SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1609 - 1627  KNIHY  "ROZHOVORY VI."   ZDE ...

 

 

1628.  Cesta za poznáním Vesmíru a života.      (Zpracoval: Miroslav F.)                         2002.

Místo: Okolí Ústí nad Labem.

 

 

 

CESTA ZA POZNÁNÍM VESMÍRU A ŽIVOTA

 

 

 

(0)

 

ÚVOD

 

 

Tato kniha je svědectvím o proniknutí za hranice času a pro­storu. Je to popis skutečných událostí, které zasáhly a ovlivnily můj ži­vot.

 

Hlavním zlomem v mém životě byla klinická smrt, kterou jsem přežil a tím získal neuvěři­telná poznání, o kterých jsem dosud ani netu­šil.

 

Je již mnoho lidí, kteří věří, že naše ego přetrvává, nejen bě­hem exi­stence života, ale za další hranici, jejíž fáze jsou ŽIVOT a SMRT. Každý člověk je v podstatě dvojí bytost a to fyzická - hmotná a vnitřní - duchovní.

 

Fyzický člověk je viditelný, má hmotné tělo, city, vlastnosti a to po­važuje svět za pravého člověka. Ale není tomu tak, neboť pra­vým člověkem je zcela něco jiného, pro ostatní skryté a nevidi­telné. Kromě fyzického těla je to DUŠE, tzv. duchovní energie. Ta během ži­vota sbírá zkušenosti a po smrti prožívá ob­dobí, v němž je odpojena od fyzického těla. V určitých případech se dokáže vrátit i do svého pů­vodního fyzi­ckého těla. Bez poznání tohoto vnitřního člověka - duše, jsme stále ve tmě a musíme se vracet do koloběhu životů. Teprve do­konalým po­zná­ním dojdeme k osvobození, to je věčné doko­nalé blaženosti.

 

Moje cesta poznání mě přivedla až tak da­leko, že jsem se mohl setkat s mimozemskou ci­vilizací a získat mnoho cenných po­zna­tků a tím se můj život na této planetě rozjasnil.

 

Pokusím se čtenářům jednoduchým způsobem přiblížit tyto události. Není důležité, zda bu­dete věřit, nebo ne. Je ale důle­žité, abyste se ale­spoň dokázali nad touto problematikou zamy­slet. Žijeme ve světě há­danek a tajů a vše, co přispěje k poznání ves­míru jako ta­kového a ob­jasní skutečnosti, kdo jsme, by mělo být ví­tané.

 

Kniha je schematicky rozdělena do dvou částí. První část je vě­nována, tomu, co mě při­vedlo ke změně dosavadního způsobu ži­vota. Druhá část se zabývá problematikou poznání, která z této změny vy­ply­nula.

 

 

 

(1)

 

ODCHOD Z POZEMSKÉ  ROVINY

 

 

Popisy událostí, jež budou následovat, má na svědomí zlo­mová událost v mém životě, která se stala v roce 1993, v měsíci červnu.

 

Do této doby jsem šel životem jako vět­šina lidí. Věnoval jsem se pře­devším svému za­městnání a materiálním hodnotám. V čase, ve kte­rém se stala tato událost jsem pracoval jako technik výpočetní tech­niky. Mé myšlení spočí­valo především v logice. Ná­hody a zázraky pro mě neexistovaly, vše jsem se snažil přede­vším logicky dokázat a vy­světlit. Jediná věc, která mě trochu trápila, bylo to, že se mě občas pod rukama povedlo totálně zničit nějaké polovodi­čové součástky. To vše jsem ovšem přisuzoval statické elektřině.

 

V mém dětství jsem se v podstatě s urči­tým zázrakem se­tkal, ale v průběhu let jsem na vše zapomněl. V jediné v co jsem věřil, bylo to, že existuje ještě nějaký jiný život a že nejsme ve vesmíru jedinou in­teli­gencí, To ale odporovalo mé logice, tak jsem se s tím moc ne­za­bý­val.

 

Nyní se vrátím k osudovému dni v roce 1993. Co se vlastně stalo ?

 

Tak jako každý den jsem přišel do za­měst­nání. Den probí­hal vcelku klidně a pomalu se blížil čas oběda. S kolegy jsem odešel na oběd. Po obědě jsme se vrátili na pracoviště, kde jsme si dali ještě kávu. Asi po půl hodině se mi udělalo velmi špatně, dostával jsem křeče v oblasti břicha. Vše mělo velmi rychlý spád. Zůstal jsem ležet na zemi a od­vezla mě zá­chranná služba do nemocnice. Zde mě dali nějaké injekce na uklidnění s tím, že bolesti ustanou a pak se uvidí. Vše vypa­dalo, jako kdyby jsem snědl něco špatného. Bolesti, ale nepolevovaly. Následovala různá vyšetření - rentgeny apod. Byl jsem na­pojen na ka­pačku, ale bolesti byly stále silnější a začalo se mi zvětšo­vat bři­cho. Následovalo i tomografické vyše­tření, ale stále se nepove­dlo zjis­tit pří­činu bolestí. Byl jsem umístěn na pokoj sám. Třetí den večer mě lékaři oznámili, že mě ráno bu­dou operovat, aby zjis­tili pří­činy bo­lestí, protože nemohou dále če­kat.

 

Vnitřně jsem s tím nesouhlasil, protože mě chtěli operovat a vůbec nevěděli proč ?  Po­stupně jsem ale rezignoval. Byla už tma a jedi­ným mým přáním bylo to, aby už vše skon­čilo. Poslední, co jsem vní­mal, byla zdravotní ses­tra, která mě přišla vyměnit láhve na ka­pačku.

 

Po nějaké době jsem začal cítit, jak za­číná ustupovat bolest - čas jsem vůbec nevní­mal. Poslední moje myšlenka byla, že už to snad bude do­bré a k té operaci nedojde. V tu chvíli jsem necítil vůbec žád­nou bo­lest a ovládl mě moc hezký pocit. Tento pocit se nedá ani po­psat. Otevřel jsem oči a viděl jsem své vlastní tělo, jak leží pode mnou na lůžku, ale přitom jsem měl pocit, že tělo mám. Kolem mě se začalo rozjasňovat, zůstal jsem nehybný a díval se ko­lem sebe. Roze­znával jsem všechny věci v pokoji z ptačí per­spektivy. Po krátké chvíli jsem se pohnul a zjistil jsem, že to jde se volně pohybovat. Visel jsem v míst­nosti ve vzduchu, vů­bec jsem neměl strach, cítil jsem se velice do­bře a svobodně. V míst­nosti bylo dostatek světla, přestože se ne­svítilo elek­třinou, ale za okny byla tma. Poté jsem uslyšel nějaký hlas, který pravil: „Zde nemů­žeš zůstat, tvá cesta pokračuje dál, mu­síš ven.“ Podíval jsem se směrem, odkud tento neznámý hlas přichá­zel, ale nikoho jsem ne­vi­děl. Pouze za oknem jsem viděl nějaký papr­sek světla, jako kdyby ně­kdo do okna svítil baterkou (podotýkám, že jsem le­žel na pokoji ve tře­tím patře). Nechápal jsem, co se děje. Stří­davě jsem se díval na své tělo, ležící na posteli a na paprsek světla, který přichá­zel zvenčí. Znova se ozval neznámý hlas a vyzval mě, abych šel za tím světlem. Začal jsem se pomalu pohybovat směrem k oknu, ne­patrně jsem se dotknul stěny. Náhle jsem ucítil, že ne­klade žádný odpor, jako kdyby tato stěna byla nějaká pavučina. Touto pře­káž­kou jsem zcela lehce pronikl. Ocitl jsem se venku a uviděl stromy a oblohu plnou hvězd. Připadal jsem si jako pták. Byl to obrovsky příjemný pocit, vů­bec jsem se ničeho nebál. Pohyboval jsem se ve vzduchu a to zcela lehce a svobodně. V dáli, směrem vzhůru, byl vi­dět paprsek světla, zřejmě ten samý, který jsem viděl z nemoc­ničního po­koje. V tuto chvíli jsem na své tělo, které jsem zanechal na nemoc­ničním lůžku, vůbec nemy­slel. Rozhlížel jsem se ko­lem sebe a hledal jsem zdroj hlasu, který mě vy­vedl ven. Nikoho jsem však neviděl. Vnímal jsem vůni stromů a květin, ale také pocity tepla a chladu. Po­malu jsem se začal vznášet stále výš a prohlížel jsem si město z ptačí perspektivy. Po nějaké chvíli těchto krásných pocitů jsem opět uslyšel již známý hlas: „Jsem zde, abych ti po­mohl na­jít cestu.“ Ucítil jsem nějakou zvláštní ener­gii, která mě táhla jako magnet směrem ke světlu, které bylo v dáli stále vidět. Čím bylo světlo jasnější a já jsem se k němu blížil, tím jsem se cítil stále bezpečněji. Když jsem byl velmi blízko, tak jsem se na chvíli zastavil a díval jsem se do tohoto světla (nijak mě neosl­ňovalo). Vypadalo to, jako bych stál před ústím nějakého tunelu a viděl jsem občas vplout do­vnitř nějakou postavu člověka. Znovu se ozval ten tajemný hlas a pravil, že zde začíná má nová cesta a dál už mě nemůže doprovázet. V tu chvíli mě začalo světlo stále více přitahovat. Vplul jsem dovnitř tohoto tunelu. Připa­dal mi prostorný, v místě, kde jsem se nacházel, tlu­meně světélkoval mo­drobílým světlem. Přede mnou bylo stále jasnější světlo, které mě čím dál více táhlo smě­rem dovnitř. Měl jsem nepo­psa­telně krásný pocit, z dáli přicházela tlu­mená hudba, která na mě velice pozi­tivně půso­bila. Najednou jsem měl pocit, jako když splývám s tímto svět­lem, vzápětí jsem se ocitl v ještě širším tunelu, opět bylo v dálce vidět světlo, které mírně pulzovalo a bylo čím dál jasnější. Náhle jsem zjistil, že jsem v davu lidí a jsem uná­šen tímto davem směrem ke světlu. Cesta se začala v určitém bodě rozdvojovat. Na této kři­žova­tce jsem se náhle zastavil jako kdybych chtěl vychutnat příjemnou tlumenou hudbu, která vše prostupovala. Znovu se ozval nějaký hlas. Byl ale jiný, než ten, co mě dosud do­prová­zel. Vibrace tohoto hlasu mě doslova pohlcovaly. Cí­til jsem se jako bych byl jeho součástí. Tento hlas mě oslovil:

 

„Milý synu, ocitl jsi se na životní kři­žovatce. Cesta, po které jdou os­tatní je velmi snadná, je naplněna láskou a dovede tě k bož­skému světlu. Druhá cesta - je cesta zkoušky. Zastavil jsi se zde, aby jsi se mohl rozhod­nout, kterou cestou se vydáš.“ Hlas se odmlčel a znova byla slyšet pouze ta příjemná božská hudba.

 

Okamžitě jsem si uvědomil, že cesta, po které jdou všichni není pro mě. Tunel, který odbočoval, byl jen matně osvícen a dál byla jen tma. Přesto jsem se rozhodl a vstoupil na okraj tohoto tu­nelu. Na jed­nou jakoby se za mnou vše zavřelo. Příjemná hudba zmlkla a já jsem se ocitl sám. Byl jsem tažen nějakou silou stále dál, matně osvětleným tu­nelem. Přišel jsem k úpatí jakéhosi kopce. Věděl jsem, že vše závisí pouze na mě a že musím pokračovat ve zvolené cestě. Začal jsem po­malu vystupovat na tento kopec. Všude bylo obrov­ské, až děsivé ti­cho. Ještě jsem vůbec netu­šil, co mě čeká. Po určité době lezení (nevím jak dlouho to trvalo) se zdálo, že už jsem dosti vysoko a že to zvládnu do­stat se na vrchol, ale najednou se stalo něco děsivého. Vše se pode mnou začalo propadat, po­vrch kopce začal být velice kluzký, jako když někdo roz­lije slizkou hmotu, a já jsem začal sklouzá­vat dolů. Přes veš­kerou moji snahu jsem byl strháván stále víc dolů. Chvíli to vypa­dalo, že se v tom slizu a bahně utopím. V pod­statě jsem teď bojoval pouze o holý život. Znovu a znovu jsem se škrábal na­horu. Ztrácel jsem stále více sil. Chvílemi jsem se začal dusit. Za žádnou cenu jsem se nechtěl vzdát. Jediná myšlenka byla ta, že se musím dostat na vrchol toho kopce, i když jsem nevěděl, co bude dál. To nebylo podstatné. Hlavní byl teď jediný cíl a to - vrchol kopce. Jak dlouho jsem takhle bo­joval, nevím. Jenom si pamatuji, že jsem se nakonec na ten vrchol kopce s obrovským vypě­tím všech sil, dostal. Během tohoto zápasu o život jsem cítil bolest. Když jsem se konečně vy­špl­hal na vrchol kopce, byl jsem na pokraji svých sil. Zůstal jsem ležet, zde už nebyla úplná tma. Bylo tady jakési šero. V dáli byl vidět paprsek světla. Jak dlouho jsem zůstal ležet, nevím. Probralo mě z mé únavy až světlo. Byl jsem na nějaké planině, nádherně ozářené. Přede mnou byly nějaké bytosti. Vy­za­řovalo z nich něco zvláštního, kolem jejich těl byla velká záře. Na­jed­nou ze mě spadla veškerá únava, cí­til jsem se naplněn obrovskou lás­kou a vnitřním klidem. Jedna z bytostí mi řekla, že jsem s úspěchem zvládl zkoušku a že je již vše dobré. Pak se všechno zase rozply­nulo a mě se začal promítat celý můj dosavadní život, kde jsem byl upozorněn na některé de­taily. Vše bylo jako ve skutečnosti. Některé věci jsem bě­hem života již zapomněl, ale tady bylo naprosto vše. Bě­hem to­hoto ná­vratu do minulosti, mě stále pro­vázel nějaký hlas. Poté jsem opět uviděl již zmíněné bytosti. Bylo mi sděleno, že jsem sešel z ži­votní cesty, ale že je mi dána možnost vše napravit. Byl jsem dříve zmíněnými bytostmi upo­zorněn na chyby, které jsem v životě udělal, ale také na to, co se ode mne očekává. V pod­statě to byl jakýsi plán do další etapy života. Nejdůležitější udá­losti, mimo jiných byly dvě: 1. pomáhat lidem a za 2. postavit dům.

 

Vše bylo prostoupeno zcela zvláštními po­city lásky, svo­body a štěstí. Vše se odeh­rálo jakoby v jednom okamžiku. Najed­nou se vše ko­lem rozjasnilo a bytost která oplývala nej­zářivěj­ším světlem mi řekla, že je již čas se vrátit zpět. Ocitl jsem se v jakémsi světelném víru a na­jed­nou jsem byl zpět v nemocničním pokoji nad svým tělem. Uslyšel jsem opět hlas: „Již je čas, musíš zpět do svého těla.“ Stále jsem to nechápal a uvědomoval si, že vrácení zpět zna­mená opět mnoho bo­lesti. Znovu se ozval hlas:

 

„Není čas, jdi zpět, vše bude dobré.“ Sestoupil jsem nad své tělo a náhle jsem s ním v záři světla splynul.

 

 

SHRNUTÍ :

 

Toto bylo mé seznámení s duchovním svě­tem. Samozřejmě zá­žitky mohou být u každého je­dince trochu odlišné, ale v podstatě je lze rozdělit do několika bodů:

 

1)      zážitky po opuštění fyzického těla

2)      oblast bytostí bez těla a světelný tu­nel

3)      sbor soudců, skládající se z duchov­ních bytostí

4)      zpětný pohled na dosud prožitý život - návrat do minu­losti

5)      plán na další život - dosavadní zhod­nocení a vytvoření karmy pro další život

           nebo úprava karmy pro pokračování do­sa­vadního života

6)      návrat na Zem

 

Odchod do oblasti bez fyzického těla, kde tato bytost čeká na další vtělení.

 

Já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl vrátit zpět a změnit svůj dosa­vadní život a tím dojít k poznání zcela jiných hodnot.

 

 

 

(2)

 

OPĚT NA ZEMI

 

 

Najednou jsem opět cítil tíži svého těla. První pocit byl do­brý, pro­tože jsem necítil vů­bec žádnou bolest. Otevřel jsem oči a pomalu se rozhlédl. Ležel jsem skutečně na původním místě na nemocničním lůžku a byl napojen na hadičky. V místnosti bylo šero. První myšlenka byla ta, že všechny hadičky musím odpojit. Tak se také stalo, vpi­chy nekr­vácely. Chvíli jsem ležel a můj vnitřní hlas mi poručil vstát - upo­slechl jsem. Vše bylo v pořádku, břicho splasklo, žád­nou bolest jsem necítil, dokonce jsem se cítil naplněn energií a fyzickou silou. Během vte­řiny se všechny udá­losti této noci znovu jakoby pro­mítly a uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Neboj se, můžeš zkusit, co chceš, jsi v po­řádku.“ Udělal jsem rychle za sebou několik dřepů, bez pro­blémů. Zku­sil jsem ještě pár kliků - zase O.K..

 

Venku pomalu začalo svítat. Pootevřel jsem okno a chvíli po­slouchal zpěv ptáků. Stále jsem tomu všemu nemohl uvěřit. Najednou jsem dostal silnou chuť na cigaretu. Vyndal jsem svoji tašku z nemoc­nič­ního stolku a z ní kra­bičku cigaret se zapalova­čem. Opatrně jsem ote­vřel dveře nemocničního pokoje, všude byl ještě klid. Odešel jsem na WC, otevřel tam okno a za­pálil si. Měl jsem obavy, že mi bude špatně, ale zbytečně. Hlava se netočila, bři­cho nebo­lelo. Pootevře­ným oknem jsem poslou­chal zpěv ptáků a dospěl k závěru, že v nemoc­nici nemám co dělat a že musím odejít pryč. Vrátil jsem se opatrně na po­koj, již se rozed­nilo, všude byl stále klid. Všechny své věci jsem měl ve stolku, tak jsem se převlékl a chtěl jsem se vytratit. Ne­poda­řilo se, pře­kva­pila mě sestřička, která náhle vešla do pokoje a ihned začala křičet. Přiběhli doktoři a to bylo řečí, hlavně to, že mám jít hned ráno na ope­raci a že tohle nemohu přežít. Tím byl můj od­chod z ne­mocnice trochu odložen. Když mě nemohli pře­svědčit, že musím zůstat v nemoc­nici tak jsem musel podepsat tzv. revers. Nikdy před tím jsem v nemocnici ne­byl, tak jsem jim podepsal vše, co chtěli. Pak mě na­konec propustili s tím, že do večera jsem určitě zpátky a že neví, jestli mi budou moci po­moci. Nemusím prý přežít.

 

Když jsem vyšel z budovy ven, dýchl na mě krásný letní den. Byl to pro mě obrovský záži­tek, nikdy před tím jsem si ne­uvědomo­val, jak může být krásné ráno. Úplně se mi zatočila hlava. Chvíli jsem zůstal stát a vnímal tuto krásu. Když jsem se nabažil, vydal jsem se za mojí ženou do zaměstnání. Bylo to asi 1 km chůze. Moje žena byla velmi pře­kvapena, když jsem se objevil u ní v práci. Věděla, že v tuto dobu mě mají operovat a já se zatím ob­jevil u ní a chtěl odvézt domů.

 

Tím začala nová etapa mého života. To jsem ještě netušil, co to bude pro mne a též moji rodinu znamenat. Ještě nějaký čas jsem byl nemo­cen, samozřejmě nebylo vše úplně v pořádku. Znovu začaly bo­lesti - nastalo údobí astrálního cestování. Mohl jsem se podívat na různá místa naší planety a také do vesmíru jako tako­vého a vidět naši planetu  z oběžné dráhy. Vždy, když jsem se vrátil zpět na zem, měl jsem zdravotní problémy. Odmítal jsem ja­kékoliv léky a lékař­skou po­moc. Pouze mě žena přemluvila, že mě od­vede k léčiteli. S tím jsem souhlasil. Pravi­delně dvakrát denně mě tam vozila. Vždy po náv­štěvě u léčitele jsem cítil velkou úlevu. Léči­tel mě pomohl překonat tyto po­zemské potíže a já jsem si ko­nečně uvědomil, že existuje i něco jiného, než jsem doposud poznal. Tato problema­tika mě stále více za jímala a stále jsem se přesvěd­čoval o věcech, na které jsem před tím nevěřil, ba dokonce ani o některých nevěděl. Stále více jsem si uvědomoval, že se mi svět mění před očima. Ve skutečnosti jsem se ale mě­nil já a začínal vnímat různé energie, jak v přírodě, tak i u lidí.

 

Bylo to období obrovského poznání, ale také různých zkou­šek. Bylo to něco jako kdy­bych znovu začal chodit do školy. Tento­krát to ale byla škola duchovní v astrální rovině. Stále jsem se vra­cel k mému no­vému poslání - „pomoci lidem a k stavbě domu“.

 

Začal jsem své rodině a přátelům při růz­ných nemocích ener­geticky a psychicky pomá­hat. To přišlo celkem samo, ani to nebyl žádný pro­blém. Horší to bylo s tím domem, na to bylo třeba hodně finančních prostředků a ty nebyly k dispozici. Navíc jsem stále ne­chápal smysl to­hoto úkolu. To jsem vlastně pochopil až v zá­věru stavby. Přesto se veškeré úsilí mé a mé ženy Aleny obrátilo tímto směrem. Za­čal se tvo­řit projekt a současně jsme začali při­pravovat zá­klady. Všechny ostatní věci šly stranou. Mé astrální cestování se omezilo na minimum. Psal se rok 1994 a byl měsíc červen. Jednoho dne jsme se vrátili z našeho pozemku pozdě večer domů, najedli se a šli spát. Bě­hem této noci došlo k prvnímu astrálnímu setkání s mimo­zem­skou civi­lizací. K této události se vrátím poz­ději.

 

V té době jsme se spolu s manželkou stý­kali s léčitelem, který mě pomáhal při dřívěj­ších zdravotních potížích. Nakonec jsme dali na jeho radu a rozhodli se, že prodáme poze­mek, který jsme vlastnili a přestěhujeme se do vý­chodních Čech, do blízkosti Českého Ráje. V tuto dobu jsme ale žádný vhodný objekt nese­hnali. Když nadešel čas prodeje našeho po­zemku, tak jsme naštěstí včas vše zastavili. Zde po­mo­hli opět astrální bytosti. Dnes vím, že vý­chodní Čechy byly tou špat­nou cestou a opět to byla jedna ze zkoušek. Zde jsem opět dostal po­učení, že nesmím spoléhat na to, že za mě někdo vyřeší problém. O svém osudu si rozhoduje vždycky každý sám. Uvědomil jsem si, že mu­sím jít vlastní cestou a s tímto léčite­lem jsme se přestali stýkat.

 

Touto cestou chci ještě tomuto člověku poděkovat za vše, co pro mě udělal. Všechno bylo pro mou osobu velkým poučením. A vlastně celé rodině ukázal počáteční cestu za dalším poznáním.

 

 

SHRNUTÍ :

 

·        Tato etapa života je poznáním nové identity osobnosti. Do­chází k přehodnocování dosavadního života a jeho hodnot.

 

·        Současně je to údobí obrovského po­znání, otevírá se nám nový po­hled na přírodu i lidi kolem nás a člověk si začíná uvědo­mo­vat, že je pouze součástí tohoto celku. Pokud se do­káže s tímto fak­tem smí­řit, tak má z polo­viny vyhráno.

 

·        Tato cesta je vždy pro každého člověka originál, proto také čtená­řům nepředkládám de­taily této etapy mého života.

 

·        Je třeba si uvědomit, že i špatné udá­losti jsou poznáním a tím jsou prospěšné pro člověka jako takového. Vždy v nich mu­síme hle­dat poučení. Ne nadarmo se říká: „Něco špatné je pro něco dobré.“

 

·        Celý náš život je velká cesta, která je dopředu zčásti na­pro­gramována a jen na nás zá­leží, jakým způsobem touto cestou půj­deme.

 

 

 

(3)

 

PRVNÍ ASTRÁLNÍ KONTAKT S MIMOZEMSKOU CIVILIZACÍ

 

 

Nyní se vrátím k události, která se ode­h­rála zhruba upro­střed období různých zkoušek a to začátkem června 1994. Jak jsem již uvedl, jednoho dne jsme se vrátili pozdě domů ze svého pozemku. Já i má že na jsme byli velmi unaveni.

 

Když jsem začal usínat, tak jsem najed­nou ucítil, jak veš­kerá únava náhle ustupuje. Man­želka usnula okamžitě a já byl plný ener­gie. Jak jsem se pokusil zavřít oči, tak jsem se ocitl vždy na okraji světelného tunelu bílé barvy, která se střídala s barvou fialovou. Toto světlo mě přímo přitahovalo, tak jsem tomu všemu dal volný průběh. Náhle jsem se ocitl ve vesmíru, kolem byly hvězdy a já viděl naší pla­netu z výšky. Nebylo to pro mě nic no­vého, toto jsem již znal. Byla to astrální volnost. Chvíli jsem sledo­val naši planetu, poté se ke mě při­blížil svě­telný paprsek a já usly­šel hlas, který mě vybídl, abych se na tento papr­sek za­věsil. To jsem učinil. Najed­nou jsem se objevil v nějaké menší místnosti. Stěny byly oblé, ja­kési stříbrné barvy. Nikde nebylo vidět žádný zdroj světla, přesto byl tento prostor osvět­len. Připadalo mi to, ja­koby svítily všechny stěny. Vůbec jsem nepoci­ťo­val žádný strach, ba naopak, něco zcela nového, krásného. Místnost byla prázdná, nikde ni­kdo. Náhle jsem uslyšel hlas, který řekl: „Vítáme tě milý synu, jsme zá­stupci vesmírné civilizace. Našim veli­telem je vysoce duchovní bytost jménem AŠTAR.“ Hlas mě vybídl, abych se po­sadil. Rozhlédl jsem se, ale nebylo tam nic, na co bych se mohl po­sadit. Najednou jsem ucítil slabý tlak a já usedl do nějakého velmi pohodlného křesla. Chtěl jsem pozdravit, ale nedokázal jsem ze sebe dostat ani hlásku.

 

Najednou jakoby v prostoru se objevil ob­raz hezké kra­jiny. Za­čal jsem vnímat něco zcela nového, fascinujícího. Obraz krajiny vystřídaly obličeje, které přede mnou defi­lovaly, připa­dalo mi to jako praž­ský orloj. Ze všech vyzařovalo něco nádher­ného, taková zvláštní uklidňující energie. Na jednom obli­čeji se ob­raz zastavil. Kolem tohoto obličeje byla zvláštní záře, jako kdyby to byl samotný bůh. Uslyšel jsem hlas, který řekl: „Toto je náš ve­litel Aštar.“ Obraz se po­hnul a hlava se uklo­nila a jakoby se pous­mála. Poté se vše roz­plynulo.

 

Znova jsem uslyšel již známý hlas, který řekl: ,,Chceme po­moci vaší planetě Zemi a všem lidem žijícím na ní“. Jako důkaz, že obdržím in­formace a vše si budu pamatovat, až se vrá­tím zpět. Současně s in­formacemi dostanu čí­selný kód, který mohu použít, až vše zpracuji a budu přesvědčen o jejich existenci a budu se chtít s nimi spojit. Tento kód, že slouží k setkání, ale již na vyšší úrovni. Hlas se odmlčel a já ucí­til jakési zvláštní vibrace po celém svém těle. Po chvíli jsem znovu uslyšel tentýž hlas, který řekl: „Synu, již je čas tvého návratu“. Chtěl jsem poděkovat, ale znovu jsem nedo­kázal ze sebe nic vypravit. Náhle jsem se dostal zpět do známého světelného tunelu a vracel se zpět.

 

Probudil jsem se kolem čtvrté hodiny ráno. Byl jsem plný ener­gie - žádná únava, i přesto, že jsem šel pozdě spát a byl před tím hodně unaven. Vše se mi hned začalo znovu vyba­vovat. Ihned jsem si udělal poznámky, měl jsem strach, že vše zapomenu. Mé obavy však byly zby­tečné, všechny zážitky byly hluboko vryty do mé paměti.

 

Informaci, kterou jsem dostal, se týkala komety, která se měla blížit k naší planetě. Jméno této komety jsem neznal. Tato kometa údajně směřovala k naší Zemi a mohla by být naší plane­tou přitažena a do­padnout na ni. Tím by mohl zaniknout veškerý život na Zemi. To se ale nestane, protože měla být vesmírnou civi­li­zací odkloněna ze své dráhy a větší část této komety měla být sta­žena na planetu Jupi­ter, ko­lem poloviny měsíce července.

 

Měl jsem z toho hrozné pocity, mělo ale vše dobře dopad­nout, tak jsem to řekl své ženě. Samozřejmě veškeré úsilí směřo­valo k této informaci. Poslouchali jsme veškerá zpravodajství a pročítali tisk. Za ne­celý měsíc jsme konečně narazili na krátkou zprávu, že se ob­jevila ko­meta jménem SHOEMAKER-LEVY, ale nic jiného. Po­kusil jsem se spojením s civilizací zjistit, zda se jedná o tutéž ko­metu, o které jsem do­stal informace. Byl jsem ubezpečen, že je vše v pořádku, že se jedná o tutéž kometu. Trochu se mi ule­vilo a začal jsem všemu silně věřit. Mi­mozem­skou civilizací mě byl určen i den dopadu ko­mety na planetu Jupiter. Ve zprávách v te­le­vizi a v rozhlase se opět nic ne objevilo.

 

Až jednou přišla zpráva z rozhlasu, že došlo k rozpadu této komety a její větší části směřují k Jupiteru. Později byl upřesněn i den dopadu. Vše zatím souhlasilo s mou informací. Znovu jsem se po­kusil spoje­ním s civilizací upřesnit i hodinu dopadu. Čas dopadu měl být ve ve­černích hodinách.

 

Ten osudný den se objevila ve večerních zprávách infor­mace, že v odpoledních hodinách dopadly části komety SHOEMAKER-LEVY na planetu Jupiter. Byl jsem velmi rád, že vše dopadlo do­bře, ale čás­tečně zklamán, protože poslední in­formace, kterou jsem dostal, neod­povídala sku­tečnosti. Velké rozčarování ale bylo, když jsme druhý den slyšeli ve zprávách, že ve večerních hodinách dopadla poslední největší část komety na Jupiter. Tato událost mě defi­nitivně pře­svědčila o exi­stenci mimozemských civilizací.

 

Teď bych chtěl trochu šířeji shrnout, co zde již bylo ře­čeno:

 

Zde bych se chtěl zastavit a trochu za­uvažovat nad dosud pro­žitý mi událostmi. Samo­zřejmě, že tak jako většina lidí i já po­tře­buji ale­spoň nějaké hmatatelné důkazy. Zatím se vše odehrává v astrální ro­vině. Většina vědců i lé­kařů na této planetě fakt že exi­stuje také něco ji­ného tvrdě popírá, ba co dokonce i vyvrací, pro­tože ne­měli možnost něco takového prožít. Odvolávají se na to, že se jedná o poruchy moz­kové tkáně.

 

Vůbec nepřipouští to, že se člověk skládá ze dvou bytostí - fy­zické a duchovní. Hmotu vnímáme jako celek (voda, uhlí, dřevo, nerost), přesto ji můžeme dále dělit na atomy - základní částice každé hmoty. Tento běžně nevi­ditelný atom kteréhokoliv prvku, je složen ze tří druhů části: Z protonů, neutronů a elek­tronů.

 

V běžném životě vnímáme hmotu jako celek přesto, že je slo­žena z obrovitého množství nepatrných částic, které jsou neus­tále v po­hybu. V celé přírodě žádná hmota, ani energie nikdy nezaniká - pouze do­chází k přeměnám skupenství např. voda, led, pára. Podobné je to i u našeho těla. Tento viditelný celek je také složen z obrovského množ­ství částic a energií např. naše myšlenka je energie. Jest­liže v přírodě žádná energie nezaniká, ale přemě­ňuje se, tak i naše myšlenka ne­může za­niknout, ale má snahu se přeměnit. Uvědo­míme-li si tedy, že když člo­věk zemře, tak jeho fy­zické tělo (hmota) se přemění na nižší prvky, ale jeho duchovní energie ne­může zanik­nout, protože příroda to nedovolí, tak jako to nedovolí jiným energiím. Může se pouze přeměnit nebo od­dělit. Člověk je nejdoko­nalejším spojením hmoty a energií. Tak jako se vyvíjí jeho fyzické tělo, tak se také vyvíjí jeho duchovní tělo, to znamená jeho duchovní ener­gie.

 

Nyní se ještě vraťme k událostem, které jsem dosud popsal a připusťme možnost, že se jednalo pouze o sny, nebo nějaké po­ruchy. Jak je ale možné, že jsem se dozvěděl ve snu o udá­losti, o které jsem ne­tušil a tato událost se později stala. Zde nechci nikoho přesvědčo­vat, pouze bych si přál, aby se čtenář trochu zamy­slel. Samozřejmě tento příběh bude pokra­čovat dál a další události se nebudou odehrá­vat pouze v astrální rovině, ale i v rovině pozem­ské.

 

·        NEJSME VE VESMÍRU SAMI -

 

 

 

(4)

 

DALŠÍ ASTRÁLNÍ KONTAKT

 

 

Předchozí události částečně zabrzdily činnost na stavbě domu. Do konce roku jsme se ženou dodělali pouze základy našeho domku. Po­časí již nedovolovalo nic dělat, práce se pře­rušila a já jsem stále víc přemýšlel o všem, co jsem dosud prožil. Snažil jsem se vě­domě o astrální spojení s mimozemskou civilizací, ale stále se neda­řilo toto spo­jení navázat. Byl již rok 1995 a začínalo jaro. Jednoho dne jsme šli zase později spát. Zdálo se, že brzy usnu, ale náhle jsem ucítil velký příval ener­gie a bylo po spánku. Vždy, když jsem zavřel oči, tak jsem viděl již známé bílé a fialové světlo. V tu chvíli veškeré mé myšlenky směřo­valy k dlouho očekávanému kontaktu, ke kterému jsem měl i čí­selný kód.

 

Vše probíhalo jako při prvním setkání. Pouze mé myšlenky směřovaly stále jedním smě­rem a to k setkání s touto mimozem­skou ci­vili­zací. Ovládl mě obrovský pocit volnosti a lásky. Ná­hle jsem byl ve volném vesmírném pro­storu a v dáli jsem zahlédl opět, již dříve zmíněný papr­sek. Přiblížil jsem se k němu a cítil jsem, jak mě tento pa­prsek za­číná unášet do ne­známa. Po delší době se nade mnou za­čalo obje­vovat něco tmavého, zprvu jsem nedokázal nic rozeznat. Po přiblížení jsem poznal, že jde o něco velmi ob­rov­ského. Neviděl jsem začátek, ani ko­nec to­hoto vesmírného kolosu. Uvědomil jsem si, že se jedná o mimo­zemskou vesmírnou loď. Měla zvláštní barvu, připadalo mě to jako, že je z nějakého kovu. Zřetelně jsem rozeznával velké množství různě tva­rova­ných vý­stupků. Bylo to jako ve fantastickém filmu. Pomocí to­hoto pa­prsku jsem se dostal až pod jeden z vý­stupků této obrovské ves­mírné lodi. Paprsek se zasta­vil a já zůstal pod tímto výstupkem zavě­šen. Náhle jsem uslyšel nějaký hlas, který řekl: „Znáš kód, tak ho po­užij.“ Vyslovil jsem již dříve získanou kombi­naci kódu a náhle se ote­vřel jakýsi vstupní otvor a já byl vtažen dovnitř. Ocitl jsem se v jakési chodbě, tlumeně osvětlené. Znovu jsem uslyšel již známý hlas, který mě vybídl, abych šel dál. Postupně se přede mnou ote­víraly dveře a já se ocitl v po­měrně prostorné míst­nosti. Vše vy­pa­dalo jako v prvém pří­padě, jenom s tím rozdílem, že zde bylo ně­jaké zaří­zení. V jedné stěně byla velká kulatá okna, v místnosti stál kousek nábytku, podobný psa­címu stolu, ale oblých tvarů. Dalo by se to přirov­nat k jakémusi dispe­čerskému pracovišti. Kou­sek opodál stál nějaký vysoký přístroj s vel­kou obrazovkou. Stál jsem zhruba uprostřed této místnosti, když se ná­hle ve stěně ote­vřely dveře a vstoupili dva muži. Obě postavy byly vy­soké, štíhlé a měly dlouhé světlé vlasy a byly oblečeny do jakéhosi fluo­reskujícího overalu.

 

Zatímco obě bytosti stály po obou stra­nách vchodu, světlo v místnosti se rozjasnilo a objevil se muž a žena. V tu chvíli mi na­padla myšlenka, že je to asi velitel této lodi. Když procházel vcho­dem, oba „strážci“, kteří stáli se zkříženýma rukama po stranách dveří, se uklo­nili. Chování velitele bylo majestátní a s každým jeho krokem ja­koby se kolem něho snášel stříbrný déšť. Jeho tvář byla plná mužné krásy, jeho oči zářily, kolem hlavy se rozprostíralo světlo.

 

Zastavil se a řekl: „ Buď pozdraveno, dítě hvězd. Ať mír Vše­mocného pronikne do tvého srdce a světlo pravdy zazáří v tvém svě­domí. Jsem velitel hvězdné flotily AŠTAR a toto je SEMJASE“. Ukázal na vedle stojící ženu. Tato žena byla krásná, vysoké a štíhlé postavy se světlými, delšími vlasy.

 

Velitel dále řekl: „Jsi jedním z těch, kteří byli vybráni a bu­deš se­známen se zá­stupci naší konfederace vesmírných civilizací, kteří ti předají mnoho informací a poselství pro tvoji civilizaci. Některé z těchto infor­mací ti budou uvolňovány později“.

 

Do místnosti vstoupili další tři muži štíhlé a vysoké po­stavy. Jeden z nich se posa­dil za již zmíněný pracovní stůl, druhý zaují­mal místo u vysokého přístroje s obrazovkou. Třetí se postavil poblíž velitele.

 

Aštar pravil: „Nyní tě předávám této pra­covní skupině.“ Poté se otočil a s krásnou že­nou majestátním krokem odešel. Světlo v místnosti trochu potemnělo. Muž, který stál poblíž, mě vybídl, abych ho ná­sledoval a to směrem ke kruhovým oknům. Přistoupil jsem k jed­nomu oknu a viděl mnoho hvězd. Muž řekl:“ Dívej se po­zorně a uvi­díš svoji planetu ZEMI je to nepa­trná modrá hvězdička“. V dáli jsem skutečně ro­zeznal velmi nepatrný modrý bod. Ovládl mě zvláštní hezký pocit, když jsem se díval z okna a viděl svoji planetu Zemi. Do­zvěděl jsem se, že naší planetě říkají modrá planeta. Je nej­hezčí v ce­lém Vesmíru a má nej­lepší podmínky pro život v nižší dimenzi. Ale bohužel hrozí velké katas­trofy a možná i zničení této pla­nety, které si převážně zavi­nili oby­vatelé této pla­nety sami. Stále je ještě čas toto za­stavit a nebo alespoň mini­ma­li­zovat a mimozem­ské civi­lizace se nám snaží pomoci. Země vyza­řuje mnoho negativní energie, je to produkt je­jich obyva­tel. Tato ener­gie neohrožuje pouze tuto pla­netu, ale zasahuje hluboko do Ves­míru i do ji­ných dimenzí a tam také způ­sobuje po­tíže. Je­jich in­formace budou směřovat k pocho­pení ce­lého energetického pro­blému. Poté mě tento prů­vodce vybídl, abych se posadil. Vzá­pětí jsem seděl v pohodl­ném křesle a on přešel na téma jejich civili­zací.

 

„Nyní se nacházíš na naší mateřské zá­kladně, která má délku přibližně 45 km pozem­ské délky a má mnoho pater. Je zde zastou­peno několik civilizací z různých dimenzí. Samo­zřejmě exi­stují i další, ně­které jdou samo­statnou ces­tou a jsou i takové, které jsou ne­gativně na­la­děni a nejsou členy naší Vesmírné konfederace. Naší nej­vyšší du­chovní bytostí je náš velitel jménem „AŠTAR“. Všichni pod­léháme řadě nejvyš­ších, čistě duchovních bytostí a stvořiteli. Tyto dimenze již neumožňují jaké­ho­koliv fyzi­ckého projevu. Pohyb mezi dimen­zemi umož­ňuje přeladění frekvencí. Dalo by se to přirovnat k vašemu rozhlaso­vému přijímači. Ně­které tyto di­menze umožňují fy­zický život, podobný vašemu, ně­které jsou čistě duchovní. Vše ovládá parita - vyváženost. Vše zá­visí na du­chovní vyspělosti a čistotě. Kdyby se vaše ci­vilizace lépe du­chovně vyvíjela, měla by tuto možnost také. To ovšem pro vás znamená radi­kální změnu myšlení, která by změnila i styl va­šeho života. Základem všeho je vše­obecná láska.

 

Naše flotila disponuje mnoha vesmírnými plavidly, různé ve­li­kosti. Planeta, ze které pocházím se jmenuje AENSTRIANIDES.

 

Nyní ti ji trochu přiblížíme. V prostoru přede mnou se objevil obraz hvězdné oblohy, vše se na okamžik zamlžilo a bylo vidět točivé trychtýřovité světlo, po­dobné světelnému tunelu. Měl jsem po­cit jako když mě to vta­huje. Po chvíli se obje­vila růz­nobarevná hvězda a neustále se zvět­šovala, až zaplnila celý prostor přede mnou. Znovu se ob­raz změnil v jakousi mlhu. Po roz­plynutí bylo vidět z výšky skalnatou kra­jinu a v dálce ozá­řenou ně­jakou kopuli. Ta se neus­tále přibližo­vala, vše bylo vi­dět z nad­hledu a bylo ozářeno ze dvou stran, jako kdyby tam byly dvě slunce. Prů­vodce řekl: „Toto je ochranný sy­stém pro město.“ Ob­raz po­kračoval dál a já viděl krásnou přírodu a měl jsem pocit, že jsem její sou­částí. Stavby, které bylo vidět, byly nižší, různých mnoho­úhelníko­vých tvarů, některé byly kru­hové. Vše působilo zvláštním nádherným doj­mem. Většina těchto staveb byla složena z více mno­hoúhel­níků. Při­pomínalo mi to jako části včelích plá­ství. Zatímco se krajina měnila a já měl po­cit, že se v této krajině volně pohy­buji, sly­šel jsem hlas svého prů­vodce, který hovořil o ekosys­tému a stavbách tohoto uza­vře­ného celku. Poté se obraz znovu změnil a měl jsem po­cit, že se na vše dívám z velké výšky. Hned na to se vše změnilo v ja­kési točivé světlo a já si uvě­domil, že sedím v pohodlném křesle.

 

Vše se odehrávalo tak, že jsem neměl mož­nost žádného do­tazu, ty to informace probí­haly v těsném sledu. Můj průvodce mě vy­zval, abych přistoupil k (pro mě záhadnému) pří­stroji s velkou obra­zovkou, u kterého stál další člen této posádky. Jakmile jsem přistou­pil ihned se spustil další proud informací. Průvodce pravil: „Toto je za řízení, které nám umožňuje zaměřo­vání pozitivních i negativních vibrací na zá­kladě astrálních spojení. Teď je zamě­řeno na tvoji modrou pla­netu.“

 

Obraz se rozzářil a já viděl jakousi změť různobarevných čar, bílých a černých fleků. Převládala černá místa. Působilo to na mě jako bych viděl nějakou barevnou pavučinu. Dostalo se mi vy­světlení, že bílá znamená pozitivní vi­brace, černá negativní vi­brace. Čáry předsta­vují okamžité propojení mezi lidmi. A tento ob­raz je obrazem určitého celku. Tento přístroj umožňuje sledo­vání astrálního propojení a vi­brací u kaž­dého je­dince. „Nejlépe vše pochopíš při zaměření na kon­krétní osobu. „Pravil můj učitel, chvíli něco dělal na ovládacím pa­nelu a obraz se různě měnil, až se nakonec ustálil.

 

Uprostřed zůstal jasný bílý bod, od něho směřovaly paprs­ko­vitě různě silné čáry, větši­nou světlé barvy, některé však byly i tmavé. Většina těchto čar končila na bodech také růz­ných barev, z těchto bodů se větvily dále. Tato pavučina již vypadala přehled­nější. „Jasný bílý bod uprostřed je určitá osoba pozitivních vi­brací. Nejkratší a nejsilnější světlý spoj, který končí u dalšího světlého bodu je propo­jení mezi touto osobou a matkou. Je to zá­kladní propojení. Vše osta­tní vzniká během vývoje ži­vota tak, jak dochází ke styku s dalšími je­dinci. Některá tato propojení během života za­nikají, ale většina jich zůs­tává. Tahle síť má mnoho vý­znamů. Tato osoba je pozitivně nala­děna, její myšlenky jsou čisté a plné lásky, tím pozitivně ovlivňuje své okolí, se kterým je propo­jena. Tato propo­jení jsou však obou­stranná. Jsou zde propojení i na tmavé body. Tato osoba se během svého vý­voje však setkala také s je­dinci negativních vibrací a vzhledem k tomu, že šlo o trva­lejší kontakt došlo k astrálnímu na vázání. To zna­mená, pokud je vaše osoba silná, může pozi­tivně ovlivnit tyto negativní vibrace, ale také tomu může být naopak. Tyto negativní vibrace působí této osobě po­tíže nejvíce v ob­lasti fyzického těla - nemoci. Vše se vzá­jemně sčítá a odčítá, takže vý­sledkem je to, co převažuje. Vše se neustále mění a tyto výsledné vi­brace se přenášejí do Vesmíru. To­též, ale zrcadlově je vidět při zamě­ření na osobu negativních vi­brací. Vše je tedy vzá­jemně propojeno a vše se vzájemně ovlivňuje. Převážná část nemocí, které se u vás vysky­tují by za­nikla, kdyby se přerušily tyto černé spoje a nebo ovlivnily tak, že by se přeměnily na pozi­tivně laděné - světlé. Na tomto pří­kladu je vi­dět, že velmi mnoho závisí na vás, samotných lidech.

 

Každý jedinec tedy neodpovídá pouze sám za sebe, ale tím, že je vše propojeno, ovliv­ňuje i výsledky celku a je tedy odpovědný i za ce­lek. Podobná propojení směřují i ve vztahu k přírodě. Vaše myšlení tedy ovládá nejen bytí či nebytí jedince, ale i celé vaší pla­nety.

 

Tyto vibrace se silně přenáší do celého vesmíru a všech di­menzí.

 

V současné době je vaše krásná planeta Země zahlcena ne­ga­tivní energií. Převládají Síly temna. Dokonce někteří jedinci, pře­vážně v USA, podlehli nabídkám negativních civili­zací. Výmě­nou za různé tech­nologie, dosud neznámé na Zemi a tím vystavili své lidi růz­ným poku­sům těchto negativních civilizací. Tím ovšem tito jedinci nepro­spěli své planetě, ale naopak umožnili rychlejší nárůst negativních energií. Tyto civilizace neporušili vesmírné zá­kony. Vy­užili pouze toho, co jim umož­nila vaše civili­zace svým svo­bodným roz­hodnutím. Byla to pouze vý­měna technologií, za mož­nost získání ur­čitých pozna­tků z vaší planety. Takto skončil svůj vý­klad u mě stojící mimozemšťan.

 

„Pomalu se blíží čas tvého návratu. Chci ti ještě sdělit, že astrální cestou do­staneš ještě mnoho doplňujících informací a to for­mou vizí, nebo sdělení, aby jsi vše mohl lépe po­chopit. Mnoho vašich jedinců se již vydalo správným směrem. Nejvíce míst s po­zitivní ener­gií vyka­zuje právě Česká a Slo­venská republika. Zde se budeme sna­žit kon­taktovat vaše předsta­vitele vlád. Jsme potě­šeni, že jsi k nám našel cestu“. Průvodce řekl: „ Nadešel již čas tvého návratu“. Uklo­nil se, též i já se uklonil a po­děkoval. Poté mě vyzval, abych ho následo­val. Dostal jsem se do užší oválné chodby, stěna se rozestoupila a ob­jevilo se světlo. Průvodce po­odstoupil, zkřížil ruce přes prsa a znovu se uklonil a řekl: „ Jdi a dotkni se světla a o nic se nestarej“. Toto jsem učinil. Cesta zpět byla rychlejší, nic jsem nevnímal, ani nepoci­ťoval. Probudil jsem se v posteli vedle své ženy a cítil se velice dobře. Takto se tedy ukončilo mé astrální setkání se zástupci mimo­zemských civili­zací.

 

 

SHRNUTÍ :

 

·        cesta poznání začíná vždy u sebe sa­mého

 

·        je třeba najít lásku ve svém srdci a této lásce podřídit své chování, protože vše, co činíme musí být protknuto láskou.

 

Mnoho lidí spojuje lásku pouze se sexem, to ale nestačí. Musí se naučit milovat všechna ostatní stvo­ření „živá i neživá“.

 

To znamená přírodu - rostliny, zvířata i naši planetu Zemi, která je na vyšší úrovni, nežli jsme my sami.

 

·        Zákon čisté lásky je jeden z nejsil­něj­ších kosmických zá­konů. Energii, kterou vydáte jiné bytosti, získáte zpět v mnohem větší míře a to od Stvořitele našeho. Tím se zvyšuje vaše duchovní úroveň.

 

 

 

(5)

 

POKRAČOVÁNÍ UDÁLOSTÍ

 

 

Předchozí události poměrně ovlivnily můj dosavadní život, to už jsem se zmínil v minulé kapitole. Neustále jsem se ke svým prožit­kům vracel. Čas neúprosně běžel a já pozapomněl na své pozemské povinnosti. Veškerý svůj volný čas jsme trávili s manžel­kou na naší chatě, proží­vali jsme krásné večery pod hvězdami.

 

Práci na stavbě jsem neustále odsouval, stále bylo mnoho ji­ných věcí, které jsem musel udělat a na to nejdůležitější - stavbu, ne­zbyl čas. Bylo to jakési zastavení v mém životě, které trvalo až do polo­viny měsíce srpna 1995. Tehdy se stala událost, která opět pozname­nala můj život. Později jsem pochopil, že to byl trest boží za to, že jsem ne­pokračoval v práci, kterou jsem měl dělat (stavbu domku). Co se vlastně stalo:

 

Byl krásný letní den, byl jsem s manžel­kou na chatě a roz­hodl jsem se, že udělám novou lavičku před chatou, protože pů­vodní se už po­malu začala rozpadávat. Začal jsem řezat na cirku­lárce a připravovat si tak materiál na už zmíněnou lavičku. Man­želka připravovala oběd. Asi po hodině řezání se to stalo, ani ne­vím jak. Uřízl jsem si kus palce a silně potrhal ukazovák na pravé ruce, všude bylo plno krve. Bolest jsem zpočátku necítil. Potom již násle­dovaly události takto - manželka mě odvezla do nemocnice, kde jsem dostal injekce proti bo­lesti a čekal až bude volný ope­rační sál. Na operačním sále jsem se dozvěděl, že mě budou muset část palce amputovat a zbytek se pokusí zachránit. Moje intuice mi radila, abych si pa­lec nenechal amputovat a tak jsem nedal k této amputaci souhlas. Požádal jsem o začištění rány a zašití. Chvíli jsem se s lékařem dohadoval, potom souhlasil s tím rizi­kem, že když se ne­bude palec hojit, tak mě budou muset am­putovat celý palec. Po oše­tření mě manželka odvezla domů a já mohl o všem přemýšlet. Stále se mi vynořovala jedna myš­lenka - jak teď budu moci postavit dům, když budu neschopen s pravou ru­kou něco dě­lat. Vždyť palec je nejdůleži­tější částí na ruce kterou člověk po­užívá při práci. Snažil jsem se o astrální spojení, ale vše bylo marné, protože jsem bral plno prášků proti bo­lesti. Za několik dní jsem si uvědomil, že se musím obrátit a sílu hle­dat sám u sebe. A s tím jsem také začal.

 

Došel jsem k přehodnocení situace a ko­nečně začal zase pozi­tivně myslet. Byl jsem dlouho v nemocenském stavu a tak bylo dost času na přemýšlení.

 

Ihned následující víkend jsem požádal ženu, aby mě odve­zla na chatu, abych tak byl zase blíže k přírodě. Ten den jsme seděli dlouho do večera venku, dívali se na hvězdy a hovořili o všem možném. Bylo již pozdě a než jsme šli spát, tak jsme se postavili na zá­klady našeho bu­doucí domečku a dívali se smě­rem na jihozá­padní oblohu. Vzájemně jsme se přitulili. Ru­kou jsem nemohl hý­bat, stále to hodně bolelo. Jak jsme tak stáli a přemýšleli, zda vůbec ten dům někdy posta­víme, tak jsme si náhle všimli pohy­bujícího se jasného světla. Světlo se při­bližo­valo směrem k nám až bylo roze­znat zře­telně, že se jedná o kruhový ob­jekt. Ovládl nás zvláštní příjemný pocit. Objekt se po­malu blí­žil naším směrem až bylo ro­zeznat uprostřed dva velké ob­délníkové vý­stupky. Po obvodu ob­jektu svítila střídavě bílá a červená světla, občas měnící in­tenzitu. Objekt se na chvíli za­stavil. Výšku, ani veli­kost nemohu odhad­nout, ale tento objekt se zdál být dost veliký. Náhle se v naší těsné blíz­kosti objevila tři podlou­hlá světle modrá vlnící se světla. Vypa­dalo to jako svě­telné sloupy, dosa­hující přibližně 2,5 – 3 m výšky. V tento oka­mžik jsem přestal vnímat veš­kerou bolest. Ovládl nás oba úžasný po­cit štěstí a míru. Byl to zvláštní pocit, který jsme ještě vůbec ve svém dosavadním životě ne­zažili. Vše bylo naplněno obrovskou láskou. Uvě­domil jsem si, že je to materializace ně­jaké nám neznámé energie. Světla se neustále vlnila a připomí­nalo to vlnící se postavy. Energie, která z nich vycházela byla silná a strašně příjemná. Byly to úžasné po­city, které nás oba prová­zely. Po chvíli světla náhle zmizela a za krátkou dobu byl slyšet tlu­mený hluk jakoby re­aktivních motorů, ale úplně jiné frekvence, než je běžné třeba u letadel. Ob­jekt se dal do po­hybu a vel­kou rychlostí zmi­zel směrem na severo - západ. Dráha tohoto objektu připomí­nala pís­meno „S“.

 

Nyní jsem si konečně uvědomil, že vše do­jde ke zdárnému konci. Veškeré deprese zmi­zely a zůstala zase čistá víra ve šťastný ko­nec. Běh života plynul dál a já docházel do nemocnice na převazy.

 

K žádné amputaci palce nedošlo, protože se vše začalo do­bře hojit. Další týden jsem šel opět na převaz do nemocnice. Cesta k ne­mocnici vede přes velký park. Když jsem se vra­cel zpět přes park domů, tak jsem se na chvíli na cestě zastavil a zaposlouchal se do zpěvu ptáků. Ač­koliv běžně bývá v parku dost lidí, tentokrát toto místo bylo lidu­prázdné, pouze ptáci krásně zpívali. Po chvíli jsem se vydal po rovné a ši­roké cestě směrem k autobu­sové za­stávce. Náhle jsem si všiml, jak proti mě jde pomalým krokem vyšší starší muž, v pravé ruce měl dřevěnou hůlku, podobnou těm, které nosí houbaři a v levé ruce nesl pletenou síťovku, která se no­sila v padesátých letech. Tento druh tašky si pamatuji ze svého mládí. V síťovce nesl pár drobností. Po­malu jsme se blížili k sobě a moje oči jakoby byly přitaho­vány na to­hoto muže. Ne­mám ve zvyku se zasta­vovat s ne­známými a dávat se s nimi do řeči. Ale ten­to­krát to nějak nešlo. Když jsme byli blízko sebe, tak jsem po­zdravil a on mi odpo­věděl: „ Já ti též přeji krásný den, panáčku“. Tak jsme se zastavili a dali se do řeči. Neus­tále mě přita­hovaly jeho oči, byly tak zvláštní, jako bych už je někdy viděl. Ne­známý řekl: „To je ale dnes krásný den a copak se ti to stalo s tou rukou, pa­náčku ?“ Tak jsem mu vše vyprávěl, když jsem skončil, tak mi odpo­věděl: „Panáčku, neměj žádné obavy, zranění se ti úplně za­hojí. Tvé ruce ten dům postaví a udě­lají ještě daleko víc. Čeká je ještě hodně práce. Vždyť ty jsi ještě mladý. To mě už je 90 let.“ (Mezi námi, já bych mu hádal tak 60 let.)

 

Náhle ze mě všechno jakoby spadlo, měl jsem dobrý pocit. Dál jsme se bavili o mnohých věcech. Řekl, že jde za manželkou do nemoc­nice, že jí nese nějaké drobnosti. Důraz kladl na to, že je dnes velmi špatná doba a že je všude moc draze a vzpomínal na časy, kdy se sklí­zely všechny meze a hospodáři se dohado­vali o to, kdo kterou mez vy­čistí. Říkal, že tehdy bylo na zemi nejlépe, pro­tože bylo všude mnoho lásky. Ani nevím, jak jsme tam dlouho stáli, jenom vím, že za celou tu dobu kolem nás nikdo nepro­šel. Ne­známý ukončil rozhovor s tím, že řekl: „Ne­budu tě již zdržovat, jistě pospícháš domů. Pře ji ti ještě jed­nou krásný den a bůh tě opa­truj.“ I já jsem mu znovu popřál hezkého dne a hodně zdraví. S tím jsme se rozešli. Udělal jsem tři kroky svým směrem, náhle jsem se za­stavil a ohlédl zpět. Chtěl jsem se ještě podí­vat za ne­známým. Nikoho jsem však neviděl, ačkoliv cesta byla rovná a ni­kde nebylo žádné křoví, ani odbočující cesta, kde by se mohl scho­vat. Prostě neznámý zmizel, pouze ptáci krásně zpívali. Cítil jsem po celém svém těle zvláštní, ale krásný pocit. Vše mi připadalo, jako bych se po­tkal s kou­zelným dědečkem z po­hádky. Ani nevím, jak jsem se dostal domů.

 

Mé zranění se začalo celkem dobře hojit, dokonce palec začínal do­růstat. Čas začal rychleji ubíhat a já byl plný optimismu, již jsem ne­propadal beznaději a začal silně věřit, že má ruka bude nakonec opravdu v pořádku a budu moci pokračovat ve své práci.

 

O sobotách a nedělích jsme pravidelně jezdili se ženou na svoji chatku, kde jsme měli základy pro svůj budoucí domek. Naše dospělá dcera zůstávala doma. Proč se ale o tom zmi­ňuji ?  Jednou v měsíci září jsme opět odjeli na naši zahradu. Byla sobota a večer přijela naše dcera Iveta. Byla velmi rozrušená a ve špatném psy­chickém stavu. Dozvěděli jsme se od ní, že jí zemřela její činčila Bára (byl to je jí nej­větší mazlí­ček). Přivezla činčilu s sebou s tím, že ji pochováme na zahradě. To jsme také udělali, šli jsme do cha­tičky a snažili jsme se naši dceru z je­jího psychi­ckého šoku nějak do­stat. Ale nedařilo se nám to. Byl již pozdní večer a náhle jsem dostal informaci, že máme jít ven. Vyšli jsme tedy všichni ven. Obloha byla plná hvězd a téměř nad námi jsme uviděli velký kru­hový objekt, který byl o něco výše, než při prvním sledo­vání. Po obvodu svítila střídavě bílá a čer­vená světla, tato světla ro­tovala. Uprostřed tohoto rotujícího kruhu sví­tila červená světla, která vy­tvářela blikající trojúhelník. Ovládl nás velmi příjemný, uklid­ňu­jící pocit a u dcery došlo k okamžitému odstranění její psychické deprese. Všichni jsme se objali a pozorovali tento objekt. Doba po­zo­rování byla přibližně 5 minut. Poté se UFO za­čalo pomalu vzdalovat vzhůru, objekt se začínal  zmenšovat a vel­kou rychlostí zmizel směrem k jihu.

 

Deprese byla pryč a dcera pochopila, že své činčile již ne­mohla po­moci a že smrt je pouze jedna strana mince. Všichni jsme byli na pl­něni velkým množstvím energie a lásky. Tím skončilo další setkání s mimozemskou civili­zací.

 

Tento rok byl sice pro mě špatný na práci, protože zranění mě to stále neumožňo­valo. V tomto roce došlo ještě jednou k po­zem­skému pozorování a to přibližně o měsíc poz­ději. Toto pozoro­vání trvalo při­bližně 8 mi­nut. Spolu s manželkou jsme spatřili ob­jekt ve stejné výšce jako při předchozím pozorování. Tento objekt bylo nejdříve vidět jako jasný, pohybující se bod na jižní obloze, který se zvětšoval tak, až bylo rozeznat opět střídavě blikající čer­vená a bílá v kruhu ro­tující světla, různě měnící intenzitu. Ry­chlost a výška tohoto objektu se měnila. Ob­jekt opsal spirálovitou dráhu a zmizel směrem na vý­chod. Naše pocity byly stejné jako při předchozích pozorování.

 

Tato pozorování, která jsem uvedl, byla nepřesvědčivějším dů­kazem z pozemského hle­diska a měla obrovský vliv na náš život. Na naší ob­loze se objevuje mnoho různých úkazů, ne však vždy jde o mi­mo­zemskou civilizaci.

 

Čas neúprosně běžel a rok se chýlil ke svému konci. Ruka se stále více hojila, začal dokonce dorůstat palec, včetně nehtu a i přes veš­kerá proroctví lékařů, jsem začínal pomalu tyto prsty ovládat. Začát­kem roku 1996 jsem za­čal s rehabilitací. Když se zdálo být opět vše v pořádku, tak jsem se vrátil zpět do svého bý­va­lého zaměstnání. Ov­šem jaké bylo moje velké rozčarování, když mě zaměstnavatel dal vý­pověď, protože během mé nemoci byl na moje místo při­jat někdo jiný. A tak jsem se ocitl bez za­měst­nání. Opět další překážka v životě. Ruku jsme měl zdravou, mohl jsem pra­covat, ale ne­bylo kde. Krátce nato přišla o práci i moje man­želka. Byla to rána pod pás, ale kupo­divu jsme se s tím celkem do­bře vyrov­nali. Vzhledem k tomu, že jsme měli dostatek času, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračo­vat ve stavbě. Dva dny v týdnu jsme vymezili na shánění nového za­městnání a zbytek času jsme věno­vali stavění našeho domku. Přátelé nám říkali, že jsme blázni, tohle, že nemůžeme zvládnout. Protože jsme měli mi­nimum finanč­ních pro­středků a na­víc jsme byli oba neza­městnaní. My jsme však dali pouze na naše vnitřní přesvědčení. V létě se nám podařilo získat nové za­městnání a tím hlavně přísun finanč­ních prostředků, kterých nebylo dost. Čas jsme opět rozdělili mezi za­městnání a stavbu.

 

Zde se chci pozastavit pouze u jedné věci. Manuální zruč­nost se neus­tále zvětšo­vala. Vždy, když byl nějaký problém a já si nevěděl rady, stačilo s tímto problémem jít večer spát a ráno jsem již věděl, jak problém vyřešit. Na stavbě jsme se snažili pokud možno udělat vše svépomocí, občas pomohli kamarádi a dcera se zetěm. Nakonec jsme vše úspěšně zvládli, sice někdy byly drobné problémy, ale stálo to za to. Nyní jsem si teprve uvědomil smysl tohoto zdán­livě podivného úkolu. Zde jsem pochopil, že naše myšlenka je skutečně tvořivá a má sílu, zvláště když se spojí ještě s myšlenkou jiného člověka taktéž na­la­děného. Pak téměř neřeši­telný úkol se dá splnit. Navíc jsem si zde ově­řil ještě možnost, zí­skávání energie z vesmíru a přírody, která je nutná k fyzické práci a ži­votu.

 

A tak jsme se nakonec přestěhovali do na­šeho nového do­mečku, obklopeném krásnou příro­dou. Tím končí jedna etapa ži­vota na této krásné planetě. Byla to též etapa obrovského po­znání a jsem velmi rád, že mě bylo umožněno na­pravit své chyby a dojít k tomuto poznání. Tím samozřejmě toto povídání nekončí, ještě se chci se čtenáři podělit o poselství a poznání, která mi byla dána vesmírnými bytostmi a po­stupně během času se vybavovala.

 

 

SHRNUTÍ:

 

·        mimozemská forma života existuje a snaží se nás kontak­tovat

 

·        UFO nejsou žádné přeludy, ale skuteč­nost - pouze lidé si toto ne­chtějí připustit, protože stále přetrvává názor, že člověk je ne­jdoko­na­lejší bytost ve Vesmíru a nějaké jiné dimenze žití je pro lidstvo pouze fantazie

 

·        své činy a zdraví ovlivňujeme svým pře­svědčením

 

·        jako lidé jsme na této planetě samo­zřejmě nejdokonalejší, ale je třeba si uvědo­mit, že jsme součástí velkého ekosystému této planety. A to že jsme dokonalí nám ovšem ne­dává právo ničit tuto planetu, pro­tože naše planeta je součástí dalšího většího celku

(a to znamená celého Vesmíru).

 

 

 

(6)

 

ŽIVOT A PLANETA

 

 

Již jednou v minulosti byla naše planeta osídlena vyspělou civi­lizací, která byla na vyšší duchovní úrovni, než je naše sou­časná ci­vili­zace. Její duchovní potenciál byl vy­soký, tudíž i její technologie byly na jiné úrovni - nebyla závislá na materiálních hodno­tách. Zdálo se, že vý­voj této civilizace jde správným smě­rem, přesto však začalo dochá­zet k porušo­vání vesmírných zákonů. Energie, kterým tato civili­zace vládla, začala být zneužívána k zí­skání moci a nadvlády některých skupin. Za­čalo dochá­zet k poru­šování celého systému, což v zá­věru vedlo až k sebezničení celé spo­lečnosti (Atlantida). Došlo k obrov­ským katas­tro­fám a zničení všeho, co bylo vybudováno. Planeta Země prošla velkým očišťo­vacím proce­sem. Po těchto velkých změnách byla naše pla­neta znovu osí­dlena našimi předchůdci, ovšem na nižší vi­brační úrovni a tím i více závi­slých na materi­álních hodnotách.

 

Byl zde zabudován jakýsi program postup­ného vývoje zvy­šo­vání du­chovních a tím i vi­bračních energií s prodlužováním do­žitého věku jedinců. Postupným vývojem jsme se dostali až do dnešní doby.

 

V současné době při ideálních podmínkách bychom mohli vy­užívat naše fyzické tělo po dobu 135 let. Toto je naše současná hranice mož­ností. Tato doba života je rozdělena do tří etap vývoje, zhruba po 45 letech. Pouze pár je­dinců se dosud maximální hranici věku dosud při­blížilo.

 

Dá se říci, že zhruba jednu třetinu ži­vota ztrácíme vinou špatné ho životního pro­středí, to jsme si ovšem zavinili sami. Nyní se pokusím zhruba přiblížit diagram tohoto vývoje od narození.

 

Život člověka začíná početím. Toto počá­teční stadium patří k celku jednoho života - v každé vývojové fázi je člověkem. Již v něko­lika  týdnech těhotenství se nachází světlý zhuš­těný energeti­cký obal ko­lem plodu. Toto ještě není vlastní aura dítěte, ale při­pravená du­chovní pod­stata. Teprve těsně před porodem dí­těte do­jde k transformaci této energie do těla dítěte. Až po této trans­formaci se duše dí­těte ztotož­ňuje s fyzickým tělem. Pro zají­mavost lze uvést, že duše je na nové vtělení připravována dlouho předem a je vnímatelná citli­vými jedinci jako zhuš­těná energie ve tvaru vejce. Některá duchovní podstata si na svět při­náší tzv. karmu ze svého předešlého života, což poté negativně ovliv­ňuje vývoj tohoto člověka. Po narození má člo­věk před sebou první a nejdůležitější etapu svého vý­voje, tj. zhruba do 45 let. V této etapě musí zvlád­nout nejvíce věcí. Rychle se vyvíjí tělo i duše. Zhruba do 6 až 7 let je tento člověk plně otevřen všem energiím ves­míru. V dalších letech se začínají uplatňovat více ener­gie pozemské a vyšší centra, která byla schopná přijímat vesmírnou energii se za­čínají přiví­rat. Zde záleží na dalším vývoji, zda se znovu otevřou. Do tohoto prv­ního zlomu ve svém ži­votě tento malý človíček má možnost vnímat i jiné dimenze, může vi­dět a slyšet jiné bytosti z těchto dimenzí. Je­likož je propojeno čás­tečně podvědomí i vědomí, může si vzpome­nout i na svůj minulý život. Dále dochází k rychlému rozvoji na bázi pozemského života. Musí se mno­hému naučit a začíná řešit problémy, které mu život připraví. Toto je nejrušnější úsek ve vý­voji. Pokud v této etapě se tento jedinec do­pustí chyb, to znamená, že špatně vy­řeší ně­které situace, tak má mož­nost ještě v další tře­tině života toto všechno napravit. To zna­mená, že zhruba po 45 le­tech ži­vota se bude do­stávat do podobných situací, které už někdy prošel a musí je znovu řešit. Pokud se jedinec nedopustí v životě mnoha chyb a žije v souladu s vesmírnými zákony, může se do­žít vyššího věku.

 

Nyní nastává období velkých zvratů v pří­rodě, v kosmu a v li­dech. Životní podmínky kla­doucí velké nároky pracovní a psy­chické na člo­věka, je třeba změnit. Člověk změnil tvář této země ke svému pro­spěchu i neprospěchu. Úroveň znečištění se promítá do naší potravy, našeho dýchání a také do celého našeho těla - krve, tkání apod... Pro většinu lidí je nyní zatěžká­vací doba. Stále se zvětšující sklení­kový efekt, rychlejší změny vibrací v prostoru kolem Země, zvýšené záření slunečních paprsků - to jsou jen pří­rodní jevy, které působí na člo­věka. K tomu je třeba ještě přičíst vztahy člo­věka k ostatním lidem, především nedostatek lásky a velká nenávist a závist mezi lidmi. Je nutné pro zdraví budoucích dětí, dát nejdříve do pořádku vztah ženy a muže. Part­neři stále více hledají náhradu lásky jinde.

 

Rodina by měla dát přednost společné po­hodě před nadby­teč­ným materiálním zabezpeče­ním. Objevit znovu lásku, harmonii a šťastné chvilky všedních dnů. Žít spolu v souladu a po­hodě, věnovat se s lás­kou svým dětem. Pro zlep­šení zdravotního stavu se naučit vnímat své tělo, myšlenky, svoje pocity. Naučit se mít čas nejen na práci, ale i na sebe a odpo­činek, pře­devším v přírodě. Pokud k tomuto člověk ne­při­stoupí, nemůže počítat se svým zdra­vím. Protože Stvoři­tel dal člo­věku svobod­nou vůli, mohou lidské myšlenky vytvořit jak dobro, tak i zlo. Ve své vnitřní podstatě je člověk vždy pronik­nut Božím vědomí, aniž by o tom věděl, nebo si to uvědo­moval.

 

V blízké budoucnosti bude odstraněno roz­dělení rozumu a in­tuice. Naše duchovní podstata povede rozum i tělo, dojde k jed­notě na­šeho fy­zického těla s duchovním tělem. Na­stoupí oběta­vost a láska ke svým bližním. Zatím zde stále působí polarita - pól do­bra a zla. Tato po­la­rita se však zruší a nastoupí dosažení světla a lásky na této planetě. Láska je jen jedna, v současné době je bohu­žel obsa­žena v obou pó­lech, proto pro dnešního člověka cesta lásky není jednoduchá. Dále si musíme uvědomit, že mnoha bolestmi a lopotou nás Stvořitel vede k větší pokoře a dokonalosti. Čím více je duše závislá na Boží milosti, tím více touží po do­konalosti. Pokud chce člověk přijmout lásku do svého srdce, musí mít toto srdce otevřené a očištěné od všech nega­tivních vi­brací. Toto vše také souvisí s naším zdra­vím. Dokážeme-li při­jmout cestu světla, tak jsme i sami sobě léči­telem.

 

 

SHRNUTÍ:

 

·        budoucnost naší krásné planety závisí na každém z nás

 

·        průběh svého života si sami ovlivňu­jeme (každý strůjcem svého štěstí)

 

·        láska přitahuje lásku, zlo přitahuje zase jenom zlo a ne­návist zase jenom nenávist

 

·        co kdo zaseje, to také sklidí !!!

 

 

 

(7)

 

ENERGIE A VIBRAČNÍ POLE ČLOVĚKA

 

 

Tato kapitola by vydala obsahově na ce­lou knížku. Již bylo o této problematice mnoho na­psáno, proto se budu snažit o struč­nější popis.

 

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za je­dinou realitu, pro­tože pouze tu mohou vnímat svými fyzi­ckými smy­sly a racionálním rozumem. Jestli že také pa­tříš k těmto lidem, kteří mo­hou akceptovat pouze hmotné předměty jako rea­litu, tak zkus přemý­šlet o tom, co se stane s energií, když toto tělo zemře a s jeho ži­votní silou, která oži­vuje fyzické tělo a dává mu citlivost a schop­nost projevu. Fyzi­kální zákony říkají, že ener­gie nikdy nemizí, pouze se přeměňuje - trans­formuje. Duchovní síla, která působí na hmotnou formu těla, je složena ze systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo exi­stovat. Tento systém se skládá ze tří zá­klad­ních slo­žek:

 

1)      aura (energetické tělo

2)      čakry (energetická centra)

3)      nádí (rozvodné kanálky).

 

Nádí je jakási analogie tepen, jejichž úlohou je rozvádět pránu - ne­boli životní ener­gii, v celém systému fyzického těla. Jedna z jejích fo­rem se projevuje jako dech, který nám umožňuje tuto energii přijí­mat.

 

Úroveň vědomí každé formy života závisí na frekvenci energie, kte­rou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat je to nižší fre­kvence, než u lidí a u vyvinutých (duchovně) lidí je to vyšší fre­kvence, než u těch, kteří stojí na počátku svého vývoje.

 

Dále v kaž­dém těle jsou čakry, které jsou propojeny vzájemně s rozvod­nými ka­nálky a jsou v úzkém vztahu s AUROU člověka. Je také vytvo­řeno propojení na tak­zvanou hadí sílu, která se vytváří na spodní části páteř­ního kanálu. Tato vnitřní síla člo­věka se také nazývá KUNDALINI. Pročišťuje-li se člo­věk du­chovně, tak tato energie stoupá vzhůru a spojí člověka s du­chovním vědomím. Mnoho lidí má tento kanál otevřený, aniž by si to uvědomo­vali. Během života je neustále pro­čišťován a nebo naopak se uzavírá a to má za ná­sle­dek bloky na páteři a tím různá onemoc­nění páteře. Energie, která nemůže proudit poté vytváří fy­zické potíže.

 

Čakry v tomto rozvodném energetickém sy­stému předsta­vují jakési přijímací stanice, transformátory a rozdělovače energie různých fre­kvencí do všech částí těla. Kromě toho ještě vyzařují energii do okolí. Tímto systé­mem je člověk v bezprostředním spo­jení se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí a v celém kosmu.

 

Fyzické tělo je obklopeno energetickým obalem, kterému se říká AURA. Ta je vytvořena ze čtyř vzájemně se ovlivňujících vrstev:

 

1)      ÉTERICKÁ

2)      EMOČNÍ - ASTRÁLNÍ

3)      MENTÁLNÍ

4)      DUCHOVNÍ.

 

Každá z těchto vrstev má svoji základní frekvenci. Nejnižší má éteri­cká vrstva, která je nejblíže k fyzickému tělu. Jednotlivé vi­brační vr­stvy nejsou však od sebe odděleny, vzá­jemně se prolí­nají, i když každá kmitá uv­nitř svého frekvenčního rozsahu.

 

Nyní pro přehled uvedu zjednodušený po­pis těchto ener­geti­ckých vr­stev.

 

ÉTERICKÁ energetická vrstva má rozsah a tvar jako fyzi­cké tělo, je to éterický dvoj­ník. Je nositelem tvůrčích sil a vší fyzi­cké citli­vosti. Vytváří se při každé inkarnaci znovu a zaniká do sedmi dnů po smrti fyzického těla. Zde platí, že tělo zemřelého by mělo být pohř­bí­váno, nebo spalováno až po sedmi dnech, aby ne­docházelo k násil­nému od­tržení duše od fyzi­ckého těla. V této době totiž dochází k přetr­žení stříbrného spoje, které propojuje fyzické a duchovní tělo. Do sedmi dnů musí tato duše opustit po­zemskou rovinu. Ostatní vrstvy přetr­vá­vají i po smrti a při každé další inkarnaci se spojují s nově vytvo­řenými fyzickými těly. Éte­rická vrstva získává ži­votní energii ze zá­kladních čaker - a to skrze třetí čakru z Ves­míru a přes první čakru ze Země. Tyto energie se starají o životní rovno váhu v tělesných buň­kách. Pokud je orga­nismus nasycen energií, vyzařuje přebytečná energie skrze čakry ven a vytváří éterickou auru. Je to ochranný plášť, který zabra­ňuje ne­mocem a škodlivým látkám, aby pronikaly do těla. Jde o přirozenou ochranu člověka, aby neonemocněl z vněj­ších příčin. Příčina onemoc­nění je vždy v člověku samém. Ne­gativní myšlenky a emoce, stejně jako nega­tivní způsob života tuto při­roze­nou ochranu ze­sla­bují. Vznikají díry nebo trhliny na auře, kte­rými mohou pronikat do těla negativní vi­brace a tím způsobovat ne­moci. Navíc těmito trhlinami může unikat ži­votní energie.

 

Na základě úzké souvislosti mezi stavem fyzického těla a vyza­řová­ním éterické vrstvy se pak často mluví o tzv. „zdravotní auře“. Dříve, než se nemoci projeví na fyzickém těle, projeví se v éterické auře. Další důležitou funkcí éte­rického těla je sloužit jako pro­středník mezi vyššími vibračními vrstvami a fyzi­ckým tělem.

 

EMOČNÍ - ASTRÁLNÍ vrstva je nositelem na­šich pocitů, emocí a charakterových vlast­ností. U málo duchovně vyvinutého člověka jsou obrysy této vrstvy sotva znatelné, bývá chao­ticky us­pořádaná. Čím více se rozvíjí city a charakter člověka pozitivním směrem, tím je jeho emoční vrstva jasnější a čistší. Může vy­zařo­vat až ně­kolik me­trů od fy­zického těla. Zr­cadlí se zde každý mo­mentální pocit. Zde se pak usku­tečňuje princip vzájemného přita­hování lidí stejného cha­rakteru. Fre­kvence energií, které vysíláme, přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují se s nimi. Fre­kvence strachu v člověku ho vtahuje do situací, ve kterých je tento jeho strach znovu potvrzován. Jestliže v sobě má ag­resivitu, bude se stále znovu setká­vat s lidmi, kteří žijí na stejných vlnách fre­kvence. Totéž platí v opačném pří­padě. Men­tální vrstva ovládá vnější chování, ale nedo­káže zrušit ne vědomí emoční struk­tury. Vyšší „já“ nesoudí a nerozdě­luje zážitky na „dobré“ a „zlé“, uka­zuje nám, že zažíváme určité věci jen proto, aby­chom po­rozuměli, které po­city a která jednání mají za následek odtr­žení od božské prapodstaty a způ­sobují tak utrpení a také aby­chom se naučili znát kosmi­cké zákoni­tosti při­rozeného vyrov­nání. V ži­votních situacích, ve kterých se dnes často cítíme jako „oběti“, jsme byli v minulých životech často jako „původci“, Schopnost při­ta­hovat, co si pře­jeme, je jen přirozený ná­sle­dek dokonalé emoční vibrační vrstvy, která kmitá na nejvyšších fre­kvencích.

 

MENTÁLNÍ vrstva to jsou v podstatě naše myšlenky, ideje, ra­cionální i intuitivní po­znání. Její frekvence je vyšší než u éterické a emoční vrstvy, její struktura je řidší. Funkce mentální vibrační vrstvy je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy. Po­znání, které k nám přichází z duchovní roviny se proje­vuje jako intuice, často také jako ob­razy a ty pak bývají transfor­movány do vyslovených myšlenek. Je-li mentální vrstva dokonale vyvinuta, stává se zr­cadlem duchovní vrstvy a umožňuje člověku v životě realizovat mou­drost a poznání vyššího „já“.

 

DUCHOVNÍ energetická vrstva má nejvyšší frekvence vi­brací ze všech. U dokonale probu­ze­ného člověka může aura, záslu­hou této du­chovní vrstvy, vyzařovat velmi daleko. Z du­chovní ro­viny bytí proudí nejvyšší a nejzáři­vější ener­gie do této duchovní vrstvy. Tato energie je částečně proměňována ve vibrace nižší fre­kvence, tím zaplavuje také nižší vibrační vr­stvy a tak zvyšuje frekvenci všech těchto vr­stev. Potom tyto jednotlivé vrstvy, v rámci své působnosti, mohou dosáhnout vyšší frekvence a tím i svého nejvyššího vyzařování. Z této ro­viny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému. Je to božská část v nás, která je nesmrtelná. Díky této duchovní rovině je možné poznat cíl našeho bytí a poro­zumět smyslu našeho života. Jestliže se ote­vřeme těmto vibracím, získá náš život úplně jinou kvalitu.

 

 

 

(8)

 

ASTRÁLNÍ SPOJE

 

 

K veškeré složitosti těchto energií si člověk od narození vy­tváří ještě takzvané astrální vazby. O těchto vazbách jsem se již částečně zmínil. Základní astrální vazba při narození je jedna. Je to nejsilnější astrální spoj a to ke své matce. Tento spoj přetrvává po celou dobu ži­vota této dvojice. Další spoje si vytváří každý člo­věk tím, že se po­stupně do­stává do styku s ostatními lidmi. Dalším důle­žitým spojem je vazba na svého otce, bratra, sestru. Jde o tzv. dlouhodobé životní pro­po­jení. Spoje, které vznikly pomocí lásky, nebo emocí, jsou silné a tr­valé. Postupně, jak tento člověk roste, stýká se s různými lidmi, tak se tato síť spojů rozšiřuje. Astrální spoje ne­vznikají při krátkodobých se­tkáních. Ke vzniku těchto va­zeb je vždy třeba různých emočních jed­nání. K čemu jsou tyto spoje uži­tečné ?  Vez­meme si příklad:

 

Matka a dcera - jeden astrální spoj. Po tomto spoji se pře­náší vzá­jemně veškeré pocity a emoce. To znamená, že tyto dvě osoby se vzá­jemně velmi ovlivňují a to i na velkou dálku. Samo­zřejmě pozitivně (láska), ale i negativně (závist, kletby). Matka může velice dobře vy­cí­tit, že je dcera v nebezpečí, i když je hodně daleko. Je to jakási forma tele­patie. Samo­zřejmě totéž probíhá i opačně. U dospělého člo­věka to představuje poměrně složitou síť, po­dobnou pavučině. Tyto sítě jsou vzájemně pro­po­jeny. To zna­mená, že jednání každého jedno­tlivce silně zasahuje na mnoho dalších lidí. Všichni jsme vzájemně propojováni a každý jed­notli­vec je pouze součástí celku.

 

Toto je jednoduchý popis velmi složitého energetického sy­stému člo­věka. Bohužel naše současná lékařská věda vůbec nebere na vědomí tyto energie.

 

Každá myšlenka je energie a je tvůrčí. Vyšlu-li myšlenku lásky, vrátí se mi znásobená láska. Vyšlu-li však myšlenku nená­visti, vrátí se mi násobek téhož. Vyšlu-li tedy prvotní energetický impuls jakékoliv kvality, vrátí se znásobená energie téže kvality zpět k prvot­nímu tvůrci. Přeji-li každému lásku, tím zesi­luji a vlastně pomáhám násobit „zárodek“ stejné ener­gie - myšlenky plné citu. Je-li nás deset takto tvo­řících, vrací se nám všem de­set­krát zesílená energie lásky a světla. Zá­vi­dím-li, nenávidím-li, bo­řím-li myšlenkou vše dobré, přitahuji k sobě souhrn všech myšle­nek, energie negativní kvality = ZLO. Stejné přita­huje stejné (jeden z vesmírných zákonů).

 

 

SHRNUTÍ:

 

·        svůj zdravotní stav si převážně ovliv­ňu­jeme svým cho­váním

 

·        je nutné se osvobodit od negativního myšlení, to je zloby, ne­návisti a závisti

 

·        naučme se kontrolovat své myšlenky. Všichni jsme osobně zodpo­vědní za každý ener­ge­tický impuls, vyslaný z vlastní mysli

 

·        láska plodí lásku, strach plodí strach. Vyberme si tedy zodpo­vědně jak, čím a v čem chceme žít

 

·        celosvětová množina převládajících energií (energetický po­tenciál této planety) rozhodne o jejím (našem) osudu.

 

Kolektivní vědomí je tvořeno součtem všech energií individuál­ního vědomí. Jde tedy o zodpovědnost každého z nás. Budoucnost je tedy obsažena v našich sou­časných myšlen­kách.

 

 

 

(9)

 

VZNIK NEMOCÍ

 

 

Tím, že se naše lékařství snaží všechny nemoci vyléčit je­nom prášky, injekcemi, elek­troléčbou apod. se stále točí na jednom místě. Tato věda se nemůže pohnout dopředu, dokud ne­připustí a neuzná i jiná těla, než fyzická. Ko­lik lidí bude muset ještě přijít za lékaři s růz­nými problémy, aby se tito pohnuli z pozic a začali dále studovat, obra­cet se do sebe a ne­viděli jen množství bodů a tím i peněz, které získá­vají. Kdy už konečně lékaři při­pustí spo­lupráci s léčiteli a to i z pohledu, že i oni se mohou od nich lecčemu přiučit. Tato planeta se brání proti jednotlivcům, kteří jsou osla­bení. Lékařská věda již zjis­tila, že nemoci předchází oslabení organismu, ale nechce při­pustit příčinu tohoto os­labení. Toto oslabení je vlastně porušení energeti­ckého pole těla - aury. Tato aura se poruší tehdy, když někde na těle přestane energie správně proudit. Vět­šina nemocí vzniká právě nejdříve na auře a trhli­nami v tomto energeti­ckém obalu pak proniká do fyzického těla. Převážná část nemocí má psy­chickou podstatu, když se tato podstata neod­halí, tak nelze úspěšně léčit a lékařská věda je bezradná. Jako je tomu například u rakovino­vých nádorů. Tato zhoubná choroba po­sti­huje velké množ­ství naší populace a úspěšnost léčby je velmi malá. Lékaři se snaží - operují, oza­řují a využívají chemoterapie a růz­ných léků. V některých pří­padech dokonce úspěšně, ale tím, že se neod­straní příčina, tak mnoho lidí umírá a nebo v lepším případě se tato nemoc v pře­vážné  vět­šině případů vrací a to do sedmi let po zá­kroku.

 

Nyní se chci zmínit o vzniku této zhoubné choroby z du­chov­ního hlediska. Rako­vina vzniká tzv. uzlinkami zla, tvořících se na astrál­ním těle. Tyto uzlinky se tvoří ze zlých, pomstych­tivých a nenávist­ných myšlenek, které se šíří po astrálních spojích, vysíla­ných od osoby vůči tomu, o němž se vysílatel domnívá, že mu ublí­žil, nebo tak skutečně zlým skutkem učinil. Myšlenka je síla tvořivá a silná, nikdy se ne­ztrácí ve vesmíru. Zde se uplatňuje je­den z již zmíněných zá­konů: stejné při­tahuje stejné. Každá taková myšlenka, vy­slaná z mysli zlého člověka (vysílač) a je směřována na osobu stej­ného cha­rakteru (přijímač) se ve stanici přijí­mací za­chytí na astrálním těle. Tím dochází k propojení osob (vysílač - přijímač). Tento spoj je nabit zlem a protože ve vesmíru má nejvyšší moc dobro a láska, tak dochází k přetržení to­hoto spoje, který se jeví jako napnutá guma. Ta se pře­trhne a vrací se k oběma kon­cům, kde se za­kotví. Tím se na auře vy­tvoří černá uzlinka, nabitá negativní energií. Je-li aura silná, do­káže si s ní poradit.

 

Pokud je těchto uzlinek větší množství, tak se vytvoří shluky energie, nabité zlem. Astrální tělo toto neunese a snaží se těchto uzli­nek zbavit a to přenesením do těla fyzi­ckého. Tato energie prochází do našeho podvě­domí, stává se uzavřenou buň­kou, která putuje  po těle a hledá místo, kde by se usadila. Musí hledat místo, které je něčím poru­šeno a zesla­beno. Toto oslabené místo není schopno odporu a proto se v něm zakotví. Vzhledem k tomu, že zpravidla zlé myšlenky nepřestávají být vysí­lány, opakuje se tento proces a nové buňky se stejnou ces­tou připojí k již zakot­vené buňce, až vytvoří znatelnou formu, která je schopná se dále množit v hostitelském organismu. Co je tedy vlastně rakovina ?  Je to zhuštěné zlo a ne­návist, nebo jinak - zhmotněná ne­ga­tivní ener­gie. Tento příklad je uveden na dvojici osob, u kterých převa­žuje negativní energie. Tato zhoubná nemoc se nevyskytuje pouze u těchto je­dinců. Samozřejmě může postihnout i osoby ve­lice pozi­tivně zaměřené. U nich je příčina v astrálních spojích. Pokud tato osoba se během svého života navázala na větší počet jedinců s ne­gativní energií a tito jedinci k ní stále vy­sílají své negativní myš­lenky, tak není tato po­zitivní bytost schopná bez cizí pomoci a lásky dlouhodobě odolávat těmto úto­kům. Na auře této osoby do­jde časem k porušení vrstev, vzniknou trhlinky a negativní energie začne pů­so­bit.

 

Toto nejčastěji vzniká po rozvodu dvo­jic. Na počátku je zami­lovanost a tím vzniká mezi dvojicí silný astrální spoj. Po čase dojde k roz­vodu. Dvojice se sice rozejde, ale astrální spojení zůs­tává. Tato pů­vodně zamilo­vaná dvo­jice zůstává propojená a zami­lovanost se mění v nenávist - zlo. Ne vždy to musí dojít až tak da­leko, že vznikne rako­vi­nový nádor. V lepším případě dochází k ji­ným, ne tak závažným one­mocněním.

 

Dalším problémem pro všechny jedince jsou kletby a různě cí­lené útoky negativní energie.

 

Prevence je jednoduchá. Každý člověk musí začít sám u sebe. To znamená zbavit se přede­vším negativních myšlenek. Tím zamezí tomu, že se bude dostávat do kontaktu s nega­tivně smý­šle­jícími jedinci, tím se zamezí vytváření as­trálních spojů s těmito jedinci.

 

Vzhledem k tomu, že nádor vždy začíná du­chovní cestou, tak i při léčbě je třeba začínat nejdříve stejnou cestou. A až poté se snažit vzniklý nádor odstranit. Pokud organis­mus nebyl ještě ope­rován a oza­řován, jsou zde dány dvě přírodní cesty. Obojí spočí­vají v zame­zení vý­živy, především v přísunu bílkovin do tohoto nádoru a využití obrovské schopnosti našeho or­ganismu. Jedna z metod pochází ze Švýcarska. Jedná se o 42 dní dlouhou zelenino­vou dietu (půst), kterou zpracoval MUDr. Ru­dolf Breuss a je s úspěchem využívána. Druhá metoda je závi­slá na lékařské chi­rurgii a je známá pod názvem devitalizace od MUDr. For­tyna. Jde o podvázání rakovinového útvaru, tím se zamezí přívod ži­vin k tomuto nádoru. I zde se využívá schopnosti regenerace našeho or­ganismu. (Pouze v případě, jestliže jedinec ještě nebyl ozařován.) V obou případech se však nesmí za­pomenout na duchovní léčbu a od­stranění příčiny vzniku tohoto ná­doru.

 

Bohužel pro nemocné, kteří trpí touto chorobou, zatím lé­kařská věda neuznává ani jednu metodu.

 

Jako příklad jsem uvedl nejzhoubnější ne­moc, která posti­huje naši civilizaci. I většina ostatních nemocí vzniká duchovní ces­tou a je jen na každém z nás, zda připustíme, aby nějaká nemoc zasáhla naše fyzi­cké tělo.

 

Samostatnou kapitolou jsou nemoci, tak­zvaně karmické. Jde o po měrně složitou věc, o které se zde nebudu šířit. Je to osobní zále­ži­tost každého jedince. Zde platí karmický zá­kon: Ten zabezpečuje du­chovní růst bytostí for­mou školy života. Postup zá­visí na pocho­pení a zvlád­nutí učební látky tohoto života. Nezvlád­nuté životní kapitoly jsou znovu nabí­zeny k ře­šení v tomto životě, ale většinou v následu­jí­cích ži­votech. Člověk je tvůrčí by­tost a svou karmu ovlivňuje a vytváří, ať v pozitivním, či negativním smyslu sám.

 

 

SHRNUTÍ:

 

·        onemocní-li astrální tělo, pak násle­duje i nemoc fyzického těla

 

·        nerovnováha v energiích kolem těla přímo působí na fy­zické tělo

 

·        u každé nemoci je třeba odstranit pří­činu a poté následek

 

·        pochopení vesmírné zákonitosti je klí­čové, vše závisí na vi­bracích energií těl - duší, neboť zde platí esoterický zákon - stejné při­tahuje stejné

 

 

 

(10)

 

KOSMICKÉ ZÁKONY

 

 

Těchto zákonů je poměrně mnoho. Tento vý­běr jsem vy­mezil na sedm nejdůležitějších pro naši populaci.

 

(1)

Vůbec nejsilnějším kosmickým zákonem je - zákon čisté lásky. Mnohem více energie, než vydáte jiné bytosti, získáte od našeho Stvořitele zpět. Tím si povyšujete svou du­chovní úroveň.

 

(2)

Zákon vývoje: Když bytost s vyšší du­chovní úrovní po­máhá bytosti s nižší duchovní úrovní v jejím duchovním vývoji a všem osta­tním živým tvorům, pomáhá tím sama sobě, neboť tím povyšuje svou vibrační duchovní úroveň.

 

(3)

Esoterický zákon: Stejné přitahuje stejné (duchovní energe­tické kvality).

 

(4)

Zákon inteligence (moudrosti): By­tosti vědomě uznávají pr­votního Stvořitele všech a všeho. (Pro duchovní bytosti je na  prvním místě.)

 

(5)

Karmický zákon: Umožňuje duchovní růst bytosti for­mou školy života. Postup zá­visí na pochopení a zvládnutí učební látky jejího života. Nezvládnuté životní kapi­toly jsou nabí­zeny k řešení někdy znovu v témže životě a nebo v následujících životech. Vzhle­dem k tomu, že člověk je tvůrčí bytost, tak svou karmu ovliv­ňuje a vytváří v pozitivním, nebo negativním smyslu sám.

 

(6)

Zákon inkarnace: Platí pro duše od­pa­dlé od Prvotního Stvo­řitele, tyto duše se musí zrozovat (inkarnovat) v hmotných tělech tak dlouho, dokud neodčiní své přestupky proti Stvořiteli a Jeho zákonům.

 

(7)

Zákon svobodné vůle: Každá bytost je svobodná, má právo činit svobodné rozhodnutí a nikdo ji nesmí ničím ovládat, ani omezovat. Ci­vilizaci na vyšší duchovní úrovni je zaká­záno zasahovat do vývoje ci­vilizace nižší duchovní úrovně. Na Zemi působí masivní ovlá­dání tzv. Si­lami temna - porušení výše uvede­ného zákona, ale i lidé ze své svo­bodné vůle se ne­chávají ovládat, aniž by k tomu byli nuceni těmito si­lami (politika, média, věda atd.)

 

 

 

(11)

 

BUDOUCNOST NAŠÍ PLANETY A CIVILIZACE

 

 

V mnohých proroctvích se vyskytuje myš­lenka o zániku této naší krásné planety. Není tomu tak, protože konec tohoto světa Stvoři­tel již nepřipustí. Je sice pravda, že se bude dít mnoho věcí, ale vše po­vede pouze k očištění této planety od negativních energií a posunu do vyšší dimenze. Planeta Země již nemůže dále snášet ničení ze strany lidí, tak dal Stvoři­tel povolení k očistným proce­sům, ne však ke zni­čení. Je připraveno několik variant, všechno ale záleží na každém z nás. Proto je třeba, aby se stále více jedinců za­čalo pro­bouzet a svými pozi­tivními činy a myšlenkami tak elimi­novalo současný stav.

 

Očistou se rozumí transformace hrubovi­bračních energií ve vy­braných regionech osí­dle­ných lidmi, v ovzduší i na moři na jemnovi­brační energie. Při tomto očišťovacím procesu bude po­užito především zemětřesení a pohyby zemských ker. Lidé budou vidět bourání budov apod., ale nebudou vidět tuto transformaci, ne­boť ona není vidět očima, ale dá se cítit pouze srdcem (otevřeným láskou).

 

Proto jsou tyto informace mimozemských bytostí tak dů­ležité, aby si lidé z planety Země uvědomili, co svým každodenním negativním chováním a jednáním způsobují.

 

Přechodem naší planety do vyšší dimenze se definitivně od­straní pů­sobení Sil temna. Do­jde k vědomému propojení našeho pod­vědomí a vě­domí. Tím již nebude umožněna přetvářka člověka jako je tomu dosud. V současné době je mnoho jedinců, kteří na této přetvářce staví svůj ži­vot a tím uvádějí v mýlku své okolí.

 

 

 

(12)

 

JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV NAŠÍ PLANETY ?

 

 

Stav společnosti na celé planetě je úpad­kový a živený ze všech stran Silami temna. Je to velké loutkové divadlo, kde loutky ne­znají úmysly a cíle řídících - zasahujících Sil temna. Proto je tato společnost neži­votas­chopná (až na malou část) a nemá sama, bez jiné pomoci, šanci na přežití. Nabízená pomoc mimo­zem­ských civilizací vládám ně­kte­rých zemí je stále odmítána a to proto, že vlastní sobe­cké zájmy - ka­riéra - vždy převyšují nad spo­leč­ností jako celku. Znovu opakuji - vše zá­visí na svobodné vůli každého jedince. Ves­mírné bytosti se ne­snaží nic násilně změnit, ani u lidí, kteří se již otevřeli kosmickému vědomí. Jen někteří je­dinci, jež se vydali na tuto cestu, mají pocit, že jim není pomáháno a stále trpí. I to je ně­kdy potřebné !  Potom už je jen na nich samot­ných, jak si vše dokáží regulovat a jaké ži­votní postoje zaujímají při kompli­ko­vaných ži­votních situacích. Každý člověk do­stane termín na tzv. zkušební období a též úkoly, které ko­rektně musí řešit ze zkuše­nosti a postoji z mi­nulých životů - toto se nazývá zrych­lená KARMA. Zá­leží jen na kaž­dém jedinci, jako formou tuto zkoušku splní. Někdo i pro­padne. Každému je­dinci je částečně po­máháno informacemi, ale stále zůstává na jeho vůli, zda je přijme, nebo ne. Nejlépe se tyto infor­mace přijímají ve stavu uvolnění (ne v hlu­boké meditaci). Je to spíše stav při vycházení z hladiny alfa (např. při usínání) - krátký mo­ment, kdy je stále na vás, zda tyto impulsy za­chytíte. Pokud je váš stav příliš impulsivní (tvrdošíjnost, roz­paky), nedojde k zachycení těchto impulsů. Někdy při zkoušce do­stanete i tzv. „chytáky“. Když se na ně zavěsíte, sami po­znáte, že jste jednali špatně. Poznáte to především na svém zdravot­ním stavu, bude se vám zdát, že váš život nestojí za nic. Tehdy si položte otázku – proč ?  A opět hledejte výcho­disko. Někdy se zdá být zkouška těžká, je to potřebné, protože každé řešení ta­kovéto úlohy zrychluje vi­brace vašeho vědomí. Správné řešení úlohy vždy při­náší pocit úlevy. Je to přesně tak, jako pocit matky při narození dí­těte. Já sám jsem prošel již mno­hými zkouš­kami jak v po­zemské, tak i astrální rovině. Kdykoliv jsem byl ochoten přijmout pomoc, tak se mi jí do­stalo.

 

Kosmická federace planet se stále snaží o navázání kon­taktu s vlá­dami naší planety. Ne­zbývá již mnoho času, protože tyto vlády již mnoho příležitostí nevyužily. Vesmírní lidé jsou smutní z toho, co po­zemské lidstvo způso­buje a kam směřuje jako celek. Podle vesmír­ných pravidel, ale nesmí svévolně zasahovat a vmě­šo­vat se do záleži­tostí planety Země. Mohou nám pomoci, ale bu­deme-li si to přát.

 

 

SHRNUTÍ:

 

·        zde chci jen znovu připomenout, že každý je nejen strůj­cem své ho osudu, ale osudu celé této planety. Tím je však odpo­vědný za budoucnost svých dětí

 

·        tím, že lidé produkují negativní myš­lenky, zvyšují tím negativní vibrace, které ne­vědomky vysílají do Vesmíru. Způ­sobují tím pro­blémy nejen sobě, ale i všem ostatním civi­liza­cím celého Vesmíru

 

·        pokud lidé okamžitě nezačnou měnit své chování a myš­lení, hrozí Zemi globální katas­trofa. Záleží tedy na lidech, jaká al­ternativa očisty Země bude použita.

 

 

 

(13)

 

JAK DOSÁHNOUT SVÉHO DUCHOVNÍHO ROZVOJE ?

 

 

Každý člověk by se měl snažit poznat své poslání zde na Zemi. K tomu je nutné na sobě duchovně pracovat. Ten, kdo po­máhá jiným v du­chovním růstu, pomáhá i sobě k duchovnímu růstu - přímá úměra.

 

Především musíme eliminovat své nega­tivní jednání a myš­lenky, ne­boť tyto způso­bují, již výše zmíněné hrubé vibrace. Místo těchto špat­ných myšlenek lze vyzařovat lásku (jemnovibrační energie) a úctu k sobě, ale i k ostatním lidem. Dále také tuto lásku věnovat zvířa­tům, přírodě a naší planetě Zemi.

 

Nyní bych chtěl uvést několik zásad, které směřují k vět­šímu du­chovnímu růstu:

 

·        odbourejme závist a žárlivost

 

·        vyvarujme se zlosti a hněvu

 

·        neopovrhujme planetou Zemí tím, že bu­deme mít např. 2 domy nebo 2 auta, neboť zdroje potřebné ke vzniku nadbyteč­ných věcí pocházejí ze Země a nesmí se s nimi plýtvat

 

·          obraťme svoji pozornost k přírodě a zkusme si uvědomit, že jsme její součástí

 

·        minimalizujme myšlení na peníze a ma­mon, jako např. lpění na majetku

 

·        učme se být v každé situaci nad věcí a naučme se také od­pouštět

 

·        nenechejme se nikým ovládat, ale také se nesnažme ovlá­dat druhé

 

·        nikomu nic neurčujme a nevnucujme

 

·        buďme ohleduplní, pomáhejme slabším a potřebným

 

·        buďme tolerantní a mějme pochopení ve všech situacích

 

·        nevěnujme se sexu a erotice bez lásky

 

·        snižme potřebu masa a alkoholu

 

·        nesledujme filmy o násilí

 

·        nemějme v bytě knihy a videokazety o násilí (jsou to hru­bovi­brační zářiče)

 

·        buďme schopní stále přijímat kvalitní informace

 

·        předpokladem pro spojení s mimozem­skými bytostmi je napl­nění podmínek pro kon­takt. To je dodržování vesmírných zá­konů a ob­rovská touha po poznání a to vše dělat s láskou a po­ko­rou.

 

 

 

(14)

 

ZÁVĚR

 

 

V rámci začátku nového věku Vodnáře, za­čala vstupovat naše Sluneční soustava, tedy i naše planeta Země po 24 000 letech do foto­no­vého pásu Galaxie. Tento fotonový pás je pásem jemno­vibrační energie plné lásky, bohaté na in­formace. Tím končí fáze působnosti Sil temna na této planetě a nabízí se tak jedinečná možnost vymanit se z toho to jejich vlivu. Především z jejich myš­lenkových impulsů, které jsou hrubo­vibrační. Toto všem obyvate­lům této naší pla­nety lépe umožní povýšit si své vi­brace a tím po­zitivně ovlivnit další vývoj udá­lostí. Slunce začalo vstupovat do fo­tono­vého pásu v roce 1998 a tento vstup ukončí přelomem roku 2001 a 2002.

 

V současné výjimečné době je dána co nej­většímu počtu by­tostí na naší planetě mož­nost pozvednout svoji duchovní úroveň a po­stoupit tak do vyšší dimenze a to do vyspělé civilizace Vesmír­ných lidí.

 

Nejdůležitější je nyní, aby lidé ote­vřeli svá srdce (nitro), aby mohla do nich vstupovat jemnovibrační energie lásky a aby sami tuto energii lásky vyzařovali. Všechny myšlenky kaž­dého člo­věka této planety jsou kontrolovány ci­vilizacemi Sil světla proto, aby mohly být rea­li­zovány korekce ve vývoji situace v rámci kos­mických zákonů tak, jaká je vůle Stvořitele ce­lého Vesmíru.

 

Posun naší planety Země do vyšší dimenze a tím i všeho ži­vého a ne­živého je dán Stvoři­telem. Život na této planetě ustrnul ve svém vý­voji. Dá se říci, že byl stržen do propasti Silami temna.

 

Fotonový pás jemnovibrační energie má za úkol částečně eli­minovat síly temna tak, aby nemohly dále násilně působit a to dává šanci vymanit se z jejich působnosti. Ovšem za před­po­kladu, že jedinci, kteří jsou pod jejich vli­vem si toto začnou uvědomovat a také pro to něco udělají. Pokud nedojde k pochopení této situace, bude to pro tyto je­dince znamenat v budoucnosti vážný problém.

 

V současné době je dávána všem obyvate­lům této planety stejná šance. Pro mnoho lidí to ale znamená, že musí přehodnotit svůj dosa­vadní  život a též pohled na celý svět. Čím více je­dinců včas pro­citne, tím snazší a rychlejší bude přechod do vyšší di­menze, který je pro naší společnost nevyhnutelný. Tím dojde k napl­nění základní pod­mínky pro život, to je láska a pochopení.

 

Zde se chci zastavit ještě u jedné důle­žité věci. Člověk jako ta­kový vzešel z přírody a tudíž je její součástí. Současný stav tomu neod­po­vídá. Převládá zde myšlenka, že člověk je pánem přírody a může si tedy dělat, co chce. Tím ale, že ničí přírodu, ničí tím sám sebe !!

 

Pokusil jsem se čtenářům na svém život­ním příběhu při­blížit problematiku budouc­nosti. Ni­komu nevnucuji své přesvěd­čení, ale byl bych ze srdce rád, kdyby se čtenář alespoň trochu nad touto proble­ma­tikou zamyslel a hlavně, aby se také zamyslel sám nad sebou.

 

Napsáním této knížky plním jeden z mnoha mě svěřených úkolů v mém životě.

 

Tímto chci také ještě jednou poděkovat své rodině a hlavně Vesmír­ným bratrům a ses­trám, protože mi pomohli najít moji cestu v ži­votě.

 

Děkuji za mnoho užitečných informací, které jsem od Vesmír­ných lidí obdržel.

 

Láska a pochopení nechť září navždy v každém srdci a zví­tězí vždy nad negativními si­lami.

 

 

 

(15)

 

VĚNOVÁNÍ

 

 

Tuto knihu věnuji božské čistotě a nevinnosti všech duší, dále krásnému zářivému světlu, které žije ve všech bytostech.

 

Kéž bychom se vždy milovali a vážili si jeden druhého a tím vytvořili svět plný lásky a pochopení nejen pro nás, ale hlavně pro budoucnost naší planety a našich dětí.

 

Je již čas dát našim příštím generacím jiné dědictví, než jsme dávali dosud. Tím největším dědictvím je láska, čistota našich myšlenek a umění odpouštět.

 

Tímto děkuji mé ženě Aleně a dceři Ivetě, bez jejichž podpory a lásky, bych dnes nemohl napsat tuto knížku.

 

 

1629. Rozhovor s Aštarem, Ptaahem a Ortonem (327).   (Přijal Ivo A. Benda)

 25.8.2002. 7:15-7:48 hodin.

                                                                  Místo: Opava.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a mohu ti dát další informace.

 

Jsem rád, že pomáháš těm lidem (manželům) při navazování písemného spojení s námi, Vesmírnými lidmi. Vidíš, že se jim to podařilo a že jsou šikovní. Ano, když budou chtít se s námi spojovat, nechť dále na sobě pracují a nechť se snaží psát sdělení od nás. Ano, jsme šťastni a milujeme je oba, mají krásně otevřená srdíčka a to je nejdůležitější.

 

Dále ti chci sdělit, že tato akce na Hostýně byla velmi úspěšná (sobota), bylo zde rozdáno na 1400 malých obrázků Ježíše a předány informace světelné ze stánku (slovem, letáky, audiokazety …). Byly zde nápisy internetové adresy a panely s mnoha obrázky A3.

 

Ano, dále máme zde všichni radost milý Ivo, jak se daří zhotovit tiskové xeromateriály – Rozhovory 3. 4. 5. 6. díl a knihy Nového zjevení (7 knih), které jsou tímto k dispozici lidem. Ano, můžeme se dále snažit v šíření těchto xeromateriálů. Neboť ty mají velkou výhodu ve snadné možnosti šíření a zabezpečení informovanosti (jednostranné texty velikosti písma 12 – snadné kopírování a čtení).

 

Dále ti chci sdělit, že taktéž v Košicích se lidé dále vzdělávají a těší se na tvůj příjezd zítra a pak na přednášku 5.10.2002. Ano, v místní televizi dále opakují tvůj rozhovor (2 roky) a tak se stále další lidé dovídají pravdu o nás, Vesmírných lidech. Taktéž nyní po záplavách v zemích českých se řada lidí podívala na naše stránky www.vesmirni-lide.cz , kde se vrátili k těm sdělením, kde jsme mnohokrát říkali o tom, co si lidé připravují – očistné procesy planetou Zemí – způsobené vlastním negativním chováním a jednáním. Takto se denní vstupy cz zvýšily na 300 - 600.

 

Milý Ivo, posílám proudy lásky a přeji ti hodně úspěchů v tvé práci světelné zde na planetě zemi. Toto sdělení ti předal s láskou v srdci Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a taktéž mnoho bratrů a sester zde z lodí se přidává. Mám velkou radost, že jsi dokončil ty tiskové xeromateriály Rozhovorů 3.-6. díl a knihy Nového zjevení. Dále se budou šířit zde v zemích českých a slovenských.

 

Dále ti chci sdělit, že taktéž tato pomoc těmto manželům bude velmi důležitá a že je dále výrazně nastartuje ve svém vývoji vpřed. Ano, jedině láskou se vysvobodí a tak mohou pokračovat dále. Skutečně ti mohu říci, jak z tohoto máme velkou radost.

 

Taktéž naši přátelé na Hostýně včera zabodovali a podařilo se jim značně rozšířit naše informace světelné. Ano, je to skvělá práce a tak se budeme dále snažit vám pomáhat. Sami viděli, jak večer přišli ovládaní křesťanští funkcionáři a negativně působili na naše světelné pracovníky zastrašováním. To je jejich postup.

 

Dále ti chci sdělit, že taktéž jinde v zemích českých lidé vylepují letáky a plakáty (A2) a tak dále zvyšují informovanost lidí v tomto regionu planety Země. Pokračujte dále a my vám rádi budeme v tomto pomáhat. Tisíce lidí v těchto nocích pozoruje naše lodě zářící na noční obloze, ano, to mají takto za odměnu a na posílení víry v této cestě světelné. S láskou a radostí ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, také já ti milý Ivo posílám proudy lásky a přeji ti hodně úspěchů v této práci světelné pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, lidé mají spoustu možností, jak pracovat pro Světlo a plnit si své světelné poslání. Ano, dále se lidé snaží takto pokračovat a šířit lásku a dobro. Proto se nyní i druhá strana snaží zvyšovat negativní působení hlavně skrze média (TV, rozhlas, tisk). Ale i na jiných frontách se snaží kontrovat naše úsilí světelné. Takto každý může vidět (pokud chce), kdo pro koho pracuje. Také tito křesťanští funkcionáři z Hostýna jsou dobře ovládáni ještírky a skrze ně pak tisíce lidí se nevědomě na jejich akcích spojuje s ještírky a pseudotvůrci, místo se Stvořitelem prvotním všeho a všech. Neboť jaká slova a energie oni vysílají, s takovou odpovídající energií se spojují – to je zákon.

 

Takto ti to milý Ivo předal Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní, děkuji Tobě Stvořiteli prvotní všeho a všech. S láskou v srdci Ivo.

 

 

1630. Rozhovor se Stvořitelem.           (Přijala Lenka - Anamen)                              26.8.2002.

                                                                  Místo: Košice.

 

Lenočka, dieťa moje milované, čiň, čo ti srdce káže. Neobetuješ syna, lebo postarám sa oň ho, keď pre Mňa budeš pracovať, Moju slávu zvestovať, svatiť. Milovaná, aké bytosti ľudské chceš uprednostniť nado Mňa ?  Syna ?  Svojho ?  Mojho ?  Drahá, zbytočne sa trápiš, zariadim potrebné. Aj iní ťa potrebujú duchovne. Zamysli sa, dieťa. Duša žije. Hmota sa stráca v prach. Čo chceš vyrátať, veci, či ľudí orientovať na lásku ?  Neboj sa, že sa neuživíš – či si ostala kedysi v hlade ?  Dieťa, si potrebná, ako moj bojovník pre lásku. Mladý dajú na tvoje slová – oni sú cesta budúcnosti. Násilie a láska: To je nerovný boj. Vo vesmíroch je už vyhratý. Ešte prebudiť posledných návštevníkov Země, niet veľa času, veď vieš. Ježišovo srdce ti bude útočišťom, keď budeš potrebovať pomoc i oddych. Anamen, Žehnám ti.“

 

 

1631. Rozhovor s Aštarem a Ptaahem (328).   (Přijal Ivo A. Benda)

 28.8.2002. 14:23-15:14 hodin.

                                                                  Místo: Koupaliště Ryba, Košice.

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil a že máš chuť získat nové informace.

 

Ano, tato vaše práce světelná v Košicích je přípravou na přednášku 5.10.2002 a má význam pro informovanost lidí v Košicích a okolí. Ano, máš radost z toho, jak další lidé pomáhají a snaží se udělat maximum, co je zde možné. Ano, taktéž se vám podařilo předat letáky panu Čarnogurskému, který dostal naše obrázkové letáky.

 

Ano, máš také radost z dalších aktivit, které provádí někteří lidé v zemích českých a na Slovensku. Vidíš, jak se lidé mohou zapojit do práce světelné – teleinformační. Je to vystavování letáků a plakátů v placených vitrínách a na neplacených plochách. Taktéž v České Lípě již A3 plakáty v laminu visí ve vitrínách na 6 nejdůležitějších autobusových zastávkách. Budou mít velký vliv již svým ozařováním mnoha lidí. Také v Českých Budějovicích bylo vylepeno na 100 velkých a2 plakátů a v Brně pod nádražím v podchodu je 9 A4 letáků ve vitríně. Ano, další informace jsou šířeny v Ostravském regionu letáky a plakáty a dále působí mobilní stánek se všemi našimi materiály, nyní na Hostýně a bude na Ezoterickém festivalu v Bratislavě v září.

 

Dále ti chci sdělit, že v Opavě bylo tvými aktivitami v uplynulých dnech ozářeno množství lidí mocnou láskou, která jim pomůže v cestě světelné domů, ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Ano, lidé pociťují lásku, kterou jim dáváš a které máš mnoho. My jsme zde na našich lodích dále zesilovali a rozváděli energie lásky na další aktuální místa planety Země. Ano, heslo

 

MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI

 

je stále aktuální a je dobré se jím řídit. Máš radost z toho, jak se tito lidé snaží a pochopili, že je svazuje druhá strana a snaží se z tohoto vysvobodit. Ano, toto pětileté dítě jim je nyní zpětnou vazbou toho, jak se jim to daří, to je pomocí od Stvořitele Prvotního všeho a všech. Víš, že negativní stav se zmocňuje člověka velmi nenápadně, postupně a po jednotlivých krocích – viz IRSKÉ TANCE – MICHAEL FLATLEY´S. Pouze dobrá ZPĚTNÁ VAZBA může člověku dát varovný impuls o této skutečnosti. Tuto funkci nyní má jejich pětiletý syn.

 

Dále ti chci sdělit, že tak, jak jsi viděl v televizi kanálu Discovery – probíhají od 70. Let stále intenzivnější očistné procesy všude na této planetě Zemi. Média toto prezentují jako jev EL ŇIŇO či ANTI - EL ŇIŇO, ale to už je jeden z článků procesu očišťování planety Země od negativních energií. Jsou to rozsáhlé procesy čistění ovzduší, půdy, vody v řekách a mořích. Tyto jsou stále intenzivnější, pokud lidé NEOBRÁTÍ, planeta Země se od nich zcela a radikálně očistí – ZBAVÍ SE JICH JAKO DOTĚRNÉHO HMYZU.

 

Jen část lidí CÍTÍ tyto procesy a hledají příčiny u sebe, svého každodenního chování a jednání. Tato skutečnost potom u některých lidí vede k nápravě, ale pak záleží, jak odolávají nástrahám a léčkám negativního stavu.

 

Jedině

LÁSKOU SE VYSVOBODÍTE

jinak ne.

 

Takto můžete sami posoudit, jak jste schopni a ochotni se ZMĚNIT a provést ZÁSADNÍ ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ.

 

Na 1. místě je to KONTROLA VLASTNÍCH MYŠLENEK, které vysíláte. Jde o ROZLIŠENÍ negativních a pozitivních myšlenek a následně o MINIMALIZACI NEGATIVNÍCH MYŠLENEK. Dobrou pomůckou k rozlišení je 5000 stran na našem internetu www.vesmirni-lide.cz , kde je dostatek světelných informací. Takto máte možnost se SAMI ZMĚNIT do takové MÍRY, jak to dosud nebylo možné.

 

Ano, opravdu nyní záleží na každém jednotlivci, jak je ochoten a schopen se změnit a jak efektivně k tomuto využije výjimečně poskytnuté informace na tomto zdroji www.vesmirni-lide.cz . Ty jsou na celé planetě každému dostupné, a to 4000 stran v anglickém jazyce a 5000 stran v jazyce českém. Takto se každý zde na Zemi může snažit a pracovat na SOBĚ.

 

Toto sdělení ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

 

“A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky a také bratři a sestry na lodích se připojují. Milý Ivo, tyto aktivity v Opavě ozářily nejen toto město ale celé Ostravsko, a to takto pak s naší pomocí, našich bratří a sester, kteří se takto přidali. Máš takto pomoc od Stvořitele, můžeš se snažit v této práci světelné, kdy láskou pravou jsi schopen ozářit statisíce lidí regionu. Ano, takto vše postupuje podle plánu Stvořitele našeho milovaného a budou další události.

 

Miluji tě milý Ivo a stále posílám proudy lásky.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.”

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní a Tobě Stvořiteli Prvotní, rád předám tyto informace světelným lidem této planety Země.

 

 

1632. Záplavy = očista planety Země.   (Zpracovala Miroslava L.)                              28.8.2002.

                                                                  Místo: Plzeň.

 

„Všichni víme, jaké povodně v minulých dnech postihly velkou část naší republiky. Svým rozsahem předčily povodně na Moravě v červenci 1997. Přišly po 5 letech a 1 měsíci. Bylo evakuováno téměř čtvrt milionu lidí. Stalo se i něco, co téměř nikdo nepředpokládal – bylo zatopeno také 10 % města Prahy včetně 1/3 stanic metra. Zatím neznáme konečné číslo, kolik rodin přišlo o střechu nad hlavou a myslím, že ani ztráty na životech ještě nejsou uzavřeny. Zkrátka a dobře – voda se valila a brala se sebou všechno, co jí stálo v cestě. Všichni postižení i ti, které povodně přímo nezasáhly se ptali: PROČ ?  Po přečtení webových stránek pana Ing. Ivo A. Bendy www.vesmirni-lide.cz znám odpověď.

 

Pokračuje očista planety Země. Země se očisťuje od hrubovibračních energií, tj. negativních myšlenek negativních lidí. Co jsou negativní myšlenky ? Jsou to myšlenky, které produkuje velká většina lidí žijících na Zemi. Předmětem jejich myšlenek je především materiálno jako takové. Tzn. PENÍZE. A odtud se již odvíjí další a další negativní myšlenkové pochody. S penězi je spojeno fyzické i psychické násilí. Vidíme ho denodenně ve všech mediálních sdělovacích prostředcích. Jsme jím v podstatě obklopeni. Celý tento temný proces zašel již tak daleko, že si velká většina lidí tuto skutečnost VŮBEC NEUVĚDOMUJE – považuje ji za samozřejmou, a to je velmi zdrcující. Jak se lidé chovají hrubě k sobě navzájem, chovají se tak i k naší krásné planetě Zemi. Ve svém shonu za penězi a ostatními materiálními statky si neuvědomují, že jsou na živu jedině díky její shovívavosti a lásce, kterou k nám všem přes všechno zlé, coprovádíme, chová.

 

Milí a vážení – občané naší malé, ale krásné republiky, lidé planety Země. Nemám vám to za zlé. I já jsem ještě před nedávnem uvažovala tak, jako velká většina z vás, také já jsem žila většinu svého života pro materiálno, které mne již ovšem neuspokojuje. Nyní již vím, že existují daleko vyšší hodnoty, než je vysoké konto v bance nebo plná peněženka.

 

Ptám se vás všech, milí moji spoluobčané. Nechcete již další ničivé povodně, zemětřesení, vichřice a jiné a jiné živelné pohromy ?  Věřím, že drtivá většina upřímně odpoví, že nikoliv. Proto mi dovolte, abych vás všechny vyzvala ke krátké a naprosto nenáročné činnosti. Naše matka Země nám dává s láskou všechno, co potřebujeme k životu – vodu, vzduch, potraviny, suroviny …… atd. A my ?  Brutálním způsobem si všechno s naprostou samozřejmostí bereme, bereme si více než ve skutečnosti potřebujeme. Drancujeme ji. A to vše bez nejmenšího projevu lásky nebo náklonnosti. Nedivme se jí proto, že se sama pustila do očišťování. Za celé věky jsme jí skutečně hodně hrubovibračně zanesli. Proto nyní nutně potřebuje naši pomoc. A již se dostávám k oné nenáročné činnosti. To, co nejvíce potřebuje – je naše LÁSKA. Milí moji spoluobčané, představte si, prosím v duchu naši spanilou modrou planetu. Jak nádherně září ve Vesmíru. Je krásná a živá !  Hluboko v našich srdcích je ukrytá pravá lásky, pošleme ji proto naší Zemi v myšlence denně vždy ve 21:00 hodin po dobu 10 minut.

 

Ať už jste na tom v tomto okamžiku jakkoliv, možná se cítíte fyzicky i psychicky zcela vyčerpáni a nevíte, jak dál. Prosím, ZASTAVTE SE. Jen na malou chvilku. SRDCEM se nad vším zamyslete, prociťujte a hlavně VYCIŤUJTE !  Věřte mi prosím, že pokud budete VYSÍLAT LÁSKU A DOBRO – totéž se vám bude vracet. Mám to vyzkoušené. Je to totiž nepsaný, ale fungující ZÁKON Vesmíru. Jen takto se můžeme zachránit a dostat se tak na vyšší duchovní úroveň bytí. Přeji nám všem, aby se to podařilo.

 

Čtenářka M.L. z Plzně.

 

 

         Vážená redakce,

 

Naléhavě Vás prosím a žádám, abyste uveřejnili tento text v co možná nejkratším termínu. Jsou to důležité informace pro všechny občany naší republiky !  S láskou děkuji všem kompetentním, kteří pochopí naléhavost tohoto textu a vytisknou jej na svých stránkách.

Děkuji, M. L. Plzeň.

 

 

1633. Zastavení únosů lidí.                  (Zpracovala Miroslava L.)                              28.8.2002.

                                                                  Místo: Plzeň.

 

                   Vážená redakce,

 

jsem dlouholetou a pravidelnou čtenářkou týdeníku Spirit. Velice si vážím Vaší práce a především toho, že bez obav uveřejňujete i ty druhy informací, které by jiné sdělovací prostředky zřejmě neuveřejnily a pokud ano, tak s největší pravděpodobností ve zkreslené formě. V současné době mě velmi zaujal cyklus „Tajemství bez zábran“, v němž jste v čísle 21 uveřejnili článek pod názvem AŠTAR ŠERAN. V tomto článku jste uveřejnili jedno z mnoha sdělení pana Ing. Ivo A. Bendy, která jako kontaktér přijímá od vesmírných civilizací Sil světla. Ze slov Aštara Šerana vyplývá, že na podzim roku 1997 měli oni – Vesmírní lidé – pracující pro Světlo a Stvořitele – plno práce s humanoidy, kteří se pohybovali (zřejmě v hojném počtu) v blízkosti naší krásné modré planety. (Právě od podzimu 1997 jsem začal intenzivně pracovat na „Rozhovorech s poučením od mých přátel z Vesmíru“ – pozn. zpracovatele.) Tato informace mě velmi zaujala, neboť jsem si uvědomila, že asi tak od tohoto roku zřejmě ustaly únosy lidí do vesmírných lodí právě těchto temných entit (známe jejich popisy – nejsou nám lidem podobní), o kterých Váš týdeník nejednou informoval. (Tedy aby jste rozuměli: Článek od Aštara Šerana zde byl po 5 letech dostupných informací v Rozhovorech v češtině POPRVÉ, zatímco články o negativních entitách zde byly hojně – to ukazuje komu dosud dělá redakce reklamu a jak si představuje informovanost !!! – pozn. zpracovatele). Ze sdělení pana Ing. Ivo A. Bendy víme, že drtivá většina Vesmírných lidí – Sil světla – se naší pozemské lidské rase velmi podobá a je nanejvýš jisté, že Vesmírní lidé Sil Světla, kteří pracují pod vedením Stvořitele, nás pozemšťany velmi milují – ti by nás zajisté nikam neunášeli. Toto je jen jeden důkaz, který více než jasně potvrzuje pravdivost informací pana Ing. I. A. Bendy. Já sama těmto informacím věřím, poněvadž důkazů o tom, že naši planetu již v hlubokém dávnověku navštěvovaly vesmírné civilizace je zde více než dost. Bohužel o skutečné historii Země a lidstva nevíme téměř nic.

 

Nezazlívám odpůrcům jejich protinázory – mají na ně právo. I přesto, že nejsou schopni kromě výsměchu a napadání uvést jeden solidní názor, na kterém by se dalo stavět. Otázka zní jinak: Co jim na těchto informacích tak vadí ?  Co je tak popuzuje ?  snad právě představa, že bychom mohli jednoho dne začít skutečně žít ohleduplně a láskyplně k naší Zemi i k sobě navzájem ?  Že bychom jednoho dne mohli jednou provždy odbourat „tak výnosný“ zbrojní průmysl, protože bychom jednoduše neměli potřebu válčit ?  Že bychom mohli prostě začít žít bez peněž ?  Bez násilí ?

 

Vážení a milí – kochám se tou představou a dodávám: „Jak by tady bylo krásně !

 

Čtenářka M.L. z Plzně.

 

 

Ivo A. Benda k zastavení (asi dočasnému) únosu lidí:

 

Hned od září 1997 jakmile jsem se začal spojovat s Vesmírnými lidmi, jsem se nejvíce zajímal o to, proč oni těmto únosům nezabrání. Měl jsem o tomto problému už tehdy mnoho podrobných informací z 50 knih v předchozím mém stavu od roku 1991-1997. Ptal jsem se členů Vysoké rady naší Galaxie v Petale, proč tomuto přihlížejí. Bylo mi odpovězeno, že únosy lidí odpovídají tomu, že se lidé nechovají jako LIDÉ (PRAVÍ LIDÉ), ale jako ZVÍŘÁTKA. Tedy TYTO zvířecí lidi ty únosy postihovaly (miliony zvířecích lidí). Nicméně vzhledem k tomu, že jsem projevil nesmírnou lásku, touhu a přání, aby i těmto lidem nyní byla poskytnuta příležitost se stát znovu PRAVÝMI LIDMI, byly po určitém úsilí i obětích (přílet evakuačních flotil a první boje mezi vesmírnými flotilami Sil světla a Sil temna na podzim 1997) Síly temna z okolí naší krásné planety Země vytlačeny a únosům prakticky od ledna 1998 zamezeno. Připomínám ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE – který ani Vesmírní lidé nemohou porušovat. To je otázka spolupráce se Silami temna, což se děje hlavně v USA v organizované úrovni, tak po celém světě u jednotlivců. Navíc jsem již tehdy velmi dobře věděl, že drtivá většina lidí je ovládána těmito negativními (pekelnými) entitami jako LOUTKY. Doufám že již chápete, proč jsem ihned od SRPNA 1997, kdy jsem obdržel PODMÍNKY SPOJENÍ (první spojení bylo navázáno 7.9.1997 – sdělení 105) začal intenzivně pracovat na TVORBĚ a ŠÍŘENÍ „Rozhovorů“ (dostali je ihned tehdy na podzim redakce médií a vláda ČR, panu Klausovi jsem je osobně předal na tenise v Šumperku). Když tyto informace znáte a vidíte na každém kroku kolem sebe, že tomu tak je, nemůžete se mi divit, že jsem každou hodinu svého volného času věnoval OSVOBOZENÍ ALESPOŇ TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ SI TO BUDOU PŘÁT. Takže rozumíte mé motivaci k této světelné práci, kterou realizuji NEPŘETRŽITĚ, a od srpna 1998 PLNĚ na volné noze (po 4 měsíční (maximální) výpovědi jsem odešel po 4 letech ze zaměstnání ve ŠKODA-AUTO a.s. k 30.7.1998, ačkoliv jsem zde měl dobré vztahy a velmi perspektivní práci v oblasti budování pokročilých internetových systémů řízení kvality v montážích, tedy přesně po roce, kdy jsem obdržel sdělení od paní Miloslavy Drskové, NIKOLIV od pana Pfeifera, Ignatěnka, Foučkové apod.). Právě znalost systémů řízení, na kterých jsem pracoval již od začátku mého zaměstnání po strojní fakultě od roku 1985 (tehdy řízení výroby) mi umožnila v devadesátých letech pochopit, že je možné ovládání lidí (nyní na 90 – 95 %) a že je možné vybudovat systém ovládání lidí na 99,9 % s čipy. Tento systém se právě NYNÍ po všech stránkách již PLNĚ REALIZUJE po předchozí výzkumné a vývojové fázi v USA s ještírky z PEKEL – financované vládou USA, respektive finance pochází z daní, hlavně od zahraničních firem, které VYSÁVAJÍ energie lidí všude na Zemi a samotnou Zemi (suroviny). Mnohé z nich měly působnost i v těch dvojčatech do 11.9.2001 !!!

 

Tady vidíte, jak důležité je VĚDOMÍ PRAVDY – SKUTEČNOSTI – od kterého se odvíjí schopnost člověka se vysvobodit a k akci proti těm, kteří ovládají. Tuto pravdu jsem si pracně vydřel neustálým zájmem studiem odpovídající literatury, která byla od sedmdesátých let dostupná. Nikdo z těch „duchovních“ lidí mi k tomuto nijak nenapomohl !!!

 

Jedním z mých oborů je INFORMATIKA.

 

Tedy vidíte, že nic není stejné, že vše se dále vyvíjí a zanedlouho již bude všechno úplně jinak, než jste dosud znali.

 

 

1634. Evakuace dětí.                              (Přijala Pavlína B.)                30.8.2002.  11:52 hodin.

                                                                  Místo: Jižní Čechy.

 

(1)

Můj milovaný Stvořiteli, prosím tě o kontakt s Tebou a posílám ti hodně lásky.

 

„Drahá dcero, moc tě zdravím a posílám hodně lásky tobě i tvojí Adélce. Ptáš se na očistu Země a evakuaci dětí.

 

Evakuace proběhne rychle a velmi brzo. Evakuovány budou všechny dětičky, které NEJSOU zatížené negativními činy – tedy většinou děti do 10 let. Je to Moje vůle. Jsem nesmírně šťastný, že takto pracuješ. Je to nesmírně krásné takto s tebou komunikovat.“

 

(2)

Bude se tedy evakuace týkat i mé dcerky Adélky ? Jakou roli hraje zatížení z minulých životů ?  Prosím tě milovaný Stvořiteli o další komunikaci.

 

„Tvoje Adélka bude evakuovaná (pozn. – je jí 1/2 roku). Co se týká zatížení z minulých životů, každé dítě dostane evakuací svou novou šanci. Více jak desetileté děti už jsou podrobeny zkouškám a o své evakuaci si rozhodují svými zvládnutými či nezvládnutými zkouškami.

 

(3)

Moc ti děkuji můj milovaný Stvořiteli, posílám ti hodně lásky a prosím o další informace. Proč pejsek zabíjí kočičku, aniž by měl hlad ?

 

„Víš pejsek (drsnosrstý jezevčík – norař – s papíry jeho otce – pozn.) je cvičený po staletí lidmi na zabíjení z rozmaru. Neodsuzuji ho a ani ty ho neodsuzuj. Je to opět jeden z příkladů lidského negativního chování. Jdi ho pohladit.

 

Jsem šťastný z tvého růstu. Cítíš, že tě miluji a stejně miluj i ty. Všechny a všechno.

 

S láskou se loučí (na papíře) Prvotní Stvořitel a posílám ti proudy lásky i tvé Adélce. Moc se těším na další komunikaci s tebou. S láskou a pokorou Stvořitel.

 

Moc ti děkuji můj milovaný Stvořiteli za spojení a za lásku a také ti posílám hodně lásky.

 

 

1635. Ochrana proti infekcím po povodních.  (Přijala Martina J.)

   23.8.2002.  15:15-15:45 hodin.

                                                                  Místo: Litoměřicko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou a s Vesmírnými přáteli.

 

„Ahoj Marťo, jak se máš, vítáme Tě – tvoji přátelé Atarinka, Pleja, Asket, Semjase a přidává se také Ptaah.

 

Víme, o čem právě přemýšlíš. (slyšela jsem z docela spolehlivého zdroje, že podle soukromých rozborů jednoho z hygieniků, jsou v bahně po povodních ve Štětí přítomny mimo jiné i 3 typy žloutenky a 2 druhy salmonely). Ano, chtěla bych se zeptat, jestli je vhodné nechat své děti očkovat proti žloutence, a může-li je to v této době ochránit ?

 

ANO i NE.

 

(1)

ANO: Zde na Zemi je to podle vašich vyvinutých metod jedna z možností. Dostupné očkování však nepokrývá tyto infekce zcela (asi jen ze 2/3), zbylé viry jsou proti těmto očkováním rezistentní (tzn. že na ně v očkovacím séru nejsou protilátky). I když se člověk nechá očkovat, neznamená to, že některou z bahenních infekcí nemůže dostat. Vyzařuje-li mnohem více negativity než dobra, tak na základě zákona přitažlivosti si právě může na sebe nějakou infekci „přitáhnout“.

 

(2)

NE: Nikdy si nemůžete být jisti ochranou, kterou si zaplatíte !  Nemoci mají svůj hluboký smysl v tom, že jsou nám zpětnou kontrolou (zrcadlem) našich vyzářených myšlenek. Proto si je musíte hlídat na každém kroku (zachovávat klid za každé situace), jinak vás nic nezachrání. Jedině vyzařování (dlouhodobé) lásky a dobra vás může všechny ochránit. Pak už nebudou muset být neštěstí a nemoci.“

 

A co děti ?

 

„Dětem můžeš dělat světelnou ochranu (tzv. Světelný sloup – sdělení č. 596 v Rozhovorech III.) Ráno, večer, kdykoli během dne. Můžeš také posílat Světlo, teplo a lásku na celé váš dům, ves, město, zemi, až postupně vysílej Světlo na celou planetu Zemi – všem 6,5 miliardy lidí.“

 

Děkuji Vám všem přátelé i Tobě Stvořiteli za pomoc a lásku planetě Zemi. S láskou Marťa.

 

 

1636. Ochrana proti infekcím po povodních.  (Přijala Martina J.)

   24.8.2002.  15:30-16:15 hodin.

                                                                  Místo: Litoměřicko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s Tebou  a s Vesmírnými přáteli. Můžeme, prosím, pokračovat ve včerejším sdělení ?

 

„Ano, dcero. Prosím, zapiš tyto následující důležité informace, týkající se infekcí.

 

Nejnebezpečnější to bude v oblastech přímo nejvíce zasažených potopou, kde se následně rozvíjí hnilobné procesy. V těchto oblastech je opravdu vhodné se nechat očkovat proti žloutence a dále zkontrolovat poslední datum očkování proti tetanu (přeočkování každých 10 let).

 

Kontaminovanou vodu NEPÍT  a všechny potraviny (kromě konzerv) zlikvidovat !

 

Maximálně dodržovat Hygienu !

 

Na ulici (venku) si nic nekupovat a nejíst s neumytýma rukama a ani polotovary. Zbytečně dlouho se nezdržovat ve veřejných prostorách. Pokud možno nesahat venku na žádná zábradlí, kliky, atp. Při vstupu (hlavní vchody, výtahy, obchody, apod.) do veřejných budov používat nejlépe rukavice. Nepodávat si s lidmi ruce, je-li to možné a hlavně potom nejíst! S lidmi na ulici se raději nelíbat (kontaminace slin).

 

Po příchodu domů ihned umýt ruce pod teplou tekoucí vodou a mýdlem si houbičkou umývat ruce asi minutu způsobem jako to dělají lékaři před operací (tzn. i pod nehty, dlaně, nárty, až k loktům). Poté oplachovat dezinfekcí (např. ředěné Savo). Omývejte se důkladně obličej a okolí úst.

 

Přinesené potraviny pokud možno důkladně omyjte. Nikdo po nikom nic nedojídejte.

 

Každý ať má svůj talíř, příbor a sklenici s pitím (ani po nikom nedopíjet).

 

Toto však je jen vnější nezbytná ochrana. Zásadní věcí č. 1 je vnitřní ochrana, kterou jsme již popsali ve včerejším sdělení (míra pozitivity vyzářených myšlenek rozhoduje) !

 

VAROVÁNÍ !!!

 

Nejohroženější skupinou jsou ti ze zaplavených oblastí, kteří jenom na tyto události nadávají – dávají vinu cizím lidem a ve svých srdcích cítí zlobu a nenávist. Ti, co se nechtějí těmito záležitostmi ve svém nitru vůbec ani na chviličku zabývat – niterně se ztišit. Ti, co nevěří v očistné procesy naší planety Země (přestože informace jim byly předány. Ti, kdo žijí heslem: „Žít a co nejvíce (až do maximálních extrémů na úkor utlačování a otročení ostatních) si užít života !“ Ti co žijí podle vnitřního pocitu užít si života (holdování alkoholu, drogám, cigaretám a sexu bez lásky) a po nás potopa !  Absolutní nezájem co tu po nás zbude.

 

Právě tato potopa a mnohé další předchozí i budoucí, jsou důsledkem očistného procesu vyzářeného hrubovibračního myšlení lidí.

 

Kdo se niterně neztiší (začít zpytovat své vlastní svědomí až do minulosti, kterou si pamatuje), ten podle míry vyzářených negativních myšlenek může být takto nemocí utišen (nemožnost chodit do práce, omezení kontaktu s lidmi, zůstat doma v posteli a začít přemýšlet sám nad sebou).

 

Toto je také jeden z doprovodných jevů potopy – komu se podaří díky těmto očistným procesům procítit o co vlastně jde, ten postupuje ve svém duchovním vývoji směrem vzhůru do vyšších vibrací. Sláva za každou takto probuzenou duši !

 

Vesmírní přátelé vám takto s láskou podávají ruce Světla (Stvořitele), aby vás mohli vytáhnout z hlubin bahna na této planetě Zemi.

 

S láskou, jsme s vámi, Přátelé !“

 

 

1637. Ochrana proti infekcím po povodních.  (Přijala Martina J.)

   25.8.2002.  15:45-16:30 hodin.

                                                                  Místo: Litoměřicko.

 

Vítám vás, Přátelé, můžeme dnes, prosím, pokračovat v našem rozhovoru ?

 

„Ano, s radostí Tě vítáme a posíláme vám všem proudy lásky. Atari, Asket, Pleja, Kohun.

 

(1)

Zajímalo by mne jak je to u vás zabezpečeno (jaké metody) z hlediska infekcí ?

 

Především u nás už žádné ani nemáme z důvodu eliminace dřívějších hrubých vibrací. Pokud se však někde něco vyskytne, máme na to speciální přístroje eliminace – něco jako u vás čistička vzduchu (ale složitější).

 

Jinak tím, že jsme neustále ve spojení se Stvořitelem, odhalíme a eliminujeme vše v začátcích. Dále také používáme svoje ruce (pravá dlaň) k vysílání Světla, tepla a láskyplných léčivých vibrací. Je to podobné jako ve filmu Nesmrtelná teta, jak jsi si vzpomněla. Zde také vysílají Láska a Moudrost ze svých dlaní léčivý paprsek.

 

Dále také používáme své 3. oko, kterým vysíláme do prostoru zářivý léčivý paprsek, který v přírodě vše zharmonizuje a vše potom vibruje v lásce a radosti.

 

Takto to můžeš zkoušet i ty a ostatní přátelé. Vysílej světlo, teplo a lásku (je třeba být přitom ve spojení se Stvořitelem) a můžeš ji posílat druhým na blízko z dlaní (i přikládat), a na dálku 3. okem. Např. když jdeš venku po ulici, tak můžeš tímto způsobem prozařovat kolemjdoucí lidi, místa i celé budovy. Takto můžeš posílat lásku (Světlo od Stvořitele) celé planetě Zemi, lidem, zvířátkům i přírodě. Je třeba si při tom zachovávat co nejlepší (nejvyšší) možné vibrace v těchto podmínkách. Však si to můžeš sama vyzkoušet a uvidíš.

 

Moc vám děkuji, Přátelé, za tyto předané láskyplné informace, které ráda vyzkouším.

 

(2)

Ještě bych se chtěla s vámi poradit, jestli jsem udělala dobře při materiální pomoci lidem postiženým povodní zde u nás na Litoměřicku ?

 

Ano, udělala jsi dobře, přesně tak jak si cítila, Nestačí jen o nás psát nebo hovořit. Je třeba v této situaci lidem pomáhat, každý podle svých možností. Finančně, materiálně, fyzickou výpomocí, útěchou apod. Dobře jsi se rozdělila s věcmi každodenní potřeby z vaší domácnosti. Sama vidíš, kolik se najednou nastřádá pytlů věcí - oblečení dámské, pánské, dětské, hračky, knížky (i duchovní literatura), obuv, hygienické potřeby, ručníky, utěrky, lůžkoviny, potřeby do kuchyně, dětské potřeby, kočárky, aj.

 

Sama vidíš, kolik je jenom věcí (plné auto), když se 1 rodina takto uskromní.

 

Kdyby se takto chtěl uskromnit každý kdo může, tak by na Zemi vymizely sociální rozdíly. Ale protože jsou jednotlivci (skupiny lidí), kteří se dobrovolně svého majetku ve prospěch potřebným nevzdají, tak se zatím dějí u nás takovéto a jiné očistné procesy. Do 5. dimenze mohou přestoupit je ti lidé, co mají cca. 80 % pozitivních vlastností (i v genech fyzického těla), na zbylých pracují, a jsou ochotni se všemi se o vše rozdělit, BEZ potřeby něco nebo někoho vlastnit a ovládat !

 

Ti, kteří si vezmou jen nezbytné k životu a přitom myslí na ostatní. Právě se u vás dělí lidé na tyto 2 základní skupiny. Probíhá oddělení zrna od plev.

 

Všichni se tu na vás už moc těšíme a máme vás moc rádi.

 

S láskou Vesmírní Přátelé.“

 

Moc vám děkuji za spojení a přenos informací. Zdravím a objímám, s láskou Marťa.

 

 

1638. Aktuální sdělení od Pána Ježíše Krista.    (Přijal Petr K.)                                    6.9.2002.

                                                                  Místo: Most.

 

„Piš můj milý má slova, která promlouvám k tobě s láskou svou absolutní. Je dobře, že pomáháš takto těm lidem, kteří potřebují mou radu skrze tvá tebou přijatá sdělení.

 

Nyní je třeba věnovat své úsilí na práci světelnou, která je pro vás bratry a sestry světelné stále prvotním úkolem a všechny ostatní lidské potřeby ať ustoupí z vaší svobodné volby do pozadí vašich zájmů. Ten, kdo nyní bude konat stále ještě mnoho úsilí pro aspekty lidského života v lidském pojetí, ten ztratí mnoho sil a prostředků na jeho pravou cestu duchovní. Nedejte se ničím a nikým odlákat z vaší pravé duchovní cesty a nelaďte se na cokoliv z lidských starostí a problémů, byť by se vám zdálo, že to je potřebné. Negativní stav má nyní velkou moc v rafinovaných zkouškách, které na vás chystá, ale vše, co by vás táhlo do lidského života, zavání piklemi negativního stavu. Nechť je vaše cesta duchovní prvotní a jediná na žebříčku vašich hodnot a vše lidské ponechte jako okrajovou část vašeho žití zde na Zemi. Tj. zajistit to nezbytné pro fungování zde v tomto prostředí a ostatním se již nezabývat, neboť by vás to odvedlo tak, že by jste si ani nebyli vědomi, že jste mimo vaši pravou cestu.

 

Proto nyní skrze tebe oznamuji, že vaše životy zde na Zemi je již třeba plně zaměřit na vyladěnost na Mou přítomnost ve vašem životě a nevpustit do vašeho nitra již žádnou lidskou touhu, myšlenku či pocit, to by vás brzy přivedlo na scestí, které má velmi nenápadné hranice, a kdo není pozorný, zabloudí, než se naděje. Dejte se vést svým nitrem a nenechte okolní svět, aby vám určoval, kudy máte jít. To je správná cesta pro vás děti mé světelné.

 

To byla slova lásky, proudy dobra Pána Ježíše Krista, Otce, který vás miluje a přeje vám krásný den při vašem krásném setkání.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji.

 

 

1639.  Upozornění pro řidiče autobusů.        (Přijala Helena K.)

8.9. 2002.   19:00-19:35 hodin.

                                                                        Místo: Ptaahův palouk, Česká Lípa.

 

Jaké máte upozornění pro řidiče autobusů ?

 

„Milá Helenko, je dobře, že jsi se spojila, jsem tady já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Helenko, vzkaž Janičce, aby jim předala toto poselství:

 

Milí řidiči a řidičky autobusů, nepřetěžujte svá těla, aby nebyla unavená, protože se blíží další očistné procesy a bude to působit na všechny lidi. Lidé budou více unavení a nemocní. Choďte brzy spát a věnujte pozornost svému vnitřnímu hlasu, více vnímejte potřeby svých těl. Zvláště vy řidiči autobusů máte zodpovědnost za své cestující, buďte prosím vás na ně laskaví a ohleduplní.

 

Také zvyšte pozornost na své autobusy, budou často velice poruchové, více než doposud. Zkontrolujte si pečlivě před výjezdem a příjezdem vozidla. Silnice jsou také ve špatném stavu, i tomu věnujte více pozornost. Toto sdělení vám předáváme, protože vás všechny máme rádi a chceme vás zachránit před těmito událostmi. Prosím, neberte to na lehkou váhu, jak se u vás na planetě Zemi říká. Přijímejte toto poselství s láskou, protože my Vesmírní lidé Sil světla vám je takto s láskou předáváme. Od nás je to upozornění. Při jízdě se věnujte zcela řízení, není dobré hovořit s lidmi nebo poslouchat hudbu, ani se nijak nerozptylovat myšlenkami na jiné věci, to všechno vás odvádí od bezpečné jízdy, i když si mnozí myslí, že to zvládnou. Ano, doposud to šlo, ale při těchto událostech, které v brzku nastanou, budou to vibrační – energetické události, které jsou pro vás na planetě Zemi nové a nejsou viditelné očima, jen vnímatelné citem v těle v srdci duchovním, bude vyšší nehodovost všeobecně.

 

Víte dobře, že se stále nehodovost zvyšuje, a to právě proto, že řidiči tyto důležité pokyny, které máte v dopravě, podceňují. Planeta Země se stále očisťuje od hrubých vibrací a negativních myšlenek, které jí ubližují. Planeta Země je živá bytost a tak jako vás bolí, když vám někdo ubližuje, tak to je i s vaší planetou Zemí. Jinak, kdo máte zájem se více dozvědět o nás vesmírných lidech Sil světla, podívejte se na internetovou adresu www.vesmirni-lide.cz .

 

Ještě jednou vás prosíme s láskou, věnujte velkou pozornost při jízdě. Jinak bude docházet ke zbytečným ztrátám na životech.

 

To jsem vám s láskou sdělil za všechny Vesmírné přátele Sil světla Orton, duchovní ručitel Galaxie.

 

Helenko, jsem rád, že po dlouhé odmlce jsi přijala toto sdělení, na které čeká Janička a další, kterým to pomůže. Děkujeme za Sympozium a pozitivní myšlenky, za všechny bratr Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

 

S láskou děkuji Ortone, i já jsem šťastná z tohoto sdělení, které pomůže lidem, loučí se s láskou pro všechny Vesmírné přátele Sil světla sestra Helena z planety Země.

 

 

1640.  Upozornění řidičům autobusů a o III. světovém sympoziu lásky v Praze (329).       

(Přijal Ivo A. Benda)     8.9. 2002.   19:00-19:27 hodin.

                                                                        Místo: Ptaahův palouk, Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil a ptáš se na upozornění pro řidiče autobusů. Ano, pro tyto řidiče autobusů máme upozornění, aby dbali více životosprávy a více pečovali o fyzické a duchovní těla a mysli, neboť nyní v tomto období převibrování planety Země se jim může stát, že usnou za volantem a dojde k neštěstí. A to díky jejich dosavadní špatné životosprávě a špatné péči o ducha. Ano, mají co dělat, neboť vše se dále urychluje a vyšší vibrace mnozí lidé budou těžce snášet. Tedy ti, kteří se na to nepřipravili a kteří mají stále před očima peníze a majetek.

 

Dále ti chci sdělit, že také na III. světovém sympoziu o lásce v Práce včera 7.9.2002 jste předvedli krásnou meditací všem, co si představujete pod pojmem láska. Ano, je to krásná událost a moc rádi jsme s vámi spolupracovali, když jsme tyto mocné energie lásky dále zesilovali a přesměrovali na potřebná místa planety Země. Ano, je to tak krásné se takto spojit s cítit Jednotu mezi námi všemi.

 

Dále ti chci sdělit, že jste opět vyčistili a posílili proudění v tomto místě planety Země na 2. nádvoří Pražského Hradu. Je to tak za potřebí, neboť nyní tam tryská krásný zlatavý proud vesmírné energie. Ano, dále ti chci sdělit, že tato účast 200 převážně krásných zářících lidí ukázala všem, jak přistupovat k takto odpovědné láskyplné práci, a tak se lidé mohou radovat z tohoto setkání Světla.

 

Ano, také návštěva pana kardinála Vlka byla zajímavou a přínosnou, když mu byla předána Petice proti čipové totalitě. Takto nyní mají před nosem onen problém, který stojí před lidstvem. Ano, mají toto k řešení a uvidíme, jak se k tomuto postaví. Ano, máš radost, že se můžete takto na tomto podílet, vím, že ti na tomto hodně záleží.

 

Dále milý Ivo ti chci sdělit, že stále více tisíce lidí se dostává k našim informacím, ano, denně je na internetu www.vesmirni-lide.cz   450 cz vstupů (včetně víkendu) a dalších 100 en vstupů. Ano, nyní a po povodních v Čechách lidé si vzpomněli na naše informace a začínají je brát stále vážněji.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„A nyní se přidávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, také já tě zdravím a posílám proudy lásky. Ano, mám velkou radost z tohoto III. sympozia o lásce v Praze na 2. nádvoří Pražského hradu, podařilo se nám opět ozářit Prahu, Českou kotlinu i Evropu díky našemu spojenému úsilí. Ano, takovou láskou můžete ve změnit, záleží jen na vás, lidé planety Země. Také prezident ČR pan Havel si vás povšiml a sledoval toto dění na 2. nádvoří. Ano, bude opět o tomto přemýšlet a vyciťovat, co to pro všechny znamená, hlavně pro planetu Zemi. Ta nejvíce potřebuje lásku vás lidí a takto se můžete i nadále snažit milovat ji a děkovat za vše, co vám dává k životu. Ano, takto ti budou chodit ohlasy a budou se další lidé zajímat o význam takové akce tak, jak se ptali ti členové Hradní stráže, kterým jsi to hezky s Helenkou vysvětlil (hned po ukončení meditace).

 

Miluji tě a jsme stále s tebou, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji vám milí Přátelé vesmírní, děkuji Ti Stvořiteli i tobě, planeto Země za vše, co dostávám. S láskou Ivo.

 

Informace o II. sympoziu o lásce – sdělení 1505, o I. sympoziu o lásce - sdělení 1154. Všechny tři akce mají numerologické číslo datumu (součet všech jeho čísel) vždy 2 a také pozice je na 2. nádvoří Pražského hradu. Je to podporující PRŮNIK ENERGIÍ LÁSKY do TEMNÝCH - hrubovibračních ENERGIÍ. (Horní oblouk čísla 2 odpovídá pozitivní energii, spodní zalomení odpovídá negativní energii.)

 

 

1641.  Záblesky na noční obloze (330).  (Přijal Ivo A. Benda)  10.9. 2002. 11:56-12:17 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Prosím tě milý Aštare, co to byly za záblesky v minulém týdnu ve středu 4.9.2002 od 20 – 24 hodin nad obzorem v prostoru jih – východ od České Lípy ?

 

„Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se na tyto záblesky v noci ve středu 4.9.2002. Ano, správně jsi to již Helence řekl, a to, že to jsou viditelné proudy energií planety Země, které se vyskytují v oblastech s nahromaděnou zemskou energií. Tyto proudy jsou důsledkem kontaktu jemnovibračních energií s těmi opačnými – hrubovibračními. Toto znamení (a nejen toto znamení) je také předzvěstí dalších blížících se očistných procesů planety Země. Jak již víš, nebudu ti sdělovat, které přesně se odehrají v budoucnosti, neboť tu si určují svým každodenním myšlením a chováním lidé sami. Nicméně je velmi pravděpodobné množství dalších možností očistných jevů a událostí, které lidé nadále již nemusí dobře snášet. Takže tak, jak jsme již dříve varovali, lidé si na sebe nyní přitahují tu horší variantu očisty dle svých voleb.

 

Ano, nyní milý Ivo lidé se dále seznamují s našimi internetovými stránkami www.vesmirni-lide.cz , které se nyní stávají mocným nástrojem šíření Světla v této Temnotě. Ano, včerejší rekordní počet 1800 cz vstupů od března 2002 (920 cz vstupů) je toho jasným dokladem včetně celkových 170 000 cz vstupů. Také téměř  60 000 zahraničních vstupů je toho dokladem. Ano, máme tě milý Ivo moc rádi, neboť jsi dokázal již zčásti zúročit naši společnou práci světelnou pro Stvořitele našeho milovaného. Ano, tato práce se blíží do další fáze – po bodu převibrování, kdy se lidé, kteří si tak zvolí, budou moci přemístit se svými těly do 5. dimenze planety Země – do zcela nového a mnohem příjemnějšího prostředí bez tak rušivých vlivů Sil temna.

 

Ano, toto sdělení jsem ti milý Ivo předal s láskou já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a také další bratři a sestry se připojují. Ano, dávali jsme vám dříve ve sdělení, abyste sledovali znamení na obloze a přírodu, kde najdete varovné informace před těmito očistnými událostmi. Ano, jsou to záblesky energií nahromaděných a vypuštěných planetou Zemí, které se mísí s negativními energiemi v ovzduší, proto jste jich nejvíce viděli nad městy Praha, Kolín, Mladá Boleslav a Liberec – Jablonec nad Nisou (od jihu po východ – pozorováno v České Lípě.) Ano, toto byly záblesky jako u bouřky, ale hřmění žádné nebylo a také blesky byly vidět jen minimálně. Tyto úkazy jsou tak charakteristické. Nejzajímavější byla právě jasná hvězdnatá obloha nad českolipským okresem, která tak kontrastovala s těmito záblesky ve vzdálených mracích po dobu 4 hodin.

 

Jen se stále snažte milí lidé kráčeti touto cestou pravou světelnou, ať nemusíte zažít to, co čeká ty druhé.

 

S láskou v srdci ti milý Ivo toto sdělení předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

S láskou v srdci vám děkuji milí Přátelé vesmírní a Tobě, Stvořiteli prvotní všeho a všech.

 

 

Poznámka 1: Petice proti čipové totalitě byla zaslána 9.9.2002 do parlamentu a senátu ČR.

 

 

Poznámka 2 k nabídce xeromateriálů: Po vytištění letáku máme k dispozici navíc:

 

III. – VI. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU – 370 + 370 + 390 + 380 stran.

 

Všech 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ, George Adamki, 100 stran.

 

 

Poznámka 3 k nabídce audiokazet: Po vytištění letáku máme k dispozici navíc:

 

(20)

2 ZVUKOVÉ KAZETY ze 3. SYMPOZIA O LÁSCE v PRAZE 7.9.2002 – 180 minut, cena: 120,- Kč  + poštovné a balné.

 

 

1642.  Práce na sobě.                          (Přijal Brian Grattan.)                                            1996.

Místo: USA.

 

Upřímný student by měl meditovat často k Bílému světlu (Stvořitel prvotní všeho a všech – pozn. zpracovatele), které se spojí s čakrami v jeho hlavě. Bude učit a pozvedne jeho vnější mysl.

 

Pozvěte Bílé světlo a pociťujte, jak naplňuje celé vaše vědomí, tělo a svět. Je to Světlo, které osvětluje každého člověka, který přichází na svět. A tak tady neexistuje lidská bytost, která nenese něco z tohoto Bílého světla.

 

Bytost, která je upřímná ve svém duchovním vývoji, musí monitorovat a kontrolovat své pocity.

 

Myšlenky se nemohou stát věcmi, pokud je neoblékneme do pocitů. A proto je prvotně důležité doprovázet emoce a kvalitu myšlenek, projektovaných do atomické substance.

 

Bytost, která nekontroluje své myšlenky a pocity, ponechává svůj nástroj (fyzické tělo) v takové situaci, kdy všechny dveře jejího vědomí (nebo čaker vědomí) jsou otevřené dokořán bytostem (nebo vědomím), které mají postranní úmysly a odvádějí bytost (nebo řídí, ovládají bytost) na jinou cestu.“

 

 

1643.  Meditace pozitivní mysli - 1.            (Přátelé Světla.)                                            2000.

Místo: Planeta Země.

 

Audio kazetu meditace pozitivní mysli (sdělení 1643 – 4) můžete obdržet u zpracovatele. Zde strana A:

 

„Být naprosto přijímajícím znamená přijímat všechno, co se děje v tomto okamžiku. Znamená to nic neodmítat, všechno milovat, jako by to bylo vaše vlastní. Všechno je totiž váš výtvor a pokud s ním nejste spokojeni, pak se bráníte tomu, co jste sami vytvořili. A to, čemu se bráníte, trvá. Přijímejte proto prosím všechno jako projev božství ve své duši, chcete-li něco změnit, připusťte, že to existuje. Vězte, že nemůžete změnit to, co nepřijmete, nemůžete přece milovat část svého já, o které tvrdíte, že to není. A protože ji odmítáte, nemůžete milovat sami sebe, tudíž, ani druhé.

 

Přijímám se takový, jaký jsem, přijímám své silné a slabé stránky, svůj talent a své nedostatky, své úspěchy, a své chyby. Plně se přijímám, jako lidská bytost, přijímám to, že jsem zde abych se učil a rostl, a přijímám to, že se učím a rostu. Přijímám osobnost, kterou jsem získal, a přijímám svou sílu uzdravovat a měnit. Přijímám se bez jakýchkoliv podmínek, a výhrad. Přijímám to, že v jádru mé bytosti je dobro, a že mou podstatou je láska, a uznávám, že na to občas zapomenu. Plně se přijímám, a v tomto přijetí nacházím vždy prohlubující se vnitřní sílu. Z tohoto bodu síly plně přijímám život, a otevírám se ponaučením, která jsou mi nabídnuta. Přijímám to, že v mé mysli je jak strach, tak láska, a přijímám svou sílu rozhodnout se, kterou z těchto dvou možností chci skutečně prožívat. Připouštím, že prožívám pouze výsledky svých vlastních rozhodnutí, přijímám chvíle, kdy si volím strach, jako součást svého procesu učení a léčení. A přijímám to, že mám potenciál a sílu si v jakékoliv chvíli zvolit lásku místo strachu. Přijímám omyly, jako součást své vnitřní evoluce, takže jsem vždy ochoten si odpustit, a dát si novou šanci. Přijímám to, že můj život je vyjádřením mých myšlenek, od této chvíle spojuji své myšlenky každým dnem více a více s myšlenkou na lásku. Přijímám to, že jsem vyjádřením této lásky na Zemi. Přijímám svůj vlastní život jako požehnání a dar. S vděčností přijímám fakt, že mé srdce je otevřeno pro přijímání, vždy se podělím o dary, které jsem dostal plně, volně a s radostí. Neboť v nekonečném proudu života, kde se právě nacházím, je všechno dokonalé, úplné a celistvé.

 

Žiji v harmonii s každým, koho znám, v hloubi mé božské bytosti je bezedná studnice lásky. Nechávám tuto lásku vyvěrat na povrch, naplňuje mé srdce, mé tělo, mou mysl, mé vědomí a celou bytost. Láska ze mne vyzařuje do všech stran, a násobena se mi vrací zpět. Čím více lásky dávám, tím více jí mám a dostávám, neboť její zásoby jsou nevyčerpatelné. Když rozdávám lásku, je mi dobře. Vyjadřuji tak svou niternou radost. Miluji se, a proto s láskou pečuji o své tělo, láskyplně ho živím, upravuji a oblékám. Mé tělo se mi odvděčuje zdravím a energií. Miluji se, a proto bydlím v útulném a pohodlném bytě, který uspokojuje všechny mé potřeby. Naplňuji jeho místnost vibracemi lásky, aby ji pocítil každý, kdo do ní vstoupí, a přijímal její životadárnou sílu. Miluji se, a proto dělám práci, která mně baví, v níž využívám své nadání a schopnosti. Pracuji s lidmi a pro lidi. Pro lidi, které mám rád, a proto se ke všem lidem chovám laskavě, a s láskou na ně myslím. Vím že to, co vydávám, se ke mně znásobeno vrací zpět. Přitahuji jen milující lidi, protože jsou odrazem mé osobnosti. Miluji se, a proto odpouštím své minulosti a zbavuji se všech svých dřívějších zkušeností, neboť já jsem božský proud svobody. Miluji se, a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamžik prožívám pozitivně. Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná, protože já jsem milovaným dítětem Vesmíru, který o mně teď a navěky laskavě pečuje. V mém světě je všechno v pořádku, jsem oporou sebe sama, a láskyplný život je oporou mně. Od této chvíle nacházím v každém a ve všem jen to dobré.

 

Nahrazuji nyní svou myšlenku na nemoc myšlenkou dokonalého zdraví. Do svých vyšších duchovních center vkládám vědomí úspěchu mentálního, fyzického, finančního, společenského i duchovního. Já jsem boží proud úspěchu. Uvědomuji si nekonečné bohatství vesmíru, stvořeného pro to, abych ho mohl užívat a těšit se z něj, a manifestovat boží přítomnost ve mně. Dostává se mi hojnosti, kterou si zasloužím. Já jsem ztělesněním klidu a sebedůvěry. Důvěru vyjadřují i má slova a činy. Propouštím strach ze svého vědomí, a děkuji mu za poznání. Nyní mě naplňuje cit lásky, a transformuji v mé mysli nenávist, nepřátelství, zlo, neboť si uvědomuji, že je to jen opak, opak projevené lásky. Dobro je mým spojencem, mám prospěch ze všeho, co dělám, a co obohacuje mou životní zkušenost. Žiji v míru se sebou sama, žádná negace mne nemůže z mého klidu a harmonie vyrušit, neboť si uvědomuji, že já jsem součást kosmické hry. Vyjadřuji klid a pořádek celou svou bytostí, a to se odráží i v událostech mého života. Jsem duchem mladý, a naplňuje mne věčná radost. Prostupuje mně síla mládí, energie a vitalita. Láskou naplňuje veškeré své negativní náboje, porážky a neúspěch, a jsem jim vděčný za poznání, neboť bez nich bych nepoznal, co je láska, vítězství a úspěch.

 

Já jsem součástí neomezeného, ničím nespoutaného Vesmíru, kde mi Boží zákon dává jeho nekonečnost, velikost, bohatství a hojnost k dispozici. Uvědomuji si Boží podstatu ve mně, a že mé myšlenky ovlivňují chod celého Vesmíru, jehož jsem součástí tak, jako kapka vody je součástí nezměrného oceánu.

 

-----

 

Jdi klidně za štěstím, jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu, a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu. Pokud je to možné, bez ztráty tváře vycházej se všemi lidmi, říkej svou pravdu tiše a jasně, také oni mají svůj příběh. Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým. Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují Ducha. Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť vždy se najdou lidé větší i menší, než jsi ty. Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli skromnou, je to opravdu bohatství v proměnlivém Duchu. Buď opatrný ve svých záležitostech, protože svět je plný podvodu, ale nenech se tím zaslepit. Mnoho lidí zápasí o velké ideály, a všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou, zvlášť nepředstírej city, a nestav se cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování, je věčně svěží, jako tráva. Přijímej klidně, co ti radí léta, a až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí. Rozvíjej sílu Ducha, aby tě mohla ochránit v nenadálém neštěstí a netrap se představami. Mnoho obav se rodí z únavy, z nudy a samoty. Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý, jsi dítětem Vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy, máš právo být zde, ať je ti to jasné či ne, Vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má. Žij přesto v pohodě s Bohem, jakkoliv si Ho představuješ. Ať jsou tvé úkoly a usilováním hlučného života jakékoliv, udržuj pokoj ve své duši. Přes všechny nedokonalosti, je to krásný svět, neumdlévej, jdi klidně za štěstím.“

 

 

1644.  Meditace pozitivní mysli - 2.            (Přátelé Světla.)                                            2000.

Místo: Planeta Země.

 

Audio kazetu meditace pozitivní mysli (sdělení 1643 – 4) můžete obdržet u zpracovatele. Zde strana B:

 

„Každý okamžik žij proto, abys utěšil Nejvyššího. Bůh žije každý okamžik proto, aby tě osvítil.

 

Než něco uděláte, snažte se cítit, že tento čin vám nepatří. Ciťte, že to nejste vy, kdo to koná, ale spíše osoba, která vás inspiruje, která koná ve vás a skrze vás. Tato osoba není nikdo jiný, než vaše vyšší já. Máte dvě části, jedna je vyšší, druhá je nižší. Většinu času člověk přebývá v té nižší části. Když si plně uvědomíte svou vyšší část, a vaše nižší část bude naprosto přeměněna a sjednocena s vaší nejvyšší částí, v tu chvíli nebudete ničím jiným, než Bohem. Vězte, že náš nejhlubší strach není to, že bychom byli nedokonalí, náš nejhlubší strach je o tom, že jsme tak silní a mocní, že si to ano neumíme představit. To, co nás nejvíc děsí, není tma, ale naše vlastní světlo. Ptáme se sami sebe, kdo jsem já, čím jsem si zasloužil, abych byl tak dobrý, úspěšný, talentovaný, nebo, kdo vlastně nejsem. Jsi dítětem Boha. To, že si hrajeme na něco malého a nevýznamného, tím světu moc nepomáháme. To, že se něco v nás zmenšuje a brání se projevit, není nic osvíceného, nic harmonického, takže lidé kolem vás se necítí v klidu a bezpečí. Narodili jsme se, abychom projevovali slávu a krásu Boha, která je v nás, není jen v některých, je úplně ve všem. A tak, jak necháváme zářit naše vlastní světlo, tak podvědomě dáváme ostatním lidem svolení, aby dělali to samé.

 

Tak, jak se osvobozujeme od svého vlastního zajetí a strachu, naše přítomnost zcela přirozeně osvobozuje ostatní. Poznejte to, co je ve vašem srdci, poznejte to, co chce vyjít na povrch. Všechny tvořivé a konstruktivní síly, které člověk vyjadřuje, plynou z jeho osobnosti, ze Zdroje, který je hluboký a skrytý. Takže vstaňte znova, vstaňte z mrtvých, a staňte se reálnou bytostí. Buďte tím, čím opravdu jste. Naplňte se krásnou láskou a světlem a vězte, že veškeré vztahy, které kolem sebe máte, jsou tu proto, aby jste se z nich učili. Tak, aby jste je mohli vytvářet, vyjadřovat, abyste mohli zažívat a naplňovat tu největší myšlenku, kdo skutečně jste. Vězte, že nepotřebujete nic, co je mimo vás, jen probuďte to své vnitřní já, žijte svůj život vědomě a pamatujte, všechno má svůj účel. Nacházíme-li na někom chyby, jeho nebožské kvality nezmizí, ani naše se nezmenší, naopak, jeho nebožské kvality vyjdou do popředí na jeho obranu, a do popředí vyjde rovněž naše pýcha, arogance a pocit nadřazenosti. Když však v někom uvidíme Božské, urychlujeme svůj pokrok, a tomuto druhému člověku pomáháme, aby si na Božském základě vybudoval svůj vlastní život. Abychom viděli v sobě i v druhých to Božské, musíme milovat. Milující na milovaném chyby nevidí, čistá láska je to, co skutečně jste, vaše celá bytost je tím naplněna. Vzchopte se, a znovu vytvořte sami sebe, nově, v té nejkrásnější verzi, v té nejlepší vizi, kterou jste kdy o sobě měli.

 

Posaďte se tak, aby energie mohly proudit snáze nahoru a dolů vaší páteří. Vdechněte hluboko, hrudník při tom zvedněte, a protáhněte tak, aby se páteř narovnala. Vaše srdeční centrum se bude otevírat mnohem dříve a snadněji budete vnímat vyšší myšlenky. Nyní jste připraveni na setkání s vaším vyšším já.

 

Představte si, že sedíte v kruhu nejvyšších duchovních bytostí, sedíte v kruhu mezi osvícenými a na nebe vstoupenými mistry. Pociťte mír, radost a lásku, kterou vyzařují. Tyto bytosti jsou nyní zde, aby vám pomohli při setkání s vaším vyšším já. Všichni jsou ponořeni do hluboké meditace a meditují jen na vás. Nyní vidíte přicházet zářivou bytost, své vyšší já. Pomalu se k vám blíží, můžete si ji představit jako světelnou bytost, nebo jako své krásné mladé dvojče. Pozdravte, a obejměte s láskou své vyšší já. Poproste vaše vyšší já, aby vám pomohlo vybudovat ještě intenzivnější spojení s ním, pociťte, jak vás vyzařování jeho lásky obklopuje a objímá ze všech stran, pociťte, jak z tohoto vyššího já proudí lásky a směřuje přímo k vám. Prociťujte, jak se vaše frekvence zvyšují a zesilují. Vaše vyšší já se nyní s vámi v objímání propojuje. Přijímáte nyní sami sebe jako vyšší bytost, dech a tlukot srdce se sjednocuje. I vaše těla splývají v jedno dokonalé světelné tělo. Vžijte se do pocitu, jak se s vaším vyšším já slévají molekuly, atomy, geny, jakoby při tom získávaly díl své energie zpět. Připusťte, aby vaše energetická struktura přijala celé jeho záření. Nyní jste vy a vaše vyšší já zcela sloučeni. Jste vyšším já, rozšiřte nyní své dýchání, abyste znásobili energetický proud ve svém těle. Upravte i držení svého těla, seďte tak, jako vyšší já. Narovnejte svá ramena a hrudník, abyste zvýraznili své sebevědomí a moudrost. I ve tváři máte výraz jako vyšší já. Nyní myslete na nějakou situaci, ve které byste potřebovali vedení, a v této situaci si buďte vědomi svého vyššího já. Jste svým moudrým učitelem a rádcem. Jste to stále vy, jen na vyšší úrovni. Vše vidíte  cítíte jasněji. Tato energie přichází zevnitř, z vašeho těla, aktivizuje smysly a přináší vyšší úroveň v procesu vlastního bytí. Nemusíte nic dělat, aby vše probíhalo tak, jak má, děje se to právě teď s vaším vědomím a s vaším vnitřním svolením. Světelná záře vám přináší harmonii a klid, dodává odvahu věřit, říkat pravdu a umožňuje vnímat vyšší vibrace. Ve svém vyšším vědomím se naplňte nyní jedinou myšlenkou: Láska, světlo a mír všem bytostem. Představujte si prosím, jak světelné proudy, které vámi procházejí, protékají vaším srdcem, hlavou, rukama, celým tělem, a šíří se dál, naplňuje prostor okolo vás, stoupá stále výš a spojuje se světlem, které vyzařují další bytosti. Spojuje se sním, a stoupá do atmosféry Země. Vytváří kolem ní světelný obal, který ji má posilovat a ochraňovat. Nyní si prosím představte své nejbližší, jak i oni zanechávají různých činností, zapomínají na povinnosti, spěch a spory. Usedají, aby se spojili se svým vyšším já, zůstávají ve stahu hlubokého spojení, plni lásky, klidu a míru. Vidíte, jak v jejích srdcích září jiskřičky světla, které se rozlévají do celého jejich bytí, naplňují jejich prostor a šíří se dál. Všechny spojuje jediná myšlenka, láska, světlo a mír všem bytostem. Všichni vyzařují světlo, které se spojuje se světlem ostatních, přinášejí Zemi úlevu a nové síly, ochraňují a posilují její energii. Nyní si prosím představte své známé, přátel i ty, kteří nejsou právě harmoničtí. Představte se, jak opouštějí své zaběhané stereotypy, usedají v klidu k meditaci a spojují se se svým vyšším já. Vidíte světlo, které vychází z jejich srdcí, toto světlo je stále silnější a silnější, naplňuje celé jejich bytí a září nekonečným prostorem. Jejich aury vyzařují čistější a zářivější světlo, které se šíří prostorem v mohutné síle, jeho záře stoupá do atmosféry Země a posiluje její ochranný obal. Tvoří jej velká světelná záře, která stále roste, a je víc a víc zářivější. Nyní si prosím představte místa bojů, konfliktů, válek a místa nepokojů na naší Zemi, místa přírodních katastrof a neštěstí. Představte si prosím utrpení a bolest těchto lidí a zvířat a vysílejte vaši jedinou myšlenku: Láska, světlo a mír všem bytostem. Světlo posiluje všechny živé bytosti a dává jim novou sílu. Lidé zapomínají na své spory, bolest či trápení a odhazují zbraně. Na všech místech na Zemi usedají k meditaci a spojují se se svým vyšším já, se světlem ve svých srdcích, ale i v srdcích dalších bytostí. Světlo se šíří a sílí, naplňuje atmosféru Země, a posiluje její světelný obal. Všechno je ponořeno do hlubokého ticha. Uprostřed zářivého světla nad hlavami všech bytostí se objevuje světelná postava Ježíše Krista. Přichází, aby požehnal a posílil světlo v srdcích všech bytostí. Říká: Světelná jiskra v srdci každého z vás je podstatou všeho, je to život sám, ochraňujte a posilujte toto světlo ve vašich srdcích, ať se šíří po vaší Zemi, celou Galaxií a celým Vesmírem. Kristus svou pravicí žehná, a posiluje světlo v srdci každého z nás. Podíváme-li duchovním okem do srdcí, vidíme, že už to není pouhá jiskřička, ale je to plamínek jasného zářivého světla, který zůstává navždy naší součástí a je jenom na nás, jak bude sílit, růst a posilovat druhé. Zářivá postava Krista odchází se slovy: Svou láskou vás objímám, svým světlem vás odívám a svou silou vás podpírám, abyste mohli bez bázně postupovat ke štěstí a zdokonalení vašeho já, vašeho světla. To k vám přivede paprsky, které budete moci cítit. Nechť vám vaše konání daruje radost a naplnění. Já jsem ta osvěcující zjevující se přítomnost, která se s plnou mocí projevuje.

 

Všechno a všichni zůstávají v hlubokém, tichu, světlem naplňují celou Zemi a její atmosféru. Světlo se šíří do Galaxie a do celého Vesmíru. Země je místem plným dobra, lásky, pokoje a míru.

 

Bůh vás provázej.“

 

 

1645.  Jak nalézt pravdu ? (331).       (Přijal Ivo A. Benda)          13.9. 2002.  8:10-8:12 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

 

PRAVDA

 

CHCETE-LI ZNÁT PRAVDU,

 

TAK VŠECHNO, CO VÁM VNUCOVALI A VNUCUJÍ

 

VE ŠKOLE, V ZAMĚSTNÁNÍ, V MÉDIÍCH A JINDE,

 

JE PŘESNĚ NAOPAK.

 

TAK JEDNODUŠE MŮŽETE NAJÍT PRAVDU.

 

JE JEDNODUCHÁ.

 

 

SLOŽITÉ A KOMPLIKOVANÉ JSOU OVLÁDACÍ PROGRAMY,

 

KTERÝMI VÁS DRUHÁ STRANA DRŽÍ

 

V HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI A OTROCTVÍ.

 

 

 

 

1646.  Petice proti čipové totalitě předána poslancům a senátorům (333).  

    (Zpracoval Ivo A. Benda)          13.9. 2002.  8:10-8:12 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Petice proti čipové totalitě (sdělení 1622) byla předána 200 poslancům a 80 senátorům 11.9.2002. Potvrzuje to úřední dopis, Č.j. 10134/02 – předání senátorům, a Č.j. 9964/02, jejíž kopie můžete nalézt na www.vesmirni-lide.cz mezi novinovými články č. 112.

 

(1)

Potvrzení předání petice 80 senátorům:

 

 

       PhDr. Marta Hubová

                tajemnice

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,

         lidská práva a petice

        Senátu Parlamentu ČR

 

                                                                                              V Praze dne 11.září 2002

                                                                                              Č.j. 10134/02

 

Vážený pane inženýre,

 

         Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR byla doručena Vaše žádost o rozdělení informačních materiálů – petice proti čipové totalitě. Dovoluji si Vám sdělit, že tyto materiály byly rozdány všem senátorům a záleží na jejich individuální reakci.

 

         S pozdravem

                                                                                     (podpis)

 

 

Vážený pan

Ing. Ivo A. Benda

P.O. Box 51

470 06  ČESKÁ LÍPA

 

-----------------

 

Adresa:

 

Výbor pro vzdělávání, vědu,

kulturu, lidská práva a petice

Senátu Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 4

110 01 PRAHA 1

 

 

(2)

Potvrzení předání petice 200 poslancům:

 

      Parlament České republiky

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

    Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

 

 

Pan

Ing. Ivo A. Benda

P.O. Box 51

470 06  ČESKÁ LÍPA

                                                                                              V Praze dne 18.9. 2002

                                                                                              Č.j. 9964/02

 

Vážený pane,

         Sděluji Vám, že s obsahem Vašeho dopisu proti čipové totalitě byli seznámeni poslanci prostřednictvím poslaneckých klubů.

 

         S pozdravem

                                                                                     (podpis)

                                                                            JUDr. Jana Maříková

                                                                     vedoucí oddělení styku s veřejností

 

 

Tímto okamžikem je jakákoliv výmluva o tom, že kdokoli z poslanců či senátorů nevěděl, NEPLATNÁ.

 

Informace o blížící se čipové totalitě a citace části naší petice již vyšla ve velmi čteném slovenském časopise EXPRESS INTERNATIONAL 38. týždeň/2002 na str. 74.

 

Petice je dále šířena všemi způsoby tisíce lidem zemí českých. Obdrželo také 4000 pracovníků médií a 1000 pracovníků církví.

 

„PODLE ČINŮ JE POZNÁTE“ – Ježíš Kristus (nikoliv podle slov). Tedy pozorujte především činy (a ne jen slova lidí). Neboť mnozí budou mluvit tak, ale jednak jinak !!! – pozn. zpracovatele.

 

 

1647.  Povídání s Přítelem - Stvořitelem.     (Přijal Petr N.)                                    13.9. 2002.

                                                                        Místo: Brno.

 

Stvořiteli milovaný, prosím Tebe o spojení ve svém nitru lásky, prosím veď mne při rozhovoru. Děkuji.

 

„Milý synku, zde Já, tvůj Prvotní Stvořitel všeho a všech, milující Otec. Věř, že jsem stále s vámi se všemi. Již nastal čas práce světelné. Pracujte s láskou v srdci, s něhou v těle, s moudrostí. Mějte radost, neboť se brzy všichni shledáme, osobně. Vydržte má dítka, vydržte. Světla a lásky se nepusťte. Já jsem s vámi stále, miluji vás. Jděte cestou světla a lásky, jak si kdo svobodně zvolí, zařte a sviťte druhým bližním svým.

 

Uvědomte se svoji pravou podstatu, pravých lidí, které jsem stvořil, žijte ji ve svém životě, žijte, je to důležité mé děti radostné. Láska a dobro nech vás stále provázejí na každém vašem kroku. Vyciťujte a zařte mé děti. To vám všem s láskou ve vašich srdcích sděluji, váš Otec, který už vás s otevřenou náručí a něžným objetím čisté lásky čeká doma – v srdci. Mám vás rád.

 

Prvotní Stvořitel všeho a všech – přítel láska.“

 

Děkuji ti Stvořiteli, Příteli za toto sdělení, vezmu si jej k srdci a rád budu žít láskou a světlem, svítit.

 

 

1648. Zážitek z meditace na Pražském Hradě.  (Zpracovala Martina J.)

   8.9.2002.  16:00-16:30 hodin.

                                                                  Místo: Litoměřicko.

 

Drahý Stvořiteli, milí Vesmírní Přátelé, chtěla bych vám poděkovat za nádhernou atmosféru při sobotní (7.9.2002) mírové meditaci lásky na Pražském Hradě.

 

Je krásné se zúčastnit takovéto meditace, kde se scházejí láskyplní lidé z celé naší země. Hned je cítit mnohem více energií, které všichni společně s Přáteli vytváříme. Každý asi vyciťoval tok energií podle stupně svého duchovního vývoje. Každý vnímáme právě takovým způsobem, jak jsme schopni tyto energie procítit srdcem a intuicí. Chtěla bych se podělit o to, co jsem cítila během meditace.

 

Na začátku jsem se snažila posílat lásku naší matce Zemi, která to nejvíce potřebuje. Děkovala jsem, že nám stále poskytuje všechny dary, jež potřebujeme k životu. Poděkovala jsem také naší hvězdě Slunci, které nás tak krásně hřeje a umožňuje nám všem zde život.

 

Posílala jsem také společně s přáteli lásku a pochopení lidem celé planety Země, všem hladovějícím a trpícím, kteří to potřebují. Všem kdo jsou sužováni nejrůznějšími ničivými živly.

 

Vzpomněla jsem si také s láskou na ty, kterých se srpnová ničivá povodeň dotkla nejvíce u nás i ve světě (Francii, Číně, atp.) Každý den se stále někde něco děje.

 

Po vnitřním zklidnění jsem začala více vnímat pravotočivý proud energií, předávaný z našich dlaní do Vesmíru. S pomocí přátel se vytvořil nádherný sloup (barevný) světelné energie v několika nádherných pastelových barvách. Tento sloup světelné energie se trochu stále pootáčel takže bylo dobře vidět střídání duhových barev.

 

Zajímavé pro mne bylo, že jsem se zavřenýma očima vnímala postupně barvy každým okem samostatně. Např. levým okem – nádhernou červenou, pravým – žlutozlatou zář a 3. okem – krásnou oranžovou. To vše současně a prostoupené světlem. 3. okem jsem chvílemi vnímala ještě rozdělení na 2 oči, z nichž každé zobrazovalo určitou barvu.

 

Mé vnímání krásného světelného sloupu bylo tedy zcela odlišné, než jak běžně vnímáme okolní realitu (jako dvěma kamerami současně stejný obrázek). Takto jsem najednou vnímala každým okem jinou barvu. Jako kdybyste se dívali současně na 3-4 televize s různými programy a ještě to stihli v jeden okamžik zaznamenat, co jste viděli a kdo co řekl zvlášť v každé z televizí. Tím se mé smysly meditací jaksi rozšířily.

 

Barev jsem vnímala celkem 7 základních a sloup se pootočil celkem 7x (7 barev x 7 pootočení = 49).

 

Dále jsem dlaněmi prociťovala silné proudy energie, srdcem jsem cítila jak se naše srdce spojila a tloukla nahlas v jednom společném rytmu. Připomnělo mi to společné rozeznění více zvonů.

 

Po celou dobu meditace jsem se cítila lehčí, až se mnou tok energie pohyboval dopředu a dozadu.

 

Na závěr bylo cítit silné mravenčení směrem od hlavy po páteři dolů do nohou (brnění) a pak do země (uzemnění).

 

Meditace též zasáhla vnímavé kolemjdoucí turisty, neboť nejsou zvyklí vidět jak se dospělí lidé drží za ruce !  (A jsou přitom v klidu zticha). Také bylo zajímavé vnímat silnou potřebu hradní stráže narušovat kruh harmonie, lásky a jednoty. Bylo na nich krásně vidět, jak jim to tam vadí a že nevědí (nevidí), co tam vlastně děláme. A tak v tu chvíli přestávají mít situaci pod kontrolou. Ze silné touhy - potřeby vlastnit a ovládat – narušitelé kruhu (jednoty) to nevydrželi a zasáhli. Bylo to legrační.

 

To už jsme však měli svoji práci hotovou a vše proběhlo bez nesnází.

 

Tímto děkuji Stvořiteli, Vesmírným přátelům a všem zúčastněným za tak nádhernou akci.

 

S láskou Marťa.

 

 

1649. Ochrana proti infekcím po povodních.  (Přijala Martina J.)

   14.9.2002.  13:15-13:30 hodin.

                                                                  Místo: Litoměřicko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím Tě o kontakt s Tebou a s Vesmírnými přáteli.

 

„Ano, Sluníčko, hlásí se ti Orton, Aštar a také Pleja a Semjase.

 

Prosím vás, kamarádi moji milí, jak si mám stále udržet ty krásné vibrace, které jsem cítila např. při meditaci na Hradě po celý den ?  Vím, že se nejdříve před spojením mám dostat do meditativní zklidněné hladiny mysli, pak komunikuji, poděkuji a když vystoupím je to zase jako obvykle. Jak mohu udržet svoji mysl v klidu bez emocí, když se „něco nepříjemného“ děje ?

 

„Vše je otázkou času a vývoje schopností. Je lépe postupovat cíleně (dílčí úkoly) ve svém vlastním tempu. Jednotlivé děje, které třeba neproběhly tak, jak by jsi si přála – vymeditovat – ráno a večer. Negativní zkušenost nahradit novou – pozitivní. Vše se tak opakuje až do úplného pochopení – procítění.

 

A pokud už se stane, že tě něco neočekávaného třeba rozruší, je nejlépe v tomto stavu nedělat nic (nepokračovat), tzn. na to ani nemyslet. Nejlepší je zaměstnat svoji mysl a ruce jinou přechodnou činností, na kterou je třeba se soustředit. Tím se převede naše mysl z nízkovibračního stavu do středněvibračního. K tomu si můžeš pustit pěknou meditační hudbu (nebo krásné písně o Ježíšovi) a ladit se zpět do vyšší úrovně vědomí. Takto lze překonávat stavy při poklesu vibrací.

 

Doporučujeme (i všeobecně) řešit obtížnější situace nejdříve jednu hodinu po zklidnění myšlenek. Takto vám všem ubude spousta nepříjemností. Stačí jen chtít a hlídat si své myšlenky a neustále je mít pod kontrolou.

 

Je lépe ovládat své myšlenky z nitra, než aby ovládal z vnějšku někdo vás !

 

 Moc vám, milí přátelé, děkuji za vaši laskavou pomoc. S díky Marťa.

 

 

1650. Úsměv a láska.               (Přijala Hana H. a Broňa D.)   19.-22.9.2002.   Od 12:00 hodin.

                                                                  Místo: Švýcarsko, Opava.

 

 

„Úsměv a lásku,

která byla dána v sázku

světu posílám.

 

Láska je květ květů,

bez ní by byl konec světů.

 

Proto si važte lásky té.

 

Je to Bohem určené,

líbám lásky lásek.

 

Láska musí vyhrát,

je to ze světlých zahrad.

 

Láska je nejbohatší květ,

který musí probudit tento svět.

 

Láska je poklad z nebes,

a my, bytosti lidské,

se na to potřebujeme vzpomenout.

 

Láska bydlí v každém z nás,

dej jí možnost,

ať ji poznáš.

 

Bůh je láska, co u nás kvete,

když se jí otevřete.

 

Začni hned, neodkládej na zítra,

ať přijde ta velká změna.

 

Bůh všem lidem lásku posílá

a prosí:

„Buď má ozvěna“.

 

Lásku všem do vínku dal,

proto se Bohem moudrosti stal.

 

Lásko, mám pro tebe moc !

Jen přejdi na druhý most.

 

Ten most v srdci najdi

a v srdci přejdi.

 

Srdce pokladnice nebe jest,

povede tě do nebes.

 

Nebesa nad vámi lásku mají,

přejdi tam a buď lásce odevzdán.

 

Dobré ráno vám.“

 

 

Příjemci nevěděli, že přijímali části, které dávají tuto báseň a ani se dosud neznají.

 

Dne 19.9.2002 byla odeslána jako 2 SMS zprávy celkem 200 lidem.

 

 

1651. Přicházejí Andělé.

 

 

Přicházejí Andělé se srdcem na dlani,

aby všem rozdali, svou Lásku a Naději.

 

Přicházejí poslové z Nebe,

aby rozdali sami sebe

a na svých křídlech oblétli svět,

a potom se ve slávě Boží vrátili zpět

do Světla svého Domova

se zástupem Pokorných a hledajících duší.

 

 

 

1652.  My již nehledáme (334).     (Zpracoval Ivo A. Benda)   20.9. 2002.  19:44-19:47 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

Odpověď panu J. Maškovi – redaktoru www.osud.cz .

 

VÁŠ WEB MÁ PRO MNOHO LIDÍ NEZASTUPITELNOU ROLI - VŽDY MYŠLENO I V PILOTNÍM PROVEDENÍ - TEDY VZOR PRO DALŠÍ.


PSAL JSEM 2X, ŽE NÁŠ
www.vesmirni-lide.cz NENÍ ROZCESTNÍK - TEDY JINÝ DRUH ZPRACOVÁNÍ INFO.


VŠECHNY MATERIÁLY NA NĚM SOUVISÍ S NAŠÍM TÉMATEM A PŘÍMO JEJ PROKAZUJÍ. NENÍ NA NĚM NIC, CO BY NESOUVISELO.


NAŠE ADRESY NA KAŽDÉM MATERIÁLU JSOU PRÁVĚ Z TOHO DŮVODU A TAKÉ TOHO, ŽE JEN A POUZE TAM LZE TENTO MATERIÁL NALÉZT, TEDY BEZ BĚHÁNÍ PO OBCHODECH
(KDY SE Z LIDÍ DĚLAJÍ BLBCE). OBCHODY TOTIŽ SE CHOVAJÍ JAKO REKREANTI - NECHÁVAJÍ SE VOZIT 2. STRANOU - A PODLE TOHO TO TAK VYPADÁ. NAŠE TEXTY SI LZE POŘÍDIT TEDY JINAK A EFEKTIVNĚJI - VĚTŠINU Z NICH STEJNĚ V OBCHODECH NENAJDETE, A NOVÉ ZJEVENÍ NIKDE (ANI U PÍ BEDNÁŘOVÉ, I KDYŽ JSEM JÍ XERO NABÍZEL).

 

MY JIŽ NEHLEDÁME, ALE BUDUJEME NOVOU SPOLEČNOST S VESMÍRNÝMI LIDMI - DÁVNO TO UŽ ZAČALO. MÁME PERMANENTNÍ 90 % KOMUNIKACI, MENTÁLNÍ A FYZICKÉ NÁVŠTĚVY A TO SE DÁLE ROZŠIŘUJE PŘES ZLOST DRUHÉ STRANY. NAŠE PRÁCE V TOMTO PEKELNÉM PROSTŘEDÍ SIL TEMNA NEBUDE A NEMŮŽE BÝT NIKDY POZITIVNĚ OHODNOCENA - MYŠLENO NĚJAKÝMI ORGANIZACEMI ČI MÉDII. TO NENÍ MOŽNÉ, NEBOŤ VŠECHNY JSOU OVLÁDÁNY JAKO LOUTKY NA 95 % SILAMI TEMNA. TO JE CELÁ VĚDA. TAKŽE JEJICH VÝROKY MŮŽETE BRÁT JEN JAKO VÝKŘIKY LOUTEK, STEJNÝCH, JAKÉ SE PRODÁVAJÍ NA KARLOVĚ ULICI V TAK HOJNÉM POČU (NE NÁHODOU - DUCHOVNÍ SOUVZTAŽNOSTKRÁLOVSTVÍ LOUTEK).

 

 

1653.  Znamení vídána na nebi (335).   (Zpracoval Ivo A. Benda)

20.9. 2002.  19:44-19:47 hodin.

                                                                        Místo: Česká Lípa.

 

„A když se čas naplní, Znamení budou vídána na Nebi.....“ ke snímku Slunce družice SOHO.

 

http://aoreport.com 

 

Něco také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz OČISTA A PŘEVIBROVÁNÍ SLUNCE – v barevných obrázcích na konci.

 

 

1654. Dr. Ing. Daniel Fry a dědicové Atlantidy. (Předal: Daniel Fry)                        1950-54.

                                                                        Místo: Kalifornie, USA.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“ – pravdivost 75 %, „I. kapitola: USA, 1950-1953 PRVNÍ KONTAKT: PRŮKOPNÍCI“, podkapitola (11) „Dr. Ing. Daniel Fry a dědicové Atlantidy“, str. 42 - 44, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Dr. Ing. Daniel Fry a dědicové Atlantidy

 

Dr. Daniel Fry je vynikající vědec a elektronický inženýr. Jako viceprezident „Crescent Engineering Company” v Kalifornii a vedoucí výzkumného oddělení zkonstruoval několik přístrojů pro řídící systém nosné rakety Atlas. Předtím pracoval Dr. Fry v Aerojetu General Corporation, kde byl pověřen instalací přístrojů pro řídící a kontrolní systémy létajících těles na raketové střelnici ve White Sands v Novém Mexiku.

 

Během svého působení ve White Sands se Dr. Daniel Fry poprvé setkal s mimozemšťany. Došlo k tomu 4. července 1950. Fry chtěl vlastně tento den, který je americkým svátkem Dnem nezávislosti, jet spolu se svými kolegy do blízkého Las Cruces, aby se tam podíval na ohňostroj plánovaný na tento večer a aby samozřejmě také oslavil svátek. Jelikož však zmeškal poslední autobus do Las Cruces, měl trochu času na to, aby si zašel do pouště a obdivoval jasnou noční oblohu. Po určité době obdivného sledování oblohy se Fryovi zdálo, jakoby jedna hvězda za druhou zhasínala, až si povšiml, že hvězdy stále více zakrývá jakési pomalu klesající tmavé letící těleso.

 

Nakonec přistál oválný předmět o průměru asi 9 metrů ve vzdálenosti pouhých 20 metrů od Frye. Ten s údivem sledoval tento důkaz nepochybně rozvinutější techniky, když se ozval jakýsi hlas. Po delší diskusi o poháněcím mechanismu této lodi jej hlas pozval dále na krátkou cestu v této lodi. Ukázalo se, že loď je bez posádky a že je řízena z mateřské lodi nacházející se ve větší výšce. Na palubě nikdo nebyl; hlas přicházel rádiem z mateřské lodi. Za 30 minut, tj. rychlostí 13 000 kilometrů za hodinu, přeletěl Fry v tomto UFO do New Yorku a zpět. Udiven tímto technickým výkonem zeptal se svého „partnera“, mimozemšťana jménem A-Lan, na způsob pohonu této vesmírné lodi:

 

„Kotouč lodi má dva póly,“ vysvětlil mu A-Lan, „přičemž mezi oběma póly dochází ke spádu potenciálu. Materiál obou těchto pólů disponuje volnými elektrony v množství, které přesahuje vše, co si vůbec dokážeš představit. Regulační mechanismus řídí protékání těchto elektronů přes oba energetické prstence, které vidíš nahoře a dole v lodi. Znáš zákony elektrodynamiky natolik dobře, abys věděl, že pohybující se elektron vytváří magnetické pole. Obrovský tok elektronů procházejících energetickými prstenci vytváří tedy mimořádně silné magnetické pole. (...) Každá změna magnetického pole způsobí vznik elektrického pole, které je v každém daném okamžiku uspořádáno v amplitudě shodně, v polaritě obráceně a kolmo k magnetickému poli. Když vstupují obě pole do protikladné rezonance, je vzniklá energie největší. Účinek výsledného pole je identický s účinkem gravitačního pole. Jestliže se působiště výsledného pole shoduje s těžištěm lodi, vzniká jako jediný účinek určité zvýšení setrvačnosti nebo hmotnosti lodi. Jestliže však toto působiště není totožné s těžištěm lodi, pak se pohyb lodě začíná zrychlovat ve směru k tomuto působišti. Protože tento systém, který vytváří pole, je součástí lodi, pohybuje se samozřejmě spolu s ní a neustále vytváří výsledné pole, jehož střed leží krátce před těžištěm lodi, čímž se tato loď urychluje tak dlouho, dokud toto pole existuje.“

 

A-Lan ještě Dr. Fryovi sdělil, že „jeho lid pochází původně ze Země, avšak již několik generací žije na palubě obrovské vesmírné lodi „nezávisle na jakékoliv planetě“. Před několika desítkami tisíc let žili někteří naši předkové na vaší planetě, kterou nazýváte „Země“. Tenkrát tam v jednom oceánu, který dnes nazýváte „Pacifik“, existoval malý kontinent. Některé vaše staré legendy označují tuto zaniklou zemi jako „zatopený kontinent MU nebo Lemurie”. Na tomto kontinentu vytvořili naši praotcové velikou říši, v níž došlo k intenzívnímu rozvoji věd. Ve stejné době existovala jiná rychle se rozvíjející civilizace na jiném kontinentu v moři, které dnes nazýváte „Jižním Atlantikem“. Ve vašich pověstech se tento kontinent nazývá „Atlantidou“.

 

Mezi oběma kulturami panovala velká rivalita v oblasti vědeckého pokroku. Zpočátku vše probíhalo pokojně, avšak časem dostalo toto soupeření velmi vyostřenou podobu, neboť každé plemeno se před druhým honosilo svými úspěchy.

 

Během několika staletí překonali úroveň vývoje, kterou vy dosahujete v dnešní době. Nespokojili se s tím, že uvolňovali energii atomu, jak to nyní provádějí vaši fyzikové. Naučili se vytvářet rotaci celých seskupení na energetické ose. (...) V důsledku neustále vzrůstajícího zostřování vztahů obou civilizací a v důsledku neustálého pokroku ve vývoji ničivých zbraní se nakonec obě civilizace nevyhnutelně navzájem zničily.“

 

Při dalším kontaktu s Dr. Fryem, k němuž došlo 28. dubna 1954, dodal A-Lan, že „těch několik málo lidí, kteří přežili tuto prehistorickou jadernou katastrofu, uprchlo na Mars, kde si vytvořili své základny a vybudovali velké vesmírné lodě, na nichž pak mohli nadále žít nezávisle na planetách. U nás jsou proto, protože vidí, že my opět stojíme před nebezpečím vzájemného zničení. „... Chtěli bychom vám ukázat správnou cestu a pomoci vám správně pochopit moudrost lásky a spolupráce... To, zda vaše děti ještě budou mít nějakou budoucnost či nikoliv, závisí do značné míry na úspěchu či neúspěchu vašeho vlastního úsilí.“

 

Podle A-Lana „spočívá příčina současné situace v tom, že nepoměrně rychlejší pokrok v oblasti vědy a přírodních věd NENÍ provázen nezbytným paralelním rozvojem věd duchovních. Vaše dnešní materiální věda je jako obrovská masivní a rozšiřující se stavba. Tato stavba roste se stále větší rychlostí, avšak opírá se přitom pouze o (menší) duchovní a společenský fundament, který se rozšiřuje mnohem pomaleji. (...)

 

Pokud nebudou brzy nalezeny prostředky a cesty k podnícení a na podporu rozvoje duchovních a společenských věd na vaší Zemi, přijde nevyhnutelně doba, kdy vaše preferování materiální vědy před vědami ducha přivede vaši civilizaci ke zhroucení. (...) K takovému zhroucení již jednou na vaší planetě došlo a vaše civilizace nyní dosáhla stádia, kdy se jeho opakování stává pravděpodobným.

 

Vaše plemeno nyní žije trvale v nebezpečí totálního zničení silami, které samo vyvolalo. Jak ale může být nějaká civilizace ohrožena něčím, co sama vytvořila ?  Je to velmi jednoduché - nepokročila v oblasti duchovních a společenských věd dostatečně daleko, aby se mohla rozhodnout, k jakým účelům má být jejích plodů využito. (...)

 

... existuje nezměnitelný kosmický zákon, který ponechává svobodu volby příslušné civilizaci. Vaše civilizace a vaše kultura není v žádném případě předem odsouzena k vyhlazení. Může se dále rozvíjet, až překoná jednou provždy toto nebezpečí - jak vidíš, volba je ve vašich rukou.

 

Ve vašich filosofických knihách se uvádí, že člověk má milovat své bližní a odpouštět svým nepřátelům. V našich knihách se však praví, že když člověk svého bližního - a také on jeho - chápe, nestanou se oba nikdy nepřáteli. Avšak vytvářet porozumění pro své bližní vyžaduje schopnost dokázat se vcítit do jeho postavení a vidět věci tak, jak on je vidí. Mezi „věděním“ a „porozuměním“ totiž existuje velký rozdíl. Vědění vzniká v hlavě, porozumění však přichází ze srdce. Životně důležitá nutnost pro všechny národy vašeho světa spočívá zcela jednoduše v POROZUMĚNÍ...

 

Kdyby pouze 10 % těchto částek věnovaných ve světě na zbrojení a s tím spojeného úsilí bylo použito na pomoc lidem, aby se vzájemně chápali, byla by nemoc uchopena v samotném zárodku a během několika málo let vyléčena. Jakmile se průmysl vašich zemí zbaví nutnosti věnovat čas a energii na výrobu válečného materiálu, budete moci zvýšit životní úroveň všech lidí na Zemi natolik, že zmizí veškerá bída. S odstraněním nouze zmizí zároveň i strach a vaše civilizace zajisté překoná onen kritický bod ve svém vývoji. Vaše největší éra, „zlatý věk“, se nachází přímo před vámi. Jediné co potřebujete, je projít správnou bránou.“

 

Dr. Fry, který z profesionálních důvodů dosud mlčel o svém „zážitku z White Sands“, byl při tomto setkání dotázán ze strany A-Lana, zda „bude nadále skrývat své světlo“. Nakonec Fry sebral odvahu na to, aby svoji zprávu zveřejnil. Na podporu cílů formulovaných A-Lanem založil světové sdružení „Understanding Inc.“ (registrovaná společnost „Porozumění“). Jako důkaz svých setkání obdržel kruhový kotouč o průměru 8 cm, který se podle různých analýz ve vědeckých ústavech skládá ze zvláštního, výrazně mnohostranného a neobvyklého spojení různých prvků.

 

 

1655.  Trestná planeta Země.               (Předal: Mel Noel)                                          1953-4.

                                                                        Místo: USA.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „III. kapitola: USA, 1954-1966 - CIVILNÍ KONTAKTY: TŘETÍ FÁZE“, podkapitola (19) „Trestná planeta Země“, str. 68 - 69, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Mel Noel

 

Bývalý poručík vojenského letectva USA Mel Noel byl povinen po dobu deseti let po svém propuštění z letectva zachovávat mlčení, avšak potom začal mluvit o svém fantastickém dobrodružství, k němuž došlo v letech 1953 a 1954. Právě skončila korejská válka a poručík Noel byl přidělen ke zvláštní letce skládající se ze čtyř stíhaček typu F 86 A Sabre. Úkolem této formace bylo zjišťovat neznámé létající předměty, pozorovat je a fotografovat. Pro tento účel byly z jejich letadel vymontovány kanony a byly nahrazeny tzv. „dělovými kamerami“, zčásti vybavenými infračervenými filmy.

 

Když poručík Noel a jeho kamarádi dostali instrukce pro toto nasazení, bylo jim sděleno, že toto vše je záležitostí národní bezpečnosti a podléhá nejpřísnějšímu utajení. „Ať se stane cokoliv, nemluvte o tom ani mezi sebou navzájem“, sdělil jim nadřízený důstojník, „vypracujte svoji zprávu a pusťte vše z hlavy.“ Ukázali jim pak stovky fotografií a několik tuctů filmů, zčásti i takových, které byly zabaveny civilistům. Potom byli přiděleni jednomu plukovníkovi, který sem byl kvůli této záležitosti převelen z Washingtonu. Mladí piloti nebyli svým zařazením nijak zvlášť vzrušeni. Byli příliš silně ovlivněni propagandou Pentagonu, podle níž se v případě UFO jednalo pouze o smyslové klamy a omyly. Domnívali se, že mají stíhat pouze takováto „UFO“, pokud vůbec k nějakému takovému nasazení dojde.

 

Avšak brzy nato letěl NoeI a jeho kamarádi provést svůj první úkol nad Skalistými horami ve výšce asi 12 000 metrů rychlostí téměř 1 300 kilometrů za hodinu. Jeden z pilotů hlásil: „Bogies, devět hodin, naše výška“. „Bogey” byl výraz ze žargonu vojenského letectva a znamenal „cizí letící předmět“; „devět hodin“ pak označovalo úhel. Bylo to celkem 16 objektů, které letěly ve formaci typu V. Obklopoval je jakýsi druh „aury“, kterou Noel přirovnal k záření neonové reklamy v mlze. UFO porušila formaci a vytvořila čtyři skupiny. Předvedla manévr, který vzal pilotům dech. Náhle se zastavila z rychlosti, kterou Noel odhadoval asi na 5 000 kilometrů za hodinu, a stejným způsobem pak zrychlila. Při zrychlení se měnila barva jejich „aury“. Setkání trvalo asi 8 minut, pak se piloti vrátili zpět do svého hnízda. Při přistání byli znovu upozorněni na předpisy o utajení. Museli vyplnit své formuláře a mlčet. Nikdy se nedověděli, zda se jejich filmové snímky podařily; kazety byly vyjmuty z kamer a odneseny. Při příštím nasazení letěly objekty rytmicky kmitavě nahoru a dolů a zdálo se, že jsou mimo veškeré fyzikální zákony. Při třetím nasazení byl Noel a jeho kamarádi vyzvání, aby změnili frekvenci svých radiostanic. Na udané nové frekvenci hovořil hlas, který jim byl neznámý, a odpovídal na otázky jasnou a výraznou, avšak velmi pomalou řečí.

 

Po přistání jim sdělil plukovník, že to byl on, kdo kladl ony otázky. Jednotlivé otázky však přitom nevyslovoval nahlas, pouze si je myslel. Mimozemšťané sdělili, že

 

„věří na „všemocnou sílu Vesmíru“. Jejich posádka se skládá z individuí z oněch planet, které jsou vám známy jako Venuše, Jupiter, Merkur, Mars a Saturn.“

 

Piloti zůstali jako ohromeni tím, co slyšeli ze svých vlastních radiových přístrojů. Jejich obraz světa se zhroutil, a proto požádali o propuštění ze služby. Příštího dne byli uvolněni ze svého zvláštního poslání a přeloženi do normální služby. NoeI a jeho kamarádi se ještě zeptali: „Jak může člověk žít s takovýmto zážitkem ?“ „Člověk posuzuje své vlastní myšlení a způsob myšlení na tomto světě, a ptá se sám sebe, jak se toto slučuje s jeho životem, s jeho navyklým způsobem života ?“

 

O dva měsíce později zavolal Noela plukovník, který s ním chtěl hovořit. Když vstoupil do jeho kanceláře, byli přítomni rovněž jeho kamarádi. „Musím vám sdělit, co se stalo dále“, prohlásil plukovník. „Musím si o tom s někým promluvit a vím, že vám mohu důvěřovat.“ Komunikace přes palubní radiopřístroje nebyla údajně jeho první spojení s posádkou UFO, avšak bylo to poprvé, kdy jí slyšeli i jiní. Při jednom letu k letecké základně Luke u Phoenixu hovořil po přistání poprvé s příslušníky posádky jedné takové lodi. Ti jej pozvali na palubu jednoho „létajícího talíře“. 18 km od Phoenixu přistála vesmírná loď v odlehlém údolí a stála na třídílném teleskopickém podvozku. Loď měla průměr 45 metrů. Jeden z mimozemšťanů předal plukovníkovi malý kovový kotouč. Měl jej držet v dlaních před svým žaludkem, aby neutrpěl újmu při procházení silového pole okolo vesmírné lodi.

 

Na palubě UFO byl plukovník představen jednomu „Mistrovi“. Plukovník se začal ptát na to, proč zde vlastně jsou a jakou budoucnost lze očekávat. Mistr prohlásil, že

 

„se cítí odpovědni za život na této planetě. Země je svého druhu průchozí tábor, jakési zkušební místo, a především se zde inkarnují "problémové děti". Začne Nový věk. Jeho vliv již započal, avšak svého vrcholu dosáhne teprve kolem roku 2 000. Jako přípravu na to lze očekávat četné geografické změny a také náboženské a politické revoluce. Politické vedení bude tomuto dění bezmocně bránit a nakonec bude kapitulovat. Mistr zdůraznil, že tato civilizace má ještě jednou možnost se sama zachránit. Obyvatelé Země však musí překonat materialismus. Vytvářejí vibrace převážně negativního druhu, které narušují celý vesmír.

 

Lidé dostali jakousi licenci na to, aby si sami vládli. Mohou volně používat půdu, vodu a vzduch, aniž by museli platit nějakou "daň". Ledaže se jedná o daň, která souvisí s univerzálním zákonem příčiny a následku - o karmu. Plukovník: "Reinkarnace je stejně jednoduchá jako obecná škola. Chodíte do první třídy, abyste se něco naučili, a koncem roku jdete ke zkouškám. Potom jsou zde tři možnosti:

 

1) Zkoušku splníte a postupujete do další třídy, kde se pak učíte následující lekce.

 

2) Propadnete a musíte třídu opakovat.

 

3) Ulejváte se během roku a před zkouškou utečete. V tomto případě musíte ve škole zůstat navždy. Problémové děti se nakonec dostanou do zvláštní školy, a právě tuto funkci plní Země. Jedinou možností, jak se z tohoto stádia dostat, je kolektivní snaha o obrat. Děti jsou vaší jedinou nadějí. Avšak když u vás dosáhnou věku čtyř let, pak jsou již natolik ovlivnění předsudky, nedůvěrou, nenávistí a egoismem, že jim přehradíte cestu. My začínáme s výchovou dětí, když dosáhnou věku tří let. Když je jim patnáct, ovládají již telepatii.“

 

Na závěr svého výkladu řekl plukovník třem pilotům:

 

„Tak to by bylo. Můžete si s tím dělat, co chcete, přijmout to, nebo se nad tím usmát.“

 

V roce 1957 odešel Noel z vojenského letectva a odstěhoval se do Connecticutu. O dva roky později dostal od plukovníka telegram, který se s ním chtěl setkat na letišti White Plains. „Podařilo se mi to !“ přivítal Noela, „jdu s vámi !“ Během příštích 30 dnů se „to“ mělo stát. Plukovník a Noel se dohodli, že si budou od nynějška každý den navzájem telefonovat. 27. dne se dověděl v jeho služebně, že je plukovník nasazen nad Atlantikem. Už nikdy se nevrátil. On i jeho letadlo byli hlášeni jako nezvěstní.

 

 

1656.  Aštarovo poselství lidem.            (Přijal: Carl Anderson)                                 25.2.1957.

                                                                        Místo: Kalifornie, USA.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „III. kapitola: USA, 1954-1966 - CIVILNÍ KONTAKTY: TŘETÍ FÁZE“, podkapitola (20) „Kumarovo poselství lidstvu“, str. 70, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

„Velmi brzy budou na Zemi svrženy negativní síly, které zde působily v uplynulých 7 000 letech. Odraz těchto zlých sil zasáhne každý centimetr této planety, kterou nazýváte Zemí, avšak kterou ostatní bytosti Vesmíru nazývají Shan. Tyto síly s sebou nesou obrovské zpustošení. Musím vám to říci: třetina obyvatel Země při tom zahyne. Doba setby skončila, nyní přichází sklizeň. Z oceánu vystoupí nové pevniny. Země se bude zmítat v porodních bolestech Nového věku a bude vířit, až si budou oba póly navzájem měnit svou polohu. Vaše planeta se vydá na novou cestu s novými vibracemi trvalého míru a štěstí. Bude to stejné očištění jako před tisíciletími. Pověsti o potopených kontinentech jsou pravdivé.

 

Těsně před příchodem tohoto kataklyzmatu budou zachráněny tisíce lidí. Budou levitováni, resp. vytaženi naším paprskem a dopraveni na paluby našich kosmických lodí, kterým říkáte "létající talíře". Musíte se však na to připravit. Pouze ti, kdo žijí spravedlivým způsobem dle svého Stvořitele, budou moci být přijati. Rozhodující bude čistota úmyslů !

 

Vaše pozitivní vyzařování je zaznamenáváno a nachází se v našich archivech. Abyste se připravili na přijetí, musí vaše pozitivní vibrace zbavit vaše tělo negativních myšlenek a přání. Je na vás, jak se rozhodnete. Ale také mnoho lidí nebude evakuováno, a přesto zůstane ušetřeno. Při vypuknutí nastávající pohromy budou existovat oblasti relativního bezpečí. Ty budou chráněny vaším vlastním silovým polem. ... Nebudou existovat žádní `výše postavení'. Všichni si budou rovni. I když jste nyní odkázáni na naše sdělení, budete pak moci hovořit s těmi, kteří jsou ve vesmírných lodích. Budete také moci volně komunikovat s vašimi pozemskými rodinami a se všemi, kteří spolu s vámi chtějí vybudovat nový svět. (...)

 

Mnozí z vás vlastně žili správně, a přesto se jejich pozitivní vibrace snižuje v důsledku zneužívání jejich fyzického těla pitím alkoholu, kouřením a pojídáním masa. To má za následek oslabení pozitivních vibrací, které unikají ze silového pole těla. Proto je nyní důležité jíst čerstvé ovoce, zeleninu atd., abyste očistili své silové pole a svou auru. Neodkládejte to, času je málo.

 

Miliony vesmírných bytostí čekají na to, aby vám, svým pozemským bratrům a sestrám, poskytly okamžitou pomoc. Dříve než začne na vaší planetě Zemi tento přelom, spojíme se s vámi mnoha cestami. Každý provozuschopný rozhlasový a televizní přístroj bude použit. Kdo bude na cestách a bude vybrán k přijetí, dostane pokyny cestou myšlenkových proudů.“

 

Více než rok po obdržení tohoto poselství došlo k prvnímu fyzickému setkání Andersona s mimozemšťany. Bylo to 27. června 1958. Anderson procházel sám parkem poblíž svého domu, když tu náhle jakoby z ničeho nic se vedle něj objevil nějaký muž. Uvedl, že přichází z Marsu a že je jedním z mnoha mimozemšťanů, kteří žijí mezi námi a přijali pozemské zvyklosti, aby byli méně nápadní. Řekl, že

 

mnoho těchto mimozemšťanů je na Zemi inkarnováno do lidského těla, jiní že přistáli ve vesmírných lodích a žijí a pracují mezi lidmi. Všichni jsou zde z jednoho zcela určitého důvodu: Aby zachránili lidský rod před naprostým zánikem.“

 

Muž uvedl, že se jeho vesmírná loď nachází v blízkosti a že se nemůže dlouho zdržovat. Požádal Andersona, aby byl příští středu připraven na přijetí důležitého poselství. Potom učinil nenadálý pohyb a zmizel stejně náhle, jako se objevil. Zmatený Anderson ucítil ve vzduchu zápach ozónu. Nevěděl, že rovněž Howvard Menger podobným způsobem vyfotografoval jednu planeťanku krátce předtím, než stejným způsobem zmizela.

 

 

1657.  Další Aštarovo poselství lidem.    (Přijal: Carl Anderson)                             Březen 1957.

                                                                        Místo: Kalifornie, USA.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „III. kapitola: USA, 1954-1966 - CIVILNÍ KONTAKTY: TŘETÍ FÁZE“, podkapitola (20) „Kumarovo poselství lidstvu“, str. 70 - 71, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

(Pokračování z předchozího textu.)

 

Anderson skutečně příští středu obdržel telepatickou cestou následující poselství, které si zapsal:

 

„Velcí vědci z naší planety byli vybráni, aby se u vás inkarnovali jako nově narozené děti. Spatřili jste již mnoho vesmírných lodí a pozorovali jste jejich přistání. Došlo ke kontaktům na mnoha odlehlých místech vaší Země a ve všech zemích. Vaši velcí vůdci byli vyhledáni a varováni před strašným zpustošením vaší planety, jestliže nezměníte své konání.

 

Je velice politováníhodné, že naše návrhy byly ve většině případů odmítnuty a mnoho předsedů vašich vlád popřelo náš pobyt mezi vámi. To je vám všem dobře známo. Proto musíme navazovat kontakty na soukromé úrovni s těmi, které jsme si vybrali, aby šířili pravdu mezi vámi lidmi. (...) Naše kontakty s vašimi vůdci se uskutečnily ve snaze probudit na vaší planetě bratrskou lásku a odstranit smrtelné nebezpečí zneužití atomové energie. Žádné planetě naší Sluneční soustavy není dovoleno jí používat. Nedostatek pochopení a spolupráce ze strany vašich vůdců je nanejvýš politováníhodný a znepokojuje nás. Je proti našemu univerzálnímu zákonu, abychom používali jakýmkoliv způsobem násilí. Můžeme se pouze pokusit ukázat vám cestu, avšak rozhodnutí leží na vás.

 

Byli jsme nuceni přihlížet strašnému ničení, k němuž došlo na vaší planetě v důsledku použití atomových zbraní. Museli jsme různými způsoby zasáhnout, abychom zabránili většímu zpustošení vaší Země, krásné planety Shan. Nepoužíváme žádné násilí, ale vzhledem k vyvoleným jsme považovali za nutné vyslat naše prostředky do atmosféry vaší planety, aby nasály a tím též zneškodnily větší část smrtící radioaktivity uvolněné vašimi takzvanými vědci. Kdybychom to nebyli učinili, bylo by přišlo ještě mnoho milionů lidí o život a vaše potrava i voda by byly jednou provždy otráveny. Naše „odmořovače” jsou ony „zelené ohnivé koule“, které byly pozorovány na mnoha místech vašeho světa.

 

Radili jsme vám a důrazně jsme vám to řekli, ale nemůžeme vás nutit. Můžeme pouze stát připraveni a čekat, jak se budou věci dále vyvíjet. Vaše Svaté písmo praví: Nevíme dne ani hodiny. Jsme připraveni s našimi více než pěti miliony lodí všeho druhu a velikosti. Jsme kdykoliv připraveni k masovému přistání, kdykoliv by bylo třeba odvézt vyvolené pryč, aby byli našimi hosty, dokud nebude vaše planeta Shan plně očištěna a nestane se opět obyvatelnou. Teprve tehdy váš Mistr vytvoří Své království na Zemi, kde budete žít v míru a lásce; neboť tehdy bude zlo spoutáno do řetězů. Nebojte se proto, když se budeme ve velkých množstvích blížit k vaší Zemi. Je úkolem těch, kteří dosud neobdrželi žádný úkol, aby šířili zprávu o našem příchodu, neboť vaše vlády odmítly spolupráci.

 

To, JAK se lidstvo postaví k našemu příchodu, bude mít velký význam pro úspěšnou realizaci evakuace vaší planety. Bohužel, srdce mnoha lidí selžou.

 

Až se k vám budeme blížit, bude jen málo času a bude vládnout velmi velký zmatek. Chovejte se proto přesně podle instrukcí, nevracejte se zpět, abyste si s sebou odnesli materiální hodnoty. Budete zabezpečeni vším potřebným. Pozorujeme a čekáme.

 

A nyní, bratři a sestry na planetě Shan, dříve než ukončíme naše poselství, přejeme si, abyste vyjádřili naši lásku a naše hluboké díky těm, kdo se zasadili o skutečné osvícení.

 

Naše snahy vycházejí z opravdové vůle pomoci, a proto také bylo navázáno tolik různých kontaktů. Neboť všechno má svůj účel v poslední konečné analýze. Vy všichni narazíte na mnohý odpor, ale vždy jej překonáte.

 

„Projekt kosmického prostoru“ splní svůj účel, pro nějž je určen. Buďte si tím jisti !

 

AŠTAR

 

velitel 10 milionů vesmírných lodí

kosmické stanice Share.“

 

 

1658.  Varování před atomovou energií.   (Předal: Reinhold O. Schmidt)                    1957-60.

                                                                        Místo: Nebraska, USA; Egypt.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „III. kapitola: USA, 1954-1966 - CIVILNÍ KONTAKTY: TŘETÍ FÁZE“, podkapitola (21) „Varování před atomovou energií“, str. 73 - 74, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Varování před atomovou energií

 

 

Reinhold O. Schmidt

 

Kearney v americkém státě Nebraska leží přesně uprostřed Spojených států, stejně vzdálené od Bostonu i od San Franciska. Sem přijel onoho 5. listopadu 1957 kalifornský obchodník s obilím Reinhold O. Schmidt, Američan německého původu, za svou prací a brzy odpoledne navštívil jedno pole s obilím. Na zpáteční cestě zpozoroval Schmidt podivné světlo. Rozhodl se, že tam zajede a podívá se, co se děje. Jeho vůz se potom zastavil a Schmidt musel dále pokračovat v cestě pěšky. Na zemi stál velký, stříbrně zbarvený předmět z kovu, který vypadal jako naleštěná ocel. Zatímco si Schmidt ještě zbožně v údivu prohlížel tajemnou loď, vystřelil z ní svazek paprsků a Schmidt nebyl schopen pohybu. Z objektu vystoupili dva muži a dopravili jej do nitra lodi. Tam Schmidt spatřil čtyři muže a dvě ženy ve vycházkovém obleku. Všichni byli vysocí asi 1,80 metru a měli tmavou, sluncem dohněda opálenou pokožku. Tři z těchto mužů pracovali na jakési přístrojové desce. Jeden z mimozemšťanů Schmidtovi sdělil, že

 

„družicový program Spojených států nejdříve povede ke dvěma neúspěchům a že teprve třetí družice se vznese, avšak vyšle zpět jen málo údajů.“

 

Bylo to proroctví, které se později potvrdilo. Muž rovněž uvedl, že

 

„jsou odpovědni za ona četná pozorování, k nimž v posledních dnech docházelo v Kearney,“

 

což byla okolnost, o níž se Schmidt dověděl teprve na své zpáteční cestě.

 

„Žij blaze, ještě se s tebou setkáme“,

 

rozloučil se pak se Schmidtem velitel vesmírné lodi. Když opustil loď, začala se pomalu zdvihat do výše, několikrát změnila svoji barvu a pak zmizela vysokou rychlostí na obloze. Schmidt, který předtím nikdy nevěřil na UFO, byl ohromen. Uvažoval o tom, co by měl teď dělat, a rozhodl se čekat. Mimozemšťané hovořili německy a Schmidt se původně domníval, že se jedná o tajnou sovětskou zbraň, kterou pilotují němečtí odborníci. Když pak v televizi slyšel zprávu místní policie o tom, že vláda bude sledovat pozorování UFO a že policejní stanice budou přijímat takováto hlášení; považoval Schmidt za svoji občanskou povinnost oznámit úřadům svůj zážitek. Místní policejní velitel nejdříve uvědomil tisk, zadržel Schmidta bez zatykače na jednu noc a nakonec jej poslal do nejbližší psychiatrické kliniky, kde vyšetřili jeho duševní stav; o tři dny později jej opět propustil.

 

Po svém propuštění se Schmidt setkal s tak velkými sympatiemi ze strany obyvatelstva, že po celé další tři měsíce byl zaneprázdněn stovkami telefonních rozhovorů a nákupem obilí, které mu farmáři nabízeli. 5. února 1958 jel Schmidt po silnici a jeho vůz se opět zastavil. Nad loukou u kraje silnice se vznášela loď. Na jeho otázku mu „návštěvníci“ sdělili, že pocházejí z jiné planety, a sice ze Saturnu, jak se později dověděl. „Pohonnou hmotu“ pro svoji loď - i na to se Schmidt zeptal - získávají „ze Slunce a ze Země“. Při tomto druhém kontaktu jej nalezli prostřednictvím jeho mozkových impulsů a mohou jej takto kdykoliv opět najit.

 

Schmidt se rozhodl o svých zážitcích veřejnost v Kearney informovat přednáškou. Večer v den přednášky, dne 5. března 1958, uspořádaly vesmírné lodě padesátiminutové představení na západní obloze, kterou pozorovaly stovky lidí. Po Schmidtově prvním rozhlasovém vystoupení dosvědčili dva obchodníci, že odpoledne v den, kdy došlo k prvnímu kontaktu, byli na lovu bažantů a slyšeli řadu zvuků, které podle jejich názoru pocházely od vesmírné lodi.

 

V červnu roku 1958, když Schmidt nakupoval obilí ve státě Colorado, se jej zeptali vesmírní bratři, zda by s nimi neletěl v srpnu k severnímu polárnímu kruhu. Schmidt byl nadšen, ale zeptal se, proč to má být právě polární kruh.

 

„Ze studijních důvodů“,

 

zněla odpověď. Cesta se uskutečnila 14. srpna 1958. Schmidtovi ukázali, jak sovětské ponorky prováděly radioaktivní značkování na mořském dně a uskutečňovaly měření pro vybudování základen atomových raket na těchto místech. Saturňané sdělili Schmidtovi, že

 

„tyto arsenály atomových zbraní zvýší riziko atomové války.“

 

Uvedli, že

 

„jsou sice nestranní, pokud jde o oba mocenské bloky, avšak učiní vše pro to, aby zabránili atomové válce. Nebudou nikdy nečinně přihlížet tomu, jak naši planetu ničí atomové bomby.“

 

Diskutovali jsme i o našem problému záření. Vesmírní přátelé nyní používají nový vynález, aby očistili naši atmosféru od záření vyvolaného výbuchy atomových a vodíkových bomb. Pomocí speciálních palubních přístrojů ukázali Schmidtovi následky dosavadních atmosférických změn způsobených výbuchy atomových bomb.

 

„Pokračování pokusů s atomovými bombami by brzy vyvolalo naprostý chaos ve vašem klimatu a vychýlení vaší planety ze své osy. A kdyby k tomu došlo, mělo by to za následek nepředstavitelné zpustošení. Jelikož jste již sami některé z těchto změn zjistili, umíte si představit, co by se brzy odehrávalo na povrchu Země, kdyby nebylo nic podniknuto proti tomuto lidskému šílenství."

 

(Jak prozíravé v roce 1958 !  Pozn. autora). Jejich vlastní loď naproti tomu, jak ukázali Schmidtovi, se může pohybovat rychlostí 60 000 km za hodinu, a jak jej ujistili, dokonce i mnohem rychleji, neboť ji Saturňané pohánějí „volnou energií“.

 

Jak prokázal Karl Veit, fotografovala americká nákladní loď v Arktidě jasný objekt, který se vynořil z moře právě v době, kdy se v této oblasti nacházel Schmidt na "studijní cestě."

 

Při své další „cestě“ 24. ledna 1960 byl Schmidt dopraven na palubu obrovské mateřské lodi, kde spatřil desítky průzkumných lodí podobných té, kterou sem byl dopraven. Tentokrát si povšiml, že Saturňané se navzájem domlouvají telepaticky. Ukázali mu sbírku amerických a sovětských raket, které zachytili ještě předtím, než shořely při návratu do zemské atmosféry. Promítli mu také film, který názorně ukazovat následky atomových výbuchů a s tím spojeného nebezpečí. „Bylo velmi smutné vidět, kolik toho již naše malá Země musela prodělat, a věděl jsem, že toho o mnoho více již nevydrží“, napsal Schmidt později. Potom mu ukázali obrázky toho, jak by v budoucnu mohla Země vypadat - ráj bez znečištěného životního prostředí, neboť vše bude poháněno volnou energií, „automobily“ bez kol, které klouzaly nad terénem ve výši pasu, a všude atmosféra jednoty, pořádku a míru, která na Schmidta hluboce zapůsobila.

 

9. února 1960 dopravili Saturňané Schmidta ve vesmírné lodi do Egypta k Cheopsově pyramidě. Sdělili mu, že

 

„manipulace s kvádry skály o hmotnosti 54 tun byla možná jen díky využití univerzálních zákonů a přírodních sil, které eliminovaly gravitaci.“

 

V pyramidě jej zavedli do podzemního sálu, který tvořila trojúhelníková místnost, kde se nacházela malá vesmírná loď, a také důkazy pozemského působení Krista. Po roce 1998, až začne Nový věk, budou tyto tajné komnaty v pyramidě otevřeny a lidstvo se poprvé seznámí se svědectvím Kristova života a pozná jeho skutečný původ.

 

Na zpáteční cestě letěli nad Sovětským svazem. Vesmírní přátelé mu ukázali obrovské území na Sibiři o šířce několika set kilometrů, kde došlo k atomové havárii. Veškerý život na tomto území vymizel. Mimozemšťané uvedli, že

 

„nemohou připustit, aby vypukla atomová válka, neboť by tím byl nejen veškerý život na Zemi odsouzen k zániku, ale byly by postiženy i sousední planety. Kosmický zákon svobodné vůle jim zakazuje jakýkoliv zásah do vývoje některého jiného světa, avšak toto je výjimečný případ, neboť atomová válka na Zemi by ohrozila celou Sluneční soustavu.“

 

Atomová havárie na Sibiři, kterou Schmidt popsal v roce 1960, je skutečností. V roce 1979, tj. 0 19 let později, vyšla v nakladatelství Hoffmann & Campe knížka „Zpráva a analýza týkající se dosud utajované atomové katastrofy v SSSR“. Jejím autorem je sovětský jaderný fyzik Medveděv, který byl v roce 1973 zbaven občanství. Podle Medveděva došlo k této katastrofě roku 1959 v jihozápadní Sibiři v oblasti Kyštymuk, kde byl tekutý jaderný odpad uložen do vrtných jam, aniž by bylo vzato v úvahu, že v důsledku tání sněhu se může odděleně skladovaný nukleární odpad splavit dohromady. Pod povrchem Země tak došlo k zahřívání. Tlak páry vyhodil jako při sopečné explozi zemskou hmotu nacházející se nad radioaktivním odpadem do vzduchu a vypustil radiační částice na povrch, což mělo zničující důsledky pro lidi, zvířata i rostliny. Teprve v roce 1988, v rámci glasnosti a po černobylské katastrofě, byla atomová katastrofa na Sibiři oficiálně potvrzena. Jak uvedl ředitel výzkumu Karl Maier v “UFO-Nachrichten”, č. 281 /82, v červenci 1983, poukázal Schmidt ve své přednášce na wiesbadenské konferenci o UFO v roce 1960, na obrovské oblasti roztátého sněhu, které pozoroval z vesmírné lodi. Tuto konferenci zorganizovali němečtí ufologové Karl a Anny Veitovi. Dnes víme, že Schmidt, který se v roce 1960 jako první Američan dověděl o této havárii, mluvil pravdu...

 

 

1659.  Další varování před atomovou energií.   (Předal: Prof. Joao Freitas de Guimaraes)

       Květen 1956.

                                                                        Místo: Brazílie.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (31) „Brazílie, 1952 – 1978, Prof. Joao Freitas de Guimaraes“, str. 95, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Prof. Joao Freitas de Guimaraes

 

Tehdy 46-letý Joao Freitas de Guimaraes, profesor práv na uznávané Katolické univerzitě v brazilském městě kávy Santos, byl v roce 1956 pozván k letu do vesmíru v „létajícím talíři“. Případ je o to závažnější, že se jedná o vysoce uznávaného učence, kterému se dostalo podpory i od svého děkana: "Každý si může o této věci myslet, co chce, ale nedomnívám se, že profesor Guimaraes je lhář, ani že jej napadly halucinace či duševní choroba."

 

Stalo se to v květnu 1956 asi v 19.10. Profesor Guimaraes odjel do Sao Sebastianu, kde měl vyřídit jisté záležitosti jako právní poradce jedné vojenské instituce. Přijeli tam v odpoledních hodinách a aby se trochu zotavil z cesty, šel na procházku na pláž. Obloha byla zatažená. Guimaraes se posadil do písku a pohlédl na moře. Povšiml si, že se na moři rozjasnilo, a sice v pásmu mezi ostrovem Bella a Sao Sabastio. Když z vody vyrazila fontána, domníval se, že je nablízku velryba. Potom ale uviděl, že se směrem k němu pohybuje jakýsi kotoučový stroj. Když dorazil na pláž, vysunulo se z těla lodi něco jako přistávací podvozek se třemi koulemi. Ze stroje vyskočili dva muži a šli směrem k němu. Byli vysocí asi 175 až 180 cm, měli dlouhé světlé vlasy, průsvitnou pokožku a jemně vyznačené obočí. Oblečeni byli do jednodílných zelených obleků uzavřených na krku, v zápěstí a kotnících. Oči měli jasné a klidné.

 

Profesor se jich zeptal, zda nedošlo k poškození jejich stroje. Zkoušel to francouzsky, anglicky a italsky, avšak bez úspěchu. Potom měl pocit, že mu chtějí loď ukázat; byl to jakoby telepatický signál. Oba muži se otočili, šli směrem k UFO - a Guimaraes šel za nimi. Uvnitř byl ještě třetí muž. Vnitřek lodi byl jasně osvětlen, avšak nebylo možno najít žádný zvláštní zdroj tohoto světla. Guimaraes se podíval okénkem ven a spatřil Zemi, jak pod ním mizí. Proletěli ještě jakousi fialovou oblastí, v níž se loď mírně zakymácela. „Stroj právě opustil atmosféru tvé planety“, bylo mu telepaticky sděleno.

 

Při vstupu do lodi si povšiml jakéhosi okrouhlého přístroje, na němž se nacházely tři neustále kmitající ukazatele. Při opuštění zemské atmosféry přestaly vibrovat. Pilot vesmírné lodi vysvětlil Guimaraesovi, že stroj je řízen registrací křižujících se magnetických siločar.

 

Guimaraes obdržel informaci, že

 

mimozemšťané chtějí lidstvo varovat před hrozícími nebezpečími. Lidé se chovají jako divoká zvířata. Rodí se jako dobří, avšak v podmínkách panujících na Zemi postupně degenerují. Vědecké experimenty se provádějí bez nezbytné pečlivosti. Použití atomové bomby zvyšuje ionizaci Země a způsobuje rozklad vrstev v naší atmosféře, které zachycují nebezpečné záření (ozónová vrstva !). Jestliže se v budoucnu nebude s těmito strašnými prostředky zacházet opatrněji, bude muset lidstvo trpět následky těchto explozí.

 

Předtím než ho opět vysadil na pláži, sdělil Guimaraesovi pilot UFO, že

 

„se hodlají opět vrátit 12. srpna následujícího roku.“

 

Guimaraes tohoto dne nemohl přijít, neboť předchozí noci zemřela matka jeho tchána a novináři jej obtěžovali dnem i nocí. Přesto se oné noci shromáždil velký dav zvědavců v zátoce Paraquecaba v Sao Sebastio a pozoroval přílet UFO. Následujícího dne informovaly různé brazilské rozhlasové stanice o této události.

 

 

1660.  Další varování před atomovou energií.   (Předal: Paulo A. Fernandes)                    1970.

                                                                        Místo: Brazílie.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (32) „Brazílie, 1952 – 1978, Paulo A. Fernandes“, str. 96, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Paulo A. Fernandes

 

Od 23. roku svého života udržoval Paulo Antonio Fernandes styky s mimozemšťany a obdržel četná poselství s hlubokým filosofickým, vědeckým a duchovním obsahem. Jeho styky začaly fyzickým setkáním s vesmírným velitelem Aštarem, s nímž měli kontakty již George van Tassel, Carl Anderson a řada dalších. Fernandes zemřel v roce 1981 ve věku 33 let. Jeho kontakty začaly v roce 1970. Fernandes byl sám a meditoval na jednom místě mimo město, na malé náhorní rovině. Když se mladík, trpící srdeční chorobou, chtěl právě vydat na cestu zpět a přemýšlel o námaze spojené s dlouhou cestou domů, spatřil jasný záblesk za jedním návrším. Jeho srdce začalo bít rychleji, chvěl se vzrušením a měl strach. Potom ve svém nitru uslyšel hlas:

 

„Buď bez obav. Jsme tvoji přátelé.“

 

Slzy radosti a ulehčení mu stékaly po tvářích a s roztřesenýma nohama běžel Paulo směrem ke kopci. Když překročil dunu, spatřil obrovskou vesmírnou loď, která se vznášela nad terénem. A tu uslyšel, jak mu hlas říká:

 

„Nechoď příliš blízko. Zůstaň tam, kde jsi, jinak by ses mohl dostat do magnetického pole lodi.“

 

Kotouč lodi byl obklopen jakousi světelnou aurou. Loď byla obrovská, asi tak velká jako tři letadla, a měla oválný tvar. Nikde neviděl sebemenší otvor. Zdálo se, jakoby celá obrovská loď byla vytvořena z jediného kusu. Ve vzduchu bylo cítit zápach. Z objektu vyrazil namodralý paprsek světla, který zasáhl Paula, jenž se v tomto okamžiku zcela uklidnil. Z vesmírné lodi vyjela jakási nakládací rampa, která končila jen několik metrů od něho. Z otvoru vesmírné lodi proudilo světlo.

 

Ze dveří lodi vystoupili dva muži a zůstali stát u odpočívadla schodiště. Obě postavy byly vysoké, štíhlé, měly dlouhé světlé vlasy a byly oblečeny do jakéhosi fluoreskujícího overalu. Zatímco obě bytosti stály po obou stranách vchodu, světlo z lodi zjasnělo a objevila se ještě třetí osoba. Byl to velitel. Když procházel vchodem lodi, oba „strážci“, kteří stáli se zkříženýma rukama na obou stranách dveří, se uklonili. Chování velitele bylo majestátní a s každým jeho krokem jakoby se na dlouhou rampu snášel stříbrný déšť. Jeho tvář byla plná mužné krásy, jeho oči zářily, okolo hlavy mu svítilo jakési světlo. Na prsou měl na svém oděvu sedm blýskajících se hvězd, z nichž každá měla jinou barvu. Když došel k okraji rampy, položil si pravou ruku na čelo a levou na prsa. Paulo klesl zbožně na kolena.

 

„Jsem Aštar”, pravil velitel.

 

Buď pozdraveno, dítě hvězd. Ať mír Všemocného pronikne do tvého srdce a světlo pravdy zazáří v tvém svědomí !

 

Potom předal Paulovi poselství pro lidi:

 

Probuďte se ze své přechodné lenosti a vydejte se na cestu k Velkému světlu. Slyším vaše myšlenky a vidím váš pláč. Buďte povoláni, stejně jako kdysi Osiris žehnal a blahořečil, stejně žehnám vám já, váš Aštar. Osuš své slzy, dítě, a vyslechni mne, neboť je důležité, aby sis vzpomněl na to, co jsem ti řekl, jelikož času bude jen málo. Musíte se pozvednout přes všechny překážky. Buďte pevní jako pyramidy a stálí jako sfinga, abyste mohli pokračovat ve své cestě ve jménu lásky, míru a Božského světla. Neobávejte se. Sloužím a hledám další muže a ženy, kteří slyší hlas rozumu. Váš úkol bude namáhavý a vy se budete muset v mnoha okamžicích celým svým srdcem přihlásit ke svému úkolu. My však budeme stát po vašem boku. Nezoufejte, nýbrž milujte, neboť my vás milujeme. Jsme spojeni s mnoha bratry na různých místech, jelikož bylo třeba mnoha pracovníků poslední hodiny. Buďte poslušni našich pokynů a pokynů Kristových.

 

Velitel skončil a vrátil se zpět do vesmírné lodi, která se pak vznesla a zmizela na noční obloze. Fernandes byl rozradostněn a šťasten, že může sloužit velkému cíli...

 

 

Pozn. zpracovatele: U tohoto poselství je v knize také malý černobílý portrét Aštara z boku, jak jej máme také našich internetových stránkách.

 

 

1661.  Další varování před atomovou energií.   (Předal: Prof. R. N. Hernandes)           1972-84.

                                                                        Místo: Brazílie.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (35) „Mexiko, 1953 – 1977, Prof. R. N. Hernandes“, str. 99-101, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Prof. R. N. Hernandez

 

Uvedl jsem již několik příkladů, kdy mimozemšťané navázali kontakt s předními vědci, aby rozšířili jejich představu o světě. Adamski pozval dva profesory do vnitřku mateřské lodi, Kraspedon vedl některé své rozhovory s pilotem UFO v přítomnosti jednoho profesora fyziky a jednoho profesora matematiky, přičemž on sám byl vědeckým autorem, Dr. Ing. Fry, Dr. Williamson, profesor Guimaraes a profesor Puharich patřili k předním vědcům svých zemí, stejně jako profesor R. N. Hernandez z Mexika.

 

Profesor Hernandez byl přední atomový vědec v Mexiku, ředitel INEN, tj. „Instituto Nacional de Energía Nuclear” (Národní ústav pro výzkum jaderné energie), a docent na Mexické univerzitě v Mexico City. K jeho prvnímu setkání s hvězdnou ženou Elyense, kterou pak brzy nato nazýval Lya, došlo 14. listopadu 1972 během jedné přednášky. Stála v posluchárně, byla to mladá, krásná žena mírně orientálního typu s dlouhými tmavými vlasy, oblečená do černých kalhot a do stejně černé blůzy z materiálu, který vypadal jako umělá hmota. Její zelené oči zářily a pozorovaly Hernandeze. Ten náhle ve svém nitru uslyšel: „Pozemský člověče, jsi teď napojen na naši frekvenci. Vstoupil jsi nyní do první fáze, další bude následovat .., dozvíš se mnoho nového...“ Potom žena odešla ze sálu. Pří příštím setkání 18. prosince 1972 stála u vchodu do přednáškové budovy. Byla vysoká přes 190 centimetrů. Dívala se na Hernandeze, která se právě bavil se svým přítelem, a potom zmizela ve skupině studentů. O měsíc později opět vstoupila do přednáškového sálu právě když profesor Hernandez ukazoval svým studentům diapozitivy. Hernandez tentokrát přerušil svoji přednášku a šel směrem k oné ženě, avšak než se protlačil kolem studentů, žena již dávno zmizela.

 

Teprve o dva roky později, 22. prosince 1974, ji Hernandez opět spatřil. Právě přicházel z laboratoře, když stála u dveří.

 

„Dobrý den, pane profesore“, pozdravila. „Dobré ráno, slečno“.

 

„Pane profesore, přišla jsem, abych se s vámi setkala.“

 

„Vy jste přišla proto, abyste se se mnou setkala ?“

 

„Ano, je to pravda. Jmenuji se Elyense a na Zemi stejně jako v jiných částech vesmíru mám za úkol studovat všechny druhy inteligentního života, jejich schopnost přizpůsobit se a rovněž biologicko-společenskou stránku jejich vývoje.“

 

„Co se mi to pokoušíte namluvit ?  Jaké jiné části vesmíru ?“

 

„Musím vám to vysvětlit, pane profesore. Nepocházím z vaší planety. Můj domov se nachází ve vzdálenosti několik tisíc světelných let od Země. Jsem součástí jednoho výzkumného týmu.“

 

Cizinka mu dále sdělila, že

 

„její domovská planeta se nazývá Inxtria nebo Aenstria a nachází se v galaxii Andromeda.“

 

„A co chcete ode mne ?“ zeptal se profesor.

 

„Nejen od tebe. Doufáme, že budeme mít ještě příležitost, abychom ti řadu věcí vysvětlili. Naše přítomnost zde na Zemi znepokojuje mnoho lidí a způsobuje jim obavy. Považují nás za božské bytosti, ale my jsme přesto jako vy, s několika rozdíly. Milujeme život. Připadá nám jako urážka Vesmíru, když inteligentní bytosti jdou nesprávnou cestou. Dopouštíte se násilných činů a žijete v nejistotě. Ale proti vaši vůli vás nemůžeme zachránit. Proto studujeme váš svět, a nejen my. Mnohé civilizace se tím zabývaly a téměř všechny se shodly v tom, že váš svět je privilegovaným místem.“

 

22. dubna 1975 čekala Lya na profesora Hernandeze v jeho voze. Jela s ním směrem na sever. Na silnici z Hidalga do Queretara zastavili a pokračovali několik set metrů pěšky. Hernandez pak spatřil vesmírnou loď. Loď byla kruhová a měla průměr tři metry. Lya vyjmula z kapsy krabičku o velikosti krabičky cigaret a stiskla nějaký knoflík. Loď se v tom okamžiku otevřela, oba vešli a vzlétli kolmo vzhůru. Hernandez uviděl světla měst, moře a oceány. Zakrátko byli na oběžné dráze kolem Země a spatřili jednotlivé zemské družice. Lya potom profesorovi ukázala pomocí refraktoru slabě načervenalé halo, které je jedním z ochranných pásů Země proti záření.

 

„Tyto ochranné pásy,“ jak pravila Lya, „jsou poškozeny a důsledky toho se projevují v klimatických změnách, které již byly zjištěny na celém světě a které v osmdesátých a devadesátých letech ještě dále zesílí.“

 

„Nyní se díváš na hlavní příčinu klimatických reakcí, které vedly k teplotním změnám na Zemi a ještě k dalším takovýmto změnám povedou. Jeden z důvodů těchto změn spočívá v tom, že nukleární a chemické pokusy neutralizovaly ochrannou ozónovou vrstvu, která chrání před slunečním zářením. Tím utrpěla atmosféra silnou ionizační ztrátu, která opět vedla k tomu, že molekuly plynů byly vystaveny ultrafialovému záření. Kondenzace vody spolu s plyny vedla ke klimatickým změnám, vyvolává vichřice atd. V budoucnosti na Zemi zažijete silné klimatické změny. Suché oblasti se změní v pouště. Sluneční záření bude dopadat přímo a bez filtrace na Zemi, zvláště do oblastí pólů, kde způsobí tání velkých mas ledu. V důsledku toho dojde k záplavám. V polovině osmdesátých a v devadesátých letech dojde k silným dešťům a sněžení.

 

Nyní pod námi leží město Kansk na Sibiři. Podívej se do refraktoru. Stiskni tento žlutý knoflík a ukáže se ti teplota. V minulých letech zde v dubnu teplota dosahovala -60 °C, nyní je to pouhých -40 °C. I zde se klima otepluje a oblasti, které ještě před několika lety byly pokryty vrstvou ledu, dnes mají vegetaci. Sluneční záření, které vyvolává změny na Zemi, ve vodě a ve vzduchu, mění rovněž život flóry i fauny. Zesílené sluneční záření vede k určité stimulaci jejich molekul. Solární záření je energie, která se vymkla kontrole bez přirozené filtrace ozónovou vrstvou, a tak působí přímo na všechny molekuly. Podněcuje větší růst. Mouchy, včely, hmyz všeho druhu prodělají organické změny, přičemž totéž platí pro flóru a faunu a také pro člověka. Tyto změny se promítnou nejen do roviny organické, ale i do roviny mentální. Namísto ochranné vrstvy se vytváří nový „pás“ ze sloučených plynů, který však nejenže ničí ozónový pás, ale i ještě kondenzuje sluneční záření, místo aby je filtroval (jedná se o skleníkový efekt, jak se dnes tento jev nazývá - pozn. autora). Tento pás je následným produktem atomových pokusů a obsahuje též neorganické zbytky výfukových plynů z našich měst. Čím více se plyny ohřívají, tím více stoupají vzhůru. Jediným řešením tohoto latentního nebezpečí je okamžité zastavení všech atomových zkoušek,

 

jak prohlásila Lya.

 

„I potom bude ještě čtyřicet let trvat, než se rozpustí umělý pás a než se zregeneruje ozónová vrstva;“

 

to ovšem bylo řečeno za situace v roce 1975.

 

„Lidstvo projevuje dekadentní tendence, i když se stále více projevují snahy o změnu. Galaktické společenství pouze pozoruje. Jen vy sami můžeme vyřešit své interní problémy. My respektujeme vaši svobodnou vůli, vaši svobodu jednání. Ale vaše civilizace stojí před zánikem. Během jediného století jste provedli dostatek atomových pokusů na to, abyste vystavili lidstvo na příštích 200 let zvýšenému radioaktivnímu záření. To je jeden z hlavních důvodů toho, proč Země ztrácí svůj ozónový plášť. V osmdesátých letech dojde ke ztrátě 8,3 % ozónové vrstvy, což povede k tomu, že sluneční paprsky budou až do maxima stimulovat molekuly všech živých organismů. Vzniknou nové viry, nové nemoci a již známé viry se stanou odolnějšími. Stimulovat se budou i cerebrální neurony a bude docházet k neurofyziologickým změnám u lidí. Jako první pocítí tyto změny paměť a inteligence. Změní se charakter každého jednotlivce, ať již ve smyslu negativním, nebo pozitivním. Budou se šířit abnormální neurózy, stejně jako agresivita, dekadence, degenerace a duševní nemoci a také změny v DNA. Objeví se nemoci, pro které nebudete znát léčbu (AIDS !). A v příštím desetiletí bude docházet k dalším nukleárním haváriím, které způsobí další ztenčování ozónové vrstvy (Černobyl !).“

 

Jestliže na tyto informace pohlížíme z hlediska roku 1990, pak nám připadají skutečně prorocké. Ve skutečnosti byly první zprávy profesora Hernandeze uveřejněny již na začátku roku 1980 v mexickém časopise „Amigos Extraterrestres” (Mimozemští přátelé).

 

Člověk,jak prohlásila Lya,se vydal na cestu sebezničení. Nevážil si přírodního bohatství Země nebo je zkomercializoval, znečistil životní prostředí a tak tisícinásobně ničil život, aniž by si uvědomil, že on sám je součástí tohoto života a že ničí svůj vlastní svět. Brzy přijde doba, kdy bude energie levnější než voda, neboť voda byla na celém světě znečištěna. Člověk sám sebe potupil svou pýchou a arogancí. Věda uvádí, že konec vědy bude znamenat konec světa, avšak osmdesátá léta ukážou, že tomu tak není. Člověk nemůže být hrdý na svoji vědu, jejímž největším výsledkem je arsenál smrtonosných zbraní. Lyin svět,“ jak prohlásila, „je součástí mezigalaktického společenství, které má přísná, avšak životně důležitá pravidla pro ochranu života, a to veškerého života. Cílem tohoto společenství je výměna poznatků ve prospěch všech za jasného předpokladu, že tyto znalosti nesmějí být nikdy použity proti životu. Pouze taková nová civilizace, která se projevila jako důvěryhodná, může být přijata do tohoto společenství. Musíme ukázat, že jsme zralým a dospělým společenstvím, že ovládáme své emoce a máme hlubokou úctu k veškerému životu, k bytostem na jiných planetách, k vyvíjejícím se organismům a k životu na jiných vibračních úrovních. Jestliže nebudeme dodržovat tato pravidla, budeme vyloučeni z partnerství v tomto mezigalaktickém společenství, společenství vědoucích a velkých bytostí, které nám tolik pomáhají.“

 

Jejich život v harmonii je také příčinou dlouhověkosti. Lya, která vypadala na třicet let, sdělila Hernandezovi, že je jí 900 let.

 

Vaše civilizace naproti tomu se stala civilizací destruktivní, jejíž obyvatelé za posledních sto let způsobili více škod než za všechny předcházející věky dohromady. Již u malých dětí se projevují agresivní tendence. Jejich rodiče vůči nim projevují agresivnost namísto lásky, neboť se obávají, že lásku by bylo možno vykládat jako slabost. Je to však pouze jejich falešná pýcha, kterou je třeba překonat. Nejlepší začátek je právě zde, u dětí.

 

Poté, co Lya opět dopravila profesora bezpečně zpět na Zemi a k jeho vozu, došlo mezi nimi ještě k četným dalším setkáním a diskusím. Lya varovala Hernandeze před jednou skupinou mimozemšťanů, kteří nemají žádné emocionální tělo a kteří násilím unášejí do svých lodí živé bytosti, děti i dospělé. Využívají kyslíku v krvi živých tvorů. Odebírají genetické vzorky k provádění experimentů s plodem a k ochraně nové rasy. V jazyce svého národa se nazývají Xhumz a na Zemi přicházejí již 6 000 let, protože jejich planeta je ohrožena. Kdybychom zničili náš svět, převzali by jej Xhumzové se záměrem nově ji kolonizovat. Zcela zřejmě se zde jedná o mimozemšťany, kteří nesou odpovědnost za četné únosy a také za mrzačení dobytka ve Spojených státech, o němž jsme se zmínili v minulé kapitole.

 

Informace, které Lya podala profesorovi v nejrůznějších oborech, jsou tak dalekosáhlé, že se jimi na tomto místě nemůžeme důkladněji zabývat. Sdělila například Hernandezovi, že

 

„bílá a žlutá rasa lidí pochází z jiné planety. Bílá rasa pochází z obyvatel planety Maldek, která kdysi existovala mezi Marsem a Jupiterem, tam, kde se dnes nachází pásmo asteroidů. Obyvatelé Maldeku pak byli potomky světa nazývaného Sion. Po zničení své planety ve velké bratrovražedné válce uprchli ti, kteří přežili, z Maldeku na Zemi a založili zde civilizaci Atlantidy. Vyvinuli antihmotové zbraně. Když zaútočili původní pozemští obyvatelé na Atlantidu, protože se zde prováděly experimenty, které ohrožovaly planetu, použili Atlanťané tuto zbraň. Její použití mělo za následek zničující katastrofu. Tato antihmotová zbraň se stále ještě nachází v jedné velké pyramidě na mořském dně před Floridou, v blízkosti ostrova Bimini, a čas od času vysílá energii, která způsobuje molekulární rozpad všeho, co se dostane do její blízkosti. To je také příčinou mizení mnoha letadel a lodí v tzv. Bermudském trojúhelníku.“

 

Setkání s Lyou a obrovské množství nových informací, které přitom získal, způsobily velké změny v životě a myšlení profesora Hernandeze. „Naučila mne milovat svůj svět se vším, s čím se zde setkávám,“ napsal Hernandez v březnu 1979 ve svém deníku. „Můj život prošel transformací. Můj duch se uklidnil. Je to jako bych žil v energetickém víru, v němž veškeré bytí má svoji hlubokou příčinu.“ Jeho rodina si samozřejmě povšimla této změny. Když se jeho manželka dověděla o Lye, reagovala žárlivostí a domnívala se, že se jedná o jinou ženu, nikoliv však o mimozemšťanku odpovědnou za hlubší vyrovnanost svého muže. Když jí Hernandez vyprávěl o svých zážitcích, myslela si, že se zbláznil a chtěla ho poslat léčit na psychiatrickou kliniku. Dříve, než však k tomu mohlo dojít, zmizel Hernandez 2. února 1984 beze stopy. Policejní vyšetřování, které zpočátku vycházelo z možnosti nehody či vraždy, nepřineslo žádný výsledek. Až dodnes je profesor Hernandez hlášen jako nezvěstný.

 

Poznámka zpracovatele, Ivo a. Bendy: Tito lidé, kteří po kontaktech s Vesmírnými lidmi „zmizeli“ a jsou považování za nezvěstné, ve skutečnosti zmizeli z tohoto světa planety Země a definitivním převibrováním svého těla se vrátili Domů – do Pravého Stvoření, tam, odkud se sem inkarnovali, neboť si splnili své světelné poslání lásky a dobra. Tedy nezemřeli, ale žijí dále, ve svém pravém domově. Jsou jich statisíce.

 

Mnohem více o pozici pozemského lidstva se čtenář dozví v knihách NOVÉ ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1662.  Kontakty Elisabeth Klarerové.   (Předala: Elisabeth Klarerová)                          1954-77.

                                                                        Místo: Jihoafrická republika.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (36) „Jihoafrická republika, 1954 - 1990, Elisabeth Klarerová“, str. 102-104, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Elisabeth Klarerová

 

Jednou z nejvýznamnějších osob, které se setkaly s mimozemšťany, je Elisabeth Klarerová z Johannesburgu v Jižní Africe. Elisabeth Klarerová se narodila v roce 1910 v Movi River v Natalu. Její otec, veterinář Dr. Sam Vancroft-Woollatt byl plukovníkem britské armády. Její matka Florence Marshallová byla nadanou koncertní klavíristkou, pocházející ze staré britské rodiny. Své první setkání s UFO zažila Elisabeth Klarerová v roce 1917 ve věku sedmi let. Spolu se svou starší sestrou Barbarou pozorovala kometu, která se blížila k Zemi, a také okrouhlý kovový kotouč, který kometu oblétl a vychýlil ji z jejího kursu.

 

Léta svého dětství a mládí prožila Elisabeth na farmě svých rodičů na úpatí mohutného pohoří Dračích hor, v monumentální krajině, která dlouho spoluutvářela život paní Klarerové a která se pak stala kulisou pro její neobvyklé a fascinující zážitky.

 

Když dospěla, studovala Elisabeth umění a hudbu v Itálii a absolvovala čtyřleté studium meteorologie, ukončené diplomem na věhlasné Cambridgeské univerzitě. Jako diplomovaná meteoroložka se pak vrátila zpět do Jižní Afriky, kde se v roce 1933 provdala za zkušebního pilota vojenského letectva kapitána W. Philippse, který ji naučil létat na sportovních letadlech. Začátkem roku 1937, když spolu letěli nad Dračími horami, spatřili, jak jakýsi modrobíle zářící kulatý objekt letěl nejdříve směrem k jejich letadlu, potom se naklonil na stranu a nakonec značnou rychlostí odletěl pryč. Kapitán Philipps tuto událost ohlásil ihned po přistání v Baragwanathu. Krátce nato byl kapitán Philipps poslán do Anglie, aby tam pracoval na De Havillandově experimentální stanici. Tam byla také zaměstnána Elisabeth jako meteoroložka. Později pak pracovala pro britskou tajnou službu jako pozorovatelka vzdušných jevů. Tam se také dověděla o „Foo Fighters“, strašidelných stíhačkách, což byla jasná světla, která za války prolétávala kolem spojeneckých letadel. Nejdříve panovalo přesvědčení, že se jedná o tajné zbraně protivníka, později se Angličané domnívali, že za tím vězí německý paprsek, který má zmást radarový systém spojeneckých letců.

 

V roce 1943 se oba vrátili do Jižní Afriky, kde Elisabeth pokračovala ve své práci pro tajnou službu vojenského letectva. Jejich manželství skončilo rozvodem a v roce 1954 se Elisabeth přestěhovala zpět na farmu svých rodičů v blízkosti milovaných Dračích hor. Domorodci, kteří na farmě pracovali, vyprávěli Elisabeth své staré legendy, v nichž se hovořilo o velkých nebeských vozech a svítícím ptáku, jehož šupiny září různými barvami a který jednoho dne přistane v Dračích horách. Hovořilo se v nich také o ohnivých návštěvnících z nebeské země. Již v jejím dětství jí řekl „doktor bouře“ (šaman): „Tvé zlaté vlasy přivolají zpět Mulungu (bílé lidi) z nebes, neboť ty jsi jedna z těch, kdo svádí dohromady.“ Jednoho dne zrána se to přihodilo. Vzrušení domorodci ukazovali na oblohu a paní Klarerová již tušila, co to má znamenat. Spěchala na kopec, z něhož ještě jako dítě pozorovala UFO. Krátce po 10. hodině se na obloze zablesklo a objevila se velká, nádherná loď, která klesala a nakonec se zastavila a vznášela se nad zemí ve vzdálenosti pouhých několika metrů od Elisabeth. Kruhová vesmírná loď měla průměr asi 18 metrů a v jejím středu se nacházela jakási kupole.

 

V jednom ze tří okének v kupoli spatřila paní Klarerová obrysy jakési lidské postavy - muže, který stál uvnitř se zkříženýma rukama a jehož pohled ji téměř hypnotizoval. Muž se ještě usmál a loď pak prudkou rychlostí opět odstartovala kolmo vzhůru. Síla způsobená sáním strhla Elisabeth klobouk, který se jakoby bez tíže vznesl do výše. Elisabeth v ten okamžik věděla, že se vesmírná loď ještě vrátí.

 

O osmnáct měsíců později se loď skutečně vrátila. Když Elisabeth cítila, že k tomu má dojít, vyšplhala se na kopec - a skutečně spatřila vesmírnou loď v jedné prohlubni na vrcholu. Vedle lodi stál jakýsi muž. Když k němu Elisabeth došla, objal ji na přivítanou, jakoby to bylo něco zcela normálního.

 

„Tentokrát nemáš strach... ?“ zeptal se. „Znala jsem tvou tvář v hloubi svého srdce po celý svůj život“, odvětila paní Klarerová.

 

„Já nepocházím z této planety, kterou nazýváte Zemí,“ zašeptal hvězdný muž. Vstoupili do kabiny vesmírné lodi a posadili se na měkkou kruhovou lavici. U řídícího pultu stál další muž, který se přátelsky usmál. Oba byli oblečeni do jednodílných oděvů krémové barvy, které se slabě stříbřitě třpytily. Mimozemšťan, který ji uvítal, byl téměř dva metry vysoký a působil zralým dojmem. Měl světlé vlasy, na stranách bílé, které spadaly až na ramena. Jeho oči byly šedé a na stranách mírně zešikmené, lícní kosti byly vysoké a mírně vystupující, podobně jako u lidí orientálního původu.

 

„Mé jméno je Akon”, představil se, „jsem vědeckým pracovníkem a mé výzkumy mne přivádějí na mnohé planety mimo naši domovskou Sluneční soustavu.“ A dodal: „Nemusíš být nervózní. Vím o tobě všechno.“

 

Vesmírná loď se vznesla. Akon ukázal Elisabeth na obrazovce, jak se vzdalují od Země, jak mizí země a kontinenty pod nimi. Potom před sebou uviděla obrovskou mateřskou loď, která měla diskový tvar. Akonova loď u ní přistála.

 

Paní Klarerová byla udivena krásou a pohodlím mateřské lodě, jejím stálým mírným osvětlením, čerstvým vzduchem, podlahou z měkké modré trávy a stěn z perleti. Byla představena různým mimozemšťanům a dověděla se také důvod Akonovy návštěvy. Akon si přál spojení s Elisabeth, která byla jeho dvojduší, v zájmu oživení krve své rasy. Měla mu porodit syna. Akon uvedl, že jejich civilizace původně pocházela z Venuše. Když se však tato planeta v důsledku expanze Slunce stala neobyvatelnou, vybudovali na Zemi a na Marsu kolonie do doby, než konečně našli nový svět v soustavě Proxima Centauri, vzdálené 4,3 světelných let. Zbytky jejich sídlišť se údajně dodnes nacházejí na území Antarktidy a také na Marsu, kde mají podobu obrovských pyramid a podzemních měst. Běloši, kteří mají fyzické charakteristické vlastnosti původní venušské rasy, jsou s touto rasou stále spřízněni, a tím i s Elisabeth. Ačkoliv na své nové planetě Meton nalezli nádherný domov, zůstávají navždy těsně spjati s Venuší, svojí domovskou planetou, a jsou tedy vlastně Venušany.

 

Při jejich návratu pozorovali domorodci kmene Zulu přistání vesmírné lodi. Po krátkém přistání, kdy se Akon setkal také s May, sestrou Elisabeth, došlo o něco později ke spojení těchto obyvatel dvou světů v Akonově vesmírné lodi. O osm měsíců později si Akon Elisabeth odvezl na planetu Meton, která byla jeho světem, světem plným harmonie a krásy, aby zde porodila svého syna. Elisabeth tam také porodila syna jménem Ayling. Ten se pak sám stal pilotem vesmírné lodi a astrofyzikem. Elisabeth se do dnešních dnů nadále setkává s Akonem i Aylingem.

 

V roce 1977 vyšla její autobiografie „Zážitky z druhé strany světelné zdi“ ve wiesbadenském nakladatelství Ventla díky nakladatelské iniciativě Karla L. Veita, prezidenta Německé společnosti pro studium UFO. Paní Klarerová v této knize dokazuje, že její kontakt je něčím více než pouhým romantickým příběhem meziplanetární lásky. Kniha je plná hlubokých vědeckých informací týkajících se astrofyziky a antigravitace, poháněcího mechanismu vesmírných lodí a jejich filosofie. Na tomto místě však nemáme možnost se jimi blíže zabývat a odkazujeme proto na zmíněnou knihu. Zmíníme se pouze o čtyřech základních výpovědích:

 

Celé Stvoření se skládá ze SVĚTLA, které je klíčem k celému Vesmíru. Existence všech planetárních soustav, hvězd, hloubek mezihvězdného prostoru - to vše se skládá z neviditelných světelných vln a veškerých látek, tekutin, plynů a všeho života vůbec. Uvolněné světelné mikroatomy kyslíku jsou pramenem veškerého života, formou elektromagnetických vln čili světlem. To je základním kamenem kosmu, v němž žijeme, neboť světelné mikroatomy ve větších celcích odpovídají atomům.

 

Při zapojení poháněcího systému se elektricky nabudí celý povrch vesmírné lodi a dochází tak k vytvoření spádů pole, které obklopují celou loď. Vnější povrch lodi je vytvořen z materiálu vyrobeného přeměnou čisté energie do fyzické látky. Je naprosto hladký, bez nýtů, kulovitě slitý, a transformuje veškerou hmotu lodi do kombinace hmoty a antihmoty, neboť celý vnější povrch je vodivý pro elektrické nabuzení ve střídavé pulsaci. Spády pole na sebe navzájem působí a vytvářejí vakuum obklopující celou loď, v němž se pak loď bezhlučně pohybuje neomezenou rychlostí. Vyzařování světla závisí na měnících se gravitačních vlnách, zkrácených či prodloužených. Veškeré záření a všechny molekuly jsou vrhány zpět s proměnlivou rychlostí a v proměnlivém množství, aby tak vysílaly světlo. Tyto drobné rozdíly v rychlosti vnímáme našima očima jako barvy.

 

Mikroatomy světla vytvářejí elektrostatické stínění okolo mezihvězdné kontrolní světelné lodi, přičemž manévrování lodi je kontrolováno a řízeno třípaprskovým světlem v harmonickém vzájemném působení. Celek je pak kombinací kosmických sil elektrického, magnetického a časového charakteru, je kopií Přírody. Stejně jako planeta chrání i hvězdná loď svoji posádku tím, že s sebou unáší i své okolí nekonečnými dálkami Vesmíru.

 

Tempické (tj. časové) pole je polem řídícím. Toto pole řídí vesmírnou loď z jednoho časového pole do jiného v rámci elektromagnetického pole, které je vytvářeno celkovou hmotou trojnásobného pláště vesmírné lodi. Jestliže je toto pole zesíleno, stane se loď neviditelnou, zcela zmizí, nebo se naopak náhle znovu objeví. Loď může také po přistání na místě zmizet, nebo se znovu zmaterializovat, přičemž prvním příznakem toho je ve dne efekt tepelné vlny v atmosféře. V jiné době a v závislosti na atmosférických podmínkách kondenzují molekuly atmosféry obklopující vesmírnou loď do jakéhosi mraku, jakmile je dosaženo úrovně kondenzace naší atmosféry. Vše, co pak můžeme vidět, je anorganický oblak, který někdy vzroste do obrovského organického kupovitého mraku. Vakuum, které obklopuje vesmírnou loď, dodává jí pevnosti bez jakéhokoliv omezení, činí jí odolnou proti zahřátí, atmosférickému tlaku či gravitaci. To vše vede k oněm měkkým přistáním na jakémkoliv povrchu planety.

 

Ano, moje milá, je tomu skutečně tak. Neporozumění vede k disharmonii v myšlenkových silách... Harmonie je klíčem k manipulaci s touto kosmickou energií, která je zdrojem veškeré existence a hmoty, ale také myšlenek.

 

Lidé na Zemi zneužívají posvátná tajemství Přírody, přerušují dokonce nenapravitelným způsobem magnetické siločáry a je skutečně smutné pozorovat, jak otravují neocenitelný dar své nádherné atmosféry. Příčinou tohoto pustošení je hloupost a ignorance... V blízké budoucnosti se lidé udusí svojí vlastní špínou jako nabubřelí šneci tápající ve smogu katastrofy. Zralost civilizace jednotlivých ras a lidí lze měřit pouze podle velikosti jejich soucítění a pochopení.

 

Jestliže se lidé neobrátí k lepšímu, zničí nakonec sami sebe. My nebudeme pak mít jinou volbu než zasáhnout, abychom udrželi harmonickou rovnováhu ve Sluneční soustavě. V minulosti byly již ve Sluneční soustavě zničeny krásné země svými obyvateli, celé planety se staly úhorem, a to vše v důsledku destruktivního způsobu života jejich obyvatel.“

 

 

1663.  Kontakty Jamese Forbese.        (Předal: James Forbes)                                   1974-88.

                                                                        Místo: Jihoafrická republika.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (38) „Jihoafrická republika, 1954 - 1990, James Forbes“, str. 107-112, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

James Forbes

 

James Forbes z Johannesburgu v Jižní Africe tvrdí, že je mimozemšťanem inkarnovaným na Zemi a že se s ním v jeho mládí spojil jeho otec Karné z planety Aenstria a připravil jej na jeho pozemský úkol. Spojili jsme se s Jamesem prostřednictvím jiného mladého Jihoafričana se stejným křestním jménem a měli jsme možnost některé údaje prověřit. Skutečností zůstává, že se s planetou Aenstria v galaxii Andromeda setkáváme i v případě mexického profesora Hernandeze. Jiný případ, o němž v této knize není zmínka, je britský ufolog Arthur Shuttlewood, s nímž v roce 1967 navázal kontakt jakýsi Karné z Aenstrie. Ve skutečnosti se však Forbes a Shuttlewood setkali až v roce 1986 a Brit předal přitom Jihoafričanovi obrázek „svého“ Karné, kterého pak Jihoafričan se slzami v očích identifikoval. Jamesova bývalá manželka Janice, jeho „spolukontaktér” Henry Greef, dnes uznávaný politolog a vládní zaměstnanec ve své zemi, a Anne F., majitelka prodejny esoterické literatury v Johannesburgu, u níž si James po svých prvních kontaktech s mimozemšťany zakoupil svou první literaturu o UFO a která mu při jeho prvních kontaktech pomáhala, ti všichni potvrdili Forbesova líčení. Anne nám vyprávěla, že Jamesovi rodiče jako „znovuzrození křesťané“ si nebyli nikdy jisti, zda mimozemšťané, s nimiž se jejich syn setkal, byli posláni Bohem nebo ďáblem, a poslali Jamese proto neustále do kostela v naději, že jej Bůh bude chránit. Anne pak jako zasvěcená musela rodiče informovat o podstatě kontaktů s UFO.

 

Jamesův příběh začal jednoho horkého letního dne v listopadu (roční období jsou, jak známo, na jižní polokouli obrácená ve srovnání se severní polokouli) v roce 1974, když mu bylo devět let. Chlapec ležel, jak bylo často jeho zvykem, na slunci a aby mu lépe ubíhal čas, pozoroval neustále se měnící tvary mraků. Náhle si všiml, že se něco mezi mraky zablýsklo. James se nejdříve domníval, že to je letadlo. Potom zpozoroval jakýsi stříbrný bod, který obrovskou rychlostí létal sem a tam a který se nakonec k němu přibližoval. Zvědavý a zároveň fascinovaný chlapec později rozeznal elipsový, kovově šedý létající objekt, který na obloze manévroval v pravých úhlech a jiných, pro klasická letadla nemožných obratech. Když pak nakonec odletěl vysokou rychlostí, sledovali jej dva malí kulovití průvodci. Tento zážitek vzbudil samozřejmě chlapcův zájem o „létající talíře“. K vánocům mu jeho rodiče dali jako dárek teleskop, s nímž noc co noc pozoroval hvězdnou oblohu.

 

Jamesovi bylo 14 let, když nastoupil do střední školy. Tam se seznámil s Henry Greefem, chlapcem, který měl stejné zájmy jako on. Jednou v sobotu odpoledne v roce 1980 jeli oba s Jamesovými rodiči k příbuzným do Van Der Bijlparku 30 kilometrů jižně od Johannesburgu. Za soumraku však vysadil motor jejich vozu a celá krajina se ponořila do mihotavého světla. James se podíval z okna vozu a spatřil oranžově zářící kulatý objekt, který se vznášel ve vzduchu nad nimi ve výšce asi 400 metrů. Pomalu vystoupil z vozu a za ním vystoupil i jeho otec a Henry. Objekt, který byl široký asi 50 metrů, pulsoval a vyzařoval žhavý vzduch. Bezhlučně se pomalu přibližoval, a brzy všichni tři rozeznali okénka, z nichž pronikalo ven mírné, zelenavě modré světlo. James se pokoušel rozeznat skrz okénka podrobnosti uvnitř lodi, avšak bez úspěchu. Potom rozeznal mužskou postavu s vousy, která se pomalu přiblížila k jednomu okénku a nakonec se podívala z okénka ven. V tento okamžik mu prolétlo hlavou na tisíc pocitů a vzpomínek. Muž za okénkem měl výrazné lícní kosti, vysoké čelo a zářivě modré oči. James cítil, že se tyto oči dovedou dívat hluboko do jeho nitra a číst jeho myšlenky. Věděl, že tuto bytost zná... Objekt se přiblížil až na vzdálenost 30 metrů od skupiny a pak se opět vzdálil, ve vzdálenosti asi 400 metrů změnil barvu z oranžové na stříbřitě modrou a prudce se vznesl do výše. Jamesova matka zůstala po celou tu dobu ze strachu ve voze.

 

Zakrátko nato zemřel Jamesův dědeček a jeho rodina vzala k sobě do domu babičku. Když jí James vyprávěl o svých zážitcích, jen se zasmála: „Je to fascinující, podivuhodné,“ pravila. „Takže už se to děje. Ten čas se přiblížil. Nedělej si starosti, chlapče. Velmi brzy všechno pochopíš.“

 

Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Jamesova babička byla velmi pobožná žena a každý večer, dříve než šla spát, mu předčítala z bible a modlila se za něj. Dosti často také přitom usnula u jeho lůžka, časné ráno se pak vzbudila a odešla do svého pokoje. Tak tomu bylo i oné noci z pátku na sobotu v polovině roku 1980. Kolem 3. hodiny ráno se James probudil. Měl velkou žízeň. Spatřil svoji babičku, jak leží před jeho lůžkem. Chtěl vstát a jít do kuchyně, aby si vzal něco k pití. Když se však posadil, zjistil, že nemůže pohybovat svýma nohama. Venku byl silný vítr. James si náhle povšiml, jak se uprostřed jeho pokoje vytváří jakási modrá mlha. Ve středu této mlhy se vytvořila koule modrého světla, která nakonec bezhlučně explodovala a osvětlila přitom celý pokoj. Ze světla se pak vytvořila lidská postava vysoká asi 230 cm, sahající až ke stropu. V tento okamžik se probudila i Jamesova babička a bez pohnutí upřeně sledovala to, co se dělo. Na Jamese se dívaly dvě stříbrně modré oči a tvář, kterou znal - tentýž obličej, který předtím spatřil v okénku vesmírné lodě. Muž, který se nakonec před ním objevil, byl oblečen do bílého overalu, na němž měl jakýsi zlatý znak sestávající z trojúhelníku a sedmicípé hvězdy. Muž zvedl na pozdrav pravou ruku a pravil:

 

„Kodois, Kodois Adonai Isabyote”. Jak se James později dověděl, znamená to: „Sláva, sláva Bohu, pánu zástupů“. V tento okamžik považoval James tato slova za pozdrav, a proto je prostě zopakoval. „Neobávej se,“ sdělil mu cizinec. „Jsem Karné, tvůj otec z planety Aenstria. Již delší dobu tě pozorujeme a řídíme. Dnes však přišel den tvého probuzení a dozvíš se pravdu.“

 

Podle jeho slov přišel James na Zemi dobrovolně, aby zde plnil své poslání, spočívající v pomoci lidstvu při přechodu do Nového věku. Toto poslání je velmi obtížné a James se setká s mnoha útoky zvenčí. Cílem je přispět k probuzení lidstva. Potom se Karné obrátil k Jamesově babičce, která v hluboké úctě padla na kolena.

 

„Neuctívej mne, nýbrž Stvořitele,pravil jí. „I já jsem pouhým sluhou Božím stejně jako ty. Pozdvihni se ze země, vstaň !“ vyzval ji. „Děkují ti, že jsi se starala o mého syna. Před mnoha lety jsem tě o to požádal, nyní jsi zestárla. Ode dneška budu svého syna učit sám tomu, co potřebuje vědět.“ V tomto okamžiku se v Jamesovi probudily vzpomínky. „Otče, otče !“ zvolal v slzách. „Nyní již musím jít, avšak za sedm dnů se vrátím,“ pravil Karné na rozloučenou, když se opět proměnil ve světelnou kouli, která náhle zmizela, jakoby někdo toto světlo vypnul. Zatímco se James stále ještě bez dechu upřeně díval na místo, na němž ještě před chvílí stál Karné, prozradila mu jeho babička, že před mnoha lety, když ještě jako mladá dívka hlídala na farmě svých rodičů ovce, přistál na jejich poli jakýsi kotouč a Karné ji pozval k jeho návštěvě. Tenkrát se domnívala, že se jedná o anděla Božího, a šla za ním. Ten jí pak sdělil, že jeden z nich se bude v budoucnu na Zemi inkarnovat, aby mohl všemi svými silami bojovat proti silám Zla, a že jím bude syn její dcery. Prozradil jí, že mnoho příslušníků jeho národa bude nyní na sebe brát pozemskou podobu, aby sloužili božímu plánu. Ona pak má dbát na to, aby se tomuto chlapci, jeho synovi, dostalo duchovního vychování. To tedy bylo ono tajemství, které v sobě nosila.

 

Na druhý den ráno zavolal James Henryho a vyprávěl mu, co se událo. Pozval jej, aby byl při tom, až se Karné podle svého slibu příští pátek opět objeví. Kolem 11. hodiny šli oba chlapci spát, avšak byli příliš rozrušeni, než aby mohli usnout. Okolo půl třetí ráno se opět vytvořila namodrale bílá mlha, potom světelná koule, která nakonec s oslnivou intenzitou explodovala. „Neboj se a jen se dívej !“ řekl James Henrymu. Karné se objevil, krátce je pozdravil a pravil pouze: „Jděte ven a čekejte !“ Pak opět zmizel. Domovní dveře již byly otevřeny a oba chlapci vyšli na ulici. Na obloze nebylo nic vidět. Náhle se však objevil světelný paprsek, který dopadl na zem, osvětlil bitým světlem trávu a pak i oba chlapce. Po mírném trhnutí začali oba stoupat k obloze. James a Henry se k sobě přitiskli. Mezi nimi a zemí byl pouze vzduch, nic než vzduch, nad nimi pak paprsek. A přesto se zdálo, jakoby stáli na něčem pevném. Čím výše stoupali, vzduch byl stále chladnější. Pod sebou viděli světla města. Postupně nad sebou na jasné hvězdné obloze rozeznávali jakýsi tmavý, okrouhlý objekt. Spatřili kruhový otvor na jeho spodní straně. Vedle něho blikalo červené světlo. Brzy zpozorovali mírně nazelenalou záři okolo lodi. Pomalu vklouzli do otvoru a ocitli se ve světlé místnosti. Obklopil je příjemný teplý vzduch. Stěny místnosti, v níž se nacházeli, byly z mírně blýskavého materiálu podobného perleti. Podlaha, na níž nyní stáli oba bosí chlapci oblečení jen v pyžamu, působila dojmem trávy, avšak byla teplá a živá. Na stěnách se nacházely znaky podobné hieroglyfům. Potom se otevřely dveře v místě, kde předtím nebylo ani stopy po nějakém otvoru, a před nimi se objevil Karné. James zvolal: „Otče !“ a v slzách objal jeho boky. „Buď vítám doma, můj synu.“ Šli spolu do kruhového pokoje, na jehož obvodu se nacházela okénka a který byl rovněž vyroben z mírně blýskavého materiálu podobného perleti. * Ve středu místnosti byl umístěn sloup, v němž se odrážela světla palubních armatur. ** James spatřil čtyři muže a čtyři ženy oblečené do různobarevných overalů. „Každý overal symbolizuje určitou úlohu na palubě lodi,“ vysvětlil Karné ***. Představil mu Meyae, velitelku vesmírné lodi. „Těší nás, že ti můžeme ukázat naši základnu,“ pravila. James i Henry, který jej mlčky následoval, viděli skrz okénka, jak pod nimi pomalu mizí světla Johannesburgu. Brzy byli nad oblaky a potom spatřili horizont Země. Nakonec Meyae prohlásila, že „nyní překonají clonu neviditelnosti základnové lodi.“ Na okamžik pak ještě viděli James a Henry hvězdy a hluboký, temný kosmický prostor, načež se před nimi náhle objevila obrovská kruhová mateřská loď, která se, jak uvedl Karné, nacházela na oběžné dráze ve výšce asi 30 000 kilometrů nad Zemí a která díky magnetickému poli pohlcujícímu světlo zůstávala skryta lidskému zraku. Oba chlapci tiskli zaraženě své tváře k okénkům lodi, aby viděli co nejvíce podrobností. „Její průměr dosahuje podle vašeho systému měr 700 kilometrů,“ pravil Karné. Oba chlapci dostali overaly a také jakousi šťávu, která je měla uklidnit. Potom jejich dopravní loď vjela do jasně ozářené přistávací paluby, kde zaparkovala. Když vystupovali, spatřili James a Henry řadu jiných vesmírných lodí nejrůznějších velikostí. Všechny měly podivné symboly a byly z jakéhosi kovu odrážejícího světlo. „Tyto lodi pocházejí z různých oblastí vesmíru,“ vysvětlil jim Karné. „Všechny jsou zde proto, aby nám pomáhaly v našem poslání lásky a aby pomáhaly lidstvu. Je zde na pět milionů mimozemšťanů, z toho je 60 % žen. Tři čtvrtiny členů posádky pocházejí z Aenstrie, zbytek ze souhvězdí Orion, z planet Mentaka a Aurigea. V současné době jsou dva tisíce z nich připraveny přistát na Zemi, aby žily mezi pozemšťany.“

 

Nastoupili do výtahu, který projel neuvěřitelnou rychlostí nesčetnými poschodími. Karné jim sdělil, že je uvede ke stařešinům. Výtah se pak zastavil a otevřel se před trojúhelníkovým vchodem. Malá chodba je dovedla k dalším trojhranným dveřím, které se otevřely. Na dveřích byl znak Aenstrie: Sedmicípá hvězda s Davidovou hvězdou ve svém středu. Potom vešli do jedné místnosti, v jejímž středu stál velký pravoúhlý stůl obklopený sedmi židlemi. Na protilehlé stěně se nacházela obrazovka s podivnými hieroglyfy. Stěny vypadaly jako z křišťálu a pulsovaly v duhových barvách. Potom se objevilo šest světelných koulí v šesti mlžných oblacích, z nichž se vynořilo šest vousatých mužů, z nichž vyzařovala láska a soucit. Karné si k nim přisedl za stůl. „Jsme sedm stařešinů planety Aenstria a v současné době dohlížíme na uskutečňování velkého a mohutného Plánu lásky a světla pro Zemi,“ prohlásil prostřední. „Zdravíme vás ve jménu a v lásce Nekonečného Stvořitele, z jehož vůle vás zde dnes v hodinu vašeho probuzení vítáme. Aenstria,“ jak pravil, „leží v galaxii Andromedy, která je vzdálena 3 miliony světelných let od Země. Její obyvatelé věnují celou svoji existenci rozjímání o duchovním vědění a o Zákonech Stvořitele. Kdysi dávno prošli podobnou situací, v jaké se dnes nachází Země, a i oni stáli na rozcestí mezi sebezničením a evolucí. Když se na Zemi vytvořil první život, pověřilo je Galaktické velení v souhvězdí Orion, aby dohlíželi na vývoj tohoto života. Po milionech let dozrála Země natolik, aby se stala nositelkou inteligentního života v podobě lidské rasy, kterou nazývají Adam Kadmon, tj. „univerzální archetyp člověka“. Ze všech částí galaxie byli vybráni jedinci, aby osídlili Zemi. Byla zde snaha zabezpečit, aby si tu Pán temnot nevytvořil svoji novou baštu. Zároveň byla osídlena též planeta Maldek ležící na oběžné dráze mezi Marsem a Jupiterem. Pánu temnot se podařilo získat kontrolu nad obyvateli kolonie na Marsu. Pak napadli Maldek a zničili tuto planetu, zatímco Země prožívala „pólový skok“. Člověk zde zdegeneroval a Země se stala bojištěm mezi silami Dobra a silami Zla. Na Zemi se proto inkarnovali Velcí Mistři, aby lidstvu ukázali cestu ke Stvořiteli.

 

Bůh,jak vysvětlili, „je souhrnem veškeré viditelné i neviditelné existence, přítomné i v tom nejmenším atomu. Sám Pán temnot je jeho částí a může existovat pouze skrze Boží lásku a soucit. Ježíš je Velkým Mistrem a je třeba jej vysoce ctít vzhledem k jeho významu ve Velkém plánu světla. Mezi vesmírnými bratry došlo k poplachu, když zjistili, že na Zemi došlo k prvnímu atomovému výbuchu. Obávali se následků, neboť věděli, že lidstvo není ještě duchovně ani morálně zralé na to, aby mohlo používat tuto mohutnou energii. Místo, aby lidé tuto energii využívali ve prospěch lidstva, vyráběli nejnebezpečnější zbraně v jeho dějinách. Kosmický zákon jim ovšem zakazoval, aby přímo zasáhli, pokud nedojde k akutní naléhavé nutnosti ****. Zpozorovali však, že v důsledku trvajících jaderných zkoušek dochází k narušování atmosféry a že se ztenčuje ozónová vrstva, zvláště v oblasti kolem pólů. Sluneční záření, které tudy proniká, představuje nebezpečí pro veškerý život na Zemi *****. Lidstvo však, místo aby si uvědomilo tuto skutečnost, pokračovalo ve svých atomových pokusech. Docházelo k podzemním jaderným pokusům, jejichž rázové vlny zasahovaly do přirozených zlomových čar v zemské kůře a způsobovaly zemětřesení. Největší nebezpečí však hrozí Zemi tím, že se začínají rozkládat magnetické Van Allenovy ochranné pásy Země, které stabilizují zemskou atmosféru a udržují magnetické pole Země v rovnováze. Jejich úbytek umožní pólové skoky, avšak dlouhodobě i ztrátu zemské atmosféry. Aby lidstvo varovali, navázali mimozemšťané kontakty s vládami hlavních světových velmocí a informovali je o ničivých důsledcích jejich pokusů s atomovými zbraněmi. Narazili však na hluché uši. Tyto vlády naopak i nadále utajovaly přítomnost mimozemšťanů ze strachu, že ztratí kontrolu nad veřejností, která by v případě, že by se dověděla o vesmírných bratřích, již nesouhlasila s tím, aby ji vlády vedly. Důsledkem by kromě toho bylo též zhroucení všech náboženských a vědeckých systémů víry. Zůstává proto jediná možnost, a sice velmi tichým a diskrétním způsobem rozsévat poznání mezi lidem. Rok co rok se dobrovolně hlásí jejich nejlepší lidé, aby žili mezi pozemšťany. Protože jsou stejní jako pozemšťané, nedochází v této souvislosti k problémům. A tak šíří toto poselství univerzálního bratrství, lásky a naděje mezi těmi, s nimiž se v denním životě setkávají ******, aby pomalu zaseli sémě Nového věku a potichu přivolali nezbytné sociologické, politické a duchovní změny.

 

Jejich úkol je však často tvrdý a těžký, neboť síly Zla je neustále napadají a brání jim v této činnosti.“ Jamesovi a Henrymu byla položena otázka, zda jsou ochotni spolupodílet se na tomto Velkém plánu světla a pomáhat tak vést lidstvo od nevědomosti a ničení k vyššímu stupni jeho kosmického vývoje. Oba chlapci souhlasili. „Pak říkejte po svém návratu lidem, že jejich svět spěje ke konci a že se musí vzdát nenávisti, sobectví, pýchy, lži a snah o převahu, chtějí-li přežít mnohé přírodní katastrofy, které Zemi postihnou. Potom je zavedli do jakési laboratoře, kde jim pomocí paprsku zasadili do čela malý krystal. Krystal měl transformovat krystalickou strukturu Jamesova těla, aby mohl při příští návštěvě planety Aenstria absolvovat skok do jiné dimenze. James byl nadšen, neboť měl brzy navštívit svůj domovský svět. Henrymu byl rovněž zasazen takový krystal. Oba také mají dosud na čele nad „třetím okem“ malou bradavicovitou vyvýšeninu. Potom mimozemšťané dopravili oba chlapce opět zpět na Zemi.

 

Vsazením krystalu došlo zvláště u Jamese k rozvoji neobvyklých schopností ESP. V jeho ruce se ohýbaly vidličky, což je schopnost, kterou má při uplatnění mentálních sil dodnes. Vyvolával léčivé síly a byl dokonce schopen provést u své babičky jakousi „psychickou operaci“, která ji zbavila rakoviny prsu. Podobně jako filipínští léčitelé vyňal z její hrudi krvavě červenou hmotu, aniž by zanechal jakoukoliv jizvu. Svědkové nám vyprávěli, jak při léčeni sršely z jeho rukou viditelné jiskry. Jedné ženě dokonce vyléčil těžké bolesti v kyčlích. Ve škole začali Jamesovi a Henrymu žertem říkat „Marťané“, neboť se o přestávce postavili na dvě bedny od Coca Coly a začali kázat, že se blíží konec světa, jestliže se lidstvo neobrátí k Dobru. Do věci se zapojil školní psycholog, který však nemohl konstatovat žádné duševní onemocnění. Když se Jamese otázal, proč věří na UFO, odpověděl mu James: „Proč věříte v Boha ?  Můžete dokázat jeho existenci ?“ James a Henry založili ve třídě skupinu pro studium UFO nazvanou NUFORIC a pořádali setkání, která se konala každou první středu v měsíci. James demonstroval silné telepatické schopnosti. Často, když hovořil, to jím takříkajíc „protékalo“ a potom již nevěděl, co ř'kal a proč to říkal. Mimo jiné navázal styk též s Elisabeth Klarerovou, které Akon později potvrdil, že Karné existuje a že se s ním dokonce setkal.

 

V roce 1982 se nakonec uskutečnil Karného slib, že James a Henry navštíví planetu Aenstria. Tentokrát si pro oba přiletěly mimozemšťanky Nua a Ulo s dopravní lodí, která přistála na předem smluveném místě za Johannesburgem. Obě mimozemšťanky chlapcům vyprávěly, že Aenstriané mají své stanice na Zemi na pólech, v severním Tibetu, na Aljašce a v Jižní Africe, v Tichém, Atlantském a v Indickém oceánu, ale také na oběžné dráze kolem Země a ve sluneční soustavě až za 12. planetou (jak nás poučil Adamski, má sluneční soustava nikoliv devět, nýbrž dvanáct planet). Tyto stanice zaznamenávají situací na Zemi a jsou připraveny podniknout potřebné kroky, kdyby bylo zapotřebí evakuovat pozemšťany. Mezitím přiletěli k mateřské lodi doutníkového tvaru, která se nacházela na oběžné dráze kolem Země. Pomocí paprsku zakotvili u této lodi a prošli světelným tunelem na její palubu. Tam je přivítal s obvyklou srdečností Karné a dovedl je do kruhové dopravní lodi, v níž měli absolvovat interdimenzionální skok „rychlostí myšlenky“. Proto jim kolem boků uvázali jakýsi pás, který měl udržovat pohromadě jejich molekulární strukturu. Na obrazovce viděli vesmír. Když Karné aktivoval loď, bylo na obrazovce na okamžik všechno modré a pak červené. Potom se na obrazovce objevila nová planeta: byli na místě. Přistáli na vesmírné plošině na oběžné dráze kolem Aenstrie. Aenstria byla mnohem větší než Země a měla více kontinentů než moří. Souše byla zelená a modrá. Tato planeta měla, jak řekl Karné, čtyři měsíce a nacházela se v soustavě o dvou sluncích. Jednalo se o binární solární systém se žlutou trpasličí hvězdou a vyhaslou obrovskou hvězdou. Z plošiny je dovezla trajektová loď do kosmického přístavu poblíž města Amuris, což bylo velké město zakryté kupolí. James měl hluboký pocit, že přichází domů. Ve „vznášejících se vozech“, které byly poháněny myšlenkovou silou, jim Karné ukázal svůj svět a dovezl je k obrovským podzemním zařízením, která vznikla před miliony let, když hrozilo vypuknutí atomové války mezi Aenstrií a jednou sousední planetou. Toto nebezpečí přineslo Aenstrii poznatek, že válka nikdy nemůže být řešením, poznatek, který by rádi předali Zemí. Veškerý život na Aenstrii působil jasným, šťastným a lehkým dojmem.

 

Zeptali jsme se Henry Greefa, jaký byl charakter této návštěvy planety Aenstria. Ačkoliv byl celý tento zážitek nepochybně reálný, jak nás ujistil, připadala mu tam hmota ne tak konzistentní, ne tak jednoznačná, ne tak hustá jako na Zemi, patrně proto, že kmitání atomů bylo vyšší. Veškerý tamní život byl lehčí, duchovnější, neexistovala nenávist ani spěch, pouze mír. Mimozemšťané při všech setkáních byli, jak je vylíčil Greef, většinou světlovlasí, modroocí a měli bledou pleť. Všichni byli oblečeni do přiléhavých overalů.

 

James doplnil, že všechno na Aenstrii bylo zcela zvláštní. Jeho náramkové hodinky po celou tu dobu šly opačným směrem. Všechno, co jim Karné vyprávěl, vypadalo logické, smysluplné a jednoduché, dokud se nevrátili zpět na Zemi. Zde jim náhle vše připadalo zmatené a těžko pochopitelné. Henry to všechno nedovedl pochopit, nevyrovnal se s integrací této zkušenosti do svého života a místo toho se pokusil tuto zkušenost potlačit. James si stále rád vzpomíná na mnohobarevná světla v kupolovém městě Amuris, jehož průhledná skleněná kupole zářila jako křišťál. Zelené trávníky, květiny, vysoké stromy a zahrady tvořily z tohoto města mimozemský ráj. Všude létaly kluzáky Aenstrianů. Lidé se scházeli v zahradách, zpívali nebo hráli na nástroje a každý měl na ústech úsměv.

 

„Myslím, že nyní vidíte, jak krásný by mohl být život na vaší Zemi, kdybyste žili podle Zákonů Stvořitele, pravil Karné.

 

Po ukončení studií na střední škole se cesty Jamese a Henryho rozešly. Henry studoval politologii a nastoupil do služeb své vlády. James se stal grafikem, hodně cestoval, avšak zůstával neustále v telepatickém styku s Karném, a to i tehdy, když pro něj bylo obtížné zůstat věrný své duchovní disciplíně. „Byl to zvláštní úsek mého života,“ řekl nám Henry. „Tyto kontakty byly vždy emocionálně velmi vyčerpávající, proplétalo se zde vždy tolik pocitů najednou. Ale tyto kontakty se opravdu uskutečnily...“

 

James se nakonec v roce 1985 oženil a stal se otcem dvou dětí, které nazval „Kassiopeia” a „Pleiades”. V roce 1986 cestoval se svojí ženou po Americe a zůstal také několik týdnů u přátel v Mekce Nového věku Sedoně ve státě Arizona. Kassiopeia v té době vážně onemocněla. Lékař prohlásil, že se jedná o virus, proti němuž nemůže nic dělat. Dítě muselo podle něj. samo zmobilizovat své obranné síly. James požádal Karného o pomoc a ten souhlasil. James v té době již dávno ztratil svou léčitelskou schopnost, neboť již nedodržoval duchovní disciplínu, již mu uložil Karné a jež zněla: Nekouřit, nepít alkohol, nebrat žádné drogy, nejíst vepřové maso a pravidelně meditovat. Karné prohlásil, že přistane se svou lodí ve stanovenou dobu blízko Sedony. Dům Jamesových přátel se nacházel před legendární skálou Bell Rock (foto v kapitole o Oscaru Magocsi). Na druhé straně skály vede malá silnice podél řeky, na jejímž druhém břehu je kopec. Na tomto kopci měla loď přistát. Již v autě spatřili Karného vesmírnou loď, oválnou, která jakoby se skládala ze dvou na sebe položených talířů, s tmavou spodní stranou (viz nákres na začátku tohoto článku a fotografie na předposledních stranách). Zaparkovali vůz, vystoupili a sledovali přistání vesmírné lodi. Před očima Forbese a jeho ohromené ženy vystoupil z lodi Karné a vzal si k sobě nemocné dítě. Asi po čtyřech minutách přinesl Kassiopeu zpět; byla opět zdravá.

 

V telepatické zprávě, kterou dostal James Forbes v roce 1988, když psal svoji knihu „The Aenstrian Revelations”, Karné sdělil:

 

„Já a moji bratři, kteří v současné době navštěvují vaši planetu, nejsme pro vaši Zemi žádnými cizinci. Od začátku vaší současné civilizace neustále pozorujeme planetu Zemi, a v tuto chvíli jsme zde proto, abychom lidem na Zemi prokázali službu. Já a moji bratři jsme zde, abychom naučili naše pozemské bratry a sestry pravému významu lásky a soucitu a abychom vám ukázali, jak můžete vyvést váš svět z chaosu Temna do jitřního úsvitu pravdy a světla. Viděli jsme chaos a ničení, které přivodily Síly temna lidské rase, a považujeme proto za svoji povinnost, abychom vám jako starší bratři lidstva ukázali, jak můžete lépe žít a ještě jednou nalézt cestu zpět ke světlu, z něhož jste přišli.

 

S velkým zármutkem vidíme, že jste došli k bodu, kdy jste schopni zničit Zemi a všechny její životadárné prvky, které jsou pro vás tak důležité, abyste zachovali svoji vlastní existenci. Přinášíme poselství naděje, lásky a osvobození pro lidi na Zemi a oni mají vědět, že my jsme zde, abychom vám poskytli každou myslitelnou pomoc a podporu, pokud nám to dovolíte. Lidstvo však musí v této otázce rozhodnout samo, neboť Stvořitelův zákon lásky a svobodné vůle nám zakazuje, abychom přímo zasahovali do záležitostí lidstva, dokud nás o to lidstvo samo nepožádá.

 

Byli jsme velmi znepokojeni, když jsme pozorovali vaše první pokusy proniknout do Vesmíru. Víme, že lidé, pokud se jim podaří vyslat kosmické lodi s posádkou k sousedním planetám, při momentálním stavu svého ducha zanesou do vesmíru svoji cestu ničení. Varovali jsme vlády, aby se o to nepokoušely, dokud v budoucnu nedosáhnou zralosti a mírumilovnosti. Proto jsme zde a zde zůstaneme.

 

Těm, kdo vážně hledají pravdu, mohu jen poradit, aby hledali hluboko v podstatě své duše, neboť tam ji také naleznou. Budete-li opatrně naslouchat, zaslechnete náš hlas v tišině svého srdce ...“

 

*        podobný popis uvádí Klotzbach, Klarerová aj.

**       viz Adamski aj.

***     viz Adamski, Castillo aj.

****    shodná výpověď všech, kdo přišli do styku s mimozemšťany

*****  stejnou informaci dala Lya z Aenstrie profesoru Hernandezovi

****** viz zvláště Edwin, Hernandez, Menger aj.

 

 

1664.  Kontakty Eugenia Siragusy.        (Předal: Eugenio Siragusa)                             1952-78.

                                                                        Místo: Itálie.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (44, 45, 46) „Itálie, 1952 - 1978, Eugenio Siragusa“, str. 125-133, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Itálie, 1952 - 1978:

Eugenio Siragusa

 

Celní úředník Eugenio Siragusa z Catanie na Sicílii, narozený 25. března 1919, ženatý a otec dvou dětí, právě oslavil své 33. narozeniny, „během kterých se stal osvíceným“.

 

Ten den ráno odešel do práce a došel na „Piazza dei Martiri“, aby tam počkal na svůj autobus, když zpozoroval na obloze „jakýsi zářící kruh rtuťovitě bílé barvy“, který se pohyboval velkou rychlostí. Toto světlo se stále více přibližovalo a stávalo se stále intenzivnějším. Siragusa v něm zakrátko rozeznal předmět podobající se dětskému vlku nebo kněžskému klobouku. K jeho ohromení zůstal tento kotouč stát nad ním. Co to mohlo být ?  Eugeniovou hlavou probleskly nesčetné myšlenky, když náhle z objektu vyrazil zářící paprsek směrem k němu a zcela jím pronikl. Eugenio se cítil naplněn nepopsatelnou blažeností. Po chvíli paprsek zeslábl a nakonec jej objekt absorboval, „podobně jako svítící bod na televizní obrazovce, když televizor vypnete“. Objekt se dal znovu do pohybu, opsal na obloze velký oblouk a zmizel.

 

Když se Siragusa opět vzpamatoval, pocítil, že se v něm udála jakási změna, něco, co později popsal jako „redimenzionaci“ své osobnosti a celé své bytosti. Začal slýchat jakýsi vnitřní hlas, který mu vysvětloval minulost Země, zaniklé kultury a geologické změny před tisíciletími. Tak se také dověděl, že on sám žil před 12 000 lety v Poseidonii, hlavním městě Atlantidy. Začal si vzpomínat na zásady této civilizace, jejímiž základními pilíři byla moudrost a láska. Začal si také kreslit na role papíru, z nichž některé byly až šest metrů dlouhé. Kreslil na nich mapy, které ukazovaly tvary a polohy kontinentů v dobách Lemurie a Atlantidy a v pravěku Země. Zároveň začaly telepatické styky s mimozemšťany; Siragusovi byla diktována obsáhlá poselství, která pak, podle přijatých pokynů, posílal vedoucím politikům oné doby, mj. i americkému prezidentovi Dwightu D. Eisenhowerovi a sovětskému generálnímu tajemníkovi Nikitovi Chruščovovi. Telepatické předávání informací zesilovalo. Potom 30. dubna 1962 v noci pocítil Eugenio silné nutkání vyjet nahoru na Etnu, stále ještě aktivní sopku na Sicílii. Nasedl do svého vozu a jel. Při jízdě se jej náhle zmocnil pocit, že svůj vůz neřídí on sám, nýbrž že je vůz řízen jakousi neznámou silou. Na silnici plné zatáček se blížil k vedlejšímu vrcholku Monte Manfré ležícímu ve výši 1 370 metrů nad mořem. Když zaparkoval svůj vůz, pokračoval dále pěšky po cestě, která vede na vrcholek vyhaslého kráteru. Poté, co urazil asi polovinu svého rychlého stoupání, spatřil, jak se nahoře na kopci vztyčily siluety dvou osob, jejichž stříbrně lesklé kosmické obleky zářily v měsíčním světle. Oba byli přes 185 centimetrů vysocí, atletické postavy, s dlouhými světlými vlasy, které jim spadaly až na ramena. Na zápěstí a na kotnících měli blýskavé manžety, které zářily jako zlato. Byli opásáni zářícím pásem a na prsou měli podivné barevné znaky. Siragusovi se zastavila krev v žilách a na těle mu vyrazil studený pot. Na tento okamžik čekal celých jedenáct let.

 

Jeden z obou mimozemšťanů namířil na Siragusu zelený světelný paprsek vyslaný z jakéhosi předmětu, který držel v ruce. Když jej paprsek zasáhl, zmocnil se Eugenia hluboký klid a mír, jeho vzrušení rázem zmizelo: „Mír s tebou,“ řekl italsky jeden z mimozemšťanů kovově znějícím hlasem. Patrně používal nějaký přístroj, který převáděl všechny myšlenky do hlasité řeči.

 

„Já se jmenuji Aštar Šeran a toto je Ithakar. Slyš a předávej dále toto poselství mocným tohoto světa:

 

 

Vědci !  Členové vlád !

 

Ještě jednou vás upozorňujeme na to, že budete-li nadále trvat na pokračování nukleárních pokusů v atmosféře a uvnitř pod povrchem vaší planety, pak s naprostou jistotou přivodíte nevyhnutelně svůj vlastní zánik. Často jsme se různými prostředky pokoušeli vysvětlit vám mimořádně vážný osud, který vám hrozí. Mnohokrát jsme obětovali vám dosud neznámé prostředky, abychom vás přátelským a bratrským způsobem dovedli k tomu, abyste konečně pohlédli pravdě do očí. Snažili jsme se, abyste poznali nevyslovitelnou krásu Vesmíru s jeho nedostižným bohatstvím lásky, dobra a všeobecného blaha. Nakonec jsme usilovali o to, abychom s nezištnou láskou a všemi prostředky, které jsou nám dovoleny, odstranili pokračující psychózu agresivity. Chtěli jsme vám pomoci a ukázat vám směr k moudřejšímu a zdravějšímu vývoji.

 

Vaše hluboce zakořeněná skepse a nebezpečná nevědomost některých sobeckých pozemšťanů bránila a nadále brání našemu bratrskému a nezištnému působení a zatemňují je. Dnes se na vaší planetě šíří temný a neblahý osud díky vaší hluchotě a nesvědomité práci vašich vědců. Tím se prudce zhoršuje již tak nebezpečná situace v kosmické rovnováze vaší planety.

 

Z naší strany budeme jako vždy co nejvíce usilovat o to, abychom zabránili nejhoršímu, avšak nemohli bychom učinit nic, kdyby byl porušen Zákon, který chrání rovnováhu kosmického vývoje. Zachraňte se !  Ještě máte čas, jestliže budete chtít. My vám pomůžeme !

 

Aštar a Ithakar pak Eugeniovi sdělili, že jsou představiteli mezigalaktické konfederace, k níž patří mnoho obydlených planet. Působí jako „učitelé“ lidské rasy. Jsou našimi staršími bratry, kteří si činí starosti a jsou znepokojeni neblahou cestou, po níž jsme se vydali, a proto k nám přicházejí, aby nás včas varovali před nebezpečím, v němž se nacházíme.Mír s tebou“, rozloučili se žehnajícím gestem. Eugenio se pak spěšně vydal na zpáteční cestu. Cestou si opakoval celé poselství a vštěpoval do paměti, aby je mohl co nejvěrněji zapsat. Když se ještě jednou ohlédl, spatřil vesmírnou loď, jak se vznáší z vyhaslého kráteru. Poselství, které Siragusa ještě téže noci zapsal na stroji, pak poslal papeži, Kennedymu, Chruščovovi, de Gaullovi, anglické královně, švédskému králi a prezidentovi Italské republiky. Odpověděl jen jediný: de Gaulle.

 

V následující době Siragusa horečně doufal v další kontakty. Celý srpen vídával spolu se svou ženou nad domem létající kotouče a dvakrát též doutníkové mateřské lodě, které, jak se telepaticky dověděl, nesly název „Alfa 2“ a „Alfa 8“. A skutečně v těchto dnech psal také tisk o řadě pozorování UFO nad Itálií.

 

Potom 4. září to Siragusu opět táhlo na Etnu. Ve 22.03 hodin dorazil na stejné místo, na němž již před prvním setkáním zaparkoval svůj vůz. Šel po cestě nahoru, kde jej již očekávaly dvě bytosti. Obě byly 215 centimetrů vysoké, oblečené do jednodílných kosmických obleků s přilbami, které vypadaly jako obleky potápěčů: Z jejich opasků vyzařovalo světlo, podobně jako ze svítilny. Za nimi ve vzdálenosti pouhých asi 30 metrů visela ve vzduchu obrovská, asi 25 metrů široká kruhová loď, která byla se zemí spojena jakýmsi kovovým válcem asi tři metry vysokým; s malými dveřmi. Eugenio to pokládal za jakýsi druh výtahu. Mimozemšťané jej opět pozdravili slovy „Mír s tebou“ a opět mu nadiktovali poselství, tentokrát určené pro všechny vědce na Zemi. Oba se představili jako Woodok a Lynk a uvedli, že pocházejí z planety Metaria od Alfa Centauri. Po rozloučení Eugenio ještě spatřil, jak se loď prudce vznesla do výše. Stejné noci spatřily stovky obyvatel obcí Acireale, Bronte a Acitrezza jakýsi kotouč letící nad ostrovem a noviny o této skutečnosti přinesly příští den zprávu.

 

Při svém třetím setkání s mimozemšťany, jež se uskutečnilo 14. února 1963 a na němž byli opět přítomni Aštar Šeran a Ithakar, obdržel Siragusa další poselství, tentokrát určené pro všechny národy a vlády na Zemi.

 

„Zatímco vaše věda mlčí,“ praví se v něm, „začínají se stále více projevovat důsledky vašich neodpovědných jaderných zkoušek. Magnetosférický plášť vaší planety již utrpěl výrazná poškození v důsledku vašich jaderných zkoušek ve velkých výškách.“ Dnes víme, že tehdejší varováni byla oprávněná.

 

V dubnu 1964 byl Siragusa poprvé pozván k letu do vesmíru. Mimozemšťané jej dopravili na „Černý měsíc“, což byla umělá družice na oběžné dráze kolem Měsíce. Při kosmickém letu se setkal s dalším pozemšťanem, mechanikem Lucianem Gallim z Bologni, s nímž již v roce 1957 navázali styky Venušané. Celkem měl Siragusa devatenáct fyzických setkání s mimozemšťany v létech 1962 až 1978.

 

Pro šíření poselství, jež mu předávali mimozemšťané fyzicky nebo telepaticky, založil Siragusa spolu s prvními přáteli a žáky, kteří se brzy okolo něj soustředili, CENTRO STUDI FRATELLANZA COSMICA (C.S.F C.), tj. Studijní středisko pro kosmické bratrství. Toto středisko existovalo až do roku 1978, kdy mimozemšťané prohlásili jeho úkol za ukončený. Bylo to, jak pravil Siragusa, „hnutí, které bylo vedeno a udržováno mimořádně uvědomělými bytostmi z Vesmíru a které se zaměřovalo především na to, aby pozitivně a vědomě působilo na ty duše, které jsou zvláště citlivé na učení těchto vyšších bytostí.“ Středisko se brzy stalo moderní „Školou záhad“, jejíž členové nakonec sami částečně získali schopnost přijímat poselství vesmírných bratří. Pro zjednodušení sdělili mimozemšťané Siragusovi, jak má vyrobit „magnetický synchronizátor“, což je malý přístroj, který představuje slunce se zlatými paprsky a s broušeným rubínem uprostřed a který se měl nosit okolo krku. Jeho základní součástí je pyramida se čtvercovou základnou, v jejímž středu se nachází šestihranný drahokam, který mimozemšťané prostřednictvím Eugenia „psychizovali“, tj. upravili pro vyšší kmity. Tento kámen tak tvoří kondenzátor psychoenergetických vln. Základna pyramidy je proudovým okruhem přijímače, vrchol pak je pulsátorem a vysílačem, které umožňují komunikaci.

 

Není možné se ani zčásti zabývat rozsáhlou a působivou sbírkou poselství, které obdržel Siragusa a C.S.F.C. od roku 1962. Nejedná se pouze o varování před velkými zločiny lidstva, které působí proti životu, ale jsou to také zasvěcená a metafyzická poučení nejvyššího stupně, poselství, která těm, kdo je dovedou číst, vypovídají něco o kosmickém vědomí, jehož dosáhli mimozemšťané. Proto jako ukázku uvádíme několik citátů:

 

ZEMĚ ŽIJE. Pokud to ještě nevíte, tak se to dozvídáte nyní. Dbejte na to, abyste násilně neporušili její kosmickou rovnováhu. Pokuste se jí porozumět a především ji milovat. Země není pouze štědrou matkou. Je nejen planetou, nýbrž zároveň i živoucí buňkou Vesmíru, živého Boha. JESTLIŽE JI NEBUDETE MILOVAT, ANI ONA VÁS NEBUDE MILOVAT) JESTLIŽE SE POKUSÍTE ZNIČIT JI, ONA VÁS ROVNĚŽ ZNIČÍ; jestliže se odvážíte narušit její harmonickou rovnováhu, způsobí vám pohromy; nebudete-li si jí vážit, ani ona nebude na vás dbát a odebere vám vitální mízu, která vyživuje štěstí vaší existence.

 

Jestliže ji pochopíte a budete jí věnovat péči, kterou potřebuje a kterou jí dlužíte, obklopí Matka Země váš život blahobytem. Bez Země nemůže existovat žádná vinice a žádná réva, nemůže vyrůst žádné obilí, jestliže chybí „tělo a krev“ této matky. Myslete na to! Země žije a nazývá se MATKA.“ (10. 5. 1976) „Konstatujeme, že jste vzali vážně v úvahu naše pokyny, abyste svůj výzkum zaměřili na využití sluneční energie. Kromě toho pozorujeme dobrou vůli a cílevědomou vytrvalost některých vašich učenců a schopných vědců, kteří jsou poctivě rozhodnuti zabývat se strukturami, které jsou nezbytné pro realizaci tohoto projektu. Využívání atomové energie je velmi nebezpečné a plné úskalí, která jsou často nepozorovatelná a vašimi prostředky nekontrolovatelná. Sluneční energie je čistá, pozitivní a plná lásky. Proto vás ještě jednou vyzýváme, abyste svoji pozornost trvale a stále více zaměřovali na tento vynikající zdroj energie - na Slunce. My sami od pradávna bereme ze Slunce nejen energii, nýbrž i vibrace, které z něho vycházejí, a to ke stabilizaci rovnováhy naší fyzicko-astrální přírody.“ (Woodok, 23. května 1978) „Ještě dnes žije a působí v našem světě přes sedm milionů geneticky programovaných bytostí, které předávají své poselství a umožňují, aby lidské vědomí přijímalo nejvyšší a jedinou možnost. Je možné ji poznat, má-li člověk takové vědomí, které je dostatečně bdělé na to, aby zaregistrovalo a přijímalo zvláštní psychické kmity, které z ní vycházejí, a aby tak vytvořil souzvuk se svým vědomím.“ (Eugenio Siragusa)Darwinova teorie je nesprávná. Vaši praotcové, kteří měli mimořádné duševní vlastnosti a velkou část sad Kristova vědomí, se nenarodili na Zemi a nejsou také výsledkem nějakého vývoje zvířat. Vesmír byl a nadále zůstává jejich velkou vlastí. Přišli na Zemi, aby zde vytvořili ráj a aby i tomuto světu dali velký počet duší. Avšak namísto toho, aby budovali život, strhly s sebou některé neposlušné bytosti davy do údajně nového řádu, který byl zcela v rozporu se zákony, jež bylo třeba bezpodmínečně a s naprostou pokorou dodržovat.“

 

Vedle těchto a četných dalších informací z oblasti historie Země a lidstva, kosmologie, budoucí techniky, metafyziky a spirituality se Siragusa samozřejmě dověděl i mnohé údaje o samotných vesmírných bratřích a o jejich lodích. Jejich vesmírné lodě překonávají ve vteřinách vesmírné vzdálenosti tak, že vstupují do hyperprostoru. K pohonu využívají sluneční energie a energie psychické. Jsou neustále obklopeny vrstvou vířivého magnetického pole a ve zcela beztížném stavu sledují fluktuaci světelné energie, která je kondenzována okolo cirkulujících terminálních elektronů.

 

Vesmírní bratři pak pocházejí z nejrůznějších planet naší Sluneční soustavy i z jiných soustav, a dokonce i z jiných galaxií. Jejich organismus je zčásti založen na křemíku místo uhlíku. Největší rozdíl mezi pozemským člověkem a jimi spočívá v jejich vyšším vědomí, v jejich hluboké lásce ke Stvoření.

 

Aštar Šeran, s nímž se setkal Eugenio při svém prvním kontaktu na Etně, je „svatý vrchní velitel“ flotily operující na naší planetě ze základny na Venuši.

 

Ithacar je nejvyšším představitelem planety Marsu v Konfederaci světů.

 

Adoniesis je jméno odpovídající jménu Adonai, jenž je Nejvyšším koordinátorem z rodu Jana, který přinesl světlo Zlatého slunečního orla na Zemi.

 

Woodok je velitelem vesmírné lodi „Křišťálový zvon“ a pochází ze „třetí galaxie“. Jeho pleť je nazelenale modrá, jeho fyzickým základem je křemík, nikoliv uhlík. Nepotřebuje vodu.

 

Mimozemšťané mají na Zemi své základny, mimo jiné v Jaderském moři, Středozemním moři, v Biskajském zálivu, u Kanárských ostrovů a u ostrovů Portugalska. Moře je pro jejich základny nejvhodnější, neboť zde neexistuje atmosférické znečištění, které již dosahuje indexu 75,4 %.

 

 

 

Vzniká kontaktní skupina

 

 

V červnu 1975 obdrželi Robert Negrini a Massimo Poli, pracovníci střediska C.S.F.C. v Bologni, telepatický pokyn od mimozemšťanů prostřednictvím tzv. „synchronizátoru“ a odebrali se na místo setkání poblíž poutního kostela „Madonna di San Luca” nad Bolognou. Pozorovali zářící vesmírnou loď, která se vznášela nad jejich hlavami a obdrželi duchovní obraz Adoniesise. Poli k tomu obdržel rozsáhlé telepatické informace.

 

V září se podrobila tato skupina spolu s dalšími „operátory“ (Siragusův výraz pro lidi, kteří navázali kontakt s mimozemšťany) různým zasvěcovacím studiím, které končily telepatickým stykem, jenž navázal Negrini s Aštarem Šeranem. Skupina obdržela řadu starých posvátných symbolů a klíč k jejich významu.

 

V září operátor Massimo Poli prožil „kontrolovanou hvězdnou projekci“ do nitra podzemní kolonie mimozemšťanů nazvané EI Dorado, Město Zlatého Slunce. Toto město, jak se dověděl, bylo založeno před 75 000 lety „Vesmírnými knížaty“ a existuje současně na sedmi dimenzích. Přibližně ve stejné době je Negrini varován před katastrofami, které hrozí v budoucnu Zemi, včetně těžkých zemětřesení, způsobených geomagnetickými zpětnými vlnami při našich zkouškách atomových bomb, a neznámých a neviditelných nemocí, mj. i nákazy „Arbar“. AIDS se ovšem dostala do novinových titulků v Evropě až na začátku osmdesátých let.

 

21. července 1976 obdržel Negrini zprávu o přistání americké sondy Viking I na Marsu, kterou považujeme za natolik závažnou a zajímavou, že ji chceme v podstatné míře na tomto místě citovat:

 

Igea Marina (Forli) - středa 21. července 1976 Příjem ASW Solex přes synchronizátor od Nebe pro Zemi - 12.30 hodin.

 

Zatímco pozemské oko s obavami zkoumá povrch rudé planety, dosahuje hlas „starších bratrů“ z Marsu na naši planetu...

 

„Od Masara pro Sarase

 

od Marsu pro Zemi

 

Ithacar, nejvyšší představitel Marsu ve Vyšší unii konfederovaných světů, dává vědcům a badatelům na planetě Zemi možnost vnímat hlas svého lidu.

 

Synové tohoto světa, slyšte...

 

Oáza míru naší planety byla narušena strojem primitivní konstrukce. Vaše ničivé a škodlivé dílo rozšiřuje oblast svého vlivu nebezpečným způsobem i do prostoru mimo vaši atmosféru ! (...) Vytvořili jste podivuhodný soubor mechanismů, abyste mohli skutečně pochopit to, co samo o sobě a pro sebe není ani mechanické ani podivuhodné, nýbrž ryze kvalitativně VITÁLNÍ, tj. DYNAMICKÉ, tedy MIMO VEŠKERÉ VAŠE FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ A TECHNICKO-MECHANICKÉ MOZNOSTI ZKOUMÁNÍ.

 

V současné době jsou vaše vědecko-astronomické hodnoty, pokud jde o kvalitu vědomostí, pouze zaostalými strukturami výzkumu na témata, o nichž ještě nevíte, jak byste se jich měli chopit. Prováděli jste výzkum kosmického prostoru se stejně neúčinnými mentálními strukturami, jako v případě vaší planety. Pokračujete vytrvale a neuroticky až k zoufání neustále ve stejné linii akce kvantity a absurdní relativity všeho, o čem máte vědomosti.

 

Trváte neustále na své původní koncepci, která vás věčně žene k tomu, abyste všechno, co existuje ve VYŠŠÍCH DIMENZICH ŽIVOTA, PROSTORU A ENERGIE, přizpůsobovali vaší úrovni. Horečně a téměř hystericky pátráte po organickém životě tam, kde organické a genetické struktury již dosáhly úrovně DYNAMICKO-ORGANICKÉ rychlosti vibrací, která je již nečiní ani organickými ani genetickými, nýbrž KOSMODYNAMICKÝMI a uvádí je do sféry vlivu geneticky planetární úrovně jedné z vašich "ROZLIČNÝCH" dimenzionálních strukturací.

 

Vezměte na vědomí, synové pozemské vědy, že vitální struktury našeho lidu již přestaly být geneticky trojrozměrné od oné dávné doby, kdy došlo k úplnému zničení planety „Mallony“, která kroužila po dráze mezi Marsem a Jupiterem a byla zničena sérií atomových výbuchů v důsledku nesvědomitosti tamního lidu, který se rozhodl vytvořit dva umělé měsíce, jež dosud krouží kolem našeho světa a jež vaše věda nazvala „Phobos” a „Deimos”.

 

Obyvatelé Marsu byli tehdy těžce postiženi katastrofou, která způsobila zničení třetiny jejich civilizace, a uskutečnili onen životně důležitý a evoluční přechod, jenž musí každá planeta v okamžiku své Kalvárie překonat. Když tenkrát přišly o život miliony a miliony našich bratří v plamenném víru nadměrné geologické strukturální reakce, kterou vyvolala exploze blízko letící planety Mallony, naprogramovalo vitální vědomí našeho světa regeneraci rasy a následně pak kvalitativní skok, který umožnil tuto obtížnou selekci. Fyzická exploze planety Mallona, z níž pak první pozemské kolonie nejsou nic jiného než pozůstatky hledání jiné vlasti, vyvolala obrovskou katastrofu, která se stala v našich dějinách výchozím bodem pro současný vývojový typ, jímž se řídíme. Jeden ze tří kontinentů, na němž se v oné době usadili naši otcové, byl téměř úplně zničen meteority dopadajícími z kosmického prostoru. Ďábelská zápalná oběť jedné buňky Kosmu, zničené nesvědomitostí a zlobou, se pro nás stala, podle nejvyšší rovnováhy zákona, kterou my neustále ctíme, příčinou bolesti, ze které se zrodil nový, evoluční vzestup. Selekce se pak týkala elementů nepřizpůsobených novému rytmu, který byl od této doby určován magneticko-vitálním oběhem, a tímto způsobem došlo ke zrodu nové elity, která pak určovala další život rasy ...

 

Síla měsíců, která je analogická té sile, kterou na Zemi působí kosmogeneratorické komplexy, jež se nacházejí pod velkou pyramidou v Egyptě, má především ten účel, aby znovu vytvořila kosmogravitační rovnováhu VITÁLNÍHO GENU planety a v důsledku toho též genetické a vitální struktury celé rasy. Od té doby kmity našich vitálních struktur zvýšily svůj rytmus, až se naše hmota pro úroveň vaší "reality" a vašeho vizuálního spektra stala neviditelnou a nehmatatelnou, AVŠAK NIKOLIV MÉNĚ VITÁLNÍ… Každá atomová struktura se v důsledku toho změnila a kmitání marťanského života proniklo k jeho vitální úrovni, na níž existuje naprostá rovnováha mezi HMOTOU, ENERGIÍ A DUCHEM.

 

Nedivte se proto tomu, pozemští bratři, že na holém povrchu ve třetí dimenzi planety Mars nacházíte jen prach a „umírající zbytky“, neboť v této dimenzi se již po tisíciletí náš život dále nevyvíjí. Je to bolestný osud, bratři, že právě vy, vzdálení dědicové vražedného lidu, který zničil své vlastní obydlí a způsobil tak násilím zdokonalení našeho obydlí, jdete ve svých vlastních šlépějích a blížíte se tak pomalu k magnetickému kruhu hraniční zóny, z níž jste kdysi uprchli a k níž vás vaše Karma vede zpět (pás asteroidů), nyní přistáváte v našem světě, abyste namáhavě zkoumali to, co jste kdysi zničili.

 

Uvědomte si proto, pozemští badatelé, že to, co podrobně zkoumáte, čeho se dotýkáte a co fotografujete, není nic než stín skutečného života našeho světa, a že stopy primitivní formy organického života, které jste našli, ukazují náplň starého fyzického vitálního procesu, který ještě následuje po pomalém atomovém absorpčním procesu k pravé úrovni současného projevu života. Ve skutečnosti zůstal v době Velké mutace stín života fyzické struktury naší planety ve 3. dimenzi, aby tak mohl existovat dimenzionální most, který ukazuje hmotně fyzikální aspekt Sluneční soustavy.

 

Vědci Země, zaměřte svoji spekulativní pozornost na stopy života. Zjistíte, že jste zbytečně rušili mír, který vám nenáleží. Vezměte tento mír za svůj. Ať se vitální síla ducha stane i vaší silou a nic pak již nezabrání vašemu a našemu lidu, aby se sešli a žili na jednom jediném existenčním vrcholu. Velká, krásná města, pohádkově krásná krajina, hory, údolí a moře z čistého křišťálu rozprostírají svoji nádheru na povrchu naší domácí planety. Avšak vaše oči z prachu nachází pouze prach. Vaše ruce z hlíny se dotýkají pouze hlíny. Vaše srdce z kamene netlučou z radosti ...

 

Nebudete sbírat nic než kameny, neboť sami jste z kamene. Postarejte se, abyste se stali diamanty a na vaše udivené oči se pak vylije proud světla, až z temnot mrtvé pouště povstanou ranní červánky naší civilizace, která se může stát též civilizací vaší.

 

Neposílejte sem proto již žádné „stroje z kamene“, nýbrž takové, které jsou osvětleny křišťálově čistou myšlenkou PŘESLAVNÉHO KOSMU. Zahajte evoluci, pozemští bratři !  Tuto civilizaci, kvůli níž jste přistáli na naší půdě, musíte vy sami uskutečnit na půdě vaší planety !  Potom uvidíte, jak se z rudé pouště Masaru pozvedne majestátní věk naší tisícileté civilizace !

 

Z MASARU SARASOVI OD BRATRA Z RUDÉ PLANETY:

 

MÍR S VÁMI. OD NEBE PRO ZEMI - ITHACAR.

 

 

 

"Oni" rehabilitují Eugenia Siragusu

 

 

(Část - negativního textu vynechána – pozn. zpracovatele.)

 

Poslední „výstrahu všem politickým a vojenským představitelům na planetě Zemi“ Siragusa rozeslal 8. prosince 1979:

 

Výstraha, která je určena pro všechny politické a vojenské představitele na planetě Zemi:

 

Osm minut vašeho času nám stačí, abychom úplně umlčeli jakýkoliv druh činnosti na vaší planetě. Tento zásah by byl proveden okamžitě, kdyby mělo dojít k atomovému konfliktu mezi dvěma či více mocnostmi. Několikrát jsme demonstrovali, že aktivním a trvalým způsobem kontrolujeme veškerá zařízení, která mají specifické charakteristiky válečného atomového potenciálu. (Viz: UFO: Důkazy !) Naše přítomnost je vašimi elektronickými přístroji nezjistitelná. Naše kontrolní činnost se neomezuje pouze na velmoci. Naše prostředky, které jsou pro vás utopií, se v daný okamžik projeví jako účinné, bude-li zapotřebí. Výkyvy gravitace a změny v zemském magnetismu by byly prvními zastrašujícími prostředky, za nimi by pak následovaly ještě jiné a přesvědčivější ... Vlny abnormálního magnetismu by mohly ihned zablokovat veškeré elektrické okruhy. Možná by byla i úplná absorpce veškeré energie.

 

Tato naše výstraha nemá být pokládána ani za výzvu k boji ani za vměšování ve smyslu ovládnutí či podmanění vaší planety, ale jedná se o AKT LÁSKY, abychom zabránili opakování obrovské katastrofy, která v dávné minulosti stála život miliardy živých bytosti na jiných planetách, které se dnes staly nehostinnými a mrtvými tělesy.

 

Víme velmi dobře, jak je pro vás těžké uvěřit našim sdělením. Neunikly nám ani vaše násilné akce proti nám a naší záchranné misi.

 

Víme rovněž o pronásledování, jemuž vystavujete všechny ty, kteří jsou posly naší vůle a kteří podle nejvyššího přání „Avatara“ Krista, jehož návštěva na Zemi se blíží, byli vyvoleni a osvíceni.

 

Ještě jednou vás vyzýváme, abyste se probudili a obrátili se k lepšímu, neboť jak jsme vám již několikrát sdělili, nemají být obětováni žádní „beránci“... Buďte opatrní, abyste se neprohřešili krví spravedlivých a neopakovali chyby minulosti. Raději se modlete, aby světlo spravedlnosti, lásky a míru vzklíčilo ve vašem srdcí a ve vaší duši ke slávě Božího království na Zemi. Náš mír a naše láska vám budiž útěchou a nadějí.

 

Poselství z vesmírné lodi Křišťálový zvon Olympia

 

Woodok a jeho bratři, Maclero a jeho bratři.“

 

PS.: K řadě svědků, kteří byli přítomni kontaktům Eugenia Siragusy, dodáváme ještě výpověď mnichovské spisovatelky Ilse von Jacobi. Spolu s dalšími svědky jela 3. dubna 1973 se Siragusou na Etnu poté, co mu jeho vesmírní přátelé telepaticky oznámili představení. A skutečně se ve 23.15 hodin objevil oválný, žlutě svítící kotouč na okraji jedné z četných vyvýšenin Etny. Kotouč měl zdánlivou velikost Měsíce za úplňku, a jak uvedla svědkyně, „létal s nepopsatelnou nebeskou září sem a tam, jakoby na sebe chtěl upozornit“. Pozorování trvalo asi 12 minut, dokud objekt pomalu opět neodletěl. Paní von Jacobi popsala tento svůj zážitek v roce 1973 v časopise „7 Tage“.

 

 

1665.  Hospodářství na planetě Jarga.  (Předal: Stefan Danaerde)                                    1967.

                                                                        Místo: Nizozemí.

 

Výtah z knihy „UFO: KONTAKTY“, „V. kapitola: SVĚTOVÁ SETKÁNÍ“, podkapitola (48) „Nizozemí, 1967, Stefan Danaerde“, str. 135-136, kniha také na našich stránkách www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.

 

 

Nizozemí, 1967:

Stefan Danaerde

 

Stefan Danaerde, známý holandský průmyslník, se se svou jachtou nacházel v Oosterschelde, výběžku odděleného hrází od Severního moře. Byl krásný červencový letní večer roku 1967, jachta stála zakotvená na klidné vodě jako velká b1á labuť. Danaerde ani nepřikládal zvláštní důležitost tomu, když mu jeho syn hlásil, že kompas má poruchu. Večer nastartoval motor lodi a vydal se směrem ke kanálu do Burgsluise. Ještě šest mil a bude u cíle !  Vše však nakonec bylo jinak. Uprostřed této absolutní opuštěnosti se náhle zablesklo pronikavé modrobílé pátrací světlo a zazněl řezavý zvuk. Se znepokojivým trhnutím loď najela na jakýsi pevný předmět, jakousi plochou věc. Opět vyrazilo pátrací světlo a Danaerde spatřil jakési zdánlivě neživé tělo na vodě. ihned skočil do moře, aby zachránil tonoucího. Teprve když jej chtěl vyzvednout na palubu lodi, povšiml si pevného, jakoby kovového oděvu, který měl onen "člověk" na sobě, a koule, v níž vězela jeho hlava. Pátrací světlo nyní plně směřovalo na jeho loď. Zároveň se na kovovém kotouči, na nějž jeho loď předtím najela, objevila jakási temná postava a spěchala sem cupitavým krokem. Danaerde náhle dostal strach: Ani bytost, kterou právě zachránil, ani tato druhá bytost nebyli lidé. Byly to postavy vysoké asi 140 centimetrů, humanoidního vzhledu, oblečené v kosmickém obleku zdobeném bohatými ornamenty. Obě bytosti měly vysoké čelo, špičaté uši, silně odulá obočí a dělené čelní laloky, které tvořily začátek výstupku, jenž se táhl vertikálně přes jejich lebku. „Can understand you us ?“ zeptal se mechanický hlas Danaerdeho lámanou angličtinou. „Yes, I do.“ „Děkujeme ti. Ty zachránit život jednoho z nás.“ Ale to je v pořádku. Kdo jste ?“ „My návštěvníci z jiné planety.“ „Už jste zde dlouho ?“ „Ne přímo zde, ale my už dlouhý čas na Zemi.“ „Proč se skrýváte ?  Proč nemáte s námi žádný kontakt ?“ „Z důvodu, protože vy ještě neznáte zákony vysoké kultury.“ Mimozemšťan nabídl Danaerdovi dárek jako výraz díků za záchranu jeho kamaráda - kus kovu z jejich lodi, který by mohl být důkazem tohoto zážitku, nebo dvoudenní poučení. Danaerde se rozhodl pro druhé. Příští dva dny pak strávil na palubě cizí vesmírné lodi, kde se mu dostávalo poučení, pomocí počítače a televize mu byly ukazovány obrazy z planety Jarga, domovského světa jeho mimozemských přátel. Ukázali mu svoji loď, avšak oznámili mu, že mu nemohou poskytnout žádné technické informace, neboť „nejnebezpečnější přírodní zákon, který řídí civilizační proces inteligentní rasy, říká, že je zločinem poskytovat know-how diskriminující rase, neboť to zvyšuje nebezpečí zániku. Jediné, co potřebujete, jsou informace v oblasti společenských vztahů.“

 

Jejich planeta Jarga se nachází ve vzdálenosti asi deseti světelných let od Země a je větší než Země. Ve své atmosféře mají vždy jakousi nazelenalou mlhovou zónu, která filtruje sluneční záření. Na planetě Jarga vládne jistý druh superkomunismu, neexistují žádné společenské rozdíly. Lidé na této přelidněné planetě žijí v mohutných válcích, které jsou však velmi pohodlně vybaveny a navzájem spojeny magnetickými dráhami. Jejich hospodářský systém je určitým druhem plánovaného hospodářstvís jedním systematickým hospodářským plánem, který usiluje nejúčinnějším způsobem o dosažení cíle, jenž spočívá v tom, aby plným uspokojením materiálních potřeb byl člověk natolik zbavený materiálních vlivů, aby to nemohlo již nikterak ovlivňovat motivaci jeho chování. Jinými slovy řečeno: Dbát o to, aby každý člověk měl takový dostatek, aby již neměl zájem o materiální statky. Prvním krokem k tomu byladůsledná likvidace veškeré diskriminace“. Jakmile všichni mají všechno a každý má stejně (resp. to, co chce), je společnost stabilní. Peníze a vlastnictví jsou známky velmi primitivní úrovně kultury. Reálně existující komunismus na Zemi se dopustil chyby tím, že za východisko nesprávně zvolil státem řízené hospodářství namísto společného vlastnictví a blahobytu. Hospodářství musí být v rukou ekonomů a nikoliv v rukou státu.

 

Veškerá výroba statků a služeb je na planetě Jarga v rukou několika velikých společností, "trustů". Existují primární trusty, které vstupují do styku s konzumentem prostřednictvím vlastní distribuční sítě, a trusty sekundární, které poskytují primárním trustům dodavatelské služby. Na planetě Jarga se neplatí, neboť zde neexistují peníze, nýbrž registruje. Každý obytný válec má pro tyto účely svůj vlastní počítačový systém. Pro velké „nákupy“ může jedinec získat (přechodně) užívací právo, pro méně drahé užitkové předměty pak dostává toto užívací právo na celý život. Drobné spotřební výrobky dostává každý v takovém množství, jaké může sám spotřebovat. Jelikož užitkové předměty zůstávají fakticky majetkem trustu, který je dodal, pečuje tento trust také o jejich údržbu a opravy. Každý trust má k dispozici určité konstantní investiční prostředky pro doplnění a rozšiřování svých výrobních prostředků. Proto nedochází k výkyvům v konjunktuře. Všechno je rozpočtováno a plánováno tak, aby docházelo k trvalému růstu efektivnosti, což vede ke skutečným supervýkonům. V čele každého trustu stojí prezident, který je členem výrobní skupiny Světové vlády. Tyto trusty si navzájem konkurují při zvyšování efektivnosti. Avšak ani tito tak mocní prezidenti nežijí jinak než jejich dělníci a i jejich nárok na „body spotřebního práva“ tvoří pouze čtyřnásobek existenčního minima. Konzumní potřebu zjišťuje celosvětová Spotřebitelská ústředna.Jednotkou hodnoty“ jsou „Uras”, což jsou jednotky práce. Minimum tvoří dvě „Uras” za hodinu, maximum pro manželský pár pak osm „Uras”. Jak si pak ale Jargiňané spravedlivě rozdělují svůj blahobyt ?  Rozdělují hodnotu veškerých výdajů, které s sebou přináší blahobyt, na celkový příjem světového obyvatelstva a tak vzniká makrofaktor. To je číslo, jímž je třeba vynásobit výrobní náklady trustů, a tak se určuje cena pro spotřebitele. To znamená, že výroba, s přihlédnutím k nezbytným zásobám, se rozděluje mezi celkový počet existujících lidí, a sice ve formě „spotřebního práva“. Daně na této planetě neexistují, společenské výdaje hradí trusty prostřednictvím své „blahobytné výroby“. Vysoký blahobyt je umožněn již tím, že skutečně 100 % obyvatelstva k němu svojí prací přispívá a že u Jargiňanů odpadají neužitečné práce a úkoly, jako je vojsko, reklama, daňoví úředníci, prodavači atd. Kromě toho to nejsou pouze materiální podněty, které vedou Jargiňany k tomu, aby podávali co nejlepší výkon. Je zde také jejich výrazné sociální cítění. Nezištnost je podmínkou pro nesmrtelnost inteligentní rasy, pravili a dodali, že je také základním předpokladem osobního štěstí. Štěstím je pro ně dosažení cílů, jež si sami zvolili, tj. nevědomé měření hodnot sebou samým. Individuální úsilí o dosažení sebou zvoleného cíle tvoří lidský život tvůrčím.

 

Tvořivost, tj. tvůrčí činnost, je nejvyšším ideálem jargiňanské civilizace; nemateriální tvořivost je individuálním snažením o zlepšení životních poměrů jiných. Osvobození od jakéhokoliv materiálního snažení na planetě Jarga, zabezpečení životního základu, umožňuje obyvatelům této planety svobodný, nerušený rozvoj jejich tvůrčích schopností. Jargiňané vlastně uctívají Boha jako tvůrčí sílu Vesmíru, nezměrnou inteligenci, která řídí celý proces počátku a průběhu Tvoření. Spatřují Boha „v každém dobrém činu a každé nezištné myšlence“ ve službě veškerého Tvoření. Nejvyšším cílem kulturního vývoje je „nadčlověk“, „inteligentní a duchovně rozvinutá bytost, která může být šťastná pouze v rámci velké a stejně smýšlející skupiny ... Jiní myslí na můj šťastný život, já sám pak na šťastný život jiných“`. Kristus byl prvním „všetvořícím nadčlověkem“ na Zemi, živým příkladem pro nás pro všechny.

 

Civilizace, která takto uvažuje, považuje samozřejmě také životní prostředí za nedílnou součást celku a začleňuje do svého „zvyšování efektivnosti“ též rozvoj ekologicky optimální „mírné“ technologie.

 

I když pro velice podnikavého průmyslníka Danaerdeho bylo dosti často obtížné sledovat sociální představy Jargiňanů, dovedly jej však k tomu, aby se nad nimi zamyslel. Poděkoval svým mimozemským přátelům za toto poučení. Ti pak se svojí vesmírnou lodí vzlétli do výše a Danaerde vyrazil se svou lodí směrem k přístavu.

 

Od té doby až do dnešního dne zůstává v pravidelném telepatickém styku s mimozemšťany z planety Jarga a obdržel ještě další a rozsáhlejší informace. Své zážitky uveřejnil o dva roky později v Holandsku, německé vydání následovalo v roce 1971 pod názvem „Menschen vom Planeten Jarga“ (Lidé z planety Jarga) v nakladatelství ECON.

 

 

1666.  Rozhovor se Stvořitelem a s Aštarem. (Přijala Květa H.) 13:25-14:00 hodin. 19.9.2002.

                                                                        Místo: Kladno.

 

Náš Stvořiteli, prosím Tě s láskou o kontakt s Tebou. Děkuji.

 

„Květuško, jsem tady a zároveň tě zdravím a posílám proudy lásky.“

 

Děkuji, můj nebeský Příteli, velice Tě miluji z celého srdce.

 

„Moje dceruško, jsem rád, že jsi stále se Mnou a můžeš být bez obav a beze strachu, vidím, stále pracuješ, tvé srdíčko cítí s lidmi a chce, aby bylo co nejvíce lidí informováno. (Petice proti čipové totalitě, 1622 – pozn. zpracovatele.)

 

Květuško, řeknu ti, lidé tyto letáky s velkou libostí čtou a velice se nad tímto zamyslí, a to je v pořádku, poněvadž je potřeba se probudit.

 

Můj příteli, prosím, zeptám se na našeho pana Havla, jak víš, je v USA na návštěvě a víš dobře, co slíbil. Jakým právem nás vede do negativního stavu, nebo-li do války ?

 

„Havel je pouze loutka, se kterou si každý dělá co chce a vůbec si neuvědomuje, že za sebou má celý národ, lásko moje, neměj obavy, důvěřuj mi, nic takového se nestane, poněvadž jsou to loutky, které si neuvědomují, že jsem tu také Já, Stvořitel, a to je má vůle, chráním celou naši a moji nádhernou planetu, která je mi velice blízká, která má už takhle mnoho problémů, o kterých nemáte ani tušení. Buď v pohodě, jak se u vás říká a vše nech na Mně.“

 

Děkuji, Jsi moje nebeská láska, jsem šťastná, že Tě máme a z celého srdce ti děkuji.

 

Můj Stvořiteli, prosím, mohu mluvit s Aštarem Šeranem ?  Děkuji.

 

„Lásko, sestřičko, jsem tady s tebou, stále svítíš a pracuješ, posíláš lidem kolem sebe proudy lásky, my jsme stále s tebou a vše je v pořádku.“

 

Aštare, prosím, mohu se zeptat na naši obec, jak to tu vypadá s životním prostředím a co lidé ?  Děkuji.

 

„Lásko, Květuško, u vás obec je krásná, leží v zeleném porostu, ale je poničená lidmi, a takoví lidé jsou velice negativní a tím se odvíjí to další. Je tu více klidu, než ve městě, ale Květuško, u vás na planetce si člověk už moc nevybere, poněvadž lidský faktor zasahuje velice silně do přírody a ta se začne velice bránit, a to ve formě očisty, a uvidíš, jak to bude vše vypadat. Posílej lásku jak můžeš a bude to velice dobré a prospěšné pro všechny, co o to stojí, ano vím co myslíš, oni se smějí své nerozumnosti a své hlouposti, baží jen o majetek a to je velice málo. Děkuji“

 

Aštare, prosím, zeptám se na ten výzkum, co se prováděl v Gize v Cheopsově pyramidě. Děkuji.

 

„Květuško, je to zase jen senzace pro novináře, televizi atd. Víš dobře, že je vše zabezpečeno, je to velice jinak nebezpečné pro vás, celé lidstvo i pro planetu. Jak přijde čas, vše se dozvíte, ale je potřeba na sobě duchovně pracovat a už nikdy nebudou žádná tajemství, ale ten čas ani doba nepřišla. Všichni lidé, kdyby žili v lásce a v harmonii, bylo by vše jiné, lidé by byli spokojení a dokázali by neuvěřitelné věci, ale tak se to nedá, vše by se pokazilo a to si nemůžeme dovolit v tuto dobu. Květuško, to je vše, co ti mohu k tomuto říct, vše je v pořádku. Děkuji.

 

S láskou se loučí Stvořitel, Aštar Šeran.

 

Děkuji z celého srdce a posílám lásku. Květa.

 

 

----------

 

 

Poznámka zpracovatele k aktuálnímu stavu vstupů na naše internetové stránky:

 

Na českých stránkách do dnešního dne 28.9.2002 je v evidenci 182 500 vstupů, na anglických stránkách 56 100 vstupů (včetně vstupů do dalších jazyků), převážně z duchovních okruhů v USA, celkem 238 600 vstupů ! 

 

Průměrný počet vstupů za den za poslední rok je na českých stránkách 265 vstupů (2 x více než loni), na anglických stránkách 125 vstupů (4,6 x více než loni), (denně).

 

Nejvyšší denní počty vstupů jsou na českých stránkách ze dne 9.9.2002 1760 vstupů, na anglických stránkách ze dne 18.2.2002 1285 vstupů. Tyto údaje dostatečně ilustrují velký zájem o naše informace u veřejnosti.

 

 

 

-----

 

 

Kniha “VI. ROZHOVORY” obsahuje také:

 

 

PRŮVODCE SVĚTELNÝ 2 – sdělení 1486 – 1496

 

POZOROVÁNÍ LODÍ NAŠICH PŘÁTEL VESMÍRNÝCH - sdělení 1497

 

PODMÍNKY PRO PŘEVIBROVÁNÍ – sdělení 1570

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI – sdělení 1603

(jsou jinak vždy na začátku každého z dílů ROZHOVORŮ”)

 

VÝTAHY Z KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ” – NOVÁ ZEMĚ:

 

(1)

 ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI” – ČÁST III – DUCHOVNÍ POKROK - sdělení 1613 – 1619.

 

(2)

NOVÉ ZJEVENÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA” – KAPITOLA 18 – NOVÝ ŽIVOT POZITIVNÍHO STAVU – sdělení 1620

 

 

PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ – sdělení 1622

 

CESTA ZA POZNÁNÍM VESMÍRU A ŽIVOTA – sdělení 1628

 

VÝTAHY Z KNIHY UFO: KONTAKTY” – KONTAKTY S VESMÍRNÝMI LIDMI VE SVĚTĚ

– sdělení 1654-1665

 

 

 

 

KONEC KNIHY „VI. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU”.

 

28.9.2002   Česká Lípa.

 

IVO A. BENDA

 

 

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu