘENÝCH VĚCÍ STOUPAJÍ PO STUPNÍCH OD NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ AŽ K ČLOVĚKU A SKRZE ČLOVĚKA K BOHU - STVOŘITELI, SVÉMU ZDROJI
17.BOŽSTVÍ VYPLŇUJE BEZPROSTOROVĚ VEŠKERÝ PROSTOR
18.BOŽSTVÍ JE BEZČASOVĚ PŘÍTOMNO VE VEŠKERÉM ČASE
19.BOŽSTVÍ JE STEJNÉ V TOM NEJVĚTŠÍM I V TOM NEJMENŠÍM
KAPITOLA II - PROSTŘEDKY STVOŘENÍ
20.BOŽSKÁ LÁSKA A BOŽSKÁ MOUDROST SE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ JEVÍ JAKO SLUNCE
21.ZE SLUNCE, JEŽ VZNIKÁ Z BOŽSKÉ LÁSKY A BOŽSKÉ MOUDROSTI, PLYNE TEPLO A SVĚTLO
22.ONO SLUNCE NENÍ BOHEM; JE VYZAŘOVÁNÍM Z BOŽSKÉ LÁSKY A BOŽSKÉ MOUDROSTI BOHA - ČLOVĚKA TOTÉŽ PLATÍ PRO TEPLO A SVĚTLO Z ONOHO SLUNCE
23.DUCHOVNÍ TEPLO A SVĚTLO, JEŽ VZNIKAJÍ VYZAŘOVÁNÍM OD PÁNA JAKO ZE SLUNCE, TVOŘÍ JEDEN CELEK STEJNĚ JAKO JEHO BOŽSKÁ LÁSKA A MOUDROST
24.SLUNCE DUCHOVNÍHO SVĚTA SE OBJEVUJE VE STŘEDNÍ VÝŠCE, VE STEJNÉ VZDÁLENOSTI OD ANDĚLŮ JAKO SLUNCE PŘÍRODNÍHO SVĚTA OD LIDÍ JAKO SLUNCE PŘÍRODNÍHO SVĚTA OD LIDÍ
25.VZDÁLENOST MEZI SLUNCEM A ANDĚLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ JE ZDÁNLIVÁ A ZÁVISÍ NA TOM, JAK ANDĚLÉ PŘIJÍMAJÍ BOŽSKOU LÁSKU A MOUDROST
26.ANDĚLÉ JSOU V PÁNU A PÁN JE V NICH; A PROTOŽE ANDĚLÉ JSOU PŘÍJEMCI, POUZE PÁN JE NEBEM
27.VÝCHOD V DUCHOVNÍM SVĚTĚ JE TAM, KDE SE NACHÁZÍ PÁN JAKO SLUNCE; TÍM JSOU URČENY I OSTATNÍ OBLASTI
28.OBLASTI DUCHOVNÍHO SVĚTA NEPOCHÁZEJÍ OD PÁNA JAKO OD SLUNCE, ALE OD ANDĚLŮ, A TO PODLE JEJICH SCHOPNOSTI PŘIJÍMAT
29.ANDĚLÉ SE TVÁŘÍ NEUSTÁLE OBRACEJÍ K PÁNU JAKO KE SLUNCI, A TAK MAJÍ JIH PO PRAVICI, SEVER PO LEVICI A ZÁPAD ZA SEBOU
30.VŠECHNY VNITŘNÍ ÚROVNĚ MYSLI I TĚLA ANDĚLŮ JSOU OBRÁCENY K PÁNU JAKO KE SLUNCI
31.VŠICHNI DUCHOVÉ, AŤ JSOU JAKÉHOKOLI CHARAKTERU, SE OBDOBNÝM ZPŮSOBEM OBRACEJÍ KE SVÉ VLÁDNOUCÍ LÁSCE
32.BOŽSKÁ LÁSKA A BOŽSKÁ MOUDROST, JEŽ VYZAŘUJÍ Z PÁNA JAKO ZE SLUNCE A VYTVÁŘEJÍ TEPLO A SVĚTLO V NEBI, JSOU BOŽSKÝM VYZAŘOVÁNÍM, TEDY DUCHEM SVATÝM
33.PÁN STVOŘIL VESMÍR A VŠE V NĚM PROSTŘEDNICTVÍM SLUNCE, KTERÉ JE PRVOTNÍM VYZAŘOVÁNÍM BOŽSKÉ LÁSKY A MOUDROSTI
34.SLUNCE PŘÍRODNÍHO SVĚTA JE ČISTÝ OHEŇ, A PROTO JE MRTVÉ; A PROTOŽE PŘÍRODA POCHÁZÍ Z TOHOTO SLUNCE, JE TAKÉ MRTVÁ
35.BEZ ONĚCH DVOU SLUNCÍ, JEDNOHO ŽIVÉHO A DRUHÉHO MRTVÉHO, BY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU STVOŘENÍ
36.CÍL STVOŘENÍ - TEDY NÁVRAT VŠEHO KE STVOŘITELI A SPOJENÍ S NÍM – SE NAPLŇUJE NA KONEČNÉ ÚROVNI
KAPITOLA III - STRUKTURA STVOŘENÍ
37.V DUCHOVNÍM SVĚTĚ JSOU ATMOSFÉRY, VODSTVA A ZEMĚ PRÁVĚ TAK JAKO VE SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, JSOU VŠAK DUCHOVNÍ PODSTATY
38.EXISTUJÍ RŮZNĚ STUPNĚ LÁSKY A MOUDROSTI, A PROTO I RŮZNÉ STUPNĚ TEPLA A SVĚTLA, STEJNĚ RŮZNÉ STUPNĚ ATMOSFÉR
39.EXISTUJÍ DVA DRUHY STUPŇŮ, VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ
40.VERTIKÁLNÍ STUPNĚ JSOU STEJNORODÉ; JEDEN VYCHÁZÍ Z DRUHÉHO VE STEJNÉM POŘADÍ JAKO ÚČEL, PŘÍČINA A ÚČINEK
41.PRVNÍ STUPEŇ JE ÚHRNEM A PODSTATOU NÁSLEDUJÍCÍCH STUPŇŮ
42.VEŠKERÁ DOKONALOST ROSTE A STOUPÁ SE STUPNI A PODLE STUPŇŮ
43.V POSTUPNÉM ŘÁDU JE PRVNÍ STUPEŇ NEJVÝŠE A TŘETÍ STUPEŇ NEJNÍŽE, ZATÍMCO V SIMULTÁNNÍM ŘÁDU PRVNÍ STUPEŇ TVOŘÍ STŘED A TŘETÍ STUPEŇ OKRAJ
44.KONEČNÝ STUPEŇ JE SOUHRNEM, SCHRÁNOU A ZÁKLADNOU STUPŇŮ PŘEDCHOZÍCH
45.VERTIKÁLNÍ STUPNĚ NACHÁZEJÍ VE SVÉM KONEČNÉM VYJÁDŘENÍ NAPLNĚNÍ A SÍLU
46.STUPNĚ OBOU DRUHŮ SE NACHÁZEJÍ VE VŠEM STVOŘENÉM, V TÉ NEJVĚTŠÍ I TÉ NEJMENŠÍ SKUTEČNOSTI
47.V PÁNU SE NACHÁZEJÍ TŘI VERTIKÁLNÍ, NEKONEČNÉ A NESTVOŘENÉ STUPNĚ, A V ČLOVĚKU TŘI KONEČNÉ A STVOŘENÉ STUPNĚ
48.TYTO TŘI STUPNĚ EXISTUJÍ V KAŽDÉM ČLOVĚKU OD NAROZENÍ A MOHOU SE OTEVÍRAT POSTUPNĚ. KDYŽ JSOU OTEVŘENY, ČLOVĚK JE V PÁNU A PÁN JE V ČLOVĚKU
49.AČKOLI DUCHOVNÍ SVĚTLO VPLÝVÁ DO ČLOVĚKA SKRZE TŘI STUPNĚ, DUCHOVNÍ TEPLO DO NĚJ NEVPLÝVÁ, POKUD SE ČLOVĚK NEVYHÝBÁ ZLŮM JAKO HŘÍCHŮM A NEHLEDÍ K PÁNU
50.POKUD NENÍ V ČLOVĚKU OTEVŘEN VYŠŠÍ, DUCHOVNÍ STUPEŇ, STÁVÁ SE PŘÍRODNÍM A SMYSLOVÝM ČLOVĚKEM
51.PŘÍRODNÍ STUPEŇ LIDSKÉ MYSLI, NAHLÍŽEN SÁM O SOBĚ, JE POSTUPNÝ, ALE DÍKY SOUVZTAŽNOSTI S OBĚMA VYŠŠÍMI STUPNI SE PŘI SVÉM POZVEDNUTÍ JEVÍ JAKO ODDĚLENÝ
52.PŘÍRODNÍ MYSL, JEŽ JE OBALEM A SCHRÁNOU VYŠŠÍCH STUPŇŮ LIDSKÉ MYSLI, JE REAKTIVNÍ. NEJSOU LI VYŠŠÍ STUPNĚ OTEVŘENY, REAGUJE PROTI NIM; JSOU LI OTEVŘENY, PŮSOBÍ S NIMI V SOULADU
53.ZLO POCHÁZÍ ZE ZNEUŽITÍ SCHOPNOSTÍ ČLOVĚKU VLASTNÍCH - ROZUMNOSTI A SVOBODY
54.ZLA A NEPRAVDY JSOU NAPROSTO PROTIKLADNÉ DOBRŮM A PRAVDÁM. ZLA A NEPRAVDY JSOU TOTIŽ ĎÁBELSKÉ A PEKELNÉ, ZATÍMCO DOBRA A PRAVDY JSOU BOŽSKÉ A NEBESKÉ
55.VŠE, CO JE SOUČÁSTÍ TŘÍ STUPŇŮ PŘÍRODNÍ MYSLI, SE UZAVÍRÁ DO SKUTKŮ, KTERÉ ČINÍME TĚLESNĚ
KAPITOLA IV - O ZPŮSOBECH STVOŘENÍ
56.PÁN OD VĚČNOSTI, JENŽ JE JEHOVAH, STVOŘIL VESMÍR A VŠE V NĚM ZE SEBE, NE Z NIČEHO
57.PÁN OD VĚČNOSTI NEBOLI JEHOVAH BY NEMOHL STVOŘIT VESMÍR A VŠE V NĚM, KDYBY NEBYL ČLOVĚK
58.PÁN OD VĚČNOSTI NEBOLI JEHOVAH VYTVOŘIL SÁM ZE SEBE SLUNCE DUCHOVNÍHO SVĚTA, A Z NĚJ STVOŘIL VESMÍR A VŠE V NĚM
59.V PÁNU JSOU TŘI SKUTEČNOSTI, JEŽ JSOU PÁNEM: BOŽSKÁ LÁSKA, BOŽSKÁ MOUDROST A BOŽSKÁ UŽITEČNOST. TYTO TŘI SKUTEČNOSTI SE ZDÁNLIVĚ VYSKYTUJÍ MIMO SLUNCE DUCHOVNÍHO SVĚTA: BOŽSKÁ LÁSKA JAKO TEPLO, BOŽSKÁ MOUDROST JAKO SVĚTLO A BOŽSKÁ UŽITEČNOST JAKO ATMOSFÉRA, KTERÁ JE DRŽÍ POHROMADĚ
60.ATMOSFÉRY, JEŽ JSOU TŘI V OBOU SVĚTECH, DUCHOVNÍM A PŘÍRODNÍM, SE NA POSLEDNÍ ÚROVNI ZAKONČUJÍ V SUBSTANCÍCH A LÁTKÁCH CHARAKTERISTICKÝCH PRO ZEMI
61.V SUBSTANCÍCH A LÁTKÁCH, JEŽ VYTVÁŘEJÍ, NENÍ NIC Z BOŽSTVÍ O SOBĚ; AVŠAK Z BOŽSTVÍ O SOBĚ POCHÁZEJÍ
62.VEŠKERÉ UŽITKY, JEŽ JSOU CÍLI STVOŘENÍ, SE NALÉZAJÍ VE FORMÁCH A NABÝVAJÍ TĚCHTO FOREM ZE SUBSTANCÍ A LÁTEK CHARAKTERISTICKÝCH PRO ZEMI
63.VŠE VE STVOŘENÉM VESMÍRU JE Z HLEDISKA UŽITEČNOSTI OBRAZEM ČLOVĚKA; TO SVĚDČÍ O TOM, ŽE BŮH JE ČLOVĚK
64.VŠECHNY VĚCI, KTERÉ PÁN STVOŘIL, JSOU UŽITEČNÉ. JSOU UŽITEČNÉ V TAKOVÉM POŘADÍ, STUPNI A OHLEDU, V JAKÉM SE VZTAHUJÍ K ČLOVĚKU A SKRZE ČLOVĚKA K PÁNU, SVÉMU ZDROJI
65.ZLÉ UŽITKY NESTVOŘIL PÁN, ALE VZNIKLY SOUČASNĚ S PEKLEM
66.VIDITELNÉ SKUTEČNOSTI STVOŘENÉHO VESMÍRU DOSVĚDČUJÍ, ŽE PŘÍRODA NIC NESTVOŘILA A NIC NEVYTVÁŘÍ, ALE ŽE VŠE TVOŘÍ PÁN ZE SEBE PROSTŘEDNICTVÍM DUCHOVNÍHO SVĚTA
KAPITOLA V - CÍL STVOŘENÍ
67.PÁN PRO SEBE V ČLOVĚKU STVOŘIL A ZFORMOVAL DVA PŘÍBYTKY A PŘIJÍMACÍ SCHRÁNY. NAZÝVAJÍ SE VŮLE A ROZUM - VŮLE PRO JEHO BOŽSKOU LÁSKU A ROZUM PRO JEHO BOŽSKOU MOUDROST
68.VŮLE A ROZUM, JEŽ JSOU PŘÍJEMCI LÁSKY A MOUDROSTI, SÍDLÍ V CELÉM MOZKU A V KAŽDÉ JEHO ČÁSTI, A PROTO V CELÉM TĚLE A V KAŽDÉ JEHO ČÁSTI
69.EXISTUJE SOUVZTAŽNOST MEZI VŮLÍ A SRDCEM A MEZI ROZUMEM A PLÍCEMI. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA
70.SOUVZTAŽNOST SRDCE S VŮLÍ A ROZUMU S PLÍCEMI NÁM UMOŽNÍ POZNAT VŠE, CO LZE POZNAT O VŮLI A ROZUMU NEBOLI O LÁSCE A MOUDROSTI - TEDY VŠE O LIDSKÉ DUŠI
71.POČÁTEČNÍ STAV ČLOVĚKA PO POČETÍ
72.REJSTŘÍK BIBLICKÝCH CITACÍ
73.POZNÁMKY
74.OBSAH
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu