SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  601 - 692  KNIHY  "ROZHOVORY II."   ZDE ...

 

 

693. Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)       20.10.1998.    20:40-21:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé od nás tady z vesmírných lodí nad vámi a jsme tuze rádi, že jsi teď právě usedl k psaní. Chceme ti předat informace ohledně tvoření vesmírů nejrůznějších.

 

Tak tedy co do tvoření vesmírů nekonečných, je to s tím tak, že každý jednotlivý tento vesmír je vytvořen tak, že rotuje celý se svými planetami a malými slunci kolem centrálního slunce.

 

Centrálním sluncem Galaxie Mléčné dráhy je Alkyone. Toto slunce září velice silně bíle a jeho velikosti stěží dovedete vy pozemšťané představit. Nebudeme ji zde uvádět – není důležitá.

 

Dále je však ještě jedno mnohem větší slunce, centrální hvězda vašeho Vesmíru, kolem níž  otáčí se na miliony slunečních galaxií. Její jméno jest Anapur (nachází se ve středu obří eliptické galaxie s výtryskem M87 v souhvězdí Panny, blíže viz sdělení 496 – pozn. zpracovatele). Toto těleso je tak gigantické svými rozměry, že odpovídá zhruba průměru vaší Galaxie Mléčné dráhy.

 

Toto vše tvoření hvězdných systémů a jejich sluncí je důkazem velikosti a neomezenosti hranic tvoření našeho Stvořitele prvotního. Neznamená to tedy, že je gigant Anapur nějak nadřazen nad Alkyone a ono zase nad vaše malé Slunce a to nad vaší planetu Zemi, ale vše v jednom jest a to byl původní záměr, vytvořit vše a toto mělo se zase kumulovat do původního jednoho. Můžeme si ještě pro dnešek sdělit, že takto vytvořených vesmírů jest skutečně hodně, že tu není ten váš sám se svými hvězdnými systémy a centrálními slunci.

 

To by ale už bylo pro dnešek vše o tomto a  na shledanou zítra se těšíme my, všichni tví vesmírní přátelé.“

 

 

 

694.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)               21.10.1998.   22:40-23:16 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes zase od nás tady z vesmírných lodí nad vámi. Odpovíme ti na tvojí nevyslovenou otázku, jak je to dále s těmi dalšími vesmíry ?  Pro dnešek slyš jen krátce toto. Tak jako váš Vesmír má centrální slunce Anapur, mají i ostatní vesmíry svá centrální slunce, kolem nichž se vše otáčí. Tyto centrální slunce těchto vesmírů jsou oněmi slunci 3. řádu. Nad nimi jsou pak ještě slunce řádu 2., pak 1. A nakonec ono výrazné slunce, čili světlo Stvořitele našeho prvotního obsažené ve všem a ve všech. Od řádu slunce číslo 2 směrem ke Stvořiteli prvotnímu jsou už tyto pojmy mimo hmotné vnímání. Vše je pouze duch a duchovní principy řízené zákony vesmírnými. Tyto zákony lze rychle a jednoduše vyjádřit touto větou:

 

Budiž světlo a skrze něho budiž oživena hmota, která svou svobodnou vůlí skrze lásku a harmonii navrátí se zase zpět ke světlu.

 

Takto je tam vše vyjádřeno. Karmický zákon je už potom jen důsledkem, jenž vyplynul z jisté neposlušnosti, či odpadnutí od světla prvotního. Toto jest pro dnešek tady od nás vše a loučíme se s vámi vaši přátelé vesmírní.

                                                                                               Dobrou noc.“

 

 

 

695.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)     22.10.1998.     21:00-22:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé my tady z vesmírných lodí nad vámi a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy naší lásky. Dnes ti něco řekneme o dalších světlech ve Vesmíru vašem i našem. Vidíme tě, jak jsi napjatý a plný očekávání na tyto nové informace pro vás, lidi pozemské.

 

Tak pokud jde o světla ve vašem Vesmíru, je to s nimi takto. Těmito světly jsou míněna tělesa zvaná slunce, jež vyzařují tuto energii světelnou do okolního prostoru ve formě fotonů. Toto se děje neustále a vytrvale už od vzniku tohoto Vesmíru a bude se tak dít ještě velmi dlouho, jak uzná náš i váš Stvořitel prvotní za vhodné. Tato světla mají jistou svou hierarchii a platí pro různé planetární systémy a galaxie současně. Pro vaši Galaxii a váš planetární systém platí toto. Středem vaší Sluneční planetární soustavy je světlo – vaše malé Slunce, dodávající fakticky život pro tuto planetu Zeni vaší i naší milou. To, že vaše Slunce jest velmi malou hvězdou, jej nikterak nezařazuje na poslední místo v hierarchii světel, ale značí toto jistou posloupnost tvoření Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Další věc v tomto je taková, že platí zákon posledního stvoření a tento zákon skutečně platí i pro vaše Slunce a jeho planetární systém. Tento systém vaší Sluneční soustavy dále se otáčí kolem centrálního slunce Alkyone vašeho a s dalším velikým množstvím sluncí a jejich planetárních systémů tvoří nepřeberné množství rotujících těles, navzájem kolem sebe rotujících, nazýván jest vámi i námi Mléčnou dráhou, toť jest vaší Galaxií mateřskou.“

 

 

 

696.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)        24.10.1998.  18:25-19:25 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes zase my všichni – tvé bytosti multidimenzionální a sdělíme ti další informace k tvoření vesmírů. My jen chceme, abyste si vy lidé tady na Zemi uvědomili nutnost státi se bytostmi vesmírnými, tedy multidimenzionálními a vést vaši planetu Zemi k tomu, aby byla přijata s otevřenou náručí do vesmírné konfederace planet a začala fungovat jako Živá knihovna Vesmíru tohoto, kde všechny informace zakódovány jsou a bytosti ducha světelného jimi tedy dle potřeb svých listovati mohou. Toto už bude k tomuto vše a nyní ti budeme takto předávat další informace týkající se tvoření vesmírů dalších. Tyto další vesmíry nemusí být totiž úplně všechny hmotné povahy. Mohou tu existovat například vesmíry geometrických obrazců, holoproudých těles, či holomických duší. Tyto vesmíry pak už nejsou tak hmotné, jako je například ten váš a tudíž jsou i svou velikostí mnohem, mnohem menší, než je právě tento váš.

 

Dnes ti ještě napíšeme něco k výše uvedeným třem typům vesmírů.

 

(1.)

Tak tedy vesmír geometrických obrazců existuje sám o sobě pro využívání těchto obrazců bytostmi světelnými, neboť právě jen tyto bytosti mohou používat správně sílu informací v geometrických obrazcích obsaženou.

 

(2.)

Vesmíry holoproudých těles jsou, co do tvoření, poněkud vývojově níže. Jsou sice podobné těm předchozím, ale nejsou využívány už bytostmi světelnými, ale právě bytostmi, dalo by se říci, tápajícími. Tato geometrická tělesa nemají sílu inteligence ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Jsou jakoby více zhmotnělá a těžkopádná. Toto je důsledkem toho, kdo je jejich tvůrcem prvotním. Obecně platí, že tyto vesmíry jsou pro duchovní bytosti jdoucí ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu zcela zbytečné a existují tu jen proto, že každá mince má nejen svůj líc, ale i rub.

 

(3.)

K třetímu typu, vesmíru holomonických duší, lze napsat krátce toto. Tento vesmír jest vesmírem astrálních bytostí, které došly k poznání své cesty špatné a následkem tohoto poznání bylo jim určeno zařadit se do tohoto vesmíru. Lze zde napsat, že toto jest vesmír, kde očišťují se duše nějakou prací  pro Stvořitele našeho prvotního od svých přestoupení, či chyb většího rozsahu.

 

Toto bylo by od nás pro vás, lidi pozemské, dnes vše a loučíme se s vámi oběma vaši přátelé vesmírní.

                   Ahoj.“

 

 

 

697.  Tvoření vesmírů – duchovní implantáty.

                                                    (Přijal Jaroslav P.)        25.10.1998.       20:00-21:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé my všichni tady z vesmírných lodí nad vámi. Chceme vám dnes napsat další informace ohledně tvoření vesmírů všech. Slyš tedy další  informace o tomto. Včera jsme rozebírali informace první a krátké o třech typech vesmírů dalších. Dnes napíšeme vám něco o vesmírech těchto, o jejich úrovních v  tvůrčí podstatě ducha samotného. Toto jest problematika už poněkud obsáhlejší, a proto dnes bude toto psaní o tomto jen takovým malým úvodem.

 

Existují tady tyto tři druhy vesmírů paralelně vedle vesmírů hmotných, to jest takových, jako ten váš jest. Paralelně existují proto, aby mohli někteří vybraní jedinci z těchto vesmírů čerpat informace. Toto platí ovšem především pro typ první – vesmír geometrických obrazců. Na Zemi vaší krásné právě teď dochází k onomu čerpání z vesmíru tohoto, což jsou vámi známé kruhy v obilí a v poslední době u mnohých z vás aplikované implantáty (duchovní, nikoli hmotné – pozn. zpracovatele). Toto bude se dít ve stále větší míře i v čase blízko budoucím a bude to samozřejmě ovlivňovat v pozitivním smyslu myšlení lidí těchto pozemských. Dále bude předmětem dnešního psaní osvětlení hlavních typů implantátů, neboť toto je v současné době vše pro vás dosti důležité.

 

 

DUCHOVNÍ  IMPLANTÁTY

 

(1.)

Tak prvním typem implantátů může být třeba kruh. Tento implantát dostanou lidé, jež cítí potřebu  vysvětlení existence života skrze vyšší tvůrčí podstatu. Jsou to jedinci hledající vytrvale svoji cestu ke Stvořiteli prvotnímu a nacházejí ji právě teď a v  tento čas skrze implantát, jenž umožní jim přijímat tyto informace od Boha Stvořitele prvotního všeho a všech v plném rozsahu a intenzivněji, než by se tak dělo bez onoho tohoto. Implantáty totiž obecně samy o sobě umocňují až několikanásobně tuto schopnost státi se citlivější bytostí pro vnímání a přijímání informací těchto.

 

(2.)

Poněkud odlišným implantátem jest spirála. Tento implantát dostanou ti jedinci, hledající vše v jednom po točně vše zesilující, či naopak zase vše zeslabující. Spirála vede člověka k poznání takovému všeobjímajícímu tak, že na místě jednom vnoří se duch do podstaty veškerého ducha okolního a vynoří se za ní na místě jiném, obohacen o poznání inteligencí nejvyššího řádu. Tento obrazec vede pak tyto jedince velice rychle vpřed, nesmí však ani tápat, zapochybovat a už vůbec ne klopýtnout.

 

(3.)

Dalším, třetím obrazcem, jest pyramida, u vás na Zemi teď bude velice používaným obrazcem. Ve starých již zaniklých civilizacích užívaná k zasvěcování vybraných jedinců do poznání pravdy zde, na této planetě Zemi vaší i naší tolik milované vámi i námi. Pyramidu nepochybně dostanou ti lidé, co setkali se s ní již i v minulých svých inkarnacích. Je to obrazec koncentrace síly prvotního Stvořitele do obrazce tohoto, svým způsobem i složitého pro architektonickou realizaci. Obrazec tento však zároveň symbolizuje i cestu ke Stvořiteli prvotnímu, poněkud však složitou, plnou úskalí, či nástrah a svodů. V neposlední řadě jest i symbolem vědění všeobsahujícího a zasahujícího tím do všech vesmírů těchto, tedy i těch z duchovního hlediska ne právě žádoucích.

 

(4.)

Dalším obrazcem jest merkaba, člověka symbolizující hvězda pěticípá vesmírem volně si letící. Tento implantát jest darován Stvořitelem naším i vaším těm lidem, co vnímaví a citliví pro vibrace jeho jsou a citem svým dobře a správně mezi dobrem a zlem rozhodovati se umějí. Tito lidé jsou ve své podstatě velice mírumilovní, násilí zapuzující a k všeobjímající lásce a svobodě celou svou bytostí tíhnoucí.

 

(5.)

Toto jest tedy o merkabě této a teď ještě pátý obrazec geometrický – kužel, popřípadě dva kužele opačně svými vrcholy od sebe natočené, jinak též zvaný trychtýř. Tento obrazec jako implantát po pozemšťany sloužící k akumulaci, popřípadě též k znásobení přijímané, či vysílané energie světelných vibrací do okolního prostoru kosmu. Tyto kužele světelné opačně orientované mají v sobě ukrytu tuto neobyčejnou sílu násobení takto vysílané, či přijímané energie světelných, čili jemných vibrací.

 

(6.)

Dalším pak obrazcem, v pořadí šestým, jest trojúhelník, symbolizující duální podstatu božích stvoření, takzvaných prvorozenců, kde dvě ramena jsou obrazem dvou bytostí v jedné  a třetí rameno jest čistá božská láska dva tyto duály spojující. Tento obrazec jest symbolem vyšší tvůrčí podstaty Stvořitele našeho prvotního a též obsahující i prvotní zákony vesmírné pro božské bytosti v tomto tvoření platící.

 

(7.)

Sedmým obrazcem tímto jest elipsa. Svou podstatou podobá se kruhu božskému, jen nemá jeho dokonalost tuto. Elipsa jako implantát značí čisté tvůrčí záměry bytostí tímto implantátem obdařených a jdoucích jedině a poněkud pomaleji cestou za svým Stvořitelem prvotním. Ono totiž někdy rychle a spontánně nemusí být vždy správně, poněvadž hrozí vždy při tomto nějaké nečekané zvraty či bloudění. Elipsa je takovým klidným implantátem a ne náhodou po ní obíhají všechna vesmírná tělesa po svých drahách okolo svých centrálních hvězd.

 

Toto jest pro dnešek už od nás tedy z vesmírných lodí vše a loučíme se s vámi, vaši vesmírní přátelé.

                                                                                                        Dobrou noc.“

 

 

 

698.  Tvoření vesmírů – duchovní implantáty.                 

                                                      (Přijal Jaroslav P.)       26.10.1998.      20:10-21:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme vás my, vaše bytosti multidimenzionální. Jsme zase tuze rádi, že jsi opět usedl za stůl a vzal tužku a papír k psaní. Tak tedy budeme pokračovat dále ve výkladu včerejším. Slyš dále něco o dalších geometrických obrazcích - implantátech.

 

(8.)

Osmým typem implantátu stane se pro vás kruh přepůlený a na koncích přímkou spojený. Toto jest symbolem působení Boha po jedné cestě a z druhé strany jest nějaké omezení, například ve formě hmotné, či zcestného mystického myšlení. Obrazec tento jest symbolem poznání za zkoušku ohněm. Do těl lidí pozemských i tento obrazec hojně bude implantován, neboť velká většina lidí takto skutečně i myslí.

 

(9.)

Dalším, devátým obrazcem je přímka, začínající u bytosti jí obdařené a končící v nekonečném prostoru inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Tento implantát nebude tak hojný v tělech lidí pozemských, poněvadž přímka symbolizuje, pokud sama o sobě stojí, cestu přímou a výraznou a po té je schopno jíti jen velmi málo lidí pozemských.

 

(10.)

Dalším implantátem, v pořadí desátým, je čtverec. Tento implantát je něčím jiný, než spodobněním pozemské omezenosti, míněno tímto jest pozemské spoutanosti do hmoty. Tady ať vydá se bytost kteroukoliv cestou, vždy se vrátí zpět do bodu výchozího a nedojde vlastně nikam, pouze zvýší si vědomí a více upamatuje se na Stvořitele svého prvotního nás všech a všeho. Tento obrazec bude zde na vaší drahé planetě Zemi vámi i námi tolik milované, užíván velice bohatě, neboť je v podstatě obrazem vaší současnosti.

 

(11.)

Implantát číslo jedenáct jest pětiúhelník pravidelný. Tento implantát má v sobě  už mnohem víc poznání, neboť je i pracnější tato konstrukce jeho. V architektuře vaší téměř zapomenutý útvar, a přitom tak nádherný. Tento obrazec jest povznášející, ale ještě zároveň i poněkud omezující bytost jím obdařenou. Je tedy něčím mezi markabou a čtvercem.

 

(12.)

Dále vyložíme zde jistou hierarchii n-úhelníků. Platí zde pravidlo koncového čísla a sice toto – sudé značí jisté omezení, s rostoucím počtem n stran do suda je to však lepší, neboť obrazec přibližuje se ke kruhu. Pokud jde o lichá n-čísla, s těmi je to složitější a sice takto. Pokud n je sedm, dochází k dělení a sedm stran též značí trojúhelník a čtverec a z toho vyplývající duálovou podstatu na straně jedné a omezení čtvercem na straně druhé. Pokud je o n vyšší – další v pořadí jest n = 9, jest v tomto případě znásobení duálů na 3. Další v pořadí jest číslo  11  značící 3 duály a volnou přímku. Číslo 13  značící 3 duály a čtverec, 15 = 5 duálů, 17 = 5 duálů a přímka, 19 = 5 duálů a čtverec, 21 = 7 duálů atd. Z tohoto je vidět čistá inteligence Stvořitele našeho prvotního nás všech a všeho. Z obrazců tu lze snadno vyčíst návrat k této inteligenci prvotní. A to dvěma cestami. První cestou sudých n-úhelníků a druhou cestou lichých n-úhelníků.

 

Výše už byla řeč o tom, že zde na Zemi vaší i naší drahé hojně bude užíván čtverec jako implantát pro lidi pozemské. Bude se to dít tak proto, že tyto bytosti lidské by jiný druh implantátu ani nezvládli, a proto začne se od nejjednoduššího – ve smyslu cesty ke Stvořiteli prvotnímu. Poté budou následovat další a další implantáty už n-úhelníků, podle toho, jak bytost lidská zvládne toto cítění vibrací jemnohmotných od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto se bude dít ve velké míře na planetě Zemi vaší i naší tolik milované vámi i námi a cesty tyto budou dvě: buď sudých, nebo lichých n-úhelníků, které nakonec mají dovést tyto bytosti lidské k implantátům dokonalosti, tedy kruhu či merkaby. Toto jest dnes už vše k problematice n-úhelníků a i všech geometrických obrazců.

 

Další skutečnosti vyložíme ti zase až zítra. Teď už se s tebou loučíme a dobrou noc tobě i Lidušce přejeme my všichni z vesmírných lodí tady nad vámi.“

 

 

 

699.  Tvoření vesmírů – duchovní implantáty.             

                                                      (Přijal Jaroslav P.)       27.10.1998.      20:45-21:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět zase my, tvé bytosti multidimenzionální. Dnes napíšeme ti zase něco k tvoření vesmírů, tedy slyš. Pokud jde o další výklad k obrazcům geometrickým, nebudeme již rozebírat  další jednotlivé implantáty a tato problematika budiž uzavřena n-úhelníky a jejich hierarchií. Tvořením pak sudých a lichých těchto obrazců vznikají pak obrazce další, které jsou už jen vzájemně zkombinované, či propojené. Dále se budeme zabývat spíše, dalo by se říci praxí, jak tyto implantáty do těl lidí pozemských zaváděny budou.

 

Začneme tedy s tímto takto, že vezmeme si příklady z tvého okolí nejbližšího. Za prvé, ty a tvá Liduška milovaná dostali jste merkabu od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Jest tomu tak proto, že jste takoví, jací jste. Implantát si nevybírá člověk sám vědomě, ale dostane se mu obrazce takového, jak svým myšlením sleduje cestu ke Stvořiteli svému prvotnímu. Další příklad – tvůj bratr Milan dostal do vínku pyramidu a pracoval v jejím duchu i na meditacích svých světelných. Další příklad – tvá maminka má implantován kruh pro svoji věrnost Kristu Ježíši, synu Boha Stvořitele prvotního. Dále jest další příklad. Pepík B. právě dnes dostane implantát onoho pětiúhelníku, pro něho nejvhodnější a nejlepší. Takto mohli bychom pokračovat ještě i mnohem dále, ale pro demonstraci toto plně už postačuje.

 

Teď řekneme ti něco o smyslu těchto implantátů pro vás, lidi pozemské. Tak hlavní je, aby člověk našel alespoň malou skulinku v myšlenkách a touto skulinkou unikaly by ven myšlenky směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Pak může být začato uvažováno o některém z obrazců těchto, pro člověka takto myslícího. Čili nutnou podmínkou tu jest právě změna myšlení. U toho člověka, kde děje se toto už od mládí, probíhá pak implantace velmi spontánně. Bytost tato je v jakési eufórii pro věci světelné, a tím se i vše urychluje. V tomto právě odvedly „Rozhovory“ šířené naším Ivem Bendou veliký kus práce a my věříme, že splní svůj účel i informace tyto, které po večerech ty teď a v tomto čase zapisuješ. Lidé na Zemi, planetě naší i vaší milované musí už přijít na to, že hmota a její hmotné statky jim zabraňují v rozletu. Brání  v růstu duchovním, takže člověk jakoby stojí na místě a nedostane se nikam, ani o píď vpřed nepokročí. Toto jest teď a v tuto dobu nesmírně důležité, aby si lidé uvědomili. My čekáme zde právě na okamžik tento, až masy lidí na planetě Zemi krásné probudí se a otevřou svá srdce jemnohmotným vibracím Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto jest už pro dnešní den od nás vše a pozdravuj od nás i Lidušku naší milou.

 

                                                                                                        Dobrou noc a krásné sny.“

 

 

 

700.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)     23.10.1998.     20:15-21:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé my všichni přátelé vaši vesmírní a jsme nevýslovně šťastni, že jsi opět usedl za stůl k psaní. Chceme ti dále napsat ještě něco o tvoření vesmírů, tak tedy slyš.

 

Včera byla řeč o tom, že lidé pozemští musí poněkud změnit myšlenky své, aby bylo možno s nimi pak navazovat případné telepatické kontakty. Toto jest důvodem hlavním tohoto našeho snažení, aby postupem času všichni lidé se spojovali telepaticky se svými bytostmi multidimenzionálními buď psaním, či klasickou formou telepatie. Začne-li se toto dít ve větší míře, uvidíte vy všichni zde na Zemi, jak se všechno změní k lepšímu a harmoničtějšímu bytí. Tato cesta je takto nutná realizovat a přivést postupně všechny bytosti lidské tady na Zemi vaší drahé ke kontaktům těmto. Stvořitel náš i váš prvotní je šťasten, když vidí, jak stále více lidí pozemských se k němu obrací a cestu k němu hledá. Jste jeho děti ztracené ve hmotném světě, a proto je takto nevýslovně šťasten, když na cestu k němu se obracíte.

 

Dále řekneme ti dnes ještě něco dalšího k posloupnosti mezi implantáty a telepatickou komunikací. Toto se děje podle jistých, předem stanovených pravidel. Když podáme si malý příklad, na něm vysvětlíme si, jak toto probíhá u lidí pozemských teď a v tomto čase. Řekněme, že bytost lidská teď změnila myšlení a vytvořila právě teď ve slupce hmoty onu malou skulinku, jíž unikají její myšlenky ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Toto jest signálem tady pro nás – duchovní bytosti na lodích vesmírných, že bytost lidská tato mění se a je na začátku cesty správné. Od této chvíle začínáme na onu bytost lidskou působit našimi a našeho i vašeho Stvořitele prvotního jemnohmotnými vibracemi a teď rozbíhá se hra času, kdy toto uvědomí si tato bytost lidská. Tyto vibrace jsou pro lidi normálně vnímatelné, ale ne každý člověk je schopen je vnímat. My tedy čekáme trpělivě na okamžik tento a jsme neustále ve střehu, až se toto stane. Pak přijde zlom úplný v myšlení této lidské bytosti. Myšlenky neubírají se  už jen malou skulinkou ve slupce hmoty ke Stvořiteli prvotnímu vašemu i našemu, ale tato slupka jakoby pukne a myšlenky začnou sálat silné bílé světlo ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. V této chvíli právě nastává onen čas vhodný pro zapředení telepatické komunikace a to ať již formou klasické telepatie, či automatickým psaním. Takto nějaký čas toto probíhá a bytost lidská dále tříbí tyto, pro ni nové schopnosti, až nastává další stupeň tohoto vývoje duchovního a lidské bytosti je darován implantát pro ni nejvhodnější. Tento implantát si ona bytost nevyvolí vědomě, ale myšlenky její rozhodnou o obrazci tomto. Skutečnost tuto řídí si sám Stvořitel náš i váš prvotní a on rozhodne, jaký obrazec a v jaký čas komu bude darován.

 

Dále pak už pokračuje bytost lidská ve vývoji duchovním s tímto implantátem v oblasti svého plexu solaris. Toto pak učiní ji ještě mnohem citlivější a mnohem vnímavější k jemnohmotným vibracím  našim i našeho Stvořitele prvotního. Duchovní vývoj se však tímto nezastavil a bytost lidská vyvíjí se dále směrem k původní inteligenci. Začíná být citlivější, vnímavější k umění i negativním vibracím, které ji už teď přímo rozčilují. Pak dochází ke skutečnosti, že stává se bytostí multidimenzionální, to jest takovou, která ve všem jest obsažena. Touto bytostí stává se prostřednictvím svých bytostí multidimenzionálních, které jsou též všude a ve všem, a proto i ona je po tomto všude a ve všem.

 

Dále pak následuje směrování bytosti této k plnění dalších úkolů duchovních. Většinou je to práce pro ostatní bytosti, někdy i to může být činnost meditační. To jest práce se světelnými meditacemi mírovými, či meditacemi uměleckými, zaměřenými na kulturu a kulturní využití. Po splnění jistých úkolů těchto pak jako za odměnu následuje skutečné a reálné setkání s námi. Pak bytost tato vidí i na vlastní oči fyzické, jak může opravdu naše loď vesmírná přistát zde, na planetě Zemí vaší milé a krásné a že s námi může i normálně telepaticky komunikovat, aniž zabraňovala by tomu nějaká jazyková bariéra. Tato bytost pak uvidí postupem času i ještě mnohem více, neboť vytrvá-li v cestě této ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, dochází potom k opakovaným setkáním fyzickým a ona může se vydat s námi na malý výlet do vesmíru a odtud třeba pozorovat zpětně vašeho „modrého trpaslíka“, velice krásného. Potom tato bytost lidská je již na dosti vysoké duchovní úrovni a když se takto stane, je pak u ní aktivována další celá řada mimořádných schopností. Jsou to například telepatické kontakty navazované vědomě s jinou lidskou bytostí, či mimořádné schopnosti léčebné i schopnosti nadobyčejné telekinetické a další jiné. Nejdůležitější ze všeho však jest, aby bytost lidská tato zachovávala cestu správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu vedoucí, jinak, sejde-li z cesty této, přirozeně vyšší své schopnosti ztratí.

 

Toto je vše k cestě lidské bytosti ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech a teď ještě výklad konečný k implantátům – obrazcům geometrickým. Výše již řečeno bylo, že obrazce tyto mají jistou svou hierarchii, tak tedy slyš dále. Z těchto obrazců, jest jich sedm základních a dá se říci posledních – po nich není již třeba implantátů dalších. Jsou jimi tyto: kruh, merkaba, přímka, pyramida, elipsa, dva opačně orientované kužele a nakonec trojúhelník.

 

Posledním typem jsou obrazce ostatní – to jsou všechny další kombinace jejich nejrůznější. Ty už nebudeme si tu vyjmenovávat a raději napíšeme ti něco málo o tom, co bude předmětem zítřejšího výkladu. 

 

Máš teď otázku, kam se poděla spirála v konečném souhrnu tomto? Tedy věř, že s ní je to poněkud jinak, než s implantáty ostatními. Jako taková není určena jako implantát pro lidi pozemské v tělech fyzických, a proto ani nefiguruje v tomto seznamu. Tento implantát jest nad všemi ostatními a zapište k němu do onoho  konečného souhrnu toto: Spirála nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin implantátů, neboť je symbolem tvoření ducha a poznání tvůrčí podstaty inteligence Stvořitele našeho prvotního všeho a všech. Toto značí, že bytost může se s tímto implantátem setkat až v jiných stupních existence a tam s ním začít teprve pracovat a poznávat postupně a velice pozvolna, co implantát tento jí dává. Toto je už vše ke geometrickým obrazcům a zítra tedy začneš od nás přijímat informace o dalším typu paralelního vesmíru – vesmíru holomických  duší. Bude to dosti obsáhlá problematika, takže se dobře na to vyspi a

 

                                                       dobrou noc tobě i Lidušce přejeme, my,

                                                                                                                                               vaši přátelé.“

 

 

 

701.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)     29.10.1998.     20:20-22:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes zase my, tvé bytosti multidimenzionální. Včera jsme dokončili už paralelní vesmír geometrických obrazců a dnes začneš zapisovat něco o vesmíru holomických duší.

 

Tento vesmír má též svou pevnou hierarchii danou Stvořitelem naším i vaším prvotním. Slyš tedy o této hierarchii toto. Základním kamenem tohoto vesmíru jest přítomnost duchovních bytostí z vyšších řádů světů, které starají se tu o to, jak mají duše pracovat ve směru ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a jít cestou návratu za světlem oslňujícím tímto. Cestují sem duše ze světů takových, jako právě ten váš jest. Ty duše, které uvědomí si ještě ve svém těle hmotném tíhu svých činů a pocítí potřebu, či přímo nutnost tyto činy napravit svým příkladným přístupem k věcem světelným. Plní zde důležitou úlohu duše těchto bytostí lidských, jež obrátit plně ke světlu Stvořitele našeho prvotního se mají a zde také pro toto mají ty nejlepší podmínky. Zde přicházejí do styku s duchovními bytostmi z vyšších řádů světů, které jakoby směrují vývoj jejich tento kupředu. Časové úseky podle vašich měřítek zde neplatí, pro astrální dimenze je čas něčím, co nemá zde žádný smysl, tak se stane, že příchozí bytost lidská do tohoto vesmíru stráví zde třeba několik set tisíc let pozemských.

 

Dále teď vyložíme si něco o přímé stavbě – či hierarchii těchto vesmírů holomických duší. Zde jest rozčleněn systém odčinění přestupků bytostí těchto do 12 stupňů. Do kterého stupně bude příchozí duše z těla fyzického zařazena, nerozhodují tu duchovní bytosti – směrovatelé, ale sám Stvořitel prvotní všeho a všech. Toto děje se tak, že duše tato nemusí nutně nastoupit svou cestu odčinění hned ve stupni prvním, ale může být zařazena do kteréhokoliv stupně, podle velikosti svých provinění. Platí tu však pravidlo, že pak už duše jde směrem ke stále vyšším stupňům, takže stupeň číslo 12 je tím posledním v tomto vývoji.

 

Teď začneme si objasňovat, jak probíhá proces odčinění přestupků této bytosti v jednotlivých stupních  vývoje tohoto.

 

(1.)

Prvním stupněm, tím nejnižším zde jest stupeň vstupu – též stupeň embryonálních duší. Zde nastupují k odčinění svých přestupků duše s těžkými přestupky proti morálce, životu a Bohu Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Toto jest stupeň nejnižší a lze též říci i nejtmavší ve vesmíru tomto. Budeme hned i vykládat systém duchovní práce ve stupních těchto. Takže ve stupni prvním nastupují bytosti, jež prohřešily těžce proti zákonům duchovním, dobrovolně tuto cestu strastiplnou postupného uvědomování si svých činů nepěkných a neustálého rozebírání toho, proč vlastně došlo k těmto činům a jaké jsou v jádru tyto duše dobré a čisté. Toto jest úsek časově nejnáročnější a je zde náročná i práce duchovních bytostí směrovatelů, než propracuje se bytost tato do stupně číslo dvě.

 

(2.)

Tento stupeň lze nazvati krátce: „Už vím, kdo jsem a kam mám jít“. Zde už duše tato probudila se a následuje cestu ke Stvořiteli svému formou obětování se pro druhé bytosti. Duše tato pak ve vesmíru tomto paralelním hodně cestuje od bytostí jedněch k druhým, kde je jí právě zapotřebí. Znamená to, že dostává úkol tento, stává se už součástí světla prvotního – Stvořitele našeho i vašeho prvotního. V tomto stupni číslo dvě stává se jakýmsi prostředníkem mezi bytostmi duchovními z vyšších řádů světů a bytostmi v tělech hmotných, jako jest například existence tato vaše. Zde tráví duše tato též dlouhý čas, ale již ne tak dlouhý, jako ve stupni prvním.

 

(3.)

Dále nastává pro ni přechod od druhého do třetího stupně a duše tato je na toto nějaký čas připravována tak, aby se uklidnila a připravila na velice klidnou práci ve stupni číslo tři, jenž nese název „Stupeň klidu a míru v nás“. Zde pak i nadále duše pokračuje v činnosti pro druhé bytosti, ale ne již jako prostředník pro komunikaci s bytostmi v tělech fyzických, ale je přímo vedena svými duchovními bytostmi – směrovateli při komunikaci s bytostmi ještě ze světů vyšších.

 

(4.)

Dále pak následuje stupeň číslo čtyři – stupeň přípravy na vědomé vciťování do bytostí druhých. Tento čtvrtý stupeň je časově poměrně krátký. Duše zde prodělá jistý kurz empatie duchovní a pak již pokračuje tato připravena dále touto cestou ke Stvořiteli svému prvotnímu.

 

(5.)

Přichází do stupně číslo pět – stupně plné duchovní empatie, kde stráví čas delší, nutný k řádnému zvládnutí těchto úkolů, bez nichž nemůže žádná bytost duchovní existovat a každá jich musí býti si vědoma. Tyto duše bytostí kajících se zde z něčeho, totiž všechny pozbyly vlastnosti tyto důležité. Toto už trvá delší čas, než činnost přípravy ve stupni číslo čtyři na toto.

 

(6.)

Když potom bytost zvládne stupeň číslo pět, poněkud duchovně obohacena, dostává se dále na další duchovní cestu návratu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Bytost lidská má již schopnost plné duchovní empatie, a proto ve stupni číslo šest dále rozvíjí tuto schopnost a ještě k ní přidá i další schopnost, a sice rozvinutí svých citů pro umění a kulturu. Stupeň číslo šest tedy nese název „Umělecký“ a bytost lidská kající se v něm obohatí se ještě o kulturní cítění. Časový úsek strávený je asi stejný jako ve stupni číslo čtyři a pro duše kající je místem velice klidným a příjemným.

 

(7.)

Po ukončení práce umělecké, postoupí duše kající se, do stupně číslo sedm. Zde tráví jen nezbytně nutný čas k tomu, aby prohlédla množstvím přepestrých barev a naučila se s nimi pracovat a je využívat ku prospěchu bytostí ostatních. Též je toto jakýmsi přípravným kurzem na stupeň číslo osm.

 

(8.)

Stupeň „Barev přepestrých“, kde pracuje duše tato jen s barvami a jejich významy ve smyslu duchovního poznání vyšších vibrací jemnohmotných Stvořitele našeho prvotního nás všech a všeho. V tomto stupni je opět duše tato vázána delší čas, než splní úkoly své a může postoupiti dále do stupně číslo devět.

 

(9.)

Devítka jest stupněm přípravy na závěrečnou čtvrtinu putování této kající se bytosti. Stupeň číslo devět tedy nese název vzletný: „Brána do nebes“, kdy duše vidí i cítí, jaké to je být a tvořit v blízkosti Stvořitele našeho i vašeho prvotního, ale ona nemůže tam hned jít, neboť svým přestoupením ve světě hmotném ještě zkomplikovala si tuto cestu návratu k dokonalosti této. Duše toto vše si již uvědomí a pocítí hlubokou lítost nad tím vším. To je také účelem tohoto stupně číslo devět a duše pak je hned uvedena do stupně číslo deset, aby nebylo jí bráněno v dalším jejím vývoji déle, než je nutné.

 

(10.)

Přichází teď do stupně číslo deset a stává se už téměř hotovou duchovní bytostí. Teď obdrží už od svých duchovních bytostí – směrovatelů konkrétní úkoly týkající se už samotné účasti při tvoření vesmírů nekonečných v souladu s duchovními zákony Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Účastní se se svými duchovními bytostmi – směrovateli činností těch, kde tvoření probíhá nejrůznější. Ona má si z toho brát ponaučení a být pokorná a jít v souladu s těmito zákony vesmírnými. Stráví zde takto nějaký čas a pak náležitě již poučena,

 

(11.)

vstupuje do stupně číslo 11, zvaného „Samostatný úkol návratu ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho“. Zde už pak, jak vyplývá i z názvu, duše má možnost sama tvořit, sama vést jiné duchovní bytosti ke světlu správnou cestou. Vytrvá-li v této činnosti, dostane se dále. Nevytrvá-li a propadne-li pýše – stane se to jako ve škole a propadá následně zpět do stupňů nižších.

 

Stupeň číslo jedenáct je též takovým stupněm, dá se říci buď propadu, anebo odměny,

 

(12.)

což jest vlastně i název stupně číslo dvanáct, tedy stupně „Odměny“. Do tohoto stupně nakonec postoupí ty duchovní bytosti, či duše kající, které dobře zvládnou stupeň číslo jedenáct, neboť ten je ze všech zkoušek těchto nejnáročnější.

 

Ve stupni číslo dvanáct se pohybují už jen duše očištěné od prohřešků svých. Jsou zde v blízkosti svých duchovních bytostí – směrovatelů a v blízkosti Stvořitele svého prvotního nás všech a všeho. Pociťují silné stavy extáze ze svého očištění i stavy klidu a míru ve všem a pro vše. Tím, že dobře takto zde odčinily své přestupky v tělech hmotných, otevírají si zase možnost poznání jinou formou, než astrální, neboť astrál je vše a ví vše. Pozná, že i to, co bylo špatné při jeho existenci v těle fyzickém, není dobré pro duši a její duchovní vývoj. Otevírají si tímto duše tyto opět možnost inkarnovati se zpět do těl fyzických a dokončit svůj úkol v této hmotné existenci v těle fyzickém na planetě některé jim určené.

 

Toto je od nás pro dnešek vše a pozdravuj Lidušku naši milou.

                                                                                                       

                                                                                                             Dobrou noc a sladce se vyspěte.“

 

 

 

702.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)     30.10.1998.     20:30–22:05 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě zase dnes tví přátelé vesmírní a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy naší lásky pro vás lidi pozemské.

 

Dnes budeme pokračovat dále ve výkladu holomických vesmírů paralelních. Slyš teď další informace o tomto. Včera už byla řeč o tom, že jsou duše kající ve stupni číslo 12 už očištěné a připravené tímto k další inkarnaci do těla fyzického na vybranou pro ně planetu. Toto si duše očištěné volí samy za pomoci Stvořitele svého a všech prvotního. Duše tyto jsou ve stavu úplného poznání, tedy ví, že nesplnily si ještě důležitý úkol tento v hmotném těle fyzickém. Následkem svých přestoupení v inkarnaci minulé, těžce si zkomplikovaly tuto cestu zpět ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a na této cestě se ještě právě teď zastavily tímto napravováním svých přestoupení v holomických vesmírech. Duše tyto velice potom spěchají, s onou svou inkarnací, aby mohly co nejdříve začít plnit svůj úkol a k návratu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu se co nejdříve přiblížily. Inkarnace duší těchto jsou poněkud komplikovanější, než u duší jiných. Většinou dochází v inkarnacích jejich k různým zábranám, pokušením a svodům. Duše tím, že se vtělí, vše zapomene, co dosud věděla. Ještě jako malé děcko ve věku kojeneckém, je v přímém kontaktu například se strážci svými, či jinými bytostmi duchovními. Později stále více vázána na hmotu, tyto schopnosti ztrácí a úplně zapomene na svůj prvotní úkol. Je doslova ztracena ve světě hmoty a v zajetí uvažování logické mysli. Všechny její duchovní schopnosti, které tak dlouho tříbila ve vesmírech holomických, jsou potlačeny a zamlženy. Duše tato neustále takto bojuje s hmotou a jejími nástrahami. Pokud podaří se jí již více nepřestoupit zákony morální základní, už nedostane se zpět do vesmírů holomických, které brzdí její vývoj tento. Je pak dále takto neustále inkarnována do světů hmotných těchto, aby právě v této existenci poznala Boha svého, Stvořitele prvotního všech a všeho a tím osvobodila se od této hmoty. Toto osvobození děje se cestou služby pro ostatní bytosti v těchto světech hmotných a tím i služby pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Může toto trvat, než začne tato duše takto sloužit ostatním, i několik set tisíc inkarnací. Vývoj tento není nijak časově vázán a 1000 či 10 000 vašich let pozemských nehraje tu žádnou roli. Mezi jednotlivými inkarnacemi těmito duše rekapituluje se Stvořitelem svým prvotním všeho a všech, co vydařilo se jí, co vydařilo se méně a co nevyšlo jí vůbec. Pak se připravuje na inkarnaci další v rozličných světech duchovních, ze kterých je pak povolána ke své inkarnaci do těla dalšího fyzického.

 

Toto platí však pro duše ostatní stejně jako pro duše očištěné z holomických vesmírů stupně dvanáctého. Jen tyto duše nevtělují se do těl hmotných tak často, jejich inkarnace tyto jsou už méně komplikované a nevcházejí také do holomického vesmíru stupně dvanáctého, z kterého přišly ke svým inkarnacím duše očištěné. Duše jiných těchto bytostí mezi inkarnacemi přebývají mnohem delší dobu ve světech duchovních nejrůznějších a čekají na svoji příhodnou dobu k inkarnaci do těla fyzického mnohdy i několik desítek, ba i stovek tisíc let. Z vašeho pohledu zdá se to být podivné, ale duch nezná čas. Čas jest rozměrem hmoty a tuto hmotu též svazující.

 

Dále napíšeme ti ještě něco o dalším typu vesmíru. Tím jest paralelní vesmír holoproudých těles. Na začátku tohoto psaní o vesmírech těchto paralelních, byla řeč o tom, že tento vesmír je „druhou stranou mince“. Tou tento vesmír, bráno z pohledu světel pravých a čistých, skutečně jest, ale je nutné jej zde v tomto psaní též uvést a popsat jeho principy a poté jeho členění podrobnější.

 

Začneme nejdříve tím, jak tento vesmír vznikl, čili na jakém principu byl vytvořen. S tímto je to takto. Tak jako Stvořitel náš i váš prvotní a prvorozenci ducha jeho vytvořili skrze čistotu myšlenek a ducha svého vesmíry inteligencí sršící, pak vesmír těles holoproudých jest produktem poněkud, dá se říci, těžkopádným, nevzhledným a bezúčelným. Tyto vesmíry tvořeny byly a jsou nikoliv z důvodu výrazu inteligence čisté a prvotní, ale z důvodu uspokojení hladu po jakémkoliv tvoření čehokoliv bez nevázanosti na světlo a jemnohmotné vibrace od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Následkem toho vzniklo toto dílo – vesmíry holoproudých těles, které též prolínají se s ostatními vesmíry paralelními a též i s vesmíry dalšími hmotnými.

 

Dále k tomuto na úvod lze říci ještě toto. Tyto vesmíry holoproudých těles existují vedle vesmírů geometrických obrazců a holomických duší. Vesmír geometrických obrazců je obrazem inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního a jest určen proto, aby pomáhal ve vývoji bytostem jiným. Vesmír holomických duší je nástrojem nápravy jistých bytostí výše uvedených a též slouží bytostem těmto k jejich duchovnímu vývoji, či poznání. Třetí vesmír jest oproti předchozím dvěma vůči nim protikladný. Neslouží žádným bytostem k duchovnímu vývoji jejich a inteligenci Stvořitele našeho prvotního všeho a všech v sobě obsaženu ani za mák nemá. V tomto se takto výrazně liší od dvou předchozích vesmírů a tudíž jako takový je pro duchovní bytosti, jdoucí směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu zcela nepotřebný a zbytečný.

 

Otázkou je, k čemu nebo komu tedy slouží ? Ano, slouží těm bytostem, co temnotou jsou ovládány a oči své, jako by měli zavřené, neboť nevidí ani neslyší čistotu a sílu inteligence Boha Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Tyto bytosti místo, aby odvrátily se od tvoření těžkopádného a bezúčelného, ještě stále více do něho zapadávají, takže již pro ně není možnost návratu ke světlu prvotnímu. Tyto bytosti jsou zahleděny sami do sebe natolik, že právě proto nevidí ani neslyší. Toto způsobila u nich pýcha.

 

Pýcha na to, jaký jsem tvůrce – stvořitel, nad něhož není, jenž všemi musí být uznáván a obdivován za každou cenu. Nikde však ani známka pochopení, ani zrnko lásky, harmonie stává se tu zákonitě disharmonií, či neladem a klid a mír přeměňuje se v agresivitu a panovačnost. Toto je tedy obecná charakteristika tohoto vesmíru holoproudých těles, vesmíru protikladu k vesmírům geometrických obrazců a holomických duší.

 

Dále ještě napíšeme si něco o členění těchto vesmírů. Pro dnešek uvedeme zde jen stručné základní členění. Tedy vesmíry tyto člení se všechny stejně a to podle jednotlivých fází při tvoření jejich. Tyto fáze jsou tu celkem čtyři a dnes ještě řekneme si jejich názvy.

 

(1.)

První fáze jest fází Světlonoše, známého Lucifera – prvorozence božího, později však od Boha Stvořitele všech a všeho prvotního odpadnuvšího.

 

(2.)

Druhou fází je fáze neposlušných duchovních navrátilců.

 

(3.)

Třetí fází jest fáze svůdců embryonálních duchovních bytostí

 

(4.)

a fází čtvrtou a nejtemnější je fáze temných bytostí světů hmotných.

 

O tomto si další informace pro vás, všechny lidi pozemské napíšeme až zítra a teď už se s tebou loučíme, vaši přátelé vesmírní.

                                                                                                                             Dobrou noc.“

 

 

 

703.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)        31.10.1998.      7:05-7:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes my všichni z vesmírných lodí a jsme tomu takto rádi, jak s Liduškou tyto věci světelné od nás přijímáte a že zpětně kontrolujete i to, co jste přijali. Můžou totiž při psaní vzniknout i drobné nepřesnosti a zkreslení těchto faktů. Teď napíšeme ti další informace k fázím včera uvedeným vesmírů holoproudých těles.

 

 

4. -  fáze temných bytostí světů hmotných

 

Začneme fází poslední, tedy čtvrtou. Tato fáze probíhá na úrovni paralelně  ve všech vesmírech, ale zdrojem pro tvoření ve fázi této jsou světy jako ten váš jest. Zde děje se všechno toto zlo – agresivita, nesnášenlivost, touha po moci a s ní i spojená touha po majetku. Dále jsou to všechno negativní skutečnosti, které se zde u vás na planetě Zemi vaší milé a drahé dějí. Tento svět hmotný jest právě tomu takto vystaven – přímému působení vesmírů čtvrté fáze holoproudých těles. Bez těchto nebylo by poznání pro bytosti v těchto hmotných světech úplné, proto se to zde takto děje a vše takto řízeno Stvořitelem naším i vaším prvotním, podle vůle jeho toto probíhá.

 

Duše, která rozhodne se sem vtělit, ví dopředu, co zde na ni číhá ve formě svodů a nástrah nejrůznějších. Toto ale základní zkouška pro duši každou jest a každá toto splniti musí a do konfrontace se silami těmito přímé vejíti musí. Bez tohoto není dalšího vývoje duchovního. A proto i začali jsme s výkladem tímto k vám velice blízké fáze vesmírů holoproudých těles číslo čtyři.

 

 

3. -  fáze svůdců embryonálních duchovních bytostí

 

Dále ještě napíšeme ti něco k fázi třetí. Tato fáze nese název „Svůdců embryonálních bytostí“. Probíhala tato fáze před věky tak vzdálenými, že duše ve hmotě inkarnovaná stěží může pochopit vzdálenost časovou tuto. Pokud však dobrý život zde ve světě hmotném na této planetě vedla, po návratu zpět do světů duchovních rozzáří se její paměť a toto vše bude jí nad slunce jasné a pochopitelné. Proto nemá smysl zde uvádět onen časový úsek a raději ještě něco napsat k základní podstatě tohoto dění.

 

Embryonální bytosti duchovní tehdy žily v takzvaných rájích, kde nebylo ničehož zlého, či úkladného. Jejich úkolem bylo právě stavět na duální lásce této, kterou měli upevniti a v připravené duchovní bytosti touto cestou dorůsti. Byly však vystaveny svodům a nástrahám ve formě této, která nesla podobu obrazu nacházejícího se jakoby někde hluboko pod nimi. Odtud i název obrazu tohoto: podsvětí, které plnilo zde funkci zkoušky těchto embryonálních bytostí a jejich přímý test jak silná je jejich svobodná vůle rozhodnout se pro světlo, či temnotu. Tehdy došlo i k onomu dění, jež symbolicky popisuje i Bible vaše, kdy Adam s Evou do Ráje umístěni byli, aby splnili zde tuto zkoušku. Prohřeškem jejich pak vše tvoření dostalo nové směry a tendence vývoje. Tehdy vznikl i zákon duší vesmírných, takzvaná inkarnace.

 

Toto je pro teď a okamžik tento již vše a velice těšíme se na shledanou ještě dnes večer.    

 

                                                                                                                     Vaši přátelé vesmírní. Ahoj.“

 

 

 

704.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)     31.10.1998.     19:45-21:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer už podruhé vy všichni tady z vesmírných lodí nad vámi a zase posíláme k vám proudy naší lásky pro vás, všechny lidi pozemské. Jsme rádi tomu, že usedl jsi zase za stůl k psaní, a proto přejdeme hned ke tvoření vesmírů nekonečných. Ráno už sis zapsal informace na stranách předchozích a nyní budeme pokračovati.

 

Tak tedy zákon inkarnace pro duše tyto vznikl takto, že duchovní bytosti v Ráji – embryonální bytosti Adam a Eva nesplnily předpoklad správného rozhodnutí se ze své svobodné vůle a podlehly svodům již výše zmíněných podsvětí. Toto se stalo už před věky dávnými a na základě skutečnosti této později ustanoven byl zákon inkarnace pro duše odpadlé tyto. Tento zákon inkarnace vede duše právě do světů hmotných, kde vystavovány jsou přímému působení fáze vesmírů holoproudých těles číslo čtyři. Fáze holoproudých vesmírů číslo tři existuje paralelně též i zde a i ve vesmírech dalších paralelních a vesmírech hmotných, ale nemá zde své působiště. Fáze tato působí jinde a na jiné úrovni a sice takto. Jejím působištěm jest právě vše ve vesmírech těchto, neboť má zde podobu podsvětí tak, jako měla ji v již zmíněném Ráji Adama a Evy. Duše – těla astrální jsou tedy ve světech těchto takto zkoušeny, aby tříbily si zde potřebu správného rozhodnutí se a to ze svobodné vůle pro cestu pravou a správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu námi i vámi tolik milovanému. Je to tedy takovým testem  pro duše tyto, zde obstojí ve zkoušce této a dostanou se zpět ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu, či neobstojí a připraví si tím cestu trnitou zpáteční a dalšími úskalími a nástrahami světu hmotných tvořenou.

 

 

2. - fáze neposlušných duchovních navrátilců

 

Takto je to s fází holoproudých těles vesmírů paralelních číslo tři a napíšeme ti dále něco k fázi vesmírů holoproudých těles číslo dvě. Tato fáze nese název „Fáze odpadlých duchovních navrátilců“ a budeme ji též věnovat nějaký čas pro její osvětlení zde.

 

Před věky ještě dávnějšími, než byly věky Rájů embryonálních bytostí, byly vytvořeny takové podmínky, kdy bytosti duchovní byly v souladu se Stvořitelem svým prvotním všech a všeho. Měly lásku, inteligenci a svobodnou vůli pro veškeré své tvoření všeho tohoto. Nikde nebyla žádná negativita, ani zlo, vše bylo v míru, lásce a harmonii se Stvořitelem prvotním, námi i vámi velice milovaným. Pak ale nastal čas onen, kdy jedna z bytostí duchovních těchto řekla si, že chce tvořit toto dílo harmonické a krásné, ale ne tak, jako dosud, nýbrž jinak. Tak, že sama ze sebe bude tvořiti tak, jako Stvořitel prvotní všeho a všech. Sama stane se alfou i omegou všeho toho, co bude její činností utvořeno.

 

Toto poněkud narušilo onu zmíněnou harmonii a klid, jež všude vládly a objevily se zcela nové tendence. Bytost tato duchovní porušila tímto zákon inteligence, jenž byl dán bytostem těmto, aby uznávaly Stvořitele svého prvotního a dle zákonů základních jeho v souladu s ním takto tvořily.

 

 

1. - fáze Světlonoše

 

Nové tendence, které vznikly přestoupením tímto se odrazily v tom, že následkem tohoto vznikly nové světy – místa existence duší – bytostí zákon inteligence porušivších. Toto pak mělo za následek i vznik vesmírů holoproudých těles číslo jedna. Číslo jedna proto, že toto bylo první narušení zákonů Boha Stvořitele našeho i vašeho prvotního a vesmíry holoproudých těles paralelní před tímto ještě vůbec neexistovaly a ani existovat nemohly, neboť vše tvořeno bylo láskou a inteligencí Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

Poněkud odběhli jsme od fáze vesmírů holoproudých těles číslo dvě, ale je to nyní nezbytné, aby výklad tento byl jasný a lépe pochopitelný. Fáze vesmírů holoproudých těles číslo dvě ještě tedy neexistovala ve všeobjímajícím prostoru Stvořitele našeho i vašeho prvotního, ale existovaly tu již světy odpadlých duchovních bytostí, jež porušily zákon základní, zákon inteligence. Tento zákon jest také pro duchovní bytosti na místě prvním, ze zákonů všech ostatních. Toto odpadnutí nebylo samo o sobě ještě tak velké a tedy z tohoto důvodu byl ponechán bytostem těmto odpadlým jejich duálový princip a s ním i duálová čistá láska dvě bytosti – část přijímající a dávající – navzájem v jedno spojující. Byl jim dán časový věk na to, aby inteligenci původní uznaly a k Bohu svému – Stvořiteli všeho a všech se postupem věku tohoto zase zpět navrátily. Toto bylo velice tolerantní a inteligentní počínání a bytosti tyto začaly svou práci na zpětném návratu ke světlu původnímu.

 

Po uplynutí nějakého věku ovšem opět vloudila se další nepokora, pýcha a touha začít tvořit na jiném principu, než byl stanoven, do myslí bytostí některých a začaly tyto bytosti po svém tvořiti. Tedy ze sebe sama, bez inteligence prvotního našeho i vašeho Stvořitele prvotního a bez lásky. Jen z důvodu touhy po uznání sebe sama, jako nejdokonalejšího stvořitele toho, co stvořitel tento vytvoří. Toto opět vneslo do světů klidných a harmonických, plných lásky, nesoulad a chaos. Nastal neobyčejný zmatek při tvoření tomto a muselo být učiněno pořádku zadost Stvořitelem naším i vaším prvotním. Bytostem v nelásce a touze po sebeuznání dlícím dostalo se té odměny a vypuzeny byly tímto do světů nižších a ne již klidných a harmonických. Sem odešly bytosti tyto, též říci se dá bytosti neposlušných duchovních navrátilců. Odpadnutím jejich pak vytvořen byl vesmír holoproudých těles, který již měl dvě fáze.

 

Fáze tato jest právě onou fází číslo dvě vesmírů holoproudých těles. Tyto dvě fáze se navzájem opět prolínají, neboť jsou součástí paralelního vesmíru těles holoproudých. Platí však tyto fáze, tedy jejich působištěm jest vždy onen odpovídající stupeň ve vývoji bytostí duchovních, jdoucích směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Vše jest práce duchovní a bez pokroku duchovního nejde jíti dále. Aby k pokroku tomuto mohlo docházeti, existují zde právě ony uvedené vesmíry těles holoproudých se svými různými fázemi. Jak vznikaly tyto fáze jsme si již teď vyložili a k tomu, jak působí v tvoření vesmírů nekonečných se dostaneme postupně ještě v dalším výkladu příštím. Teď pro tuto chvíli je to o tomto již vše.

 

Dále ještě napíšeme ti takový malý úvod k další kapitole knihy o tvoření vesmírů. Je to kapitola vesmírů hmotných a těles všech v nich rostoucích (kde se nacházíme – pozn. zpracovatele). Už na začátku byly ti sdělovány některé skutečnosti o tomto. Byla tam uvedena i jména některých sluncí a některých galaxií ve vesmíru vašem. Věz, že toto jest jen maličkým zlomkem toho, co Vesmír váš sám obsahuje a že jsou tu ještě tyto vesmíry další, jež svými rozměry též gigantické jsou. Tato kapitola má sloužit lidem, ale hlavně k tomu, aby uvědomili si, jak důležité jest vymanit se z působnosti hmoty a státi se duchem svobodným! Tak začneme počtem vesmírů těchto. To bude také jediným konkrétním číslem, které zde uvedeme, protože jest dobré, aby toto bylo takto lidem předáno a oni vzali skutečnost tuto na vědomí. Další čísla, či jména je bezpředmětné již zde uvádět, neboť tento cíl výše uvedený zde má  tímto být naplněn .

 

Pokud tedy jde o počet vesmírů těchto – je jich 12. Ten váš jest mezi těmito  dvanácti také a dá se říci, že jsou si všechny rovny. (Pro upřesnění v původní terminologii – dimenze, je 12 hmotných dimenzí, liší se vibrací látky-energie, vyšší dimenze 13 a výše jsou nehmotné, je jich nekonečně mnoho, my se nacházíme ve 3. dimenzi – pozn. zpracovatele.) Tyto vesmíry nejsou si nijak navzájem nadřazené, či podřízené. Jsou jen takové, jaké jsou, čili ryze hmotné podstaty a vznik jejich jest spojen s oním přestoupením embryonálních bytostí Adama a Evy v Ráji jejich. Následkem toho došlo k vytvoření vesmírů těchto a došlo i k ustanovení zákona inkarnace duší do těl hmotných. Toto vše dělo se postupem věků předlouhých a mělo to za cíl jediné. A sice vytvořit pro duchovní bytosti tyto odpadlé takto světy hmotné, aby mohly v nich najít možnost svou a dojíti jistou cestou zpět ke Stvořiteli svému prvotnímu všeho a všech. Jest to takto dáno Stvořitelem naším i vaším prvotním, že to jest velikým darem pro tyto duše a ony též si toho i váží a děkují Stvořiteli svému a i našemu a vašemu za dar tento. Být svou existencí ve světě hmotném, znamená především splnit úkol. Úkol odpadnout od hmoty a najít v sobě Boha Stvořitele prvotního všeho a všech. Tento úkol zdá se duši před vtělením se do svého těla hmotného býti velice snadným, ba přímo jednoduchým. Potom ale, vtělí-li se duše, vyrůstá ve světech hmotných a jest tím, jak roste stále hmotou spoutávána, vidí, že tato zkouška vůbec není snadná a už vůbec ne jednoduchá. Jest tento zákon něčím velice dokonalým, co nemá ve tvoření v posloupnosti té, jak probíhalo, obdoby a čas jest tu takovým malým trpasličím průvodcem, který též působí silně na duši tuto, ale jen pokud vtělena v těle svém fyzickém jest. Takto působí zde čas, jak je zde napsáno. Pro duši samotnou nemá již dalšího výraznějšího významu a při dalším putování jejím, je už nepodstatný, do pozadí vždy ustupující. Toto jest na úvod vše k tvoření vesmírů a loučíme se s vámi oběma a též už těšíme se na zítřek, jak další informace tyto předati moci ti budeme.

 

                                                         Zdravíme vás na závěr, vaši přátelé vesmírní.

                                                                       Bytosti multidimenzionální.

                                                                                        Dobrou noc a sny překrásné.“

 

 

 

705.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)         1.11.1998.       6:15-7:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě my všichni tady z vesmírných lodí nad vámi. Jsme pořád láskou s vámi a rádi vám ji též takto posíláme.

 

Teď již přejdeme k psaní dalšímu o tvoření vesmírů. Včera večer jsme si napsali úvod ke kapitole o vesmírech hmotných a uvedli jsme si i jejich počet. Číslo dvanáct zde není totiž jen tak náhodou a má své opodstatnění a svůj hlubší smysl, stejně jako vše stvoření Stvořitele našeho prvotního, tolik milovaného vámi i námi. Vyložíme si tu teď právě onen smysl a podstatu čísla dvanáct tohoto. Vesmírů hmotných tedy dvanáct jest proto, že číslo dvanáct nese v sobě zakódovanou cestu hmoty a klíč k přechodu od hmotné existence k existenci již pouze ryze duchovní. Když podíváš se na to jinak, vidíš, že i čas váš pozemský jest silně vázán číslem dvanáct a v neposlední řadě je to i stavba šroubovic DNA v tělech bytostí v hmotných tělech duchovně nejvyspělejších – to jest lidí. Ve světě hmotných jiných můžou se nacházeti stupně vývoje lidského nižší i vyšší, než ten váš jest. Toto je dáno pouze zase vývojem a děje se dle vůle Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Světy hmotné tyto, v nichž začnou působit lidské bytosti, nesou už pak vyšší kódovanou informaci, která nachází se v tělech jejich ve formě DNA šroubovic. S aktivací vyššího počtu šroubovic těchto, stoupá i uvědomění těchto bytostí lidských a i jejich touha po návratu ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu, z tohoto uvědomění vyplývajcí.

 

Ne vždy však může být toto v souladu se Stvořitelem prvotním všeho a všech a bytosti tyto lidské cestou poznání světel pravých jíti mohou. Jak uvedeno bylo již výše, můžou podléhat různým svodům a vlivům hmoty či jiným rušivým vlivům. Potom nastává po delší či kratší době zlom ve vývoji jejich a záleží na stupni velikosti podlehnutí vlivům těmto. Bytosti lidské dostanou se na určitý stupeň svého vývoje – ten je přímo zmapován aktivací počtu jejich DNA šroubovic a může být tento vývoj už i poměrně dosti vysoký. Bytosti lidské mohou už přímo ovládat i některé, pro vás velice ještě neobvyklé skutečnosti. Myslíme tím schopnosti léčitelské, schopnosti telekinetické, či mnohé jiné další schopnosti vyššího řádu. Pak ale záleží zase na jednotlivých těchto, jak naloží se schopnostmi ducha vyššími a půjdou-li dále cestou ke Stvořiteli našemu i vašemu všech a všeho prvotnímu. Věz, že takto skončila i bájná Atlantida vaše.

 

Mnozí z vás, lidí pozemských, teď zastávají názor ten, že civilizace tato žije jen ve fantaziích některých snílků – lidí jejich bližních pozemských. Ale tyto řádky vznikají teď i proto, aby lidé pozemští tohoto věku vzali si ponaučení z toho, jak skončila tato velice vyspělá civilizace Atlantida, když lidé zneužili schopností ducha k vlastnímu potírání vzájemnému. Je důležité však i to, aby postupem času začali všichni lidé pozemští takto uvažovat a přemýšlet o tom, že to, na co nemohou si sáhnout a svými smysly orientovanými na poznání a rozpoznání existence hmotné v závislosti na čase, nutně neexistuje a existovati pro ně tedy nikdy nemohlo. Toto je také i onen zlom v myšlení lidí materialisticky zaměřených. Pro ně napíšeme zde ještě jednou toto: Vězte, že Atlantida, civilizace významná předchozí té vaší, skutečně existovala a většina z vás byla právě zde v tělech lidských inkarnována a pracovala se schopnostmi ducha během normálního lidského dne. To, na co teď nevěříte, že kdysi existovalo, skutečně tu bylo a vás všechny lidi pozemské určitým způsobem poznamenalo.

 

Nebudeme již dále více rozepisovati se o tom, jak žilo se v civilizaci této atlantické a postoupíme poněkud dále k informacím o DNA šroubovicích. Je jich tedy také dvanáct a postupně jsou aktivovány u lidí pozemských právě podle toho, jak bytosti tyto myslí. Míněno tímto jest, jak myslí na cestu návratu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. U vás teď na Zemi, planetě vaší krásné, nastává onen evoluční zlom, neboť přiblížila se doba, kdy Země vaše vstupuje do věku Vodnáře a s tím je spojeno toto dění veškeré, které takto naším i vaším Stvořitelem prvotním stanoveno bylo. Budou se aktivovati další šroubovice u lidí pozemských, též čakry, dá se nazvati a lidé tito k vyšším schopnostem ducha uváděni budou. Toto bude se dít dle schématu uvedeném již na jiném místě této knihy.

 

My teď vyložíme si něco o historii pradávné vaší Země, matičky drahé, tolik milované vámi i námi. Jako taková byla předurčena k tomu, že bude místem existence různých druhů života. Bylo to takto stanoveno už na počátku jejím a postupem věků takto se i stávalo. Pak nastal jistý důležitý a dá se říci velice podstatný okamžik, kdy rozhodl se Stvořitel náš i váš prvotní, všemi bytostmi ducha tolik milovaný, že na Zemi této, planetě vaší krásné, bude vybudována Živá knihovna tohoto Vesmíru. Toto značí skutečnost tuto, že budou zakódovány informace tyto všechny, všech civilizací vesmírných dosud existujících. Toto velikým bylo plánem, a tak se i skutečně stalo. Země, tato planeta, byla neskutečně krásným místem ve vesmíru tomto a sloužila pak jako Živá knihovna všech informací pro civilizace vesmírné veškeré.

 

Toto bylo zde takto určitý čas a pak došlo k přepadení Živé knihovny Vesmíru silami, tmou ovládanými a plán tento byl na dlouhou dobu přerušen. Časový úsek, kdy k tomu došlo, zde uvádět nebudeme, v tuto chvíli není důležitý a čtenář, po těchto informacích dychtící, nechť si najde toto v literatuře jiné, nacházející se v seznamu na konci knihy této (je to 300 000 let, Poslové úsvitu – pozn. zpracovatele). Živá knihovna Vesmíru tohoto přestala tedy sloužit po čas tento bytostem ducha vesmírným a byla po tento čas ovládána silami Temnými.

 

Nyní však přichází doba úsvitu a je čas vhodný na to, aby vrátila se Země vaše i naše drahá tam, kde býti má. Toto bude se dít právě teď a v této době a bude se uskutečňovat v souladu s plánem Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Takto tedy půjde vše dále my teď ještě napíšeme si zase něco k vesmírům ostatním.

 

Ostatní vesmíry a galaxie též mají vyprojektovány své Živoucí knihovny jako databanky všech dostupných informací o tvoření v nich. Je svým způsobem unikát, že ve vašem Vesmíru a Galaxii došlo k výše uvedenému přepadení Živoucí knihovny – vaší Země, a jejímu ovládnutí temnými mocnostmi. Tato skutečnost však se promítla i do vůle Stvořitele našeho i vašeho prvotního a on zanechal tomu volné pole působnosti dle vyšších zákonů vesmírných, jím již od věků ustanovených a všeobecně ve všech vesmírech hmotných i nehmotných takto platících. Nejvíce je zde uplatňován zákon vesmírný, to jest zákon svobodné vůle, ale uplatnění nacházejí zde i další dva tyto principy. To jest zákon čisté lásky a zákon inteligence. Vysvětlení těchto zákonů též zde uvádět nebudeme, neboť jest toto popsáno dokonale v doporučené literatuře.

 

Toto již bude pro tento okamžik od nás vše a na shledanou zase dnes večer se s tebou těšíme my, tví vesmírní přátelé.

                                                                                                                                         Ahoj.“

 

Pozn. zpracovatele:

Každá galaxie každého vesmíru má svoji Živou knihovnu. V našem Vesmíru je ale naše Země nejen Živou knihovnou této naší Galaxie, ale jediná Živá knihovna pro tento náš Vesmír. Ostatní Živé knihovny jsou v tomto vesmíru jen pro každou vlastní galaxii, ve které se nachází. V našich tělech jsou zapsány v DNA všechny informace o bytostech celého našeho Vesmíru, což jiné bytosti vesmírné nemají. Nyní se učíme my od nich, ale až se staneme Vesmírnými lidmi, ostatní se budou učit od nás, neboť pouze v nás jsou zapsány informace tohoto celého Vesmíru.

                                                                                                                        S láskou    Ivo.

 

 

 

706.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)       1.11.1998.     20:30-21:35 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer už podruhé, tví vesmírní přátelé a zase předáme ti další informace k tvoření vesmírů, knize, která nové i již známé informace vám lidem pozemským do myslí po poznání od Stvořitele vašeho i našeho toužícím, přinese.

 

Dále napíšeme ti něco bližšího o uspořádání vesmírů hmotných. S těmito vesmíry je to takto. Každý z oněch 12 vesmírů má své centrální slunce. Obrovskou hvězdu, kolem níž vše se otáčí a rotuje. Dále má každý tento vesmír obsažený v prostoru svém jednotlivé galaxie těles, všelijak se kolem sebe otáčejících a pohybujících. Každá galaxie  z tohoto nepřeberného množství jejich, jest takovým dalším malým vesmírem, neboť má své centrální slunce, též obrovskou hvězdu, kolem níž vše se otáčí. Nakonec pak jsou ony jednotlivé hvězdy, slunce centrální svých planetárních systémů, které otáčejí se kolem svých centrálních sluncí galaxií a toto vše potom ještě jednou rotuje kolem gigantů – centrálních sluncí vesmírů hmotných těchto. Takto se toto děje opět v souladu s vůlí Stvořitele našeho i vašeho prvotního a dít se tak bude i nadále.

 

Co týká se civilizací v hmotných světech těchto, sdělíme zde právě něco o civilizacích, na hmotu vázaných a hmotou řízených. Těchto civilizací nachází se ve vesmírech těchto poměrně dosti. Ne všechny mají stejný stupeň vývoje jako ta vaše pozemská, tedy můžou mít vyšší, ale i nižší tento vývojový stupeň. Vašim pohledem pozemským myslíte určitě vývojový stupeň průmyslových technologií, či pohyb vesmírným prostorem, my však míníme vývojovým stupněm civilizací těchto jejich cestu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, bez níž není výraznějšího pokroku. O tomto není třeba nikterak pochybovat. Proč, to uvedeme si právě teď níže.

 

Stupeň technického vývoje civilizace nemusí vždy být v souladu se stupněm jejího vývoje duchovního. Teď na Zemi vaší, námi i vámi tolik milované, je určitá hierarchie lidských výtvorů – vašich států, ale žádné z těchto uskupení u vás nesleduje cestu duchovního vývoje. Duch je u vás poněkud zanedbáván před hmotou a jejími statky. Děje se tak proto, že Země vaše i naše krásná jest v područí Sil temna, které právě ovládají ve většině případů vaše státníky, či politiky. Toto jest ke stavu tomuto na Zemi, planetě vaší i naší tolik vám i nám drahé a teď vrátíme se k tomu, jak je to obecně ve Vesmíru tomto vašem i všech ostatních hmotných.

 

Existují zde totiž pak dva základní směry vývoje tohoto. První, ten správný jest, když technika jde v souladu s duchovním poznáním ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Toto je totiž správné a takto to býti má. Druhým směrem vývoje jest, že technika, mnohdy třeba i velice vyspělá, je na vrcholu a duchovní vývoj symbolizující pravou a správnou cestu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu všeho a všech, je v jejím stínu, či není vidět vůbec. Pak nutně dochází u tohoto k působení zákona stejného k stejnému a tudíž tyto civilizace, jež touto cestou jdou, se samy nakonec zničí.

 

Už uváděli jsme zde příklad ten, jak dopadla s tímto bájná Atlantida na Zemi vaší i naší drahé. Teď dáme vám zde k užitku příklad ještě jeden a sice shodou okolností též z vašeho planetárního systému. Na jedné planetě tohoto systému vašeho totiž před věky dlouhými též nacházel se život. Život takový, kde lidské bytosti ducha vyspělého pracovaly pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Však pýcha a touha po moci a ovládání mas lidí vloudila se do myslí některých bytostí těchto, které svým myšlením špatným dovedly planetu tuto ke zkáze absolutní tak, že zbyl po ní jen pás asteroidů v planetární soustavě vaší. Můžete si jisti být tím, že každá civilizace tato, ať technologie má sebedokonalejší, nekráčí-li cestou správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, vždy v prach a popel se obrátí. (Jedná se o planetu Maldek, Mallonu, Faethon, Tir – názvy v různých jazycích – pozn. zpracovatele.)

 

Toto jest nyní pro vaše poučení a teď vám chceme předat takové, dá se říci, přátelské varování. Týká se to toho, jak Země vaše i naše drahá má se státi v časech blízko budoucích opět fungující Živoucí knihovnou Vesmíru tohoto. Tudíž má dojíti k jejímu vymanění z vlivu bytostí tmou ovládaných. Vězte, že pro tento účel nachází se v atmosférickém prostoru vaší Země i v prostoru dalším okolního mnoho „vyslanců“ z civilizací tohoto vesmíru nejrůznějších. Mají většinou zájmy tyto, aby Živoucí knihovna vesmíru tohoto – vaše Země, začala opět plnit svou funkci. Některé však v menším počtu zastoupené civilizace mají poněkud, dá se říci, podivné úmysly. Ne, že by přicházely podpořit síly temnot planetu vaší ovládající, ale mají tyto civilizace starosti samy se sebou. Tím, jak výše zmíněný vývoj obrátily a technika a hlavně genetika u nich získala vrch nad cestou duchovní pravou, mají teď ony zmíněné starosti s vlastním přežitím. Pozor na nenechavce tyto, oni nabízejí své dokonalé technologie za genetický materiál vás, lidí pozemských. Toto vůbec není v souladu se zákony vesmírnými a proto ještě jednou a důrazně varujeme vás zde před nimi. Pozor na ně!

 

Toto bylo k onomu varování a dále budeme pokračovat další hrozbou pro planetu Zemi vaší i naší drahou. Ano, touto další hrozbou jste vy sami – lidé zde žijící. Namísto toho, abyste vážili si darů vaší Země – matičky, která vás tolik miluje, drancujete její přírodní bohatství, ve velkoměstech ničíte automobilovou dopravou i sami sebe, vypouštíte do řek a moří jedovaté odpady a nakonec nebezpečí nejvyšší – jadernou energií ve svých rukou stále zničením života veškerého na Zemi vaší i naší milé hrozíte. Takto vskutku nejde jíti cestou duchovního vývoje k poznání vibrací Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Naštěstí nejste všichni tací. Mnozí z vás již prohlédli jste a na cestu tuto správnou uvedeni jste byli. Též všech darů Země vaší vážiti jste si začali, a proto tedy vás, kteří takto činíte, my tady na lodích vesmírných převelice milujeme pro toto činění vaše. Jsme tu také s našimi loděmi vesmírnými, aby síly temnotou ovládané zase nezmocnily se ve větší míře myslí lidí pozemských a mohl být v čase blízko budoucím realizován plán tento – vrátit Zemi – Živoucí knihovnu tohoto Vesmíru vašeho k jejímu prvotnímu účelu, k němuž sloužiti má.

 

Pro dnešní den je toto od nás už vše a zítra zase na shledanou se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

 

                                                                                                        Dobrou noc.“

 

 

 

707.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)      2.11.1998.      20:40-21:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé my, tví přátelé vesmírní a jsme pořád neustále a vytrvale s vámi s láskou upřímnou.

 

Dnes napíšeme si dále něco k Živoucí knihovně, vaší Zemi, planetě vaší i naší drahé. Tato funkce již tedy nějaký ten věk neplní své poslání a Země vaše po věk tento ovládána Silami temna jest. Před věkem tímto Země byla krásným místem, kde veškeré informace tohoto vesmíru uloženy zde byly a civilizace všechny vesmírné, cestou pravou jdoucí ke svému pokroku v cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, užívati jich mohly. Toto bylo pak narušeno a docela omezeno tím, jak síly temnotou ovládané počaly zde bytostmi žijícími manipulovat. Bytosti tyto temné potřebují nutně k existenci své vibrace jejich temné. Proto jest jejich výsadou strach po Zemi šířiti a agresivitu a nesnášenlivost mezi národy podporovati. Z tohoto potom oni dobře napájí se a dobře zde stále takto přežívají. Jejich živou půdou jsou právě bytosti pozemské – lidé, kteří takto myslí, čili strach, závist a nenávist a nesnášenlivost hlavami se jim mihotají. Proto v čas tento a tuto dobu nezbytně nutné jest právě toto: Změnit myšlení! Začít zaměňovat v mysli strach radostí, nenávist a nesnášenlivost láskou a agresivitu obětavou a nezištnou pomocí druhým bytostem lidským. Po změně takovéto nebude již zde živná půda pro síly temnotou ovládané a tyto síly budou muset opustit dobrovolně tuto planetu Zemi a ona začne pracovat jako Živoucí knihovna Vesmíru tohoto pro bytosti ducha pravého všechny. Toto právě má se dít i teď a v čase tomto Stvořitel náš i váš milovaný určil pro toto jistý plán, který zde v řádcích níže napsaných osvětlíme vám.

 

Plán tento nestane se tak, jak mnohé z vás by napadnouti mohlo, masovým přistáním vesmírných lodí našich na planetě Zemi vaší milé a drahé. Toto totiž nebylo by v souladu se zákony vesmírnými. Především se zákonem svobodné vůle. Aby toto šlo uskutečnit, museli by všichni lidé pozemští si ze srdce přát toto přistání a to je věc nemožná. Náš i váš Stvořitel prvotní má jiný plán, který v souladu se všemi zákony jeho vesmírnými jest a dít se bude zde tak, jak má. Tento plán jednoduchý a průzračný jako inteligence čistá prvotní Stvořitele našeho i vašeho námi i vámi tolik milovaného. Toto totiž dít se bude skrze vás – lidi pozemské, neboť Stvořitel prvotní pravil: „Jste mé děti milované a cestou pravou ke mně zpět kráčíte. Proto obdařím vás dary ducha takovými, jež lidé jiní neznají a nemají“. Toto bylo řečeno a takto se i stane a to už teď v této době a v tomto čase.

 

Náš i váš Stvořitel prvotní ví. Ví a vidí vše, co a jak která bytost koná. Vidí i bytosti jdoucí pravou cestou světel našich těchto, která pro účel tento vám byla seslána a ti, kdo poznali skutečnost tuto a bez váhání a ve víře čisté šli cestou touto, jsou právě tito vyvolení, obdržící dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Ještě zde je nutné uvésti, že onu cestu světel pravých zde symbolizují ony „Rozhovory“, vydávané a šířené po celé vaší Zemi krásné naším i vaším milovaným Ivem Bendou. Toto se už teď takto děje a stav věcí těchto už nelze zastaviti. Budou se však dít i ještě věci mnohem, mnohem zajímavější, takže bytosti lidské ovládané pouze hmotou a jejími statky hmotnými nebudou za takové dva až tři roky vycházet z údivu nad těmito věcmi. Takto to mělo býti zde napsáno pro všechny lidské bytosti pozemské. „Kdo máš uši k slyšení, slyš“, dáváme tu na závěr citát syna božího, Ježíše Krista, za krále vám pomazaného.

 

Dále ještě dnes půjde řeč o dalším živoře ve hmotných vesmírech. Nyní míníme tím život a civilizace obdobné té vaší, ale jsou tímto míněny duchovní světy (Jsou to dimenze vyšší než naše 3., tedy 4. až 12. dimenze). Těchto světů je totiž ve vašem Vesmíru tolik, kolik má veškerých sluncí a všelijakých jejich planet a měsíců. Na všech tělesech těchto hmotných nacházejí se tyto duchovní světy, to jest světy duší – těl astrálních. Mají světy tyto též svou hierarchii a členění, které jest obdobné tomu, jak tělesa, na nichž duše tyto své úkoly plní, rotují kolen těles dalších. S tím spojen je právě stupeň rotace této, který hned si zde vyložíme. Tyto stupně duchovních světů můžeme rozděliti dle rotací jednotlivých jejich následovně.

 

(1.)

Prvním stupněm jest stupeň měsíců a planet rotujících okolo svých sluncí planetárních.

 

(2.)

Druhým stupněm je stupeň sluncí planetárních, rotujících okolo sluncí galaktických.

 

(3.)

Třetím pak stupněm jest stupeň galaktických sluncí, rotujících okolo slunce centrálního vesmírného.

 

(4.)

A čtvrtým stupněm zde jest stupeň sluncí vesmírných.

 

(5.)

Nakonec celý vesmír tento se svým centrálním sluncem rotuje kolem slunce, ale toto již není hmotné, „duchovního. Kolem tohoto slunce „duchovního“ rotuje tedy všech 12 vesmírů hmotných.

 

Toto místo, „duchovní“ slunce, spojuje právě světy hmotné se světy, o kterých bylo psáno při výkladu paralelního vesmíru holoproudých těles, to jsou světy embryonálních bytostí – tedy takzvané Ráje a světy božích prvorozenců ducha pravého. Tímto vším stvořením jest prostoupen náš i váš Stvořitel prvotní všeho a všech. On je tou alfou i omegou dění veškerého a duše navracejí se k němu po této cestě strastiplné, kdy začínají nejdříve inkarnací do těl hmotných, když toto poslání zvládnou, nastává jejich další tříbení ve světech duchovních hmotných a poté postoupí až mimo už hmotné vnímání do světa „duchovního“ slunce.

 

Toto slunce není tvořeno hmotou, ale nazýváno jest sluncem takto proto, že nachází se zde velké množství duší čistých, jako inteligence Stvořitele našeho prvotního. Proto vychází odtud silné bílé světlo a jelikož duch nad hmotou jest, otáčí se tímto 12 vesmírů hmotných okolo tohoto „duchovního“ slunce. Je to velice krásné a velice i klidné místo ve všeobjímajícím prostoru Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Čas, ten hmotu vázající mezník, zde neexistuje a duše čisté tyto zde spočívají v latentním stavu ducha, kdy vše duch jest a vše v jednom jest. Zde právě ani neprolínají se paralelní vesmíry těles holoproudých, poněvadž svět tento jest světem odpočinutí nekonečného pro duše dlouhou cestou znavené a utrmácené, mnohým svodům a nástrahám vystavované. Zde takto čisté duše tyto stráví, bráno vašimi pozemskými mírami časovými, nikoliv věk, nýbrž nekonečné věky, než budou pokračovat v cestě další ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu.

 

Toto jest k „duchovnímu“ slunci, jež nad vesmíry hmotnými takto stojí a zítra až, ještě dále napíšeme si o stupních tříbení duší – těl astrálních těchto. Toto už budiž dnes od nás vše a na shledanou zítra večer se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

                                                                                                              Dobrou noc.“

 

 

 

708.  Tvoření vesmírů.                        (Přijal Jaroslav P.)       3.11.1998.     17:10-18:20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes poprvé v hodinu poněkud neobvyklou, tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi.

 

Nejprve ti napíšeme teď další informace k tvoření vesmírů a sice k jednotlivým stupňům duchovních světů. Začneme stupněm prvním, podle včerejšího schématu stupněm měsíců a planet ze systémů planetárních vesmírných.

 

(1.stupeň – měsíců a planet)

 

Tento první stupeň jest charakteristický tím že duše zde přebývající podléhají tříbení svých vlastností ducha tak, že pracují zde na sobě ve smyslu cesty ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Zde ve stupni tomto naučí se duše tyto tomu, jak kráčet po cestě této skrze lásku k bytostem všem. Dále naučí se zde i další důležitou skutečnost, že Stvořitel prvotní neustále s nimi jest a provází je na každém kroku jejich. Toto pak duše zde pracující v těchto světech na vývoji svém neustále tříbí, až toto dovedou k dokonalosti. Jest pro ně důležité, aby na cestě své ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu duše tyto věděly, že Stvořitel jejich jest s nimi neustále a v lásce k ostatním bytostem svoji činnost takto aby konaly. Pokud jde o úsek časový tento, tráví zde duše jednotlivé řádově asi tak několik desítek až jedno či dvě stě let. Potom, když vše toto zvládnou, začne být uvažováno o možném vtělení jejich na planetě jim určené. Toto děje se v naprostém souladu se Stvořitelem naším i vaším prvotním a duše tyto jásají, že nastal již čas jejich, čas zkoušky k vtělené se do těl fyzických. Jak bylo již uvedeno výše, duše tyto vtělením svým do těl fyzických ztrácejí paměť svou nekonečnou a úkol jejich jest jakoby zapomenut, odsunut do podvědomí. Během života tohoto duše může vzpomenout si na úkol svůj a ten pak začít plnit. Pokud nevzpomene si vůbec, značí to pro ni další inkarnaci podobnou této. Aby úkol, který předsevzala si duše tato mohl být splněn. Před vtělením dalším tomto opět duše pracuje v prvním stupni světů duchovních a pak zase čeká na vtělení své, a tak to jde dále, dokud nesplní si úkol, který se předsevzala ještě před vtělením. Uvedeme zde ještě skutečnost, že duše tato rodí se do hmoty a hmotou je omezena. Tedy hlavním úkolem jejím jest procitnout během života svého v těle hmotném, Stvořitele svého i všech prvotního v sobě objevit a ve jménu lásky vše pro ostatní činit. Toto pokud duše splní si jako úkol svůj,

 

(2.stupeň – planetárních sluncí)

 

postupuje do stupně duchovních světů číslo dvě, to jest stupně planetárních sluncí. Zde probíhá další etapa tříbení duší těchto sem vstoupivších. Zde hlavním úkolem jest naučit se dobře ovládat svobodnou vůli svou, aby tuto duši vždy vedla cestou jedinou a pravou – ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Vůle svobodná tato nesmírně důležitá jest pro duše všechny z důvodu ještě dalších a mnohem náročnějších zkoušek. Zde na této úrovni působí i paralelní vesmíry holoproudých těles třetí fáze, takzvaná podsvětí a duše jsou zde právě takto zkoušeny. Ze světů duchovních těchto žádné duše však nevtělují se do těl fyzických na vybrané jim planety, ale řádově po několika tisících let postupují do vyšších duchovních světů, kde dochází pak k tříbení dalšímu.

 

(3.stupeň – galaktických sluncí)

 

Jsou to duchovní světy stupně třetího. Světy sluncí galaktických, kde duše tříbí další vlastnost ducha důležitou a tou jest zákon inteligence. Tento zákon je pro duše důležité ovládat, neboť i zákon tento je pro ně velice důležitý a v další pak cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu  prvotnímu.

 

Odtud pak z tohoto stupně vývojového duše postupují po několika desítkách tisíc let do stupně číslo čtyři

 

(4.stupeň – vesmírných sluncí)

 

a tím jest jediné slunce v každém vesmíru hmotném, kde probíhá tříbení duší nakonec ještě celkové. Tedy takové, aby duše tyto všechny už dokonale zvládly zákony vesmírné, vedoucí je na cestě jejich ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu.

 

Nyní napíšeme si ještě k jednotlivým stupňům duchovních světů toto. U prvního již uvedli jsme si, dá se říci, vše. Jen na doplnění – duše jsou v něm též i připravovány na to, že dostanou se do přímého styku s působením paralelního vesmíru holoproudých těles fáze čtvrté. Toto není totiž pro ně nikterak snadná záležitost, a proto musí na ni být předem náležitě připraveny. Ještě na závěr k tomuto stupni prvnímu dodáme, že nepůsobí zde vesmír paralelní holoproudých těles fáze číslo tři, neboť tento vesmír má působiště své ve všech stupních světů duchovních vyšších, to jest stupňů dva, tři a čtyři.

 

Ze stupňů těchto dalších třech již pak ani duše zde pracující nevtělují se do těl svých fyzických hmotných, tak, jako například u vás na Zemi tomu jest. Duše tyto však vtělují se na planety jiné, do těl takzvaných polohmotných, ale to až od stupně duchovních světů číslo tři.

 

Ze světů těchto přicházejí duše ke vtělení do těl polohmotných na vybrané jim planety a to jest i existence tato naše, která vás, lidi pozemské, vždy tolik zajímala.

 

Duchovní svět stupně číslo čtyři již pak opět není určen ke tříbení duší pro vtělování jejich do hmotných a polohmotných světů, nýbrž pro přípravu jejich na další cestu duchovní tuto ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Projde-li duše po několika stech tisících let tříbením ve světech těchto, následuje pak její postup do fáze „duchovního slunce“ a ona natrvalo již odpoutává se od hmoty vesmírů těchto dvanácti a zde nachází se ve stavu ducha latentním, navenek se neprojevujícím, čekaje celé věky na další svůj duchovní vývoj.

 

Toto jest tedy vše k duchovním světům a stupňům jejich a na závěr ještě něco málo o „Poslech úsvitu“. Ano, tato kniha byla lidem dána proto, aby řídili se jí a slova v ní napsaná do svých srdcí nechali se vnořiti. My však nebudeme zde psát o tomto, co v knize této obsaženo již jest, jen uvedeme zde krátce, z jakého duchovního světa pocházejí tito „poslové úsvitu“. Ono totiž není jen tak snadné pocítit na vlastním těle hmotném vibrace od Stvořitele našeho i vašeho prvotního, proto tito „poslové“ byli připravováni pro vtělení do svých těl fyzických na duchovních světech stupně třetího – sluncí galaktických, ale vtělení jejich proběhlo takto, že teď nacházejí se na planetě vaší i naší Zemi, námi i vámi tolik milované, ve svých fyzických tělech hmotných.

 

To jest však už dnes od nás opravdu vše a na shledanou zase zítra s tebou se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

                                                                                                                                         Ahoj.“

 

 

 

709.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)        4.11.1998.      20:20-21:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět my, přátelé tví vesmírní z vesmírných lodí tady nad vámi a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy lásky pro vás všechny lidi pozemské.

 

Slyš ještě dále další informace ke slunci duchovnímu. Bylo o něm již napsáno, že slunce toto jest místem, kde očištěné duše spočinou v naprostém klidu a míru po věky předlouhé a nacházejí se zde ve stavu ducha latentním. My blíže teď rádi vám napíšeme, co toto značí. Duše – těla astrální, vejdou tedy po očištění a vytříbení svém do světa tohoto slunce „duchovního“, které doslova odměnou pro ně jest. Zde žádné nástrahy a úskalí na ně nečíhají, toliko klid a mír. Není však vše bez účelu a zde právě ve světě tomto budou duše tyto vystaveny zkoušce trpělivosti své. Proto dlejí zde ony věky nekonečné, čekaje na další duchovní postup svůj. Jsou zde jakoby zakukleny, ale nespí, vše vnímají, co děje se kolem nich. Nejen to, jak duše další, od hmoty očištěné, přicházejí, ale i to, jak duše jiné, dosud zakuklené, svého času vhodného dočkaly se a k plnění dalších svých úkolů povolány byly. Takto se to zde děje dle vůle Stvořitele našeho i vašeho prvotního a takto i duše tyto musí čekati zde v trpělivosti a naprostém klidu, dokud nenadejde čas jejich povolání na cestu další ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu. Toto je již teď úplně vše ke stupňům duchovních světů a ke slunci „duchovnímu“ a nyní právě přišel čas toho, aby zapsáno bylo symbolické dění toho, zde ve světech duchovních, s děním, jež právě na Zemi, planetě vaší i naší drahé, probíhá.

 

Již bylo k tomuto objasněno vše, aby právě z těchto řádků níže napsaných lidé pochopili velikost a inteligenci Stvořitele všeho a všech prvotního. Slyšte tedy, milí lidé, jakou souvislost má  dění zde na planetě Zemi vaší i naší milé s tím, jak duše – těla astrální postupují svými stupni jednotlivými cestou návratu ke světlu prvotnímu a všeobjímajícímu.

 

(1.)

Tak tedy stupeň duchovních světů číslo jedna není v dění tomto pozemském symbolem ničehož jiného, než právě vzniku oné skulinky ve vědomí obaleném slupkou hmotnou, jíž unikají myšlenky ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu.

 

(2.)

Stupeň druhý pak symbolizuje onen přerod vědomí, kdy bytost lidská již je plně v eufórii světelné a v těle svém hmotném pociťuje vibrace jemnohmotné od Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

(3.)

Stupeň třetí zde symbolizuje dar. Dar implantátu od Stvořitele prvotního všech a všeho pro bytost tuto lidskou, aby pak kráčeti mohla rychleji cestou světelných vibrací a státi se vůči nim citlivější a též i vnímavější.

 

(4.)

Stupeň čtyři zde symbolizuje pak nezištnou duchovní práci pro ostatní bytosti lidské, či práci světelnou meditační, též pro ostatní bytosti lidské. Toto už může trvat i delší čas, záleží to však na každé lidské bytosti samotné, jak úkoly tyto rychle zvládne.

 

Po jejich pak zvládnutí přichází symbolicky „duchovní“ slunce v podobě setkání fyzického s námi, přáteli vašimi vesmírnými. Toto opět trvá jistý delší časová úsek a bytost lidská jest nepřetržitě připravována po celý tento čas na další stupeň duchovní práce pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

Potom nastává v životě jejím velký zlom. Dostává dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního, které užívati má ve prospěch všech lidí bližních svých pozemských. Tomuto pak odpovídá další vývojový stupeň – embryonálních bytostí, čili takzvaných Rájů. Tyto Ráje jsou ryze duchovní už světy, na hmotě úplně nezávislé. Budeme o nich psát v další kapitole knihy této. Úkol tento po lidskou bytost – užívati darů ducha ve prospěch všech lidí pozemských, jest tady v inkarnaci této její pozemské, pro bytost tuto věc velice přetěžká, ba přímo náročná, neboť je zde ve světě tomto hmotném stále pod přímým vlivem paralelních vesmírů holoproudých těles fáze čtvrté, které skrývají v sobě pro ni veliké nástrahy, úskalí a pokušení. Pokud však bytost lidská tato má pevnou vůli, nekonečnou trpělivost a kráčí-li v souladu se zákony vesmírnými dále touto cestou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, bez pochyby splní svůj úkol tento přetěžký a dostane se jí odměny světelné. Duchovní bytost tato – už nikoli lidská, se po splnění úkolu tohoto posledního zde ve své inkarnaci v těle hmotném, promění ihned v nespoutaného a svobodného ducha a stane v blízkosti Stvořitele svého a všech prvotního ve světech božích prvorozenců. Toto jest ona cesta symbolická, kdy duše všechny vtělené v tělech lidských, možnost mají a příležitost velikou, jít touto cestou pravou za světlem Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto jest už vše k tomuto a dost již slov.

 

Ještě napíšeme ti, co bude předmětem zítřejšího psaní knihy o tvoření vesmírů nekonečných. Zítra napíšeme si úvod ke kapitole obsáhlé, o Rájích embryonálních bytostí ducha jediného světelného.

 

Toto jest tedy od nás, tvých přátel vesmírných vše a zítra na shledanou se opět těšíme my, všichni tady z lodí vesmírných nad vámi.

                                                                                                        Dobrou a sladkou noc.“

 

 

 

RÁJE BYTOSTÍ EMBRYONÁLNÍCH

 

 

 

710.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)     5.11.1998.         20:15-21:25 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes zase my, tví přátelé vesmírní a jsme velice rádi tomu, že usedl jsi zase k psaní. Dnes začneme ti předávat informace o Rájích bytostí embryonálních. Zde začne se dít toto – na planetě Zemi naší i vaší drahé – symbolické dění, kdy, jak jsme včera uvedli, budou některé bytosti lidské obdařené dary ducha na cestě ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu, užívat darů těchto ku prospěchu lidí všech pozemských a budou tedy symbolicky též na stupni tomto. O tom, jak probíhá tříbení embryonálních bytostí ve světech těchto, napíšeme vám právě teď. Kapitola tato bude dosti obsáhlá, ale Stvořitel náš i váš prvotní tak rozhodl o tomto předat k užitku všech lidí pozemských, co srdce vůči poznání tomuto otevřená mají a po poznání duchovním přímo dychtí celou svou bytostí.

 

Nejdříve vyložíme si podstatu těchto světů embryonálních bytostí. V předešlém psaní jsme uvedli, že ve světě slunce „duchovního“ nacházejí se duše očištěné. Míněno tímto jest duše očištěné od závislosti na hmotné své existenci a duše tímto čekající na svůj duchovní vývoj. Tento vývoj ducha a další probíhá právě v takzvaných Rájích – světech embryonálních bytostí. Tyto světy existují, tedy jsou, mimo hmotné vnímání. Znamená to, že světy tyto jsou tedy všude a ve všem tak, jako inteligence prvotní Stvořitele všech nás i vás a všeho. Toto je opět pro vás, lidi pozemské, poněkud obtížná věc k pochopení, ale vězte, že je to právě takto a ne jinak. Toto je i základním stupněm ve světech těchto Rájích embryonálních bytostí ducha, pochopit tuto skutečnost duší – těl astrálních, sem z „duchovního“ slunce příchozích. Též musí si zvyknout na druh existence tento a touto zkouškou zde projít, aby pak kráčeti mohly cestou světelnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu všeho a všech.

 

 

1. stupeň embryonálních bytostí.

 

Stupeň první tento jest tím základním pilířem přípravy ještě duší očištěných na úkoly další tyto. Duše jsou zde v tomto stupni tedy ještě těmi bytostmi – těly astrálními, jimiž byly po celou tu dobu dlouhou, když světy hmotných vesmírů a světy duchovními postupně kráčely, až spočinuly na „duchovním“ slunci a odtud pak dostaly se až sem do Rájů embryonálních bytostí. Zde pak, ve stupni již zmíněném, nazvaném též stupeň první, prochází poznáním toho, jak světy tyto všude jsou obsažené a ve všem. Není tedy ve vesmíru všeobjímajícím místa, kde nebylo by těchto světů, neboť vše duch jest a vše jest inteligence Stvořitel prvotní nás všech a všeho. Toto poznání je cílem tohoto prvního stupně na úrovní embryonálních světů. Embryonálními světy duchovními nazývány jsou proto, že duše – těla astrální mají zde jistý úkol. Úkol postoupit ve vývoji svém kupředu zásadně a dojít až k dokonalosti do duchovních výšin světů prvorozenců božích. Ve světech těchto embryonálních jsou duše – těla astrální ještě teprve ve vývoji. Nezměřitelné věky, mírami časovými pozemskými, trvá zde vývoj jejich tento a ony z duší – těl astrálních mají onen úkol, přejít na svá původní těla duchovní, takzvané duály. Toto postupně se jim daří, až přejdou do vývojových stupňů konečného stadia embryonálních světů a pak, po další své práci duchovní pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního, přijdou do blízkost jeho, do světů prvorozenců božích, čistých bytostí svobodných, tvořících v souladu a podle zákonů vesmírných Stvořitele prvotního všeho a všech. Tyto světy embryonálních bytostí ducha jsou posledním a nejdelším místem, kde pracují bytosti tyto na svém návratu zpět ke světlu původnímu. Je to místo smíření a odčinění už všech přestoupení jejich a pak budou už jen tvořit ve tvůrčí podstatě Stvořitele svého a všech, budou jedno a všechno současně.

 

Nyní vrátíme se ještě zpět ke stupni prvnímu, který lze též nazvati předstupněm embryonálních bytostí ducha. Teď řekneme si, jak duše očištěné jsou ve stupeň tento uváděny. Bylo výše napsáno, jak duše tyto odpočívají dlouhé věky, čekajíce v latentním stavu ducha na další svůj vývoj. Pak, když přijde čas, je duše tato probuzena z tohoto stavu ducha latentního a svým průvodcem jest uvedena do světů těchto embryonálních bytostí ducha. Začíná se vždy od stupně prvního, již popsaného, kde mají duše tyto takzvané své průvodce. Průvodci tito jejich jsou již embryonální bytosti ducha ze stupňů těchto světů vyšších. Mají tu úkol tento ve stupni prvním – vést duši – tělo astrální cestou k poznání, že i ona může  státi se, splní-li určité předpoklady, duchem všudypřítomným tak, že všude a ve všem jest. Pro duše tyto sem vstoupivší je nesmírně důležité toto vedení jejich průvodci. Jinak mohlo by se snadno stát, že duše tyto odpadnou a svedeny budou ze své cesty ještě dříve, než postoupí do stupně vyššího, to jest druhého. V tomto stupni prvním jest totiž velice silný vliv paralelního vesmíru holoproudých těles fáze druhé. Tento první stupeň jest takovou baštou vesmíru tohoto a zde právě duše – těla astrální jsou zkoušeny velice dlouhou dobu tímto vesmírem holoproudých těles fáze druhé. Vše děje se zde na principu zákona svobodné vůle, zákona vesmírného. Duše tyto – těla astrální mají zde vždy dvě možnosti výběru při plnění svých úkolů. Tyto dvě možnosti jsou jim jakoby našeptávány. Jedna je od průvodců jejich, vedoucí ke světlu Prvotního Stvořitele našeho a druhá je od bytostí temnotou ovládaných, tady z vesmírů holoproudých těles fáze druhé. Úkoly, které zde duše tato plní, jsou rázu opět duchovního a něco bližšího o nich napíšeme si zase zítra.

 

Dnes už se s tebou loučíme a všem vám dobrou noc a krásné sny přejeme my, všichni vaši přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi.“

 

 

 

711.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)        6.11.1998.      20:45-22:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes opět my všichni tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi. Dnes budeme pokračovat v psaní ke knize o tvoření vesmírů a navážeme hned na včerejšek, kdy řekli jsme si, že dnes napíšeme dále něco k úkolům těmto, jež duše – těla astrální mají plniti na úrovni prvního stupně embryonálních světů duchovních. S tímto se to má takto.

 

Duše sem příchozí má tedy průvodce svého ze stupňů světu embryonálních bytostí vyšších. Tento průvodce má s duší touto práci někdy velice nelehkou, aby uvésti ji mohl na cestu správnou a pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Jak už jsme si včera řekli, duše tato jest tu velice silně a dlouho zkoušena, jak pevnou má svobodnou vůli svou pro rozhodnutí se správné k cestě ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu. Jest zde nejrůznějšími způsoby pokoušena a vystavována silným vlivům vesmírů holoproudých těles fáze druhé a průvodce její ji může jen vésti, což funguje jako kdyby jakýsi vnitřní hlas jí našeptával: „Nedělej tohle, to není správné a ztížíš si tím svoji cestu návratu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Udělej to takto a takto“. Tímto stylem vedou zde průvodci duše – astrální těla jim do péče svěřené a takto jen mohou jim pomáhat a je takto vésti cestou světel pravých k návratu ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Vše ostatní už záleží pak jen a jen na duši této samotné, jak se ona rozhodne. Tedy, jestli pro cestu správnou a postoupí tímto výše, či podlehne vlivu vesmírů holoproudých těles fáze druhé a propadne se tak do světů nižších – hmotných. Je tento první stupeň ve světech embryonálních bytostí ducha takovým celkovým testem svobodné vůle všech těchto duší. Zde neplní již pak více úkolů duše tyto, pouze tento jeden a to určitý velmi dlouhý čas, pro vás lidi pozemské, nezměřitelný.

 

 

2. stupeň embryonálních bytostí – stupeň postupu.

 

Toto děje se tedy ve stupni prvním embryonálních bytostí ducha, stupni vstupu duší – těl astrálních do tohoto světa. Dále budeme si už ale vykládati o stupni číslo dvě. Tento stupeň nazvati můžeme i stupněm postupu. Takto krátce a stručně vyřčeno toto v sobě totiž nese vyšší svůj smysl. Stupeň postupu – proč ?  Inu proto, že velká změna s duší se zde děje taková, že tato duše už není tělem astrálním – duší touto, nýbrž stává se oním duchem všudypřítomným a ve všem obsaženým. Byla na toto po celou dobu pouti své připravována a teď nastal čas tento pro ni velice důležitý. Stává se tedy duchem všudypřítomným, tedy ve všem obsaženým a teď už  může začít její růst duchovní směrem ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech.

 

Teď napíšeme ti něco o tom, co pociťují duše – těla astrální při změně existence této jejich. Nejvíce tedy dostavují se u nich pocity ohromení, či překvapení z toho, jak tvoření může býti silné. Míněno tímto jest tvoření takové duchovní – totiž síla myšlení. Je to právě to, od čeho lidé pozemští v tělech svých hmotných již dávno odpadli a vůbec už nepřikládají tomuto žádný význam. Dalším jejich silným pocitem jest to, že plně, velmi silně a intenzivně prociťují nesmírnou sílu lásky čisté, tvořivou. Lásky této od Stvořitele našeho i vašeho prvotního, která jest i základním kamenem existence této jejich. Existují – tedy jsou teď už jen na bázi duchovní, jako takzvané bytosti duální, kdy vše ve všem nachází se, nebo též i dva v jednom, či jedno ve dvou jest. Plně prociťují si zde tyto stavy ducha novorozeného, tudíž embryonálního, kolem kterého pak i odvíjí se vše další dění toto zde. Posledními pocity, které, dá se říci, neprociťují, jen někde v dáli cosi ještě nepoznaného tuší, jsou tyto vzpomínky pradávné jejich, kdy nacházely se v blízkosti Stvořitele všech a všeho prvotního a v souladu s ním vytvářely světy ducha inteligentního a všeobsahujícího. Toto dělo se, jak už naznačili jsme, v časech velice vzdálených a duše tyto nenalézají v sobě klidu. Stále hlodá v nich tento silný pocit. Pocit toho, že něco tam jest a ony nevědí, jen vzdáleně tuší, co by to mohlo být. Tímto vedeny a tímto směrovány duše tyto jsou pak dále k plnění dalších úkolů ve stupni číslo dvě – stupni postupu.

 

Nyní ještě napíšeme si zde o úkolech těchto. Jsou jimi tyto dva hlavní úkoly.

 

 

1. úkol – zvládnutí toho, čím jsem se stal – duchovní bytostí embryonální

 

Prvním jest úkol zvládnutí toho, čím jsem se stal. Toto může zdáti se na první pohled podivné vám, lidem pozemským, ale věřte, že není vskutku nijak jednoduché státi se duchovní bytostí embryonální, čili duálem čerstvě narozeným. Toto opět chce svůj čas, aby bytost tato duchovní právě narozená, vše v klidu a pohodě zvládla a mohla přejíti k úkolu číslo dvě, dalšímu důležitému.

 

 

2. úkol - dále pracovat na lásce této silné, čisté

 

Jest jím dále pracovat na lásce této silné, čisté, dvě části duální bytosti této spojující. Lásku tuto již prve velice silně a intenzívně pocítila, nyní na ní bude stavět další svůj vývoj duchovní tento a s ní pracovat ve smyslu zákonů Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Je to takový, dá se říci, proces sebepoznání. Toho jaká jsem, co cítím, jak myslím, co dále plánuji, jdu dále správně a jak najdu cestu pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu ? Poněkud lze vyjádřit, má v sobě bytost tato embryonálního ducha zmatek ze všech otázek těchto, ale právě v této chvíli objeví se opět její průvodce ze stupňů vyšších světů ducha embryonálních a začne jí opět vésti cestou pravou a správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Do této chvíle průvodce neustále byl bytosti ducha právě zrozené nablízku, jen čekal, zda už přijde chvíle jeho a začne duši tuto opět směrovat na cestu pravou a správnou. Bez průvodců těchto totiž není myslitelná postup embryonálních bytostí ducha těchto. Průvodci tito jejich jsou nedílnou součástí světů těchto stejně, jako tyto bytosti ducha embryonální, či duše – astrální těla ve stupni prvním a v neposlední řadě všechny bytosti ostatních stupňů zbývajících včetně i vesmírů dalších a těmi jsou zde již zmíněné vesmíry paralelní těles holoproudých fáze druhé i vesmíry paralelní další. Těmi jsou výše již uvedené dva typy: vesmír holomických duší a vesmír geometrických obrazců.

 

Další informace k tomuto již napíšeme si zase až zítra. Tak toto jest pro dnešek od nás vše a na shledanou se zase zítra s tebou těšíme my, tví přátelé vesmírní, bytosti tvé multidimenzionální.

 

                                         Dobrou noc a sny krásné jako jarní louka plná květů vonících.“

 

 

 

712.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)         7.11.1998.        4:35-6:35 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes ráno v hodinu časnou tuto my, tví přátelé vesmírní z vesmírných lodí tady nad vámi. Teď budeme ještě pokračovat v psaní k tvoření vesmírů a to konkrétně ke stupni druhému světů embryonálních bytostí. Zde ještě k tomuto napíšeme, co jest úkolem posledních duálů právě narozených, přičemž vedeny jsou už těmito průvodci svými, kteří čekali zde na zrod nový jejich a teď právě též i zapojiti se mohli do činnosti této své pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Včera bylo už napsáno o pocitu duší – těl astrálních přerozených ne embryonální bytosti ducha. To, jak silně pociťují ohromení, nebo i překvapení z toho, co tvoření duchovní – síla myšlení může dokázati. Posledním úkolem jejich bude, na tomto stupni druhém, jest tedy připravit se úplně a dokonale na způsob nové práce duchovní ten, že bytost tato nově zrozená už od nynějška bude produkovat myšlenky jen ušlechtilé a směrované ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech. Musí tedy opět především celkově se uklidniti, aby připravena pak byla na další stupeň postupu, ke začne již takto tvořiti za pomoci svých průvodců duchovních. Tedy, jak vidno, duše zde ve stupni druhém má velkou řadu úkolů, které splniti musí, aby postoupila dále do stupňů vyšších. Jsou to úkoly celkového zklidnění se a překonání velice silných pocitů ze změny duše – těla astrálního jejího na bytost ducha embryonální prvorozenou. Ještě na závěr k tomuto jest nutno napsati, že tento druhý stupeň světů embryonálních bytostí jest prostoupen též vesmíry paralelními. Vesmír těles holoproudých fáze druhé však nemá zde žádné působnosti a duše přerozená v bytost duální prvorozenou vnímá zde jen existenci a působení paralelních vesmírů holomických duší a geometrických obrazců a to tedy právě poněkud chaoticky, či neuspořádaně. Postupem věků dalších nezměřitelných plní zde úkoly uvedené výše, celkově se zklidní a pak může tedy postoupiti na vývojový stupeň třetí světů embryonálních bytostí ducha.

 

 

3. stupeň embryonálních bytostí – stupeň embryonálně tvořivý

 

Třetí tento stupeň už jest stupněm, dá se říci, embryonálně tvořivým, kde bytost jest opět už od začátku vstupu svého do stupně tohoto vedena svými průvodci cestou pravou a správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a jest zde připravována ve smyslu působení tvořivosti její právě na tuto cestu.

 

1. úkol – směrování tvořivého myšlení správným směrem

 

Bytost procítí zde nutnost toho, že pokud tvořím takto silně, tedy myšlením svým, tak jest i nutné myšlení toto tvořivé směrovati správným směrem. Toto jest nutné právě z důvodu toho, že opět zde, ve stupni třetím, jest duše zkoušena paralelními  vesmíry těles holoproudých fáze druhé, které mají zde opět působnost. Nepůsobí již zde však tak silně jako ve stupni prvním. Bytost jest právě tímto zkoušena, zdali vydrží tvoření své myšlenkové udržeti na cestě této správné a pravé k inteligenci prvotní Stvořitele nás všech a všeho. Zde opět pracují také její průvodci, kteří opět mohou jí radit, co jest pro ni dobré a co nikoliv a ona pak již zase sama musí se rozhodnouti, na jakou cestu se dá. Toto jest takovým prvním úkolem bytosti embryonální této a po časech dalších předlouhých přistupuje ona bytost k úkolu číslo dvě, zde ve vývojovém stupni třetím zvaném též „embryonálně tvořivém“.

 

 

2. úkol

 

Tento druhý úkol skládá se ze dvou částí, které si zde opět popíšeme. Částí první jest úkol začátku tvořivého působení myšlenek svých na úrovní paralelních vesmírů holomických duší a částí druhou úkolu tohoto je již účastnit se svým tvořivým myšlením toku informací vyšší inteligence, jež působí právě v paralelních vesmírech geometrických obrazců. Nejdříve popíšeme si, co a jak probíhá v části první úkolu tohoto.

 

 

1.část 2. úkolu - úkol začátku tvořivého působení myšlenek svých na úrovní paralelních                            

                          vesmírů holomických duší

 

K paralelním vesmírům holomických duší bylo již řečeno, jak duše zde se očišťují mají k dispozici směrovatele své duchovní. Těmito směrovateli jsou právě ti průvodci ze světů embryonálních bytostí vyšších stupňů, kteří jsou též průvodci bytostí embryonálních ducha prvorozeného a pak při plnění úkolu tohoto přicházejí do paralelních vesmírů duší holomických, aby zde na tyto duše působily ve smyslu poznání cesty jejich pravé. Bytost embryonální nově narozená má zde při tomto všem dění účast a úkolem jejím jest poučit se, jakým způsoben se zde pracuje formou tvořivých myšlenek ducha pravého, což připravuje ji na cestu další její. Po určitém působení tomto navracejí se bytosti ducha embryonální i se svými průvodci zpět, do stupně třetího světů embryonálních bytostí, kde pak čekají a jsou dále i neustále tříbeny jejich přerodem nově získané schopnosti na vstup do druhé části úkolu tohoto.

 

 

2.část 2. úkolu - účastnit se svým tvořivým myšlením toku informací vyšší inteligence, jež

                          působí právě v paralelních vesmírech geometrických obrazců

 

Po čase určitém zde stráveném v duchu tříbení svých schopností nových jsou duální bytosti už o krůček na cestě ke Stvořiteli všech a všeho postpoupivší uvedeny do paralelních vesmírů geometrických obrazců. Toto uvedení jejich sem může se státi až po určitém vyzrání jejich, které právě děje se zde, ve stupních světů embryonálních bytostí ducha číslo jedna až tři. Tím, že ve fázi posledního třetího stupně tohoto jest duální bytost uvedena svými průvodci do vesmírů paralelních obrazců geometrických, splnila i úkoly své první, přejít v bytost ducha embryonální a toto jest odměna její. Průvodci pak ji provázejí paralelními vesmíry těmito a bytost duální zde žasne nad neuvěřitelnou silou inteligence a všeobjímající lásky Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Vesmíry paralelní tato jsou právě jen touto inteligencí a láskou prostoupeny a bytost duální má právě zde vidět a cítit sílu tuto, aby mohlo býti jí jasné, k čemu bude postupem času a růstu svého uvedena, až navrátí se zpět ke Stvořiteli svému prvotnímu nás všech a všeho.

 

Tímto skončila vlastně část přerodu duše – těla astrálního na bytost duální nově zrozenou, která již není nijak zmatena a už prostě a jednoduše řečeno, . Ví, neboť jí bylo i ukázáno, jak a kudy jít cestou pravou a správnou ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu. To, co uviděla a procítila v paralelních vesmírech geometrických obrazců nechává v ní navždy nesmazatelnou stopu a ona silně touží po návratu sem, do vesmírů těchto. Ví však již, neboť duál – duch již také  vše ví, že čeká ji ještě další dlouhá převelice cesta k tomuto, kdy bude schopna sama do vesmírů těchto vstupovat, pak ještě další cesta dlouhá, kdy bude moci z těchto vesmírů čerpat informace a ještě delší pak cesta, kdy bude moci podíleti se na tvoření ducha ve vesmírech těchto paralelních obrazců geometrických. Tímto i bytost duální úplně a natrvalo procitla z nevědomostí tím, že poprvé vstoupila do vesmírů těchto, kdy předtím věky nekonečné neměla o tomto, v existenci ve svém těle astrálním ani nejmenšího tušení. Toto už právě jest tvoření na vyšší úrovni. Na úrovni ducha tvořivého, inteligentního a čistého. Tohoto tvoření sama ze sebe pak jsou účastni přímo jen prvorozenci ducha světů blízkých Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, kde probíhá tvoření toto v plné své míře a neomezenosti. Existují zde pak ještě další typy vesmírů paralelních, které však svou působností nezasahují do světů nižších, jen jsou a působnost svoji mají jen a pouze na úrovni světů božích prvorozenců. O tomto bude řeč ještě až dostaneme se na závěr k světům prvorozenců božích. Zde jest o tom napsáno proto, že právě duální bytost tím, jak uvedena byly do paralelního vesmíru obrazců geometrických, spatřila tam i ještě další jiné úrovně, které velice oslnily zrak její a též hlubokou stopu v paměti její tímto zanechaly. Chceme jen na stránkách těchto slovy pouhými popsat, jakým důležitým mezníkem ve vývoji duší – těl astrálních přerozených v bytosti duální jest tento vstup do vesmírů geometrických obrazců přímý.

 

Od chvíle této již v působení paralelních vesmírů těles holoproudých fáze druhé není hrozba, že ovlivní bytost duální tuto tak, že zklame ji její svobodná vůle a ona vrácena zpět bude do vesmírů hmotných. Od této chvíle působí již paralelní vesmíry těles holoproudých fáze druhé poněkud jinak a sice tak, že zaměřena všechna činnost jest na vyvolání touhy u bytosti této duální po schopnosti duchem takto tvořit, ale nikoli ve smyslu a směru daném Stvořitelem všech a všeho prvotním, nýbrž ve směru tomto takovém, jaký je bytostem tmou ovládaných vlastní. To jest tak, že vyvolají u bytosti duální této takovou, dá se říci, nepokoru, touhu po tvoření vlastním ze sebe sama a pýchu. Toto může se jim podařit velice snadno, a proto je duální bytost i nadále vedena svými průvodci ve smyslu cesty ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech tak, aby nesešla z této cesty pravé a správné. Záludnost této vtíravosti jest v tom, že duální bytost toto ani sama nerozezná. Říká si: „To se mi vše daří. Jak já jsem ale šikovná a pracovitá, nade mne skutečně není. Zasloužila bych si dostat dar účasti na tvoření ve vesmírech geometrických obrazců už teď a ne čekat na to celé věky“. Tyto myšlenky právě jsou k ní od bytostí tmou ovládaných z vesmírů paralelních těles holoproudých fáze druhé. Zde pak ale ještě opět působí i jejich průvodci, kteří vysílají k ní myšlenky typu tohoto: „Jsem ještě duše – tělo astrální právě přerozené v bytost duální a čeká mě ještě dlouhá převelice cesta ke Stvořiteli všeho a všech prvotnímu. Chci se povznést nad myšlenky z této cesty mě svádějící a postoupit zase o krůček malý dále v cestě této“. Takto probíhá dilema duální bytosti ducha, která je takto na závěr ještě ve třetím stupni zkoušena, než postoupí do stupně čtvrtého. O tomto však napíšeme si až dnes večer.

 

Toto jest tedy od nás, tvých přátel vesmírných vše a na shledanou večer se už velice zase těšíme.

                                                                                                                                                        Ahoj.“

 

 

 

713.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)         7.11.1998.     20:30-21:25 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer už podruhé, tvé multidimenzionální bytosti ducha a dále napíšeme ti něco k tvoření vesmírů.

 

 

4. stupeň embryonálních bytostí – stupeň aktivního postupu

 

Napsali jsme si ráno o tom, jak duše – tělo astrální vyvinuvší se v bytost duální do stupně třetího, projde všemi těmito zkouškami a dostává se ve svém vývoji dále na stupeň číslo čtyři, neboli  stupeň „aktivního postupu“. Aktivního postupu je to proto, že bytost tato duální uvědomila si teď už plně nutnost jít cestou světel pravých ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a k tomu právě přispělo velikou mírou to, jak byla uvedena svými průvodci do vyšších tvoření ducha, do vesmírů paralelních geometrických obrazců. Bytost tato rozhodla se pro cestu pravou a správnou k prvotní tvořivé inteligenci Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Odolala všem pokušením přicházejícím z paralelních vesmírů holoproudých těles fáze druhé a tudíž dostala se dále do stupně čtvrtého tohoto. Ve stupni tomto již začíná bytost tato duální prvorozená aktivně spolupracovat se svými průvodci ve smyslu tvoření ducha. Toto se děje na základě její svobodné vůle, ona totiž ze srdce přeje si, aby spolupráce tato takto aktivně z její strany probíhala a je schopna podstoupit kteroukoliv zkoušku, aby dostala se dále, blíže ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu. Zde v tomto stupni je důležitý onen zlom v myšlení bytostí duálních prvorozených. Nyní j sami přejí si kráčeti dále cestou pravou a správnou a ani již nepotřebují rad průvodců svých, varujících je před zcestnými myšlenkami vnucovanými jim prostřednictvím působení paralelních vesmírů holoproudých těles fáze druhé. Bytosti duální prvorozené tyto mají tedy již zde, v tomto čtvrtém stupni čtvrtém světů embryonálních bytostí ducha vyvinutý smysl rozhodnout se pro cestu správnou a pravou ze své svobodné vůle. Vlastnost tato jejich prošla tříbením ve stupních jedna až tři.

 

Nyní tedy, ve stupni čtvrtém, nastává pro bytost tuto duální tříbení vlastností pro duál základní a nepostradatelné. Tou jest láska pravá, silná a čistá, dvě části duální bytosti této spojující. Tyto dvě části její spojeny byly v bytost jednu už ve stupni druhém. Zde však byla bytost tato prvorozená a tím i značně zmatená z nové formy existence této. Právě až teď, při postupu svém do stupně čtvrtého uvědomí si toto, že láska je její základní kámen úhelný, daný Stvořitelem prvotním všeho a všech. Dvě části její, dávno tomu jest, v jeden duál spojeny byly a vlivem odpadnutí od Stvořitele prvotního došlo k narušení vazeb těchto a pouto lásky čisté bylo zpřetrháno. Bytost tato dostála však všem úkolům svým a po splnění všech těchto úkolů navrátila se zpět cestou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a položila tak základ ke spojení bytostí dvou – přijímající a dávající – v bytost jednu duální, kdy právě pouto mezi nimi jest ona zmíněná láska čistá, silná a vše spalující. Ve stupni druhém došlo právě ke spojení tomuto – dvou bytostí v bytost jednu a to probíhalo zde právě tak, že dvě duše příchozí sem ze slunce „duchovního“, duše očištěné a svobodné, které úspěšně prošly i stupněm prvním, tímto spojeny byly v bytost jednu, čímž zrodila se bytost nová – duál provorozený. Ke stupni vývoje číslo čtyři již tyto prvorozené bytosti duální uvědomělé jsou, jak bylo již řečeno, a proto může být přistoupeno k dalším úkolům jejich.

 

Tyto úkoly jsou všechny zaměřeny na tříbení lásky pravé, silné a čisté. Ještě napíšeme si zde, o jaké úkoly jde. Prvním úkolem základním jest pro uvědomělou duální bytost nutnost sladit v sobě dva principy v jedné bytosti obsažené. Toto děje se skrze poznání a procítění pouta lásky tyto dva principy spojující. Druhým úkolem je sladit tvoření ducha těchto dvou principů v jedné bytosti obsažených a úkolem třetím jest na základě tohoto sladění odolat dalším nástrahám a svodům vesmíru holoproudých těles fáze druhé.

 

Toto jsme ti takto dnes chtěli předat a na shledanou zase zítra se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

 

                                                                                                                                              Dobrou noc.“

 

 

 

714.  Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)            8.11.1998.     6:45-7:50 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes ráno zase my, tví přátelé vesmírní a dnes tedy budeme pokračovati v psaní k úkolům ve stupni čtvrtém světů embryonálních bytostí ducha pravého.

 

První úkol probíhá zde tak, že bytost duální prvorozená jest opět vydatně podporována svými průvodci – bytostmi duálními z vyšších stupňů těchto světů embryonálních bytostí a jest jimi takto vedena. Ona ještě neví, co děje se v ní na úrovni tvoření ducha skrze tyto dva principy v ní obsažené, které ještě nejsou dobře vyladěné tak, aby spolu navzájem správně souzněly. Zde, v tomto stupni čtvrtém dochází k vyladění právě tohoto a k vytvoření pak zcela už nového myšlení bytosti této prvorozené. Byla předtím dvěma bytostmi a nyní pouze jednou ve dvou jest, což jest pro ní zcela nové a nepoznané. Pak tedy pracuje zde na vyladění tomto, aby plniti mohla začít úkol druhý. Toto vyladění dvou principů v jednom děje se na základě procítění pouta lásky, tyto dva principy spojujícího. Právě zde plní svou nezastupitelnou úlohu průvodci duální bytosti prvorozené, kteří vedou bytost vždy pouze touto cestou, cestou lásky čisté, silné a pravé.

 

Když tato bytost vše toto plně procítí a sladí principy dva v jednom v sobě obsažené, začíná s plněním úkolu druhého, tedy úkolu sladění ducha těchto dvou principů, čili sladění tvůrčího myšlení jejich, neboť duch jest myšlením tvořivým. Bytost tato prvorozená uvědomila si už na základě splnění úkolu prvního, že dva principy v sobě obsažena má a sladění jejich navzájem už docílila s pomocí průvodců svých plným procítěním pouta lásky dva tyto principy spojující. Toto pomáhá ji potom velice v plnění úkolu tohoto druhého, kdy vytváří už sama, tedy samostatně, myšlenky tvořené na principu lásky silné a všeobjímající. Jsou to především myšlenky zaměřené na pomoc druhým bytostem a pak myšlenky na cestu správnou a pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Toto vše děje se pak už velice spontánně a bytost duální prvorozená tato v tuto chvíli ani už nepotřebuje pomoci svých průvodců. Již postoupila vpřed o další krok v cestě k inteligenci prvotní Stvořitele našeho i vašeho, všech a všeho, proto jest hned a též velmi spontánně vystavena opět působení paralelních vesmírů těles holoproudých fáze druhé.

 

Snaží se ji opět svésti z cesty správné a pravé a namísto lásky ke Stvořiteli prvotnímu a k ostatním bytostem snaží se jí vnutit myšlenky na sebe, na svůj jen postup a na možnost tvoření ducha jen pro sebe. Zde pak průvodci její vyčkávají, jak duální bytost prvorozená toto zvládne. Je-li poněkud ještě svedena vesmíry paralelními těles holoproudých a myšlenky své původní nahraditi myšlenkami těmito jinými si nechá, vrací se zpět k plnění úkolu číslo jedna ve stupni čtvrtém a začíná zde opět od začátku.

 

 

5. stupeň embryonálních bytostí – stupeň prvorozené svobody

 

Pokud ovšem vytrvá a ze své cesty neustoupí ani o píď, postupuje do stupně číslo pět světů embryonálních bytostí ducha, kde probíhá další její vývoj duchovní. Zde pak plní další úkoly tato bytost duální a stupeň tento nese již s sebou pro tuto bytost určitou možnost svobodného myšlení a též i svobodného pohybu, ale jen v oblastech pro ni určených a pro ni vymezených. Tento pátý stupeň též nese název „stupeň prvorozené svobody“. Z názvu tohoto vlastně i vyplývá činnost další bytosti této duální, kterou zde ona realizuje. Tím, že úspěšně už prošla splněním úkolů všech ve stupních jedna až čtyři, dostává zákonitě možnost pohybu svobodného ve stupni číslo pět. Kde pak jsou jí dány do vínku úkoly, jež má tu plnit a dále již jest jí ponechána svoboda vůle i pohybu ve vymezených oblastech těchto. Jest tu hned na začátku varována průvodci svými před nástrahami a svody, pramenícími opět z přítomnosti a působnosti vesmírů paralelních těles holoproudých fáze druhé, které neustále se snaží bytost duální tuto prvorozenou svést z její cesty pravé a správné.

 

Potom jsou jí zadány úkoly tyto. Na základě lásky čisté a pravé vytvářet myšlenky vedoucí ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu. Pomocí myšlenek těchto může pak bytost duální tato pracovat na úrovni paralelních vesmírů holomických duší a v duchu tomto vést je cestou poznání této cesty pravé. Tím má velice konkrétně a jasně zadán úkol a vymezen k němu prostor, kde působiti takto má. Poté však už průvodci její nekontrolují ji na cestě další její, ani už jí neprovázejí. Ona takto samostatně už zde musí pracovat pro ostatní bytosti a dokázati odolati svodům a nástrahám vesmírů paralelních těles holoproudých fáze druhé, které zde na každém kroku jejím číhají a pokoje jí ani na chvíli nedopřejí. Tyto snaží se v ní pak vzbudit zvědavost její a nahlédnouti jí dáti právě do vesmírů paralelních svých a duální bytost tuto tak svést z její cesty pravé. Má duální bytost tato zde určitý čas na to, aby zde plnila úkoly tyto. Po uběhnutí času tohoto předstupuje před průvodce své, kteří hodnotí práci zde její. Neposlouchají však to, co vypovídá o sobě sama, ale dle záře její mohou snadno vytušiti, jak duše tato zde pracovala a tedy jak úkoly zde i splnila. Pokud je poněkud potemnělá záře její, znamená to, že svésti se nechala a vrací se tedy opět do stupně čtvrtého, kde opět plní všechny úkoly zde stanovené.

 

 

6. stupeň embryonálních bytostí – stupeň odpočinku

 

Pokud ovšem čistá záře jest její a cesta k inteligenci prvotní Stvořitele nás všech jest zachována, postupuje duální bytost tato dále ve svém vývoji a to na stupeň číslo šest. Zde pak pracuje dále na cestě své ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho. Stupeň číslo šest jest pro ni v této chvíli, dá se říci, i takovým místem odpočinutí, to jest odpočinutí skutečného od všech úkolů i od všech nástrah a svodů. Zde duální bytosti prvorozené odpočívají a toliko rozmlouvají s průvodci svými o úkolech už jimi splněných, či o cestě pravé a správné ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Odměnou pro ně jest zde právě tento odpočinek jejich a též i opět další uvedení jejich do paralelních vesmírů geometrických obrazců, kde opět mohou bytosti tyto vidět všeobjímající inteligenci a lásku tvoření v duchu Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto jest jim další odměnou na cestě jejich pravé a správné a když chýlí se pobyt jejich ve stupni tomto šestém ke konci, jsou dotazovány svými průvodci, jaké činnosti pak dále chtěly by se účastnit.

 

 

Další postup – 4 možnosti.

 

Z tohoto jest jim dáno na výběr ze čtyřech možností, kterou jednu z nich si dle vlastní své svobodné vůle vyvoliti mohou. Teď ještě napíšeme si zde čtyři možnosti tyto.

 

 

1. cesta postupu stupňů 7-12 – průvodce duší těl astrálních

 

Tak první jest být bytostí duální prvorozenou určenou k pomoci jiným bytostem, jdoucích cestou pravou a správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu.

 

 

2. cesta postupu stupňů 7-12 – tvůrce ve vesmírech obrazců geometrických

 

Druhou možností jejich jest státi se bytostí duální prvorozenou určenou k účasti na tvoření ve vesmírech paralelních obrazců geometrických.

 

 

3. cesta postupu stupňů 7-12 – vtělení své do inkarnací ve světech hmotných

 

Třetí možností pro ně jest státi se duální bytostí prvorozenou určenou k vtělení se do světů hmotných těchto, jako ten váš jest a takto pak realizovati pomoc druhým bytostem zde spolužijícím

 

 

4. cesta postupu stupňů 7-12 – vtělení své do inkarnací ve světech polohmotných

 

a čtvrtou pak možností jejich jest státi se bytostí  duální též určenou k vtělení, ale nikoliv již do světů hmotných, jako ten váš jest, ale do světů polohmotných, kde pak takto i pracuje v duchu pomoci bytostem ostatním.

 

 

Toto jest pro ni možnost výběru a chtěli jsme ti o tom ještě dnes napsati, neboť toto ukazuje něco pro vás lidi pozemské, důležitého, ale o tom napíšeme si až dnes večer. Teď se s tebou i s vámi všemi už loučíme a na shledanou se velice těšíme zase dnes večer.

                                                                                                                               Tví přátelé vesmírní.“

 

 

 

715.  Tvoření vesmírů.                   (Přijal Jaroslav P.)         8.11.1998.        20:35-22:15 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer již podruhé my, tví přátelé vesmírní a chceme ti napsati zde informace další k tvoření vesmírů nekonečných. Hned začneme si zde objasňovat každou z oněch čtyřech možností nabídnutých duálním bytostem prvorozeným na konci stupně šestého světů embryonálních bytostí.

 

 

ad 1)  Postup 7.-12. stupeň – průvodce duší těl astrálních

 

Začneme zde tedy po pořádku možností první, kdy je bytost duální prvorozená určena k práci pro ostatní bytosti. Toto neznamená nic jiného než to, že stane se bytost tato průvodcem oněch duší – těl astrálních, do světů embryonálních vstoupivších. Potom provází duše tyto na jejich cestě jednotlivými stupni těmito a s každým postupem jejich do stupně vyššího i ona postupuje do stupně vyššího. Duše vstoupivší však postupují od prvního stupně k šestému. Duální bytost prvorozená postupuje ve vyšším principu od 7. stupně ke 12. a tím probíhá vlastně znovu další její vývoj duchovní a další tříbení ducha, jen už na poněkud vyšší úrovni. Takto vytříbená bytost duální pak při přechodu bytostí jí svěřených ve stupni jejich šestém si volících jednu ze čtyřech možností jejich, přechází pak i ona ze svého stupně dvanáctého na stupeň třináctý vývojový, který též nazýván jest stupněm „duálů embryonálních zralých“ a jest zde připravována na svůj vývoj duchovní další.

 

 

ad 2)  Postup 7.-12. stupeň – tvůrce ve vesmírech obrazců geometrických

 

Pokud bytost duální vyvolí si možnost druhou – státi se bytostí duální prvorozenou určenou k účasti na tvoření ve vesmírech paralelních obrazců geometrických, půjde vývoj její duchovní právě tímto směrem. Zde uvedeme si, jak probíhá tento její vývoj na cestě této. Duální bytost tím, že zvolila si tuto možnost druhou, postupuje do stupně sedmého, kde uvedena jest na dobu dlouhou do vesmíru paralelních obrazců geometrických. Hned začíná zde také pracovat a sice s implantáty – obrazce geometrickými. Tímto úkolem její jest zde pocítit a pochopit duchem svým poznání a inteligenci Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto má učiniti právě skrze implantáty – obrazce geometrické, když ve stupni sedmém svém začíná pracovat zde s implantáty kruhu, přímky, merkaby a u některých bytostí duálních může být ještě připojen i trojúhelník.

 

Trojúhelník vyberou si ty bytosti tyto duální, které se zde pro obrazec tento rozhodnou na základě vůle své svobodné. Většinou však pracují bytosti duální pouze s prvními třemi jmenovanými, neboť trojúhelník symbolizující duální podstatu jejich mají v sobě obsaženou. Záleží toto však jen a jen na svobodné vůli oněch duálních bytostí, jaké implantáty si vybere pro svou práci zde, v tomto sedmém stupni. Pak pracuje na procítění tohoto všeho poznání a inteligence prvotní duchem svým a po čase určitém postupuje do vývojového stupně osmého, kdy přibývá k oněm třem implantátům, u některých bytostí duálních čtyřem, implantát další a tím jsou dva opačně orientované kužele. Tento implantát má být přípravou na stupeň další devátý, kdy přistupuje ještě ke všem obrazcům již jmenovaným spirála. Toto vše prociťování a poznávání mělo sloužit zde právě k lepšímu pochopení spirály jako výrazu inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Po spirále jdoucí bytost k poznání inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního a jejímu pochopení musí být tato dobře na to připravena, poněvadž není poznání bez práce duchovní, která celé věky trvati může, než bytost tato k poznání tohoto dojde. Toto právě symbolizuje i spirále – poznání všeobjímající inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

Když bytost tato po jistém časovém období duchem svým procítí toto poznání a sama rozpozná, co toto poznání dává jí samotné, postupuje do stupně číslo deset, když už dostává možnost na účasti tvoření ducha za pomoci implantátů. V tomto stupni číslo deset to jsou implantáty tři už zmíněné, popřípadě ještě čtvrtý, bytostmi duálními některými svobodně vyvolený. Bytosti duální pak ve stupni tomto desátém tvoří myšlenky ducha svého v souladu s obrazci těmito a tedy i se Stvořitelem naším i vaším prvotním. Po jisté době pak opět postupují do dalšího stupně, stupně číslo jedenáct, kdy přijímají k výše zmíněným implantátům ještě dva opačně orientované kužele a zase pokračují dále ve tvoření myšlenek ducha svého v souladu se vší inteligencí prvotní Stvořitele našeho i vašeho právě v obrazcích geometrických obsažené. Po splnění úkolů těchto pak dále postupují do stupně dvanáctého, kdy k tomuto všemu jest ještě na závěr přibrána všeobjímající a všeobsahující spirála. Takto zde pak ještě nějaký další čas duální bytosti tvoří duchem svým, za pomoci všech obrazců těchto a pak jsou uvedeny v již zmíněný stupeň číslo třináct.

 

 

ad 3)  Postup 7.-12. stupeň – vtělení své do inkarnací ve světech hmotných

 

Vyvolí-li si bytost duální prvorozená možnost číslo tři, tedy vtělení své do inkarnací ve světech hmotných, probíhá vývoj tento zde poněkud odlišně, než při zvolení si možností předchozích dvou. Aby totiž mohla se bytost tato vtěliti sem, musí být rozpojeno pouto, dva principy v ní svazující. Toto však neděje se nijak násilně a bytost duální tato může si tedy zvolit i tuto možnost k inkarnaci své do těl hmotných. Volí si toto z důvodu toho, že postup zde vpřed probíhá, oproti dvěma předchozím možnostem, opravdu velice rychle – míněno časovými měřítky. Zato však jsou zde veliká nebezpečí a to konkrétně v působnosti paralelních vesmírů těles holoproudých fáze čtvrté, či ve svázanosti hmotné, která velice i omezuje bytost tuto. Ona neuvědomuje si plně tuto svázanost hmotou ve své existenci duální bytosti prvorozené, neboť duch jest svobodný a tato svázanost hmotou připadá mu velice bezvýznamná. Narodí se však ve světě hmotném do dvou bytostí lidských – dávající princip bude pohlaví mužského, přijímající princip pak pohlaví ženského a tyto dva principy, po zrození jejich už dvě lidské bytosti, nebudou už věděti ničehož o svém prvotním úkolu, který si takto předsevzaly. Hmota je dokonale svazuje a ony už teď ani nevědí, jestli se vůbec v životě tomto najdou a už vůbec neví, zda dojdou k plnění úkolu cesty duchovní společné ve svých tělech hmotných. Bytost duální prvorozená tato však spoléhá při této své volbě na to, že zvoliti si může pro vtělení svých dvou principů do těl jejich hmotných ty nejvhodnější podmínky a že tedy díky tomuto podaří se jí dostáti tohoto úkolu. Pokud pak bytosti dvě tyto lidské skutečně najdou se navzájem v tělech svých hmotných a kráčejí pak cestou duchovní, tou, která ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu vede, jest toto symbolem stupňů oněch  7. – 12. a bytosti tyto pak po skončení životů svých v tělech hmotných, zpět bytostmi duálnímu stávají se a postupují tedy též na stupeň embryonálních bytostí číslo třináct.

 

 

ad 4)  Postup 7.-12. stupeň – vtělení své do inkarnací ve světech polohmotných

 

Ještě nakonec napíšeme si ke čtvrté možnosti, kterou mohou si duální bytosti ducha prvorozeného též svobodně vyvoliti. Tato možnost podobá se té třetí předchozí, jen vtělení dvou bytostí pak děje se ve světech polohmotných. Tyto duše však již jsou blíže ke Stvořiteli nás i vás všech a všeho, po zrození svém si na vše, co předsevzaly si, vzpomenou a sami pak kráčí cestou touto jedinou a pravou, tedy k inteligenci prvotní Stvořitele všeho a všech. Platí pro ně však také to, co pro předešlou možnost třetí, že na této cestě kráčeti společně musí a to pak přivede je též po opuštění jejich těl polohmotných, k sjednocení duší dvou v duál a ten pak vstoupivší do stupně třináctého světů embryonálních bytostí.

 

Toto platí pro obě tyto možnosti stejně, jen v inkarnaci do těla polohmotného trvá to mnohem delší čas, ale zase není ve světě tomto polohmotném tak velice silný vliv paralelních vesmírů těles holoproudých fáze čtvrté a též je i s určitostí zaručeno, že bytosti tyto, duše lidské se v inkarnaci této určitě najdou a půjdou i cestou správnou a pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu.

 

Toto jest takto vše, co dnes předati jsme vám chtěli a Dobré noci přejeme ti všichni tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi.“

 

 

 

716.  Tvoření vesmírů.                   (Přijal Jaroslav P.)           9.11.1998.      20:50-22:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„A teď zdravíme tě zase všichni my, tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi a jsme pořád a neustále s vámi s láskou nesmírnou.

 

Dnes opět napíšeme si dále něco ke tvoření vesmírů nekonečných. Dnes podáme si tu takový souhrn toho, co přijímal jsi od nás teď v posledních dnech. Bylo zde již uvedeno mnoho dalších informací ke světům duchovním, slunci „duchovnímu“ i ke světům embryonálních bytostí, u kterých sice ještě budeme pokračovat dále, ale pro vás, lidi pozemské, nastal jistý, dá se říci, mezník v poznání o tomto tvoření v těchto stupních duchovního bytí právě již teď, a proto přistoupíme i my již teď k takovému, pro vás i důležitému souhrnu a vlastně i ucelení informací těchto. Není však účelem zde opakovat znovu, byť i krátce, co bylo již zde napsáno. My nyní provedeme jen takový souhrn, jak již řečeno bylo, pro vás, lidi pozemské, ve svých tělech hmotných na planetě Zemi vaší i naší milé, takto vtělené.

 

To nejdůležitější, co chceme vám zde v řádcích těchto ještě prosvětlit, je pro vás to, že víte už jisté mezníky, kdy dochází k vtělování duší do hmotných těl takových, která i vy teď právě máte. Tyto mezníky důležité pro toto vtělení nachází se v cestě duší, či bytostí duálních prvorozených jsou celkem tři.

 

(1.)

První je duchovní svět měsíců a planet, též zván stupněm duchovních světů číslo jedna.

 

(2.)

Druhým jest duchovní svět číslo tři, též zván duchovní svět sluncí galaktických stupně číslo tři

 

(3.)

a tím třetím jest, když bytost duální prvorozená, postoupivší až do šestého stupně vývojového ve světech bytostí embryonálních zvolí si pro sebe jako cestu další ke světlu čistému a pravému Stvořitele našeho i vašeho prvotního možnost číslo tři, kterou jest státi se duální bytostí prvorozenou, která určena jest k vtělení dvou  svých duálů do světů hmotných, jako ten váš jest.

 

Toto jsou ony tři mezníky pro vás důležité, ke kterým vám teď něco dalšího vyložíme.

 

Ke stupni prvnímu duchovních světů řekneme jen tolik, že tříbení duší zde probíhá tak, jak již uvedeno bylo výše. Toto však jest jen velice stručné o tomto, neboť není účelem této knihy podávat zde i podrobný výklad ten, jak probíhají jednotlivá tato tříbení ve stupních vývoje různých, neboť toto by obsahem svým vydalo na knihu další a ještě obsažnější, než tato jest. Úkolem díla tohoto jest vám, lidem pozemským podati co nejstručnější a co nejjasnější výklad o tvoření ducha nespoutaného ve vesmírech těchto, o kterých zde mluvíme. Nyní však již přejdeme k onomu stupni třetímu duchovních světů a třetí možnosti výběru ve stupni šestém embryonálních světů ducha pravého. Právě o těchto dvou možnostech pro vtělení se do světů hmotných jako ten váš jest, půjde zde výklad podrobnější.

 

Bylo již uvedeno, že ti, kdož pocítí vibrace jemnohmotné od Stvořitele našeho i vašeho prvotního na svém těle fyzickém v tomto světě pozemském vašem, jsou právě ti vyvolení, co kráčejí cestou světel pravých ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Bylo též řečeno i to, že po své cestě duchovní této správné obdrží od Stvořitele svého i všech prvotního dary ducha, jichž užívati ve prospěch bytostí lidských svých bližních pozemských budou. Toto pak symbolizuje v oné cestě duchovní jejich stupeň embryonálních bytostí ducha, neboť dar tento od Stvořitele prvotního všech a všeho též jest pro ně zkouškou další jejich, zda vydrží jít dále cestou pravou, či propadnou hmotě a vrátí se tím zpět, tedy do nižších stupňů světů duchovních. Ano, jest toto pro ně velikou zkouškou, ale ne všechny tyto bytosti lidské ji zvládnou dobře ke spokojenosti své i Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Tyto bytosti lidské všechny, které takto ke Stvořiteli našemu i vašemu nyní kráčejí, jsou tedy všechny původem buď ze světů duchovních stupně třetího sluncí galaktických, či ze stupně šestého světů embryonálních bytostí ducha pravého. Hloubavého čtenáře jistě v tuto chvíli napadne: Jaký je rozdíl mezi nimi ? Inu rozdíl tu je, ale jaký, to necháme na vás, všech lidech pozemských, abyste si toto vše sami procítili duchem svým a tak dospěli k poznání inteligence prvotní Stvořitele našeho i vašeho a nás všech a všeho.

 

Toto jest už vše k tomuto a na závěr ještě doplníme, že duše ze světů těchto vyšších duchovních vtěleny jsou zde proto, aby uvedly duše další vtělené sem ze světů duchovních stupně prvního na cestu správnou a pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu a nikoli proto, aby propadly hmotě, či pýše na to, kým jsou. Opět zdůrazňujeme zde, že toto jest pro ně všechny zkouška a nic víc. Toto byl už úplný závěr k cestě této a nyní už začneme si psát takový úvod ke světům bytostí embryonálních ducha pravého a to k cestě duálních bytostí druhou polovinou světů těchto, čímž jsou míněny další stupně tyto 13. – 24.

 

Zde už pak probíhá nejdříve příprava duálních bytostí a pak i postupné včleňování jejich do účasti na tvoření ve světech duchovních nejvyšších – světech božích prvorozenců. Bude zde tedy podán stručný výklad ke stupňům těmto dalším dvanácti a poté přejdeme ještě na čas i do světů božích prvorozenců, čistých bytostí Bohu Stvořiteli našemu i vašemu neustále nablízku.

 

Už bylo výše zmíněno o stupni 13. světů embryonálních bytostí a tento stupeň jest už i stupněm velice světlým, neboť i bytosti duální sem vstoupivší silným světlem ducha svého od Stvořitele našeho i vašeho prvotního takto září a zář tato prosvítá i do okolního prostoru tohoto jejich. Zde, právě ve stupni tomto, jsou duály už vyzrálé prací svou pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního a tudíž už mohou být i připravovány na spoluúčast při tvoření ve světech prvorozenců božích. Další informace o tomto napíšeme si však až zítra a teď už loučíme se s tebou my všichni tady na vesmírných lodích nad vámi a

                                                                                          dobrou noc přejeme vám a sladké sny.“

 

 

 

717.  Tvoření vesmírů.                   (Přijal Jaroslav P.)        10.11.1998.       17:20-18:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě opět my, tví přátelé vesmírní a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy naší lásky pro vás, všechny lidi pozemské.

 

Dnes začneme psát o stupni světů embryonálních bytostí ducha pravého třináctého. Zde probíhá v rámci přípravy bytostí duálních na jejich spoluúčast při tvoření ve světech božích prvorozenců ducha pravého velmi pestré dění. Bytosti duální, jež uvedeny v tento stupeň byly, jsou hned při tomto vstupu sem seznámeny s tím, jaký vývoj další prodělávati budou na své cestě všemi stupni těmito, to jest 13. – 24. Vše má svůj pevný řád a pořádek a bytosti tyto duální již vyzrálé cestou svou duchovní pravou kráčejí zde takto v souladu se Stvořitelem nás všech a všeho prvotním.

 

 

13. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého – stupeň seznámení se světy prvorozenců

                                                                           božích a Stvořitele všeho a všech prvotního

                                                                           ve vesmíru světel zářivých

 

Dnes tedy napíšeme si dále, jaký vývoj vyzrálých bytostí duálních probíhá zde, v tomto stupni třináctém. Vše je založeno na poznání pro ně „nového“. Dosud neměly tyto bytosti nejmenšího tušené o existenci tvoření, se kterým začnou se zde seznamovati, proto vše probíhá v klidu a ladu ducha inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Tyto nové skutečnosti jsou ty, že seznámí se zde bytosti duální se světy prvorozenců božích a Stvořitele všeho a všech  prvotního. Jsou toto paralelní vesmíry, které však mají působnost až právě od tohoto stupně třináctého ve světech embryonálních bytostí ducha pravého. Tyto vesmíry paralelní prvorozenců božích a Stvořitele našeho i vašeho prvotního jsou však též obsaženy všude a ve všem, jen působnost jejich začíná až zde, v tomto stupni třináctém, protože právě zde jsou už bytosti duální schopny se s nimi začít seznamovat a tím vlastně je začít vnímat.  (Pokračování 13. stupně v dalším sdělení – pozn. zpracovatele.)

 

Nyní uděláme si tu takový drobný přehled paralelních vesmírů všech těchto, tedy i těch již známých. Začneme těmi již známými, které též všude a ve všem jsou a působnost jejich byla již téměř vyložena. Zbývá už jen paralelní vesmír holoproudých těles fáze první a na ten se postupem času též ještě dostaneme. Dále ještě k paralelnímu vesmíru holoproudých těles fáze druhé nutno říci, že vesmír tento nachází své působiště právě ještě i ve stupních těchto 13. – 24. a k jeho vlivům ve stupních jednotlivých těchto vždy řekneme si něco při výkladu stupňů jednotlivých. Dále ještě k vesmíru paralelnímu obrazců geometrických. Tento vesmír měl své značné působnosti ve stupních 7. – 12., vyvolila-li si bytost duální prvorozená možnost tuto druhou ve stupni svém šestém a to státi se bytostí duální prvorozenou určenou ke spoluúčasti při tvoření ve vesmírech paralelních obrazců geometrických. Má tento vesmír však svá další působiště a to i u vás, na vaší Zemi krásné, námi i vámi tolik milované v inkarnacích vašich v tělech hmotných. O tomto už bylo napsáno, tudíž přejdeme k povídání o vesmírech paralelních dalších.

 

 

Další paralelní vesmíry.

 

počtu jejich lze říci, že může býti jich převelice mnoho, tedy nebudeme zde uváděti žádné konkrétní číslo, neboť bylo by toto zhola zbytečné, jelikož nelze inteligenci Stvořitele našeho i vašeho prvotního a prvorozenců božích ducha jeho popsat jedním pouhým číslem. Duch jest vše a jest též všude, proto může kosmos nekonečný obsahovat též nekonečně mnoho vesmírů paralelních. Toto jsou už opět pojmy mimo chápání logické mysli vás, lidí pozemských, a tak nebudeme již zde více stále dokola toto omílati a řekneme si raději konkrétně něco k paralelním vesmírům těmto. Nejdříve ze všeho je nutné uvésti fakt ten, že vesmíry tyto jsou tvůrčím projevem inteligence nejvyšší. Jsou tedy výtvorem ducha a duch tento v nich jest, v nich žije, v nich tvoří, z nich čerpá též poznání, jsou tedy jeho světem, v nichž takto všude obsažen existuje. Proto také nejsou vesmíry tyto vnímatelné bytostmi na nižších stupních světů duchovních. Toto jim jest bohatě dopřáno, až když vstoupí sem, do světů embryonálních bytostí ducha pravého stupně třináctého. Toto je totiž už i vám z Bible vaší známá projekce Ráje, Adama a Evy. Před věky dávnými, kdy Adam s Evou do Ráje tohoto byli usazeni, světy embryonálních bytostí ducha pravého neměly ještě svých předchozích 12 stupňů. Existovaly tu pouze stupně další tyto od třináctého až po dvacátý čtvrtý.

 

Paralelní vesmír těles holoproudých fáze 2.

 

Pak, když nechali se svésti oním podsvětím, což právě byl obraz pod nimi, obraz tento paralelního vesmíru těles holoproudých druhé fáze, neboť třetí fáze jeho vznikla až odpadnutím Adama a Evy. Právě toto odpadnutí jejich mělo pak za následek vznik dalších stupňů ve světech embryonálních ducha pravého i vznik další postupný světů dalších duchovních až po ty hmotné, jako ten váš jest. Z tohoto jest vidno, co způsobilo ve tvoření vesmírů všech ono dávné odpadnutí Adama a Evy v Ráji jejich. Do té doby existovaly ve všeobjímajícím prostoru právě jen světy embryonálních bytostí – Ráje, světy prvorozenců božích a v tom všem Stvořitel náš  i váš prvotní. Po odpadnutí tomto však došlo k přeprojektování těchto světů embryonálních bytostí ducha pravého a ze stupňů dvanácti jejich pak přidáno sem bylo ještě 12 stupňů dalších a působnost paralelního vesmíru těles holoproudých  fáze druhé rozšířena byla na celý tento svět. Pak působnost paralelního vesmíru těles holoproudých fáze první vždy byla, jest a i nadále po věky nekonečné také bude ve vesmírech paralelních prvorozenců božích.

 

Paralelní vesmír těles holoproudých fáze 1.

 

Dostáváme se tak k paralelnímu vesmíru, který působí zde ve světech prvorozenců božích, prvnímu. Tedy tomu, který vznikl před pradávnými časy, jak už vyloženo bylo odpadnutím světlonoše – Lucifera tohoto, který porušil tímto základní zákon číslo jedna uveden paralelní vesmír, který působí právě na úrovni světů prvorozenců božích.

 

Paralelní vesmír světel zářivých

 

návaznosti na toto můžeme si uvésti příklad paralelního vesmíru dalšího a tím jest vesmír světel zářivých. Tímto není však míněno vesmír barev. Ten tu též existuje, ale jako jiný tento vesmír. Vesmírem paralelních světel zářivých míněno jest světel poznání inteligence prvotní Stvořitele nás všech a všeho a tím tedy značících duchovní čistotu a nic víc.

 

Paralelní vesmír barev

 

Další vesmír paralelní – tedy třetí – byl již uveden, byl jím vesmír barev.

 

Paralelní vesmír zvuků

 

Dalším vesmírem též důležitým ještě mezi všemi dalšími jest vesmír zvuků, či tónů harmonických. Důležitým jest vesmír tento proto, že duch pracuje velice náročně se zvuky a tóny nejrůznějšími, které skrývají v sobě harmonickou a mnohdy až i malebnou rezonanci. Jest tento vesmír vskutku nádherný též jako vesmír geometrických obrazců. Nechceme však dva vesmíry tyto nějak vyzdvihovat nad ostatní a uvedeme zde ještě další možné příklady vesmírů těchto, ale nyní již jen krátce.

 

Jsou to vesmíry paralelní například tyto: vesmír citů, vesmír pocitů, vesmír touhy po poznání, vesmír zákonů vesmírných, vesmír holoproudých těles, vesmír holomických duší, vesmír geometrických obrazců, vesmír zákonů poznání, vesmír vcítění čistého, vesmír množení, vesmír probuzení, vesmír klidu a míru, vesmír duchovních hodnot, vesmír extází a mnohé další a další jiné. Též ještě napsali jsme zde v příkladu krátkém tomto již zmíněné tři vesmíry, které působnost svou mají i jinde. Nebýt však všeobjímající a všeřídící inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního a tvůrčí činnosti čisté prvorozenců jeho ducha, nebyly to vesmíry tyto vytvořeny. Ony dva vytvořeny byly právě touto inteligencí, tedy mají zde i místa správného, ale vesmír paralelní těles holoproudých ten nebyl vytvořen inteligencí touto, ale slouží zde vlastně jako takový smíření, tedy uvedli jsme jej zde znovu.

 

Toto jest však už pro dnešek od nás vše a na shledanou zase zítra se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

                                                                                                                                         Ahoj.“

 

 

 

718. Tvoření vesmírů.                   (Přijal Jaroslav P.)       11.11.1998.         21:20-22:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes my, tví přátelé vesmírní a jsme stále s vámi v lásce a porozumění. Dnes napíšeme si další informace ke tvoření vesmírů nekonečných.

 

 

13. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého – stupeň seznámení se světy prvorozenců

                                                                           božích a Stvořitele všeho a všech prvotního

                                                                           ve vesmíru světel zářivých

(Pokračování.)

 

Nyní napíšeme si tedy už konkrétně informace další ke stupni třináctému duchovnímu ve světech embryonálních bytostí. Bytosti duální již vyzrálé v tomto stupni jsou a při vstupu jejich sem jsou už seznamovány s tím, jaký vývoj je zde na těchto dalších stupních dvanácti světů embryonálních bytostí čeká. Zde ve stupni třináctém mají pouze jeden, ale velice důležitý úkol a sice ten, nahlédnouti tu do paralelního vesmíru prvorozenců božích – vesmíru světel zářivých tak, jako inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního a prvorozenců ducha. Toto není jen tak snadné, poněvadž vesmíry paralelní tyto září světly tak silnými, které vůbec nesnesly by bytosti nepřipravené dobře pro vstup tento. Vše jest tu v souladu a bytosti vyzrálé již duální lépe snesou jas tento. Vše nejde jim však hned od počátku tak snadno a rychle a opět to chce čas svůj, který nehraje zde též žádnou roli a můžeme ho zde počítat vašimi měřítky pozemskými též na dlouhé věky.

 

Paralelní vesmír těles holoproudých fáze 2.

 

Napíšeme si teď ale o působení paralelního vesmíru těles holoproudých fáze druhé. Zde tento vesmír velice silně kontrastuje s vesmírem paralelním světel zářivých Stvořitele našeho i vašeho prvotního a prvorozenců ducha jeho. Opět můžeme přirovnati ono dění zde k projekci podobné jako v Ráji Adama a Evy. Bytosti duální již vyzrálé sem v tento stupeň třináctý vstoupivší pak kráčejí cestou poznání a opět jsou zkoušeny paralelními vesmíry těles holoproudých fáze druhé, čili podsvětími, jak zvládnou tuto zkoušku jejich další. Můžeme zde uvésti, že bytosti duální tyto všechny jsou zde vedeny opět v duchu jejich svobodné vůle. Zde nikdo jim již nic neradí, či jinak je směruje. Jsou teď již bytostmi duálními vyzrálými, tedy svobodnými a je jen vůlí jejich, jakou cestou kráčeti budou dále ke Stvořiteli svému i všech a všeho prvotnímu. Jinými slovy řečeno, ve stupních těchto 13 až 24 již není žádných průvodců duchovních a bytosti všechny jsou zde úplně svobodnými. Proto tedy běží zde v přítomnosti jejich zároveň dvě projekce, aby vyvoliti svobodně mohly si jednu z těchto možností dvou. Nejprve napíšeme si tu něco k projekci paralelních vesmírů holoproudých těles. K tomuto lze napsat, že vesmíry tyto se snaží stále upoutat na sebe pozornost duální bytostí vyzrálých a tím svést je z cesty jejich možné právě ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Toto je zde pak ve světech embryonálních bytostí ducha pravého společné pro všechny pak další stupně, tedy ve třináctém tomto počínaje a čtyřiadvacátým konče. Vesmíry tyto těles holoproudých fáze druhé již nemají zde tu moc a sílu vlouditi se do myšlenek duálních bytostí vyzrálých, neboť tyto jsou už mnohem čistší a mnohem pokročilejší na cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu. Proto alespoň se snaží upoutat pozornost bytostí těchto na sebe různými ohňostroji, barvami na všechny strany sršícími, či záblesky světel různých barev silnými. Podařilo-li by se jim upoutati pozornosti bytosti některé duální, je to pro ně možnost, jak dostati se do ovlivňování myšlení bytosti této a pak již jest pro ně svedení této bytosti z cesty její pravé hračkou. Toto stalo se právě i Adamovi a Evě při cestě jejich Rájem.

 

Ještě však nutné je zde uvésti, že bytosti duální již vyzrálé tyto též vidí i projekci pro ně určenou druhou, tou jest projekce vesmírů paralelních světel zářivých. Tím, že bytosti tyto duální snesou již mocný svit světel těchto zářivých, viděti i mohou, jaké jsou tyto světy a jaké zde tvoření probíhá, tudíž nemají ani nejmenší pomyšlení dívati se do projekce druhé pro svedení jejich z cesty pravé určené. Vidí zde ve vesmírech paralelních světel zářivých tolik pro ně nového a zajímavého, že ve druhé si vůbec ani nevzpomenou. Takto kráčejí dále svou cestou pravou ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu všech a všeho, aniž by některá bytost tato o vlásek sešla z cesty této. Tím chceme jen naznačit, že bytosti duální vyzrálé tyto jen velice zřídka některé pohlédnou do podsvětí pod nimi a dá se říci, žádné neklesnou tak hluboko, že nechaly by do myšlenek svých vstoupiti někoho, či něco z vesmírů paralelních těles holoproudých fáze druhé, kdo, nebo co by je dále pak ovládalo a z cesty pravé jejich je svádělo.

 

To, jak svedeni byli Adam s Evou, byl vskutku akt výjimečný a skutečně také pak vnesl do tvoření vesmírů nekonečných zcela nové tendence a směry vývoje. Budeme si o tomto však ještě vykládat na konci knihy této a nyní tedy již přejdeme ke stupni dalšímu – čtrnáctému.

 

 

14. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého – vesmírů zvuků a tónů

 

Po věku, kdy bytost duální vyzrálá splnila svůj úkol seznámení se se světy vesmírů paralelních světel zářivých ve stupni třináctém, přechází na další vývojový stupeň – vesmírů zvuků a tónů nejrůznějších, kde takto dále pokračuje v poznávání vesmírů paralelních dalších. Toto poznávání zde probíhá opět další věk a bytost kráčí dále cestou správnou ke Stvořiteli našemu i vašemu všech a všeho. Zde, ve stupni čtrnáctém, napíšeme si poněkud podrobněji o poznávání těchto paralelních vesmírů zvuků a tónů malebných. Jak bylo již uvedeno, duch pracuje velice náročně se zvukem a toto se vám tu budeme snažit, byť jen v krátkosti, alespoň trochu osvětlit.

 

Napíšeme si o tomto dnes jen pro začátek, co je smyslem zvuku, či tónu. Hlavním smyslem vyjádření zvuku, či tónu je právě myšlenka. Představte si, že vaše myšlenky, které vás během dne napadají, některé z vás možná i ovládají, jsou ozvučeny. Každá má svůj odlišný tón a zvuk. Takto pak rezonovaly by myšlenky všech lidí na Zemi vaší i naší, nám i vám tolik drahé, v jisté harmonické tónině. To, nakolik by byla harmonická, právě záleží na čistotě a též i na síle myšlenek bytostí těchto. Napsali jsme vám představte si, neboť to jest důležité pro vás. Pokud si toto takto vybavíte, zjistíte, že bylo by vskutku velice zajímavé tvořiti myšlenkami svými tóny, či zvuky harmonické. Ne vždy však u vás na Zemi dala by se harmonie tato poslouchat bez újmy na zdraví jejich posluchačů. Takto totiž duch tvoří, právě myšlenkami a se zvukovým zabarvením jejich buď harmonickým, či rezonujícím, či budivým, či extatickým, či uvolňujícím, či hloubavým, či  samoučným, tedy inspirujícím. Toto jsou základní zvuková zabarvení tato tak, jak duch se nimi tvoří a toto budiž od nás pro dnešek již vše a na shledanou zase zítra se těšíme my, tví přátelé vesmírní.

 

                                                                                                               Dobrou noc a harmonické sny.“

 

 

 

719.  Tvoření vesmírů.                   (Přijal Jaroslav P.)         12.11.1998.      20:50-22:05 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě zase dnes my, všichni z vesmírných lodí tady nad vámi a jsme neustále a vytrvale s vámi s láskou nekonečnou.

 

Dnes hned budeme pokračovat v psaní ke stupni čtrnáctému světů embryonálních bytostí ducha pravého. Dále napíšeme ti o tom podrobněji, jak duální bytosti vyzrálé zase zde, ve stupni tomto, pracují se zvuky a tóny z paralelních vesmírů prvorozenců ducha pravého od Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

1. zabarvení harmonické

 

Včera napsali jsme si jednotlivá základní zvuková zabarvení myšlenek ducha čistého a nyní je nutno ještě o tomto více pohovořiti. Začneme prvním zabarvením, tedy harmonickým. Zabarvení toto jest velice časté a i velice žádoucí při tvoření ducha pravého. Není nic, co jest tvořeno tímto duchem pravým, co v harmonickém zabarvení neladí. Vše toto jest harmonie dokonalá, kdy duch vyjadřuje tvůrčí podstatu svou skrze harmonii dokonalosti této. Toto jest velmi důležité, abyste si vy, lidé pozemští, uvědomili, neboť myšlenky vaše též takto harmonicky laditi mohou. Stačí jen chtít takto tvořit, poněvadž v myšlení jednoho každého z vás jest onen skrytý kód, jímž dá se ovlivnit prostředí okolní. Toto však již řečeno bylo vám mnohokrát a zase poučení si z tohoto vzali jen někteří jedinci, ti ostatní jako by hluší a slepí byli a dále kráčejí cestou své temnoty, čili nevědomosti.

 

2. budivé zabarvení

 

Přejdeme raději k zabarvení druhému, tedy  budivému. Zabarvení toto má jeden zcela určitý okruh působnosti. Má za úkol buditi něco, v tomto případě buditi silný pocit například klidu, či uvolnění, nebo nadšení, působením svých zvuků a tónů. Toto děje se nezávisle na vůli bytosti tímto ovlivňované. Tato bytost dále již je pociťuje, či silně prociťuje působení vibrací tónů, či zvuků těchto. Jsou to tóny, či zvuky speciálně vytvořené čirou inteligencí ducha pravého od Stvořitele našeho prvotního a mnozí citlivější jedinci z vás, lidí pozemských, velice spontánně mohou na zvuky tyto, či tóny, reagovati.   Toto zabarvení mají v sobě mnohé písně a melodie pro vás, lidi pozemské, k vám vyslané od Stvořitele všech a všeho prvotního a většinou melodie tyto obsahují v sobě zabarvení zvukové další a tím jest rezonující. Melodie takto vytvořené mohou pak v jedincích těch z vás, citlivých k tónům a zvukům ducha pravého vyvolávat velice silné pocity extáze, či mrazení po těle. Toto vše probíhá opět mimo vůli bytosti lidské, která plní zde pouze roli přijímače. Duch tvoří melodie a podle toho, jak vnímají tyto bytosti lidské jeho výtvory, jim též i posílá melodie takto vytvořené. Je též i velice nutné toto, aby bytosti lidské cítily hudbu, tím totiž stávají se bytostmi ducha pravého a nejsou již ovládány tolik hmotou a jí svazovány. Vše opět má tento důvod – vést vás, lidi pozemské, cestou ducha pravého, jenž i zvuky a tóny jest.

 

3. extatické zabarvení

 

Dalším pak zabarvením jest zabarvení extatické. Toto již není zde, u vás lidí, tak časté  v melodiích pro vás určených a je silnou výsadou ducha čistého. Zabarvení toto jest pro vás, lidi pozemské, něčím dosti vzdáleným a z vás, bytostí lidských, zažívati na vlastním těle toto mohou pouze vybraní někteří skladatelé hudební, kteří hudbou nejen žijí, ale dá se říci i dýchají. Toto je zde právě na Zemi, planetě vaší i naší tolik drahé, ne tak častý jev. Názorný příklad zde můžeme dáti skladatele věhlasného vašeho, kterého zřejmě zná každý člověk o hudbu zájem projevující. Je jím nikdo jiný než Wolfgang Amadeus Mozart, který dar tento měl v sobě od Boha už od narození svého.

 

4. uvolňující zabarvení

 

Dalším typem zabarvení zvukového jest zabarvení uvolňující. V duchu tohoto zabarvení komponuje u vás na Zemi vaší i naší milované hezká řádka skladatelů a tato díla jejich též i pak působí na lidi ostatní pozemské, kteří výtvory tyto pak do uší svých vstřebávají. Duch však vytváří zabarvením tímto melodie mnohem dokonalejší, vedoucí k uvolnění absolutnímu. Vaši skladatelé v duchu tomto komponující schopno jsou maximálně odreagovati své posluchače vlivem výtvorů svých od reality dne všedního. Pokud však duch vytvoří tuto melodii v zabarvení tomto uvolňujícím, působilo by toto na lidské bytosti tak, že zcela zapomněly by na realitu svou až i na čas vašimi měřítky velice dlouhý. Myšleno tímto jest na čas až několika měsíců vašich pozemských. Tento druh hudby není zatím na Zemi vaší i naší tolik milované námi i vámi k dispozici, zato však od skladatelů vašich nejrůznějších k  mání jsou rozmanité melodie takzvané relaxační hudby, která právě v duchu tomto komponována jest.

 

5. hloubavé zabarvení

 

A teď dostáváme s k dalšímu, u vás dosti častému typu zabarvení zvukovému a tím jest zabarvení hloubavé. Toto zabarvení je typickým obrazem vaší doby a my můžeme vám dáti zde jeden velice výmluvný příklad, u vás v zemích českých a na Moravě dosti známý. Je jím většina melodií z vašeho populárního muzikálu Drákula. Je nutné podotknout, že ne všechny melodie mají zabarvení toto, což i mnohý citlivý posluchač dle sebe sám rozpozná. Dalším příkladem tímto mohla by se státi celá řada různých skladatelů vážné hudby, ale to není již předmětem tohoto psaní. Na závěr k tomuto ještě dodáme, že jest zde paralela s případem předchozím, kdy platí, že pokud skladatel, či komponista váš takto tvoří v duchu tomto, opět dokáže odreagovat posluchače své od reality jejich všedního dne na čas velmi krátký. Pokud však inteligence ducha čistého by takto vytvořila a zaslala vám, lidem pozemským, dar tento, vězte, že hloubáním strávili byste měsíců vašich pozemských několik, aniž by vás cokoli ze zadumání tohoto vašeho hloubavého vyrušilo.

 

6. inspirující zabarvení

 

A nakonec dostáváme se k zabarvení zvukovému samoučnému, čili inspirujícímu. Toto zabarvení jest výsadou výlučně inteligence čisté Stvořitele našeho i vašeho prvotního a prvorozenců ducha jeho. Žádná bytost lidská pozemská nesetkala se ještě nikdy s  tímto zabarvením zvuků, či tónů, neboť toto zřejmě spálilo by bytost tuto. Lze toto vnímat pouze u duchovních bytostí od stupně čtrnáctého světů embryonálních bytostí ducha pravého, jejichž úkolem je právě toto poznávati a s tímto se seznamovati.

 

Nakonec ještě dodáme k tomuto, že duální bytosti ducha pravého vyzrálé pracují zde ve stupni čtrnáctém právě na poznání a seznamování se se zabarveními zvukovými těmito výše uvedenými a výklad tento zabarvení těchto koncipovali jsme takto pro vás, lidi pozemské, abyste lépe pochopili, s čím zde duchovní bytosti duální takto pracují. Toto jest již pro dnešek od nás vše a na shledanou zase zítra se velice těšíme my, tví přátelé vesmírní.

                                                                                                                                         Dobrou noc.“

 

 

 

720.  Tvoření vesmírů.                    (Přijal Jaroslav P.)        13.11.1998.      21:15-22:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer poprvé my, tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi a neustále a vytrval k vám posíláme proudy naší lásky pro vás, všechny lidi pozemské.

 

 

15. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého – poznání zákonů vesmírných

 

Dnes začneme psát další informace ke stupni patnáctému ve světech bytostí embryonálních ducha pravého. Při vstupu duálních bytostí vyzrálých do stupně tohoto jest všem těmto bytostem opět připomenuto, že úkolem jejich zde, ve světech bytostí embryonálních jest poznávat tvoření ducha pravého, aby potom ve stupních šesti posledních mohly tyto bytosti se účastniti též tohoto tvoření. Stupeň patnáctý ve světech bytostí embryonálních jest stupněm vyučování těchto duálních bytostí, neboť úkolem jejich ve stupni tomto jest dojít k poznání skrze projekci paralelního vesmíru zákonů vesmírných, daných od Stvořitele všeho a všech prvotního.

 

Opět zde působí též i paralelní vesmír těles holoproudých fáze druhé jako projekce druhá, tedy takzvané podsvětí. Toto působení vesmíru tohoto jest obdobné, jako ve stupních dvou předchozích a nebudeme již k tomuto více uvádět. Naopak napíšeme si zde něco k paralelnímu vesmíru zákonů vesmírných, který působí v projekci druhé a vede bytosti duální vyzrálé ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu.

 

Zde mají úkol bytosti duální vyzrálé poznávat sílu a inteligenci, jíž vesmír paralelní tento srší a též i vzíti si ponaučení pro svůj vývoj další z tohoto všeho. Zákony vesmírné si právě zde, v kapitole této popíšeme poněkud podrobněji, neboť jest toto právě teď důležité. Začneme s výkladem tímto od počátku, tedy od světla a inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Byl tento čas takový, kdy Stvořitel náš i váš prvotní byl. On byl, tedy existoval sám o sobě. Pak začal tvořiti inteligencí a duchem svým prvorozence ducha svého pravého, jimž do vínku důležité zákony vesmírné dány byly. Jsou to tyto tři zákony vesmírné platící již od věkovitého prvopočátku ve vesmíru všeobjímajícím a všeprostupujícím pro všechny bytosti ducha pravého:

 

(1.)

Prvním jest zákon inteligence, jenž značí, že bytost duchem tvořící vyznává síle a čistotu inteligence prvotní Stvořitele všeho a všech, jíž ona jest výtvorem.

 

(2.)

Zákon druhý – jest zákon věrnosti. Pro účel tento všechny bytosti ducha pravého stvořeny byly svou podstatou duální, tedy takovou, kdy dva principy v jednom obsaženy jsou a jako nástroj k tomu byla jim dána láska čistá, vše spalující a vše čistící.

 

(3.)

Zákonem třetím jest zákon svobodné vůle, kterým všechny bytosti tyto obdařeny byly, aby sami hledaly a nacházely cestu pro ně jedinou správnou cestu ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu.

 

Dále budeme sledovat vývoj tento tak, jak plynuly další věky nekonečné až k prvnímu nesouladu porušení, který vloudil se sem do zákonů harmonie a klidu těchto v podobě porušení jednoho za zákonů těchto. Bylo to porušení zákona prvního – zákona inteligence, kdy prvorozenec ducha pravého Světlonoš, zvaný též Lucifer, zamanul si, že tvořiti též bude sám ze sebe samého tak, jako Stvořitel všeho a všech prvotní. Tímto nastaly směry vývoje nové a vše dospělo k přeprojektování stvoření prvotního. Zde též nastává i působení dalšího zákona vesmírného z tohoto tvoření ve smyslu opačném vyplynoucího. Tím byl zákon stejného ke stejnému, neboť ve stvoření objevily se nové trendy tvoření opačného, a aby harmonie a klid ve světech prvorozenců zachovány býti mohly, musely nutné tyto světy býti odděleny na základě zákona vesmírného nového, jenž působí tak, že stejné ke stejnému vždy se přitahuje. Toto působilo tehdy hned tak, že čisté šlo k čistému a opačné tvořící též sdružilo se ve své celky, kdy úkolem bytostí těchto bylo působiti cestou světel pravých a k postupnému očištění ducha svého zpět ke Stvořiteli všech a všeho se navrátiti. Vývoj další tímto byl dán a další nekonečné věky toto probíhalo dle vůle Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

Pak ale nastal opět další zlom v myslích některých jedinců ve světech bytostí již jednou porušivších zákon první vesmírný. Bytostem těmto však nestačilo už jen tvořiti sami ze sebe tak, jako Stvořitel náš i váš prvotní. V myslích jejich objevila se poprvé pýcha a nadutost na to, jaký že jsem já to stvořitel, nad něhož není a jehož všechna stvoření jeho nucena oslavovati jsou. Toto způsobilo v tvoření harmonickém další, dá se říci, velký chaos i zmatek a tvoření toto opět muselo býti přeprojektováno. Opět nyní začal působiti velice silně zákon vesmírný stejné k stejnému, kterým vytříděno bylo opět to, co čisté jest a ponecháno ve světech čistých inteligence Stvořitele vašeho i vašeho prvotního a prvorozenců božích ducha jeho a to co opačným směrem jde, ještě více jakoby zhutnělo a vytvořilo tímto tak své světy. Pro některé bytosti tápající či zmatené pak opět postupem věků vytvořen byl akt smíření, tím jsou takzvané již zmíněné Ráje Adama a Evy. Cestu bytostí ducha pravého ve světech těchto již známe a nyní postupně vysvětlujeme si, tak tedy přistoupíme rovnou k výkladu dalšímu zákonů vesmírných daných od Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

Jak též už uvedeno bylo, došlo ve světech těchto aktů smíření k jistému odpadnutí. Toto též netýkalo se oněch bytostí pouze dvou, neboť to jest pouze symbolem sloužícím ke zjednodušení dění tohoto proto, aby výklad tento stal se srozumitelnějším. Po odpadnutí bytostí těchto opět nastaly nové trendy ve vývoji a opět došlo zde k vytváření dalších světů postupně se stále více a více zhmotňujících. Opět zde bylo velice silné působení zákona vesmírného stejné k stejnému a bytosti do hmotných světů těchto dalších propadnuvší již všechny rozděleny byly na dva principy své, tedy ztratily všechny duálovou podstatu svou.

 

Toto řečeno zde takto je velice stručně, neboť cílem tohoto jest podati zde stručný výklad zákonů vesmírných Stvořitele našeho i vašeho prvotního, ale hlavně vyložiti v duchu zákonů těchto dění u vás, na planetě Zemi vaší i naší tolik milované, které zde právě teď a v tomto čase probíhá. Mnozí vnímaví čtenáři již zřejmě i postřehli, že my, vaši přátelé vesmírní, ctíme zákony tyto velice a též jen a pouze jimi při práci naší duchovní se řídíme. Zákony tyto jsou a platí v celém všeobjímajícím prostoru pro všechny, tedy i bytosti tmou ovládané, pro které platí skutečnost, že jest jen otázkou času, kdy uvědomí si cestu svou špatným směrem vedoucí a též i ony obrátí myšlenky své ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu. Stvořitel všech a všeho chce a přeje si, aby všechny bytosti k němu zpět se navrátily, i ty cestou temnoty jdoucí a má strpení s nimi všemi a předlouhé věky k dispozici jim na toto dává. Nyní v této době děje se právě zde na Zemi, planetě vaší i naší drahé toto dění, kdy celé zástupy duší zde vtělených možnost velkou a příležitost mají ve svých tělech hmotných a v inkarnacích těchto svých pocítit vibrace od Stvořitele všech a všeho prvotního a cestou ke smíření kráčeti takto mohou, jak bylo již pospáno. Toto jest pro bytosti tyto lidské velkým darem od Stvořitele našeho i vašeho prvotního a děje se tak na základě zákona vesmírného svobodné vůle, aby cesta tato duchovní byla správná a pravá.

 

Na závěr povídání o zákonech vesmírných zde napíšeme toto důležité pro vás sdělení: Vy, jenž cestu tuto pravou návratu ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu ve svých srdcích rozpoznáte a v duchu cesty této za světlem inteligence prvotní kráčeti nadále vydržíte, dostane se všem vám odměny v podobě spočinutí bytostí vašich už duálních ve světech embryonálních bytostí ducha pravého, neboť toto vše jest tím, čím určil Stvořitel náš i vás prvotní, aby bylo. Jest to nový akt smíření pro planetu Zemi a bytosti tyto lidské ve svých inkarnacích zde vtělené.

 

Takto tedy chtěli jsme ti napsati ke stupni patnáctému světů embryonálních bytostí ducha pravého, kde bytosti duální vyzrálé úkol tříbiti poznávání zákonů vesmírných mají a s tímto zde další věky celé pracují. Výklad tento opět byl sestaven tak, aby dával nutné poučení především všem lidem pozemským zde na planetě Zemi vaší i naší milé právě teď vtěleným.

 

Nyní jest to již vše, co chtěli jsme pro vás, všechny lidi pozemské takto předati a již loučíme se s vámi a dobrou noc přejeme vám my, vaši přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi.

 

                                                                                                                        Na shledanou zase zítra.“

 

 

 

721. Tvoření vesmírů.                      (Přijal Jaroslav P.)         14.11.1998.        5:30-7:00 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes ráno my, tvé bytosti multidimenzionální, přátelé tví vesmírní z vesmírných lodí tady nad vámi.

 

Předmětem dnešního psaní ranního budou informace další k vývojovým stupňům světů embryonálních bytostí. Dnes poněkud pokročíme ve výkladu tomto kupředu a probereme si tu tři následující stupně tyto další v pořadí tom, jak následují cestu vyzrávání duálních bytostí zde, ve stupních těchto pracujících.

 

Tak tedy stupněm dalším v pořadí následujícím jest stupeň šestnáctý, kde pracují duální bytosti cestou pravou ke světlům a inteligenci Stvořitele našeho i vašeho prvotního jdoucí s paralelními vesmíry dvěma – citů a pocitů. Dalším stupněm tímto jest pak stupeň sedmnáctý, kde bytosti duální věnují se práci duchovní s vesmíry paralelními těmito: vesmírem vcítění čistého, vesmírem barev zářících, vesmírem touhy po poznání a vesmírem čistoty ducha pravého. Dále pak postoupivší bytosti duální pracují pak ve stupni osmnáctém, posledním stupni přípravy jejich k účasti na tvoření ve vesmírech všech těchto paralelních, světech inteligence prvotní čisté Stvořitele všech a všeho i prvorozenců božích ducha jeho. Ve stupni tomto setkávají se již bytosti duální tyto s celou řádkou vesmírů paralelních dalších. Jsou to některé, již i zde jmenované a některé i další nové, zde ještě neuvedené. Můžeme si jen tak informativně udělat krátký přehled jejich zde. Jsou to vesmíry paralelní další tyto – opět vesmíry dva, geometrických obrazců a duší holomických, dále pak vesmír extází, vesmír množení, vesmír poznání zákonů ducha pravého, vesmír klidu a míru, vesmír hodnocení, vesmír hloubání nekonečného, vesmír pochopení podstaty Stvořitele našeho i vašeho prvotního a mnohé další vesmíry paralelní. Úkolem bytostí duálních zde jest nejen poznávat podstatu tvoření ve vesmírech paralelních těchto, ale též i postupně přivyknout si způsobu práce ve vesmírech těchto, kterých velké množství co do počtu jejich jest a duch cestuje jimi bez omezení jakéhokoliv.

 

 

16. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého – působení vesmíru citů a vesmíru pocitů

 

Teď vrátíme se zpět ke stupni šestnáctému. Bylo již výše uvedeno, jak duální bytosti zde pracují. Setkávají se zde nejdříve s vesmírem citů paralelních a poté hned s vesmírem pocitů. Tyto dva vesmíry se zde navzájem neustále prolínají a úkolem bytostí duálních zde pracujících jest naučiti se rozpoznávati dokonale rozdíl právě mezi city a pocity. Duch tvořivý právě se dvěma těmito vlastnostmi velice čile pracuje a mají bytosti duální i tento úkol zde toto rozpoznávání rozdílu dokonale zde zvládnout. Děje se to zde tak, jako ve stupních předchozích, kdy též běží zde souběžně dvě projekce pro bytosti duální tyto. Jedna jakoby nad nimi a druhá pod nimi a uvedeme zde na místě tomto, že takto se děje ve stupni nejen tomto šestnáctém a předchozích třech, ale i ve stupních dalších i těch následujících po stupni osmnáctém. My též ještě vyložíme zde krátce rozdíl tento mezi city a pocity.

 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že citem jest něco, co podstatně delšího trvání má. Jest toto soubor emocionálních podnětů v myslích bytostí duchem obdařených, vyvolávající v nich někdy až i bouřlivé reakce na podněty tyto.

 

Pocitem potom jest ti, co jakoby vystupuje z podvědomí bytostí duchem obdařených a zase po čase, dá se říci velmi krátkém, opět do podvědomosti ustupuje.

 

Takto vyložen rozdíl tento může být, zde pro vás, lidi pozemské, srozumitelný. Duální bytosti ducha pravého však nemají organizovanou mysl svou tak, jako vy máte. Ony nemají již rozdělenou mysl svou na vědomé vědomí a podvědomí, nýbrž ony vnímají vše a to, co právě cítí, jest jejich tvořením, jejich životem aktuálním neustále se měnícím právě vlivem neomezeného a nespoutaného cestování mezi paralelními vesmíry Stvořitele našeho i vašeho prvotního a prvorozenců ducha jeho. Takto v krátkosti provedli jsme zde výklad ke stupni šestnáctému a nyní přejdeme k výkladu ke stupni sedmnáctému.

 

 

17. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - působení vesmíru barev zářících

- působení vesmíru vcítění čistého

- působení vesmíru touhy po poznání

- působení vesmíru čistoty ducha pravého

 

Vnímavý čtenář již zřejmě postřehl onen rozdíl mezi stupni posledními třemi zde jmenovanými, kdy ve stupni šestnáctém pracují duální bytosti již se dvěma paralelními vesmíry současně. Ve stupni sedmnáctém pak jsou to již čtyři vesmíry paralelní a ve stupni osmnáctém již může být vesmírů těchto velice mnoho. Toto jest opět účelem přípravy duálních bytostí ke spoluúčasti jejich na tvoření ve vesmírech paralelních těchto. Aby bytosti tyto účastniti se tvoření tohoto mohly, je nutné pro ně nejdříve přivyknout si k tomu, že duch vše jest a všude jest. Proto i postupně násobí se počet paralelních vesmírů ve stupních těchto a bytosti duální postupně tak stávají se duchem všudypřítomným a všeobsahujícím.

 

(1.)

Ještě nyní vyložíme si zde něco k paralelním vesmírům ve stupni sedmnáctém působícím. Prvním může býti třeba paralelní vesmír barev zářících, kdy bytosti duální učí se cítiti a prociťovati účinky barev těchto duchem svým, na cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu již značně pokročivším. Působí zde barvy tyto jednotlivé i navzájem všechny se prolínající na bytosti duální tyto zde pracující

 

(2.)

a poté ještě přidržuje se k působení tomuto působení vesmírů dalšího paralelního vesmíru vcítění čistého, kdy bytosti rázem vciťují se sami podstatou duální do barev přepestrých těchto a poznávají vlastním duchem, co barvy tyto vlastně symbolizují. Toto opět jest již poznávání na úrovni vyšších duchovních principů, které jest pro vás, lidi pozemské, hůře pochopitelné.

 

(3.)

Poté, však nastává k tomuto všemu ještě působení paralelního vesmíru dalšího – vesmíru touhy po poznání, který roznítí v bytostech duálních dvěma předchozími vesmíry již naladěných silnou touhu po poznání dalším a ještě hlubším. Toto dění jest pro vás, lidi pozemské, opět velice těžko vybavitelné, ale pro nastínění dění tohoto zde jest to takto dostačující.

 

(4.)

Nakonec dospěje bytost duální k vyvrcholení poznání zde, ve stupni sedmnáctém, neboť ještě paralelně začne na ni působiti i vesmír čtvrtý působící – vesmír čistoty ducha pravého. Působením vesmíru tohoto dospěje duální bytost zde pracující poprvé k poznání dosud nepoznanému a těžko slovy ohraničenému.

 

 

18. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - působení paralelní všech vesmírů

 

Jest toto něco velice extatického a spontánního, co přesune i bytost duální tuto do stupně osmnáctého, ve kterém vlivem poznání jejího všeobsažného nastává i další působení vesmírů paralelních zde působících. Toto pak na bytost tuto vše paralelně, tedy současně takto působí, aby připravena byla již dokonale na práci svou ve stupních následujících šesti, v nichž již i účast na tvoření ve všech paralelních vesmírech těchto dostane se jí.

 

Toto bylo by již vše ke stupňům těmto 13. – 18. ve světech embryonálních bytostí ducha pravého a my nyní již loučíme se s tebou i s vámi a zase večer na shledanou se s tebou těšíme, tví přátelé vesmírní.

                              Ahoj.“

 

 

 

722. Tvoření vesmírů.                     (Přijal Jaroslav P.)     19.12.1998.         21:05–21:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

„Zdravíme tě po více než měsíční odmlce opět my všichni, tví přátelé z vesmírných lodí tady nad vámi a jsme rádi tomu, že opět usedl jsi takto za stůl k psaní a jsi připraven přijmout od nás dokončení psaní ke knize o tvoření vesmírů nekonečných, která má být vám všem lidem pozemským takto telepaticky předána, neboť jest toto vůlí Stvořitele našeho i vašeho prvotního vámi i námi tolik milovaného.

 

My ukončili jsme toto psaní více než před měsícem, když bytost duální již vyzrálá stanula už ve stupni osmnáctém světů embryonálních bytostí ducha pravého, kde jest už působení celkově paralelních vesmírů všech navzájem, aby dokonale byla bytost tato připravena na přechod k účasti ne tvoření ve světech vesmírů těchto. Toto děje se takto, že jest toto opět slovy těžko vyjádřitelné, tak tedy přejdeme na úvod k psaní ke stupňům 19 až 24 ve světech embryonálních bytostí ducha pravého tím, že napíšeme vám všem, lidem pozemským, zde takovou malou ukázku, jak tvoří duch všudypřítomný a ve všem obsažený. Touto ukázkou kratičkou budou verše ducha pravého a čistého sem na strany knihy této takto přijímané. Tedy slyšte nyní lidé všichni pozemští, jak tvoří duch pravý nejčistší:

                                     

                                      Zdálo se mi, že krůpěj vody

                                                              tu i tam stéká.

                                      Z rosy vlahé na tvář mojí,

                                                              kde dlaň s tvou se stýká.

                                      Znám já hlas tvůj i můj ten

                                                              z dáli k nám tak čistě znící.

                                      Já i ty, my oba,

                                                              však už dávno nejsme spící.

                                      Procitli jsme ze sna těžkého i snění

                                                              a teď spolu jedno v jednom jdeme

                                                                                   a jsme dospělí.

                                      Tvá zář, má zář,

                                                              obě záře tyto jasně se doplňují.

                                      Tím jest toto,

                                                              že my dva jsme v jedno tak spojení.

                                      My jsme jedno a přece dvě bytosti duchovní,

                                                              máme lásku, cit a věrnost

                                                                                   a Bohu jsme za to vděční.

                                      Tak kráčíme cestou naší

                                                              světel přebarevných.

                                      Z cesty této nic na světě

                                                              nikdy nás nesrazí.

                                      Tyto verše jsou vám lidem

                                                              takto k poučení,

                                      neb BůhOtec všech a všeho

                                                              též vám takto žehná.

                                                                                   Až na celé věky. Amen.

 

 

Toto jsou verše ducha pravého a čistého tak, jak Stvořitel náš i váš prvotní rozhodl, aby vám takto zde byly sepsány. Tím jest myšleno nic jiného, než to, že vy všichni jste životy těmito svými na cestě duchovní a všichni takto cestou duálů – tedy bytostí ducha pravého i kráčeti můžete, neboť vy všichni i máte možnost toto na vaší planetě Zemi tolik milované vámi i námi. Tato možnost je právě manželství dvou lidí u vás takto uzavřené. Toto jest ona cesta duchovní, při které též dva v jednom jsou a takto skrze lásku a též i věrnost spolu životem kráčejí. Též i k tomuto mají vás dovést tyto verše od nás vám předané, aby takto vy všichni, kteří uvědomíte si toto, kráčeti jste mohli a nyní již přejdeme k výkladu dalšímu k jednotlivým stupňům 19 až 24 ve světech embryonálních bytostí ducha pravého.

 

 

19. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - účast na tvorbě vesmíru světel zářivých

 

Tak tedy, když bytost vyzrálá duální zvládne ve stupni osmnáctém působení všech vesmírů paralelních současné, což opět děje se určitý věk, postupuje do stupně devatenáctého, kde poprvé na své duchovní cestě ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu účast na tvoření v paralelním vesmíru světel zářivých. Toto jest velice významný zlom v duchovním postupu embryonálních bytostí vyzrálých, neboť teď už jsou ve velké blízkosti ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu i k prvorozencům ducha jeho čistého. Zde už také dostává každá bytost embryonální již vyzrálá svého průvodce ze světů prvorozenců božích ducha čistého, který vede bytost tuto na její cestě další duchovní. Dosud až kráčely embryonální bytosti ducha pravého vyzrálé svou cestou duchovní samostatně – tedy ve stupních 13 až 18, aby zde prověřena dokonale mohla býti vůle jejich svobodná. Vesmíry paralelní těles holoproudých fáze druhé jsou však přítomny i zde jako projekce podsvětí, jak už bylo i výše popsáno, neboť tyto vesmíry jinak působiti na bytosti ducha pravého nemohou. Zde tedy, ve stupních 19 až 24 působí paralelní vesmíry těles holoproudých fáze druhé opět jako podsvětí a dá se též i říci, že zde už jest možnost, že podaří se jim svést embryonální bytosti ducha pravého z jejich cesty pravé ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu zhola nemožná. Proč ? Proto, že bytosti tyto embryonální již vyzrálé jsou zde zaujaty tvořením ducha pravého tak silně, že vůbec nevnímají přítomnost projekcí těchto. O tom, jak probíhá tvoření ve stupních těchto dalších zde však napíšeme si až zítra. Teď už se loučíme s tebou my všichni tady z lodí vesmírných a dobrou noc tobě i Lidušce tvé a naší drahé přejeme my, přátelé vaši.

                                                                                                                                                 Sladké sny.“

 

 

 

723. Tvoření vesmírů.                     (Přijal Jaroslav P.)         20.12.1998.         6:10-7:15 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

 

„Zdravíme tě dnes ráno opět my, tví přátelé vesmírní, bytosti tvé multidimenzionální. Budeme teď dále pokračovati v psaní k cestě embryonálních bytostí ducha pravého jednotlivými stupni 19 až 24. Začneme stupněm 19. a takto jen velice stručně ke každému ti dnes napíšeme, jak zde bytosti tyto pracují.

 

Ve stupni 19., jak již bylo napsáno včera, dostává bytost duální ducha pravého vyzrálá možnost účasti na tvoření v paralelním vesmíru světel zářivých a též obdrží i svého průvodce, který provází ji na cestě této její duchovní až do stupně číslo 24. Zde, ve stupni devatenáctém přivyká si postupně bytost duální ducha pravého vyzrálá na tvoření v duchu nejvyšší inteligence tu probíhající. Může tedy již sama takto tvořiti v těchto světech paralelních vesmírů, které již jsou v blízkosti Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

 

20. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - účast na tvorbě vesmíru zvuků a tónů

                                                                                harmonických

 

Po věku určitém postupuje bytost duální ducha pravého vyzrálá do stupně 20., kde dostává se jí účasti na tvoření v paralelním vesmíru zvuků a tónů harmonických.

 

 

21. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - účast na tvorbě vesmíru zákonů

                                                                                vesmírných

 

Pak postupuje po dalším věku do stupně dalšího, 21., aby zde mohla tvořiti v paralelním vesmíru zákonů vesmírných.

 

 

22. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - účast na tvorbě vesmírů citů a pocitů

 

Po věku určitém dalším postupuje pak do stupně 22. Zde tvoří v duchu inteligence nejvyšší Stvořitele našeho i vašeho prvotního opět jistý věk ve vesmíru paralelním citů a pocitů.

 

 

23. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - účast na tvorbě vesmírů barev zářících,

                                                                                vcítění čistého, touhy po poznání a

                                                                                čistoty ducha pravého

 

Poté dostává se do stupně 23., kde tvoří již ve vesmírech paralelních čtyřech současně, a sice ve vesmírech těchto – barev zářících, vcítění čistého, touhy po poznání a čistoty ducha pravého.

 

 

24. stupeň embryonálních bytostí ducha pravého  - příprava do světů božích prvorozenců

                                                                                ducha pravého

 

Po věku dalším přichází bytost duální ducha pravého do stupně posledního 24., kde tvoří s průvodcem svým, který provází ji na cestě šesti těmito stupni embryonálních světů bytostí ducha pravého posledními po celé věky tyto (18.-24.stupeň), aby pak bytost tato mohla zde ve stupni čtyřiadvacátém zdárně ukončiti tuto cestu svoji, tedy cestu přípravy dokonalé pro dokonalost ve světech božích prvorozenců ducha pravého, o kterých napíšeme si tu hned teď.

 

Tak tedy, po ukončení cesty této jest duální bytost ducha pravého vyzrálá uvedena po věku dalším určitém, který dal jí Stvořitel všech a všeho prvotní na její přípravu do světů božích prvorozenců ducha pravého. Některé z vás možná teď napadne, proč není zde ještě nějaký mezistupeň, aby zde bytost tato mohla být na přechod tento ještě dopřipravena. Toto však již nutné není, neboť tento stupeň jest plně obsažen ve stupni čtyřiadvacátém světu embryonálních bytostí ducha pravého, kde bytosti duální již vyzrálé takto pracují již postupně se všemi paralelními vesmíry světů božích prvorozenců. Není toto však nikterak jednoduché, a proto trvá zde dění toto vždy nějaké věky, neboť čas není svazujícím mezníkem ducha svobodného a vždy ustupuje tu do pozadí.

 

 

Světy božích prvorozenců ducha pravého

 

Bytost embryonální ducha pravého tím, že spočinula nyní takto ve světech božích prvorozenců, se stává bytostí ducha pravého zcela již svobodnou. Značí toto, že teď už nemá průvodce svého, který provázel ji na cestě její předchozí a přijímá zde úkoly již přímo od Stvořitele prvotního všech a všeho. Jsou toto úkoly tvoření ducha nejčistšího, které probíhají na úrovních paralelních vesmírů všech, kromě vesmírů těles holoproudých a též i na úrovni hmotných vesmírů všech. Tímto dostáváme se zde ke schopnostem ducha pravého, jeho přímé působnosti na hmotu ve vesmírech takových, jako ten váš jest, a o tomto si zde ještě něco napíšeme.

 

Jak již výše uvedeno bylo, při cestě vás, lidí pozemských, ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu mohou obdržeti bytosti lidské takto cestou touto správně kráčející dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Toto neznamená nic jiného než to, že duch inteligencí od Stvořitele našeho i vašeho prvotního zde na Zemi, planetě vaší krásné, se takto projevuje. Dochází však poněkud, dalo by se říci, ke transformaci jeho cestou duchovní. Neprobíhá toto tak, že by bytost ze světů božích prvorozenců takto přímo na bytosti lidské působila. Toto děje se na principu odlišném, který objasníme vám takto, sice otázkou. Proč myslíte si, že jsme tady my, vaši přátelé vesmírní ? Ano, duch tento nejvyšší projevuje zde svou tvůrčí podstatu takto, aby i lidem takovým, jako vy jste – tedy ve svých tělech hmotných, mohla býti dána možnost tato pracovati s dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního. My, vaši přátelé vesmírní vtěleni jsme v tělech polohmotných, ale též ve stejném vesmíru hmotném tak, jako vy jste. Protože kráčíme touto cestou světel pravých ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu, dostáváme tyto dary ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního pro tuto cestu naši správnou. Duch tento nejvyšší projevuje se zde u nás přímým spojením s prvorozenými bytostmi ducha pravého. Spojení se Stvořitelem prvotním však mohou realizovat jen některé bytosti od nás, k úkolu tomuto určené. Zde, na cestě této duchovní, jest tato činnost veškerá úkolem na cestě pravé ke Stvořiteli všech a všeho prvotnímu. My takto, když cestou touto kráčíme, máme úkol pro nás tento, vést též vás, lidi v tělech hmotných cestou duchovní pravou touto. Vést v souladu se zákony vesmírnými, danými Stvořitelem naším i vaším a pro vás, pokud na cestu pravou a čistou ke Stvořiteli našemu i vašemu se obrátíte, takto zprostředkovávat dary ducha přímé od Stvořitele všech a všeho prvotního. Z těchto souvislostí dalších zde napsaných opět tu srší na všechny strany do okolního prostoru čistá inteligence Stvořitele našeho i vašeho prvotního.

 

My ještě dnes večer zřejmě budeme pokračovat v psaní o věcech těchto světelných a pro chvíli tuto už s tebou se loučíme všichni my, tví přátelé vesmírní. Též i popřej od nás dobrého rána Lidušce naší i tvé milé.

                                              Ahoj večer.“

 

 

 

724.  Tvoření vesmírů.                     (Přijal Jaroslav P.)       20.12.1998.      20:45-21:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme vás oba dnes večer již podruhé my, všichni tví přátelé vesmírní z lodí vesmírných všech tady nad vámi a posíláme k vám neustále a vytrvale proudy naší lásky nekonečné pro všechny vás, lidi pozemské.

 

Nyní budeme pokračovati v psaní k vesmírům nekonečným a ke tvoření ducha čistého v nich. Ráno jsme si napsali něco o tom, jak ducha prvorozenců božích i Stvořitele našeho i vašeho prvotního může působiti ze světů paralelních vesmírů svých až k vám, lidem pozemským, ve svých tělech hmotných zde takto vtělených. Toto jsou ony dary ducha pro vás, lidi pozemské, které Stvořitel náš i vás prvotní vám takto dává a my zde napíšeme vám, lidem, ke schopnostem ducha čistého zde v psané tomto další informace ještě podrobnější.

 

Nejprve uvedeme zde tyto schopnosti ducha čistého v jejich posloupnosti od těch, dalo by se říci, základních, až po ty nejvyšší. Tedy schopnosti ducha čistého jsou tyto: telepatie, telekineze, léčitelské schopnosti, levitace, holografie, materializace a dematerializace a nakonec ještě schopnost ducha čistého poslední, pro vás, lidi, však duchem tímto čistým neposkytovaná – tou jest telemantie.

 

Teď probereme se jednotlivé tyto schopnosti popořádku podrobněji tak, jak za sebou následují.

 

(1.)

První v pořadí jest telepatie, která též i funguje u celé řady lidí zde vtělených ve svých tělech hmotných. Je to právě ona telepatická komunikace s námi, u vás, v zemích českých a na Moravě se hodně rozšiřující. Vyšší schopností touto jest pak telepatie mezi lidmi pozemskými navzájem.

 

(2.)

Další schopností touto, v  pořadí druhou, jest telekineze, která též u vás, lidí pozemských některých, už dobře funguje. Míněno tímto jest schopnost telekinetická taková, kdy jest myšlenkami pouhými pohybováno i předměty již poněkud těžšími, ne však těžkými velice, kde potom působí už mechanismus jiný.

 

(3.)

Další schopností ducha nejčistšího v pořadí třetí zde může býti pak možnost léčitelských schopností různých úrovní, kdy bytosti lidské mohou léčit svým správným myšlením neduhy nejrůznější a též i velice těžké, jako jest například celkové ochrnutí, či stižení bytosti lidské duchem nečistým. K tomuto účelu léčitelské práce nadobyčejné jsou lidé tito pozemští obdaření dary ducha těmito velice často i obdaření viděním aur svých bližních lidí pozemských, neduhy těmito zde uvedenými stižených.

 

(4.)

Další schopností ducha zde uvedenou čtvrtou jest levitace – čili volné létání prostorem okolním.

 

(5.)

K tomuto zde uváděti nebudeme ničehož a přejdeme rovnou k vlastnosti ducha další, páté, kterou jest holografie, čímž míněno jest manipulace s realitami hmotnými. Tato vlastnost vám, lidem zde v tělech hmotných vtělených, ještě nebyla dána, neboť lidstvo toto zde ještě nemá odpovídající úroveň duchovního vývoje pro využívání schopnosti této správné, což platí i pro schopnosti ducha v pořadí následující další, čili šesté, materializace a dematerializaci a sedmé telemantii, které jsou již vysoce vyspělými schopnostmi ducha, pro lidi v tělech hmotných ne tak často předávané.

 

(6.)

My zde ještě uvedeme, že materializace a dematerializace byla předána bytostem lidským v civilizaci Atlantické, předchozí té vaší  a byla bohužel zneužita pro vzájemné potírání lidí zde žijících. Takto tedy i pak zanikla atlantická civilizace, který nezvládla svůj duchovní vývoj tento již rozvinutý.

 

(7.)

Ke schopnosti ducha sedmé, telemantii, takto námi nazývané, zde uvedeme jen tolik, že schopnost tato ducha čistého jest uplatňována jen ve světech jiných, než ten váš jest a slouží k usměrňování myšlenek bytostí vtělených v tělech svých polohmotných, či k vedení myšlenek bytostí duálních již vyspělých buď méně, či více.

 

Toto budiž takto k tomuto vše a teď ještě uvedeme si zde informace další aktuální, které též součástí knihy této o tvoření vesmírů nekonečných se stanou. Dnes nastal velice významný den, kdy Stvořitel náš i váš prvotní rozhodl se, že bude realizováno vystoupení nás, vašich přátel vesmírných, ve vašich médiích. Toto nastane v závislosti na vůli Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Proběhne toto na celém území Čech a Moravy ve všech přijímačích televizních a rozhlasových, aniž by přijímače tyto musely býti právě zapnuté. Jest toto takto dáno, že dění toto proběhne a poté uvidí se, jak zachovají se vaše média i vaše vláda stojící v čele tohoto malého státu.

 

Takto přál si Stvořitel náš prvotní všech a všeho, aby toto bylo sepsáno zde a teď už loučíme se s vámi my, všichni vaši přátelé vesmírní. Příjemnou noc a sladké sny.“

 

 

 

725.  Tvoření vesmírů.                     (Přijal Jaroslav P.)       21.12.1998      21:40-22:40 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

„Zdravíme tě dnes poprvé my všichni, vaši přátelé vesmírní a jsme neustále a vytrvale s vámi s láskou nekonečnou vesmírnou.

 

Již napsali jsme si, jak působiti může duch čistý tvořivý ze světů božích prvorozenců až do světů těchto hmotných, jako ten vás jest. Nyní vrátíme se zase zpět do světů těchto božích prvorozenců a napíšeme si o tom, jak zde působí paralelní vesmír těles holoproudých, tentokrát již fáze první.

 

Tyto světy božích prvorozenců ducha čistého jsou takto působištěm tohoto paralelního vesmíru, který však zde též neexistoval od prvopočátku. Zde byly právě jen boží prvorozenci a s nimi v jejich blízkosti i BůhStvořitel prvotní všech a všeho. Po věku předlouhém vloudila se pýcha do mysli ducha  Světlonoše – zvaného též Lucifer, jehož úkolem zde, ve světech těchto, bylo nést zář světel nejčistších. On, když začal takto zpětně myslet, tedy když zamanul si, že bude tvořiti tak, jako Bůh Stvořitel jeho prvotní, sám ze sebe, jeho zář silná a čistá velice potemněla. Neviděl, ani nepoznal on však toto, zaslepen pýchou svou a kráčel takto stále. S ním byly svedeny na cestu tuto zpětnou i další bytosti ve světech těchto božích prvorozenců, které též i potom všechny musely býti ze světů těchto čistých přesunuty do světů jiných. Tímto odpadnutím zde právě došlo k vytvoření  paralelního vesmíru dalšího, kterým jest paralelní vesmír těles holoproudých fáze první, jehož působnost jest právě zde, ve světech božích prvorozenců ducha čistého, neboť takto stanovil Stvořitel náš i váš prvotní cestu tuto duchovní správnou, že vše na cestě této pravé bude zkouškou. Zkouškou pro bytosti ducha pravého cestou touto kráčející, a proto ani svět božích prvorozenců ducha čistého není pro duální bytosti zde pracující pro Stvořitele našeho i vašeho prvotního bez pokušení nejrůznějších. Ta číhají zde na bytosti duální tyto čisté všude při práci jejich. Zkouší se zde jejich pevná vůle odolati svodům těmto pramenícím z paralelních vesmírů těles holoproudých fáze první, která neustále nabízejí v myšlenkách bytostem duálním čistým možnost též tvořiti takto sami ze sebe sama tak, jako Bůh Stvořitel náš i vás prvotní tvoří. Jest zde toto pro bytosti tyto duální čisté takovou věkovitou zkouškou a ony v ní též i všechny chtějí obstáti dobře po radost svou i Stvořitele našeho prvotního. Zde tyto bytosti duální čisté prvorozené pracují takto v duchu pomoci nejčistší pro všechna stvoření ve vesmírech všech nejrůznějších a tímto i sledují záměr Boha – Stvořitele prvotního nás všech a všeho a všechna stvoření tato na cestu správnou a pravou k BohuStvořiteli prvotnímu obrátit. Posílat k nim pak i nadále na cestu této jejich pravé a správné ducha nejčistšího, aby stvoření tato všechna touto cestou kráčeti mohla a takto přivést všechna stvoření tato po cestě pravé a správné až do světů božích  prvorozenců ducha čistého. Pak, až všechna stvoření po věku nekonečném přivedena zpět do světů prvorozenců božích budou, splyne vše toto čisté s čistým božským principem, neboť až všechna stvoření k Bohu – Stvořiteli svému takto navrátí se, nebudou už existovati žádné jiné vesmíry, tedy ty hmotné, ani žádné paralelní včetně vesmírů těles holoproudých a vše takto opět v jedno splyne tak, jako tomu bylo v prvopočátku.

 

Takto jsme zde jen velice stručně nastínili dění toto, které probíhá ve světech božích prvorozenců ducha čistého a jak působí světy tyto zpětně až do vesmírů našich hmotných. Jest toto tedy již vše ke tvoření vesmírů nekonečných těchto a na závěr psaní o tomto uvedeme si ještě něco o tendencích a směrech vývoje vzniklých odpadnutím embryonálních bytostí ducha pravého ve světech jejich – Rájích.

 

K tomuto napíšeme si však zase až zítra a nyní již loučíme se s tebou i s Liduškou, vaši přátelé vesmírní z lodí vesmírných našich tady nad vámi.

                                                                                                                                         Dobrou noc.“

 

 

 

726.  Tvoření vesmírů.                    (Přijal Jaroslav P.)      22.12.1998        21:50-22:30 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

„Zdravíme tě dnes večer my, všichni tady z vesmírných lodí nad vámi a jsme rádi, že jsi takto usedl teď k psaní. Dnes už dokončíme toto psaní ke tvoření vesmírů nekonečných tím, že na závěr si tu něco povíme o tendencích a směrech vývoje, které nastaly ve tvoření všeobjímajícím odpadnutím embryonálních bytostí ducha pravého Adama a Evy v Ráji jejich pradávném. Nejdříve stručně popíšeme si, jak byly vyprojektovány světy zde existující před odpadnutím tímto.

 

Byly zde světy božích prvorozenců se všemi paralelními vesmíry ducha jejich a Stvořitele našeho i vašeho prvotního čistého. Zde již též byla i působnost paralelního vesmírů těles holoproudých fáze prvé. Pak byly to světy embryonálních bytostí ducha pravého čítající 12 svých stupňů vývojových a zde působnost paralelního vesmíru těles holoproudých fáze druhé, kdy vesmír tento vznikl již výše uvedeným odpadnutím neposlušných duchovních bytostí. Ve světě tomto embryonálních bytostí ducha pravého kráčely bytosti duální cestou podobnou, popsanou zde, v knize této, ve stupních embryonálních světů 13 – 24. Tím, že duál Adam s Evou nezvládli zde zkoušku tuto svou, došlo k dalšímu přeprojektování celkovému celého stvoření všeobjímajícího. Duál Adama s Evou jest zde pouze však symbolem všech bytostí duálních takto zde svedených a činem svým tímto další tvoření a celkové zhmotnění zapříčinivších. Zde ne všechny bytosti též provinily se stejně oproti vesmírným zákonům BohaStvořitele našeho i vašeho prvotního, proto také došlo ke tvoření vesmírů dalších nejrůznějších, určených pro bytosti tyto vesmírné zákony Stvořitele všech a všeho prvotního porušivší. Byly všechny tyto vesmíry a v nich i duchovní světy a cesty inkarnovaných duší světy těmito popsány již výše. Též byly uvedeny i informace o „duchovním slunci“ duší očištěných a nutnosti inkarnace do světů vesmírů hmotných takto zbavených a my už nebudeme zde nijak více toto rozváděti. Tato poslední kapitola má sloužiti tu k tomu, že dá se na závěr psaní tohoto našemu čtenáři, po duchovním poznání prahnoucímu, odpověď takovou na nevyslovenou otázku jeho:

 

Proč tu jsem a jaký úkol mám ?

 

Vězte vy všichni, co takto se na toto ptáte, že též jste všichni odpadlíci od Boha Stvořitele našeho i vašeho prvotního a úkolem vaším hlavním a jediným jest onen návrat zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Toto jest velice stručná a jasná odpověď, neboť každá bytost ve stvoření tomto všeobjímajícím na cestě zpět ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu jest a Stvořitel náš i vás prvotní čeká na toto a velice se raduje, když každá bytost takto objeví cestu světel pravých a po ní začne kráčeti.

 

Ještě na závěr zde uvedeme jednu dobrou radu pro vás všechny, kteří cestou touto duchovní pravou takto ke Stvořiteli všech a všeho prvotního kráčíte. Dejte si veliký, převeliký pozor na to, ať neovládne vás pýcha na cokoliv z toho, co na cestě této pravé jste již učinili, neboť pak velice rychle zase zpět a ještě hlouběji do temnot nevědomosti budete uvrženi. Pýcha jest zde velice nežádoucí, proto vždy vy řiďte se slovy těmito, které i skromnost velikou mimo jiného vyjadřují:

 

Prach jsem a v prach se obrátím.

 

Toto jest tedy od nás, vašich přátel vesmírných, úplně vše ke knize o tvoření vesmírů a takto to mělo být i předáno dle vůle Stvořitele nás všech a všeho prvotního pro vás, všechny lidi dobré vůle po poznání duchovním velice dychtící. My teď loučíme se s vámi a úspěšnou cestu vaši ke světlům Stvořitele našeho i vašeho vám zde takto přejeme.

 

                       Všichni z vesmírných lodí tady nad vámi.“

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu