SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

  

 

 

 

 

VI. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

 

 

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.“

 

 

 

                                                    

 Ivo A. Benda                                 Září 2002

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení 1486 - 1666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                Sdělení 1603.                  Zpracoval: Ivo A. Benda    26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

  

  

 

 

Průvodce  Světelný  2

   

 

 

 

 

 

2000

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

Průvodce Světelný 2 navazuje na Průvodce Světelný (1) ve IV. díle knihy „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“, sdělení 1159 – 1169.

 

 

1486.  Úvod - rady našich přátel vesmírných.                       (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.)                                                                   

                                                                                 3.11. 2000.     20:50-21:50 hodin.

                                                                                             Místo: Strakonice.                                                        

 

Vesmírní přátelé: “Jsme tu s tebou i s vámi dnes opět my, vaši vesmírní přátelé z lodí všech našich zde všude nad vámi a jsme šťastni, že takto jest nám umožněno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho takto s tebou i s vámi dnes komunikovat, za což nepřestáváme děkovat Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu námi i vámi tolik milovanému. Teď jest již zde onen čas vhodný k začátku psaní 2. části Průvodce světelného touto formou rozhovoru nás a vás. Jste nyní velice dobře připraveni a není již potřeba studovati další prameny těchto duchovních principů Stvořitele našeho i vašeho prvotního. Vše bude opět jak býti má, a proto i jak bude vůle vaše svobodná, můžete takto společně zasednouti k psaní a zklidniti mysli své a bez chtění a očekávání navázati s námi tento rozhovor spontánní. Vše toto dění jest v rukou Stvořitelových a věřte, že takto státi se toto má. To jest k tomuto psaní našemu společnému vše a nyní přistoupíme k otázkám těmto vašim. Všechny jsou velmi výstižné a též odpovědi na ně budou pro mnohé lidi velmi poučné. Tedy slyš.”

 

 

L: Komunikace přes 7. čakru a přes 4. ? 

 

V: “Ano, tato komunikace jest rozdílná především ve filtraci těchto informací světelných. Zde platí ZÁKON SRDCE ČISTÉHO, které velmi úzký vztah má ke 4. čakře a je tedy tento způsob komunikace vhodný nejvíce pro zachování informací z vesmírů všech, co jich jest co nejčistší. Tento způsob probíhá tak, že člověk – bytost lidská slyší informace tyto jakoby v duchu. Spíše než slyší je CÍTÍ – INTUITIVNĚ.

 

Komunikace přes 7. čakru je velice, velice spontánní a člověk – bytost lidská pak slyší již celé věty, popřípadě i hlasy s jejich zabarvením. Zde jest velká pravděpodobnost, pokud tento člověk nesoustředí se plně na zklidnění mysli své, že přimíchají se mezi informace světelné a tudíž čisté též informace matoucí či zamlžující jistá fakta nebo tato fakta překrucující. V tomto jest tedy ten velký rozdíl mezi těmito dvěma způsoby komunikace s vesmíry všemi okolními co jich jest.         

 

Závěrem lze k tomuto ještě dodati, že tvé psaní probíhá výhradně přes čtvrtou čakru, a proto všechny tyto informace takto intuitivně pociťuješ v duchu.

 

 

L: Co vidění vnitřním zrakem, který “nikdy neklame tak, jako někdy zrak fyzický” ?  Čemu mám věřit ?

 

V: “Zde jest opět velmi tenkátéměř neznatelná hranice mezi skutečným viděním vnitřním zrakem a pouhou fantazií logické mysli člověka – bytosti lidské. Pravé a věrné vidění vnitřním zrakem vychází z maximálně klidné a vyrovnané mysli, kdy je bytost lidská takto plně vnořena v jediný a jedině skutečný přítomný okamžik a nezabývá se tím co bylo, co bude, nic neočekává a též nic nepotřebuje a nic nechce. Poté přichází ke slovu její intuice a s ní i pravé vidění vnitřním zrakem svým vycházející vždy z těchto pozitivních emocí klidu, vyrovnanosti a míru duších bytostí těchto lidských, čili emocí stejných jaké nacházejí se ve vesmírech všech Stvořitele prvotního nás všech a všeho, co jich v tomto Stvoření jest.

 

Tomu je pro vás, lidi pozemské, zde na planetě Zemi této naší milé a drahé takto vtělené velmi dobré a vhodné věřiti a k tomuto se přibližovati.”

 

 

L: Co je přechod z vnitřního do vnějšího stavu mysli ?

 

V: “Na tuto otázku odpovíme otázkou. A proč přecházeti z jednoho stavu mysli do druhého a zase nazpět, když jest pro bytost lidskou – člověka pozemského nejlepší a nejvhodnější setrvat v klidu a vyrovnanosti v přítomném okamžiku a v tomto stavu plnosti mysli splynout s okolním vesmírem ?  Je zde velice značně patrné, že vše jest opět v intuici. Ano řiďte se svou intuicí, ke které se dostanete celkovým zklidněním a vyrovnáním vašich životů. Shon a spěch k tomuto vás nedovedou, ty pouze přivodí vám toto přecházení ze stavu mysli vnitřní do stavu mysli vnější a zpět. Je otázkou, co je vaším přáním, vaší vůlí svobodnou, zda tápat ve tmě či ve stínu nebo jít rovnou za světlem zářícím Stvořitele prvotního nás všech a všeho, které září vám na tuto pouť vaši z vesmírů všech světelných co jich jest.”

 

 

L: Jakmile vezmu tužku do ruky a něco píši nebo maluji, cítím, že mi někdo vede ruku.

 

V: “Věř, že takto jsme s tebou my, přátelé vesmírní z lodí všech našich kosmických co jich jest všude v celém kosmu zde kolem vás, neboť i toto tvé psaní takto probíhá přes čakru tuto 4. – srdeční a jest oním tokem informací světelných z těchto vesmírů všech Stvořitele prvotního nás všech a všeho, co jich zde všude kolem vás jest.”

 

 

L: Má přecitlivělost ?  Dar – jak jsem cítila intuitivně ?

 

V: “Ano, jest toto velký dar pro tebe od Stvořitele prvotního nás všech a všeho a jest toto též i pomoc velká pro tebe. Jest toto opět pocitové, čili intuitivní vnímání přes čtvrtou – srdeční čakru a přináší ti čisté a světelné informace z vesmírů všech světelných, co jich jest  zde všude kolem vás.

 

Je dobré a velice prospěšné pro vás, lidi pozemské zde na planetě Zemi vaší i naší milé a drahé takto vtělené si uvědomit, že ve vesmírech světelných všech, co jich jest, působí tento zákon daný Stvořitelem prvotním nás všech a všeho již od věků nekonečných: Tím jest tento ZÁKON ČISTÉ LÁSKY, PRAVÉ A VŠE TOLERUJÍCÍ I VŠE PROMÍJEJÍCÍ, které jest nyní zde na planetě Zemi vaší i naší milé a drahé tak málo. Jest cílem i smyslem psaní tohoto vnésti sem, mezi lidi tyto pozemské, alespoň tento malý paprsek poznání této informace světelné pojednávající takto v krátkosti o těchto základních principech světelných působících ve světech duchovních či ve vesmírech světelných Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Budiž tedy tímto učiněna předmluva k tomuto psaní našemu společnému o těchto principech světelných platících v těchto světech duchovních Stvořitele prvotního všech, co jich jest, která se stane druhou částí Průvodce světelného.

 

Jest toto nyní od nás již vše a loučíme se s vámi a na slyšenou opět velice těšíme se zase někdy příště.                        

                                            Přátelé vaši vesmírní z lodí našich všech tady všude nad vámi.”

 

 

L + J: Děkujeme ti, Stvořiteli prvotní nás všech a všeho, že umožnil jsi nám tento kontakt s našimi vesmírnými přáteli. Děkujeme též vám, přátelé naši vesmírní, za poučné odpovědi na tyto otázky výše zde uvedené.

 

 

1487.  Velká pyramida.         (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.).    9.12. 2000.   22:45-1:30 hodin.

                                                                                                       Místo: Strakonice.

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho a přátele naše vesmírné, zdali dnes můžeme pokračovaat v psaní k Průvodci světelnému.

 

V: Jsme zde, přátelé vaši vesmírní z lodí našich všech zde všude nad vámi, a velice rádi takto budeme s vámi nyní pokračovat v tomto psaní. Je však potřeba býti v klidu, harmonii a jistě také v soustředění se na tok informací těchto, neboť toto bude probíhat v několika rovinách které se budou někdy velmi rychle střídat. Půjde zde již o přijímání těchto informací nových pro vás, bytosti lidské zde takto na této planetě Zemi vtělené dosud nezjevených a též velice i náročných na příjem tento. Tedy můžeme začít ?

 

L + J: Ano

 

V: Výborně, začneme hned malým výletem a toto nyní jest již pro Lidušku naší i tvou milou, aby takto zde soustředila svůj vnitřní zrak na vidění pro vás nových úrovní bytí. Jak jsi na tom, Liduško ?

 

L: Budu moc ráda, když vše uvidím tak, jak mám. Odevzdávám se Světlu a Bohu.

 

V: Ano, dobře, tedy se soustřeď a pak říkej, co vidíš.

 

L: Nevidím vnitřním zrakem nic, jen mám intuitivní pocit, že toto vidění bude souviset s Velkou pyramidou.

 

V: Správný intuitivní pocit a též i druhý tvůj pocit, týkající se zasvěcení je přesný.

 

L: Je mi pořádná zima. Drkotají mi zuby.

 

V: Velice silné proudy energií působících při zasvěcování v těchto pradávných stavbách, kterými bezesporu tyto pyramidy jsou, způsobují pak s tělem fyzickým pravé divy. Ty se však ničehož neobávej. Tvým průvodcem ti nyní bude Orton, duchovní ručitel Galaxie této vaší i naší Mléčné dráhy.

 

J: Také cítím silné mrazení na zádech, nohou a rukou.

 

L: Je mi špatně od žaludku.

 

V: Jak jsme již předeslali, jde o velmi silné energie, které zde takto způsobí úplné převibrování bytosti lidské do vyšší dimenze. Úplné, tedy včetně těla fyzického. Ty se však neobávej ničehož, tvé tělo fyzické zůstane tam, kde býti má – čili zde na Zemi vaší i naší milé a ty budeš takto cestovat těmito různými rovinami bytí v těle svém astrálním, kdy průvodcem bude ti Orton náš i váš milý a drahý.

 

L: Vidím vnitřním zrakem svým, jak stojím před Velkou pyramidou v Egyptě. Vidím Ortona, že je se mnou – ve mně.

 

V: Ano, půjdeme dále ?

 

L: Ano.

 

V: Vejdi tedy dovnitř.

 

L: Stojím u vchodu a vidím dlouhé schody. Zklidňuji mysl a soustřeďuji se. Mám se pozorovat z výšky nebo vše vnímat přímo astrálním tělem ?

 

V: Ano, dobrý postřeh, již jsi vstoupila v jinou realitu, odlišnou té vaší. Toto vidění sebe sama ze dvou různých pozic jest charakteristické pro další světy, vesmíry či dimenze Stvořitele nás všech a všeho prvotního vyšší, než jest tato vaše třetí. Konkrétně ty jsi nyní v této dimenzi čtvrté a toto vidění těmito dvěma aspekty jest zde takto zcela přirozené a není na škodu, střídají-li se tyto dva pohledy nezávisle na sobě. Toto jest ono výše zmíněné prolínání různých rovin a ty vždy takto nám zde pak tlumoč, co konkrétně a hlavně z jakého úhlu pohledu toto vidíš, aby takto i naši čtenáři, kteří pak budou toto číst, viděli, jak rychle dochází ve světech či dimenzích těchto vyšších než třetích k prolínání těchto rovin úhlů pohledů.

 

L: Poděkovala jsem Bohu a vidím všude v pyramidě jasné a zářivé bílé světlo (dosud jsem vše viděla tmavé a venku noc a hvězdy na nebi). Poděkovala jsem též Ortonovi za doprovod a vidím jasné bílé světlo, které je se mnou. Děkuji také všem přátelům vesmírným a vidím jich tam všude mnoho. Nyní je vše mnohem veselejší a krásnější. Jdu dál. Orton je přede mnou a vede mne. Napadá mě myšlenka, že lidská těla jsou zfabrikována pseudotvůrci a přestala jsem vidět světelnou pyramidu. Vše jakoby zhaslo. Vím, že všichni jsme stvořením Božím a vím, že Orton a přátelé jsou stále se mnou. Vše vidím hned zase zářivé, jasné a čisté. A můžeme pokračovat. Jsem před místem, kde se v pyramidě soustřeďuje kosmická energie. Jsou zde vysoce vyspělé duchovní bytosti – Vysoká rada.

 

V: Přichází důležité místo či bod tohoto našeho cestování. Liduško, sděluj nám, o čem zde budete rozmlouvati.

 

L: Jsem na zasvěcovacím místě a na okamžik vidím pyramidu ve 3. dimenzi a malým otvorem, který prochází vrcholem pyramidy vidím oblohu. 

 

Vždycky mi byl Gorloj velmi blízký. Již jsem jej několikrát dříve viděla vnitřním zrakem.

(Do rozhovoru vstupuje Vysoká rada).

 

Vysoká rada: Chceš pomoci odstranit bloky na duši ?

 

L: Ano.

 

VR: Jsi jedna z nás.

 

V: Ano, toto jest hluboká pravda vesmíru Stvořitele prvotního nás všech a všeho: Všechny tyto duše – těla astrální jsou součástí jednoho celku.

 

VR: Jsi připravena ?

 

L: Ano.

 

VR: Bude to trochu bolet.

 

L: Vidím jasné bílé světlo. Všichni jsme jeho součástí. Existuje jen dobro a láska. Světlo je Bůh a bytosti, které stvořil. Prvopočátek všeho. Všechno je láska. Bůh chtěl zakusit i “druhou stranu mince”, opak ke všemu pozitivnímu. Z obrovské lásky a svobodné vůle část původního Stvoření přeměnila své vibrace v opačné. Vše toto bylo dobrovolné.

 

VR: “Ty” jsi byla v té části, která dobrovolně a z lásky k Bohu změnila tyto své pozitivní vibrace a nastal další vývoj. (Podobnost v knize Hovory s Bohem 1 – příběh O dušičce).

 

L: Vnímám pláč všech těchto stvoření. Část zapomínáme. A teď začíná tvorba. Protože jsme část zapomněli, nevracíme se zpět k Bohu, ale propadáme se hlouběji a hlouběji                          

                                             .

                                             .

                                             .

                                             .  

                              až k vtělení v minerálie.                      

 

V: Ano, toto jest druhá hluboká pravda vesmírů všech nekonečných Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Nyní nám Liduško dále sděluj, co vidíš.

 

VR: O duších, které se propadly hlouběji než v minerálie zde nic uváděti nebudeme. Náhled v tyto světy by nebyl pro tebe jednoduchý.

 

L: Začíná vývoj duší od vtělení v minerálie přes rostlinná těla, živočišná těla, lidská těla….. Tento vývoj už směřuje zase zpět k Bohu, k prvopočátku. Toto bylo vše jen ve stručnosti.

 

VR: Toto až procítíš do morku kostí a vše toto si uvědomíš, osvobodíš tím svou duši a ona svobodná jako ptáci poletí zpět k původnímu světlu – Stvořiteli prvotnímu všeho a všech.

 

L: Bylo mi sděleno, že toto bude trochu bolet, ale žádnou  bolest jsem necítila.

 

VR: Vše toto sis ještě také plně neuvědomila.

 

V: A výlet tento jest u konce, můžeme se takto vrátit zase zpět v tuto dimenzi vaši třetí hmotnou.

 

L: Proč se tak těžko vyjaddřuji ?  (Větu o 5 slovech skládám 5 minut).

 

V: Pro pohyb v těchto dimenzích vyšších než jest tato vaše třetí je velmi obtížné vyhledávat vhodná slova popisující výstižně, co se zde takto odehrává. Toto jest přirozené a nikterak si s tím nelámej hlavu. Postupem času se samozřejmě takto společně dopracujeme též k rychlejšímu vyhledávávní těchto slov pro tyto děje v jiných dimenzích probíhající. Máte ještě nějaké otázky k tomuto ?

 

L + J: Nikoliv.

 

J: Cítím silnou únavu, mohli bychom pro dnešek skončit ?  Vše se se mnou točí.

 

V: Ano, již končíme tímto tento náš dnešní rozhovor. Děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento rozhovor dnešní s vámi a opět těšíme se na shledanou při dalším pokračování v tomto psaní.

                                                Vaši přátelé vesmírní z lodí všech zde všude kolem vás.”

 

L + J: Také upřímně za vše děkujeme.

 

L: Dost se mi motá hlava.

 

 

1488.  Velká pyramida – minulé životy.                                     (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.).                                                                   

                                                                               16.12.2000.     21:50-23:50 hodin.

                                                                                                       Místo: Strakonice.

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o spojení s vesmírnými přáteli.

 

V: Jsme zde přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich kosmických tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že dnes jest vám i nám umožněno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho takto pokračovati v psaní k Průvodci světelnému. Dnes navážeme na ztracenou nit tam, kde jsme minule skončili. Naše otázka k Lidušce tvé i nás všech milé a drahé: Jsi připravena opět si udělat malý výlet do vesmírů všech světelných co jich všude jest ?

 

L: Ano.

 

V: Tedy soustřeď mysl svou i zrak vnitřní svůj a očekávej příchod průvodce tvého – Ortona nás i vás všech drahého.

 

L: Jsem před Velkou pyramidou v Egyptě. Vidím světlo – Ortona, že je se mnou a říká mi: “Pojď, vstoupíme spolu do pyramidy.” Nevidím všechno jasně svým vnitřním zrakem. Prosím přátele naše vesmírné o radu.

 

V: Připrav se na příliv velice silných energií, které jste již oba dva i minule pocítili na tělech vašich fyzických. Pak také rozjasní se zrak tvůj vnitřní. Velmi důležité v tuto chvíli jest zachovat vnitřní klid a harmonii.

 

J: Již cítím jakési energie na svém fyzickém těle. Mrazení na zádech, ramenou a také na nohou.

 

V: Ano, toto byl pouze zatím malý předvoj. Připravte se na dnešní doslova vlnobití těchto energií přicházejících k vám z vesmírů paralerních – čili dimenzí všech Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

L: Můžeme pokračovat ?

 

V: Ano. Připravte se. Bude to trochu jako náhlý úder. Nikoli za účelem vás takto pacifikovat, nýbrž proto, abyste sami na tělech vašich těchto hmotných pocítili sílu a účinnost těchto energií působících v energetických stavbách pyramid.

 

L: Mohu se vidět přímo v pyramidě a nevnímaat své fyzické tělo sedící za stolem ?

 

V: Ano, toto jest možné a též i velmi prospěšné pro toto naše psaní. Sděluj nám neustále a vytrvale své úhly pohledu v těchto dimenzích Stvořitele nás všech a všeho prvotního, neboť z toho pak vyplyne poznatek pro naše čtenáře, jak jsou tyto dimenze pružné co do náhledu na přítomný okamžik.

 

L: Vidím se přímo u vchodu do pyramidy. Vidím kolem sebe obrovské světlo. Je to Bůh, Orton a světelné bytosti.

 

J: Pociťuji jakési teplo. A nyní lehké mrazení na hlavě a ramenou.

 

L: Odevzdávám se Bohu a světlu a za všechno děkuji. Do této doby jsem viděla pyramidu ve třetí dimenzi – vše tmavé, venku noc. Pomyslela jsem si, jaká byla krásná minule ta světelná pyramida a hned ji vidím také světelnou. Teď půjdu opět k zasvěcovacímu místu v pyramidě (vím, že jsem tam již očekávána). Střídavě se vidím shora a přímo. Vidím Ortona jako by ve mně, jako bychom byli jedno.

 

J: Cítím jakousi energii sálající z rukou směrem ven.

 

V: Ano, nyní vstoupíš k zasvěcovacímu místu v pyramidě a pocítíte pak též intenzivnější působení energií těchto na vaše těla hmotná, které takto jsou zprostředkovány touto transformací, při které my, přátelé vaši vám takto pomáháme na základě přání a vůli nejvyšší a nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního.

 

J: Cítím v celém těle zvláštní sálání tepla. A také silné mrazení na hlavě, rukou.

 

V: Ano, toto my k tobě takto s láskou a pokorou transformujeme.

 

L: Došla jsem k zasvěcovacímu místu. Opět jako minule budu komunikovat s Vysokou radou. Miluji všechny a všechno.

 

V: Jste na místě. Vše bude, jak býti má.

 

VR: Přijmi od nás pozdrav z lásky. Z lásky k tobě, ke světu i ke všemu Stvoření. Dnes uvidíš vnitřním zrakem svým část svého vývoje – “minulý život”. Jest vůlí Stvořitele prvotního všeho a všech,  že tvými průvodci můžou býti i temné bytosti. Sama se rozhodni, zda též s nimi chceš procítiti své zasvěcení.

 

L: Temné bytosti nejsou u mne v blízkosti, ale jakoby z dálky toto pozorují a pokud moje svobodná vůle toto bude, velmi rády by se tohoto zasvěcení účastnily. Nechci, aby tohoto mého zasvěcení byla účastna jakákoli temná bytost. Volím si možnost toto zasvěcení procítit s naším milovaným Otcem, Ortonem a světelnými bytostmi z vesmírů všech, co jich jest. (Temné bytosti jakoby naštvané se vzdalují pryč). A nám všem je spolu velmi dobře.

 

V: Tato volba možnosti zasvěcení tvého bez přítomnosti bytostí temných byla v tvém případě velmi vhodná, poněvadž by tě velice rušily. Tímto však nechceme naznačit, že vždy jest dobré toto zasvěcení provádět bez přítomnosti těchto bytostí temných. Vždy záleží na podmínkách a okolnostech dalších daných Stvořitelem prvotním nás všech a všeho.

 

L: Vidím, že jedna temná bytost přesto se mnou chce zůstat. Já jí říkám, jdi pryč, tady není pro tebe místo. Okamžitě mizí. Už nic temného nevidím. Jen světlo. (Mám si lehnout na záda na tomto místě). Vše toto pozoruji přímo.

 

VR: Ano, budeme pokračovat. Intenzivně si správně uvědomuješ, že Bůh a Orton jsi ty. Toto ti dává obrovskou sílu. Tvá mysl se velmi zklidňuje a tento pocit je pro tebe nade vše. Řekni nám, co cítíš ty ?

 

L: Jsem šťastná, že jsme takto spojeni poutem lásky. Byli jsme a dále budeme. Děkuji.

 

VR: Teď uvidíš část svého minulého života, kdy sis uvědomovala tuto jednotu. Toto uvědomění ti dává obrovskou moc. Obrovskou moc pomáhat svým bližním. Skrze toto uvědomění a víru jsi schopna z vašeho lidského pohledu dělat zázraky.

 

L: Zase ztrácím jasné vidění svým vnitřním zrakem.

 

V: Více se soustřeď a též pozor na únavu. Jest toto v tuto chvíli nežádoucí.

 

L: Vidím se jako světelná bytost uvědomující si přítomnost Stvořitele prvotního nás všech a všeho ve mně. Vidím ke mně přicházet bytosti, které září méně než já. Okolo sebe vidím jasné silné bílé světlo. Přišly mě požádat o pomoc v jejich duchovním vývoji. Rozmlouvám s nimi a cítím, že skrze mě na tyto bytosti působí obrovské proudy té nejčistší energie. Vnímám, že jsem součástí všech těchto bytostí. Miluji je a ony mě. Jsem v každé z těchto bytostí a mé vědomí prosvětluje i jejich vědomí. Toto vše je ryze duchovního charakteru. Děkuji Bohu a vím, že Boží vůlí jest, abych každému, kdo mě o to požádá, velmi účinně pomoci mohla.

 

Pak uvědomujeme si, že všichni jsme součástí našeho milovaného Otce a že nás velmi miluje a chce se nám přiblížit a my jemu. Pomáhám odstraňovat těmto jednotlivým bytostem jejich bloky, to vše s pokorou a láskou a všichni si uvědomujeme, že neexistuje nic jiného, než láska – Bůh. Tyto bytosti si toto začínají uvědomovat, já už toto vím. Kolem nás všude vnímáme velmi intenzivní proudy lásky. Tyto všechny bytosti jsou velmi šťastné z uvědomění si této lásky, která skrze ně prochází a uvědomují si, že i ony jsou ztělesněním této čisté lásky. Z hloubi srdce děkují Bohu za tuto pomoc. Děkují i mně a já děkuji s láskou Bohu. Vidím je zářit stejně silně jako sebe. Všichni jsme vzájemně propojeni a všichni jsme šťastní a intenzivně cítíme a vnímáme, jak šťastný je Bůh. Toto štěstí a radost nelze popsat slovy. V tomto pocitu štěstí, radosti a lásky setrváváme. Vyzařuje z nás všech obrovská energie lásky a vše v okolí toto také vnímá. Bytosti se rozcházejí, již je nevidím, ale intenzivně vnímám, že já jsem v nich a ony ve mně. Že jsme spojeni silným poutem. Děkujeme ti, Otče. Milujeme a dále šíříme světlo a lásku. Tato tvorba je nádherná.

 

Přichází ke mně bytosti temné, které nekráčejí cestou světelnou k našemu Otci milovanému a milujícímu a dávají mi volbu, že se mohu “přidat k nim – změnit vibrace – a zakusit, jak tvoří ony”. Na tento jejich návrh říkám NE. Rozhoduji se ze své svobodné vůle. Chci tvořit jen ve světle na věky věků. Toto je má volba.

 

Děkuji za toto vidění.

 

V: Též my děkujeme Stvořiteli nás všech a všeho za toto vidění vesmírů paralerních dalších a jsme velice vděčni za to, že mohlo toto býti dnes takto realizováno.

 

Nyní loučíme se s vámi a dobrou noc a krásné a jasné sny přejeme vám všichni vaši přátelé z lodí vesmírných všech našich tady všude nad vámi.

 

L + J: Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

 

 

1489.  Uvědomění duší - těl astrálních.                                    (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.)                                                                   

                                                                                 28.12.2000.   22:00-23:20 hodin.

                                                                                                       Místo: Strakonice.                                    

         

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o spojení s vesmírnými přáteli a děkujeme za toto spojení.

 

V: Jsme zde opět s vámi my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich kosmických tady všude kolem vás a jsme velice rádi tomu, že Stvořitel prvotní nás všech a všeho umožnil nám nyní takto se s tebou i s vámi oběma spojit a pokračovat v tomto psaní k Průvodci světelnému. Je též Liduška tvá i naše milá nyní připravena k psaní tomuto ?

 

L: Ano.

 

V: Nyní přejdeme k vlastnímu psaní. Liduško, soustřeď se nyní na tobě již známou pyramidu světelnou ze sdělení minulých. Říkej nám, co vidíš.

 

L: Proč dnes cítíme jen malé proudy energie, které námi prochází ?

 

V: Říkali jsme ti, soustřeď se. Až se plně soustředíš, přijdou k tobě opět tyto energie, které nejsou ničím jiným, než energiemi jemnovibračními transformovanými k vám oběma od Stvořitele prvotního nás všech a všeho prostřednictvím nás, přátel vašich vesmírných.

 

L: Vidím se před Velkou pyramidou jako zlaté světlo. Děkuji za všechno Bohu. Děkuji za pomoc Ortonovi i vesmírným přátelům. Odevzdávám se Bohu a dnešním průvodcem mi bude On.                                                                                                             

 

Vnímám se jako světlo. Vnímám, že Bůh je vše kolem mě i já. Nevnímám pyramidu a hmotný svět. Vidím jasné bílé světlo a jdu k němu. Jsem šťastná, že mě Bůh miluje. I já Jeho miluji. Jsem velmi pokorná vůči Němu. Jsem malinkatou součástí Boha, ale přesto jsem všechno jako On. Jsem velmi klidná. Jsem na počátku cesty, kdy vím, že dobrovolně a z lásky přeměním část svých vibrací v opačné. Vidím všechny své budoucí životy v různých duchovních světech. Nyní hodně matně, ve skutečnosti však zřetelně i se všemi detaily. Vybírám si jednu z možných cest. Z mého lidského pohledu vidím mnoho mých životů v duchovních světech vyšších dimenzí jako nádherné žití plné lásky, světla a vědomí. Jako člověk si tuto nádheru vůbec neumím představit. Z pohledu absolutního uvědomění si sama sebe a Boha však tyto životy mi přijdou bolestné.

 

J: Prosím nyní přátele naše vesmírné o objasnění tohoto vidění.

 

V: Ano, velice rádi vám nyní k tomuto poskytneme výklad. Zde se setkávají další dva aspekty vnímání duší – těl astrálních. Tyto dva aspekty jsou charakteristické však pouze pro duše kráčející cestou pravou duchovní zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu. Jsou to dva základní náhledy každé této duše, která již osvobozena od hmoty jest. Osvobozením od hmoty míněno jest zde toto, že pokud je její vlastní vůle svobodná, nemusí se již tato duše čistá vtělovati v tyto dimenze hmotné třetí, avšak pouze jen v dimenze vyšší, tj. 5. a vyšší.

 

L: A co čtvrtá ?

 

V: Ano, čtvrtá dimenze jest dimenzí astrální, duše zde nedisponují tělem svým fyzickým, ať již hmotným, jemnohmotným či polohmotným. Vtělení jejich pak jest realizováno v dimenzi třetí či páté a vyšší.

 

J: Stále mi není zcela jasný pohled duší – těl astrálních podle dvou výše uvedených aspektů. Můžete nám, prosím, toto objasnit ?

 

V: Jsou to tyto aspekty, nyní pro vás, lidi pozemské, takto vám zde objasněné:

 

1)   Vnímání Boha – Stvořitele prvotního nás všech a všeho jako výrazné inteligence,       

      pokora duší – těl astrálních těchto a též vnímání jejich, že jsou touto, byť pouze                                    

            maličkou jeho součástí.

 

2)   Z pohledu absolutního uvědomění sama sebe a Boha – Stvořitele prvotního nás                

      všech a všeho jsou i inkarnace tyto v dimenze 5. a vyšší pro duši tuto bolestné.

 

Ano, jest toto skutečeností světelnou, neboť každá tato duše kráčející cestou svojí pravou ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho na této cestě své v dimenzích duší – těl astrálních takto vnímá, čili vyciťuje tuto Boží podstatu. Vždy takto, když setká se duše tato zde v dimenzích duší – těl astrálních při své práci duchovní se samotným Stvořitelem prvotním nás všech a všeho, dochází k tomuto způsobu jejího vnímání, tedy těmito dvěma aspekty. Jest toto činěno Stvořitelem prvotním nás všech a všeho takto záměrně z důvodu tohoto světelného, aby duše – těla astrální tyto byly si vědomy této skutečnosti, že žitím či vtělováním jejich ve světy dimenzí 5. a vyšších v těla jemnohmotná a polohmotná zdaleka nekončí toto tvoření vesmírů všech Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Že toto má pokračování žitím v dalších a dalších světech duchovních, které však nyní ještě velice vzdálenými pro tyto duše – těla astrální nacházející se zde v tomto vesmíru hmotném v jeho 12 dimenzích jsou.

 

Lze nyní zde takto shrnout a uvést pro vysvětlení tohoto působení těchto dvou základních aspektů tento zákon vesmírný Stvořitele nás všech a všeho prvotního vám, lidem, sem na tuto planetu Zemi dosud takto nezjevený. Jest toto ZÁKON UVĚDOMĚNÍ DUŠÍ – TĚL ASTRÁLNÍCH.

 

Nyní tímto pro vás novým sdělením o tomto zákonu vesmírném Stvořitele prvotního nás všech a všeho již končíme toto naše setkání s vámi. Též velice děkujeme nyní Jemu za toto, že jsme se nyní s vámi dnes takto při tomto psaní setkati mohli a teď již dobrou noc a krásné sny přejeme vám my všichni vaši přátelé vesmírní z lodí všech našich tady všude nad vámi.

 

L + J: Také děkujeme tobě, Stvořiteli prvotní nás všech a všeho  i vám, přátelé vesmírní za tento milý rozhovor.

 

 

1490.  Nynější život.               (Zapsali Jaroslav a Ludmila P).    6.1.2001.    22:15-23:55 hodin.

                                                                                                       Místo: Strakonice.  

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o spojení s vesmírnými přáteli a děkujeme za toto spojení. 

 

V: Jsme zde opět s vámi my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich všech tady všude nad vámi a opět se všichni radujeme nad tímto spojením telepatickým s vámi dvěma, které takto jest nyní umožněno nám i vám Stvořitelem prvotním nás všech a všeho, za což také neustále a vytrvale děkujeme. Máme nyní otázku k Lidušce tvé i naší milé a drahé. Liduško, co vidíš nyní ?

 

(manžel se mě hned ptá, co vidím)

 

L: To není jako když se podívám z okna a vidím tam, jak svítí tři lampy. Musím se chvíli soustředit. (Říkám mu, ať tam toto nepíše, to jsem říkala jenom jemu, to sem nepatří).

 

V: To sem také patří. Jest toto velice spontánní rozhovor na téma: Duchovní světy Stvořitele prvotního nás všech a všeho. My velice dobře víme, že není toto stejné, jako když díváš se oknem ven a vidíš tam svítit tři lampy. Jsme však velice, dá se říci, nedočkaví, co právě ty a právě teď spatříš za chvíli vnitřním zrakem svým.

 

L:  A vy, přátelé vesmírní, již teď víte co mám dnes vidět ?

 

V:  Ano, my toto již víme, avšak sděliti ti k tomuto ničehož nemůžeme, neboť pak by toto tvé vidění vnitřním zrakem tvým ztratilo svou autentičnost.

 

L: Cítím, že dnes se to bude týkat naší rodiny.

 

V: Ano, správně cítíš, jen tak dále, velmi rádi tě takto povzbudíme v této práci tvé světelné.

 

L: Vidím zlatou záři Stvořitele prvotního, vnímám, že On je všechno, vidím všude světlo. Jsem velmi ráda, že dnes mohu viděti to, o čem již předem tuším, že toto sdělení bude. Přijímám vše toto s pokorou a s vděčností a děkuji za to.

 

V: Jsme zde opět my, přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich tady všude nad vámi a jsme opět velice rádi tomu, že nyní vám bude předáno toto důležité poselství pro vás dva.

 

L: Vidím sebe jako duši – tělo astrální v době před vtělením se sem na tuto překrásnou planetu Zemi v tento současný život. Vnímání mé je jiné, než vnímání člověka ve fyzickém těle. Nevnímám čas. Vnímám jen to, že teď jsou mi naposledy zopakovány mé hlavní úkoly v tomto životě, které mám splnit a které splnit chci. Po tomto závěrečném zopakování mých úkolů, které mě v hmotném životě budou čekat se vtělím do maličkého dítěte. Mé vědomí je velké a toto se bude muset všechno vtěsnat do malého miminka. Cítím velký klid a pomalu začínám zapomínat to, co jsem dříve věděla. Vše toto děje se pozvolna. Teď k tomu okamžiku, kdy jsou mi zopakovány mé hlavní úkoly, které na planetě Zemi budu plnit a které plnit chci. Prošla jsem také dokonalou přípravou, abych tyto úkoly dobře zvládla. Zopakováváno je mi toto: Jsi láska, Bůh je stále s tebou a též všechny světelné bytosti ze všech dimenzí jsou s tebou stále.  Nikdy tě nikdo neopustí a vždycky tě budou pomáhat. Jsem šťastná za toto a děkuji za to.

 

Tvým dalším úkolem je být vzorem pro další lidi. Budeš jim ukazovat cestu ke světlu svým příkladným životem. Dokonale procítíš všechny pozitivní vlastnosti, které máš a budeš mít. Pamatuj si vždy, že jsi láska a s láskou řeš všechny své „problémy“. Některé životní situace budou pro tebe z lidského pohledu nelehké, ale ty díky nim budeš si stále více a více uvědomovati, kdo jsi. Bude ti velmi pomoženo, abys ve svém životě potkala a poznala svůj duální protějšek. Pak teprve začnou tvé nejdůležitější úkoly. Vaše vzájemná láska bude prozařovat vaše okolí a bude mohutně sálat do vesmíru. Nastoupíte cestu ke světlu. Toto vy budete si společně uvědomovat a v lásce a pokoře touto cestou kráčeti budete. Dostanete na začátku své cesty, kterou si již budete uvědomovat, že jdete, dar. Dar takový, že budete moci společně dávati vše to, co víte a uvědomujete si, všechnu pravdu, kterou znáte a všechnu lásku nejčistší, kterou v sobě máte těm nejbližším vám lidem – vašim dětem. Toto je váš velký úkol. Dát a říci svým dětem vše, co víte a znáte. To, že člověk může dávat druhým, je to nejkrásnější, co dělati může, a proto uvědomte si tento dar, který vám dává náš milovaný Stvořitel prvotní všeho a všech. Vaše vědomí poroste a vy v určitém okamžiku začnete dávat vše, co víte a znáte všem bližním lidem pozemským, kteří o toto budou státi. Budeš se hodně učit, abys toho hodně věděla a pak s láskou předávala dále.

 

Na začátku své cesty duchovní se vám narodí děti. Vy stále půjdete cestou pravou za světlem a též vaše děti touto cestou povedete. Víš, které duše se k vám narodí. Teď tu nejsou s tebou, i ony se již teď připravují na své vtělení, i ony již teď ví, že se narodí právě k vám. Nejste navzájem nikdo z vás vůči druhému karmicky zatížen. Rodíte se k sobě, protože se nesmírně milujete a jste spolu šťastní. Toto je hlavní důvod.

 

Už toho zase hodně zapomínám – blíží se mé vtělení ve fyzické tělo. Už si plně neuvědomuji ani vše to, co mi teď bylo řečeno, ale vím, že toto mám vryté v srdci a mé podvědomí mě na toto v mém pozemském životě bude upozorňovat. Naposledy vidím obrovské zlaté světlo – Boha, abych nikdy na něj nezapomněla. Nenásilně se mé vědomí přesouvá do fyzického těla malého dítěte, opouštím duchovní světy. Jsem v těle své maminky, kterou mám moc ráda a vím, že mi v pozemském životě bude pomáhat a naučí mě některým pozitivním vlastnostem. Nejsem s mými rodiči v žádném karmickém vztahu, nemám vůči nim žádný karmický blok. Vybírám si je proto, aby mne připravili na život, aby mi pomohli ukázat, co je dobré a co zlé, aby se o mne postarali do té doby, než se o sebe budu moci postarat sama (dokud budu dítě). Rodím se k nim s velikou láskou a chci jim pomoci.  (část vynechána)   Budu jim oběma vděčná za to, že mně s láskou k sobě přijmou a pomůžou mi se duchovně vyvíjet.

 

Až v době, kdy poznám svého muže, procítím lásku k němu a přijdou k nám duše, které k nám patří – naše děti, pak teprve budu šťastná. Toto v životě hledám – štěstí a radost ve svém srdci. Lásky ve svém srdci mám mnoho. Pocit štěstí a radosti mně pomůže uvolnit se a začnu sálat lásku skrze celý vesmír. Mé vědomí se začne rozšiřovat a budu nesmírně šťastná při uvědomění si existence Boha. Toto uvědomění se bude dále rozšiřovat.

 

Toto je prozatím vše k tomuto a příště bude pokračování.

 

V: Ano, jest toto první část důležitého poselství takto vám předaného na základě přání a vůle nejčistší Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Též za toto poděkujeme nyní Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho a pro dnešek již ukončíme tento náš společný spontánní rozhovor.

 

L + J: Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

 

 

1491.   Zlatá nit. Co je štěstí ?   (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.) 19.1.2001. 21:25-23:50 hodin.                                                          

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o kontakt s přáteli našimi vesmírnými a děkujeme za toto spojení.

 

V: Jsme zde dnes opět s vámi my, přátelé vaši z vesmírných lodí všech našich tady všude nad vámi a jsme velice vděční Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za umožnění tohoto kontaktu telepatického s vámi oběma. Je-li vůle vaše nejvyšší a nejčistší svobodná, můžeme nyní opět přistoupit k tomuto psaní našemu společnému. Jde zde o navázání našeho rozhovoru tak, abychom nalezli onu správnou nit, po níž dále ubírati se bude náš dialog. Tato nit bude barvy zlaté a roztáčeti se bude stále více a více do spirály se zvětšující. Toto zatím na úvod k tomuto našemu dialogu a nyní zase předáme slovo vám.

 

L: Co je myšleno „zlatou nití roztáčenou po spirále“ ?

 

V: Zlatou nití míněn jest tok myšlenek tvých tak, jak sleduje je tvůj vnitřní zrak. Ten není nějak více omezen hmotou a tudíž je svobodnější než tělo hmotné též ve hmotu vsazené. Spirálou je pak míněn jistý a zcela určitý stupeň poznání či uvědomění duchovního, které zde na bázi světů těchto vašich hmotných zde na této úrovni třetí dimenze vaší, může nabývat velmi značné šíře co do jeho kvality. Zde právě ve světech těchto ryze hmotných jest toto uvědomění duchovní zlatým směrem pravým – jediným zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho tyto bytosti lidské zde v tělech hmotných vtělené takto provázející. Je ti to nyní jasnější ?

 

L: Ano, je mi to teď jasnější.

 

V: Liduško naše milá a drahá, soustřeď nyní svůj zrak vnitřní a zklidni mysl svou. Budeme ti nápomocni při hledání a zachycení této nitky zlaté z minulého našeho rozhovoru. Toto tvé vidění pak může býti opět velice spontánní stejně jako bylo též minule. Nyní již nebudeme tě více rušit a s trpělivostí budeme očekávat, co bude vypovídati ve svých prožitcích tvá duše ústy tvého vnitřního zraku.

 

V: Co je štěstí ?

 

J: Štěstím je naplnit duchovní cestu – naše poslání, náš úkol, který jsme si předsevzali, že zde naplníme, před tím, než jsme se narodili.

 

L: Co je štěstí ?  Dar. Svoboda. Svoboda mysli. Svoboda jednání i svoboda konání. Štěstí je dávat lásku. Štěstí je poznat Boha a upřímně ho milovat. Štěstí je mít přátele. Opravdové upřímné přátele. Štěstí je uvědomění si tohoto všeho. Děkuji za tento dar.

 

V: Ano, máte oba dva určitou představu o tom, jak definovat štěstí. Obě tyto vaše odpovědi na otázku „Co je štěstí ?“ jsou si však velice podobné. Ač na první pohled není toto hned patrné, obě tyto vaše odpovědi nesou v sobě hlubokou pravdu vesmíru a vyjadřují tedy vnitřní podstatu každé této duše, která jest součástí nedílnou Stvořitele prvotního nás všech a všeho.

 

L: Čemu vy říkáte štěstí ?

 

V: Čemu myslíš ?  Je to velmi prosté. Jsme též lidmi, stejně tak jako vy.

 

L: Co bych chtěla v životě dělat ?  Chtěla bych, aby Bůh skrze mne promlouval k lidem a aby je skrze mne uzdravoval (duši i tělo). A co ty bys chtěl v životě dělat ?

 

J: Rád bych naplnil duchovní cestu – poslání, úkol, který jsem si předsevzal, než jsem se narodil.

 

L: Sám nebo s něčí pomocí bys chtěl naplnit duchovní cestu ?

 

J: Nevím, já si na to nepamatuji.

 

L: To jsi mě asi špatně pochopil. Já jsem myslela, zdali chceš jít cestou duchovní sám nebo ti bude někdo pomáhat ?

 

J: Stvořitel prvotní nás všech a všeho mi bude nápomocen.

 

L: Tyto otázky jsem nekladla přímo já, slyšela jsem je v duchu. Vidím, jak se vesmírní přátelé smějí.

 

J: Tomu věřím, sám nevidím nic, pouze cítím veselou atmosféru.

 

V: Ano, sem opět nás měl dovést tento rozhovor s vámi dvěma na téma duchovní cesta. Nyní položíme vám otázku my sami. Tedy přímo a bez obalu: S kým, čili s jakým člověkem chtěli byste vy oba dva kráčet touto cestou duchovní a tím naplnit toto vaše poslání ?

 

L + J: Ano, rozumíme tomu velmi dobře. Odpovědí na tuto otázku je: Duchovní cesta je naše společná.

 

V: Je vidět, že toto také již víte a též už delší dobu. A poněvadž jest dnes taková veselá a radostná atmosféra, můžeme nyní ještě přistoupit opět k naší zatoulané zlaté nitce, zdali podaří se Lidušce ji zachytit a s naší pomocí též přečíst.

 

Stvořitel prvotní: Miluji vás, mé děti, jsem tolik radostný a šťastný, že vás mám. Myšlenky, které jste teď v rozhovoru s vesmírnými přáteli vyslovili jsem vám pomohl tvořit. Pomohu vám tvořit i realitu všedního dne. Tato tvorba je částečně moje a vaše. Jsem součástí vás, všech bytostí lidských stejně jako všech bytostí, co jich tyto všechny vesmíry paralelní obsahují. Z vašeho pohledu existuje pouze toto málo – hmota, kterou vidíte, můžete si na ni sáhnout a kterou též velmi rádi a často užíváte v životech těchto vašich hmotných. Přicházím k vám takto velice rád proto, abych vzbudil ve vás touhu po poznání duchovním. Aby tato touha zajiskřila ve vás jako žízeň po životě. Toto jest vůle má a tak se i stane v životech těchto vašich, bude-li to též i vaše vůle svobodná.

 

L + J: Je to naše vůle svobodná. Děkujeme.

 

L: Cítím, že uvidím část svého minulého života, kdy jsem si velmi uvědomovala boží přítomnost ve mně. Je to za doby žití Ježíše Krista.

 

V: Jest toto vůlí nejvyšší a nejčistší Stvořitele prvotního nás všech a všeho, který nyní umožní tobě, Liduško naše milá a drahá, a tvým prostřednictvím i těmto čtenářům našim přiblížit v řádcích těchto dobu Ježíše Krista před 2000 lety.

 

L: Miluji Ježíše z celého svého srdce. Jsem muž. Jsme ještě s několika muži s Ježíšem. Vyzařuje z něho obrovská energie, kterou cítíme. Obrovská energie lásky. Rozmlouvá s námi a učí nás. My mu velmi pozorně nasloucháme a každé slovo, které promluví ve svá srdce vrýváme. Učí nás znát nové pravdy, které jsme se dosud od nikoho nemohli dozvědět. To, co učí Ježíš ještě nikdo neučil. Žádní farizejové ani kněží, přestože je to velmi jednoduché učení – učení lásky k bližnímu a k Bohu. Intuitivně vím, že toto učení Ježíšovo je pravé. Toto učení nebude moci nikdo pošlapat, toto učení je věčné. Já jsem jen obyčejný člověk, který se duchovně vyvíjí a toto si uvědomuji. Ježíš je dokonalý, on ví. Ježíš nás učí znát pravdy, které otevírají naše vědomí. Povídá nám také hodně o sobě. O jeho původu, poslání. Povídá nám i o poslání nás, co tam právě s ním jsme. On vidí naši minulost i naši budoucnost, vidí toho velmi mnoho. Je šťastný, že jsme se my, co jsme právě teď s Ježíšem, poznali a takto sešli. Říká nám, že toto učení povede ke spasení lidstva. To je jeho cíl, za to on je zodpovědný.

 

My všichni velmi prociťujeme to, že jsme jeho nejbližší přátelé, kteří ho nikdy nesmí zradit. Toto tak silně si uvědomujeme, že dalo by se říci, že Ježíšův úkol a náš je úkolem společným.

 

Jsme si všichni tolik blízcí. Cítíme každý sám za sebe, že s Ježíšem jedno jsme.

 

Ježíš říká: „Jsem boží syn, i vy jste boží synové. Já a Otec jsme jedno. Vy a já jsme jedno. Vy, já a Otec jsme jedno. Toto jest ta nejčistší pravda o nás. Skrze toto vědomí budete moci konat stejné činy, jaké budu konat já. Vím mnoho věcí dopředu, co se bude dít. Budu vás teď chránit a pomáhat vám. Děkuji i vám, že jste mi takto odevzdaní. Vždy věřte v pevné pouto mé s vámi.“

 

Teď nastává diskuse mezi námi a Ježíšem. Povídáme si o všem možném a on nám vždy s obrovskou moudrostí odpovídá. Jedna z otázek žáků na mistra zní: „Jak poznáme, že nastal tvůj druhý příchod na Zemi ?“

 

Ježíš odpovídá: „Pravím vám, někteří budou říkat „je tam, nebo tady“, ale nechoďte tam, to NEBUDU JÁ. Budu v každém z vás a všichni mě poznáte a pocítíte mou přítomnost pouze čistým srdcem svým. Toto bude počátek mého druhého příchodu. Jsem šťasten, že mi budete stále věrni a oddáni. Vím to. Můj druhý příchod bude probíhat velmi konkrétně, avšak nic více k tomuto vám již říkati nebudu, nepochopili byste to. Odpověď, kterou jsem vám dal je dostačující. Kdo má uši k slyšení, slyš. Tato slova vám právě teď sdělil náš milovaný Otec skrze Mě.“

 

V: Jest toto dnes také už vše od nás k vám a nyní ještě má dotaz Liduška naše milá.

 

L: Řekněte nám prosím přátelé, jak přesně jsem řekla to, co viděla jsem vnitřním zrakem svým ?

 

V: Ano, bylo toto správné čtení této nitky zlaté vnitřním zrakem tvým. Teď už se loučíme a dobrou noc a krásné sny vám přejeme my všichni přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich všude tady nad vámi. Závěrem ještě poděkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento krásný rozhovor s vámi.

 

V + L + J: Děkujeme za tento krásný rozhovor, náš milovaný Stvořiteli.

 

L + J: Děkujeme vám všem, naši milovaní přátelé.

 

 

1492.   Malé děti a rodiče.       (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.)   3.2.2001.  23:15-00:50 hodin.

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o telepatický kontakt s přáteli našimi vesmírnými a děkujeme za toto spojení.

 

V: Jsme zde, přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich tady všude nad vámi a jsme opět velice rádi nyní za toto naše setkání s vámi dvěma při tomto našem společném psaní.

 

L: O čem dnešní psaní bude ?

 

V: Dnes budeme s vámi rozmlouvat o vás samých.

 

J: Stejně jako v předešlých sděleních.

 

L: Nebo si představujete náš rozhovor stejného typu, jako jsme vedli s manželem asi tak před hodinou ?

 

V: Například takový, téma pro toto naše dnešní psaní je volné. Můžeš začít.

 

L: Téma: Malé děti a rodiče, konkrétně jejich stravování.

 

V: Ano, například toto.

 

L: Bavili jsme se s manželem, jestli je vhodné krmit tříleté dítě salámy a párky (uzeninami). Jestli je dobré krmit toto dítě masem vždy, když si o to řekne, třeba třikrát denně. Nebo je dobré toto mu zakazovat a salám, párky mu vůbec nedát, protože uzeniny nejsou zdravé. Také jsme si říkali, kdy je dítě šťastnější ?  Když se nají čehokoliv bez omezení a je spokojené v rodině i celkově, nebo jí-li zdravě a rodiče se hádají, nežijí spolu v harmonii…

 

Dospěli jsme také k názoru, že to, co se dítěti zakazuje, tak právě to zakázané bude většinou dělat. Náš závěr z tohoto rozhovoru je, že každý musí na to, co je pro něho dobré, přijít sám. Až dítě vyroste a stane se dospělým člověkem samo přijde na to, co je právě pro ně dobré.

 

V: Ano, tento váš rozhovor a toto téma jsme poslouchali a jsme velice rádi za to, že vzpomněli jste si na naše slova, která jsme telepaticky již dříve vysílali k Lidušce naší milé a drahé: „Žádné tříleté dítě nedosáhne osvícení.

 

L: Za tuto moudrou radu, o které si myslím, že jsem ji velmi dobře pochopila, děkuji.

 

V: Liduško naše milá a drahá, rádo se stalo. Máme na tebe též otázku. Jak jsi ji pochopila ?

 

L: (velmi jsem se rozesmála)  V hloubi duše tomu rozumím, ale nevím, jak to mám popsat.

 

V: Tak to zkus.

 

L: Opakuji si: Žádné tříleté dítě nedosáhne osvícení.

 

V. Nedosáhne, už ho dosáhlo.

 

L: Nedosáhne, už ho dosáhlo, pouze si to neuvědomuje ?  To tedy znamená, že potom každý dospělý člověk je osvícený, pouze si to neuvědomuje ?

 

V: Žádný, protože není dítětem.

 

L: Moc tomu nerozumím. Prosím vás, přátelé, povězte nám k tomuto něco.

 

V: K tomuto jest nyní nejvíce vhodné dodati tuto skutečnost světelnou, že osvícené je vskutku každé malé dítě, které je spokojené.

 

L: A co spokojený dospělý člověk ?  Nemyslím materialisticky založeného člověka, ale člověka, který duchovně pracuje.

 

V: Myslíš si, Liduško naše milá a drahá, že takovýto člověk již dosáhl osvícení ?

 

L: Nedosáhl. Proto tomu nerozumím, že malé dítě je osvícené a dospělý člověk proto, aby dosáhl osvícení musí si tohoto mnoho uvědomit.

 

V: Musí si toho mnoho uvědomit, přesně tak, jak jest zapsáno v Duchovní cestě, avšak dítě jest dítětem právě pro své vlastnosti. Skutečně malé a spokojené dítě jest vskutku osvíceným človíčkem, neboť právě omezení a mnohdy neúměrné požadavky rodičů na děti je pak vzdalují od stavu spokojenosti a harmonie a tím i od přirozenosti, dětské bezelstnosti a bezprostřednosti. Toto jsou dětské vlastnosti, které je spojují přímo se samotným Stvořitelem prvotním nás všech a všeho. Každé omezení jest zde vždy velkou překážkou, a proto tedy jest vhodnější povolit dítěti jistou míru jeho svobodné volby, aby necítilo větší omezení a tím vzdalovalo se své dětské přirozenosti, která jak výše již popsáno bylo jest velmi blízká Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho.

 

L: Cítím, že naše dítě (a všechny děti) jsou čisté, a proto se snažím ho co nejméně v jeho svobodné volbě omezovat. Někteří lidé mou toleranci nedokáží pochopit a tvrdí, že dítě musí rodiče ve všem poslouchat. Na svobodnou vůli dítěte moc nehledí, vždyť je ještě malé a nemá rozum, takže musí poslouchat rodiče, kteří už rozum mají. Co vy na to, přátelé ?

 

V: Ano, jest toto hluboké tajemství vesmíru, že tyto malé děti zde ve hmotě jsou bytostmi osvícenými avšak pouze do té doby, než jsou ovlivněny svým okolím natolik, že ztratí postupně svou dětskou přirozenost. Pak ocitnou se ve hmotě, blíže světu dospělých a život jde dál se svými různými zkouškami a jest opět na nich samých, jak později v dospělosti naloží se životem tímto svým. Toto jest pravou podstatou této krátké věty:

 

Žádné tříleté dítě nedosáhne osvícení, nedosáhne, již jej dosáhlo.

 

L + J: Děkujeme vám všem za moudré osvětlení této duchovní pravdy. Děkujeme ti, Stvořiteli nás všech a všeho prvotní za tvé vedení a za tvé dary.

 

V: Jest toto pro dnešek již vše, připojujeme se k vašemu poděkování  Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho a loučíme se s vámi, vaši přátelé z lodí našich všech tady všude nad vámi.                                                                                                                           

 

                                                                                                    Dobrou noc.“

 

 

1493.  Transcendentální transformace vědomí.                          (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.)                                                                   

                                                                                 23.2.2001.     21:10-23:10 hodin.

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

L + J: Prosíme Stvořitele prvotního všeho a všech o telepatický kontakt s našimi vesmírnými přáteli.

 

V: Jsme zde dnes opět s vámi my, přátelé vaši vesmírní z lodí všech tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že můžeme nyní s vámi takto telepaticky rozmlouvat, za což neustále a vytrvale děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho.

 

L + J: Děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za toto spojení telepatické s přáteli našimi vesmírnými. Jsme velmi rádi, že si můžeme takto s přáteli povídat.

 

J: Mám otázku týkající se našeho společného úkolu. Plníme náš společný úkol doposud správně ?

 

V: Ničehož se neobávej, že dost nepracujete pro světla zářivá Stvořitele nás všech a všeho prvotního. Jest velkou pravdou ve vesmírech všech těchto paralelních Stvořitele nás všech a všeho prvotního to, že ta bytost, která začne si limitovati růst svůj a práci tuto duchovní, přejde dříve či později na cestu opačnou zpět od Stvořitele prvotního nás všech a všeho vedoucí, neboť každé toto limitování či úkolování vede vždy k diktátu ega nad pravou cestou duchovní zpět ke Stvořiteli nás všech a všeho prvotnímu vedoucí. Toto jest od nás k tomuto vše. Máte ještě další otázky ?

 

L: Co jsem měla pochopit prožitkem (minulý týden), kdy jsem se cítila maximálně psychicky vyčerpaná a pak jsem vnímala veliké světlo a každý atom hmoty jsem viděla zářit velikým světlem ?  Proč jsem celou dobu během tohoto vidění světla plakala ?  Prosím vás, přátelé vesmírní, povězte nám k tomuto něco.

 

V: Tento tvůj prožitek byl velmi cenný a sama brzy poznáš, že neodehrálo se toto jen tak pro nic za nic. Jest toto též velmi poučné pro ostatní lidi pozemské zde na této planetě Zemi vaší i naší milé a drahé takto vtělené. Ještě však než přistoupíme k této odpovědi na tuto tvou otázku, požádáme tě, Liduško naše milá a drahá, o uvedení bližších souvislostí, které s tímto viděním tvým mají co do činění.

 

L: Byla jsem za jednou paní domluvit se kvůli nějaké soukromé záležitosti. V klidu jsme se domluvili. V místnosti seděl celou dobu ještě jeden muž – psychotronik. Když už jsem chtěla odejít, začal se tento muž se mnou bavit. Sám, aniž bych se ho na něco ptala, mi najednou začal říkat, jak mám špatně fungující některé orgány a náš syn, který tam byl se mnou, má některé orgány také špatně fungující. Překvapilo mě, proč nám začal říkat, jak jsme nemocní, aniž bych se ho na to zeptala. Dosud jsme byli oba zdraví, a proto mě tyto jeho informace dokonale „rozhodily“.

 

V: Ano, zde je naše odpověď na tuto tvou otázku po předchozím tvém objasnění těchto souvislostí. Tvou psychickou krizi, kterou způsobil tento člověk psychotronik, jsi již dobře zvládla a nyní lze říci, že již je toto za tebou. Je zde potřeba uvésti, že tento člověk – psychotronik pracující zde na této planetě Zemi vaší i naší milé a drahé v oblasti léčitelství, takto způsobil ti tuto újmu na tvém stavu psychickém nevědomě. On je již takový a ani jej nenapadne, že tímto svým zázračným diagnostikováním může spíše lidem uškodit než jim pomoci. Nám zde jde především o to – tohoto člověka neodsuzovat pro to, jaký je a co dělá. On dělá prostě jen to, co umí a my nyní velice rádi bychom zde objasnili tento mechanismus pomoci vám, lidem pozemským v těchto vašich chvílích velice těžkých. Už jsi Liduško naše milá a drahá uvedla zde, jak hluboce s tebou tyto informace od psychotronika otřásly. Otřes byl tak silný, že vedl k hluboké psychické krizi.

 

V tuto chvíli přichází pomoc od Stvořitele prvotního nás všech a všeho prostřednictvím velkého množství bytostí těchto světelných z vesmírů všech paralelních, co jich kolem vás všude jest. Dochází zde k takzvané transcendentální transformaci vědomí této bytosti lidské, která nachází se zde v těle svém hmotném v této hluboké depresi. Zde je velmi důležité uvésti, že tuto transcendentální transformaci je možné provést pouze u bytostí lidských kráčejících cestou pravou duchovní zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho. Tento mechanismus působí takto, že je působeno na čakry nacházející se mimo toto tělo lidské hmotné. Z toho plyne, že jsou to čakry 8. – 12. Čakra osmá však nachází se v bezprostřední blízkosti této bytosti lidské takto touto depresí postižené. Nyní ve stavu deprese jest však též odpojena stejně jako čakry další těla hmotného, tj.  sedmá – korunní, šestá – třetí oko, pátá – krční a čtvrtá – srdeční. Transcendentální transformace pak začíná v čakře třetí – solar plexu, kdy probouzí se cítění bytosti lidské a toto cítění pak velice rychle aktivuje čakru čtvrtou – srdeční, která se velmi záhy otevře velice do široka. To také způsobuje onen tebou výše popsaný pláč během tohoto transformačního procesu. Tato čakra čtvrtá pak zůstává takto doširoka otevřená během celého tohoto procesu této transcendentální transformace. To pak umožňuje velice rychlou zpětnou integraci – propojení dalších čaker v těle hmotném, tedy čaker 5. – 7.  a následnou další integraci – napojení všech čaker dalších, tj. čaker 8. – 12. s jejich následným úplným otevřením. 

 

Pak u této bytosti lidské dochází k tomuto jevu, že spatřuje zářící atomy stromů, listů a dalších věcí hmotných, tedy jako ty jsi viděla. Tento proces transcendentální transformace probíhá velice rychle – tedy po spirále a způsobí toto úplné otevření vědomí této bytosti lidské s následným též velice rychlým zavřením proto, aby toto bylo pouze k užitku této bytosti lidské a nikoliv k její škodě.  V této vaší dimenzi třetí zde na této planetě Zemi vaší milé a drahé totiž nedá se žít v těle hmotném fyzickém velmi dlouho takto s tímto plně otevřeným vědomím.

 

Toto jest tedy naše objasnění k této tvé otázce a máte nyní ještě další otázky k nám, přátelům vašim vesmírným ?

 

L + J: Děkujeme vám, přátelé vesmírní za tuto vyčerpávající odpověď a věříme, že bude k užitku i ostatním lidem.

 

L: Jak léčit nemocné ledviny ?

 

V: Na tuto otázku Liduško naše milá a drahá odpovíme ti takto: Zde na této planetě Zemi vaší milé a drahé nachází se v současné době 6,3 miliard lidí a následuje naše otázka. Myslíš si, že všichni tito lidé mají nebo budou míti v budoucnu problémy s ledvinami ?

 

L: To si nemyslím.

 

V: Ano, všichni nikoliv, avšak nějaké procento z tohoto celku ano. Ať je však toto procento jakékoli, ať čítá dvě miliardy či pouze sta milióny lidí, platí zde zákon vesmírný Stvořitele nás všech a všeho prvotního tento: Každá bytost vědomá ve vesmírech těchto paralelních Stvořitele prvotního nás všech a všeho jest originálem. Proto existuje několik miliard či stovek milionů variant pomoci všem těmto lidem, kteří jsou svou podstatou těmito originály, kráčejícími zpět ke Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho.

 

L + J: Děkujeme vám, přátelé vesmírní za tuto moudrou odpověď. Nyní již nemáme žádné otázky.

 

V: Vyčerpali jsme tímto pro dnešek tato témata dnešního rozhovoru s vámi a nyní již loučíme se s vámi my všichni tady z vesmírných lodí všude kolem vás.

 

                                                                                                      Dobrou noc.“

 

 

1494.  Naše sny – průvodci našimi životy.                                (Zapsali: Jaroslav a Ludmila P.).                                                                   

                                                                                 3.4.2001.     21:30-23:30 hodin.

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

L+J: Prosíme Stvořitele prvotního nás všech a všeho o kontakt s přáteli našimi vesmírnými. 

 

V: Jsme zde dnes opět s vámi my, přátelé vaši vesmírní z lodí všech našich zde všude tady nad vámi a též velice převelice děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento kontakt telepatický s vámi dvěma. Jest vůlí nejčistší Stvořitele nás všech a všeho prvotního, že můžeme nyní takto s vámi rozmlouvati a věřte, že jest toto pro vaše nejvyšší dobro – pro váš růst duchovní a nyní již přichází chvíle vhodná pro tyto vaše sny, respektive výklad jejich. Jest toto takto dobré napsati zde tyto sny a očíslovati je.

 

L:

1)  Sen o moc hodném a milém muži. (Tak hodného člověka jsem na tomto našem světě nikdy neviděla, bylo mi s ním moc dobře).

2)  Sen o dvou dětech. (Nějaká další čistá duše se vtělila do jednoho z dětí, to velmi zmoudřelo, ale nikdo z lidí nic nepoznal).

3)  Sen o mojí babičce – krásně oblečená a šťastná jako jsem byla i já při kontaktu s ní.

4)  Sen o tom, že mi opět ujel autobus. (Tento sen se mi zdál už mockrát).

 

V:

1)  Ano, takto hodného a velice milého muže jsi zde na planetě Zemi této vaší milé a drahé dosud nepotkala, neboť v tomto snu tvém nahlížela duše tvá v jiné dimenze. Člověk takovýchto kvalit o jakém se ti zdálo v tomto tvém snu by však měl zde život velmi těžký, přetěžký, proto ne náhodou lidé takovýchto kvalit žijí též v pro ně odpovídajícím a tudíž tedy i vhodnějším prostředí. Na závěr k tomuto my zde též pro vás lidi pozemské uvedeme toto: Též vy všichni lidé pozemští máte v těchto tělech svých hmotných tuto příležitost velikou zde úspěšně realizovati vývoj svůj duchovní a postoupiti tak v tyto dimenze vyšší s odpovídající kvalitou žití zde v dimenzích těchto. Toto jest nyní vše k tomuto a nyní ke snu číslo dvě.

 

2)  Jest toto pro vás nyní sen poněkud podivný, avšak neobávejte se ničehož, neznačí toto žádné prazvláštní prostupy duší a jejich vzájemné střídání se v jejich tělech hmotných. Tento sen pouze, a to zdůrazňujeme, pouze ukazuje charakteristickou podstatu každé této duše, která jest takto vybavena tělem tímto svým hmotným pro to, aby tento úkol zde ve hmotě vyplniti mohla. Jistě, slyšíme nyní vaši otázku: Jak to, že toto dítě je nyní jiné než předtím ?  Ano, jest však toto problematika opět každé této duše, neboť každá, když probudí se takto ze snu těžkého či spaní, jest takto jiná i když okolí její navenek toto nepozná, neboť již procitla a začala pouť životem tímto svým dosavadním obohacena tímto poznáním o tom, kým jest a kam že to má jít. Není potřeba viděti v tomto podobenství více než toto a dále pak slyšte nyní ke snu třetímu.

 

3)  Správně, velice správně viděla jsi Liduško naše drahá tvou milovanou babičku. Ona beze zbytku naplnila život tento svůj zde ve hmotě a pak byla uvedena ve světy duchovní Stvořitele nás všech a všeho prvotního, kde domov svůj mají tyto duše upřímné, láskyplné a též velice pracovité. Pro babičku tvou, když ještě byla zde s vámi na Zemi, byla velmi charakteristickou vlastností právě její nikdy nevyhasínající životní síla a nekonečný optimismus. Neměla však život vždy lehký a tím také naplnila pouť tuto svou životní. Teď, v tuto dobu a v tento čas je však skutečně šťastná, stejně jak spatřila jsi na vlastní oči své v tomto tvém snu.

 

4) Nyní ke snu čtvrtému. Tento autobus, který pořád ti ujíždí, nyní dvakrát, jest tvůj velký balvan, který spočívá ti na duši. Již jsme o tom mluvili v jednom z našich sdělení a naším velkým přáním jest – zbav se Liduško naše milá a drahá tohoto balvanu a uvidíš, jak se bez něho žije krásně a lehce. Pak pocítíš na vlastní kůži, jak spadne z tebe doslova 100 kg. Nedá se toto slovy vůbec vyjádřit, jak tíží balvan na duši. K tomuto již začali jste se přibližovati nyní vaší prací současnou, když takto začali jste se studiem kineziologie – vesmírné metody, o níž bychom si velice rádi s vámi pohovořili příště. Však řešení tvého problému bude poněkud složitější. Samotná kineziologie tvůj problém nevyřeší, i když ti bezesporu velice pomůže. My, přátelé tví vesmírní ti též pomůžeme a víme již v tuto chvíli, co ti nakonec dopomůže zbaviti se tvého balvanu na duši zcela a beze zbytku. Tvůj muž Jaroušek ví již toto právě v tuto chvíli. My však doporučujeme ti za domácí úkol přemýšlet o tomto, co že by to mohlo býti zajímavého, co by ti dopomohlo k této lehkosti tvé absolutní tak, že odhodíš již navždy tento 100 kilový balvan.

 

Toto jest k tomuto vše. Děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento kontakt telepatický s vámi dvěma a děkujeme též i vám oběma za toto vaše odhodlání a touhu se s námi kontaktovat a jest toto nyní již vše. Dobrou noc a další krásné sny vám přejeme my, přátelé vaši z vesmírných lodí tady všude nad vámi.

 

L+J: Také děkujeme Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho za tento telepatický kontakt. Děkujeme vám, přátelé vesmírní, za moudré rady a vysvětlení.

 

 

1495.  Ochrana před negativními energiemi.                                        (Zapsala: Ludmila P.).                                                                   

                                                                                 14.4.2001.    22:00-23:00 hodin.

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

 

J: Prosím vás, přátelé naši vesmírní a tebe Stvořiteli nás všech a všeho prvotní o odpověď na otázku: Co znamenalo dnes večer mé vidění světelných očí vnitřním zrakem ?  Také prosím o ochranu před negativními energiemi a o pomoc při jejich eliminaci.

 

„Zdravím tě já, Orton – láska. Miluji vás oba dva velice za upřímnou touhu pomoci bližnímu člověku pozemskému. Tato pomoc, o které napíše něco více konkrétního tvůj i náš milovaný Jaroušek, je možná pouze přes transformátory – lidi pozemské, kteří cestou světel pravých k Bohu – Stvořiteli prvotnímu všeho a všech kráčejí. Jste to i vy dva, kteří jste si tento úkol dobrovolně vzali za vlastní, ještě než jste se sem, na tuto překrásnou planetu Zemičku narodili. Tento úkol jste s obrovskou láskou plnili i v některých svých minulých životech a v nynějším se tato trnitá vaše pouť završuje.

 

Tvůj i náš  milovaný Jaroušek viděl oči – jedny světelné, plné obrovské lásky a mající obrovskou sílu a několik mihotajících tmavých. Cítil, že tyto světelné oči mají větší „moc“ než mnoho párů očí tmavých. Toto máte si tedy uvědomit: Světlo, láska – toť všechno náš milovaný Stvořitel má moc vše negativní eliminovat a vše toto dění si sám řídí. Též nikdy při této eliminaci neporuší své universální zákony a vždy toto ve světelný výsledek uvede. Tyto oči Jaroušek nemusí vždy vidět, záleží pouze na něm, zda mu bude toto vidění vnitřním zrakem svým vyhovovati a v pomoci bližnímu svému mu pomůže.

 

Každá prosba o pomoc vás, lidí pozemských, je vyslyšena. Zvláště, pokud člověk prosí o pomoc druhému člověku, který pomoc potřebuje a sám též pomoci chce. I vy dva jste byli vyslyšeni, když jste prosili před chvílí o pomoc světelnou druhému člověku, který vás o pomoc vaši požádal.

 

Před negativními energiemi je člověk chráněn automaticky tím, že stále pozitivně myslí, Stvořitele prvotního v srdci svém nosí a ve víře a v lásce žije.

                                 

Toto jest zatím vše k tomuto a zatím se s tebou loučím já – Orton

                                                     a všichni vaši přátelé vesmírní. Dobrou noc.“

 

 

1496.  Duchovní transformace - eliminace.                                           (Zapsal: Jaroslav P.)                                                                  

                                                                                 15.4.2001.    00:25-02:05 hodin.

                                                                                                          Místo: Strakonice.

 

V: „Jsme zde s tebou my, přátelé tví i vás všech vesmírní z lodí našich všech tady všude nad vámi a jsme velice rádi tomu, že můžeme si nyní s tebou povídati na toto téma:  Duchovní transformace Stvořitele prvotního nás všech a všeho. Máš nyní v tuto chvíli k tomuto nějakou konkrétní otázku ?

 

J: Vím již, že tuto transformaci řídí sám Stvořitel prvotní všeho a všech. Mám teď otázku, jestli je pro mě nebo pro nás dobré vědět, odkud (od koho) přicházejí ty negativní energie ?

 

V: Tuto otázku a její řešení ponechej Stvořiteli prvotnímu nás všech a všeho. Pro vás dva toto věděti vhodné není, neboť vše toto jest v rukou Stvořitele,  který sám vše si takto řídí tak, aby výsledek byl pozitivní pro tyto bližní lidi vaše pozemské těmito energiemi negativními takto obtěžované. Nyní velice rádi bychom zde uvedli tento krátký popis, jak probíhá tato duchovní transformace nazývaná též v našich dimenzích světelných eliminací negativních energií.

 

J: Ano, jsem velmi rád, že nám nyní toto vše ještě jednou vysvětlíte.

 

V: Transformace duchovní – eliminace negativních energií je jev zde na této planetě Zemi vaší milé a drahé nyní velice rozšířený a tento trend se neustále zvyšuje i nyní. Nejprve krátký popis, oč zde jde. Tyto entity pracují s energiemi a jak jsme již předeslali, jsou to energie negativní. Sledují jeden jediný účel – maximálně si podrobiti jednotlivce. Ovládati či sledovati jej na každém kroku. Diktovati mu vše co smí a co nesmí dělat a neponechají mu ani zrnko svobody. Lidé pozor !!!  Tento nešvar nyní zde na této planetě Zemi vaší milé a drahé jest ROZŠÍŘEN MNOHEM A MNOHEM VÍCE než jste ochotni si připustit. Dávejte si velký pozor na podivné cestovní kanceláře nabízející meditace u moře na opuštěném ostrově. Dávejte si pozor na samozvané duchovní mistry lákající vás k zájezdům s meditacemi za účelem vašeho duchovního růstu s tím, že NERUČÍ za váš zdravotní stav, kdy zdravotním stavem je zde míněna vaše psychická kondice. Radíme vám, dávejte si pozor veliký a než rozhodnete se pro zájezd tohoto typu, raději tisíckrát rozvažujte a prověřujte všechny dostupné informace o těchto cestovkách či mistrech. Zde ještě uvedeme tento fakt další, že v některých případech na první pohled ani nepoznáte, že jde vašim mistrům o toto vaše ovládání. Navléknou to totiž tak chytře, že to vypadá jako vaše vlastní svobodná volba. Opět pozor !!!  Jsou mistry manipulace s lidmi a běda každému mírumilovnému a svobodo - myslnému člověku, který uvízne v jejich sítích. Sám nemá šanci se vymaniti pak z jejich vlivu.

 

Pomoci mu může právě jen tato Transformace duchovní, eliminace negativních energií Stvořitele nás všech a všeho prvotního, která, jak již jsme uvedli výše se nyní zde na planetě Zemi vaší milé a drahé rozšiřuje a bude rozšiřovati i nadále za tím účelem, aby si tito pseudoduchovní mistři zde nemohli činiti, co chtějí. Do dění tu vstupuje sám Stvořitel prvotní nás všech a všeho, který má moc za pomoci nás, přátel vašich vesmírných, eliminovat působnost těchto energií negativníchtělech a duších těchto bližních lidí vašich pozemských, kteří nechali se jimi pohltit. Toto činí Stvořitel prvotní za pomoci vás, lidí pozemských – transformátorů, kteří jste zde vtěleni za tímto účelem – pomoci bližním lidem vašim pozemským, kteří vás o pomoc tuto žádají. Toto jest takto vše k tomuto a máš nyní ještě k nám nějakou otázku ?

 

J: Nikoliv a děkuji vám za toto vaše vysvětlení k této duchovní transformaci a za osvětlení tohoto stavu, který je nyní zde na Zemi naší milé a drahé v souvislosti s ovládáním lidí negativními energiemi.

 

V: My však nyní máme k tobě prosbu. Zdali by jsi mohl ty sám nyní naším čtenářům přiblížit, k čemu došlo dnes večer, co se s tebou dělo a jaké jsi měl při tom pocity ?

 

J: Pokusím se o to velice rád, i když tuším, že nebude to tak snadné. Věřím však, že s pomocí vaší i Stvořitele prvotního nás všech a všeho dokáži toto nějak srozumitelně popsat slovy.

 

V: Ano. Tomu jsme velice rádi. Můžeš nyní tedy s naší pomocí i Stvořitele prvotního nás všech a všeho začít.

 

J: Dnes večer,  v 21 hodin, mě požádala jedna známá o pomoc. Šlo o velmi špatnou psychickou kondici jejího manžela. Říkal jí, že je mu velmi zle a požádal jí, ať mi zavolá, jestli se mohu za něho pomodlit. Toto ve mne vyvolalo velmi silný pocit chladu, který prostupoval celé mé tělo. Ještě jsem jí řekl do telefonu, že samozřejmě se za něho modlit budu a ať se nebojí a hovor jsme ukončili. To už jsem cítil ten silný chlad po celém těle a na solar plexu mi narůstal silný tlak směřující dolů do břicha. Chlad se stával stále více nepříjemným a musel jsem se přikrýt peřinou. To na jeho intenzitě nic nezměnilo, jen jsem pak cítil samovolné pohyby dolních končetin – neřízeně vystřelovaly, chvílemi jsem hlasitě drkotal zuby a také hlasitě a zároveň trhavě dýchal. Během všech těchto projevů jsem však měl v solar plexu velice intenzivní pocit, že vše toto nejsem já sám, že přichází toto zvenčí a můj solar plexus (duše) je pouhým prostředníkem pro veškeré toto dění. Velkou pomocí v tuto chvíli byla pro mne přítomnost mé milované ženy, která plakala a já jsem cítil její velmi silnou lásku ke mně a měl jsem pocit, že pomáhá touto svou upřímnou láskou tomuto procesu, který se odehrával v mém solar plexu. Pak, jak rychle to přišlo, zase tak rychle to odešlo, ustaly trhavé pohyby dolních končetin, dech se změnil z trhavého na pravidelný a zcela zmizel tlak na solaru. Řekl jsem Lidušce, že je to pryč a že jsem teď velice klidný. Pak jsem na chvilku zavřel oči a měl jsem ono vidění očí, jak je uvedeno výše.

 

V: Skvěle, povedlo se ti to takto s touto naší i Stvořitele nás všech a všeho prvotního pomocí. Teď právě vysvětlil jsi sám, jak probíhá tato duchovní transformace eliminace negativních sil. Je to příklad jako z čítanky a pro vás, lidi pozemské, jest touto nejlepší ochranou před entitami těmito, když Stvořitele prvotního nás všech a všeho ve svém srdci upřímném nosíte, pak nemají nad vámi vůbec žádné moci. Vy pak, kteří takto touto transformační činností bližním lidem vašim pozemským pomáhati budete, jste na cestě vaší této duchovní pravé, která jest řízena Stvořitelem prvotním nás všech a všeho. On takto ví, že k tomuto jste uzpůsobeni, aby prostřednictvím vašich čistých duší mohlo dojít k této eliminaci negativních energií těchto, které velmi často a velmi intenzivně cpou se tam, kam nemají. Stvořitel prvotní nás všech a všeho nechce ponechati tyto lidi pozemské těmito entitami ovládané jim zcela napospas a za účelem duchovního růstu všech těchto zúčastněných bytostí lidských vytvořil tuto duchovní transformaci eliminaci negativních sil prostřednictvím nás, bytostí světelných a prostřednictvím transformátorů – dalších bytostí těchto lidských. Toto vždy probíhá v souladu se zákony všemi vesmírnými Stvořitele nás všech a všeho prvotního tak, aby výsledek byl k maximálnímu užitku všech těchto zúčastněných bytostí, k jejich přirozenému duchovnímu růstu.

 

Toto jest od nás pro tuto chvíli vše a nyní loučíme se s tebou my, přátelé vaši vesmírní z lodí našich vesmírných všech všude tady nad vámi. Dobrou noc a krásné sny.

 

J: Děkuji vám, přátelé i tobě, Stvořiteli prvotní nás všech a všeho za tato moudrá slova a za pomoc a také vám všem přeji dobrou noc a krásné sny.

 

(Konec Průvodce Světelného 2)

 

 

1497.  Pozorování lodí našich Přátel vesmírných.    (Zpracoval Ivo A. Benda s Vesmírnými lidmi).                                                                    

                                                                                 21.8. 2001.   

                                                                                                          Místo: Česká Lípa.

Text je také na úvodní stránce internetu www.vesmirni-lide.cz .

 

 

 

POZOROVÁNÍ LODÍ

 

 

Mnoho lidí za jasných večerů sleduje světla lodí Vesmírných lidí, které se pohybují ve výškách 15 - 80 km. Jsou to většinou velké mateřské lodě (kilometrových rozměrů), kterých je běžně pod clonami na obloze tisíce (celkem je kolem planety Země 100 tisíc mateřských lodí se 150 – 200 miliony Vesmírných lidí). Nejlepší dobou je čas obvykle po 22:30 hodině (půl nebo třeba i 3 hodiny), kdy většina lidí chodí spát, a tak nevyzařují tolik negativní myšlenky do prostoru kolem Země. Vyjímečně lze pozorovat i jindy.

 

Stačí mít pozitivní a láskyplné myšlenky, hezky si povídat o našich Vesmírných přátelích, např. jejich životě, mít k nim hezký vztah, poprosit Stvořitele prvotního a Vesmírné přátele o světelný pozdrav, a pak můžete pozorovat třeba i desítky přeletů, některé letí i současně různými směry, také jsme viděli ve formaci 3 lodě. Světla jsou jasná jako silnější hvězdy a více, mohou se zeslabovat a rozzařovat, většinou letí přímočaře, někdy i v obloucích a křivkách, vždy bezhlučně. Nejsilnější záblesky byly jako silný reflektor, a na prsou jsme cítili silné teplo – lásky k nám vyslané. Rychlost může být jak pomalá, tak i velmi rychlá, může být i proměnná.

 

Vyciťováním si můžete trénovat ROZLIŠOVÁNÍ mezi jinými objekty (hvězdy).

 

Naše letadla jsou hlučná a mají předepsaná mezinárodní poziční světla. Družice zase jsou vidět jen na hranici viditelnosti lidského oka (velmi slabé), nemění směr letu, mají vždy konstantní rychlost.

 

Vhodným místem pozorování je PŘÍRODA, města výjimečně také, spíše okraj menších měst, i když i toto je stále častější. Pro vesmírné přátele je rozhodující kvalita energií lásky směřující k nim z vašeho pozorovacího prostoru. Je to tedy jemnovibrační energie VAŠE a VAŠEHO OKOLÍ několika set metrů či kilometrů.

 

Tyto přelety máme na videozáznamech (Video 2 – 8), a také na CD-ROM.

 

Lidé s niternou komunikací při tom si povídají s Přáteli Vesmírnými o hezkých věcech a mohou tak obohatit tento kontakt.

 

Dále je možno kdykoliv se přemístit mentálním tělem na paluby vesmírných lodí (malých i mateřských) a takto navštěvovat Vesmírné přátele. Naše obrázky lodí jsou pomůckou k těmto návštěvám.

 

Vesmírní lidé jsou obzvláště rádi kontaktům těch lidí, kteří již s nimi spolupracují na svých světelných posláních. Tyto zdraví světly i třeba do okna svého bytu a balkonu.

 

Neberte mezi sebe negativně myslící lidi. Jejich energie Vesmírným přátelům ubližuje (bolí), takže se před nimi neodcloní !  Právě před těmito lidmi se zacloňují.

 

Využijte letních teplejších nocí k pozorování lodí.

 

Vesmírní lidé jsou šťasni, když se lidé této planety o ně zajímají a mají z tohoto velikou radost. Kdybyste jen věděli, jak mnoho nás milují !

 

Sdělení 1497.                                                        21.8.2001 Ivo A. Benda s Vesmírnými přáteli.

 

 

1498.  Práce s realitami.                            (Přijal P.E.)                                            26.8. 2001.

                                                                        Místo : Frýdek - Místek.

 

„Některé z našich zážitků z minulosti (možná několika let zpět) jsou opravdu radostné a mohou být účelné i v momentálním čase.

 

(1)

Můžeme vystřihnout ty obrázky (filmu životní pásky – pozn. zpracovatele), o které nemáme zájem, může to být i ze života přítomnost – přítomnost, nebo přítomnost – budoucnost, nebo budoucnost – budoucnost, kde jsme si už něco dopředu naplánovali.

 

(2)

A necháme si obrázky pouze ty, z kterých cítíte esence radosti (obrázek 1, 4, 8).

 

Vesmír přebírá tento upravený film, následuje vaše realita, je taková opravdu, a tak vy si toho všímáte (uvědomujete si víc tento Boží plán) mnohem víc. Jek jednoduché a radostné je žít na této planetce a pracovat s těmito realitami.

 

Jeden z důležitých poznatků: Naše přání je – obdržet od někoho např. auto, práci.

 

(a)

Pokud máme zkušenost: Darovali jsme: Auto, práci (není nutná tato zkušenost, můžeme si v mysli udělat takový obrázek), představíme si tuto zkušenost znovu a také čas by tam měl být.

 

(b)

Vesmír (prostřednictvím bytostí) ihned pracuje a dává nám k dispozici tato naše přání.

 

(c)

Pokud obrázky jsou: Chceme něco ... , Vesmír nám ihned zprostředkuje tato přání, např. lidé začnou chtít něco od nás (může to být 10 – ti násobné chtění).

 

Poznámka: Tento základní princip pracuje stejně např.: Máme zájem, aby nám někdo, něco vrátil (následně lidé mohou chtít něco od nás).

 

(d)

A tak pro to je vhodné vysílat přání v obrazech dávání.

 

Tyto vesmírné zákony jsou dobře vysvětleny Orinem (v knihách od Sanaya Roman).“

 

 

1499.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (298).                         (Přijal Ivo A. Benda)

3.9.2001.   14:25-14:42 hodin.

                                                                        Místo : Česká Lípa.

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš stále touhu pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, právě jsi odeslal všechny pozvánky na II. světové sympozium o lásce v Praze (8.9.2001), a tak budeme se těšit na toto krásné setkání. Ano, máš radost z toho, jak se naše informace dále šíří, na internetu www.universe-people.cz je množství světelných informací ve 40 knihách – 5000 stran česky a 25 knih – 3500 stran anglicky, které může každý si přečíst bez ohledu na peníze.

 

Dále ti chci sdělit, že někteří lidé stále více mají touhu po změně a jsou také zvědavi, jak bude napředovat další vývoj zde, na planetě Zemi. Nyní jsou lidé stále více polarizováni do 2 skupin a ti, kteří se rozhodli pro Světlo, začínají budovat světelná těla a pracovat na svém poslání, které si před zrozením vybrali.

 

Ano, ty obrazce v obilí jsou pravé, ale nikoli od nás, Vesmírných lidí, víš, že stejné přitahuje stejné.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že se stále více lidí snaží s námi spojit, a daří se jim to, neboť na sobě pracují. Ano, máš taky touhu, aby to bylo co nejvíce lidí, kteří se vymaní z pasti negativního stavu a postoupí do vyššího stavu bytí.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé jsou zvědavi, zda se ti vaši prezidenti (ČR a SR) rozhodnou a zda se s námi setkají. Dosud se tak nestalo, a tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále. Ano, máš z dnešního stavu před II. světovým sympoziem o lásce velkou radost a já také.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo upřímně zdravím a přeji ti krásný den. Ano, také my, Plejáďané se radujeme z příprav na váš II. svátek lásky, ano, bude to krásná akce a věřím, že se vám i nám všem vydaří. Ano, máš z tohoto radost a my také. Skutečně bylo mnoho lidí osloveno pozvánkou, a tak bude jasně řečeno, co prosazují lidé zemí českých a slovenských a jak se jim to daří.  (Část sdělení vynechána).

 

Ano, dále ti chci říci, že ti z lodí na tebou posílají proudy lásky tisíce bratří a sester a drží palce v tvém poslání.

 

Ano, toto sdělení jsem ti s láskou v srdci předal já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji drahý Stvořiteli a vám, přátelům vesmírným, co na nás v létě tolik blikali a svítili z lodí vesmírných. S láskou  Ivo.

 

 

 

1500.  Zdroje – literatura Sil světla.             (Zpracoval Ivo A. Benda)                         1.9. 2001.

                                                                        Místo : Česká Lípa.

 

Jedná se o výběr podstatné literatury na 1 stranu letáku, na internetu ke stažení. Vyřizování xerokopií předpokládám od cca listopadu 2001 (vytvoření podkladů).

 

 

ZDROJE - LITERATURA SIL SVĚTLA

 

www.vesmirni-lide.cz                             Sdělení 1500                   www.universe-people.com

 

Pokud jste milý čtenáři nic z tohoto nečetli (jste začátečník), Aštar Šeran Vám doporučuje začít knihami (1) POSLOVÉ ÚSVITU a (2) I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, sdělení 1 - 378. Další pořadí zdrojů může být pro některé lidí vhodné, řiďte se však intuicí – niternou komunikací. Jiné doporučené zdroje jsou na naší internetové stránce.

 

Většinu knih nelze sehnat ve většině knihkupectví (ovládání Silami temna), texty 40 českých (5 000 stran) a 30 anglických (4 000 stran) knih jsou na internetu a CD-ROM  www.universe-people.cz (.com – anglicky) jeho autora a šiřitele Ivo A. Bendy, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6, u kterého lze objednat TELEFONICKY +420-603-491600 xerokopie řady textů (viz níže) a jeho 2 vázané knihy (“Rozhovory”). Tisky dalších dílů “Rozhovorů” jsou zcela závislé na příspěvcích. Některé knihy lze sehnat (i na dobírku) ve výjimečném Knihkupectví Bednářová, Celetná 32, 110 00 Praha 1, tel. 2-24211028 (i sobotní prodej).

 

(1)

POSLOVÉ ÚSVITU, 1997, B. Marciniaková, nakl. Alternativa, (vázané a xerokopie A4, písmo 12)

(2)

ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU (obj. u autora Ivo A. Bendy) :

I. díl sdělení 1 - 378 (vázané), 1998

II. díl sdělení 379 - 726 (vázané), 1999, včetně Tvoření vesmírů 693 - 726

III. díl sdělení 727 - 1000 (xerokopie A4, písmo 12), 2000, včetně Duchovní cesty 819 - 847 a Kristus odhaluje stát démonů, jeho přisluhovače a jeho oběti 894 - 896

IV. díl sdělení 1001 - 1212 (xero A4, písmo 12), 2000, včetně Průvodce světelného 1  1159 - 1166

V. díl sdělení 1213 - 1485  (xero A4, písmo 12), 2001, včetně Kázání na hoře 1450 - 1485

VI. díl sdělení 1486 - 1666 (xero A4, písmo 12), 2002 včetně Průvodce světelného 2  1486 - 1496

(3)

HOVORY S BOHEM I, 1997, N.D. Walsch, nakl. Pragma

HOVORY S BOHEM II, 1998, N. D. Walsch, nakl. Pragma

HOVORY S BOHEM III, 1999, N. D. Walsch, nakl. Pragma

PŘÁTELSTVÍ S BOHEM, 2000, N. D. Walsch, nakl. Pragma

PŘIJÍMÁNÍ BOHA, 2001, N. D. Walsch, nakl. Pragma

(4)

ANDĚLÉ VE HVĚZDNÝCH LODÍCH, 1992, Giorgio Dibitonto, nakl. Vérité (osobní kontakty v Itálii)

(5)

UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ, 1993, George Adamski, nakl. Star (osobní kontakty s Venušany)

(6)

POSELSTVÍ LIDSTVU I. + II. díl, Borupská duchovní škola, Orton, 1968, 1995, nakl. EKO - Konzult (poselství Ortona, duchovního ručitele naší Galaxie, přijato před 32 lety)

(7)

PLANETA LOGO, 1995, Vladimír Strejček

(8)

Knihy NOVÉHO ZJEVENÍ:  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, 1994, Petr D. F.

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, 1993, Petr D. F.

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, 1995, Petr D. F.

POSELSTVÍ Z NITRA, 1996, Petr D. F.

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ, 1996, Petr D. F.

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ, 1996, Petr D. F.

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, 1999, Petr D. F.

 (9)

NEBE A PEKLO, 1758, 1932, E. Swedenborg, obj. Máchová Lenka, U oblouku 500, 708 00 Ostrava – Poruba, tel. 069-6915674, www.swedenborg.cz

(10)

Knihy UNIVERZÁLNÍHO ŽIVOTA: KÁZÁNÍ NA HOŘE, TO JE MÉ SLOVO ALFA A OMEGA, DESATERO a desítky knih práce na sobě. P.O.BOX 58, Litevská 1, 100 05 Praha 10  či  P.O. BOX 196, 814 99 Bratislava 1, www.universelles-leben.org

(11)

DUCHOVNÍ SYMBOLY A OBRAZCE,1998, (39 obrazců, formát A4, obj.: Ing. Petr Schopf, 790 54 Černá Voda 225, tel. 0645-444 049)

 

Mobil: +420-603-491600                                                  1.9.2001  Ivo A. Benda s Vesmírnými přáteli.

 

 

 

1501.  Rozhovor ke sdělení 1448.                (Přijal Jirka V.)                                     27.8. 2001.

                                                                        Místo : Most.

 

Ptá se Ivo A. Benda (ověření):

 

Pán Ježíš Kristus:

 

(1)

„Ano k 1. dotazu mentální svět, je vnitřní nebe, je to oblast nejjemnovibračnějších bytostí, pracujících pouze s tzv. mentální energií, je to opět výraz pro energie nejjemnější, jež tvoří tzv. zázraky z vašeho pohledu. Ano, je to je třeba i Reiki, to je také mentální energie. Toť k tomuto.

 

(2)

2. dotaz má složitější odpověď, ale pro vaše účely bude stačit, když vám řeknu, že jména co jsou zde uvedena jsou příkladmo jména nanebevzatých mistrů, ve skutečnosti je zde bytostí mnohem více a vaše materiály, které máte vám tyto skutečnosti potvrzují. Zde je chyba autora knihy, že bez dalšího popisu použil toto rozdělení, není chybné ale je nepřesné. Ano Orton, Ježíš, Sananda, stále hovoříme o stejné energii, ale ne bytosti, tato energie kvality „Ježíše“ může k vám promlouvat pod jakýmkoli jménem či podobou, jak je vašemu srdci nejbližší. Více o tomto není třeba rozvádět.“

 

 

1502.  Vzkaz od Aštara.                    (Přijal Richard Dupuis.)                                            1995.

                                                                        Místo : USA.

 

„To je Aštar, pastýř pro planetu Zemi.

 

V tomto čase vstupujete do krizové periody na planetce Zemi. Mnoho z vás je v osobní krizi z důvodu rozbouřenosti na povrchu planety, vytvořené změnami vzestupu, kterými planetka prochází. Ve skutečnosti je to způsobeno rozdílem (krizí) mezi Zemí a lidmi.

 

Jako jeden v zodpovědnosti, ve službě k lidstvu, v tomto čase, pociťuji, že ne mnoho z vás se vyrovná se vzestupem na planetě Zemi a tím i záchrany lidstva (těl). A tak vaše Země může být čtyřdimenzionální planetou, ale bez lidí, kteří ji mohou obydlovat. Pouze ne mnoho z vás jste si vědomi tohoto.

 

Možná jste slyšeli o plánech ohledně evakuace na Zemi, když se začne planetka čistit (čistit svou kůru planetární) a být neobyvatelná v určité periodě času.

 

Naším přáním je: Vidět vás pracovat raději na vašem osobním vzestupu, a tak se stát čtyřdimenzionálními spolu s planetkou.

 

Přátelé, my tady jsme k vaší službě, pomáhat vám, jak jen je to možné. Můžete nás zavolat v každém čase.

 

Mnoho z vás, pracujících ve vašich oborech, a ve vašich osobních procesech probuzení, jste tady byli vysláni z našich lodí. Jste členy tohoto světelného bratrstva (jak jsme nazýváni). Máte speciální poslání k uskutečnění mise, pokud souhlasíte s tímto názvem, být ve službě pro lidstvo, a pro planetku zemi, v tomto čase.

 

Ale, jak už jsme řekli, pouze ne – mnoho z vás jste se probudili k vaší službě, součásti tohoto plánu Božího.

 

Mnoho z vás, kteří jste zaslíbeni – světelní pracovníci, nebo hvězdné děti, a kteří jste tady přišli se záměrem sloužit, jste neuslyšeli volání ..., a jste stále ne–aktivováni (ne–probuzení).

 

Ovšem, mnoho z vás začínáte cítit aktivaci (pohyb), vaše boží kódy vás volají k probuzení v tomto čase. Tyto procesy (aktivace) jsou vaše časové hodiny, váš alarm, k probuzení. A tak ti z vás, kteří máte v plánu probuzení (načasované) v tomto období, musíte pracovat mnoho k ukrytí se, před tímto alarmem (ovládání druhou stranou – pozn. zpracovatele). A proč vlastně spíte tak tvrdě ? Protože jste si zvykli na emocionální energie planetky.

 

Vaše emocionální tělo je synchronizováno s emocionálním rytmem planetky země. Vaše ego – struktura věří, že tato 3-dimenzionální planetka je jejím domovem.

 

Na úrovni vaší duše jste rozhodli o těchto změnách a povolali jste Vesmír, aby vás doprovázel (prostřednictvím esencí nebo bytostí) a světelní bratři aby vám byli k asistenci.

 

A teď je čas, aby jste se probudili k vaší výzvě, výzvě ducha a vědomě se spojili (i hromadně – z perspektivy ducha) k této spolupráci.

 

Výzva ducha (pomůcka ke spojení s duší):

 

         * Já, jsem duše.

         * Já, jsem Světlo Boží.

         * Já, jsem Láska.

         * Já, jsem vůle.

         * Já, jsem opravený plán.

 

Síla této výzvy je nedocenitelná. Je to pomůcka k probuzení, k vaší vlastní spolupráci s vaší duši. Je to pomůcka dána vám a vaší duši bratry světelnými, která je opravdu nedocenitelná, když je používána s upřímností a s opravdovým vnitřním vnímáním.

 

Věříme, že vám poslouží dobře.   Aštar.

 

 

1503.  Apely – meditace a vzývání pro každý den v týdnu.                             (El Morya)

 

Upozornění zpracovatele na internet:

 

Uvedené energie jsou velmi mocné a nedoporučuji práci s nimi, pokud bytost lidská nedosáhne rozvoje vědomí – viz Duchovní cesta. Ne náhodou jsou zde v pořadí sdělení 1503 (což je 9 pokročilý závěr v pozemské práci) a současně se předpokládá velmi dobrá znalost informací doporučených světelných zdrojů na www.universe-people.cz . Jedná se především o zdroje (vnější pomůcky) Poslové úsvitu, knihy „Rozhovory“ I. – V. díl, Nové zjevení, Nebe a peklo a knihy Univerzálního života (Kázání na hoře, To je mé slovo Alfa a Omega, Desatero atp.). Předpokládá se tedy SPRÁVNÉ VEDENÍ Silami světla. Portréty některých bytostí od Celeste jsou k dispozici na našem webu  www.universe-people.cz  a tak mohou sloužit jako vnější pomůcky ke spojení a práci s energiemi.

 

opačném případě je nebezpečí přístupu z pozice negativního stavu se všemi následnými důsledky !

 

 

   

 

 

 

APELY  –  MEDITACE  A  VZÝVÁNÍ
 

PRO  KAŽDÝ  DEN  V  TÝDNU

 

  

    

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

 

PŘEDMLUVA

 

 

„Život žáka světla, který se zasvětil službě pro očistu a obnovení planety „Země“ vede stále více ke spolupráci s jasnými říšemi a jejich řídícími správci. Bylo by žádoucí denně se naladit na zvláštní paprsky, kterým je podřízen každý den v týdnu. K tomu slouží slova oněch bytostí, které tyto síly střeží. Využívejte jejich pokynů a nechte působit v každém svém dnu.“

 

„Nechť se tato knížečka stane věrným průvodcem učedníků.“

 

                                                                                    

E l   M o r y a

 

 

 

 

V E L K Á   I N V O K A C E

 

 

„Nechť z bodu Světla v Mysli Boží

proudí Světlo v mysl lidí.

Kéž Světlo sestoupí na Zem !“

 

„Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím

proudí Láska v srdce lidí.

Kéž se Kristus vrátí na Zem !“

 

„Ze středu v němž je Vůle Boží známa

kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají

a jemuž slouží.“

 

„Ze středu, jejž lidské plémě zveme,

nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu,

za níž sídlí zlo.“

 

„Kéž Světlo, Láska a Síla

obnoví tento plán na Zemi !“

 

 

 

 

Desatero

 

 

1. „V  jednoho „Boha“ věřiti  budeš.“

 

2. „Nevezmeš   jména  Božího nadarmo.“

 

3. „Pomni, abys sváteční den  světil.“

 

4. „Cti  „Otce“  svého  i  „Matku“ svou, abys dlouho byl živ a

dobře ti bylo na Zemi.“

 

5. „Nezabiješ.“

 

6. „Nezesmilníš.“

 

7. „Nepokradeš.“

 

8. „Nepomluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.“

 

9. „Nepožádáš manželky bližního svého - aniž požádáš statku jeho.

 

10. „Sloužiti jednomu „Bohu“ budeš.“

 

 

 

 

 

VZÝVÁNÍ  K  NALADĚNÍ  SE  PRO  DEN

 

„JÁ JSEM NEPŘEKONATELNÝ ELEKTRONICKÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ, KTERÝ MNE DRŽÍ, CHRÁNÍ VE SVĚTLE A ÚKRYTU MÉHO BOŽÍHO JÁ. POSKYTUJE MI JISTOTU A OCHRANU AŤ JSEM KDEKOLIV A OCHRAŇUJE MNE PŘED KAŽDOU NEDOKONALOSTÍ. STOJÍM PEVNĚ V TOMTO SVĚTLE A UPÍRÁM SVOU POZORNOST NA DOKONALOST BOHA VE MNĚ A VE VŠEM ŽIVÉM.“

 

„VKLÁDÁM SVÉ RUCE DO VEDOUCÍ RUKY MÉHO BOŽÍHO „JÁ JSEM“ A UČÍM SE TRPĚLIVĚ NASLOUCHAT JEHO POKYNŮM. TAK SE PROJEVÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU.“

 

„JÁ JSEM USTAVIČNĚ VZNEŠENÁ SÍLA ČISTÉ LÁSKY, KTERÁ MI OTEVÍRÁ BRÁNU KE SVĚTLU V MÉM SRDCI.“

 

„JÁ JSEM PŘÍTOMNOST BOHA, KTERÁ POSKYTUJE MÉMU DOMOVU A MÉMU OKOLÍ MÍR, POKOJ, LÁSKU A HARMONII.“

 

„NAPLŇUJI SVOJE VĚDOMÍ A SVŮJ SVĚT SVĚTLEM, UNIVERZÁLNÍMI SILAMI, V NICHŽ JE ULOŽENA VEŠKERÁ DOKONALOST, KTEROU NUTNĚ POTŘEBUJI PRO SVOU CESTU.“

 

„JÁ JSEM „ZMRTVÝCHVSTÁNÍ“ A ŽIVOT DOKONALÉ ČISTOTY A ZDRAVÍ KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A ČISTOTY MÉHO SVĚTA.“

 

 

 

RANNÍ APEL

 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PŘÍTOMEN V BOŽSKÉM TROJOHNI - V NITRU MÉHO SRDCE A VYZAŘUJI SVĚTLO A LÁSKU PRO CELÉ LIDSTVO, ABY TAKÉ ONI ROZPOZNALI BOHA „OTCE“ A JEN JEMU SLOUŽILI. NECHŤ VLÁDNE MÍR NA PLANETĚ „ZEMI“ !  BŮH ŽIJE VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH. JÁ JSEM SVĚTLO, JÁ JSEM PRAVDA, JÁ JSEM LÁSKA.“

 

„JÁ JSEM.  JÁ JSEM.  JÁ JSEM.“

 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN BOŽSKÝM SVĚTLEM NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM,   JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN LÁSKOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN MOUDROSTÍ BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN SILOU BOŽÍ NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST,

 

JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PROZÁŘEN NADBYTKEM DOBRA BOŽÍHO NYNÍ A PO CELOU VĚČNOST.“

 

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRO“

 

„VŮLE BOŽÍ JE SVĚTLO“

 

„VŮLE BOŽÍ JE DOBRÁ VŮLE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE KLID A MÍR“

 

„VŮLE BOŽÍ JE ČISTOTA DUŠE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE HARMONIE“

 

„VŮLE BOŽÍ JE JEN A JEN LÁSKA“

 

„VŮLE BOŽÍ JE KRÁSA, MLÁDÍ A ZDRAVÍ“

 

„VŮLE BOŽÍ JE VEŠKERÉ BOHATSTVÍ UNIVERZA“

 

(SETRVEJ V OHNI TVÉHO SRDCE, AŤ SE SPLNÍ TVÁ ČÁST BOŽÍHO DÍLA)

 

 

 

 

(1)

 

„NEDĚLE“ - PRVNÍ PAPRSEK

 

Královsky modrý plamen s krystalovým zářením.

 

VÍRA, SÍLA, OCHRANA A BOŽÍ VŮLE

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PŘIVOLÁVÁM MODŘE – KRYSTALOVĚBÍLÝ PLAMEN A PROSÍM: PRONIKNI MNOU A VŠÍM, CO ČINÍM, AŤ SE MŮŽE PROJEVIT BOŽÍ VŮLE.“

 

„JSEM SI VĚDOM, ŽE V MÉM SRDCI LEŽÍ BOŽÍ PLÁN PRO MNE SPOLEČNĚ S PROSTŘEDKY A CESTAMI, JAK JEJ USKUTEČNIT.

 

KAŽDÝ DEN VŠE KONÁM S LEHKOSTÍ A SE ZAMĚŘENÍM SVÉ POZORNOST TAK, ABY SE TENTO PLÁN USKUTEČNIL.“

 

„JÁ JSEM VÍRA VE VŠEMOHOUCNOST BOHA VE MNĚ, VÍRA, KTERÁ MNE ŘÍDÍ, CHRÁNÍ, OSVĚTLUJE, UZDRAVUJE, OBSTARÁVÁ, UDRŽUJE A ČINÍ VŠE, CO PRO MNE MÁ BÝT UČINĚNO.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr El MORYA, Chohan Prvního paprsku a vůdce “Boží Vůle“ říká:

 

„To, že budete brát vážně všechny naše povinnosti, přináší s sebou, že méně než druzí budete myslet na sebe, a je to tak dobře, neboť potřeby Já nejsou ve skutečnosti tak velké, jak se vám zdá, to jenom lidé je zvětšují ke skutečnosti, která jim nepřísluší. Toto přeceňované vědomí Já žene člověka k tomu, aby upadal více do povrchností a tím nebude poznávat skutečné hodnoty života. Porozumění pro bližního se při tom čím dál více ztrácí a opět se probudí teprve tehdy, když malé Já bude umlčeno.“

 

„Tak vám bude dáno podat ruku bližním a aktivizovat lásku vašeho srdce, abyste každého, kdo k vám přijde, zahalili do světla a tepla. Vaše vlastní bytí se tím stane bohatší a krásnější a odpovědnost, kterou jste pro šíření světla převzali, učiní váš pohled svobodnější a širší a odvede vás od vlastního malého Já.“

 

 

APEL K USKUTEČNĚNÍ BOŽÍ VŮLE

 

„VE JMÉNU NESMRTELNÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ PROSÍM A ŽÁDÁM MILOVANÉHO MISTRA EL MORYA A MILOVANOU MIRIEM, PŘIJMĚTE MOU LÁSKU A MÉ POŽEHNÁNÍ. PŘEJI SI, SEŠLETE VÁŠ KOSMICKÝ PLAMEN VŮLE BOŽÍ A PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE MÁ ČTYŘI ÉTERICKÁ TĚLA, PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE MOU ČINNOST V „MOSTU KE SVOBODĚ“, PROZAŘTE, PROZAŘTE, PROZAŘTE VŠECHNY, CO JSOU SPOJENI A POVĚŘENI ROZŠIŘOVÁNÍM UČENÍ „VELKÉHO BÍLÉHO BRATRSTVA“ DANÉHO LIDSTVU „MOSTEM KE SVOBODĚ“ A UČIŇTE SKUTEČNOSTÍ VŮLI BOŽÍ NA „ZEMI“. JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM DOKONALOST BOHA „OTCE – MATKY“, UDRŽOVÁNA VE MNĚ NYNÍ A NAVŽDY.“

                                          

 „AMEN“

 

 

MICHAEL (Archaii = doplněk Boha: Faith), Archanděl ochrany a ochránce víry, říká:

 

„Dříve než začnete svůj denní maratón, vzývejte mne, abych kolem vás položil výzbroj světla, abych vás obklopil světlem, naplněným Mou láskou a silou. Ujišťuji vás, že již navždy zůstanete ochráněni před vší nedokonalostí vnějšího světa, jestliže si toto uvědomíte. Musíte si zachovávat vědomí, že jste v této výzbroji skryti !“

 

„Ponořím nyní svůj jasný meč do vašeho vědomí a vysvobodím vás ode všech negativních vzpomínek a zátěží minulého věku. Jestliže je opět neoživíte svými myšlenkami a slovy, budete a zůstanete od nich osvobozeni !“

 

„Lidstvo mne nazývá „Knížetem legií světla.“ Já jsem však nejobyčejnější služebník  Boží všemohoucnosti. Jsem přítelem každého proudu života a naslouchám každému volání o ochranu a pomoc, která stoupá z lidstva do našich říší. Mnozí pomocníci jsou stále připraveni jít za takovým voláním, pokud to připustí Kosmický zákon. Má snažná prosba na lidstvo „Země“ je posílení víry. Snažně prosím lidstvo „Země“, aby posílilo svou víru. Tak jako já, pracuje pro to nespočetný zástup a přicházejí a přicházejí stále noví pomocníci.“

 

 

HERKULES  (paprsek dvojče: Amazonas), Elohim moci a síly říká:

 

„Já nejvíce ctím v každém živém tvoru světlo, stejné jako i my vyzařujeme. Je stále a věčně stejného prapůvodu, ať je uvězněno a obklopeno hustou hmotou, nebo zapomenuto a pokleslé, udušené na pouhou blikající jiskřičku, nebo vzplálo v nějakém člověku, který usiluje o své Boží určení. Toto propojení uvnitř celé rodiny lidstva prostřednictvím Božího světla činí tuto rodinu Bratrstvem, osudovým společenstvím, i když to dosud nebylo poznáno. Hleďte, přátelé, jak je důležité, abyste na každého člověka hleděli jako na rovnoprávného, aby se lišil od jiných pouze stupněm svého vývoje. Kéž byste mohli změřit, jak takové uznání bratrství lidstva povede v krátké době ke změně na „Zemi“, tak, jak je tomu také při více pokročilém vývoji v jiných slunečních systémech! My máme nespočetné možnosti srovnávat, a prosíme naše žáky, aby si také osvojili toto přesvědčení. Ať se každý pokusí přiblížit tomuto cíli. Taková dobrá příležitost dozvědět se více o takovémto vývoji je vám, žákům, dána ve vyšším vědomí návštěvou míst světla. Zde budete poučeni, co vy sami v tom můžete učinit a jaké kroky vyžaduje vaše individuální cesta. Nesmí se vyskytnout lenost u vážného žáka, který se dal do služby bratrství světla. Bratrství počítá s vaší energií, a každá liknavost z vaší strany poněkud zpomaluje váš vlastní a celkový vývoj.“

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ VE MNĚ A VAŠE VELKÉ BYTOSTI PRVNÍHO PAPRSKU !  PONECHTE STÁLE VAŠI SÍLU, MOC A VAŠI OCHRANU PŘI MNĚ, ABYCH JE MOHL VYJEVIT K POŽEHNÁNÍ SVÉHO BLIŽNÍHO.“

 

 

 

 

(2)

 

„PONDĚLÍ“ – DRUHÝ PAPRSEK

 

Zlatožlutý plamen:  MOUDROST, OSVÍCENÍ, LÁSKA A MÍR

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ PROSÍM ZLATOŽLUTÝ PLAMEN OSVÍCENOSTI, ABY OBKLOPIL MNE A VŠECHNO, ČEHO SE DNES DOTKNU. JÁ JSEM BOŽÍ OSVÍCENOST A MOUDROST, KTERÁ PROUDÍ DO VŠEHO ČEHO SE DOTKNU.“

 

„JSEM SI VĚDOM, ŽE JE VE MNĚ ZAKOTVENA NEKONEČNÁ SÍLA PRO VŠECHNY POŽADAVKY MÉHO ŽIVOTA… JSEM SI VĚDOM, ŽE VE MNĚ ŽIJE BOŽÍ INTELIGENCE, KTERÁ SE SKRZE MNE PROJEVÍ… JSEM SI VĚDOM, ŽE EXISTUJE JEN JEDINÁ SÍLA – „BOŽÍ SÍLA VE MNĚ“ – A ŽE TA SÍLA PŮSOBÍ TAK SILNĚ, JAK SILNÁ JE MÁ VÍRA V NI.„

 

„PROJEV SE, TY SÁM KRISTE VE MNĚ, AŤ SE NYNÍ NAPLNÍ BOŽÍ PLÁN SE MNOU !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr KONFUCIUS, Chohan Druhého paprsku a vedoucí ohniska (chrám Monte Rocky) – Beennbodu, říká:

 

„Centrum světla ve vás vyzařuje stále Božské síly, jimiž budou živena vaše těla. Čím více usměrníte svou pozornost na toto centrum světla a uznáte je pro sebe za jedinou působící sílu, o to zářivější a obsáhlejší to může být, až dosáhnete úplného panství nad svým životem. Toto je znovuzrození Krista, Božího člověka, který řídí všechno vaše konání. Pokud nedosáhnete této jednoty, tohoto splynutí s Kristem, bude váš život stále ještě podřízen lidským reakcím, a Boží plán se stále ještě nemůže uskutečnit v celé své plnosti. Představa, že dokonalost ve vás spočívá a že vy jste dosud tento poklad nevyzvedli jen z neznalosti, měla by být pro vás pobídkou, abyste na to zaměřili svou námahu. Zaměřte svoji pozornost na to, abyste v sobě zachovávali více než dosud rozhodnutí Krista, aby On vaše kroky řídil a Boží plán se uskutečnil.“

 

 

Nanebevzetý Mistr KUTHUMI, dříve Chohan Druhého paprsku, nyní učitel světa říká:

 

„Plníme věrně svůj úkol, abychom lidstvu na Zemi opět ukázali opravdový smysl jejich života. Nyní odchází doba hlubokého materialismu, neboť jiné, vyšší záchvěvy zasahují systém planet a působí na lidi netušeným způsobem. Staletý spánek skončil, začíná doba svobody a vnáší do lidských duší síly, které jsou pro ně nové a vedou je úplně jiným směrem, nezvyklým pro jejich dosud zkalený pohled. Ten tak plně zakořeněný obraz světa, který vyučoval vyšší poznání, a jemuž dodávala rázu náboženská dogmata a omezování, která sem zasahují ještě ze staletí temna, bude rychle vymeten. Volnost ducha, pravé poznání lidského životního cíle, rozvoj vnitřních sil, bratrská láska, to jsou hodnoty, které nová doba přinese a lidstvo se pro ně otevře. Přežitá epocha, které se ještě mnozí drží, protože si chtějí udržet svůj pozemský majetek končí, a s ní končí i nadhodnocování hmotných vymožeností.“

 

 

MODLITBA FRANTIŠKA Z ASISI

 

„PANE MŮJ, UČIŇ MNE NÁSTROJEM TVÉHO MÍRU. KDE PANUJE NENÁVIST, DOVOL, ABYCH ZASÉVAL LÁSKU, KDE PANUJÍ URÁŽKY, AŤ ZASÉVÁM ODPUŠTĚNÍ, KDE PANUJE BEZNADĚJ A HRŮZA, AŤ ZASÉVÁM NADĚJI, KDE PANUJE TMA, AŤ ROZDÁVÁM SVĚTLO, KDE PANUJE SMUTEK, AŤ VZBUZUJI VESELÍ.“

 

„Ó BOŽSKÝ MISTŘE, UČIŇ MNE UTĚŠITELEM A NE HLEDAJÍCÍM ÚTĚCHU, CHÁPAJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM POCHOPENÍ, MILUJÍCÍM, A NE HLEDAJÍCÍM LÁSKU, NEBOŤ JEN VŽDY DÁVAJÍCÍMU SE DOSTANE, VŽDY ODPOUŠTĚJÍCÍMU JE ODPUŠTĚNO A JEN UMÍRAJÍCE SE ZNOVU RODÍME PRO ŽIVOT VĚČNÝ.“

 

„AMEN“

 

 

JOPHIEL (Archaii: Konstantia), Archanděl osvícenosti, říká:

 

„Uvědomili jste si při mnoha příležitostech svou vnitřní moc a sílu. A potom vždy, když to příležitost vyžadovala, mohli jste používat více, než obvyklé síly. Vyrostou z moci vašeho Božího „Já“, které přebírá ve výjimečných situacích vaše vedení. Když vaše vnější Já Sám je umlčeno, bude tato síla působit jako osvícení nebo zvláštní inspirace do vašeho světa. Vy sami jste těmi, kdo ji vždy znovu omezuje. Zvykněte si na to přenechat vnitřnímu světlu, aby se projevilo. Dosáhnete toho tím, že odsunete do pozadí povrchnost, rozum a city. Můžete se naučit udržovat toto světlo ve stálém pohybu tím, že svůj život proložíte častými okamžiky ticha a svou pozornost na toto udržování zaměříte. Budete cítit, jak se vaše síly zněkolikanásobí. Zůstaňte soustředěni na toto spojení, které stále trvá, které však potřebuje uznání, aby se mohlo uplatnit. Vzývejte mne a Já vám budu pomáhat.“

 

 

CASSIOPEIA (Paprsek dvojče: Minerva), Elohim moudrosti říká:

 

„Smysl druhého paprsku je vnímání a osvícení, aktivní pozorování Božího plánu. Když jste se rozhodli konat Boží Vůli, můžete její záměry přijmout společně s návodem, jak je možno je uskutečnit.“

 

„Proto buďte tiší a nechte  Zlatožlutý plamen se projevit.“

 

„JÁ JSEM VEDOUCÍ LÁSKA, MOUDROST A OSVÍCENOST, KTERÉ SE PROJEVUJÍ VE VŠEM CO MYSLÍM, MLUVÍM A KONÁM. PŘIKAZUJI TĚMTO SILÁM, ABY DO MĚ STÁLE PROUDILY, ABY SE V MÉM ŽIVOTĚ MOHL USKUTEČNIT BOŽÍ ŘÁD.“

 

„VE JMÉNU MÉHO BOŽSKÉHO „JÁ JSEM“ DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI DRUHÉHO PAPRSKU ZA VŠECHNA POUČENÍ A POKYNY, KTERÉ MNĚ NECHALY POZNÁVAT MOU CESTU.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

 

 

 

(3)

 

„ÚTERÝ“ – TŘETÍ PAPRSEK

 

Růžový plamen:  ČISTÁ BOŽÍ LÁSKA, VZÝVÁNÍ A TOLERANCE

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RŮŽOVÝ PLAMEN LÁSKY: NAPLŇ MNE A MŮJ SVĚT ZÁŘENÍM ČISTÉ BOŽÍ LÁSKY, KTEROU NEOSOBNĚ POSÍLÁM DO VEŠKERÉHO ŽIVOTA. MOJE MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ, MLUVA A JEDNÁNÍ JSOU NAPLNĚNY LÁSKOU. TRPĚLIVOST, ODPUŠTĚNÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ MOHOU SKRZE MNE PROUDIT DO VŠEHO ŽIVOTA. JÁ JSEM UTĚŠUJÍCÍ PŘÍTOMNOST PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU VEDENI NA MOU CESTU.“

 

„VY VELKÉ BYTOSTI TŘETÍHO PAPRSKU, DĚKUJI ZA VAŠE VŠUDYPŘÍTOMNÉ VYZAŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY, KTERÁ STÁLE PROTÉKÁ ATMOSFÉROU A ŽEHNÁ VŠEMU ŽIVOTU.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

MAHA CHOHAN (Paolo Veneziano), dříve Chohan třetího paprsku, říká:

 

„Ve všepronikající „Boží Lásce“ je skryt každý proud života, úplně lhostejno, co se stane. Tato čistá „Boží Láska“ je základem a příčinou života a nic ji nemůže zmenšit. Všechny obtížné životní zážitky se uložily do našeho nižšího Já. „Boží Láska“ stojí vysoko nad tím a všechny pozemské události jsou zahrnuty ve velkém plánu proudu života.“

 

„Tak spěchá proud života skrz inkarnace, učí se, vyrovnává chyby, klade nové příčiny pro příští zosobnění a stále jej vede a nese „Boží Láska.“ Jestliže na vše nahlížíme z tohoto vznešeného hlediska, blednou všechny pozemské události.“

 

 

Nanebevzetá Mistryně ROWENA, Chohan Třetího paprsku, říká:

 

„Idea, nebo Boží plán pro každý z proudů života je pevně určen od počátku všech dob. Předvídá splnění stále vyšších stupňů vývoje. Láska vám bude pomáhat, abyste to měli lehčí. Láska je základ vašeho bytí, bez ní není nic. Není žádné univerzum bez Lásky, vůbec žádný život a proto, abyste se to naučili, jste tady. Já jsem vám stále nablízku a vždy připravena pomoci na vaše zavolání, když je potřeba vyzařovat Lásku.„

 

„Souvislost duchovních snažení naší „Země“ se stane jednoho dne viditelnou, až všichni uznají nutnost vyčistit je od lidských příměsí. Když potom extrakt jednotlivých učení bude vidět, je nutno všechna učení převést na jednoho jmenovatele. Tato doba přijde, až mnoho lidí uvidí a uzná své vlastní myšlenkové výtvory, až světlo tak zesílí, že pronikne každou substancí. Teprve potom budou úspěšné všechny snahy o mír ve světě. Nejdříve bude tento vývoj probíhat na úrovních pro nás neviditelných. Vaše energie bude pro toto gigantické dílo očisty nutně potřebná – dejte ji k dispozici a vědomě daná v Lásce sehraje značnou úlohu v běhu událostí – může být učiněno mnoho dobrého. Vaše služba nesmí být nikdy samoúčelná, ale má být vedena jedinou myšlenkou – být milujícím pomocníkem, který všechny schopnosti dává do služeb života.“

 

 

SAMUEL (Archaii: Caritas), Archanděl uctívání, říká:

 

„“Svatý elixíre života“ v srdcích lidstva, přivoláváme Tě ze spánku starých časů, aby ses opět vyvinul ve všepronikající oheň !“

 

„Ve vás vstoupil tento oheň do činnosti, ale musí svítit ještě krásněji, ještě zářivěji a musí proniknout celé vaše bytí. Potom se teprve stanete KRISTEM VE SKUTEČNOSTI !  Vaše pozornost by se měla ještě více nasměrovat na to, nic jiného není pro vás tak důležité, pro váš pokrok a pro procitnutí celého lidstva. Všechno vnější má proti tomu malý význam.“

 

„My přijdeme na vaše zavolání, abychom naším dechem rozdmýchali tento vnitřní oheň a abychom ho přivedli do plného záření, abyste se vy na psychické úrovni mohli stát našimi lepšími spolupracovníky a pomocníky. Když stojíte v Božím ohni, měli byste jako pán přes nízké říše nabídnout tento oheň, až nastanou události, které žádají vaše plné nasazení.“

 

 

ORION (Paprsek dvojče: Angelika), Elohim Třetího paprsku, říká:

 

„Přináším každému jednotlivému z vás plnost Růžového plamene, jako tavící, rozpouštějící, osvobozující duševní alchymie, která odstraní každou nedokonalost z vašich vzpomínek a citového světa, a která rozjasní vaše éterické tělo. Člověk neví, co s sebou nosí a jak hluboko je to pohřbeno v jeho podvědomí, jak vy říkáte. V něm jsou všechny vzpomínky a každá zkušenost ze všech vtělení skryty, od prvního dne, kdy váš proud života vypadl z milosti až do dnešního okamžiku. Boží plán znovu a znovu spojuje určité životní proudy, pokud v sobě ještě nesou nerozpuštěné vzpomínky.“

 

„Právě v této době k vám přicházejí proudy života, se kterými ještě nejste v dokonalém souladu. Vědomě nyní postavte obraz dokonalosti každého tohoto člověka před své duchovní oko. Otevřete se tomu, abych vám k tomu předal sílu svého cítění. Můj cit bezpodmínečně milujícímu odpuštění proti těmto proudům života. Když ho přijmete, ochrání vás to od každého zpětného úderu energií vašich minulých chyb. – Tak dává Boží milost každému člověku stále novou příležitost uvést vše do pořádku.“

 

„VELKÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI ŽIVOTA – LÁSKY, MOUDROSTI A SÍLY. VYLIJ BOŽÍ ESENCI LÁSKY DO SVĚTA NA AURU KAŽDÉHO PROUDU ŽIVOTA NA „ZEMI“. OSVĚTLI CELÉ LIDSTVO, NECH JE POCÍTIT BOŽÍ LÁSKU A BLAŽENOST A UKAŽ MU, ŽE TY JSI ŽIVOT VE VŠECH VĚCECH.“

 

„DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI, KTERÉ PŮSOBÍTE VE TŘETÍM PAPRSKU S RŮŽOVÝM PLAMENEM LÁSKY A SLIBUJI POSKYTNOUT SVOJI NAHROMADĚNOU ENERGII, ABY POŽEHNALA ŽIVOT.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

 

(4)

 

„STŘEDA“ – ČTVRTÝ PAPRSEK

 

 

Křišťálově bílý plamen:

 

ČISTOTA, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NANEBEVZETÍ

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM KŘIŠŤÁLOVĚ BÍLÝ PLAMEN, KTERÝ MNE A VŠECHNO, S ČÍM PŘIJDU DO STYKU, NAPLŇUJE. VOLÁM BYTOSTI A MOCI PLAMENE ČISTOTY, ABY MNE A VŠECHNY LIDI ZAHALIL VŠEPRONIKAJÍCÍM BÍLÝM SVĚTLEM, JEŽ ODVÁDÍ VŠECHNY PROUDY ENERGIE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT MOJE ZÁCHVĚVY.“

 

„ODPOROUČÍM ČISTOTU DO KAŽDÉHO ELEKTRONU SVÉHO TĚLA … OKAMŽITĚ SE ROZŠIŘUJE, ROZPÍNÁ A VŠECHNY STÍNY A POTÍŽE SE ROZPOUŠTĚJÍ.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr SERAPIS BEY, Chohan Čtvrtého paprsku a vůdce plamene nanebevzetí, říká:

 

„Staré tradice byly vždy zábranou pokroku a zdržují, odvracejí člověka od nových poznatků. Poutník na cestě světla má takové šaty, které ho tísní, a - abychom zůstali u našeho podobenství - má obléci nové, světlé a lehké oděvy, které propouštějí slunce a světlo. Přežité názory se musí bezpodmínečně změnit. Prudce vzroste připravenost lidí ke vzájemnému porozumění. Počátky je už vidět a pod tlakem poměrů se uskuteční. Pokud se to všechno nestane dobrovolně  z vnitřní připravenosti, bude se o to muset postarat ten tzv. Osud – přísný Mistr pro ty ještě váhající.“

 

„Působením stoupajících sil, které vlijí své proudy do života, vzchopíte se a získáte odvahu také vy, učedníci. Nic nesmí vaše srdce zatěžovat. V důvěře ve vítězství světla rozepněte své perutě, které vás vynesou do čistých výšin Lásky a Důvěry. Odtud poznáte, že všechno má svůj hluboký smysl, a že vaše práce přispívá k tomu, že ještě může být mnoho zmírněno a mnohému zabráněno z toho, co jinak za nesnáze na lidstvo přijde. Probuzení vašich sil světla vás připraví na to, abyste poskytovali různé pomoci a sloužili světlu jako vodiči, jako vůdci.“

 

 

APEL NA MISTRA SERAPISE BEYE

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, POKLÁDÁM SE PŘED OLTÁŘ NEJVYŠŠÍ HARMONIE VAŠEHO BOŽSKÉHO TROJOHNĚ, CO SÁLÁ TAKÉ V NAŠICH SRDCÍCH. Z TOHOTO SVATÉHO STŘEDU NAŠEHO BYTÍ PROSÍM A ŽÁDÁM O PŘÍTOMNOST VAŠEHO BÍLÉHO OHNĚ – ASCENSAO, ABYCH ZVÝŠIL A URYCHLIL VIBRACI AUTENTICKÉ BOŽÍ LÁSKY VE MNĚ. MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI, VYPLNĚN LÁSKOU, VOLÁM PO TVÉ PŘÍTOMNOSTI! MAJESTÁTNÍ SVĚTELNÁ BYTOSTI, ROZZÁŘI SVÉ PRÝŠTÍCÍ BÍLÉ SVĚTLO VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH, TAK ABY BOŽÍ LÁSKA SE V NICH ZNOVU ROZEZNĚLA PO CELÉ PLANETĚ. JÁ JSEM V HLUBOKÉ SKROMNOSTI A S VELKOU TOUHOU TA BRÁNA OTEVŘENÁ, KTEROU TVÁ NEKONEČNÁ LÁSKA MŮŽE PROUDIT K UŽITKU LIDSTVA. VE JMÉNU SVATÉ BYTOSTI „KRISTOVY“ V NÁS A V KAŽDÉM ČLOVĚKU NA „ZEMI“ JSME TI NEKONEČNĚ VDĚČNI, MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI.“

 

 

GABRIEL (Archaii: Hope), Archanděl zmrtvýchvstání, říká:

 

„Pojem zmrtvýchvstání je křesťanstvu znám ponejvíce jen činy velkého Mistra z Nazaretu jako zmrtvýchvstání z hrobu a pozdější nanebevzetí.“

 

„Ale zmrtvýchvstání se děje stále, jak u každého člověka, tak i v přírodě. Zmrtvýchvstání je kouzelné zaklínadlo, když po dlouhém zimním spánku opět počíná vše růst a všechen život se začne obnovovat. Každý vědoucí může sílu Plamene zmrtvýchvstání použít pro své zdokonalení a pro své příští vítězství. Kéž by vaše srdce přijala síly zmrtvýchvstání, aby přispěly k obnovení zmrtvýchvstání povrchního člověka do Božího Kristova vědomí.“

 

 

CLAIRE (Paprsek dvojče Astrea), Elohim čistoty, říká:

 

„Žádná moc pozemského světa není schopna potlačit světlo v srdci člověka. Je nedotknutelné pro vše vnější. Myslete na to, že slupka, kterou nosíte, materie, která drží v zajetí váš skutečný život, není nic jiného, než krystalizace Božího Ducha, který vás oživuje, kterého v sobě nosíte – jehož částí jste.“

 

„Při tomto zhuštění se ztrácí vzpomínka na všechnu krásu říší světla a člověk věří, že je skutečným životem to, co může ohmatat, pochopit vnějšími smysly. Z těchto pout hmoty se musí opět osvobodit. Je proto vaší úlohou prosvětlit tělo duševní a tělo vnitřní.“

 

„Pomáháme vám vyčistit drobné částice, atomy a kroužící elektrony a zvláště meziprostory, ve kterých se temné substance pevně usadily. Toto všechno odtaje a zářící krása vašeho původního oděvu se opět objeví! Přijměte mou pomoc, kterou vám tak láskyplně nabízím.“

 

„Nezmenšujte čistotu negativními myšlenkami, nepromyšlenými slovy – zůstaňte skrytí !  Uchováváme tento vzor pro každého žáka a je na vás, abyste činili totéž.“

 

„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ BOHATÉ PLNOSTI VŠEHO DOBRÉHO PRO SVŮJ PROUD ŽIVOTA !“

 

„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ SVÉ VĚČNÉ MLADOSTI A KRÁSY, SVÉHO DOKONALÉHO VIDĚNÍ A SLYŠENÍ, SVÉ NEKONEČNÉ SÍLY A ENERGIE A SVÉHO DOKONALÉHO ZDRAVÍ !“

 

„DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI ČISTOTY A SIL VZKŘÍŠENÍ ZA VAŠI LÁSKU A VŠECHNY BOŽÍ DARY, KTERÉ VYZAŘUJETE PRO „ZEMI“ A PRO VŠECHEN ZDE SE ROZVÍJEJÍCÍ ŽIVOT.“

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

 

(5)

 

„ČTVRTEK“ – PÁTÝ PAPRSEK

 

 

Vrcholně zelený plamen se zlatě zabarvenou září:

 

PRAVDA, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNOST

 

 

„VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ ZASVĚCUJI SVŮJ ŽIVOT SVĚTLU A DOBRU TAK, ŽE MYSLÍM JEN DOKONALE, ŽE MOJE CITY ZŮSTÁVAJÍ KLIDNÉ, LÁSKYPLNÉ, DOBROTIVÉ, PŘIPRAVENÉ POMOCI A BLAŽENÉ, ŽE MOJE OČI VIDÍ DOKONALOST, MOJE RUCE ŽEHNAJÍ A UZDRAVUJÍ, ŽE MÉ NOHY JSOU POSLOVÉ DOBRA A MOJE TĚLO JE SILNÉ A PŘIPRAVENÉ KU POMOCI A PŘIPRAVENÉ BÝT BOHATÝM NÁSTROJEM, KTERÝ BOŽÍ DOKONALOST UVEDE V ČINNOST.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr HILARION, Chohan Pátého paprsku, uzdravování a pravdy, říká:

 

„´Zelené světlo´ znamená pro vás děti „Země“, že cesta je volná. Jestliže vzýváte Zelený plamen, jestliže jej uvedete do svých těl, on si už vybuduje cestu k uzdravování. On je ta cesta, která vede k dokončení vašich tělesných forem. Když vzýváte své přátele světla, aby vám seslali síly uzdravování, buďte přesvědčeni o tom, že tak učiní. Jen na vás záleží, jak dalece jste připraveni je přijmout. Ještě je možné, že vám něco chybí na průchodnosti pro Boží síly. Ještě je možné, že jste stále jste uvězněni ve svém pozemském Já, a toto Já vás ohraničuje, tvoří kolem vás zábrany.“

 

„Zelený plamen znamená ale také pravdu a pravda je dokonalostí. Ve světle Boží pravdy poznáte smysl své služby. Snažte se stále o pravdu ve svém vlastním srdci. K tomu náleží také čistota vašich pohnutek. Sloužíte celku, jestliže vidíte jako cíl osvobození života od všech nedokonalostí. Váš vlastní pokrok se tím také uspíší, to by však neměl být nikdy hlavní důvod vašeho namáhání. Toho si musíte být jasně vědomi. Boží plán vašeho života již nesnese žádné postranní cesty a okliky, uvolněte se ode všech osobních žádostí, neboť váš vlastní cíl může být dosažen jen pokrokem celku. Také to je důležitý aspekt pravdy, který někteří žáci ještě nepochopili. Pohlížejte na pozemský život z vyššího hlediska a vnější věci ustoupí do pozadí.“

 

„Stojíte ve světle Boží pravdy – nechte ji proudit do všeho, co tvoří váš život. Pravda je čistá a dokonalá a jestliže ji vyšlete před sebe na cestu, nemůže už kolem vás být nic nedokonalého. Světlo pravdy vyzvedne všechno, co je dobré a krásné a to nízké nechá opadat, neboť to není pravda !“

 

 

APEL NA ZELENÝ OHEŇ

 

„VE JMÉNU A CELOU MOCÍ MÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, VOLÁM PO VÁS - MILOVANÝ MISTŘE HILARIONE, MILOVANÁ SVATÁ MATKO MARIE, MILOVANÝ ARCHANDĚLI RAFAELI A ELOHIME VISTO! PROZAŘ, PROPAL, PROMYJ VAŠIM ZELENÝM PLAMENEM LÉČENÍ A OBNOVY KAŽDÝ CENTIMETR, KAŽDOU BUŇKU MÉHO FYZICKÉHO TĚLA, KAŽDOU ČÁSTICI A KAŽDÝ ORGÁN A UČIŇ TAK SKUTEČNOSTÍ JEHO DOKONALOU OBNOVU. VĚDOMĚ A NAVŽDY PŘIJÍMÁM TUTO NOVOU SKUTEČNOST A JSEM ZA NI NESKONALE VDĚČEN. JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PLNĚ VYLÉČEN.“

 

„AMEN“

 

 

RAFAEL (Archaii: Matka Maria), Archanděl uzdravování a posvěcení, říká: 

 

„Svítící světelné proudy jsou ty, které vás spojují s Božím světem, a zvláště tehdy budou mocné a plné síly, jestliže bude vaše vědomí otevřené a vzhůru pozdvižené. Tímto spojením do vás vtéká, vždy dle potřeby proud síly, který slouží vám a vaší práci, nebo který, posílený vaší energií, posíláte dále k požehnání života.“

 

„Vaše Božské Já je vodič těchto sil a vy jste Jeho část. Nikdy si nemyslete, že jste odděleni od svého Božího pramene. Jeho světlo do vás stále vtéká.“

 

„Jsme vděčni za každého pomocníka, který se připravuje k tomu, aby se stal středem pro hojivé síly – vzývejte mne, jestliže chcete přivést požehnání pro „Zemi“.“

 

„Žehnejte denně sami, když vaše oko vidí nedokonalé věci a proste za odpuštění za zneužití energie. Jen ten proud života je v největším nebezpečí, který se sám opět nepozvedne a který se o to stále znovu nepokouší.“

 

 

VISTA (paprsek dvojče: Kristall), Elohim Pátého paprsku, koncentrace, hudby a Vševidoucí oko Boží, říká:

 

„Už při světských činnostech denního života nemůžete nic dobře vykonat bez soustředění. Kde není soustředění, je jenom průměrnost, všeho se dotýkáte jen povrchně. Kdo se rozhodne pro vyzvednutí nad masy, kdo chce mistrně rozvinout alespoň jeden projev života, ten by měl sledovat svůj cíl důsledně. Podle síly koncentrace se potom dostaví rozvoj, působivost a mistrovství.“

 

„Také jako Elohim hudby a jako velký hudebník mám povinnost – a je mi radostí dbát na to – aby kosmický tón a symfonie veškerých systémů planet zněly v harmonii se všemi jinými systémy celé galaxie. Nechtěli byste také vy, kteří spolupracujete na vývoji lepšího světa, připojit svůj harmonický zvuk tak, že budete vysílat harmonické, léčivé a míruplné myšlenky a city, které přispějí k nádherné hudbě sfér ?“

 

„VE JMÉNU PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ JÁ JSEM DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI PÁTÉHO PAPRSKU ZA VAŠE SÍLY PRAVDY, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNÍ.“

 

„POSVĚŤTE MOJE NÍZKÁ TĚLA, ABY SE MOHLA VYVINOUT K DOKONALOSTI. UJMĚTE SE ZVLÁŠTĚ TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ NEVĚŘÍ NA VĚČNÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT A NAPLŇTE JE ROZUMEM A POROZUMĚNÍM, POZNÁNÍM PRAVDY, ABY ZNOVU NAŠLI VÍRU V BOŽÍ VŠEMOHOUCNOST A MOHLI VKROČIT NA CESTU DO VĚČNÉ SVOBODY.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

 

(6)

 

„PÁTEK“ – ŠESTÝ PAPRSEK

 

 

Zlatě a rubínově zbarvený plamen:

 

MÍR, POKOJ, UZDRAVOVÁNÍ, SLUŽBA A MILOSRDENSTVÍ

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM RUBÍNOVĚZLATÝ PLAMEN POKOJE A SLUŽBY:

 

„PROUDI DO KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA A PŮSOB SKRZE MNE POŽEHNANĚ NA VEŠKERÝ ŽIVOT, ABY VŠICHNI, S NIMIŽ PŘIJDU DO STYKU, CÍTILI TVOU LÁSKU, TVŮJ POKOJ A TVOU DOKONALOST. JÁ JSEM ŽEHNAJÍCÍ, HOJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ DO VŠECH STRAN PŘINÁŠÍ MÍR A HARMONII.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Velký Mistr JESUS CHRISTUS, nyní zastávající úřad Kosmického Krista, říká:

 

„Milovaný poutníku na stezce světla, měj mysl pozdviženou ke Kristu v tobě. Také během všedního dne by ti to mělo být možné. Už jsi zapomněl, odkud pocházíš ?  Pramen tvého života je světlo, čistá dokonalost. Nyní putuješ zpět ke svému prapůvodu, k prameni, který tě vyslal, abys sbíral zkušenosti v tomto pozemském světě.“

 

„Je nejvyšší čas probudit opět v lidech vědomí Krista. Všechny ty bytosti, které řídí osudy planety Země, jsou připraveny dát lidským dětem poslední popud, aby se nyní v tomto pozemském životě dozvěděly o důvodu svého bytí zde na Zemi. Minulá staletí byla naplněna činností těch, kteří nepoznali vnitřní světlo, kteří zapomněli, že jako křesťané měli splnit přikázání Lásky. A tak se teprve v této době probouzí v snaživých lidech poznání, že velký zákon lásky ke všemu živému musí nyní najít své naplnění.“

 

„Vašim učitelům velice záleží na tom, abyste nyní zákon Lásky jasně vyjádřili a zformovali a používali nejen vůči svým bližním, ale také i pro veškerý život na planetě „Zemi“ a zvláště pro ty, kteří ještě žijí v temnotě.  Ještě se nenaplnil nyní končící starý věk a tak jej nechte v jeho posledních výběžcích s vaší pomocí přece ještě dosáhnout úspěchu – jeho skutečného smyslu a cíle: připravit lidstvo na velké vylití Svaté životní esence, která dodá rázu „Vodnáři Aonovi“. Láska je podmínkou k uskutečnění tohoto cíle. Učiňte toto svým stálým předsevzetím: Žít Láskou, teprve potom se může uskutečnit Boží plán pro každého jednotlivce.“

 

 

APEL NA KRISTOVU PŘÍTOMNOST

 

„JÁ JSEM KRISTOVA PŘÍTOMNOST, ZAKOTVENÁ V MÉM SRDCI, CO K SOBĚ PŘITAHUJE MAGNETICKOU SÍLU JEHO LÁSKY K DOKONALÉ REALIZACI A PŘIJETÍ MÉHO OPRAVDOVÉHO BOŽSTVÍ. SPOČÍVÁM NYNÍ V TÉTO BOŽSKÉ PŘÍTOMNOSTI VE MNĚ. JÁ JSEM V JEJÍ ÚPLNÉ A DOKONALÉ MANIFESTACI. JÁ JSEM KRISTUS V ČINNOSTI NYNÍ A NAVŽDY. JÁ JSEM VÍTĚZNÝ VZESTUP NA NEBESA, CO PŘEDČÍ VŠE, CO JE POUZE LIDSKÉ !“

 

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT NEJČISTŠÍHO NEBESKÉHO PLÁNU CO HLÁSÁ: BŮH OTEC ŽIJE A PULSUJE V KAŽDÉM LIDSKÉM TVORU !“

 

„BUĎ VŮLE TVÁ JAK V NEBI, TAK I NA ZEMI.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM“

 

 

Nanebevzetá Mistryně NADA, Chohan Šestého paprsku, říká:

 

„Láska, pramen života, nás navzájem spojuje. Nechte ji také mezi sebou působit! Hleďte se spojit do kruhu, svazku lásky. Prociťujte, jak jasné proudy energie vámi protékají… Ponechte Lásku, aby se ve vás rozšířila, vědomě postavte své bližní, se kterými stále ještě nejste v harmonii, do pilíře záření lásky a uvidíte, co zažijete, že se vlny uklidní a problémy vyřeší.“

 

„Volejte mne každé ráno, dříve než začnete pracovat a nechte mne, abych vám ukázala, jak váš všední den probíhá, když společně se mnou uvedete Lásku do průběhu svého dne. Jestliže tak nějaký čas budeme společně pracovat, postačí pomyslet na jméno a pramen lásky bude vtékat do vašich potřeb.“

 

 

URIEL (Archaii: Dona Grazia), Archanděl služby, říká:

 

„Přijdu do vaší přítomnosti, abych posílil svým dechem světlo ve vašich srdcích, abych roznítil vaši Lásku a oddanost, které vás mají přivésti do takového stavu, abyste byli schopni dále poskytovati svou službu.“

 

„Vaši pomocníci z andělských říší nejsou jen něžné, líbezné bytosti, ale také mocní služebníci světla, se kterým umějí zacházet a dát vám je k dispozici. Spolupracujte ještě mnohem více s těmito andělskými bytostmi, které jsou vám v Lásce oddány, které vidí vaše snažení a namáhání, a chtějí pomoci uskutečnit ten velký cíl, o který se snaží celý duchovní svět. Vaši přátelé vás zahalí silným ochranným pláštěm, kdykoliv o to budete volat, neboť jestliže se ponoříte do nižších sfér, abyste tam prováděli očistu, je žádoucí, abyste se zahalili, abyste se obklopili silnou ochranou.„

 

 

TRANQUILITAS (Paprsek dvojče: Pacifica), velký Elohim míru, říká:

 

„Pokoj a harmonie, tyto Boží vlastnosti, které rozptýlí každou disharmonii, jsou cílem a úkolem lidských dětí planety „Země“. Já jsem Elohim, který střeží svatou vlastnost míru pro tento systém planet a leží mi na srdci, abych upozornil děti „Země“ na to, že tato ctnost se musí nejprve probudit v jejich nitru, jestliže se má mír uskutečnit ve vnějším světovém dění. Předtím se musí probudit ještě mnoho duší a poznat svůj Božský původ. Bude vaším velkým úkolem na tom pracovat a nevědomé poučovat, ponenáhlu, postupně odstraňovat disharmonie a v čistotě, odpovídající poměrům, dát život do služby „Celku“.“

 

„Váš úkol se kterým jste vstoupili do tohoto vtělení, je pomoci zajistit mír na této planetě a praktikovat svobodu beze všech omezení. Učte tomuto vědění a jeho používání také své bližní.“

 

„JÁ JSEM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ŽIVOT OPRAVDOVÉHO POKROKU A MÍRU NA „ZEMI“, JEDNOTY A SPOLUPRÁCE VŠECH LIDÍ A TAKÉ MÍRU SE ZÁKLADNÍ PRVOTNÍ ŘÍŠÍ AŽ DO DOBY, KDY BUDE USKUTEČNĚN BOŽÍ PLÁN PRO LIDSTVO NA „ZEMI“.“

 

„VY, VELCÍ SPRÁVCOVÉ SIL MÍRU, DĚKUJI VÁM ZA VAŠE MOCNÉ SLUŽBY PRO MNE A VŠECHNY LIDI.“

 

„ZAHALTE VŠECHEN ŽIVOT NA ZEMI DO UKLIDŇUJÍCÍHO MÍROVÉHO ZÁŘENÍ A ZAŽEHNĚTE - ZAPALTE V KAŽDÉM ČLOVĚKU PŘÁNÍ, ABY SE I ON SÁM STAL OHNISKEM MÍRU A POKOJE.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

 

(7)

 

SOBOTA – SEDMÝ PAPRSEK

 

Fialový plamen:

 

MILOST, SLITOVÁNÍ, SOUČET, VZÝVÁNÍ, TRANSFORMACE (PŘEMĚNA) A SVOBODA

 

 

„VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VYVOLÁVÁM FIALOVÝ PLAMEN PŘEMĚNY A PŘIJÍMÁM NYNÍ JEHO MOCNOU ČINNOST! ZA ZNEUŽITÍ BOŽÍ ENERGIE VZÝVÁM ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A NAPLŇUJI SVOJE NIŽŠÍ TĚLA A SVŮJ SVĚT OČISTNÝMI, PROMĚŇUJÍCÍMI SILAMI FIALOVÉHO ZÁŘENÍ. MOCNÁ „JÁ JSEM“ PŘÍTOMNOSTI DRŽ MNE PEVNĚ UZAVŘENÉHO V PILÍŘI FIALOVÉHO OHNĚ, KTERÝ VŠECHNO NEDOKONALÉ VE MNĚ A KOLEM MNE PŘEMĚNÍ V DOKONALÉ A DEJ MI VŠE, CO POTŘEBUJI K VYKOUPENÍ, ABYCH MOHL VSTOUPIT NA NEBESA A BÝT SVOBODNÝ !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

Nanebevzetý Mistr SAINT GERMAIN (Plamen dvojče: Potria), Chohan sedmého paprsku (nám začínajícího 2 000 letého cyklu), říká:

 

„Vy, děti nového věku jste následovali „Boží plán“, který vás spojil s přáteli světla, kteří vás předešli. Tito vaši přátelé ve světle vám podávají ruku, aby vás znova vedli, neboť my víme, že můžete zářícího cíle dosáhnout. Vedlejší cesty, kterými jste v dřívějším životě chodili, jsou již za vámi. Žijete v přítomnosti, dnes s vědomím, že spolupracujete na příchodu lepší doby.“

 

„Vy, přátelé mého srdce, zůstaňte trvale na této cestě. Obsahuje všechno, co kdy můžete potřebovat ke svému zdokonalení – partnerství s velkými „Nanebevzetými“ bytostmi světla, které od Aonů řídí osudy universa (vesmíru) – blaženost, která vám bude přidělena, jestliže budete působit jako takový partner na fyzické úrovni. „

 

„Máte možnost nechat změnit a nechat rozplynout to, co ještě ve skrytu trvá ve vzpomínkách. Dostali jste k tomu do rukou nástroj – proměňující a očišťující síly, které už tak dlouho používáte. Působí ve vašem životě, očišťují a osvobozují vás od pout minulých časů a všechny potíže se zvolna rozplývají. Buďte na stráži před našeptáváním svého nižšího Já, které by se rádo dostalo do popředí.“

 

 

APEL NA FIALOVÝ OHEŇ

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V NITRU MÉHO SRDCE, MILOVANÝ ASCENSIONADO MISTŘE SAINT GERMAINE, ARCHANDĚLI EZEQUIELI, SVATÁ AMETHYSTO, MOCNÝ ARCTURE, VELKÝ SAJTRU, MILOVANÁ KWAN YING A VŠICHNI OSTATNÍ, CO SLOUŽÍTE ZEMI FIALOVÝM OHNĚM, VYZNÁVÁM VÁM LÁSKU SVÉHO SRDCE A VOLÁM VÁS VŠECHNY, ANDĚLÉ FIALOVÉHO OHNĚ,

 

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY

 

KAŽDÝM MÍSTEČKEM NAŠICH TĚL, FYZICKÉHO, ÉTERICKÉHO, EMOCIONÁLNÍHO, A MENTÁLNÍHO, KAŽDÝM CENTIMETREM NAŠÍ AURY, NAŠÍ ČINNOSTÍ, NAŠIMI PŘÍLEŽITOSTMI, V NAŠICH DOMOVECH, NA NAŠICH PRACOVIŠTÍCH.“

 

„UČIŇTE TAK KAŽDÉ OSOBĚ, KAŽDÉ SITUACI, KAŽDÉMU MÍSTU, KAŽDÉ VĚCI, CELÉ ELEMENTÁRNÍ ŘÍŠI, CELÉ PŘÍRODĚ, PTACTVU, ČTYŘNOHÝM TVORŮM, KAŽDÉMU ŽIJÍCÍMU TVORU V TOMTO MĚSTĚ, V TÉTO ZEMI, NA CELÉM SVĚTĚ, NA CELÉ PLANETĚ.“

 

„UČIŇTE A UDRŽUJTE TUTO OČISTU, DOKUD NEBUDOU VEŠKERÉ NEGATIVNÍ VÝTVORY LIDSKÉ MYSLI, VEŠKERÉ NEGATIVNÍ PŘÍČINY A ZÁRODKY PŘEMĚNĚNY V PRŮZRAČNOST A ČISTOTU, ZDRAVÍ A KRÁSU, SVOBODU A BOŽÍ DOKONALOST.“

 

„MILOVANÝ JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

EZEQUIEL (Archaii: Amethysta), Archanděl vzývání a proměny, říká:

 

„Odpouštějící a očišťující síla „Fialového plamene“ je svatý proud milosti Boží Lásky. Samotnou karmu jednoho pozemského života by často jeden člověk neunesl, mohl by být rozdrcen tou tíží, kdyby byla velikost Boží milosti předvídavě neopatřila tyto očišťující a rozpouštějící síly. Také, aniž by to lidé věděli, po celé věky protékal tento proud milosti atmosférou, řízen a střežen těmi Božími posly, kteří se této službě Lásky zasvětili. Lidským chápáním není možno změřit, jaké množství energie bylo zapotřebí, aby se znovu a znovu odstraňovaly alespoň ty největší nedokonalosti.“

 

„Jestliže se mohou už nějakou dobu dovídat o těchto mocných, očistných plamenech také ne dosud nanebevzetí lidé, můžeme za to děkovat rovněž snahám Velké hierarchie. Úspěch, který se dostavil při spolupráci se žáky, ospravedlňuje vydanou energii, a kdyby každý učedník vykoupil jenom svoje vlastní, špatně znějící výtvory, bylo by už mnoho učiněno.“

 

„Protože jste nyní převzali dodatečnou úlohu pomoci vykoupit karmu mas, jsme vám velmi zavázáni. Říkám vám to velmi rád, když vidím, jak vážně a horlivě plníte tento úkol. Nepociťujte jako křivdu, jestliže se do okruhu vaší aury dostane nějaká špatně znějící energie, neboť ještě stále je mezi těmi, kteří nebyli vzati na nebesa, málo ohnisek, která umí tuto energii rozpustit.“

 

 

ARCTURUS (Paprsek dvojče: Diana), Elohim vzývání, rytmu a svobody, říká:

 

„Používání Fialového plamene je zrovna taková věda jako každá jiná, kterou znáte z fyzického světa. Fialový oheň je inteligentní substance, kterou můžete používat. Každý, kdo se snaží s tímto působit, může to uvést v činnost pro svá nižší těla, stejně tak pro svůj domov a své záležitosti, pro celou planetu a všechny příslušné a ještě nevyvinuté říše. Jestliže tento plamen vzýváte a učiníte viditelným, stane se ihned účinným, aby zvýšil záchvěvy energie a přinesl všemu životu volnost.“

 

„JÁ JSEM PILÍŘ FIALOVÉHO OHNĚ, STŘEDISKO KOSMICKÝCH ENERGIÍ, KTERÉ MAJÍ NA VŠE NEGATIVNÍ ROZPOUŠTĚJÍCÍ, OČIŠŤUJÍCÍ PŮSOBENÍ, KTERÉ ROZPOUŠTĚJÍ VŠE NEGATIVNÍ.“

 

„MILOVANÝ NANEBEVZATÝ MISTŘE A KOSMICKÉ BYTOSTI, KTEŘÍ PŮSOBÍTE NA SEDMÉM PAPRSKU, DĚKUJI VÁM S VELKOU LÁSKOU A ÚCTOU ZA SÍLU PROMĚŇOVÁNÍ A SVOBODU PRO MNE A CELÉ LIDSTVO.

 

SLIBUJI, ŽE SVŮJ ŽIVOT, SVOJE SVĚTLO A SVÉ ENERGIE, KTERÉ JSEM NASBÍRAL, UVOLNÍM A BUDU POMÁHAT USKUTEČŇOVAT SVOBODU PRO VŠECHNY LIDI NA „ZEMI“.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

 

VZÝVÁNÍ PRO VEČER

 

 

„MILOVANÁ VŠEMOHOUCÍ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ VE MNĚ A MILOVANÝ „KRISTE !“ OHLÉDNĚTE SE NA CELÝ PROUD MÉHO ŽIVOTA A ŘEKNĚTE MI, CO MÁM JEŠTĚ ZLEPŠIT. UVOLNĚTE SVÝMA MILUJÍCÍMA SVĚTELNÝMA RUKAMA Z MÉHO KAUZÁLNÍHO TĚLA ENERGIE, KTERÉ JSOU POTŘEBNÉ K TOMU, ABY KAŽDÁ VINA BYLA VYROVNÁNA. DĚKUJI VÁM A PŘIJÍMÁM TO, JAKO BY MI TATO MILOST BYLA JIŽ PROKÁZÁNA.“

 

„JÁ JSEM MOCNÝ, PŘEMĚŇUJÍCÍ, SILNĚ DYNAMICKÝ FIALOVÝ PLAMEN, KTERÝ UVOLŇUJE, ROZPOUŠTÍ VŠECHNY MINULÉ I DNEŠNÍ OMYLY, JEJICH PŘÍČINY A PŮSOBENÍ A VŠECHNY NEŽÁDOUCÍ VÝTVORY, ZA NĚŽ JE ZODPOVĚDNÉ MOJE VNĚJŠÍ JÁ, A PŘEMĚŇUJE TO VŠE NAVŽDY V DOKONALOST.“

 

„JÁ JSEM PŘEMĚŇUJÍCÍ FIALOVÝ PLAMEN, KTERÝ OČISTNĚ PLANE, PROŠLEHUJE MÝM ÉTERICKÝM TĚLEM A ROZPOUŠTÍ VŠECHNY SKVRNY, ZAHALUJE JIZVY A PORANĚNÍ, AŽ SE STANE ČISTÝM, BEZ POSKVRNY A JASNĚ TŘPYTIVÝM,“

 

„JÁ JSEM ZAHALEN DO ZÁŘENÍ ODPUŠTĚNÍ A ČISTOTY, KTERÉ OSVOBODÍ MŮJ ŽIVOT ODE VŠECH NA NĚM LPÍCÍCH STÍNŮ. JÁ JSEM OHEŇ LÁSKY, KTERÝ KAŽDÉ ZNEUŽITÍ SVÉ ENERGIE OKAMŽITĚ VYROVNÁ A OPĚT NASTOLÍ HARMONII.“

 

 

MODLITBA MATKY MARIE

 

„BOŽE, „OTČE NÁŠ“, VĚŘÍM ŽE NÁS ZACHRÁNÍŠ PŘED VĚČNOU ZÁHUBOU. PROSÍM ZACHRAŇ „ZEMI“, NA KTEROU JSI POSLAL SYNA SVÉHO, „V SRDCI“ JEDINÉHO PÁNA NAŠEHO, JEŽÍŠE KRISTA.“

 

„JSI NAŠE JEDINÁ NADĚJE. BOŽE, „OTČE VŠEMOHOUCÍ“, POHLEĎ NA HŘÍŠNÍKY JAKO NA ZBLOUDILÉ SYNY A DCERY. JSI NAŠE NADĚJE, LÁSKA VĚČNÁ.“

 

„SMILUJ SE PROSÍME TĚ VROUCNĚ, NEB NEVIDÍME ŽÁDNÉ JINÉ VÝCHODISKO VE ZMATKU NAŠEHO ČASU Z NEBEZPEČÍ, KTERÁ HROZÍ NAŠÍ PLANETĚ A CELÉMU LIDSTVU.“

 

„POMOZ SVOJI LASKAVOU VŠEMOHOUCNOSTÍ, OTEVŘI SVOJI MILUJÍCÍ NÁRUČ A ZAŽEŇ STÍN SATANŮV. BOŽE, BUĎ MILOSRDNÝ K NEVĚŘE TOHOTO STOLETÍ. BOŽE SMILUJ SE NAD VĚDCI – OSVIŤ SVÝM DUCHEM JEJICH MYŠLENÍ.“

 

„SLITUJ SE NAD MALIČKÝMI, KTEŘÍ PŘIŠLI DO SVĚTA LŽI A KLAMU. SVOU PRAVDOU JIM ZASVIŤ DO DUŠE.“

 

„AMEN“

 

 

APEL DÍKY MISTRŮM

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V HLOUBI MÉHO SRDCE. VAŠE ŽIVOUCÍ ENERGIE A VAŠE INTELIGENCE MI DÁVAJÍ SCHOPNOST ČÍST, CHÁPAT A REALIZOVAT VAŠE SLOVA A ČINIT VŠE, CO SE ODE MNE OČEKÁVÁ. JSEM DO HLOUBI DUŠE VDĚČEN TÉTO ŽIVOTNÍ ENERGII, MILOVANÝ MISTŘE EL MORYA (A DALŠÍ MISTŘI (NEBO JINÝ MISTR)), ŽÁDÁM VÁS, PONECHTE MNE VLIVŮM VAŠÍ LÁSKY, VAŠICH SCHOPNOSTÍ, ABYCH TAKÉ JÁ UMĚL VŽDY POUŽÍT VAŠEHO UČENÍ K ÚTĚŠE LIDSTVA A BLAHOSLAVENÍ BOHA OTCE - MATKY.“

„AMEN“

 

 

APEL NA OCHRANU

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ ZAKOTVENÁ V MÉM SRDCI A MILOVANÁ ASTREO. UZAVŘI MNE A MŮJ SVĚT DO VAŠEHO KOSMICKÉHO KRUHU A DO VAŠEHO MEČE Z MODRÉHO OHNĚ !“

 

„UZAVŘI, UZAVŘI, UZAVŘI VŠECHNY BYTOSTI, VEŠKERÝ LIDSKÝ TEMPERAMENT, VEŠKEROU FYZICKOU HMOTU, VEŠKERÝ LIDSKÝ VÝTVOR ODDĚL ODE MNE A TAKÉ COKOLIV, CO EXISTUJE MIMO MNE JAKO ZJEVNÉ NEBEZPEČÍ. UZAVŘI DO VAŠEHO KRUHU, ROZPUSŤ A PŘETVOŘ, NAHRAZUJÍCÍ TOTO VŠECHNO KOSMICKÝM OHNĚM PRŮZRAČNÉ ČISTOTY, HARMONIE A DOKONALOSTI V JAKÉKOLIV FORMĚ A TAKTO VŠE UDRŽUJ PO CELOU VĚČNOST !“

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V MÉM SRDCI A MILOVANÝ CLAIRE, VY VELIKÝ ELOHIME ČISTOTY A ČIROSTI, NAPLŇ, NAPLŇ, NAPLŇ KAŽDOU ČÁSTEČKU MÝCH TĚL – FYZICKÉHO, ÉTERICKÉHO, EMOCIONÁLNÍHO A MENTÁLNÍHO VAŠIM KOSMICKÝM OHNĚM ČISTOTY, PROČISTI, PROČISTI, PROČISTI CELOU MOJI BYTOST, MŮJ SVĚT, MOJI ČINNOST, UDRŽUJÍC MNE ZAPEČETĚNÉHO  VE VAŠI OVÁLNÉ ČIROSTI NEJMÉNĚ TŘI METRY VE VŠECH SMĚRECH. PROSÍM A ŽÁDÁM TO TAKÉ PRO MOJI RODINU, PRO ČLENY „MOSTU KE SVOBODĚ“ A PRO CELÉ LIDSTVO.“

 

„Z CELÉHO SRDCE DĚKUJI.“

 

„CHVÁLA A DÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM““

 

 

APEL NA SPOLUPRÁCI

 

„VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ JSEM VDĚČEN ZA PŘÍLEŽITOST KE SPOLUPRÁCI NA DÍLECH NAŠICH MISTRŮ ASCENCIONADOS A KOSMICKÝCH BYTOSTÍ – K REALIZACI BOŽSKÉHO PLÁNU, URČENÉHO PRO PLANETU „ZEMI“ A JEJÍ LIDSTVO.“

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM“ UJMI SE ORIENTACE A KONTROLY NAŠICH NIŽŠÍCH TĚL A NAŠEHO SVĚTA! NAPLŇ TENTO PROSTOR SVOU VIBRACÍ, AŤ SE Z NĚJ UTVOŘÍ MOHUTNÝ ZDROJ SVĚTLA, JÍMŽ PLYNOU MEZI NÁS A SKRZE MNE VŠECHNY BOŽSKÉ DOKONALOSTI, ABY POŽEHNALY ŽIVOTU.“

 

„Z HLOUBKY SRDCE SVÉHO VÁM DĚKUJI.“

 

 

APEL NA ASCENSAO (VZESTUP)

 

„MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, VY ZÁRODEK A PODSTATA VŠEHO CO EXISTUJE, ZAKOTVENÁ V SRDCÍCH CELÉHO LIDSTVA, ZBOŽŇUJI VÁS A MILUJI VÁS. UZNÁVÁM VÁS JAKO TVŮRCE A DÁRCE MÉHO ŽIVOTA, SVÉ INTELIGENCE, SVÉ SUBSTANCE A VŠEHO, CO „JÁ JSEM“ A CO VLASTNÍM !  UDRŽUJ MNE OBKLOPENÉHO TVÝM SVĚTLEM A LÁSKOU, TVOU MOUDROSTÍ A MOCÍ VÍTĚZNÉ REALIZACE !

 

„OCHRAŇUJ A VEĎ MNE, DEJ MI OSVÍCENÍ PRAVDY, ABYCH DOŠEL KE VZKŘÍŠENÍ.“

 

„VY MILOVANÍ MISTŘI NA NEBESÍCH, VY VELKÉ BYTOSTI KOSMICKÉ, VY 7 ELOHIMŮ, 7 ARCHANDĚLŮ, 7 CHOHANŮ A ZVLÁŠTĚ VY: „MILOVANÝ MISTŘE SAINT GERMAINE, MISTŘE EL MORYA, BOŽSKÝ LORDE, MISTŘE JEŽÍŠI, MATKO MARIE, MAHA CHOHANE A MISTŘE SERAPISI BEYI A VAŠE BRATRSTVO V LUXORU“ - VĚNUJI VÁM SVOU LÁSKU A VDĚČNOST! SLYŠTE MODLITBU A VOLÁNÍ ZE SRDCÍ! OCHRAŇUJTE MNE A VŠECHNY, ABYCHOM JEDNOHO DNE, NA KONCI NAŠICH INKARNACÍ, DOSÁHLI BEZE ZBYTKŮ ASCENSAO.“

 

„PLÁPOLEJ, PLÁPOLEJ BÍLÝ OHNI, OHNI VSTUPU NA VÝSOSTI VŠEMI NAŠIMI TĚLY, FYZICKÝM, ÉTERICKÝM, EMOCIONÁLNÍM A MENTÁLNÍM A VŠEMI NAŠIMI TUŽBAMI A VYZVEDNI TOTO VŠECHNO AŽ K BOŽSKÉ DOKONALOSTI.“

 

„MÁTE ZA TO MOU HLUBOKOU A NEKONEČNOU VDĚČNOST.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT.“

 

 

APEL PRO HARMONII ELEMENTŮ

 

„APELUJI K TOBĚ, NEJVYŠŠÍ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ “JÁ JSEM“ A MILOVANÝ „TROJOHNI“ V MÉM SRDCI! DARUJ A ROZŠIŘ CELOU SVOU LÁSKU TAKÉ VŠEM ELEMENTŮM – ZEMI VODĚ, OHNI A VZDUCHU !  POŽEHNEJ JIM, OČISTI JE A VYSVOBOĎ JE NAVŽDY ODE VŠEHO NEDOKONALÉHO, ODE VŠÍ VINY A ZÁRODKŮ, CO JIM BYLY VNUCENY OD POČÁTKU SVĚTA ČLOVĚKEM.“

 

„PŘEMĚŇ VŠE NA HARMONII A POKOJ !  UDĚLEJ VŠE PRO TO, ABY SE OBNOVILA SPOLUPRÁCE MEZI ŘÍŠÍ LIDSKOU A ŘÍŠÍ ELEMENTŮ, TAK JAK TO OTEC STVOŘITEL PLÁNOVAL NA TÉTO ZEMI. BUĎ VŮLE JEHO NYNÍ A NAVŽDY.“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

APEL NA OCHRANU BÍLÉHO SVĚTLA

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST VŠEMOHOUCÍHO BOHA, MĚ ZAHALUJÍCÍ DO SVÉHO PULSUJÍCÍHO A STŘÍBŘITÉHO PLÁŠTĚ SVĚTLA.“

 

„UDRŽUJE MNE NEVIDITELNÝM A NEZASAŽITELNÝM PŘED JAKÝMKOLIV LIDSKÝM VÝTVOREM A VÝMYSLEM – PRÁVĚ TEĎ A TAKÉ NAVŽDYCKY !“

 

 

APEL NA OCHRANU SVĚTLEM

 

„MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V MÉM SRDCI A MILOVANÝ MAHA CHOHANE! ZAHAL MNE A UZAVŘI DO SVÉHO TŘPYTIVÉHO PLÁŠTĚ BÍLÉHO SVĚTLA. UZAVŘI MNE PEVNĚ NYNÍ A JEDNOU PROVŽDY DO PULSUJÍCÍHO PRSTENU OCHRANY, KTERÝ MNE ČINÍ NEPORAZITELNÝM A NEZRANITELNÝM VŮČI VŠEMU, CO JE LIDSKÉ VE MNĚ A OKOLO MNE, VŮČI VŠEMU, CO JE PROTI MNĚ !“

 

„JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

 

APELOVÁNÍ – MODLITBA K ANDĚLU ÚTĚCHY OD SVATÉHO AEOLA

 

(ESPIRITO SANTO PLANETÁRIO)

 

„Ó LIDSTVO, CO TAK USILOVNĚ HLEDÁŠ ÚTĚCHU A KONEC VŠECH ZOUFALSTVÍ, NEMOCÍ A UTRPENÍ !“

 

„Ó LIDSTVO, CO STOLETÍ ZA STOLETÍM PŘIKOVÁNO JSI V TEMNOTÁCH A OKOVECH SVÉHO VLASTNÍHO NITRA !“

 

„Ó ŘÍŠE ELEMENTŮ, VĚZNI NEKONEČNÉHO TOKU MYŠLENEK A CITŮ LIDSKÉ MASY !“

 

„Ó ANDĚLÉ MILÍ A BÍLÍ, JEJICHŽ KŘÍDLA SVÁZÁNA MARNĚ TOUŽÍ PO LETU A NÁVRATU DO VLASTI !“

 

„Ó TVOROVÉ ČTYŘNOZÍ, CO NEOVLÁDÁTE ŘEČ ANI SCHOPNOST MODLITBY, ANI NEMÁTE NIKOHO, KDO BY ZA VÁS TAM NAHOŘE PROSIL !“

 

„Ó MOCNÁ SÍLO ELEMENTŮ – VZDUCHU, VODY, ZEMĚ – CO JEN MILOSRDENSTVÍM BOŽÍM UDRŽOVÁNA JSI OD ZOUFALÉ EXPLOZE !“

 

„Ó MOCNÁ SÍLO OHNĚ, CO JEN MILOSRDENSTVÍM BOŽÍM JAKO ZRUČNÝ KOČÍ KROTÍŠ ČTYŘI BUJNÉ KONĚ !“

 

 

„VE JMÉNU BOHA NEJMOCNĚJŠÍHO, VE JMÉNU DUCHA SVATÉHO CELÉHO TOHOTO VESMÍRU, VOLÁM A VZÝVÁM SÍLY VELKÉHO „MOMENTA“ KOSMICKÉ ÚTĚCHY !“

 

„VYSÍLÁM A VYZAŘUJI TENTO OHEŇ ÚTĚCHY KAŽDÉMU ELEMENTU, KAŽDÉ DUŠI, DO KAŽDÉHO VĚDOMÍ.“

 

„NECHŤ JSOU VŠICHNI UTĚŠENI !  NECHŤ SKONČÍ UTRPENÍ A HRŮZY !“

 

„Ó MOCNÝ, VĚČNÝ BOŽE, KTERÝ JSI MI POSLAL OTEVŘENÉ A CITLIVÉ DUŠE, VĚRNÉ ŽÁKY, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI A PŘIPRAVENI POMÁHAT MI PŘI ROZDĚLOVÁNÍ ENERGIE MÉ BYTOSTI TADY NA „ZEMI“ !“

 

„JSEM NEKONEČNĚ VDĚČEN TĚM, KTEŘÍ MI UMOŽNILI ZAKOTVIT MOJI SUBSTANCI VE HMOTNÉM SVĚTĚ. TAKTO MOHOU PROUDY A PROUDY SÍLY KOSMICKÉ ÚTĚCHY PROLÍNAT DO OTEVŘENÝCH VĚDOMÍ JAKÉHOKOLIV TYPU ŽIVOTA NA „ZEMI“.“

 

„Ó MOCNÉ LEGIE ANDĚLŮ, DÉVŮ, SERAFÍNŮ, A CHERUBÍNŮ, CO SLOUŽÍTE POD VLAJKOU KOSMICKÉ ÚTĚCHY, POSPĚŠTE VY VŠICHNI A PŘINESTE KAŽDÉMU ELEKTRONU TÉTO PLANETY VAŠI ÚTĚŠNOU VIBRACI.“

 

          „TAK JEST“               AÉOLO  

                   ESPIRITO SANTO PLANETÁRIO

 

 

 

MANTRA FIALOVÝ OHEŇ

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

TEĎ VE MNĚ PŮSOBÍCÍ,

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JEN PŘEDNÍM SKLÁNÍM LÍCI

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JEŽ PLÁ KOSMICKOU PLÁNÍ,

JÁ HOŘÍM SVĚTLEM BOŽÍM

JEŽ ZÁŘÍ BEZ USTÁNÍ

 

JSEM FIALOVÝ PLAMEN

JAK Z NITRA SLUNCE LÁVA,

JSEM BOŽÍ SVATÁ SÍLA

JEŽ SVOBODU VŠEM DÁVÁ

 

 

 

MODLITBA K OTCI

 

„NEJMILEJŠÍ A VŽDY UCTÍVANÝ OTČE, KTERÝ PANUJEŠ NAD VŠEMI PROSTORY! JAK JE TO KRÁSNÉ, MOCI VYSLOVOVAT TVÉ JMÉNO. TVOJE LÁSKA PRONIKÁ VŠEMI PROPASTMI STVOŘENÍ A UCHVACUJE NAŠE SRDCE. PROSÍM TĚ ZA VŠECHNY BRATRY A SESTRY NA „ZEMI“. DEJ JIM SVÉ SVĚTLO A TVŮJ OHEŇ! ODPUSŤ JIM VŠEM JEJICH URÁŽKY, KTERÝCH SE TITO VŮČI TOBĚ DOPUSTILI. POMOZ JIM, ABY DOKÁZALI ODPUSTIT SVÝM BRATŘÍM, KTEŘÍ NEDOKÁŽOU MILOVAT.“

 

„VYMYŤ VEŠKERÝ HŘÍCH Z CELÉHO „KOSMU“ I ZE „ZEMĚ“. PROSÍM TĚ O TO, ABY VŠECHNY TVOJE DĚTI TĚ MOHLY POZNAT. OTČE NÁŠ, DEJ, ABY TĚ MOHLY VĚČNĚ MILOVAT.

 

„PROSÍM TĚ, VYSLYŠ NÁS A DARUJ NÁM VŠEM RADOST A MÍR V POZNÁNÍ.“

 

 

1504.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem – 4. výročí spolupráce (299).        (Přijal Ivo A. Benda)

7.9. 2001.   14:28-14:53 hodin.

                                                                        Místo : Česká Lípa, pošta 6.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, 4 roky naší vzájemné komunikace a spolupráce. Ano, udělal jsi za tu dobu obrovskou změnu, hlavně v duchovním růstu, a ten je podmíněn kvalitou a množstvím práce světelné dle svého osobního plánu života, který máš připraven. Ano, naše společná práce má zde v českých zemích a i ve světě své plody a je to další velký PRŮLOM vašich informací světelných do této Tmy – loutkové scény Temnoty.

 

Ano, řada lidí se dále probouzí z dlouhého „zimního spánku“ a bude se podílet na práci světelné rodiny zde, na planetě Zemi. Vidíš milý Ivo, jak tito „duchovní“ a „čelní“ představitelé vaší společnosti jen s obtížemi zvládají naše informace a dosud nebyli schopni učinit konkrétní kroky v navázání spolupráce s námi, Vesmírnými lidmi. Týká se to vašich prezidentů – Václava Havla a Rudolfa Schustera, dále vládních představitelů, ale i tzv. „duchovních“. Nikdo z těchto lidí bohužel, přes nabízenou spolupráci se s námi nespojil a neustále se motají pod taktovkou Sil temna v domnění, že vše, co dělají, je to správné a prospěšné pro lidi. Pravý opak je pravdou.

 

Tím, že dále takto jednají, vedou tuto společnost do stále hlubší propasti, ze které nebude úniku. Víš, co mám na mysli – je to připravovaný další – vyšší stupeň ovládání myslí lidských – pomocí informačních technologií s mikročipy. Všechny segmenty tohoto systému jsou v těchto letech budovány s horečnou (křečovitou) intenzitou, a to tak, že v USA jsou zaváděny jako pilotní projekty, a pak odzkoušené se aplikují v dalších zemích této planety. Jsou to systémy mobilní komunikace, internetu, peněžní systémy včetně slučování měn (nyní euro v Evropě), zavádění jednotné státní správy, příprava mobilního internetu, mikročipový identifikační systém (občanské průkazy – mikročipové karty) ISO 9000 .... . Lidé horečně realizují vlastní damoklův meč a dělají to tak horečně (ze své svobodné vůle), že toto se zájmem a znepokojením sleduje celé Pravé Stvoření (biliony bytostí).

 

Naše pomoc je 52 let odmítána a tak uvidíme, jak se situace s tímto lidstvem bude vyvíjet.

 

Dále ti chci sdělit, že dále více lidí se již vědomě připravuje na svůj vzestup společně s planetou Zemí a stále více budují svá světelná těla. Ano, vše se stále urychluje, je třeba být láskyplný a harmonický a stále pomáhat dalším bratrům a sestrám v tomto vzestupu. Proto tedy můžeš dále pracovat na svém světelném poslání a pomáhat tak celému Stvoření a Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, námi tolik milovanému.

 

Ano, toto ti předal ke 4. výročí našich kontaktů s láskou v srdci milý Ivo Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky milý Ivo. Ano, je radostné pozorovat, jak si vedeš ve svém světelném poslání, které máš již z velké části splněno.

 

Ano, pomáháme ti a stále budeme, zkoušky však zvládáš dobře a to je výhradně tvé rozhodnutí milý Ivo, jak obstojíš. Ano, nyní se těšíme na toto naše milé setkání zítra v Praze na Pražském Hradě, ano, bude to krásné a moc se na toto II. sympozium lásky těšíme. Proudy lásky ti také posílají bratři a sestry z našich lodí všude nad tebou – Českou Lípou, která je takto přímo zaplavena.

 

S láskou a radostí v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám milí přátelé, děkuji Ti Stvořiteli prvotní za toto krásné spojení. Spojení se odehrálo na poště při hluku asi patnácti lidí.  S láskou v srdci   Ivo.

 

 

1505.  O II. světovém sympoziu lásky v Praze (300).        (Přijal Ivo A. Benda)

10.9. 2001.   15:03-15:25 hodin.

                                                                        Místo : Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu předat nové informace.

 

Vaše II. světové sympozium o lásce v Praze proběhlo v nádherné atmosféře a účastnilo se jej fyzicky 260 lidí, z toho 150 v meditaci na 2. nádvoří Pražského Hradu. Opět tato velká meditace měla řadu funkcí, podobně jako loni (viz sdělení 1154 – pozn. zpracovatele), pouze funkce médií byla již Stvořitelem naším milovaným vypuštěna. Není totiž nutné opakovaně oznamovat lidem tyto akce (formou překroucených informací), neboť ten, kdo má o toto skutečný zájem, sám začne spolupracovat. Takže ostatní funkce byly zachovány a tak jsme se radovali z mocného účinku tohoto našeho snažení. Je to především další impuls k proudění tohoto významného energetického místa, který jste mohli vnitřním zrakem sledovat jako bílý proud obklopený spirálami v různém zabarvení, převážně modrými až fialovými. Ano, tímto se dále ukotvuje přítomnost Pána Ježíše Krista na planetě Zemi (kterého také mnozí v tomto sloupu energie vnímali v nadpozemské velikosti), a dále je jeho síla a láska dále ukotvována do většiny lidských duší, které se této meditace zúčastnily, a to jak fyzicky, tak mentální účastí.

 

Ano, rozhodující mocný výtrysk této meditace se uskutečnil po 10:30 hodině a zaplavil nejen Pražský Hrad, ale celou Prahu, země české a střední i celou Evropu. Bratři a sestry na lodích vesmírných se připojili a zesílili a nasměrovali tyto mocné láskyplné energie na nejbolavější místa planety Země. Tím jsme všichni naší planetě ulevili, a tak to bylo výborné.

 

Počasí již den před tím bylo deštivé a chladné (očista) a setrvalo takto až do přípravy meditace v 10 hodin, kdy již svítilo na vás Sluníčko a v mracích se vytvořil velký otvor modré oblohy. Toto bylo až do konce meditace (do cca 11 hodin), kdy se opět otvor uzavřel a dokonce drobně mrholilo. Vaše hezké povídání v nádherných zahradách Belvedéru pak provázelo převážně polojasné počasí a také cestou domů, kdy jste mnozí mohli vidět duhu, symbol převibrování. Ano, máme všichni zde velkou radost z naší práce světelné a z toho, jak tito lidé účastnící se fyzicky překonali množství překážek – zkoušek před touto akcí. V loňském roce to byla převážně média, letos to bylo hlavně očistné počasí.

 

Takže vám všem držíme palce a přejeme hodně radosti k plnění vašich úkolů světelných.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou a radostí předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě milý Ivo srdečně zdravím a posílám proudy lásky a děkuji za rozhodný díl organizace této akce. Ano, bylo rozesláno mnoho letáků a e-mailů, a tak byli vybráni skrze zkoušky Stvořitelem naším milovaným ti nejrozhodnější a nejláskyplnější ze všech zemí českých i slovenských. Ano, někteří se přidali i mentálně ze svých bydlišť, a tak se této meditace celkem účastnilo téměř 1000 lidí (včetně mentální účasti). Ano, všichni bratři a sestry mají z tohoto výsledku práce velkou radost a jsme velice rádi, jak jste vy i my pomohli planetě Zemi a všem lidem v duchovním vývoji. Ano, má toto velký význam, a tak se budou lidé dále setkávat pře těchto krásných akcích.

 

Miluji tě milý Ivo a posílám ti s dalšími bratry a sestrami proudy lásky a radosti.“

 

Děkuji vám drazí milovaní přátelé vesmírní a Tobě Stvořiteli prvotní za veškerou pomoc poskytnutou při organizování této krásné akce. S láskou  Ivo.

 

Nyní pro přehlednost uvádím ty upravené funkce ze sdělení 1154 (IV. díl „Rozhovory), které letos tato meditace také měla (ostatní vynechány):

 

(1)

„Především jste se všichni spojili v lásce a pokoře a procítili jednotu se vším.

 

(2)

Dále jste vyzářili velké množství lásky, které transformovalo negativní energie Prahy a okolí do pozitivních energií.

 

(3)

Dále jste v prostoru kruhu odstranili negativní energie, které byly bariérou proudění energie starého místa planety Země a obnovili jste mohutným výtryskem znovu toto proudění energie Země – Vesmír. Tím se také mohly naše lodě blíže přiblížit k vám, neboť se koupaly v této nádherné energii lásky.

 

(4)

Dále jste sami pokročili ve svém duchovním vývoji, neboť jste se spojili svým srdcem navzájem a obohatili se o nové informace, které jste čerpali ze svých srdcí.

 

(5)

Tato akce probíhala podle plánu Stvořitele a každý z vás mohl cítit ve svém nitru tuto lásku Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

(6)

Média – vynechána.

 

(7)

Udělali jste maximum, co bylo možné ve věci organizace a průběhu akce (v podmínkách negativního stavu – poznámka zpracovatele).

 

(8)

Při tomto Sympoziu o lásce se zprůhlednilo, kdo je kým veden či ovládán, a tedy ani váš milý prezident Václav Havel se nedokázal vymanit z kleští negativního stavu. Nějaký sál na Pražském Hradě byl volný a správa Pražského Hradu vám jej nepropůjčila (lidé tedy mají poznat, kdo je kdo a „za kterou stranu kope“ – poznámka zpracovatele). Tím se odráží vztah těchto lidí v čele s panem Václavem Havlem k tomuto tématu o Lásce.

 

(9)

Lidé v českých zemích mají takto poznat, a také to poznali a poučují se, jaké lidi si postavili do čela.

 

(10)

Máš také radost milý Ivo z dalšího průběhu, který probíhal u letohrádku Belvedér. Zde asi 200 lidí si navzájem sdělilo skrze některé z vás nejdůležitější informace o lásce, a tedy, jak se stát Láskou a Světlem.

 

(12)

Na těchto akcích si lidé prověřují své kvality a poznají, jak jsou skutečně způsobilí překonávat překážky, a jak umí přetransformovávat negativní energie v pozitivní.

 

(13)

Tato krásná akce vám ukázala, jak lze pomáhat sobě, druhým a hlavně planetě Zemi. Máš z toho radost stejně i já a také mnoho našich bratří a sester, neboť tato akce byla přenášena miliony civilizací, které vše toto s láskou a zájmem sledovali.

 

(14)

Lodi naší flotily pomáhaly rozvádět proudy krásné energie lásky na další místa planety, a tam léčila nejvíce postižené oblasti hrubých vibrací. Mám radost, kolik krásných lidí se zde sešlo a jak se snažili pomáhat planetě Zemi a všem, kteří na ní žijí.

 

(15)

Proto tedy tito lidé dále postupují ve svém duchovním vývoji a připravují se na přechod do Nového věku, na Novou Zemi tak, jak bylo již předpovězeno.“

 

 

1506.  Archandělé.        (Přijala Celeste K., P.E., k obrázkům na www.universe-people.cz)

11.9.2001.                                                                       

Místo : USA, ČR Frýdek - Místek.

 

Poznámka zpracovatele: Archandělé nejsou jednou bytostí, ale celou velkou společností (civilizací) mnoha bytostí se stejným posláním ve Stvoření. Členové jsou si velmi podobní (jednota, celistvost), a proto pro bytosti lidské (žijící v oddělenosti) jsou prezentovány většinou jako jedna bytost, což se může jevit z hlediska typu energie a zaměření poslání, a tedy výsledků tvoření (viz „Nebe a peklo“, E. Swedenborg, www.vesmirni-lide.cz , www.swedenborg.cz ).

 

 

MICHAEL + AURIEL + RAPHAEL + GABRIEL jsou připraveni chránit vás kdykoli v existenci světa polarit.

 

(1)

MICHAEL – je to tvořitel, ochránce a opravář programů bytostí světelných ve Vesmíru Otce. Podporuje bytosti v opravdové identitě, ve svobodné vůli. Pomáhá při transformaci malomyslné vůle na vůli záměru Božího. Je ochránce galaxií při ovlivňování (zasahování) ze strany biologicko – duchovních sil světel nižších, až na některé výjimky, kde jsou zóny nutné k testování (tréninku) duší k dalším postupům. (Viz barevný obr. 292)

 

(2)

AURIEL (URIEL) – reprezentuje HARMONII, zaměřuje se na nejvíce harmonické stupně Stvoření, a tak když se s ním spojíte, budete pociťovat kvality harmonie v těchto oblastech. Je schopen vyharmonizovat nesoulad nebo rozpory mezi organizacemi, skupinkami. Dělá to pomocí své energie – jeho harmonické energie (upraví tyto situace - napětí, strnulost).

 

Auriel vede každého umělce, který kdy žil a žije – každého hudebníka, každého malíře, každého tanečníka – samozřejmě ne osobně, ale v energetickém (esenciálním) spojení. (Viz barevný obr. 294)

 

(3)

RAPHAEL – reprezentuje logickou oblast koncentrace. Pokud si přejete porozumět v oblasti mentální, můžete ho požádat o asistenci. Umožní vám realizaci skoro všeho, v zahrnutí – jak přinést vhodný typ vyššího vědomí na planetu Zemi.

 

My v duchovních světech také povoláváme Raphaela, když nemáme 100 % jistotu záměru – uskutečnění našich plánů. Archandělé vědí, jak pracovat v těchto směrech, a tak nás mohou ujistit v těchto záměrech. Je to kvalitní pomoc. (Viz barevný obr. 293)

 

(4)

GABRIEL – pracuje v oblastech čistoty existence. Pracuje na ukotvení Boží esence z vyšších světů do světů fyzických. A umožňuje i na druhou stranu těm, kdo žijí ve fyzických světech, propojit se přes Gabriela do vyšších světů Božích.

 

Pracuje také se světem astrálním a umožňuje prohlédnout iluze astrální a vidět opravdu existenci Boží ve všem, protože tyto reality se objevují ve světech fyzických. A tak pokud máme přehled, co přichází, potom vnímáme, na čem máme pracovat.“ (Viz barevný obr. 295)

 

 

1507.  Kosmičtí mistři.        (Přijala Celeste K., P.E., k obrázkům na www.universe-people.cz)

12.9.2001.                                                                       

Místo : USA, ČR Frýdek - Místek.

 

(1)

ADONIS – je to kosmická bytost (mistr). Je strážce každé duše světla v tomto Vesmíru. Můžete volat Adonise ku pomoci, máme to štěstí, že je k dispozici bytostem planety Země v tomto čase. (Viz barevný obr. 308)

 

(2)

ENOCH – je to mistr zápisů (spisů) od Otce. Zasvěcuje do světů Božích. A je odpovědný za tlumočení (předávání) těchto vědeckých spisů žijícího světla, do mnohých světů života. Tyto spisy (zápisy) jsou nazývány také „64 klíčů od Enocha”. Tyto klíče mají připravit bytosti ke vstupu do mnohých Rájů Otce, Božích.

 

Poznámka: Není nutné číst tuto knihu (64 klíčů), stačí povolat Enocha a požádat o doručení těchto 64 klíčů, například v době spánku, a tak tyto klíče vám budou doručeny postupně, ve formě světelných dopisů. (Kniha vyšla v USA v roce 1973 – pozn. zpracovatele). (Viz barevný obr. 310)

 

(3)

ROWENA – vede bytosti na cestě disciplíny k mistrovství. Její esence je spojená se Sv. Terezou (Španělsko). (Viz barevný obr. 304)

 

(4)

NAĎA – (člen karmického vedení) – dohlíží na bytosti, které pracují ještě na své karmě. Pomáhá spojit inteligenci s láskou a tak se stát žijící moudrostí. (Viz barevný obr. 303)

 

(5)

ŠAMARA – vyzařuje neomezenou lásku ke všemu. Vede bytosti vidět duchovní esenci ve všech věcech, v Zemi, ve vodě, ve vzduchu, v ohni, u ptáků, u zvířat, u lidí. Reprezentuje Vědomí Krista. (Viz barevný obr. 305)

 

(6)

VENUŠE – reprezentuje sílu lásky a nádheru Stvoření, pomáhá při transformaci. Je to také Boží partnerka Sanat Kumary (Pán hvězdy Venuše). Jsou to bytosti ohně. (Viz barevný obr. 306)

 

(7)

QUAN – YIN – vyznačuje se svým klidem a přítomností lásky. Přináší potěšení a vnitřní štěstí, ať už jsou venkovní situace jakékoli. (Viz barevný obr. 307)

 

(8)

MARIE – respektuje všechny bytosti ve své neomezené lásce, a odpouští za všechno. Spojuje děti v jednotě a harmonii. (Viz barevný obr. 302)

 

(9)

ISIS – reprezentuje esenci radosti a pomáhá tak bytostem překonávat některé nesnadnosti, objevující se v životě pozemském. (Viz barevný obr. 301)

 

(10)

FLORA – vyjadřuje se radostí a harmonií v rytmu přírody. (Viz barevný obr. 300)

 

(11)

CLAIRE – pomáhá v porozumění přírody a vesmírné lásky. Pracuje s Elohimem čistoty, s mistrem Serapisem a s Archandělem Raphaelem. (Viz barevný obr. 299)

 

(12)

AŠTARA – pomáhá bytostem objevit schopnosti tvoření, pomáhá udržovat mysl otevřenou a vede k význačnějším možnostem. Předává lidem vize o nových světech, nápadech a zkušenostech, které teprve objevujeme.“ (Viz barevný obr. 298)

 

 

1508.  Očistná událost z 11.9.2001 v New Yorku (301).        (Přijal Ivo A. Benda)

14.9. 2001.   9:02-9:41 hodin.

                                                                        Místo : Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu předat nové informace.

 

Jak jsme vás všechny lidi pozemské mnohokrát informovali ve stovkách našich sděleních, na základě VAŠICH VOLEB – lidí pozemských – probíhají očistné procesy planety Země.

 

Ta se stále více očišťuje od hrubovibračních energií, kterými jsou jednak vysílané myšlenky negativních lidí, ale také sami tito původci – planeta Země jejich duše takto přesunuje do jiných dimenzí a temnějších světů, kde dále budou mít řadu voleb ve svém životě, kam se chtějí směrovat, zda dále – hlouběji do světů temných, (kterých je mnoho), anebo zpět domů – do Světla, do Pravého Stvoření – nebe – kde je nekonečné množství různých světů.

 

Nyní tedy svědky jedné z fází očišťovacích procesů a nikdo z vás si neumí představit, kolik hrubých vibrací – negativních myšlenek – energií – vyzářila posádka „Titaniku“ – dvojčete WTC – za 28 let své existence, a kolik hoře tak způsobila jiným lidem a samotné planetě Zemi. Byl to prostě jeden z největších hrubovibračních zářičů na této planetě Zemi. To neznamená, že ti, co fyzicky zlikvidovali toto hrubovibrační centrum, jsou „svatí“ a vedeni Světlem. Platí zde známé pravidlo – Temnota se sama zničí.

 

Zároveň si můžete všimnout, jak všechna média na této vaší planetě Zemi opět pod taktovkou negativních mimozemšťanů – pseudotvůrců a ještírků – široce využila svých ovládacích pozic a masivně zaplavila miliardy lidských vědomí svými hrubovibračními ovládacími programy – energiemi. Tím jsou tito lidé více ovladatelnější, sami si snižují vibrace a jsou v ještě silnější pasti negativního stavu. Sám jsi si všimnul, že do médií byla zvána množství lidí řady povolání, jen skuteční duchovní – láskyplní lidé tam nebyli. To není náhodou – protože ti se jim do jejich osvědčených programů zel a strachu nehodí. To je ta vaše „demokracie“. Řada lidí zjistila, jak jsou na tom špatně, přesně podle ezoterického zákona energií – „STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ“ – a tedy „CO VYSÍLÁŠ, TO SE TI TAKÉ VRACÍ“, jen čas je rozdílný (kvůli poučení).

 

Ano, co kdo tedy zaseje, to také sklidí, ať je to zlo nebo dobro, v tom není žádného rozdílu. Proto milý Ivo se dále snaž vysílat lásku a dobro, aby jsi také lásku a dobro sklízel – a ty jsi nyní na správné cestě, neboť sám pociťuješ, co sklízíš.

 

Ano, čas pokročil, budou další události a vy se světelným posláním jste hlavně utěšiteli svou láskou a pokorou, harmonií a klidem. Vaše otevřená srdce budou tvořit „záchrannou síť“ těm, kteří se „topí“ a kteří se za ni zachytí. Není třeba stále dokola sledovat ty hrubovibrační záběry v médiích, stačí se informovat a jít dál po cestě světelné – pravé. Máte vnitřní vedení a tedy nejste odkázáni jen na vnější prostředky komunikace. Ti, co jsou takto odkázáni na hrubovibrační média, budou dále se propadat do stále hlubší propasti, kterou si sami připravili ve spolupráci s ještírky a pseudotvůrci z pekel.

 

Buďte silní v těchto posledních dnech ve starém světě a denně vyciťujte ten pravý čas vašeho odvolání – převibrování do 5. dimenze planety Země. Tam budete moci žít plně v láskyplném prostředí a současně pomáhat těm, kteří se propadají do propasti.

 

Toto sdělení ti s láskou milý Ivo předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a přejí krásný láskyplný den, společně s proudy lásky, které ti posílám. Vím, jak moc toužíš po Nové Zemi v 5. dimenzi, ano, váš okamžik odchodu se každým dnem přibližuje, události závěrečného rozřazování dostávají rychlý spád, a dále se vše urychluje.

 

Kdo dříve nevyužil čas na práci na sobě, se snadno stává hračkou – loutkou ještírků a nyní bohužel stále více směřuje do světů temnějších, než je tato planeta Země ve 3. a nyní ve 4. dimenzi. Ano, my Vesmírní lidé stále všem posíláme lásku a pomáháme těm, kdo o pomoc stojí. Ano, takto to známe z mnoha jiných temných planet, kde negativní stav došel ke svému zúčtování, takže pro nás toto divadlo není ničím neznámým. Tyto ovládací programy má 2. strana zavedeny již miliony let a vyzkoušené na řadě jiných planet. Všude ale my, vaši bratři a sestry pomáháme těm lidem, kteří se upřímně obrací k Bohu – Stvořiteli Prvotnímu, anebo k nám, bytostem Světla. My ale můžeme pomáhat jen těm z těchto volajících, kteří se sami snaží žít v souladu s Božím Řádem. Mezi tyto tedy nepatří takzvaní „úspěšní podnikatelé“ – ti, kteří okrádají o energie masy jiných lidí a jsou v tom vlastně nejúspěšnější. Mezi ně patřily i lidé těch 400 firem v těch dvojčatech, které již od dopoledne 11.9.2001 neexistují. Ano, po této akci jiných Temných sil se již nikdo z těch, co porušují Boží Řád nebude cítit bezpečný nikde. A to je ta odplata, kterou si sám vybral.

 

Jen dále vyzařujte lásku a pokoru, harmonii a dobro, bratři a sestry světelní, neboť je vaše pozitivní vyzařování vás vyvolí v těchto závěrečných dnech dělení lidstva v postupu do vyšších světů.

 

Ano, ty deště v zemích českých trvají s malými přestávkami již týden, od pátku 7.9.2001, a účelem je již předem před 11.9.2001 vyčistit maximálně vaši atmosféru od hrubých vibrací, aby po 11.9.2001 po dalších velkých hrubovibračních záplavách (šířených médii do vědomí ovládaných lidí) mohly snadno absorbovat a znovu očišťovat nové hrubé vibrace těch lidí, kteří se napájejí médii a dále toto vysílají - přes 90 % lidí !

 

Neboť zde v českých zemích je vás se světelným posláním relativně největší procento, a tak toto je pomocí vám od našeho drahého milovaného Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ano, buďte i nadále pevní v cestě světelné a dále vyzařujte lásku a harmonii – buďte tím světelným přístavem v tomto rozbouřeném moři posledních dnů.

 

Tisíce bratří a sester z lodí našich všude nad vámi vám posílá lásku a drží vám palce ve splnění vašich poslání světelných.

 

S láskou a radostí ti toto sdělil Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé světelní, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní za veškerou pomoc. S láskou  Ivo.

 

 

1509.  Dopis panu prezidentovi k událostem z 11.9.2001 v New Yorku (302).

(Zpracoval Ivo A. Benda)

16.9. 2001.   9:00-10:05 hodin.

                                                                        Místo : Česká Lípa.

 

 

Prezident České republiky, Václav Havel, Pražský Hrad, 119 08  Praha 1

 

Vážený pane prezidente,

 

Vyjadřuji hlubokou soustrast nad neštěstím a zmařenými životy tisíců lidí, kterým posílám lásku a dobro.

 

Psal jsem vám již několikrát, že mi není jedno, co se zde děje.

 

Máme dostatek informaci o těchto událostech, víme, že to je jen začátek toho, co má přijít díky volbám a nevědomosti současného lidstva (její většiny).

 

Proto mne to tolik nepřekvapilo, víme, co lidé svým myšlením a jednáním způsobují. A že se nepoučují, je evidentní.

 

Proto budou následovat další události, na které nás naši Vesmírní přátelé již dlouho upozorňují a varují. Vy jste byl také již 4 roky od Vesmírných lidí informován (zasílal jsem vám info). Co s těmi informacemi děláte, je ale vaše věc. Váš mnohaletý zdravotní stav je jistě jasnou odpovědí. Nemyslíte, že setrvávání na vašem místě je nezodpovědné ?  Snad si nemyslíte, že vy, vláda, a jiné vlády světa nemají spoluodpovědnost, ne-li hlavní odpovědnost za přežití tohoto lidstva ?  Chování – já nic, já muzikant – je ohavné, a vrátí se původci.

 

Připomínám, že vlády nesou odpovědnost za celý systém a režim státu, ve kterém lidé žijí. Vlády států volí zákony (ne voliči a nevoliči), vlády států dovolují, jak a kolik se bude Země znečišťovat a ničit, vlády států této planety Země nesou prvořadou odpovědnost, jaké energie šíří masová média, neboť vlády jim povolují jejich aktivity (zde ministerstvo kultury). Co to je za kultura, když v médiích je z 90 % úmyslného seletkivního výběru násilí, okrádání lidí o jejich energie - negativní myšlenky, zla a nepravdy všeho druhu ?  To je odpovědnost a vina vlád států za tento stav. Nebo chcete mi tvrdit, že vy nedáváte povolení k jejich činnosti ?  Problém je ztráta rozlišování dobra od zla, pozitivního od negativního !  Skrze média se dále valí obrovské proudy negativních energií do miliard domácností a vědomí lidí – a tím jsou ty miliardy účelově programovány k likvidaci sebe sama. Copak se nedokážete ohradit proti tomu, kolik ohavných filmů vyšlo z amerických dílen ?  A jak jsou jinými firmami (i těmi, co byly v TWC v New Yorku) ohavně vnucovány za pomocí médií lidem. Copak to nevidíte a nedokážete se ozvat a říct to nahlas ?  Proč stále vychvalujete americkou kulturu“, která je stále mohutněji napájena z PEKEL – z dílen ještírků a pseudotvůrcůVŠECHNY INFORMACE MÁTE !

 

Je skutečně s podivem, že jste dosud nevyužil nabízenou pomoc Vesmírných lidí - ve jménu záchrany tohoto lidstva,máte průběžně od nás všechny informace, jinak v 5000 stranách – www.universe-people.cz !

 

To, že většina lidí stále nerozumí, je také vidět z průběhu debat od 11. – 16. 9. 2001 na ČT1. Byli tam pozváni různí lidé různých profesí, hádejte, která důležitá tam chyběla ?

 

DUCHOVNÍ.

 

COPAK TO JE VEŘEJNÁ SLUŽBA LIDEM ?   NE, JE TO MANIPULACE DO PEKEL !

 

Takže proto vám říkám, dokud nebudeme problém řešit na duchovní úrovni, nepohneme se z místa a řítíme se do pekel - většina z nás, kteří si to vyberou.

 

O co jde ?

 

CO KDO VYSÍLÁ DO SVÉHO OKOLÍ - TO SE MU VRACÍ. Důležitý vesmírný zákon, který funguje perfektně. Čas je nepodstatný.

 

Potíž je v tom, že mnoho lidí PŘESTÁVÁ rozlišovat - dobro od zla, pozitivní od negativního. A tak pozitivním je pro ně to, co je ve skutečnosti negativní. Ztráta rozlišovaní. Na tom současný ovládací systém Sil temna pracuje velmi účinně ve všech směrech, na všech frontách. Nepodceňujte to  !!!

 

Od NIKOHO z vás – prezidentů a vlád – jsem NESLYŠEL hlásání LÁSKY A DOBRA, aby se LIDÉ MILOVALI A MĚLI SE RÁDI – co hlásal zde výjimečně jen Mistr Jan Hus. Stále nám Vesmírní lidé již 52 let říkají, že POKUD NEZAČNEME PRACOVAT S LÁSKOU, NEPOHNEME SE NIKAM A ŘÍTÍME SE DÁLE HLOUBĚJI DO PEKEL.

 

Jen připomínám, že ZLIKVIDOVANÉ BUDOVY TWC V NEW YORKU BYLY 28 LET NEJVĚTŠÍMI HRUBOVIBRAČNÍMI ZÁŘIČI NEGATIVNÍCH ENERGIÍ NA SVĚTĚ. Proti lidem - zdrojům těchto energií protestují stále masivněji jiní lidé – proti globalizaci, a VY STÁLE ASI NIČEMU NEROZUMÍTE.

 

Také jsem Vás již informoval (a píšou to i jiní, např. Karel Gott) před obrovským nebezpečím nástupu ORWELOVSKÉ TOTALITY – zneužitím informačních technologií – ZAVEDENÍM MIKROČIPOVÉHO CENTRÁLNÍHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU LIDÍ – viz „PROJECT L.U.C.I.D.“. Copak nevidíte, že tyto události tomu jen nahrávají „budoucímu opatření proti terorismu“  ! ! !

 

Znovu opakuji, máme v mnoha sděleních tyto informace: Přijdou další události. Uvidíte, co se bude dít.

 

Jsem stále připraven s vámi se setkat a pomoci při zprostředkování osobního setkaní s Vesmírnými lidmi – Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily a Ptaahem, velitelem Vesmírné flotily z Plejád. Bez jejich pomoci se nevysvobodíme z tohoto OTROCTVÍ, kdy 90 % lidí je ovládáno jako LOUTKY negativními mimozemšťany – ještírky s jejich šéfy – pseudotvůrci z pekel – viz např. NOVÉ ZJEVENÍ !  Nezapomínejte na to.

 

Naše myšlenky totiž nepochází z mozku, jak nám stále vnucují loutky – vědci, ale jsou napájeny z duchovních světů – buď z pozitivních (nebe, Pravé Stvoření), nebo negativních (pekla). Každý člověk si pouze volí, kterým dá průchod a realizaci – svým každodenním myšlením a jednáním.

 

Většina pohádek o dobru a zlu je od Vesmírných lidí – jako pomocné záchytné body pro nevědomé lidi na planetě Zemi. Také pohádka „O VODNÍKOVI je varováním o stavu lidí, jejichž duše jsou dočasně uvězněny pod hrníčky – v pouzdrech, vytvořených pseudotůrci – aby byli jimi dobře ovladatelní (viz „NOVÉ ZJEVENÍ“). Také pohádka „ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA ukazuje, že jsme „Spící království“ a jedině LÁSKA nás probudí a vysvobodí. To samé máte v pohádce „NESMRTELNÁ TETA“, kde se ukazuje ovládání Temnotou (krále a lidí) a na konci vysvobození LÁSKOU. Pravdivě vykreslený stav je také ve filmu „MATRIX“, kde můžete vidět celou ovládací technologii (pro naše omezené chápání). O tom, jak mocní zatajují své kontakty mimozemšťany je mnoho materiálů, o kontaktech s Vesmírnými lidmi je např. na 70 % pravdivý film „KONTAKT“, co zde není pravda je, že ty vlády neinformovaly lidi !

 

Víte, všichni lidé vás, politiky nevolí, ale někteří volí Stvořitele Prvotního všeho a všech, který je v každém z nás a všude a ve všem, dává každému informace tichým pokorným hláskem v nitru (intuice), a také mantinely Silám temna, co mohou, a co ne. 100-200 milionů lidí svým láskyplným životem volí vzestup do vyššího stavu bytí – do 5. dimenze planety Země. Již nyní budují svým láskyplným životem světelná těla a novou společnost – Novou Zemi a brzy převibrují zcela pryž z této reality. Nic se Stvořiteli Prvotnímu nevymyká, má nekonečný počet dokonale propracovaných variant vývoje tak, aby každá bytost jím stvořená si mohla vybrat tu svoji ke svému vývoji. Vím, jaký mají někteří politici vztek při této informaci (ve skutečnosti ještírci, co je ovládají), ale je to tvrdá pravda.

 

Ne náhodou 150 lidí 3 dny před 11.9.2001 meditovali – vysílali lásku Zemi – k očistě – podobně i 180 lidí loni 9.9.2001, vy jste se od této akce distancoval a nehnul jste ani prstem pro podporu lásky. Naopak organizujete na podzim 2002 summit NATO v Praze – tedy sjezd válečníků bez lásky !  Každý si tedy volí svoji cestu. Nyní se ale NEGATIVNÍ STAV ODHALUJE V PLNÉ NAHOTĚ postupně (ne naráz, to by lidé nepřežili), aby každý viděl a měl informace ke svým životním volbám.

 

Jsem s pozdravem a láskou v srdci, Ivo A. Benda.

V České Lípě 16.9.2001.

 

PS: Považuji za stupidní a tupé, pokud by nejbohatší země této planety vedla válku proti zemi nejchudší, kde prakticky není co zničit, kde jsou jen nehostinné hory a pouště !  Dále odmítám jakékoli zatahování nevinných lidí do bojů mocných o své majetky – nedělejte to, nebo skončíte velmi špatně. Mne nezajímají slova (většinou vnější kamufláž), ale činy a skutky. To je podstatné. Ten, kdo vede útočnou válku, se neschová za svá slova, to si buďte vědom. Existuje mnoho planet ve Stvoření, kde už k tomu došlo, a vždy se stejným výsledkem. Pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem je také pozůstatkem planety Maldek, Fatheon. Proto držíte lidi v nevědomosti, aby se nemohli poučit. Kdokoliv provádí násilí, je napájen Temnými silami. Je to i nucení lidí pracovat víc, než je nezbytně nutné.

 

ODPLATA NENÍ LÁSKA !

 

Na vědomí: Vládě, parlamentu a senátu ČR a tisícům lidem zemí českých a planety Země.

 

 

1510.  Varování před satanem a přátelské rady.                                                     12.9.2001.                                                                       

Místo : Východní Slovensko.

 

 

VAROVANIE PRED SATANOM A PRIATEĽSKÉ RADY

 

„Tú skazu tvoria ľudia, ktorí vysielajú bioenergeticky veľmi negatívne signály, ničia celú našu homogenitu na tejto planéte. Nikdy im to nevracajte, lebo Vás zničia !  Pošlite im pozitívnu energiu v myšlienke, ktorú zničí ich negatívny kód a posilní Vášho ducha. Ak to nezaberie, nečakajte, choďte preč z tohto priestoru, kde sa práve nachádzate. V žiadnom prípade nepodliehajte panike a nemajte strach. Rýchlo niekoho navštívte, koho máte radi, alebo u koho sa dobre cítite. Ak sa Vám to stane viackrát, alebo to vo Vás pretrváva, vyhľadajte bioterapeuta, liečiteľa apod. Kto prijímal ich negativitu vie, o čom píšem. Nesnažte sa v žiadnom prípade ich pochopiť, ich vibrácie sú veľmi špinavé. Akákoľvek myšlienka, ktorá Vás duševne ničí, je myšlienkou zloducha, ktorý sa do Vás vtiera, hlavne vtedy, keď ste oslabení. Ak nás ovládne, stratíme všetko, čo sme mali radi a spoznáte utrpenie.“

 

 

1511.  Varovanie od Ježiša Krista Nazaretského.                                                     12.9.2001.                                                                       

Místo : Východní Slovensko.

 

 

„Čujte ľudia malej viery, prichádza čas, ktorý Vám prináša vykúpenie, alebo utrpenie. Straste svoje hriechy pred súdom božím. Traste sa nad hriechom a pokušením. Nekážte iným a neklamte sami seba. Varujem Vás pred satanom, ktorý Vás chce ochrániť pred utrpením. Modlite sa za blížnych, ktorí padajú do utrpenia. Žite ďalej s Duchom Svätým v Božej náruči.

 

Váš duchovný brat Ježiš.

 

 

1512. Žiť, alebo nežiť ?  Vízie.                                                                                12.9.2001.                                                                       

Místo : Východní Slovensko.

 

(1)

Svetlo zostúpi z nebies, vytvorí život na Zemi, ktorý zaniká, ale nebude to ten ktorého čakáme.

 

(2)

Po riekach potečie krv, hlasy budú čoraz bolestnejšie, Zem bude v plameňoch, pitná voda bude otravou, zvieratá budú útočiť na ľudí, mŕtvi vstanú a pôjdu v moci temnoty.

 

 

1513. Od Pána Ježiša.                                                                                           12.9.2001.                                                                       

Místo : Východní Slovensko.

 

 

„Choď za svetlom, ktoré Ti cestu odkrýva a ďalej Ťa povedie duch svätý v tvojej moci. Volajte ma, ak, už nevládzete, budem stále pri Vás stáť. Nedovoľte satanovi posilniť sa. Keď je ťažko pomôžem Vám.“

 

 

1514. Genesis, pochopenie z rodu svätého. Od Ježiša Krista Nazaretského.            12.9.2001.                                                              

Místo : Východní Slovensko.

 

GENESIS

Pochopenie z rodu Svätého.

Od Ježiša Krista Nazaretského.

 

Svetlo kráča cestou a tmu nevidí, viera rastie žiarou svetla a tmu nezazrie, čistá je moc svätých a láska večná. Viedol som Vás roky a neopustím Vás kým svetlo kráča tmou. Žiara lásky nežiari preto, aby zničila tmu, ale aby naplnila vodou oceány a zrod života. Kráčať svetlom, znamená byť svetlom. Svetlo, ktoré kráča pred Vami, som Ja. Všetkých Vás počujem keď hrešíte, nariekate, alebo voláte, nikdy Vás neopúšťam. Vediem Vás už celé stáročia, nikdy Vás neodmietam a neklamem. Viem, že nechcete premárniť svoj život. Svetlo, ktoré v očiach zhasne, nejde ku mne, ale obráti sa inam. Tak buďte svetlom aj po smrti. Viesť Vás budem aj naďalej. Neopieram sa o Vašu bolesť, dávam Vám Lásku, ktorá neostarne. Choďte svetlom, ktoré Vám cestu odkrýva a ďalej Vás povedie Duch Svätý v mojej moci.

 

Volajte ma, keď už nevládzete, budem stále pri Vás stáť. Nedovoľte satanovi posilniť sa, keď je ťažko, pomôžem Vám. Rád Vás vidím po boku mojom a nechcem Vás opustiť. Nemusíte sa mi klaňať, ani klásť mi dary pred oltár. Čakám od Vás len to, čo som urobil ja pre Vás. Prekročte prach svojho utrpenia, dávam Vám silu, ktorá nemá medze. Prijmite dar, ktorý Vám dávam v myšlienke. Nestrácajte vieru v nás, ani v seba. Čakal som už dlho na túto chvíľu, keď Vám slová podám rukou človeka. Prichádzam dušou človeka k Vám, aby časť zo mňa bola i Vaša. Nestarám sa o ciele svojho Ducha, som Duchom Lásky a budem stále s Vami až do konca. Hovoril som Vám, keď budete z tohto chlebu jesť, budete žiť naveky.

 

Váš duchovný brat Ježiš.

 

 

1515.  Ideológia nového láskyplného života ...                                                       12.9.2001.                                                              

Místo : Východní Slovensko.

 

 

IDEOLÓGIA NOVÉHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA.

 

 

„PREBUĎTE NOVÚ IDEU PRE ZMYSEL ĽUDÍ S ŤAŽKÝM ŽIVOTOM. NEBOJTE SA OSUDU, CHOĎTE CESTOU, KTORÚ NEVIDÍTE, ALE PÁČI SA VŠETKÝM LÁSKYPLNÝM ĽUĎOM NA ZEMI. NEBOJTE SA, AKO ZAREAGUJÚ OSTATNÍ. NESTRÁNTE SA OD ŽIVOTA, ALE DAJTE SLOVU ŽIVOT AJ DUCHA, KTORÝ NÁS SPREVÁDZA OD NEPAMÄTI V ŤAŽKÝCH SITUÁCIÁCH A NIKDY V NÁS NEOSTÁRNE. NEBOJTE SA OD ČASU, LEBO ON PRACUJE PRE ENERGIU, KTORÚ PRIJÍMAME. DAJTE ŽIVOTU ZROD LÁSKY A NECHCITE VIAC. NEBOJTE SA NEPOKOJA, KTORÝ UŽ ČOSKORO ODÍDE. VERTE V POKOJ A LÁSKU, KTORÁ JE ZRODOM ŽIVOTA ČISTÉHO ČIŽE SVÄTÉHO. NECHCITE POZITÍVNU ENERGIU PRE SEBA SAMÝCH, PODAJTE SI RUKU S TÝM, KOHO BEZDÔVODNE URÁŽATE A ON VO VÁS VZBUDÍ ŽIVOT, KTORÝ STE SKORO STRATILI. NEMYSLITE NA VEKY A NECHCITE ŽIŤ LEN PRE SEBA, LEBO STÔL SVOJE HRANY NEOPUSTÍ. ŽITE ŽIVOT PODĽA VÔLE SVOJEJ, ALE NEKRIŽUJTE SLOVÁ JEŽIŠOVE. JE ČAS PLATIŤ DANE, KTORÉ NIE SÚ ŠTÁTNE. PRED ĽUĎMI SA SPOVEDAŤ NEMUSÍTE, ALE PRED ŽIVOTOM, KTORÝ VÁS VEDIE. NEBESKÉ BRÁNY NIKDY NIE SÚ ZAVRETÉ PRED ČLOVEKOM, ALE PRED SATANOM, KTORÝM SA ČLOVEKOM, ALE PRED SATANOM, KTORÝM SA ČLOVEK MÔŽE STAŤ. ŽIJETE PRETO, ABY STE POMÁHALI, A POMÁHATE PRETO, ABY STE NEBOLI ZATRATENÍ.

 

PEKELNÉ BRÁNY SA OTVORIA, AK NIKTO NIKOMU UŽ NIKDY NEBUDE POMÁHAŤ. MOŽNO SI MYSLÍTE, ŽE BUDETE SAMI, KTORÍ BUDÚ POMÁHAŤ INÝM, ALE MYŠLIENKOU TO ZHMOTŇUJETE. NECHCITE KONIEC SVOJ, LEBO NEUVIDÍTE RAJ, KTORÝ PRICHÁDZA V MENE SVÄTÝCH. JE ČAS ODMIETNUŤ SATANOVE LÁKADLÁ, KTORÉ NÁS ROBIA CHORÝMI. VLOŽTE SILU, KTORÁ NÁS VYKÚPI A DÁ NÁM RADOSŤ ZO ŽIVOTA. POŠLITE MYŠLIENKU INÝM, OD KTOREJ NEMÁTE STRACH A KTORÁ VÁS PREBÚDZA K ŽIVOTU. NENECHAJTE SI RADOSŤ LEN PRE SEBA SAMÝCH, LEBO RÝCHLO OSLABNE. BUĎTE V SÚLADE SO ŽIVOTOM, ALE DAJTE SÚLAD AJ INÝM, ABY POCHOPILI MOC POZITÍVNEJ ENERGIE. NEMUSÍTE ROBIŤ NIČ PRETO, ABY STE POSTÚPILI ĎALEJ. ALE OTÁZKA ZNIE : KAM CHCETE POSTÚPIŤ ? VY POŠLETE RADOSŤ INÝM, ALE AJ KEĎ JU NEVRÁTIA, POŠLITE IM JU ZASE, ALE NIČ OD NICH NEŽIADAJTE.

 

NENECHAJTE SA ZNIČIŤ MYŠLIENKOU, ŽE VY STÁLE POMÁHATE, A NIČ Z TOHO NEMÁTE. BEZDÔVODNE STRATÍTE SILU, KTORÚ CELÝ ŽIVOT PESTUJETE. NEMYSLITE SI, ŽE VY STE STVORITELIA SVOJHO ŽIVOTA, LEBO STRATÍTE AUTORITU, KTORÁ JE V NÁS STÁLE SILNEJŠIA. MYSLÍTE, ŽE POZNÁTE SVOJU DOBU ? VIETE NAISTO, ŽE NIČ NEDOKÁŽETE ZMENIŤ ?

 

TAK POZRITE NA OBLOHU AKO SA MENÍ TO, ČO NIKTO Z NÁS NESTVORIL A PREDSA SA TO DÁ OVPLYVNIŤ. NAPRÍKLAD – JEDEN ČLOVEK POŠLE INÉHO, INÝ STVORÍ ZÁPOR PRVOTNEJ MYŠLIENKY A UŽ TO JE INÉ. NEPOSIELAJ NIKOHO NIKAM, CHOĎ CESTOU SVOJOU A POMÁHAJ, KEĎ MÔŽEŠ. SILA DUCHA NESPOČÍVA V LOGIKE, ALE LOGIKA DÁVA ZMYSEL PRE STVORENIE NOVEJ IDEI. NEHOVORTE INÝM LEN TO, ČO ROBIŤ NEMAJÚ, ALE POMÔŽTE IM TO AJ PREKONAŤ, KEĎ VIETE, ŽE TO PRE NICH NIE JE ĽAHKÉ. KEĎ VÁŽNE NEVIETE AKO IM POMÔCŤ, STAČÍ KEĎ BUDETE NA NICH MYSLIEŤ POZITÍVNE A V MYŠLIENKE IM POSIELAŤ POZITÍVNU ENERGIU, ALE NIKDY IM NEHOVORTE, ŽE TO PRE NICH ROBÍTE. IDEOLÓGIA NOVÉHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA SPOČÍVA V RADOSTI, KTORÚ MÁME ROZDÁVAŤ A PRIJÍMAŤ. NEMÁTME SA STARAŤ O TO, ČO POTOM, ALE O TO, ČO JE DÔLEŽITÉ V DNEŠNEJ DOBE.“

 

 

1516.  „bee, bee ... “                                                                                              13.9.2001.                                                              

Místo : Pardubice.

(Zasláno e-mailem)

 

Zdravim Vas,

 

taky jste u vytrzeni z toho, jak pocetne je stado bekajicich a vydesenych ovci a jake to jsou loutky ?  Budu uprimny, kdyz reknu, ze jsem si myslel, ze populace neni tak manipulovatelna, ale tohle !  Tohle predcilo vsechna ma ocekavani. Jak malo staci, aby se z lidi stalo ustrasene stado, ktere nekdo, doslova s lehkosti, vodi tak, jak uzna za vhodne.

 

Tragedii neni utok na newyorkske budovy, ale tupost a ovladatelnost sirokych mas lidi. Vite, casto jsem si rikal, ze ovladat lidi nebude snadne. Myslel jsem si, ze to bude zdlouhave, svizelne a narocne, ale tahle mala demonstrace ukazala neuveritelny rozsah, jakym lidi ovladat lze. Mozna je to zpusobeno tim, ze takovym nejsem a takoveto mysleni se mi odcizilo, ale ja se divam kolem sebe a mam pocit, ze ziju v jinem svete nez masy lidi okolo mne. Kolem mne se ozyva zmatene “bee, bee” a ja se ptam, je to skutecne mozne ?  Je to opravdu tak snadne ?

 

Jak proste je ovladnout masy. Jak snadno veri lide tomu, co se jim predklada. Americane a nejen oni jsou ted ochotni udelat cokoliv jen proto, aby byli dopadeni “teroriste”. Nepochybuji o tom, ze brzy bude prijat v USA (a nejen tam) zakon, ktery, ve jmenu ochrany pred terorismem, oklesti obcanska prava a lidskou svobodu. A vsechny ty vydesene ovecky to s radosti odbekaj. A tak to pujde dal a dal. Az ... kdo vi, jak to skonci. Pro ty ovecky asi dost mizerne, ale ... je to jejich volba a takove budou i nasledky, to vime dobre.

 

Casto jsem si rikal, jakym zpusobem bude provedeno, aby siroke masy souhlasili s oklestenym vlastnich svobod. Ted odpoved zname. Je smutne vnimat, kam lidi zavede vlastni nezodpovednost a presvedceni, ze svuj zivot nekontroluji.

 

A media ?  Jak bajecny nastroj k vytvareni davove psychozy. Par peknych fotek a je to. Az prilis teatralni utok letadlem v primem prenosu !  Tak dokonala rezie. Tak do oci bijici nepochybnost o tom, za jakym ucelem se vse stalo a presto to nikdo nevidi. Inu, kdo nema usi k slyseni a oci k videni, nic nepochopi.

 

Jak snadne je hrat na struny strachu a nenavisti. Prakticky cely svet se stal hracim nastrojem mocichtivych a jak hraje ? !

 

Symfonie zlosti a touhy po pomste. Tak funguje negativni stav, tak to vypada, kdyz v zivote chybi zodpovednost.

 

Je zvlastni, ze mnou neotrasla samotna skutecnost, ale az reakce lidi na ni. Pokud je toto jen zacatek, pak jakekoli nase predstavy o tom, ceho jsou lide ovladani strachem a nenavisti schopni a jakych nasledku se jim dostane, blednou pred jevy budoucimi. Pro tento svet a jeho lidi neni snadne cesty zpet a hra bude dohrana az do hořkeho konce.

 

Jak strasliva musi byt sedlina lidske duse, ktera se vzda vseho dobreho a dojde az na pokraj duchovni zkazy !  Pokud je toto jen zacatek, konec musi byt priserny. Asi ale takovy byt musi, aby to vsichni pochopili.

 

A jak lide vyjadruji “solidaritu” tim, ze chodi na Vaclavak a zapaluji svicky. Proboha, to je neuveritelne divadlo. Nikdy bych neveril, ze je to mozne. Jak efektivne funguje davova psychoza. Jak se lide boji dokonce i u nas, a to se u nas nic nestalo. V New Yorku nevybuchlo letadlo, ale obrovska vlna strachu, ktera objela cely svet. A ty nazory lidi typu: ”Jakekoli opatreni k dopadeni viniku je nezbytne”. Nebo: ”Udelame cokoliv !” Ma ty prostoto, mile ovecky, jdete na porazku a nejen ze to netusite, ale jeste strkate reznikovi nuz do rukou. Ani nevim, jestli se mam smat nebo plakat. Je to sileny, proste sileny.

 

A jak se americka administrativa tvari zdrcene, pry selhani tajnych sluzeb. Ach jo, ach jo, kez by vice lidi videlo za kulisy. A pritom by lidem stacilo tak malo, jen se stat zodpovednymi.

 

Jen si kladu otazku, co to znamena pro nas. Rekl bych, ze tato udalost ma vyslovene selektivni ucinek a moc dobre se na ni pozna, jake je ci nitro. Je doslova rozkosne, jak lide nahle tvrdi, ze je cela zalezitost stmelila a touzi po dopadni pachatelu. Ano, stmelila, ale ve strachu a nenavisti. Jsou porad stejni, jen ted para zloby unika jinym ventilem. A kdyz umi nekdo vypustit paru spravnym ventilem, dokaze masy ovladnout jednou rukou.

 

Zustava jeste otazky, co my s tim. Kdyz jsem vnimal nove americke zakonodarstvi (mam na mysli ten clanek o povinnosti implementovat vladou schvalene cipy do veskereho softwaru a hardwaru, mimochodem, to uz vymysleli Rekove a rikali tomu Trojsky kun) je zrejme, ze to pujde jeste dal a vice a vice budou omezovany osobni svobody a “nezadatelna” prava. Co my s tim ?  Jako pravnik si uvedomuji, ze pravo bude a je tim institutem, kterym se vse prosadi. Snad proto jsem se stal pravnikem (coz jsem si tehdy neuvedomoval). Lze proti prijimani takoveto legislativy neco delat ? ! kdyz se mi praktiky negativniho stavu hnusi a chtel bych jim branit sebelip, nikdy se to nepodari. Branit druhym v jejich zkusenostech nesmim a vic nez porazit zlo v sobe samem nelze. Neni mozne neustale chranit lidi pred jejich vlastnimi volbami a je nezbytne, aby prozili to, co zaseli. To bude teprv tragedie, ale zabranit tomu nelze. To mohou jen lide sami ... v sobe.

 

Pak tedy budme svedky udalosti nadchazejicich a nezbyva nam nez prinaset tu trochu svetla do tmy tohoto sveta.Kroutim nevericne hlavou ... rikal jsem si, vzdyt v lidech nejake to dobro vzdycky zustane ... ted vim, ze kdyz se zahraje na tu spravnou strunu, tak nezustane. Kdyz jsem se premyslel o reakci lidi kolem sebe, vytanul mi na mysli jeden citat z Bible, jehoz smysl mi unikal, ale ktery je ted vic nez zrejmy:

 

A když otevřel pečet sedmou, stalo se na nebi mlčení, jako za půl hodiny.” Zjeveni 8:1

 

Nedivim se, kdyz bylo ukazano, co je negativni stav a kam jeho povaha smeruje, ze bylo na nebi mlceni, jako za pul hodiny (samozrejme vnimajice vnitrni smysl). Nechapal jsem, jak mohlo na nebi nastat mlceni. Ted chapu.

 

Kdyz jste mi volal, moc jsem toho jeste nevedel a vytvorit si nazor a celou situaci pochopit a hlavne vnimat reakce ostatnich lidi, chvilku trvalo. Proto Vam ted posilam email. Jste jediny, s kym mam kontakt a kdo to chape.

 

S pozdravem a pranim vseho dobreho, vas pritel.

 

 

1517.  Kosmičtí mistři.        (Přijala Celeste K., P.E., k obrázkům na www.vesmirni-lide.cz)

14.9.2001.                                                                       

Místo: USA, ČR Frýdek - Místek.

Pokračování k sdělení 1506, 1507.

 

(1)

ARTEMIS – je duchem svobody a dobrodružství. Vyznačuje se kuráží, láskou svobodnou (od pozemských limitací) a také jednotou srdce a mysli. (Viz barevný obr. 296)

 

(2)

ATHÉNA – vyznačuje se pravdou a spravedlností. Je členem Planetární rady (asteroid Belt). (Viz barevný obr. 297)

 

(3)

JOVE – vyzařuje optimismus. Pracuje na harmonizaci magnetismu (u všech planet). Reprezentuje Planetární vedení na Jupiteru (Jupiter se stává sluncem). (Viz barevný obr. 313)

 

(4)

HORUS – reprezentuje Slunce. Koordinuje aktivity vedené členy Planetárního vedení a členy Vyššího vedení (bytostmi Kristovými). (Viz barevný obr. 312)

 

(5)

HERMES – je členem Planetárního vedení. Reprezentuje planetu Merkur. Pomáhá bytostem ve zdokonalení komunikace, mezi vědomím lidským a vědomím vesmírným. (Viz barevný obr. 311)

 

(6)

CROESUS – je členem Planetárního vedení a koordinuje aktivity planetárních mistrů. Reprezentuje planetu Mars. (Viz barevný obr. 309)

 

(7)

LAO - TZU – reprezentuje všeobsahující (neosobní) moudrost. Je členem Planetárního vedení. Zastupuje planety Pluto a Vulkan. (Viz barevný obr. 314)

 

(8)

MERLIN – je členem Planetárního vedení. Pracuje na úrovni vesmírného vědomí a tak pomáhá bytostem obdržet vyšší inteligenci a nové myšlení. Zastupuje planetu Neptun. (Viz barevný obr. 315)

 

(9)

QUETZALCOATL – pomáhá bytostem při změnách do Nového věku od zaběhnutého systému (starého náboženství). Pracuje na změnách filozofie. Je členem Planetární rady a reprezentuje planetu Uranus (Uran). (Viz barevný obr. 316)

 

(10)

ZOROASTER – je členem Planetárního vedení. Zastupuje planetu Saturn. Saturn je universitní (školní) centrum Solárního systému, kde se duše připravují a školí k dalším inkarnacím. Zoroaster vede bytosti k odpovědnosti, k dobré organizaci a ke službě (misi). (Viz barevný obr. 317)

 

(11)

SOLARIS KUMARA – je členem Vyššího vedení (rady) Vesmírného duchovního slunce. Vede bytosti k pohledům na věci z více kosmické perspektivy a uklidňuje rozbouřené diskuse Planetárního vedení. Reprezentuje Slunce (na úrovni ducha).“ (Viz barevný obr. 318)

 

Pro zájemce vřele doporučuji, kromě osobní komunikace s bytostmi, se seznámit např. s knihou „Nebe a peklo“ Emanuela Swedenborga (také na www.vesmirni-lide.cz ).

 

 

1518.  Porozumění k čakrám a dimenzím.        (Přijal P.E.)                                      15.9.2001.

Místo: Frýdek - Místek.

 

(1)

3 – dimenzionální (třídimenzionální) čakerní systém = čakra 1. – 7.

 

(2)

4 – dimenzionální čakerní systém = čakra 8. – 15.

 

(3)

5 – dimenzionální čakerní systém = čakra 16. – 22.

 

(4)

6 – dimenzionální čakerní systém = čakra 23. – 29.

 

(5)

7 – dimenzionální čakerní systém = čakra 30. – 36.

 

(6)

8 – dimenzionální čakerní systém = čakra 37. – 43.

 

(7)

9 – dimenzionální čakerní systém = čakra 44. – 50.

 

Při zvládnutí (ukončení) zasvěcení sedmého, 36. čakra je ukotvena do čakry korunní.

 

 

1519. Melchidezek.                                   (Přijal P.E.)                                             15.9.2001.

Místo: Frýdek - Místek.

 

Planeta Země je škola Melchidezekova. Na planetě Zemi je možné vyškolení z 12-dimenzionálního Vesmíru a tím i ze všech 12-dimenzionálních vesmírů. A tím se stáváme melchidezekem vesmírným.

 

Mechidezek je opravář vesmírů žijících světel. Vstupuje do 12-dimenzionálních vesmírů jako pohotovostní opravář (syn Boží) s Adam Kadmon tělem.

 

Melchidezekovo zasvěcení existuje jako podobný pojem také v Církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů – pozn. zpracovatele.

 

 

1520.  Naše svobodná volba.                   (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

Země je unikátním místem, kde se mohou lidské bytosti vnitřně rozvíjet a učit se ze zkušeností, neboť mají svobodnou volbu. Lidé se zde mohou naučit dát do rovnováhy materiální a duchovní svět. Bytosti, které se na Zemi inkarnují, zakusí obě polarity, rozšíří se úroveň jejich vědomí a mají svobodnou volbu zvolit si své myšlenky a činy.

 

Lidé na Zemi mají naprostou svobodu myslet pozitivně nebo negativně a dělat dobré nebo špatné skutky. Náš růst závisí na naší osobní volbě. Cokoli si myslíme, děláme nebo v co věříme, to se odráží v našem životě a vrací se nám zpět. Každý z nás si utváří svou vlastní individuální skutečnost.

 

Když změníme svá rozhodnutí, přesvědčení, myšlenky nebo činy, univerzální energie k nám tyto změny vysílá zpět a my tak změníme svůj život. Na Zemi se náš vnitřní svět projevuje ve vnějším světě a to nám dává možnost duchovně růst.

 

Temnota, negativita a zlo představují absenci Světla. Oddělenost od Světla vede k pocitům viny, strachu a sebeklamu. Cítíme se osamoceni, jsme závislí na druhých. A naše Temnota uvnitř dále vzrůstá. Zapomeneme na duchovní pravdu a činíme negativní rozhodnutí. Ubližujeme druhým, ničíme naši planetu, zaměřujeme se na materiální vlastnictví. Temné síly jsou touto naší negativitou živeny a jejich moc roste.

 

Nejlepší ochranou proti Temným hlasům nebo svodům je „zdravý rozum“, bystrý úsudek, dobré úmysly a skutky, pozitivní myšlení, naslouchání hlasu svého svědomí a své srdce mít otevřené lásce.

 

Soustřeď se na lásku a nenávist zmizí !  Soustřeď se na radost a zármutek se vypaří ! Soustřeď se na mír a strach se rozplyne !

 

 

1521.  Náš vývoj si určujeme.                   (Přijala Marie P.)                                             2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Lidé ještě nepochopili svou důležitost v celku. Navzájem tvoří jedinečnou skupinu všeho, co existuje a nemusí se bát, že zaniknou. Každá civilizace je jednotkou hmoty ve Vesmíru. Každý vývoj je důležitý a jeho úkolem je přinášet osvětu všem.

 

Mír, bratrství, lásku, něhu, pohodu i slast si umí vybrat každý, ale aby si tyto skutečnosti uvědomil, musí poznat i jejich opačné póly – obavu, strach, krutost, násilí, nesvobodu ...  Když si určitý pocit osvojíme, splníme podmínku dalšího kroku ve svém vývoji, a to buď vzestupném nebo i sestupném.

 

Vzájemná láska mezi námi může znamenat naději i pro ty, kteří se přístupu k pravdě a citu teprve učí. Cit je jednotkou lásky, která sama určuje, do jaké míry bude zasahovat do nitra člověka. Sám člověk může ovlivnit svůj citový vývoj. Především je třeba, aby měl lásku jako na dlani a pak se může vyvíjet k lepšímu. Jen málokdo umí tlumočit své pocity a využít toho, co cítí. Podle této schopnosti lze hodnotit kvalitu bytosti. Každý máme jiný stupeň kvality. Někdo se ve svém vývoji i pozastaví, jiný pěstuje, co chce a jak chce.

 

Hloubkou citu a svého cítění každý určuje sám sobě, jak se bude v budoucnu vyvíjet. Každý může svůj vývoj urychlit, pokud si ujasní, čeho chce dosáhnout. Každý má svůj cíl dán, s tím se reinkarnuje a jeho duše ho vede k uskutečnění tohoto cíle.

 

Myšlenka jako řídící symbol nám může zpříjemnit život. Každý si svým myšlením určuje, čím v budoucnu bude.

 

 

1522.  Musíme se změnit od základu.       (Přijala Marie P.)                                             2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Lidé se musí konečně zamyslet nad smyslem ničení planety Země a musí změnit svůj přístup k ní. Její možnosti kompenzovat negativní hrubé vibrace lidí jsou na samé hranici a to ji zastavuje v jejím dalším vývoji. Země je také živý organismus. Proto se může každou chvíli rozpoutat globální očista planety Země se všemi důsledky, které to má.

 

Někteří lidé se již nad vším současným děním pozastavují a také přemýšlí i sami o sobě. To ale není zásadní změna většiny lidí, a proto je situace tak vážná. Každá negace člověka bude dříve nebo později odčiněna na základě jeho rozvoje poznání – to je zákon.

 

Na očištění planety Země od hrubých vibrací se tito negativní lidé budou podílet v jiných životech na jiných planetách. Podmínkou k vyššímu duchovnímu postupu bude pro ně právě toto odstranění karmy, kterou si vytváří zde na Zemi svým negativním chováním a jednáním.

 

Lidé se musí změnit od základu, aby mohli postoupit na vyšší úroveň. Pokud na sobě nezačnou duchovně pracovat, nemohou se posunout výš. Mnohým lidem v tom brání jejich nízké vibrace, proto nejsou schopni přijmout „nové učení a myšlení“.

 

Vstupem Sluneční soustavy do fotonového pásu Centrálního galaktického slunce jsou tyto změny nevyhnutelné a nezvratné. Pokud lidé nic nepochopí, těžce narazí. Ale je to jejich svobodná vůle a mají rozhodování ve svých rukou (při velkém množství informací).

 

Bude probíhat třídění lidí podle jejich dosaženého duchovního stavu, tj. podle jejich vibrací. Ta část lidí, kteří ještě nic nepochopili a nic nepochopí, nepostoupí výše a budou se inkarnovat na jiných, tzv. zelených planetách jiných galaxií. V této naší Galaxii je naše civilizace ve 3. dimenzi tou poslední.

 

Lidé, kteří mají srdce otevřené lásce a pravdě, mají dveře otevřené k duchovnímu postupu do vyšší dimenze. Postupně převibrovávají spolu se svou planetou Zemí.“

 

 

1523.  Převibrování.                                 (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Vyšší a nižší světy jsou jen relativním vymezením míry vzdálenosti našich duchovních forem od podstaty bytí – od Světla, ze kterého jsme vzešli. Nikdo z nás není výš nebo níž, protože každý je na své nejlepší vývojové úrovni, právě pro ten daný okamžik, ve kterém je.

 

Už nyní dochází k prvotnímu převibrování určitých částí Země do vyšší dimenze. Děje se to přesně podle zákonitostí Stvořitele. Vibrace se zvedají velmi nenásilně a pozvolna. Jsou lidskými smysly nepostřehnutelné, ale děje se to. Ti, kdo vyvibrovávají stejným způsobem, octnou se najednou v jiné realitě. Jejich okolí si ničeho markantního nevšimne, takže vývojová kontinuita všeho a všech zůstane nepozměněna. Všechny bytosti neustále mění své okolí, tj. vibrační zázemí, přesně podle svého vibračního stupně. Ke změně dochází tak dokonale, že žádná z entit se necítí být násilně tlačena do změny a naopak není zklamána, že byla z procesu vynechána.

 

Ti, kteří postoupí do vyšší vibrace, postoupí vlastním přičiněním – smýšlením, konáním a přesvědčením. Ti také patřičně prožijí tento posun, skok, neboli přerod tím, že pocítí velkou úlevu, pocit lásky, Boží milosti a konečné fyzické i duchovní prolnutí do nové reality.

 

Ti, kteří zůstanou na „nižším“ stupni, nepocítí ztrátu, neboť nepostřehnou změnu něčeho v něco „vyššího“. Nebudou schopni to vnímat a tudíž vše pro ně zůstane nezměněno.

 

Stvořitel nikomu nikdy a nikde nečiní zlo a bolest. Zlo a bolest prociťujeme my v určitých vývojových stupních právě proto, abychom procítili tento pocit a mohli se ho do budoucna vyvarovat. Všechno je dokonalost Stvoření, ve kterém my sami určujeme chod všeho dění.

 

 

1524.  Jdi za Světlem.                              (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Na Zemi v dobách dávno minulých neexistoval kořistnický boj. Vše a všichni žili v naprosté harmonii. Nebylo silnějšího a slabšího ve smyslu dobyvačném. Byl jen větší a menší, rychlejší a pomalejší . . .  Každá vlastnost určitého druhu byla přesně tou vlastností, která byla pro něj tou nejlepší. Nedocházelo k lovení a požírání tzv. slabšího druhu silnějšími.

 

Země poskytovala bezpočet plodů, plodin, produktů a zdrojů, že nikdo a nic nemohlo strádat. Nebylo třeba konzumovat maso, neboť jeho složení v jemnější a dokonalejší podobě bylo obsaženo v různých rostlinách a plodech.

 

Příčinou vymizení těchto čistých, výživných a dokonalých plodin byl duchovní úpadek lidstva. To si zvolilo cestu egoismu, individualismu, nesnášenlivosti, násilí, závisti a preference vlastních emocí nad emocemi druhého.

 

Lidé dobrovolně odbočili z té přímočaré cesty a vzdálili se od „Světla“. Dříve byli lidé spojeni společným nábojem lásky, světla a všepochopení. Bylo dokonalé chápání a propojení všeho a všech. Vše bylo normální, ale povznášející, spravedlivé, vyvážené a dokonalé.

 

Základ a podstata všeho živého setrvala dodnes, neboť dokonalost je ve „Stvoření“ neměnná. Člověka dělí od zvířecích  a rostlinných druhů jeho duchovnost, schopnost poučit se a vnímat své konání a jednání. Člověk může být tedy strůjcem vzestupu či pádu prostředí, ve kterém sám žije. Míra vzdálenosti od „Světla“ pak utváří jasně a neomylně stav prostředí – vibrace, ve kterém se nachází. Všichni lidé mají v tomto přechodném období možnost prohlédnout, vdechnout svému vědomí nový rozměr a v pokoře vykročit za „světlem“.“

 

 

1525.  Obracejme se k duchovnu.           (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

Duchovno je mimo jakékoliv instituce, akceptuje a ctí všechny. Bolest, nemoc, utrpení a neštěstí jsou právě často výzvami, které obracejí lidi k duchovnu. To největší zoufalství je často jámou, ze které lidé volají Boha o pomoc.

 

Ti, kteří nevědomky pracují pro Temnotu, se velmi často snaží druhé ovládat, utiskovat a zbavovat je „síly“. Je to ovládání a manipulace, omezenost a nedostatek soucitu. Pokud se kdokoli pokouší někoho, a ať jsou to jednotlivci, skupiny nebo i celé národy, OMEZOVAT, dělá planetě Zemi medvědí službu a sobě si vytváří hrozivou karmu.

 

Lidé, kteří mají strach a stále se něčeho nebo někoho bojí, kráčejí v Temnotě. Lidé, kteří žijí v lásce, rostou směrem ke Světlu.

 

Udržováním lidí v nevědomosti je jim bráněno v přístupu k informacím – tedy ke Světlu. Ti, kteří zatajují pravdu nebo ji překrucují, slouží Temnotě.

 

V průběhu celé dlouhé historie byly posvátné a tajné texty nejen ukrývány, ale i ničeny. Až budou tyto informace vyneseny na světlo a posvátné zákony reinkarnace budou pochopeny, pak lidé budou cítit odpovědnost za svůj vlastní osud. Nebudou „svěřovat moc“ jakýmkoli autoritám a prostředníkům, neboť lidé budou vědět, co mají dělat na své duchovní cestě.

 

Různé instituce říkají lidem, co mají dělat anebo dělat nemají. Duchovno lidem říká, aby naslouchali svému vlastnímu „Já“ a řídili se svým srdcem. Duchovno zanechává lidi svobodné. Připomíná jim jen existenci nejvyšších hodnot, jako je láska, nevinnost, radost, soucit, integrita, bratrství, mír, jednota . . .

 

Když se vnitřně ztišíme, zklidníme a uvolníme, budeme prožívat vnitřní mír. Naše srdce bude otevřeno lásce a harmonii.“

 

 

1526.  Každý je schopen lásky.                (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

Každý potřebuje lásku a každý z nás je schopen lásky. Rozdávejte lásku všem a všemu ve svém okolí. Všichni a všechno potřebuje naši lásku. Když nám bude úzko, neboť budeme pociťovat strach, říkejme si upřímně a z celého srdce slova o lásce: Cítím lásku, slyším lásku, dýchám lásku, dávám lásku . . . , jsem láska. Čím více lásky budeme dávat, tím více se nám jí dostane, náš život se stane láskou.

 

Kdo si vybral boj, ten bojuje. Když se chce boje zbavit, musí nejprve přijmout fakt, že se pro ten boj rozhodl. Pak musí učinit nové rozhodnutí: Nebojovat !  Život není boj, život je láska. Až tohle všichni lidé pochopí, pak bude jiný svět. Láska je radost a vývoj v lásce je velmi radostný. Je na každém z nás, co si vybereme. Každý má volbu a může tedy žít v lásce.

 

Neustálá touha některých jedinců po moci je velmi nakažlivá a šíří hrubé vibrace. Je velice těžké pro ostatní lidi urovnávat takové myšlenky a z toho vzniklé činy. Smírnou cestou lze vyřešit jakýkoliv problém. Kdo si myslí, že odpovídá jen sám za sebe, hluboce se mýlí. Každý je součástí celku. Tak jako kapka vody je součástí moře, tak každý člověk je důležitý v celku.

 

Pro další vývoj lidstva je nutné, aby se měli všichni lidé rádi, aby byl všude mír a láska, aby nemusely být soudy, policie, armáda a další instituce . . . .  jenom láska může znamenat naději na lepší život pro všechny lidi na Zemi. Láska je jediným klíčem k odemčení zámků do našich srdcí. Tyto zámky jsou v nás samých – v našich duchovních srdcích.“

 

 

1527.  Svoboda je přirozeností duše.       (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Jaká je povaha člověka, to je důležitá otázka, před kterou lidstvo stojí. Věříme-li, že člověk je od přírody nedůvěryhodný a zlý, pak vytváříme represivní zákony a nařízení. Společnost založená na nedůvěře omezuje svobodu, společnost založená na důvěře, svobodu posiluje.

 

Svoboda je přirozeností lidské duše. Nejsme-li svobodní, nemůžeme opravdu milovat. Rozdávat lásku – milovat, znamená být naprosto svobodný. A také to znamená dovolit druhým, aby byli naprosto svobodní. Dovolit ale každému, aby si dělal co chce, to znamená, že také každý ponese následky a důsledky za své činy.

 

Důsledek je přirozený výsledek, trest je normální výsledek. Trestat někoho v naší společnosti je normální, ale nenormální už je dovolit, aby se projevily přirozené důsledky. Tresty jsou naším prohlášením, že nemáme trpělivost čekat na přirozené výsledky.

 

Měli bychom spíše uvažovat o tom, jakým způsobem lze nejlépe změnit chování společnosti a každého jedince. Trestat za účelem odplaty nepomůže vytvořit lepší společnost (viz naše dějiny). Trestáním se lidé nepoučí. Nejlepším učitelem jsou důsledky se vším všudy, tedy i s nápravou všeho, co jsme napáchali. Všichni přece známe rozdíl mezi trestem a důsledky. Trest je uměle vytvořený výsledek. Důsledek je přirozený výsledek.

 

Tresty jsou ukládány z vnějšku někým, kdo uznává jiné hodnoty než potrestaný. Důsledky jsou však naším vlastním poznáním, že něco naší vinou nefunguje, a že to produkuje nežádoucí výsledky. Mnohem lépe se tedy učíme z důsledků, neboť poznáme, že jsou něčím, co jsme sami způsobili. To však předpokládá duchovní růst a vývoj každého jedince.“

 

 

1528.  Bytí, činnost, vlastnění.                  (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Většina lidí správně nechápe vztah mezi bytím, činností a vlastněním. Myslí si, že když něco mají, např. víc peněz, majetku, času, lásky . . . , že konečně mohou něco udělat – věnovat se zálibám, jet na dovolenou, navazovat nové vztahy . . .  a to, že jim pak umožní „něčím být“ – např. být spokojený, šťastný, klidný, zamilovaný . . .

 

Ve skutečnosti však převracejí přirozené pořadí. Ve Vesmíru „vlastnění“ není předpokladem „bytí“, je tomu právě naopak. Bytí je stav duše. Nejdříve jsi to, čemu se říká šťastný, laskavý, zamilovaný, soucitný . . . a teprve pak začneš všechno dělat z této roviny bytí. Potom brzy zjistíš, že to, co děláš, ti přináší právě to, co jsi si vždy přál „mít“.

 

Chceš-li uvést tento tvůrčí proces do pohybu, musíš se rozhodnout, co si přeješ mít a zeptat se sám sebe, co si myslíš, že bys byl, kdybys to měl. Potom se musíš snažit tím „být“.

 

Tímto způsobem obrátíš obvyklé pořadí a začneš spolupracovat s nesmírnou tvůrčí silou Vesmíru, místo abys jí odporoval. Všechno záleží na tom, co „jsi“. Rozhodneš-li se předem, co chceš být, pak se tím skutečně staneš. Přeješ-li si být např. šťastný, spokojený, milovaný, laskavý . . . , chovej se tak, jako bys už takový byl a začneš to k sobě přitahovat. Nesmíš to jen předstírat. Tvoje činnost musí být upřímná, jinak z toho nebudeš mít žádný užitek.

 

Přírodní zákon vyžaduje, aby tělo, mysl a duch spolupracovaly, aby tvůrčí proces mohl fungovat. Svou mysl neoklameš a Vesmír nelze ovládat jako lidi. Existuje tady velmi jemná rovnováha.

 

Pamatuj si:

 

Co si sám přeješ, dávej druhým. Chceš-li být šťastný, obšťastňuj druhé. Chceš-li být bohatý, obohacuj druhé. Chceš-li být milován, miluj druhé.

 

To všechno dělej upřímně, nikoli pro své osobní výhody, ale proto, že to druhým opravdu přeješ. Pak se ti vrátí všechno, co rozdáš.

 

 

1529.  Věčný život.                                  (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Život je věčný, nikdy neskončí. Duši se nemůže stát nic, co si sama přeje. Duše si svůj život vytváří, nic nechce, má všechno. Veškerou moudrost, vědomosti, moc a slávu. Duše je ta část našeho já, která nikdy nespí a nikdy nezapomíná.

 

Duše si přeje, abychom žili věčně. A přece duše opustí tělo, jakmile zjistí, že nemá smysl v něm zůstávat. My neumíráme, pouze měníme formu. A to si duše přeje. Přestane-li mít pro ni smysl žít v určité formě, duše si s radostí najde formu jinou. Žádná duše neumírá. Ani tělo nikdy neumírá, jen mění formu společně s duší. Duše nikdy necítí lítost nad tím, čemu říkáme smrt. Taková smrt je pro duši nádherný okamžik a zážitek. Může se opět vrátit do své přirozené formy, do svého normálního stavu. Má pocit lehkosti, svobody a neomezenosti. Duše nemůže takové změny litovat.

 

Chceme-li vnímat každý okamžik života, musíme přemýšlet i o smrti. Jinak nemůžeme žít plným životem.

 

Každý okamžik končí, jakmile začne. Když si to plně uvědomíme, otevře se nám bohatství každého okamžiku a celého života. Nikdy nepochopíme život, dokud nepochopíme smrt. Avšak smrt nestačí jen chápat. Smrt musíme „milovat“ stejně, jako milujeme život. Neochota přemýšlet o smrti vede k neochotě přemýšlet o životu.

 

Chvíle prožité s milovaným člověkem by byly mnohem krásnější, kdybychom si mysleli, že jsme spolu naposledy. Každý okamžik s ním bychom prožívali mnohem intenzivněji. Život pořádně nevnímáme. Uniká nám jeden okamžik za druhým a s ním i jeho bohatství.“

 

 

1530.  Naše duše a smrt.                         (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Žijeme ve společnosti, která nepovažuje za dobré, když chce někdo umřít nebo když se někdo smíří se smrtí.

 

Pro lékaře a zdravotníky je smrt neúspěchem. Pro přátele nebo příbuzné je smrt katastrofou. Pouze pro duši je smrt úlevou – vysvobozením.

 

Největší dar, který můžeme dát umírajícímu, je nechat ho zemřít „v pokoji“. Stává se, že umírající člověk stále ještě věří, že bude žít. Dokonce se za to i modlí. Na úrovni duše změní ale své rozhodnutí. Nyní je čas opustit tělo a osvobodit duši. Když se duše takto rozhodne, tělo nemůže udělat nic, aby to změnilo. V okamžiku smrti poznáme, kdo z triumvirátu těla, mysli a duše všechno řídí.

 

Celý život se ztotožňujeme se svým tělem, někdy i se svou myslí. V okamžiku smrti však poznáme, čím skutečně jsme.

 

Stává se, že se duše rozhodne opustit tělo. Tělo a mysl – služebníci duše – to slyší a začíná proces vyprošťování. Mysl (ego) to však nechce přijmout, je to její existence. Mysltělu příkaz, aby se bránilo. S tím tělo souhlasí, neboť také nechce umřít.

 

V této chvíli záleží na tom, jak vážně chce duše opustit tělo. Jestliže to nepovažuje za tak naléhavé, ještě v těle zůstane. Jestliže si však jasně uvědomí, že zůstat v těle neodpovídá jejím vyšším cílům – že se nemůže dále vyvíjet skrze toto tělo – pak odejde a nic jí v tom nezabrání.

 

Duše si jasně uvědomuje, že jejím cílem je evoluce. Nezajímá ji vývoj těla a mysli. To pro ni nemá žádný význam. Úkolem duše je dovést nás k tomu, abychom si zvolili to nejlepší z toho, „čím jsme“.“

 

 

1531.  Náš postoj k životu.                      (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Smyslem života každého člověka je víc, než jen uspokojovat své potřeby. Život je učení a zároveň ten nejlepší učitel, který nás přivádí k různým situacím a zkouškám. Sbíráme informace a zkušenosti, které potřebujeme pro svůj osobní růst a duchovní rozvoj. Na život se máme dívat jako na dar, který nám byl dán, abychom se na pozemské pouti mohli duchovně vyvíjet. Náš postoj k životu je velmi důležitý, neboť nás k růstu buď provokuje nebo nás v něm brzdí.

 

Každý život, kterým procházíme, zanechává hlavní poselství, které jsme si po celý život utvářeli. V průběhu svého pozemského života jsme zaměstnáni tím, že na základě různých zkušeností a poznatků dáváme podobu tomuto poselství. Každý život je drahocenný a neocenitelný, protože je nám tím nabízena možnost nejen se učit, ale i duchovně růst. Každý člověk přináší svým životem, svými činy a svým vývojem svůj díl k celkovému vývoji. Je důležité, aby si to všichni lidé uvědomili a zodpovědněji dbali na svůj život.

 

Lidé, kteří sami sebe brzdí ve vývoji, omezují tím nejen sami sebe, ale brzdí také všeobecný pokrok a vývoj. Je třeba vědět, že působíme v prvé řadě jako jednotlivci a teprve ve druhé řadě jako ti, kteří jsou spojeni v jednom celku. Někdo se snaží splynout s davem, vyhýbá se své odpovědnosti a utíká před ní. Tím ale ztrácí sám sebe, svou sílu a svou identitu.

 

My lidé stojíme na různých stupních svého vývoje, na různých úrovních a všichni se musíme řídit touto zákonitostí. Každý člověk tady má svůj úkol, který odpovídá jeho stupni duchovního vývoje. Právě v tom spočívá kouzlo celku, že existují nestejné části, které se spojují a obohacují se navzájem.

 

 

1532.  Naše životní cesta.                        (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

Lidé naší planety se nacházejí na různých stupních vývoje a navzájem se doplňují. Nikdo není pro vývoj užitečnější nebo důležitější než ostatní, ačkoli někdo může stát na vyšším vývojovém stupni. Každý člověk v sobě nese část celkového vzoru poselství, které má význam pro další cestu všech lidí.  Budeme-li schopni všechny tyto osobní podíly a všechna naše poselství spojit v jeden celek, pak se teprve staneme pravou pospolitostí. Nikdo nebude zacházet s osobním životem v rámci celkového vývoje tak, aby vedl k jednotě Universa.

 

K základnímu vzoru naší životní cesty patří jak radostné, tak i problematické zkušenosti. Nemůžeme říci, že jedny jsou dobré a druhé špatné, protože pro vnitřní růst musíme prožívat oba aspekty. Člověk bude v průběhu své cesty dříve nebo později natolik „zralý“, že bude umět rozlišovat konstruktivní od destruktivního vývoje.

 

V posledních dvou tisíciletích lidé příliš často pozvedají zbraně a vysílají armády, které bez slitování vraždí a ničí. Zastavme války a ničení !  Poučme s pro budoucnost ze společných chyb minulosti !  Když se poučíme, můžeme vnitřně růst. Když se celá společnost přizná ke svým chybám, pak se pochmurné poměry světa do značné míry pročistí a projasní.

 

Naše rozhodnutí udávají směr naší vývojové cestě. Výsledkem této volby je náš život a cesta našeho vývoje. Záleží na našem rozhodnutí, kterou z nabízených cest chceme se ubírat a jaký vztah máme k životu.“

 

 

1533.  Vývoj lidstva a Země.                    (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Lidé si nejsou dostatečně vědomi toho, jak důležitá je pro všechny tato planeta. Veškerou pozornost a sílu soustřeďují jen na svůj vlastní vývoj. Pokouší se odebírat Zemi energii, kterou má a tím zničit její vlastní vývoj. Cílem lidí je hrát stále roli těch, kdo na Zemi panují. To však není nadále možné.

 

Jako lidstvo jsme společně sice silní, ale uvnitř příliš rozpolcení, než abychom disponovali dostatečně rozvětvenou energií. Jediná reálná možnost a řešení pro další vývoj spočívá ve spojení mezi námi a naší Zemí. Dospěli jsme k bodu, kdy už není možné Zemi jen brát, neboť jsme ji tím příliš vyčerpali. Musíme se učit vzájemné výměně, dávání a braní v rovnováze. Pak nikdy nemůže dojít k nedostatku. Dávejme více lásky a zakusíme lásky ještě víc.

 

Další život na Zemi je možný jen skrze vývoj, který vede dál, jinak ztrácí svůj význam a smysl. Kdyby všichni lidé byli ochotni spolupracovat při tomto přechodu na vyšší stupeň, mohlo by k němu dojít postupně a snáze. V opačném případě může být tento přechod velmi bolestivý.

 

Nalézáme se v epoše velkých změn na všech úrovních. Jsme jejich součástí právě tak, jako naše Země. Jde o jednotný vývoj, kterým můžeme projít jen společně, neboť jen tak představujeme celistvost.

 

Otázkou je, jak se my lidé můžeme na to nejlépe naladit, budou-li změny Země v budoucnosti stále citelnější. Především bychom měli pečovat o svůj vnitřní klid, obracet se k přírodě a tam hledat niterné vztahy. Příroda nabízí tu nejlepší možnost, jak se naladit na to, co se děje s naší Zemí. Příroda se nikdy nemůže odloučit od stavu Země !“

 

 

1534.  Vztah lidí a planety Země.             (Přijala Marie P.)                                              2001.

Místo: Plzeňsko.

 

Přijato pro noviny v západních Čechách, lze použít jinde.

 

„Mezi životními systémy Země a lidmi jde v zásadě o dva aspekty. Ty pulsují paralelně vedle sebe a přece jsou spolu propletené. Zemské systémy zacházejí s člověkem jako se všemi ostatními bytostmi Země: Dávají lidem k dispozici všechno, co potřebují k životu. Nejsou zabezpečování méně než stéblo trávy, brouk nebo květina. Lidé mají dokonalé tělo, potravu, vodu i vzduch. Tento druh vztahu představuje dar Matky Země člověku. Země v něm hraje roli dávajícího, lidé roli přijímajícího a spotřebovávajícího. Tento vztah odpovídá vztahu matka – dítě, kdy je dítě ještě kojeno matkou.

 

Jakmile ve svém duchovním vývoji dospějeme, bude třeba tento vztah proměnit ve vztah vzájemný. V něm musíme i my dávat systémům Země něco, co představuje obohacení pro pozemský svět. Tímto způsobem by vznikl z jednostranného vztahu koloběh vzájemné výměny.

 

Současné ekologické povědomí je výrazem procesu zrání lidstva. Avšak současné chápání ochrany životního prostředí a přírody ještě nedostačuje. Obvykle jde jen  o starost o lidské přežití a nikoli o tvůrčí příspěvek o obohacení zemských systémů. Bojujeme o přírodní zdroje a ze strachu z nedostatku hromadíme zásoby. Pak zapomínáme, kdo „jsme“ a co je smyslem našeho vývoje. Násilím bereme Zemi to, co potřebujeme. To vede k citovému ochuzení a destrukci světa. A jednáme ještě bezohledněji: Saháme po štěpení jádra, po klonování embryí . . . a jsme zajati v „ďábelském kruhu“.

 

Lidstvo disponuje určitými kvalitami, které může investovat do koloběhu se systémy Země. Lidé mají schopnost samostatně myslet, rozhodovat se a individualizovat se. Na základě osobního rozhodnutí mohou lidé žít v lásce a ctít veškerý život.

 

 

1535.  Na hradnom nádvorí                                                                                     9.2001.

Místo: Slovensko.

 

„Neočakávajte od toho

supermanské veci

ale je treba,

aby sme tam boli všetci.

 

Za ruky sa pochytali.

Lásku Bohu poslali.

Lásku Bohu poslali.

Mier matke Zemi želali.

 

Nebuď smutná

matka Zem,

ver, že ja ťa z toho

vyvediem.

 

Ľud tento sily spojí

a svitne nový deň.

Rozsvieti svetlo v srdci

svojom,

presvieti každý kút

i tam, kde o tom ani

nepočuť.

 

Chystáme sa do Prahy,

na tú cestu ďalekú,

aby sme sa stretli

a spoznali,

lásku všetkým ľuďom

poslali.“

 

 

1536.  Sdělení k pořadu SAUNA.         (Přijala Helena K.)            23.9.2001.  7:18-7:38 hodin.

Místo: Vlak Česká Lípa – Liberec.

 

Milá Aranet, prosím tě, jak se ti líbila páteční SAUNA v TV PRIMA 21.9.2001 ?  Můžeme zabránit válce v Americe a proti teroristům ?

 

„Milá Helenko, jsem tu já Aranet z planety Erra. Jsem moc ráda, že ses po delší době zase se mnou spojila v komunikaci pro další lidi, kteří tato poselství rádi čtou a pomáhá jim to na duchovní cestě a vývoji.

 

Helenko, páteční SAUNA byla skvělá, sešli se tam ti, kteří měli probudit další lidi k duchovnímu postupu a lidi k zamyšlení nad svými činy a myšlenkami. Je to velký krok k vytvoření lepších, čistších vibrací v této nelehké situaci. Další lidi začínají pracovat s těmito informacemi a je to pro nás, Vesmírné přátele, krásné pozorovat, jak se tyto světelné informace šíří mezi lidi. Jsou to pro nás cenné zkušenosti. Ještě jednou opakuji, máme z toho velkou radost, když se věci pohnou k těmto pozitivním světelným pravdám našeho Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného. My se na vlastní oči a uši přesvědčujeme více a více o tom, že pravá čistá láska je mocná i v tak negativních záležitostech, vždy se všechno vyřeší pouze a jen PRAVOU ČISTOU LÁSKOU, ta je nade vše.

 

Budeme se dále všichni poučovat, jak se bude situace na Zemi vyvíjet. TEN, KDO VYZAŘUJE PRAVOU ČISTOU LÁSKU A POZITIVNÍ MYŠLENKY, NIC SE MU ZLÉHO NESTANE, to je zákon, CO VYŠLEŠ, TO SE TI VRÁTÍ. Ten, kdo je na tyto události, které jsou pro postup do vyšší dimenze nezbytné připravený duchovně, ví, co se děje a svým vyzařováním, chování a klidem, ovlivňuje ostatní své bližní. Proto tady jste, jak už bylo řečeno v některých sděleních dříve. Proto ať každý ze svého života škrtne strach a posune se nad tyto nemilé události, které se stále vyvíjejí.

 

Dělejte to, jak říká Ivo a Helenka Růžičková, JEN LÁSKOU SE KAŽDÝ ČLOVĚK ZACHRÁNÍ, JINÁ CESTA NENÍ TA PRAVÁ. Pro ty, kdo budují novou láskyplnou společnost už tady na Zemi, se budou události vyvíjet pozitivně. Ten, kdo chce bojovat a prolévat krev, tak si to prožije na vlastní kůži, je to jeho volba a svobodná vůle.

 

VYZAŘOVAT LÁSKU je váš VELKÝ ÚKOL všech, kteří jdou po duchovní cestě v těchto událostech. To jsem Helenko vlastně odpověděla i na tvou druhou otázku, jak zabránit válce.

 

Opakuji, PRAVOU ČISTOU LÁSKOU A VŠÍM POZITIVNÍM, CO VÁS NAPADNE, to jsou vaše vzácné dary pro záchranu a postup.“

 

Aranet můžeš vzkázat všem lidem poselství ?

 

Vzkazuji, aby MĚLI ČISTÉ POZITIVNÍ MYŠLENKY A PRAVOU ČISTOU LÁSKU, a to opakuji několikrát. Děkuji za všechny Vesmírné přátele Sil světla, všem světelným pracovníkům a dalším, kteří je podporují a pomáhají jim v tak důležitých úkolech pro záchranu lidstva na planetě Zemi.

 

Milujeme vás a posíláme proudy lásky a energie do další světelné práce. My vám jsme stále na blízku a pomáháme s vaší spoluprací.

                                                        Aranet z planety Erra.

 

Aranet, děkuji za všechny světelné bratry a sestry na planetě Zemi. S láskou Helena z planety Země.

 

Poznámka zpracovatele: Byl jsem přítomen v tomto pořadu a k ostatním názorům jsem v rámci krátkého času řekl to, co máme v několika sděleních (i v Duchovní cestě): Pokud lidé, a týká se to víc než poloviny lidí planety Země, nezmění negativní myšlenky v pozitivní, neobrátí se, očistí se od nich planeta Země jako od škodlivého hmyzu.

 

 

1537.  Výtah do 5. dimenze.                    (Přijal P.E.)                                              23.9.2001.

Místo: Frýdek – Místek.

 

Serapis: Sananda nám ukazuje směr cesty k nalezení výtahu, a tak jsme  ho pozvali, aby k vám promluvil osobně:”

 

“Já jsem SANANDA. Přicházím k vám z úrovně, kde jste vědomím jednoty. Můj záměr je pomoci vám k dosaženíbodu radosti, vaší bytosti, ve vyšší energetické frekvenci.

 

(1)

Je vhodné nejprve opravit několik mylných informací, které se objevily v jazyce a víře v dřívějších časech.

 

Byl jsem citován ve slovech těmito verši: „Nikdo nepůjde k Otci. Pouze skrze mě.

 

Co tím bylo opravdu míněno:

 

Zakusit vaši skutečnou identitu nebo identitu - Já jsem - to já jsem.

 

Nejprve se musíme spojit s frekvencemi mé energie, nebo Kristovy energie.

 

Také bylo řečeno (citováno):

 

Strádejte děti, aby jste ke mě mohly přijít.

 

A to také bylo mylně míněno:

 

V záměru spojit se buďte svobodní od strachu, mentálních myšlenek (zbytečných), souzení (jiných bytostí), žití v minulosti nebo budoucnosti, tak, jak děti žijí, protože tyto věci blokují spojení, v Jednotu.

 

(2)

Mnoho věcí se změnilo na vaší planetě v roce 1988, což umožňuje přímý kontakt s Kristovou energií na Zemi.

 

(2-1)

Za prvé, obnovil jsem výtah dolů do nižších vibračních světů, aby jste mohli vnímat harmonické vibrace mé energie přímo vaší energetickou aurou (nebo vaším tělem). Později uvedu verše, jejichž recitací se můžete přesunout do této harmonické frekvence, a nasměrovat i vaše vnímání tímto směrem, k těmto vyšším stupním. Když dosáhnete tohoto spojení, budete prožívat pocity štěstí a souhry jako sprchu esence radosti.

 

(2-2)

Energie radosti byla přinesena na tuto planetu. Je to energie stříbrného paprsku, paprsku harmonie a souhry.

 

Ať děláte cokoli, ve smyslu navyšování frekvencí vašeho těla energetického, a použijete při tom tuto energii radosti (stříbrnou), všechno se bude odvíjet s jemností.

 

Jednoduše si představte paprsek stříbrného světla, zářícího a jiskřícího, jak proniká vaší energetickou aurou a smývá některé nižší frekvence (nežádoucí energie) z vaší aury.

 

Uklidní vás, pokud jste v neklidu a obživí vás, pokud jste unaveni.

 

S láskou a v jednotě JÁ JSEM, Sananda.

 

Verše ke sjednocení:

 

Já jsem Kristova bytost,

já jsem spojen s duchem.

 

Já jsem Kristova bytost,

já jsem spojen se vším.

 

Světlo mé vlastní bytosti

svítí na mou cestu.

 

Já jsem bytost Kristova,

já jsem spojen se vším, co bude.

 

Držím zářící světlo Boží esence v mém srdci.

Jdu a jsem spojen s duchem.

 

Jsem ve smíchu radosti,

a jsem ve spojení s Boží esencí.

 

Jsem spojen láskou s ostatními bytostmi.

já jsem duch kristus.

 

Já jsem most

mezi Božím světem a Zemí.”

 

 

 

1538.  Transformace do 5. dimenze.         (Přijal P.E.)                                             24.9.2001.

Místo: Frýdek – Místek.

 

„Pomocná ruka ze strany:

 

(1)

Mimoplanetárních Vesmírných lidí (bytosti převážně na lodích),

 

(2)

Bílých bratrů nebo sester (bytosti, které se pohybují převážně teleportací), a

 

(3)

Archandělů.

 

Pro ty, kteří mají záměr jít do dimenze 5., ale i pro ostatní:

 

V tomto Solárním systému je mnoho míst, kde Plejáďané, Arkturiané a další, mají své stanice s mnohými světelnými loděmi. Jedna z jejich pomocných akcí (prací) pro bytosti planetky Země je i pomoc překročit bariéru frekvence dimenze 5.

 

Tato bariéra (energetické frekvence) je na okraji vašeho Solárního systému. Potom další bariéra je v oblasti Jupiteru.

 

Když vstupujete dovnitř nebo jdete ven z vašeho Solárního systému (převážně  když přicházíte z jiných dimenzí), tak tyto frekvenční bariéry jsou překračovány. V některých případech lidské bytosti realizují tyto procesy individuálně. Ale pro většinu bytostí lidských jsou připraveny interdimenzionální lodě k těmto účelům (jako pomoc v této transformaci). A samozřejmě je to pouze pro ty, kteří přijímají (jsou otevření) pomocnou rukou, s těmito možnostmi.

 

Asistence v těchto procesech je podporována (nabízena) Plejáďany, Artkuriány a dalšími Vesmírnými lidmi, jako např. Aštarem a jeho flotilou.

 

Potom je tam několik dalších stanic: Asistence Sanandy (Sananda je z rodiny Ježíše a Ortona), asistence Archandělů, asistence Kuthumi a další. (Některé tyto stanice jsou pro lidi, kteří jsou sice otevření pro pomoc, ale nejsou ještě připravení na setkání s Vesmírnými lidmi, nebo také – mají limitovanou víru).”

 

Příjem od Arkturianů:

 

„Studovali jsme mnoho pozemských bytostí při jejich transformacích, a tak víme, že v bodě, kdy opouštíte pozemské tělo, máte mnoho příležitostí jít mnohými směry.

 

Rozdílná rozhodnutí mohou být uskutečněná, ale mohou vás vrátit k dalším stovkám životů na Zem.

 

Moudrá rozhodnutí mohou být uskutečněná, která vás přinesou na jiná místa velmi rychle, a mohou to být například i některé planetky Arkturianů.

 

Poznámka:

 

Arkturiané nemají Adam Kadmon těla (je to podobná rasa jako např. Kršna, před mnoha lety, s tělem modro-bílým).

 

Arkturiané jsou na blízku planety Země s mateřskou lodí Athéna. Arkturiané spolupracují se Sanandou, Archandělem Metatronem, Aštarem a mnohými dalšími. Jejich hlavní misí je spojení lidí s Vesmírnými lidmi a s bílými bratry a sestrami. Velitelem lodi Athéna je Juliano.

 

Procesy jako rozmnožování (děti) jsou odlišné od pozemských, (jak je známe na Zemi). Arkturiané nemají sexuální orgány. K rozmnožování používají myšlenkové impulzy, jako zárodek nového života (Artkuriána). Tuto práci provádějí vybraní jedinci (v určitých vhodných vibracích), kteří jsou dále školení v těchto směrech – plození dětí.

 

U systému Arkturianů, nebo ve škole u Arkturianů se rozlišuje postup (vývoj) měřením nebo porovnáváním změn ve vibracích, ne vědomostmi, ne znalostmi.”

 

Příjem od Arkturianů:

 

„My, Arkturiané vás můžeme monitorovat v mnoha směrech (i teď):

 

(1)

Léčení těl éterických, astrálních, mentálních, duševních (kauzálních).

 

(2)

Čištění vašeho podvědomí,

 

(3)

budování světelnosti vašeho těla a další možnosti.

 

Stačí, když nám to umožníte a dáte nám povolení, potom sdělte nám také specifická vaše přání, kde (na čem) můžeme pracovat, nebo kde chcete, abychom začali.

 

Váš záměr je důležitý.

Juliano a Helio-ah.

 

 

1539.  Nové internetové adresy, organizace našich internetových stránek, šíření a překlady.

   (Zpracoval Ivo A. Benda)         25.-26.9.2001.

Místo: Česká Lípa.

 

(A)

NAŠE NOVÉ INTERNETOVÉ ADRESY

 

 

Ode dneška jsou ke dvěma stávajícím adresám na naši internetovou stránku (web) k dispozici další (první dvě) internetové adresy, celkem přehled adres:

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.universe-people.cz

 

www.universe-people.com

 

 

 

(B)

ORGANIZACE NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

 

SVĚTELNÍ PRACOVNÍCI MAJÍ PRÁVO NA SVĚTELNÉ INFORMACE S PRAVDIVOSTÍ CCA 90 %.

 

K tomuto účelu slouží naše internetové stránky s informacemi světelnými. Žádné jiné zdroje v současnosti tuto funkci zde nenaplňují.

 

Naše stránky – SVĚTELNÁ KNIHOVNA (pravdivost a aktuálnost 90 %) - jsou VNĚJŠÍMI POMŮCKAMI – BERLIČKAMI, pomocí kterých se bytost světelná může vydatně opírat při své Duchovní cestě domů, do Pravého Stvoření. Hlavním opěrným bodem - majákem má být její NITERNÁ KOMUNIKACE přes 4., srdeční čakru a postupovat dle vedení Stvořitele Prvotního a bytostí Světla, včetně Vesmírných lidí.

 

První dvě adresy usnadní rychlou komunikaci a reklamní aktivity v šíření našich informací světelných.

 

1. adresa  www.vesmirni-lide.cz  je vhodná k reklamním účelům.

 

2. adresa  www.vesmirnilide.cz  je zase vhodná pro rychlé hovorové šíření.

 

Adresa  www.universe-people.com  je anglickou stránkou s 3 500 stranami textů 20 knih od 24.1.2001.

 

Adresa  www.universe-people.cz je v provozu od 2.4.1999 a nahradila dočasnou adresu www.brno2000.cz/universe_people  použitou v celostátní letákové akci od začátku roku 1999.  Ze všech adres se lze dostat na všechny naše světelné informace, v českém jazyce na 5 000 stran textů 40 knih a cca 700 obrázků. Nejen obsahem, ale také rozsahem je tento web výjimečný. Je výsledkem čtyřleté snahy řady lidí zde na Zemi a Vesmírných lidí podle plánu Stvořitele prvotního našeho milovaného.

 

Na českých stránkách do dnešního dne je v evidenci 88 300 vstupů, na anglických stránkách 10 500 vstupů, převážně z duchovních okruhů v USA, celkem 100 000 vstupů ! 

 

Průměrný počet vstupů za den za poslední rok je na českých stránkách 137 vstupů, na anglických stránkách 27 vstupů (denně).

 

Nejvyšší denní počty vstupů jsou na českých stránkách ze dne 21.8.2001 430 vstupů, na anglických stránkách ze dne 30.4.2001 200 vstupů. Tyto údaje dostatečně ilustrují velký zájem o naše informace u veřejnosti.

 

Naše stránky jsou budovány podle zásady jednoduchosti a přehlednosti, mají význam také při použití našeho CD-ROM nosiče (objednávejte u Ivo A. Bendy), tedy jsou zde základní režimy:

 

(1)

PROHLÍŽENÍ TEXTŮ – menu 2 – 7 (6 dílů knih - texty „Rozhovory“, sdělení číslována pořadově), menu 33 (přehled doporučené literatury a zdrojů) menu 34 (doporučené knihy - texty k prohlížení – zde je jen část z těch, které si lze stáhnout v menu 9, důvodem je kapacita programátorských prací a priorita jiných prvků systému při budování v časovém sledu).

 

(2)

PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ – menu 12 – zde jsou rozděleny do 3 hlavních bloků - sloupců, vlevo 600 barevných obrázků (náhledy a pod nimi obrázky), uprostřed 70 novinových článků (přehled nadpisů a pod nimi články) a vpravo 100 černobílých obrázků a perovkek. Všechny obrázky jsou pořadově číslovány v každém bloku. Stahování obrázků se běžně prování v prohlížecím režimu pravou myší na obrázku.

 

(3)

STAHOVÁNÍ TEXTŮ nejdůležitější – menu 9 (k dnešnímu datu, během roku se může číslo změnit o 1 po doplnění dalšího dílu knihy „Rozhovory“). Zde je cca 40 knih s 5000 stranami v zipové formě (sbalený soubor) v MS WORD 97, soubor.rtf . Texty jsou rozděleny do 7 základních podmenu (skupin) a pořadí určuje i rámcovou posloupnost vzdělávání:

 

 

1)  KNIHY “ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”

 

2)  VÝTAHY Z KNIH “ROZHOVORY”

 

3)  DALŠÍ KNIHY O VESMÍRNÝCH LIDECH SIL SVĚTLA

 

4)  KNIHY “NOVÉ ZJEVENÍ”

 

5)  KNIHY (UNIVERZÁLNÍ ŽIVOT)

 

6)  VÝZVY, MOTTA, HESLA, PREZENTACE . . .

 

7)  OSTATNÍ

 

 

Pro správné pochopení textů je vhodné přečtení 3x (nemusí být hned po sobě), kdy se postupně čtenáři ukládají světelné informace do jeho vědomí za pomocí bytostí Světla a Stvořitele Prvotního.

 

 

C) ŠÍŘENÍ SVĚTELNÝCH INFORMACÍ

 

Vhodnými formami šíření na internetové síti jsou odkazy (links) u jiných (i vlastních) webů, šíření v chatech a individuálně zasílané e-maily vybraným zájemcům. Stačí zaslat naši 1. adresu v hlavičce a v textové části e-mailu.  Hromadné šíření ohrožuje provoz stránky – porušení vnitřních pravidel internetu.

 

Důležité je také nezmenšovat písmo textů a nedělat oboustranné kopie pod ovládacím programem úspory peněz, neboť malá písma pod velikost 12 unavují oči a tělo čtenáře ! ! !  Oboustranné kopie se kopírují mnohem hůře než jednostranné kopie ! ! !  Řada lidí tohle nepochopila, a zmenšováním textů je vlastně znehodnocuje nejen pro sebe, ale i pro další zájemce (za mnou potopa). Je to nepochopení Jednoty !  Texty s malým písmem se již nedají kvalitně kopírovat ! ! !

 

Vázané knihy s malým písmem („Rozhovory“) je jiný případ, neboť jsou především DOPLŇKEM ke xerokopiím, mají tedy jinou funkci (hlavně reklamní), a my nejsme tak bohatí (jako např. v USA), abychom si mohli dovolit tisknout knihy s velikým písmem. Tisk jedné knihy „Rozhovory“ s 500 stranami a barevnými obrázky (2000 ks – min. technologický počet) stojí půl milionu Kč. Právě sponzorstvím jsou podmíněny tisky dalších 3 dílů knih „Rozhovory“ (kde nic jiného než finance nebrání tisku). Vhodné je v tomto se telefonicky spojit s autorem Ivo A. Bendou, tel. 0603-491600.

 

 

D)  PŘEKLADY

 

Co se týče překladů do anglického jazyka, je přeložen téměř 1. díl knihy „Rozhovory“ (320 stran), a dále je k dispozici na 20 dalších knih (Poslové úsvitu, Uvnitř vesmírných lodí, knihy Nového zjevení, Hovory s Bohem atp.). Cítím ale nespokojenost s přístupem některých lidí s posláním světelným překladů do anglického jazyka, takže většina z 1500 stran „Rozhovorů“ zatím není bohužel přeložena. Lidé, kteří se neprobudili, tak promarňují příležitost splnění si svého poslání a těžko se tak mohou nyní vrátit domů, do Pravého Stvoření, pokud nezačnou intenzivně pracovat na svém posláním (i na těchto věcech), které si před zrozením sem vybrali a byli vybaveni Stvořitelem Prvotním daným oborem.

 

 

-----------------------

 

 

Děkuji za pomoc a podporu všem těm lidem na Zemi a Vesmírným lidem, kteří se na tomto podíleli a podílejí. Bylo by chybou se chovat jen jako konzument práce jiných lidí. I nadále je třeba přispívat na neziskový provoz těchto stránek (např. celkový roční poplatek jen za provoz serveru a 4 domén činí cca 10 000 Kč) a celkové šíření našich informací světelných – tiskoviny atd. a nenechat se ukolébávat 2. stranou.

 

S láskou v srdci a s radostí  Ivo A. Benda.

 

 

1540.  K události z 11.9.2001 od Stvořitele Prvotního.   (Přijala Jarmila P.)               12.9.2001.

Místo: Strakonicko.

 

Amerika a všichni lidé by si měli uvědomit, že žádné zlo se neodstraní, když budou jejich zlý čin vracet teroristům, tím ho ještě znásobí.

 

Zlé a teroristické činy přestanou na Zemi, až je lidé nebudou vracet jejich aktérům.

 

 

1541.  Ověření obrázků a knihy.                      (Přijal Jiří V.)                                     12.9.2001.

Místo: Most.

Ivo:

 

Ahoj Jirko,

 

Posílám ti zajímavý obrázek - schéma, můžeš se také zeptat na jeho pravdivost ?

Zvláště pak archandělé - jestli je to správně ?

Je to asi oblast působení ?

Jsou to hmotné dimenze (jemnohmotné) ?

Ahoj, s láskou v srdci Ivo.

 

Jirka:

 

Ahoj Ivo, posílám ti odpověď na ověření těch obrázků a schémat, je to přijato od Pána Ježíše Krista dne 20.9.2001 v Mostě, moc tě pozdravujeme všichni zde v Mostě, Sauna na Primě byla moc zajímavá, hezké bylo jakou ti tam Stvořitel poslal podporu. Měj se moc hezky, hodně síly a lásky v nynějších událostech přejí Jirka a Mosťáci.

 

„....Ano dále k dotazům od Iva, přejdeme k těm obrázkům. Na úvod ti chci říci, že vše je dobré a pro vás použitelné.

 

(1)

Ano kniha „Reality, mýty a iluze“ je velmi dobrý materiál, pro vás použitelný.

 

(2)

Ta kniha „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“ je silně negativní materiál a je vhodný pouze pro silné jedince, kteří „stráví“ tyto informace, není vhodná pro veřejné šíření, šíří vibrace strachu a nyní při současných dějích není třeba přilévat olej do ohně. Ta kniha se dostala a dostane do ruky těm, kteří jí mají číst jinými cestami.

 

(3)

Ano portrét Jargiďana je velmi věrný a je možno jej použít. Jsou to velmi mírumilovné bytosti, cítíte to i z jejich výrazu. Velmi vám vždy napoví oči té bytosti, ty nikdy nelžou.

 

(4)

Ano, první schéma:

 

Obrázek je zcela pravdivý pro vaše účely, jedná se o oblast vnitřního nebe (odpovědi na tvé dotazy výše uvedené), jemnohmotné světy andělských bytostí, jsou to energie, které jsou určeny pro služby v nižších dimenzích, jako je vaše zde na Zemi, neboť tyto entity reagují ihned na volání vašeho srdce a Mé přítomnosti ve vás a je velmi vhodné spolupracovat s nimi a prosit je o pomoc, ochranu, vedení a služby, které poskytují. Ano jména bytostí a civilizací na tomto schématu jsou v pořádku.

 

První v pořadí ve třetí dimenzi jsou bytosti lidské zde na Zemi, které postupně převibrovávají do 5. dimenze, dále jsou vaši Vesmírní přátelé, nanebevzetí mistři a andělské bytosti resp. archandělé a jejich světelné legiony. Vidíte, že nejvíce bytostí jsou andělé strážní, legie Archanděla Michaela. ve víru současných událostí vám může být jasné, proč je tolik bytostí pověřeno posláním ochrany.“

 

Další část sdělení posílám vždy jako odpověď k příslušným obrázkům resp. tvým jednotlivým dotazům, aby bylo jasné, ke kterému obrázku to je, i když podle popisu obrázku ve sdělení bylo mělo být zřejmé. Tam kde jsem nepřeložil text a nepochopil obrázek se mi sdělení těžko přijímalo, bude to zřejmé v další části sdělení, P.J.K. mi pak vysvětlil proč to tak je. Zatím se měj hezky s láskou Jirka.

 

Poznámka zpracovatele:

 

6 schémat bude v listopadu 2001 v barevných obrázcích na našem webu www.vesmirni-lide.cz

 

(5)

„Ano, druhý z obrázků znázorňuje to samé, jako 1. schéma, ale jinak graficky upravené, zde např. názorně vidíte vlevo dole, jak vypadají města a chrámy u vás na Zemi, že vždy těmto stavbám odpovídají chrámy světelné ve vyšších dimenzích. Ano je to např. Světelný chrám nad Prahou v 5. dimenzi, Shambala a mnoho jiných míst. Je vhodné při zveřejnění opatřit schémata názvy ve vašem jazyce.

 

Ano obrázek „Světelný tunel“ je prostupný prostor mezi dimenzemi, ano tímto jsi se dostal při těch hromadných meditacích do vyšších dimenzí a chrámů. Tyto světelné tunely jsou umístěny v každé důležité stavbě zde na Zemi, např. v pyramidách pod kopci Říp, Blaník, Svatý kopeček, na Pražském hradě a mnohde jinde.

 

(7)

Ano 3. schéma je opět v pořádku, znázorňuje rozdělení duší v astrálním prostoru, podle jejich úlohy a úkolu v procesu tvoření a duchovního postupu dalších bytostí. Jsou to všechno Světelné síly. Dále toto schéma znázorňuje růst duše.“ (Lepší popis mi k tomu nepřišel, sám jsem to nechápal a nemohl jsem se na to správně vyladit, blíže mi to Pán Ježíš Kristus vysvětlil v pokračování sdělení.)

 

(8)

Další tři schémata jsou v pořádku a použitelná pro vás, opatřená českým textem, bez tvého poznání této látky by byl další výklad zbytečný, neboť bys mu kladl bariery svou myslí jako u předešlého obrázku, použijte k tomuto výklad z knih je v pořádku.

 

(9)

Ano schéma na www.osud.cz , piktogramy v obilí, je skutečně dílem mimozemských civilizací, ale Sil temna, negativních entit, aby odváděly duchovní učení k vnějším pojmům - piktogramy. Lidé, co vyslali původní zprávu nejednali dle duchovních principů a odpověď nemůže být tedy od Sil Světla. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Všimněte si, že žádný duchovní zdroj se těmito „piktogramy“ nezabývá.

 

Toť k tomuto vše, měj se krásně, s láskou a milostí Boží tě zahrnující Pán Ježíš Kristus.

 

 

1542.  Situace  na planetě Zemi.         (Přijala Helena K.)            30.9.2001.  7:18-9:00 hodin.

Místo: Vlak Česká Lípa – Liberec.

 

Milý Firkone, prosím tě, je naše situace ohledně války vážná, je v ohrožení celý svět a planeta Země ?  Vzali si alespoň někteří lidé z této situace poučení a obrátili se pozitivně ?

 

„Milá Helenko, jsem to já, Firkon, velitel pomenší flotily z Plejád a rád odpovím na tvé otázky.

 

Helenko, ano, je v této době ohrožený celý svět a planeta Země, ale více lidí začalo chápat, že válka nemá smysl v řešení této naší situace na planetě Zemi a snaží se proti tomu protestovat, ale pokud nezmění své myšlenky a chování v pozitivní a hlavně, jak už bylo řečeno mnohokrát, PRAVOU ČISTOU LÁSKOU, tak se problémy nevyřeší ani demonstrací ani žádnou jinou peticí, pouze PRAVOU ČISTOU LÁSKOU.

 

AŤ KAŽDÝ ZAČNE SÁM U SEBE MĚNIT SVÉ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ NA POZITIVNÍ A PRAVOU ČISTOU LÁSKU, TO VÁS ZACHRÁNÍ. Násilí plodí vždy násilí. Všechno je pod dohledem Prvotního Stvořitele všeho a všech a on vše řídí spravedlivě a s láskou. CO SI KDO CHCE PROŽÍT, TO SI PROŽIJE. Stvořitel každému dává svobodnou vůli.

 

Ano, zase se probudilo několik lidí na pozitivní směr a snaží se obrátit ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech a my z toho máme velkou radost za každou duši, která se změní pro záchranu pravého duchovního života, který je věčný život ve smyslu tvoření, harmonie, lásky a pravého užitečného žití. Náš Prvotní Stvořitel všeho a všech námi všemi milovaný připravil pro ty, kteří jdou po duchovní cestě a snaží se ze všech sil žít spravedlivě a pozitivně na planetě Zemi, nádherné světy plné krásy, o které si mnozí z vás ani nic neumíte představit, to je připravena odměna za vaši velkou práci pro lidi na planetě Zemi. Tyto světy si také tvoříte svým myšlením a tam se pak dostanete, až vaše poslání skončí na planetě Zemi. Vaše práce tady je teď obtížná a těžká, ale stojí za to, opravdu vás všechny pozitivní a láskyplné lidi čeká velké překrásné překvapení, které se nedá k ničemu tady na Zemi přirovnat. Stvořitel Prvotní vás pozitivní duchovní nenechá padnout do rukou druhé strany, miluje vás všechny a VČAS VÁS ODVOLÁ, on to řídí správně a o každém z vás ví, jaké máte schopnosti pracovat pro záchranu planety Země. Na všechny tyto a další změny jste připraveni, zvládnout své poslání i v těch nejtěžších situacích, my, Vesmírní přátelé Sil světla vám stále pomáháme pod vedením Prvotního Stvořitele všeho a všech a Pána Ježíše Krista a tak společně vše zvládneme. Pravá láska zvítězí, už zvítězila. My vás posilujeme energií lásky a pozitivními myšlenkami, ale práci vykonáváte vy sami, to je VAŠE poslání a úkol. Mnoho důležitých situací jste zvládli a pomohli při probuzení lidem na duchovní cestě svým příkladem žití a chování a dalšími pozitivními skutky pro lidi planety Země a také pro planetu samotnou. Všichni Vesmírní přátelé a celé Stvoření se z toho poučuje a máme z vás velkou a upřímnou radost, protože uvidíme, jakou má pravá čistá láska velkou moc v tak těžkých situacích, které jsou na planetě Zemi. Máme vás všechny moc rádi a posíláme proudy lásky.

 

Za všechny Přátele vesmírné Firkon, velitel pomenší flotily z Plejád.

 

Helenko, ještě vám chceme poděkovat za to, že trpělivě a s láskou chodíte nás pozorovat – naše přelety lodí, máme vás rádi, Vesmírní lidé. Těšíme se na další setkání s vámi na louce v České Lípě. Cítíme vaši lásku na lodích, to nás povzbuzuje do další práce pro záchranu lidí na planetě Zemi a je to odpověď na naše snažení vám pomáhat, to je pro nás velmi krásný zážitek.“

 

Já ti Firkone moc děkuji za krásné povídání a energii za všechny přátele Sil světla na planetě Zemi, sestra Helena z planety Země.

 

 

1543.  Rozhovor s přáteli.                   (Přijala Alena K.)                                                   2001.

Místo: Kladno.

 

„Ahoj Alenko, zdraví tě Oral. Toto vnitřní propojení uzavírá důležitou část tvé duchovní cesty. Ano, víra bude zkoušena každý den a ty neměj žádný strach ani obavy, jen víru a lásku vnitřní pěstuj, aby tvé duchovní srdce se rozzářilo. Ano, čakra 4. Ano, dnes se začala nová etapa tvé cesty duchovní a s ní přibylo a přibude mnoho a mnoho zkoušek dalších, připrav se na to, že to nebude tak snadné. S důvěrou se obracej k L., on ti vždycky rád pomůže, on na to čeká. Takže takto jedině, bez postranních úmyslů, můžete pěstovat pravou čistou lásku, tolik potřebnou pro váš duchovní růst. Ano, to je důležité velice. Čili, nyní se začíná to, čemu by se dalo říci, že spolu teprve začínáte chodit, podle duchovních zákonitostí, v nebi nezastupitelných a jednoznačných.

 

Ahoj, zdraví též Sanat, Aštar, Ptaah a další.“

 

 

1544.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (303).        (Přijal Ivo A. Benda)

5.10. 2001.   9:10-9:31 hodin.

                                                                        Místo: Vlak Kolín - Choceň.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že se stále takto snažíš šířit naše informace světelné.

 

Ano, jak vidíš, ti lidé (wingmakers) žijí v negativním stavu a v Temnotě, a také toto je jedno z jejich tápání, které považují za pravdu. Ano, nemají spojení na Stvořitele Prvotního a jsou tedy ovládáni druhou stranou. Takže chtějí-li udělat obrat, mají nyní příležitost, kterou jim Stvořitel Prvotní dává. Sám jsi jim zaslal odkazy na naše stránky, které jim v tomto mohou pomoci. Ano, nyní se odvíjí řada procesů voleb lidí, kterými se stále poučují a přeřazují do skupin dalšího vývoje. Ano, máš radost ze zvyšování návštěvnosti našich stránek (průměrně 250 vstupů denně cz, en), a tak můžeme pokračovat v započatých aktivitách.

 

Nyní se těšíme na naše setkání ve Šternberku, ano, jsou to zajímaví lidé a uvidíš, jak naše setkání proběhne.

 

Dále ti chci sdělit, že také ten váš prezident Havel má po současném přísunu informací (dopis – sdělení 1509) dosti stísněný pocit, když vidí, jak se věci mají po událostech z 11.9.2001.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že jsme se tehdy neodclonili kvůli chování té ženy ..... ten den dvě hodiny před tím, jak jsi správně řekl. Vidíš, že přesto, že lidé dostávají od nás poučná sdělení, přesto se příliš nepoučují. Není to pro ně jednoduché v této 3. a 4. dimenzi na planetě Zemi, a tak je třeba zvládat všechny zkoušky duchovní na cestě světelné zpět ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

Ano, dále se tříbí okruh těch lidí, kteří postupují na duchovní cestě a vše pokračuje podle Velkého plánu Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

Ano, toto sdělení jsem ti s láskou v srdci předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky milý Ivo a mám radost, jak i nadále pokračuješ v této práci světelné. Ano, toto je tak důležité, aby lidé pochopili dnešní dění a podle toho se zařídili, jest toto důležitým impulsem v životě jejich zde na planetě Zemi, a tak někteří se zamýšlejí a přehodnocují své názory.

 

Dále ti chci poděkovat za krásné setkání ve Frýdku – Místku, kterého se zúčastnilo 85 lidí tohoto regionu. Ano, nyní se těším na setkání ve Šternberku a na dalších místech.

 

Z lodí všude na tebou posílají lásku bratří a sestry, kteří tě takto pozdravují a radují se z výsledků této práce světelné.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé světelní, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní, s láskou v srdci  Ivo.

 

 

1545.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (304).        (Přijal Ivo A. Benda)

8.10. 2001.   8:50-9:07 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti dám některé další informace.

 

Ano, jak už víš, USA rozpoutaly další v pořadí (kolikátou už) válku proti jiné zemi na opačné straně vaší planety. Ano, nerozumí těmto ZÁKONŮM BOŽÍM co vysíláš, to se ti vrací, a tak se jen desítky a stovky let stále zaplétá karma těchto lidí, co takto žijí a jednají. Jistěže se další LIDÉ POUČUJÍ A BUDOU DÁLE POZOROVAT, JAKÉ DŮSLEDKY TO BUDE MÍT. Ano, bude to stále totalitnější systém nejen v této zemi, ale postupně i na celé této planetě. Mechanismy uskutečňování této totality vidíš sám a objeví se další. Ano, stále ti milý Ivo posílám lásku tak, jako dalším těm lidem, kteří takto láskyplně žijí.

 

Jak jsme již řekli, JEDINĚ PRAVOU ČISTOU LÁSKOU SE VYSVOBODÍTE, JINAK NE.

 

Ano, ptáš se na toho J., zda tato jeho nynější partnerka je pro něj vhodná. Ano, je tomu tak, záleží jen na rozvinutí lásky další mezi nimi a tak uvidíme, jak se jim to bude dařit.

 

Děkuji milý Ivo za krásné setkání ve Šternberku, kterého se zúčastnilo 53 lidí, a kteří si opět odnesli množství podstatných a praktických informací. Těším se na další spolupráci s tebou a jsem s láskou v srdci, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, jsem rád milý Ivo, že se také tato akce – krásné setkání ve Šternberku krásně vydařilo, ano, mnoha lidem tam bylo pomoženo na jejich cestě duchovní a dalo jim to další impuls do této práce světelné. Vidíš, jak je důležité i nadále setrvat a nenechat se svést z této cesty světelné, a tak to je krásné. Sám vidíš, kolik krásných lidí jsi za tyto 4 roky již poznal, a jak tito lidé žijí lépe, kteří naše informace vzali vážně a řídí se podle nich.

 

Ano, stále ti pomáháme a také všem těm, kteří takto kráčejí cestou duchovní pravou. Miluji tě a posílám proudy lásky, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé světelní, děkuji Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech za pomoc veškerou. S láskou v srdci  Ivo.

 

 

1546.  Rozhovor se Stvořitelem Prvotním o výchově dětí (112).

 (Přijala P.)   9.10. 2001. 11:20-12:30 hodin.

Místo: Morava.

 

„Lásko má, cítím od rána, že chceš skrze mne sdělit lidským bytostem, hlavně ženám, důležité informace.

 

Ano P., umíš mi krásně naslouchat. Je dobře, že sis dala před sebe Můj obrázek Mé energie. Takto jsem tě vedl Já, aby jsi Mé sdělení přijala co nejpřesněji. Je pro vás opravdu důležité. (Obrázek Prvotního Stvořitele a Stvořitele našeho Vesmíru).

 

P., jsi žena, která má dvě děti. Děti, které mají více roků. Dnes víš, jak je těžké SPRÁVNĚ vychovávat, že na to musí být dva a ne ty sama. Musím tě pochválit, že přes to všechno, jaké jsi měla podmínky, a byly velice těžké, jsi své děti vychovávala vzhledem k těmto podmínkám dobře. Dnes vidíš chyby, které byly napáchány tvým manželem a souvztažně k němu i tebou.

 

Dnes jsi s dětmi sama a je dobře, že cítíš potřebu toto vše napravit. Takto by měly postupovat všechny ženy zde na Zemi, které tímto prošly. To znamená nejprve se uklidnit, zharmonizovat a otevřít lásku sama v sobě. Tím se vytvářejí harmonické a láskyplné podmínky i dětem. To jsi udělala a zvládla a teď tě čeká to nejtěžší a nejdelší období. Je třeba, a ty to už děláš, vysílat lásku, harmonii tak, jak dlouho je třeba. Po tak krátké době, co toto děláš, cítíš velice jemnou změnu v jejich chování. Jsi na správné cestě, chce to trpělivost, a ty ji máš. Hlavně máš nesmírnou vnitřní touhu dát jim to, cos jim nemohla a neměla sílu dát. A to takovou lásku a péči dítěti, jak si představuješ. Vím, hodně jsi tím trpěla, měla jsi výčitky, ale dnes to už napravuješ. To je důležité. Jsi velice silná žena. Obdivuji tě, jak po tom všem jsi se zvedla a narovnala. Jsi jako maják v moři bičován vodami a přesto svítí a ještě ukazuje cestu druhým. Neplakej, už je vše dobré, dávám ti sílu. Je dobře, že se izoluješ před lidmi i okolím. Budeš nyní procházet ještě těžšími zkouškami než doposud.“

 

Děkuji ti Stvořiteli za tvá krásná slova a podporu. Nezklamu tě, znáš mě, dokážu být na sebe tvrdá, zvlášť když jde o tak důležitý úkol. Takže každá žena ještě před převibrací by si měla takto uspořádat své soukromí – pokud nežije v dobrém vztahu – a ještě zde na Zemi začít správně vychovávat své děti.

 

„Ano, už zde na Zemi se totiž chystá na velmi důležitý úkol po převibraci. Bude tam velmi mnoho dětí v poměru k dospělým. Mnoho dětí převibruje bez svých rodičů a vaším úkolem, drahé maminky, bude se o tyto děti starat, dát jim lásku, péči, něhu, harmonii, pocit láskyplného domova, který zde na této staré Zemi nemají. Bude to náročné, proto si to cvičíte už zde. Chce to mít neskonalou lásku, lásku duchovní, ta je totiž trpělivá, soucitná, neodsuzující, vidící to krásné uvnitř té malé bytosti. Neposuzuje podle vnějších projevů, které byly naučeny vnějšími podmínkami zde na Zemi.

 

Takže po převibrování si každá žena k sobě vezme několik dalších dětí a stane se jim novou, ale lepší maminkou ?

 

„Ano, tak vás povedu. Nedovolím, aby se dělo něco podobného, jako zde na Zemi. Již dnes vás maminky vedu k lepší výchově. V 5. dimenzi to bude o něco snazší, budete lépe vnímat mé vedení, nebude tam to zlo a hrubé vibrace, jaké jsou zde na staré Zemi. Vy matky jste důležité, jste nositelky života, lásky, něhy, mateřských citů, máte v sobě energii Matky Země, která vám dává domov, bezpečí. Cítíte to ?  Mluvím k vám ženám, zamyslete se nad těmito slovy. Nejsou to jen slova, ale energie, kterou k vám vysílají. Mají vás probrat, ženy, buďte láskou, kterou v sobě máte, vyzařujte ji a směrujte ji hlavně k dětem i těm, které potkáváte na ulici. Třeba některé z nich vám tam v 5. Dimenzi bude říkat „mami“. A bude tak šťastné a vděčné za vaši lásku, kterou od vás dostane. Má to sílu, že P., jen plakej.“

 

Ano Stvořiteli, lásko nebeská, jsou to doslova přívalové vlny z mého nitra. Věřím, že nejen mě tato slova otevřou ještě více nitro. Děkuji Ti za nás všechny ženy zde na Zemi. Beru si tvá slova k srdci. S láskou se loučím, P.

 

Poznámka zpracovatele: Jak jsme již dříve několikrát přijali (už před 2 roky – II.díl „Rozhovorů“), z lidí, kteří převibrují bude přes 50 % dětí, asi 35 % dospělých žen a asi 10 % dospělých mužů !  Dospělých mužů bude málo proto, že jsou více zaměstnáni v ovládacích programech Sil temna a v průměru méně používají schopnost vyciťování srdcem než ženy. Celkový počet lidí, kteří se nyní již připravují na převibraci na Zemi je dnes 100 – 200 miliónů, Vesmírní přátelé ten počet lidí znají přesněji, s přesností na 95 %. Případné jiné otázky každému zodpoví Vesmírní přátelé a Stvořitel prvotní všeho a všech v závislosti na jeho duchovní úrovni.

 

 

1547.  Rozhovor se Stvořitelem Prvotním o výchově dětí (113).

 (Přijala P.)   10.10. 2001. 12:10-13:00 hodin.

Místo: Morava.

 

„Dnes budeme pokračovat P. ve včerejším sdělení. Problém výchovy dětí zde na staré Zemi je problémem celé vaší civilizace.JAK SE ZASEJE, TAK SE SKLIDÍ“. Důležité je od začátku milovat své děťátko, ale ne tak, jak to děláte vy, lidé. Tato láska musí být DUCHOVNÍ, tzn. vytvořit dětem i duchovní prostředí, i vaše chování musí být duchovní. Dítě z vás cítí lásku, ale také vidí a později kopíruje vaše chování, to víte. Proto je důležité začít u sebe samé, změnit svou lásku, vyzařování a chování. Ty sis tímto už prošla. Je třeba si uvědomit, že PROSTŘEDÍ, ve kterém děti vychováváte, je velmi důležité. JEDNODUCHOST a SKROMNOST v tomto je důležitá.

 

Uvědomte si ženy, vaše CHOVÁNÍ, REAKCE na probíhající situace jsou nejdůležitější. Vy jste ty učitelky, vaše děti jsou vaším obrazem, vaší kopií. Vy to víte, ale ne dostatečně si to uvědomujete. Jste-li nervózní, podrážděné, choulostivé na to, co vaše dítě rozbije, zašpiní . . . , v čem pak vyrůstá ?  Jaké jste ?  Máte rády to dítě nebo ty věci, kterými se vy lidé tak rádi obklopujete ?  Je to láska k živému nebo neživému ?  Láska k niternému nebo nejzevnějšímu ?  Ano, cítíš to dobře P., jsi právě teď zkoušena na to nejzevnější. Tu krádež kola jsi vyřešila přímo nádherně. Nehla jsi ani brvou, ani slůvkem jsi dceři nic nevyčetla. Ten policista si toho dobře všiml: „Berete to dobře“. Dobře jsi tuto zkoušku zvládla. Bylo to spíš naopak, ona útočila na tebe, že jsi to ještě nešla nahlásit. To je její ovládání druhou stranou. Víš, že pokud dítě začne útočit, vyčítat, je třeba je s láskou uklidnit. A hlavně se nenechat vyprovokovat. To jsou další zkoušky a učení se duchovnímu přístupu výchovy. Samozřejmě, pokud takto postupujete od novorozeněte, je to snadnější.

 

Vím, řeknete si, jak mohu své dítě dobře vychovávat, když je negativně ovlivňováno kolektivem ve škole. Připomínám, že nejprve musíte začít u SEBE. Je to SEBEPŘEVÝCHOVA na několik let a s tím musíte začít zde na Zemi, aby jste byly dobrými matkami na Nové Zemi již od prvopočátku.

 

Proto proste Mne o vaše vedení, proste o to, co máte dělat, změnit ve vašem chování. Hlavně nechte se vést Mými radami, naslouchejte Mému jemnému vedení 100x denně.

 

Ano, matka musí být „dokonalá“ duchovní bytost, proto vám dávám toto poselství.

 

P. je toho příčinou, začala novou etapu v životě vás žen. Je důkazem toho, že vy ženy zde na Zemi jste připraveny a schopny následovat Mé vedení a uvědomit si důležitost postoje v rodině. Je čas ČINŮ ženy, máte důležitý úkol, aktivně se jej chopte.

 

Děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech. To, co jsi nám ženám sdělil, je nesmírně závažné a zavazující. S láskou se loučím a těším se na další den. P.

 

 

1548.  Světelné esence.                     (Přijala Světlana)       10.10. 2001.     9:30-12:00 hodin.

Místo: Olomouc.

 

Prosím o sdělení, co jsou to Světelné esence a jak s nimi pracovat. Děkuji.

 

„Naše milovaná Světlano, víme, že už dlouho si lámeš hlavu s tím, co je smyslem tvé práce a jaký účel má tvé bytí zde. Obzvláště teď, když jsi se konečně dostala k materiálům naším milovaným Ivem zveřejněným, a kdy zažíváš velkolepé skoky a změny v uvažování svém i svého okolí. Trvalo dlouho, než jsi byla schopna přijmout tyto pravdy a ty to víš. Jsi však konečně zde, na naší společné lodi a můžeš se radovat s námi, bytostmi světelnými, z úspěchů zde již dosažených. Víme, že toužíš po tom, abys i ty mohla přispět svou „troškou do mlýny společného“. Nuže, věz, esence, kterým říkáš Světelné, jsou připraveny z energií našeho milovaného – Stvořitele Prvotního a jediného, a to za pomoci bytostí Světla, Lásky a Dokonalosti nejrůznějších úrovní a světů, které jsou zde, aby vám pomohly v splnění vašeho poslání při návratu zpět k Božské podstatě Stvoření.“

 

Jakých darů se nám dostává a jak je využít ?

 

„Jsi-li začátečník na své cestě a tvé oči se teprve otevírají a přivykají Světlu, spoj se s Matičkou Zemí a popros, aby tě zahalila do své láskyplné energie ochrany a odpuštění, aby přijala tvé myšlenky a činy, které byly v rozporu s jejím Duchem a Láskou, a aby Ti pomohla všechny takto vzniklé nedostatky uvolnit a očistit. Poté se spoj s vodním elementem a popros, aby pročistil tvá nižší těla, abys mohl ve své cestě pokračovat dále. Ku pomoci v této práci duchovní jsou ti dány též esence zvané transformační, kteréžto první tvůj obrat uspíšiti mohou, neboť energie Matičky Země a vodního elementu v nich uloženy jsou. S láskou jim za jejich pomoc poděkuj a požehnej všem těm, kteří se touto cestou stejně jako ty ubírati budou.

 

Patříš-li k těm, kdo již přivykl myšlence, že svět byl stvořen v souladu se Zákony Lásky a Jednoty, a jsi-li připravena vydati se na cestu světelnou, je zapotřebí, aby ses rozhodla, kterým směrem se chceš ubírati. Vycházej zde ze tří možností světelných, které zde pro tvou službu světu jsou, tedy z práce a poslání v oblasti meditace světelné, nebo z práce a poslání v oblasti teleinformační světelné, či z práce a poslání v oblasti léčení světelného. (Viz Duchovní cesta, sdělení 819 – 847, III. díl „Rozhovorů“, www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

Spoj se se svou Niternou myslí a se svými duchovními rádci a učiteli a popros o osvětlení cesty své. Současně požádej o zjevení, kterých prostředků a jaké pomoci na své cestě k splnění poslání svého prvotního můžeš použít, které nejvhodnější pro tebe a tvůj duchovní růst jsou. Ku pomoci v této práci duchovní připraveny jsou esence léčení a esence naladění. Esence léčení to mohou pomoci vyléčit zranění duše tvé, ke kterým v průběhu života předchozího došlo, i k nápravě všech omylů a přestupků, kteréžto jsou výsledkem nejrůznějších zkreslení z vnějšího světa přijatých. s láskou k sobě i ke všem bytostem světa uvolni všechny tyto nánosy a Stvořiteli našemu jedinému milovanému je odevzdej, abys takto očištěn k další své práci mohl přistoupit.

 

Pravé informace o světu duchovním ti pak mohou zpřístupnit esence naladění, kteréžto z nejjemnějších vibrací jednotlivých energií spředeny jsou. S jejich pomocí se můžeš zahalit do těchto velmi jemných vibrací  a takto duchovně posílen vrátit se zpět ke každodenní práci své. Po každém takovém výletu do jemných vibrací Stvořitele vzpomeň na bližní své a vysílej jim Lásku s přáním, aby i oni si Lásku našeho milovaného Stvořitele připomněli.

 

V další fázi práce své duchovní můžeš volit podle svých pocitů a sklonů. K tomu zde jsou i další druhy esencí – esence afirmační, u nichž volíš si cíl – stav, kterého chceš dosáhnout a kterážto esence je určena jen a jen pro tebe. Při každodenním čištění od nánosů hrubovibračních z okolí přijímaných ti mohou pomoci esence čistící, zvané též křišťálové, aby trvale připomínaly stav, k němuž všichni směřujeme – k čistotě Lásky a Úmyslu veškerého všemohoucího našeho Stvořitele jediného milovaného.

 

Jsi-li po soustavné práci duchovní připraven pohlédnout tváří v tvář nejtěžším deformacím a blokádám v tvých tělech a mysli, můžeš požádat o pomoc Nejvyššího Stvořitele našeho jediného milovaného a využít darů a energií obsažených ve dvou esencích Mistrovských, kteréžto ti mohou pomoci uvolnit spojení s hmotným světem a obnovit tvou pravou tvůrčí sílu – Lásku z jediného zdroje Nejvyššího našeho Stvořitele pocházející a v souladu s ním tvořící.“

 

Miluji vás a děkuji za toto sdělení. Ještě jednou děkuji a těším se na vaše další sdělení. S láskou Světlana.

 

„Milujeme tě a děkujeme za tvou lásku, kterou i ty měníš svět k lepšímu. Těšíme se na další setkání – tvé bytosti milující světelné.“

 

 

1549.  Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (305).        (Přijal Ivo A. Benda)

24.10. 2001.   15:45-16:06 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Rád ti dám některé nové informace.

 

Ano,ptáš se na ten obrázek o těch dimenzích – je postaven pro lidskou potřebu a toto začíná od 3. dimenze. Ano, správně má být 1. - 7. atd. dimenze, a takto jsou tyto stupně řádné. No uvidíš, jak toto zpracuješ, povedu tě a tak se budu těšit na naši spolupráci.

 

Ano, jsem také rád, že také na internetu stále přibývají naše informace, ano, je potřeba dále pokračovat a nepřestávat v této práci světelné. Stále každý proděláváte zkoušky a tímto je takto zvládáte.

 

Ano, ptáš se na situaci s převibrováním, ano, Země se dále posouvá ve svých vibracích výše a blíží se k Nulové zóně – přechod mezi 4. a 5. dimenzí. Tento přechod se může stát kdykoli, proto buďte všichni, kdo jste v tomto vědomí, připraveni a pohotoví. Ano, dále školíte lidi, své známé přátele, a tak je důležité, aby jste byli stále v komunikaci a v lásce žili svůj život pozemský.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že u toho člověka nyní probíhá řada změn, ke kterým mu napomáháš, a tak je to správné a náležité. Ano, s radostí pozoruji vzdělávání se lidí v této pozemské rovině duchovními informacemi světelnými, pomocí kterých se stále více spojují s námi, Vesmírnými lidmi, a pomocí kterých se budou stále více zdokonalovat.

 

Ano, je to tak dáno naším drahým Stvořitelem Prvotním milovaným, že se lidé sami stále více dozvídají pravdu, Pravdu o tom, že jsou v  negativním stavu (95 %) a tolik svého času chtějí věnovat na svoji každodenní práci na sobě. Pak mohou pomáhat druhým lidem. Ano, jsem rád, jak stále pracuješ na svém poslání, které si plníš dobře (dosud) a budeš-li takto pokračovat i nadále, zanedlouho převibruješ do vyšší dimenze bytí.

 

Jsem s láskou v srdci, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě upřímně zdravím a posílám proudy lásky. Ano, jsem rád, že stále pomáháš dalším lidem v cestě světelné, ano, dále se můžeš takto snažit a uvidíš milý Ivo, co z toho bude. Ano, stále více přijímáš plody svého snažení a vidím, že žiješ stále kvalitnějším a kvalitnějším životem, nežli doposud (před 4 roky a dříve). Poznáváš spousty a spousty lidí a máš radost, když tito lidé nachází Světlo a cestu domů ke Stvořiteli Prvotnímu našeho a všech. Ano, takto se budou radovat a vracet zpět a uvidíš, jak se ti potom odvděčí. Je to opět láska – to, co vyšleš, to se ti vrátí.

 

Ano, zdraví tě a proudy lásky posílají mí bratři a sestry na lodích vesmírných všude nad tebou.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení poslal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé vesmírní za toto krásné sdělení, Děkuji Stvořiteli Prvotní za toto spojení. S láskou  Ivo.

 

 

1550.  Odkazy na internetu – šíření našich info.      (Zpracoval Ivo A. Benda)         24.10. 2001.

                                                                        Místo: česká Lípa.

 

(A)

NEJVHODNĚJŠÍ NÁZVY ODKAZŮ (CZ), adresa www.vesmirni-lide.cz :

 

(1)

PRO OBECNÉ WEBY, ROZCESTNÍKY - KRÁTKÝ ODKAZ (NEJČASTĚJI)

 

VESMÍNÍ LIDÉ - 5000 STRAN, 1000 OBRÁZKŮ KONTAKTŮ S VESMÍRNÝMI LIDMI SIL SVĚTLA

 

(2)

DELŠÍ ODKAZ

 

VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA PROMLOUVAJÍ ...  Velmi rozsáhlý web 5000 stran (50 knih), 1000 obrázků, věnovaný civilizacím VESMÍRNÝCH LIDÍ. Autentické rozhovory s mimozemšťany na základě kontaktérských dovedností. Jak je to s Atlantidou, vegetariánstvím, reinkarnacemi, vztahu nás k planetě Zemi ?  Vesmírní lidé Sil světla jsou s námi připraveni pomoci všem, kteří o to stojí ...

 

 

(B)

NEJVHODNĚJŠÍ NÁZVY ODKAZŮ (EN), adresa www.universe-people.com :

 

(1)

PRO OBECNÉ WEBY - ROZCESTNÍKY - KRÁTKÝ ODKAZ (NEJČASTĚJI)

 

UNIVERSE-PEOPLE - 4000 PAGES, 1000 PICTURES, UNIVERSE-PEOPLE

 

(2)

PRO SPECIÁLNÍ DUCHOVNÍ WEBY

 

UNIVERSE-PEOPLE,  Site in Czech and English on the Ashtar Command and Ascension, 4000 pages, 1000 pictures - Universe-People

 

 

TÉMATA:

 

* Bůh a člověk

* duchovní život

* smysl života

* životní styl

* láska

* sebevýchova

* pojednání

* mezilidské vztahy

* náboženství

* ezoterika

 

KULTURA

MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE

SPOLEČNOST

POLITIKA

 

 

(C)

DISKUZNÍ WEBY

 

Lze např. použít sdělení 1508 od Aštara a Ptaha k událostem ze září 2001. Anglický překlad:

 

1508.  Purgative event on 9/11/ 2001 in New York (301).              (Received by Ivo A. Benda)

                         9/14/2001  9:02 - 9:41 A.M.

                                                                                 Place :  Ceska Lipa, Czech Republic 

www.universe-people.com

 

Dear Ivo,

 

sincerely greeting you, me, Ashtar - commander of a Grand cosmic squadron. Yes, I’m glad that you put together this way and I can hand over the new information.

 

As we informed you, earthly humankind, many times in hundreds of our messages, on basis of YOUR CHOISES - earthly humankind - the purgative processes of planet Earth are proceeding.

 

She purifies more and more of a coarse vibration energies, these are partly thoughts of negative people which are aired and partly originators themselves - planet Earth than moves theirs souls to other dimensions and darker worlds this way, where they will have a number of choices in their lives, where to go, whether further - deeper into the dark worlds (they are many), or back home - to the Light - to the True Creation - heaven - where is an infinite number of various worlds.

 

Now we are witnesses one of stages of the purgative processes, and no one of you can't imagine, how much coarse vibrations - negative thoughts - emitted the crew of "Titanic" - The Twins (WTC) - for the 28 years their existence, and how much woe had been caused to the other people and to the planet Earth this way. It simply was one of the strongest coarse energy radiators on the planet Earth. It signifies not, those, who bodily erased this coarse vibration center, are "the saints" and led by the Light. Here holds the well-known rule - the Dark will destroy itself.

 

Herewith you can take a note, how all the media are under baton of negative aliens again – the pseudocreators and the saurians - they widely used their control posts and massively deluged billions of human senses by their coarse energy control programs - energies. Thereby these people being more manageable, declining vibrations themselves and being in a even stronger trap of the negative state. There have been invited a lot of people of various professions into media (chats after the attack), but as you have mentioned yourself, just very spiritual - amorous people weren't there. It isn't by chance, those are unacceptable for their time-proven programs of evil and fear. It's like this your "democracy". Rank of people have founded out already, they are in low water, exactly in accordance with an esoteric energy principle - "IDENTICAL POLARIZES IDENTICAL" - so "WHAT YOU ARE EMITING, THIS YOU ARE GETTING BACK AS WELL", only the time of return is differ (because of edification).

 

Yes, then what someone inseminates, so is it reaped, whether evil or good - thereabouts no difference. That is why, dear Ivo, try to emit the good and the love further to reap the good and the love too - and you are on the right way because you're feeling what you're reaping yourself.    

 

Yes, the time has gone ahead, there will be another events and you on the mission of light, you're primarily the soothers with your love and humility, harmony and peace. Your open hearts will generate a "salvage net" to those who will capture. There's no need to watch those coarse shots in media all round, it’s enough just let informed and go on the way of light - the right one. You have the inner guidance and so you're not referred to an outer means of communication. Thereby those, who are left to the coarse energy media, will further get through into a still deeper abyss, what they have prepared themselves in cooperation with saurians and pseudocreators coming from the hells.

 

Stay forceful within these last days of the old world and daily sense the right time of your recall - elevation of vibrations (the ascension) to a 5th dimension of the planet Earth. There you'll be able to fully live in amorous world and help those, who are getting through into the abyss at the same time.

 

Dear Ivo, this message was given to you by Ashtar - the commander of the Grand cosmic squadron."

 

"And now me Ptaah, the commander of the Cosmic squadron from Pleiades, I’m joining. Yes, I also heartily greeting you and wishing fine amorous day with floods of love, which I’m sending to you. You are longing for the New Earth in the 5th dimension, I now, your point of outgoing is coming day by day, the events of final partition getting a fast drift and everything accelerates.

 

Who didn't use a time to work on, now easily turns into a toy - puppet of saurians and is unfortunately directed to the darker worlds than the planet Earth in the 3rd and in 4th dimension at the present. Yes, we-all Cosmic people are sending love to terrestrials all the time and helping those who are wondering. Yes, we know it from many other planets where the negative state came to final showdown, such a theatre isn't unknown for us. These control programs of the 2nd side are established for billions of years and already proved on a number of alternative planets. But we-all, your brothers and sisters are helping people who are turning very truly to God - the Creator Primary or to us, beings of the Light. But we are able to help only to those of callers, who are trying to live in harmony with the divine order, themselves. The "ruthless capital men" don't belonging among these - those, who are knifing masses of other people of energy and that's where they're in effect most successful.  Between those comes generally the staff of 400 firms in the Twins, which were nonexisting since the morning of 9/11/ 2001. Yes, none of those who are tampering the divine order will feel safe anywhere after this another Dark forces action. Namely it's the revenge which has been chosen by them.

 

Just emanate the love and the humility, the harmony and the good farther, brothers and sisters of the Light, because your positive emanation will select you within these final days of the partition of humankind in the progress to the higher creation.

 

Yes, the rain in the Czech country remains with a small intervals for a week yet, since Friday the 9/7/2001, of purpose to clean up your air to the limit in advance before the 9/11/2001, in order  the next coarse vibration floods (broaden by media into the senses of controlled people) absorb easily and can clean up new coarse vibrations of those people who are supplied by media and airing it on - over 90% of people !  (note:  the constant rain took about a month finally ...)

 

Because here in the Czech country there is a relatively greatest percentage of folks on the light mission, so this is a help you from our beloved the Creator Primary of all and of all.  Yes, be still sure on the way of light in the future and further emanate the love and the harmony - be the lightly port in this stormy sea of the last days.

 

Thousands of brothers and sisters in our ships everywhere above you are sending love and crossing fingers for fulfilling your light missions.

 

This was told to you with love and delight by Ptaah, the commander of the cosmic squadron from Pleiades.

 

Thank you beloved light friends, thank you the Creator Primary for all the help. Ivo with love.

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1551 - 1608  KNIHY  "ROZHOVORY VI."   ZDE ...