SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2271 - 2400  KNIHY  "ROZHOVORY IX."   ZDE ...

 

2401. Tajemná dvířka.                        (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

TAJEMNÁ DVÍŘKA

 

 

„Láska,

to jsou tajuplná dvířka

do srdce,

která se otevírají

zevnitř,

tichem a pokorou.

Je to

povídání si s Bohem.

Horké slzy

Touhy po Lásce

očistí duši tak

jako déšť smyje prach

z chrámových oken.

Množství deště

je přímo úměrné

k síle navršeného prachu,

nikoli k velikosti oken.

Pak dovnitř samo

zazáří SVĚTLO …

 

 

 

2402. Vůně lásky.                               (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

VŮNĚ LÁSKY

 

 

„Pohled na jídlo je jako pohled do budoucnosti; nemůžeš vědět, jak chutná, dokud je neokusíš, ale pak může být už pozdě.

 

Tak je to i s Láskou.

 

Láska má tisíce vůní a podob, ale jeden Pramen.

 

Pod žárem Lásky pukají ledy na povrchu srdce zrovna tak, jako v žáru Slunce tají ledové kry na zamrzlé řece.

 

Láska dává vláhu rozpukané zemi, smíření se smrtí, odpočinek unaveným myslím, ztišení.

 

Jsem hostem na této krásné Zemi pouhých padesát let. Nedělám nic zvláštního, pouze chodím s očima otevřenýma a se srdcem dokořán.

 

Láska je skála, prosáklá stříbrnými žílami soucítění …

 

 

 

 

2403. Jak málo stačí.                          (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

JAK MÁLO STAČÍ

 

 

„Jak málo stačí ke štěstí mi, vím –

když vidím smát se šťastně malé děti,

kvetoucí růže, jejich rudé květy,

tak všechny dary světa oželím.

 

Plaché mám srdce, rozumím si s ním;

ač mezi lidmi, přec jsem stále sama,

jakoby propast byla mezi náma;

jen se svým srdcem se nikdy nenudím.

 

Růže ti kvete, já ti zpívat smím;

nad vůní slov se modrý opar zvedá.

Ach, vůně Lásky vyzpívat se nedá –

když Ticho volá, já mu rozumím.“

 

 

 

2404. Soucit.                                     (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

SOUCIT

 

 

Zdá se, že soucit, to silné pouto v mezilidských vztazích, se stává zapomenutým pojmem, jako ohleduplnost, zdvořilost, tolerance, nenásilnost, umírněnost … Kolik válek a zbytečného krveprolití musí lidstvo ještě zažít, aby se v člověku probudil opravdový soucit ?

 

Soucit je božský dar a kráčí ruku v ruce s Láskou. Má mnohem větší hloubku, než bolest a smutek. Je projevem lidskosti. Soucit s přírodou – neničit životy stromům; soucit se zvířaty – nebýt příčinou jejich zabíjení. Zcela se ztotožňuji s míněním Schopenhauera, který říká: „Je omylem se domnívat, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty, nebo že ke zvířatům nemáme žádné závazky. To dokazuje neotesanost a barbarství. Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem“. A také si velice vážím poselství Milana Kundery: „Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost, ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní.“

 

Soucit s lidskými bytostmi, bojujícími o záchranu holých životů při živelných katastrof, soucit s opuštěnými dětmi, vypadlými ptáčaty z hnízda, hladovějícími psy, které jejich majitel zanechal na pustém místě na pospas osudu, soucit se strádajícími dušemi osamělých, nemocných, starých lidí, s nenasytnou hrabivostí tohoto světa, nesmyslností politických ambicí, které mají hluboké kořeny v násilí a touze vládnout, soucit s nepoučitelnou lidskou myslí, ovládanou představou peněz jako jediným zdrojem štěstí a radosti …

 

 

 

2405. Pochopení.                               (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

POCHOPENÍ

 

 

Láska je hluboké pochopení. Není nutné, aby se lidé znali dlouho, když se chtějí chápat. Mnohdy se znají několik let, žijí spolu celý život – a míjejí se. Ze strachu z osamělosti jsou v kontaktu, ze zvyku, z prospěchu, ale jejich láska je mělká, mrtvá. Znám spoustu takových lidí a vidím je bídu lidských vztahů. Proto jsem ráda sama. Samota je pro muže snadnější, ale pro ženu je velice těžká. Ano. Žena má potřebu se o někoho starat, o někoho pečovat. Je to přirozené. Já nechci své ideály utopit v šedi zvyku. Pro mne je samota branou do říše poezie. Mohu všechnu energii své lásky, celou svou bytost, duši i srdce, vložit do básní, pečovat a starat se o své knihy, přelít se do nich, zrcadlit se v nich – a tak to má být. Pokud člověk dělá něco s polovičním srdcem, nemá to valnou cenu.

 

Má duše se probudila působením Světla, magnetického záření lásky a básně jsou úrodou z tohoto jejího doteku. Aby jí člověk porozuměl, musí k ní být vnímavý, neboť je velice křehká a citlivě reaguje na hrubost různých vlivů z okolí.

 

Kéž úroda květů ve všech tvarech, barvách, vůních a niancích, jež dala náhle mému životu nový směr, nový smysl, naplnění, radost a opatrně mne pozvedá do jiného uvědomění, kde se stává pravdou pouze to, co zůstává očím skryto: Ona neviditelná realita všeho reálného – Láska a Krása – by nebyla marná, kéž by se tento dar pro mne stal pochopením sebe samé, což je jediná cesta k osvobození …“

 

 

 

2406. Někdy je to jen malý rým.         (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

NĚKDY JE TO JEN MALÝ RÝM

 

 

„Někdy je to jen malý rým

pro radost, aneb malá slovní hříčka.

Z pramínku vzniká jindy malá říčka;

plamenem stálým nehořím.

Píši hned, co mne napadá,

jako když náhle rozvíjí se růže

a její vůně nemusí i může

Potěšit dřív, než uvadá !

Nevnímá vůbec krásu svou -

je tady proto, že chce vůni dávat.

To je ta LÁSKA, záhada všech záhad.

Z potůčku sílí, až řeknou

stává se; náhle povodeň

přichází s jarem, v řece tají ledy;

když dělám všechno, jako naposledy,

rozhoří se jak pochodeň –

tak vzniká a hned zaniká

v duši mé báseň. Já to takto cítím.

Na cestu sama sobě básní svítím.

Když srdce ve mně naříká,

neb když je zjihlé Láskou, plné štěstí,

tak verš jak pramen cestu ven si klestí –

na světlo boží pospíchá.

A neví, zda-li techniku má správnou,

mé srdce. Ti však, kdo si na dno sáhnou,

přemýšlí jinak. Vidí vše

tak, jako dítě – poprvé !“

 

 

 

2407. Nedělejte předčasné závěry.      (Přijal Goethe)                                              

 

 

 

 

NEDĚLEJTE PŘEDČASNÉ ZÁVĚRY

 

 

„Vy lidé nedovedete o ničem mluvit, aniž byste hned nerozhodovali:

To je šílené, to je rozumné, to je dobré, to je špatné. A proč ?

Zkoumali jste již až do detailu motivy nějakého činu ?

Víte, co jej způsobilo a proč je nevyhnutelný ?

Kdybyste to věděli, nesoudili byste tak rychle …“

 

 

 

2408. Otevřenost.                              (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

OTEVŘENOST

 

 

„Láska

je především otevřenost.

Kolem sebe vidím a slyším

nepřejícnost,

sobeckost,

závist, nenávist,

necitlivost, předpojatost,

lhostejnost, ostouzení,

pomluvy -

nikomu tato podstatná jména

jistě nejsou neznámá.

Ve třetím tisíciletí

po narození Krista,

v této konvenční,

násilné,

konzumní společnosti,

vyznačující se stagnací

a dekadencí všech estetických

a duchovních hodnot,

maskující se

za povrchní okázalost

snobismu

jsem šťastná,

že jsem poznala

trochu víc

a mohla se napít citu

z čisté studánky,

nezkalené

neosobními módními frázemi.

Proč tak málo lidí dnes

nechce hledět dál,

než na kraj těla ?

Z lhostejnosti … ?“

 

 

 

2409. Vnitřní skutečnost.                    (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

VNITŘNÍ SKUTEČNOST

 

 

„Láska se nedá

pochopit ze slov,

ale dá se zažít

vnitřně.

A tuto vnitřní skutečnost

je možno rozeznat

pouze při velkém

sebeodevzdání,

ztišení,

důvěře.

Potom člověk zůstane

sám se sebou

a inspirace,

která se tiše přenesla

do jeho vlastní

duše

si hledá svou vlastní

cestu;

a nejsou nutné peníze

na tuto cestu k Lásce.

Musí se osvobodit

od jakéhokoliv vlivu

a zůstat otevřený,

vnitřně tichý.

Pak uslyší sám sebe –

svou vlastní duši.

Cítí se velmi, velmi sám.

Zaplaví ho veliká

duchovní osamělost;

málokdo ho chápe …

 

 

 

2410. Harmonie.                                (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

HARMONIE

 

 

„Harmonie je nejpřesvědčivějším stupněm dosažení Lásky na cestě k poznání. Nedá se ničím měřit, pouze vám je v přítomnosti láskyplného člověka dobře, cítíte se najednou lépe – jeho přítomnost je hřejivá. Podobně, jako květina vydává vůni, aniž by si ji uvědomovala, šíří kolem sebe laskavý člověk svou nezachytitelnou atmosféru, vůni dobra. A toto dobro je vyznáním a zrcadlením pravdy, která sama o sobě je mlčením. On si jí, stejně jako květina, není vědom. Jeho přítomnost náhle v nás probouzí, osvětluje a oživuje i latentní, nevědomé, dobré stránky našeho charakteru, nesobecká gesta.

 

A protože by bez Slunce nebylo ani stínu, i Světlo Lásky v nás odhaluje konflikty, způsobené chtivostí a závistí. To jsou stinné a vulgární stránky lidského myšlení.

 

Jsou i tací, kteří se obklopují lidmi v určitém postavení, podle jejich představ lidí, kteří předstihují jiné smrtelníky svým vlivem a mocí. Vyhřívají se na výsluní těchto „přátel“. Malichernost, marnivost, šosáctví, maloměšťáctví, domýšlivá důležitost neplodných byrokratů, povrchnost myšlenek a omezení pojmů na „mé“ a „tvé“ – to vše na Lásku působí odpudivě. Nemá ráda afektovanost, strojenost, pokrytectví, samolibost.

 

Proto se obracím do nitra a prosím o vedení, neboť mnohokrát jsem již zabloudila v prachu cest. Snažím se udržovat harmonii a tak kráčím po světě jako provazochodec po vysutém laně, neboť mne každé vychýlení bolí a mohlo by způsobit pád …“

 

 

 

 

2411. Jsem.                                        (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

JSEM

 

 

„Co podob mám,

jež od dětství se mění.

Moc lidí znám –

přec žiji v osamění

svůj krátký sen

a často písně skládám.

Jsem, jaká jsem.

I smutek někdy zvládám,

když ticho stěn

já večer doma slýchám.

Jsem jednou z žen,

Už nikam nepospíchám.

Dnes dcera jsem

a zítra sestra, matka,

však jedno jen

je jisté – to, že zkrátka

JSEM.

Někdy víc

a jindy méně ztrácím -

nemám nic.

Vždy tobě všechno vracím.

Jsi víc než host.

Tys, Lásko má, mým žitím.

Tvou přítomnost

však

NIKDY

nezachytím.“

 

 

 

2412. Světlo.                                      (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

SVĚTLO

 

 

„Podstata nás všech

je stejná;

i Slunce svítí

na všechno stvořené

stejně.

Bez světla Slunce,

bez jeho energie,

by nebyl život na Zemi možný.

Když hvězda,

zvaná Slunce,

je tak nepatrná

v solárním systému,

který je zase nepatrným

smítkem prachu

v Galaxii, Mléčné dráhy -

kdo jsem já,

abych mohla toto

mystérium pochopit ?

Tento princip dokonalosti,

mikrokosmos,

máme i v sobě.

Tím vzniká naše příbuzenství

s nekonečnem.

I moje štěstí leží

ve mně samé

a nemá místo v hlavách

jiných lidí.

Vzdát se LÁSCE

znamená nejprve se vzdát

svých starých

myšlenkových útvarů,

svých stereotypů,

svých naprogramování,

komplexů a názorů.

Potom ke mně mohou proniknout

její hřejivé paprsky,

její SVĚTLO …

 

 

 

2411. Svobodný dar.                          (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

SVOBODNÝ DAR

 

 

„Láska není ztráta svobody, naopak – je plodem, nebo produktem svobody, je svobodným darem.

 

A pokud se v manželství, které je doloženo podepsáním smlouvy změnilo v korporaci, není to vina Lásky, ale sobeckého myšlení, pudu vlastnictví. Myslím si, že Láska v člověku vyvolává potřebu tvořit, podněcuje fantazii a obohacuje jeho duchovní svět. Prohlubuje vnímání, přináší schopnost radovat se z věcí, které dříve člověk nevnímal.

 

Lásce stačí k radosti tak málo – úsměv, letmý dotek, vlídné slovo, vědomí o existenci milované bytosti.

 

Láska přináší citlivost, oživení, ale také vnitřní změnu vnímání okolí, solidaritu a péči, vycházející ze soucitu. Přináší pochopení, že jsme součástí přírody a tudíž jejím ustavičným plundrováním, sobeckým rabováním a indiferentním postojem k ní – ubližujeme sobě a podřezáváme větev sami pod sebou.

 

Učme se dávat přednost radosti z bytí před štěstím z hromadění věcí, altruismu před sobectvím, nezávislosti před vlastněním čehokoli, plnosti samoty před prázdným konzumním životem, slušnosti a toleranci před bezohledností, skromnosti před hrabivostí, trpělivosti před neuváženou zlobou, tichu před záplavou plytkých slov a reklamních sloganů.

 

PODSTATA DARU spočívá v tom, že se NEDÁ KOUPIT. A v tom je jeho největší cena …“

 

 

 

 

2412. Miluji básníky.                          (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

MILUJI BÁSNÍKY

 

 

„Miluji básníky !  Je zvláštní jejich svět.

Dovedou citem svým mou duši rozechvět.

Rozpráví se stromy a znají písně řek,

učí se slyšet les i ptákům rozumět …

 

a Světlo nádherné vždy vyzařuje z nich.

Je básník zasněný, když v inspiraci ztich

můj přítel. Rozumím mu bez zbytečných slov,

Když svůj cit přenáší do písní svých a strof.

 

Miluji básníky !  Jim nablízku chci žít;

dovedu řadou z nich se v duchu obklopit.

Po nich tu zůstala jen vůně z jejich vět –

bez ní by šedý byl a nudný tento svět …“

 

 

 

2413. Hlas.                                         (Přijala Zdenka N.)                                                2000.

Místo: Praha.

 

 

 

HLAS

 

 

„Dříve, než-li odejdu, chci stromům,

jezerům a řekám Lásku dát,

modlitby své větru pošeptat,

dešti, který nerozumí slovům …

Tápu bílá v černých klávesách

vzpomínek. Jak rozladěný klavír

zněly dávných lásek pazvuky.

A když beru tužku do ruky –

uvězním je, kladouc je na papír.

Láska hřeje. Kdo si na ni sáh,

Nepozná už rozchody a bázeň

ze samot. Je tichý, cítí vděk !

Budí se v něm velká síla řek,

Osamění promění se v báseň;

ta se stává šatem duše mojí,

poutem, které zem a nebe spojí.

 

A Bůh, který sídlí v každém z nás,

pozvedá v ní neslyšně svůj hlas …“

 

 

 

2414. Šepot věčného mlčení.             (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

ŠEPOT VĚČNÉHO MLČENÍ

 

 

„Člověče, nespi. Slyšíš mě ?

Já jsem tvá tichá duše.

Hledej mne s Láskou, upřímně,

netvař se slepě, hluše.

Probouzím jeden vzácný cit,

nad jehož krásu není –

Lásku. Jen zkus se zastavit.

Božský dar probuzení

čeká na tebe v úkrytu

kousek od srdce tvého

věčně. Je plný soucitu.

Proč mysl plná pocitů

drží se ega svého ?

Nad tento svět tě povznáším –

Bůh je můj věčný pramen !

Jsem duše, na Zem přináším

v paprsku Lásky pramen.

 

Amen.“

 

 

 

2415. Duch.                                      (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

DUCH

 

 

„Já hledám toho, jež se dívá

po světě zrakem očí mých;

kdo plný Lásky písně zpívá,

na pomoc hvězdy z nebe vzývá

opuštěn v nocích tesklivých,

když luna bledá září z nebe;

kráčejíc cestou trnitou –

já hledám zkrátka sama sebe,

hluboko v sobě ukrytou …“

 

 

 

2416. Mám ráda.                              (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

MÁM RÁDA

 

 

„Mám ráda vůni pokosené trávy

a noc, když zvolna sklání hlavu den

tu tmavou krásku s pletí barvy kávy,

jež střeží něžně jak matka můj sen,

 

mám ráda cesty splývající s nebem

za obzor – hádám, čím mne překvapí;

mám ráda Domov, jež mi voní chlebem

a vůni z krbu, když se zatápí,

 

mám ráda hvězdy, měsíční zář bledou

červánky ranní na květech

a písně všech řek, které k moři vedou,

bezelstnou duši miluji v dětech,

 

mám ráda hudbu, ptáky zpívající,

čarovně krásné barvy podzimu

a z tichých stromů listy padající,

ze sněhu bílou, třpytivou peřinu,

 

mám ráda Světlo, jež provází Lásku,

hřejivá světla v horských chalupách,

moc ráda chodím v dešti na procházku,

mám ráda lesy, květy na lukách,

 

mám ráda chvíle, když se čas zastaví

v modlitbě vroucí tichem, smířením;

mám ráda stáří, které tělo znaví.

Miluji Boha, je se mnou, já s Ním.

 

Tvá prostá krása dokáže mne dojmout –

ve slovech skrytá je jen básněmi.

Však celou Krásu kéž bych mohla pojmout,

která i Múzu moji oněmí …“

 

 

 

2417. Okna k božství.                        (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

OKNA K BOŽSTVÍ

 

 

„Dívám se oknem krásou rámovaným,

vyhlížím vzhůru oknem bez rámů –

za modrým nebem duhou malovaným

otvíráš jiné okno – k neznámu.

 

Mé okno k Tobě láska otevřela

půvabem, vůní všech přírodních krás –

pozvedla moji duši z mého těla

do říše Ticha, neznající čas.

 

Je tolik oken k Tobě, tolik dveří;

prošla jsem pouze několika z nich.

malá či velká – na tom nezáleží,

na východ, sever, západ nebo jih -

 

všechna jsou stejná, pouze mění rámy,

dle představ lidských myslí mění se

v ráje či pekla. Však Bůh je vždy s námi;

nesmíš však zůstat sedět na římse … !“

 

 

 

2418. Třpyt vzdušného prostoru.       (Přijala Zdenka N.)                                                  2000.

Místo: Praha.

 

 

 

TŘPYT VZDUŠNÉHO PROSTORU

 

 

„V modři nebeské – bezbřehým ostrovem,

světlem v nehostinném oceánu žití,

v kleci času jsi zářivým prostorem,

tichým prostranstvím jsi hvězd, jež zlatě svítí -

 

koncentrické jsou s mým srdcem horoucím.

Stromem rozechvěle šumivým jsem v lese.

V hebké modři být nehlučně plynoucím

bílým oblakem, jež jako dým se vznese

 

vzhůru k výšinám, k půvabné záři hvězd …

jak strom nepoddajné vzdorovité větve

zvedám ruce své, jak pták se toužím vznést –

ve Tvé náruči být sama sobě SVĚTLEM.“

 

 

 

2419. Na tobě záleží.                        (Přijala Zdenka N.)                                                  2000.

Místo: Praha.

 

 

 

NA TOBĚ ZÁLEŽÍ

 

 

„Láska tě navštíví tak, jako vzácný host;

v tom světě pochmurném nikdy jí není dost.

Jak hvězda zazáří, stává se stálicí,

pokud jí otevřeš své srdce toužící.

 

Protáhne se dovnitř uzounkou skulinkou –

je slabým zábleskem, je jiskrou malinkou;

NA TOBĚ ZÁLEŽÍ, zda-li se rozhoří

v plamen, jež přesáhne nejvyšší pohoří.“

 

 

 

2420. Od chvíle.                                (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

OD CHVÍLE

 

 

„Od chvíle, kdy jsem Tebe našla v sobě,

stalo se tělo mé Tvým chrámem, Pane;

navždycky patří srdce mé jen Tobě,

i moje verše, s vroucností Ti psané.

 

Od chvíle, kdy jsem zaslechla Tvůj šepot

věčného ticha – v mlčení Tě slyším;

svým Světlem Lásky vyprostil‘s mne z Temnot,

s Tvým mírem v sobě kráčím k světům vyšším.

 

Svou pečeť na všem, čeho se dotýkám

necháváš, Pane, neboť jsi mou paží;

dívat se na svět zrakem tvým mne blaží –

jen Tebou tančím, směji se a dýchám …“

 

 

 

2421. Monada.                                  (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

MONADA

 

 

„Těsné je pro duši tělo,

jež pro stromy nevidí les.

Však srdce by povznést se chtělo –

tak k oblakům zvedám své čelo

a můj Duch se pojednou vznes

nad hlučící lavinu davu,

do ráje, z nějž vyhnán kdys byl

pro touhy své z božského stavu,

když pyšně si postavil svoji hlavu

a o slávě pozemské snil.

Však bez ohně nebývá kouře –

mne do očí štípe ten dým.

Vždy parný den provází bouře -

tak padám tu z bláta do louže;

JEN LÁSKA JE DOMOVEM MÝM …“

 

 

 

2422. Když láska ke mně hovoří.        (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

KDYŽ LÁSKA KE MNĚ HOVOŘÍ

 

 

„Když láska ke mně hovoří,

v mém srdci se hned rozhoří

tak neodbytná touha chtít

ji do slok, veršů zachytit,

že ztrácím pojem o čase

a ruka moje zvedá se –

chtíc v prostých slovech najít rým;

jak rybář sítě rozhodím

pod plytký povrch, do hlubin

a čekám. V duši ano stín,

bez pochybnosti. Náhle vím,

jak odkrýt cestu k prameni –

a jsou to její vibrace,

ten sladký cit, inspirace …“

 

 

 

2423. Přítomnost.                              (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

PŘÍTOMNOST

 

 

„Přítomnost Tvou nelze poznat smysly,

lze ji pouze srdcem vytušit –

je jak čerstvý vánek, jako svit

sluneční. Je tichým mírem v mysli.

 

Oprostíš ego od všech přání,

které očím tvým nabízí svět –

rozkvete v tvém srdci jeden květ,

krásný, jako dětské pousmání.

 

Čím těžší ti zkoušku život chystá,

tím větší je tvoje prozření –

že jsme byli k LÁSCE stvořeni.

K Bohu zpět se vrací duše čistá …“

 

 

 

2424. Kde láska voní.                        (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

KDE LÁSKA VONÍ

 

 

„Podej mi ruku svou, a nemysli už na nic.

Kolik je předsudků, kolik na světě hranic !

pojď, půjdem do polí, kde klíčí v zemi zrno

a květin na lukách tam kvete kolem plno

 

a stromy mlčící na břehu řeky stojí –

tam matka příroda tě s jedním bytím spojí.

Za láskou ztracenou po světě bloudí davy

do všech stran světových. Až námaha je znaví,

 

na mezi usednou, kde LÁSKA VONÍ hlínou,

pak tiše se stromy a s květinami splynou –

bez lidských předsudků, bez zákazů a hranic.

Podej mi ruku svou a nemysli už na nic …“

 

 

 

2425. Mystéria.                                 (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

MYSTÉRIA

 

 

„O svůj vnitřní jas se dělím s papírem

v alchymii slov zde psaných na bílém

listě. Zápalný jak jiskra zdá se mi –

jasem Ducha žár chci vznítit básněmi.

 

Přeskočí-li z nich náboj jiskrný

z mého srdce k vám – je zázrak mistrný

síly Ducha. neb jen ona Síla ví,

kde má zaklepat, a kde ji čekají.

 

Slepým očím zrak navrací její jas,

němým ústům Duch daruje vroucí hlas.

Duše silou svou mé srdce pozvedla –

v básních ukrytá mě k Bohu dovedla…“

 

 

 

2426. Domovem mým je srdce.         (Přijala Zdenka N.)                                                 2000.

Místo: Praha.

 

 

 

DOMOVEM MÝM JE SRDCE

 

 

„Ne, nemám Domov nikde ve světě;

je uvnitř těla Domov můj. V mém srdci.

Já hostem jsem na modré planetě

jen pár chvil; však tělo musím svléci.

 

Až na poslední pouť se vydám svou –

jak těsný šat. Jak mohla bych s ním vzlétnout ?

Než předstoupím před bránu nebeskou,

tak ze všech hříchů svých se toužím svléknout.

 

Své odměny a pocty dává svět,

jež slibují nám nesmrtelnost, slávu,

na něž by mohl rozum naletět.

Však duše dává přednost míru, blahu,

 

před klamem sladkých lichotek. Jsou jed.

Do srdce Láskou Bůh mne vede ZPĚT … !“

 

 

 

2427. Rozepsaná kniha.                   (Přijala Zdenka N.)                                                   2000.

Místo: Praha.

 

 

 

ROZEPSANÁ KNIHA

 

 

„Rozepsaná kniha s otevřeným koncem

je má Láska k tobě. Nedokončená

píseň mého srdce. Kdo zazvoní zvoncem

na konci příběhu ?  Je mi určena

 

osudem ta moje samota i touha ?

Pouze tvůrčí silou změnil se můj svět

Z VNĚJŠÍHO NA VNITŘNÍ.  Představivost pouhá

naplnila smyslem život můj. Jak květ,

 

který voní v horách stejně jako v městě –

ve svém nitru nosím všude úsměv svůj.

Mé oči jsou světlem zářivým na cestě

zpět do MÉHO SRDCE, kde je DOMOV MŮJ …“

 

 

 

2428. Modlitba k Tichu hvězd.         (Přijala Zdenka N.)                                                   2000.

Místo: Praha.

 

 

 

MODLITBA K TICHU HVĚZD

 

 

„Pane, já srdce své Ti dávám

a dechem Tvým se toužím stát.

S modlitbou usínám i vstávám,

nenechávej mne, prosím, spát

 

v nevědomosti náměsíčné.

Láskou svou, Pane, všemocnou

probuď mou duši, a vyslyš mne –

už touhou zdám se nemocnou.

 

Osviť mou mysl, smilování

s mou duší měj – je zmatená.

Pokládám Ti ji v odevzdání

na hvězdný práh – tak znavená …

 

Soucit mi projev nekonečný,

v hlubinách nech mne rozplynout

vesmírných. Pane, Ty jsi věčný

pramen můj – nech mne spočinout

 

v náruči hvězdné, osvícené

LÁSKOU, po které hladoví

srdce, ze všech slov přesycené.

Chce slyšet hlas Tvůj medový,

jež Tichem hvězd mi odpoví …“

 

 

 

2429. Snažit se žít.                               (Přijal Honza V.)                     4.7. a 25.6. a 18.9. 2002.

Místo: Praha.

 

 

 

SNAŽIT SE ŽÍT

 

 

„Snažit se v bdělosti žít,

ale hlavně v otupělosti nechtít umírat.

Před bolestí oči, ba ani srdce nezavírat,

a umět si sám slzu z tváře utírat.

 

Z cizího krajíce jako ta hloupá slepice neujídat.

A za vše být vděčný.

A i přes různé útrapy mít ten život stále stejně rád.

A hezky smát se umí jenom ten člověk, který je upřímný a srdečný.

Ten, který se umí dívat lidem zpříma do očí.

Ten, který umí dobro od zla ROZEZNAT.

A to, co je správné na této Zemi zasévat.

A pak zalévat.

A tam, kde je to zapotřebí, třeba s chudým podělit se o ten kus chleba

a tak láska není žádná věda.

Ale na toho, kdo ji v srdci nemá

si prázdnota a neštěstí ustavičně sedá.

Proto kdo chce život smyslem naplnit,

ten ať stále hledá,

a ani velkou bolestí

ať odradit se nedá.

No a ten, kdo nalezne,

ve svém srdci už nikdy nezmrzne.

 

------

 

Snažit se hezky žít,

a nejenom přežívat.

Milovat.

A potom špatném se tolik nedívat.

Po neživých věcech netoužit.

Mít v duši sluníčko a klid.

Život si tím prodloužit.

Mezi šedivý dav se neskrývat,

ale raději těm druhým lidem pomáhat.

A přitom z vesela si zazpívat.

Tak trošku v tom dobrém vyčnívat.

Mít život rád.

 

------

 

Snažit se žít,

ale neumírat

a naučit se každou bolavou slzu z tváře utírat.

A za vše být vděčný

a mít život stejně rád.

A když něčemu doopravdy věříš,

tak to nikdy nevzdát.“

 

 

 

2430. Tvář němá.                                (Přijal Honza V.)                                                  2002.

Místo: Praha.

 

 

 

TVÁŘ NĚMÁ

 

 

„Nechtěj po člověku to, co on sám zatím ve svém srdci nemá;

vždyť lásku, radost, věrnost, pozornost a odevzdanost

ti nakonec může dopřát jen ta tvář němá.

Ta se ze života stále raduje,

pokud jí člověk sám neubližuje,

ta problém nemá,

protože je stále na pohlazení a milé slovo připravená.

Čeká.

Ta se lásky nikdy neleká.

Ale zato dospělý člověk, ten se všeho krásného leká.

Není na lásku připravený,

často bývá rozezlený a tím životem unavený,

že prý už je zklamaný a opatrný.“

 

 

 

2431. Co je dobré.                              (Přijal Honza V.)                                             3.6.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

CO JE DOBRÉ

 

 

„Někoho, a to kohokoliv za cokoliv nenávidět,

znamená nežít.

A proto je dobré si zlobu ve svém srdci střežit.

Druhému umět odpustit

a jeho slabost pochopit,

unáhlené hlouposti netropit,

aby měla tvoje duše mír a klid.

A k tomu by se měl člověk dopracovat,

to aby pak nemusel svůj život

v zlobě a v nenávisti zatracovat.“

 

 

 

2432. Můj Ty Bože.                              (Přijal Honza V.)                                           29.5.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

MŮJ TY BOŽE

 

 

„Můj Ty Bože dobrotivý,

prosím, dej, ať se mi tenhle svět už nikdy nezprotiví.

Ať ho můžu mít rád,

něco dobrého mu dát

a nejen od něj brát.“

 

 

 

2433. Jako netopýr.                             (Přijal Honza V.)                                           28.5.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

JAKO NETOPÝR

 

 

„Když si člověk pro život konečně najde svůj cíl,

tak má v duši pokoj a mír.

To už bezhlavě nelítá jako vyplašený netopýr

a tím pádem mu na život zbývá dost sil.

Kéž by každý člověk ve svém nitru alespoň občas spokojený byl.

A tolik po věcech netoužil.“

 

 

 

2434. Ale jak mám žít ?                       (Přijal Honza V.)                                           18.6.2002.

Místo: Praha.

 

(Pro řešení problému je prvním krokem, nikoli posledním, jeho uvědomění, ROZPOZNÁNÍ RPOBLÉMU, nastolení otázky problému – pozn. zpracovatele.)

 

 

 

 

ALE JAK MÁM ŽÍT ?

 

 

„Ale jak mám žít sám se sebou v souladu,

když ze své slabosti zatím tupým, necítícím stádem jdu.

Na porážku jdu.

Ale jsem dost pozadu.

Nemám náladu,

žiju jak ta většina,

to ten život pěkně začíná.

Jak se má duše neklidná a chaotická

z nemocí tohoto světa léčit má ?

Když ta lidská většina

ve svých srdcích umírá ?“

 

 

 

2435. Naděje.                                     (Přijal Honza V.)                                           22.4.2002.

Místo: Ikea, Praha.

 

 

 

NADĚJE

 

 

„Je to ale, krása,

když vyprahlé srdce potká LÁSKU.

V tom úžasu zaplesá, zajásá,

jakoby se otevřela Nebesa,

a rozpomene si na KRÁSU.

 

Uvnitř zahřeje to,

toť pravé zlato.

Srdce potkalo lásku

a tak opět nad smrtí vyhrálo sázku,

a je tomu tak, že bez naděje,

se nic krásného neuděje.

 

Proto stále mějme naději,

vždyť bez ní se už lidé ničemu ani nezasmějí.“

 

 

 

2436. Láska ?                                      (Přijal Honza V.)                                                   2002.

Místo: Praha.

 

 

 

LÁSKA ?

 

 

„Láska ?

To je umění slevit ze svýho

a taky udělat něco dobrýho pro toho druhýho.

Jinak to není skutečná láska.

Ale jenom sobecká, neupřímná maska.

Ale k lásce se člověk celý život vychovává:

A když miluje, tak už na nic nenadává.

Radost a pohodu druhým dává.

 

NO TO JE SLÁVA !“

 

 

 

2437. O štěstí.                                     (Přijal Honza V.)                                           16.8.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

O ŠTĚSTÍ

 

 

„Člověk v tu chvíli,

kdy přestane tolik vnímat

jenom sám sebe a své potřeby

a začne se také zajímat

O SRDCE TĚCH DRUHÝCH LIDÍ,

tak hned je mu líp.

 

Líp je mu hned.

 

Jeho srdce roztálo jako na sluníčku led.

A proto je důležité,

Aby si člověk nejprve prožil to špatné,

ale pak i to šťastné.

 

To aby přál všem lidem jen to krásné,

protože v kráse člověk nad bohatstvím života užasne.

 

 

 

2438. Láska.                                        (Přijal Honza V.)                                             3.7.2002.

Místo: Letná, Praha.

 

 

 

LÁSKA

 

 

„Láska je souznění,

které zase jenom láska ocení.

A je to taky soulad

když je člověk Božím

štěstím plně nasycený,

a to tak,

že jeho srdce nemá po ničem ostatním hlad.

 

A ten, kdo s pochopením a s odpuštěním otálí,

tomu se ta láska oddálí.

A děje se mu pravý opak.

 

----

 

A že se ti to nelíbí ?

A že ti nic nechybí ?

Proč jsi teda smutný ?

Copak ?“

 

 

 

2439. O lásce a samotě.                      (Přijal Honza V.)                                                   2002.

Místo: Letná, Praha.

 

 

 

O LÁSCE A SAMOTĚ

 

 

„Láska je všechno to, co jsme schopni udělat

pro toho druhého člověka.

A láska je taky to, když se za to vůbec nic nečeká.

A ten, kdo před láskou utíká,

zůstává sám a opuštěný, do samoty srdce zamyká.

Ale to není řešení,

to pak není ani ze života těšení,

když tu nikdo blízký není.

S kým se o svůj život podělíš ?

Zešílíš, když svůj názor nezměníš.“

 

 

 

2440. Řešení.                                      (Přijal Honza V.)                                           11.6.2002.

Místo: Letná, Praha.

 

 

 

ŘEŠENÍ

 

 

„Problémy jsou od toho, aby se řešily.

A pak se lidé znovu ze života těšili.

 

Problémy nejsou od toho,

aby se před nimi utíkalo,

to by bylo hodně málo,

to by se lidé života děsili,

ani to sluníčko by je svojí láskou nezahřálo.

 

Ale oni by o tom ani nevěděli,

protože se sami za sebe rozhodovat neuměli.

 

 

 

2441. Pravda bolí.                               (Přijal Honza V.)                                           21.6.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

PRAVDA BOLÍ

 

 

„Neměl by jsi na nikoho být nedůtklivý,

za to, že je na tebe přísný, pravdivý, ale spravedlivý.

 

Pravda bolí, to já také vím.

ale jedině jejím poznáním se ti krátí stín.

 

A tak ti, co žijí v pravdě,

vypadají dobře, vesele a zdravě.

 

Stále jsem otevřený novým pravdám.

 

A to co platilo před časem,

nemusí už pro mě platit dnes.

Proto zabedněnost a vztek

ve svém srdci nemám.

 

Před léty tu byla jenom mýtina

a dnes tu začíná růst krásný les.

 

A vše na tom světě

se stále mění,

ale jenom člověk bez srdce

nikdy spokojený není.

 

Žije jako vzteklý pes,

který ustavičně ze strachu štěká,

a tím pádem nic na pokoji nenechá.

 

Místo klidu a lásky šíří kolem sebe chaos,

nepohodu a samý děs.

Chudák, vlastním strachem naštvaný pes.“

 

 

 

2442. O srdci.                                      (Přijal Honza V.)                                           17.6.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

O SRDCI

 

 

„Kdybys těm slabším lidem pomáhal a víc myslel taky na ostatní,

nebyl by jsi ve svém srdci tolik nešťastný.

 

Byl by jsi šťastný,

člověk pro mnohé krásný.“

 

 

 

2443. Kde jsi ?                                    (Přijal Honza V.)                                                   2002.

Místo: Praha.

 

 

 

KDE JSI ?

 

 

„Ať jsi kde jsi,

buď vždycky svůj

a nehraj si na to, co zrovna nejsi.

 

Já jsem někdo lepší.

Mám postavení vyšší.

Héč a jsem krásnější a bystřejší.

 

A já jsem zase na svou chudobu pyšný

a osud bližního mi není nikterak lhostejný.

 

Ale s tou pýchou to máme stejný.

 

Oba dva si na něco hrají,

ale zatím moudrost v srdcích nemají.

 

Možná jednou, až dozrají,

tak té neupřímné hry nechají.

A proto vzájemnou radost ze sebe nemají.

 

Uvidíme, co se bude dít,

až se příště potkají.

Doufejme, že si něco hezkého a dobrého

mezi sebou předají.

 

Vždyť ti upřímní se rádi vítají !“

 

 

 

2444. Mít rád.                                     (Přijal Honza V.)                                             3.6.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

MÍT RÁD

 

 

„Klidně můžeš bejt

důležitej, nafoukanej a přezíravej,

ale uvědom si, že nejsi právě ve svým srdci zdravej.

A tak ho za tu pýchu pokárej.

 

Ty, ty, ty srdce mý,

sobecký, nehezký a lakomý,

jestli budeš stále nafoukaný,

život se mi v krásnější nezmění.

 

Chtělo by jsi se hlavně smát.

Ale neumíš mít lidi i s chybami rád.“

 

 

 

2445. Slečna pyšná.                            (Přijal Honza V.)                                           18.8.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

SLEČNA PYŠNÁ

 

 

„To, co bývá milé,

bývá také rozpustilé.

A to, co se rozpouští,

různých hloupostí se dopouští.

 

A tak někteří lidé zneužívají svých předností,

hlavně pro své možnosti,

ovšem že občas narazí,

až je v duši zamrazí.

 

A možná i zamrzí,

když svým chováním tvrdě naráží.

 

Inu člověk má SVÍTIT JAKO SLUNÍČKO,

a tím rozpouštět v srdcích ledové námrazy.

A tím se nic nezkazí.

 

Jsem hezká, zdravá, veselá, milá

a jde ze mě životní síla.

A všichni mě mají rádi.

Jenom tenhle, kterýho mám tolik ráda,

mě nesvádí.

 

Ani prstem o mě nezavadí.

Slečna sličná, ale pyšná.“

 

 

 

2446. Nitro.                                         (Přijal Honza V.)                                                  2002.

Místo: Praha.

 

 

 

NITRO

 

 

„Člověk neprobádá všechny hlubiny svého nitra,

natož aby věděl, co bude zítra.

 

A proto žij každý den přítomností,

naplňuj ho do sytosti,

abys neměl svojí vinou jenom chudé dny,

plné beznaděje a černé tmy.

 

Vždyť zítra tady už taky nemusíš být,

a tak pro co chtěl bys žít.

Pro minulost nebo pro budoucnost ?

Ať je to jak chce v životě těžké,

mysli stále na věčnost.

 

Tak ať v tvém životě dominuje SRDEČNOST

 a né netečnost.“

 

 

 

2447. Otrok.                                        (Přijal Honza V.)                                                  2002.

Místo: Praha.

 

 

 

OTROK

 

 

„Ten, kdo o velké množství hmotných věcí pečuje,

tak ten se už vůbec ze života neraduje.

Je ustaraný těmi všemi věcmi,

jako věrný otrok utýraný.

 

Mrtvé hmotě otročí

a tak má vážné a ustarané obočí.

A do toho radostného dětského světa

už hned tak nevkročí.

 

Ale vyschnout může i ten,

kdo se do něčeno, co mu nesluší, namočí.

Člověk bez Boha za sebe neručí.“

 

 

 

2448. Vyčůraný pták.                            (Přijal Honza V.)                                          29.8.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

VYČŮRANÝ PTÁK

 

 

„Nejsi přeci takový ubožák,

abys se nechal od ostatních lidí obsluhovat.

 

Nebuď takový vyčůraný pták,

vždyť ty sám měl by jsi těm ještě slabším

a nemohoucnějším lidem pomáhat.

 

A že ty ze všech nejvíc potřebuješ cizí pomoc ?

A nemyslíš si, že máš nějakou divnou, sobeckou nemoc ?

 

Já jsem takovej nemohoucí, ubohej chcípáček.

Dones mi do postele kakao a karlovarskej loupáček.

Hele miláčku, má to ale malej háček.

Samostatnost uznávám.

Udělej si proto tu snídani sám.

A na co tě vlastně mám ?“

 

 

 

2449. Hravost.                                    (Přijal Honza V.)                                            29.8.2002.

Místo: Praha.

 

 

 

HRAVOST

 

 

„Ten, kdo od Boha dostává dar hravosti,

má v životě velký možnosti.

 

A proto je dobré tento dar neustále rozvíjet,

Nad životem neplakat,

nemučit se a nekvílet.

 

Přestože život není lehký výlet.

 

Ale kdo si hraje nezlobí

a s úsměvem si svou tvář ozdobí.

 

A ten, kdo si moc hrát neumí

a myslí si, že všemu rozumí

a všechno zná a všude byl,

je stejnej omezenec, který hlavně po lásce netoužil,

svazuje a zatemňuje ho všechno jeho vědomí.

 

A to není o hravosti ani o pravdivosti,

natož potom o radosti,

proto ani rozmanitě žít neumí.

 

----

 

Pojď si se mnou hrát.

 

Nemůžu, musím o svůj život bojovat.

Trápit se, pracovat a studovat.

 

No to ti zrovna nezávidím,

já zas jinak ten svět vidím.

 

Já zas to chci někam dotáhnout.

 

Nebuď ale bloud.

Nenech svoji duši zcela zahynout.“

 

 

 

2450. O lásce a o Stvoření.                 (Přijala Helena N.)                                           5.7.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O LÁSCE A O STVOŘENÍ

 

 

„O lásce a o Stvoření,

které si na této Zemi nejvíce cením

ze svého srdce chtěl bych jim dát

to vše, čím bych je jen mohl obklopit

a s radostí se stále na ně jen dívat

a milovat a žehnat jim

jen lásku, štěstí a mír v srdci

i kdykoliv budou stát na rozcestí

a pochybovat o tom, co je a co není,

když jejich mysl jim brání něco pochopit.

 

Od rozcestí půjdou dále

se svou vírou a důvěrou

a budou si přát splnit

jen ty nejkrásnější cíle,

které ve svém srdci budou mít.

 

Poznají svět,

takový, jaký opravdu není,

když každý mluví o lidském utrpení

nářku a bolesti

a strachu a slabosti,

které mění

lidské bytosti v oběti bez odpuštění.

 

S láskou chci ve svém srdci věčně žít

a lehký let ptáků na jejich křídlech zakusit,

když s krásou a nádherou se dívám do oblak

a pociťuji přítomnost Boží ve všech kolem

a mé srdce buší na poplach:

MILOVAT je nejkrásnější, nad to není,

tím vzdáváme i vděčnost svému Stvořiteli,

vždyť i On všechny má nás tolik rád.

 

Na křídlech vážky

když paprsky Slunce se zatřpytí

a vše pak krásné se zdá býti kolem,

když šneci na svou dlouhou pouť vyrazí

a kapky rosy odráží se o každý další list

a síla červánků, které svou barvu mění

a duha v přítomném okamžiku,

která spojení se Zemí a Nebem značí,

stačí jen se rozhlédnout

a brzy najdeš ten svůj cíl,

to spojení, které nikdy nekončí

a vždy přetrvává dále,

Boha uvnitř svého srdce,

Který tě nikdy neopustí

a s radostí a láskou chce být a žít s tebou dál.

 

S láskou všem mým milovaným

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2451. Slunce září.                              (Přijala Helena N.)                                            5.7.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

SLUNCE ZÁŘÍ

 

 

„Slunce září na obloze

a nikde žádný mrak,

já potřebuji ti říkat pořád

jak moc mám tě rád.

 

Jak Slunce, září úsměv na tvé tváři

A v mé mysli vzpomínky plynou

jen na tu chvíli jedinou,

kdy mohu být s tebou.

 

Šeřík rozkvetl v máji,

když pod stromy tam v dáli

dvě krásné bytosti stály

a slíbily si věrnost, kterou neporuší.

 

V jejich srdcích byl jen žár,

který se popsat nedá

a jejich srdce zářivá,

která se opět shledala

po dlouhé cestě životem

vytvořila opět jeden cíl

MILOVAT SE NAVZÁJEM

a ve svém životě ze všech sil

usilovat o záchranu planety Země.

 

Ať mír je provází po této Zemi

A láskou ozařují všechny kolem

A jejich slova ať zůstanou

navždy uchována:

 

LÁSKA ZMĚNÍ SVĚT

A LÁSKA JE TA BRÁNA,

KTERÁ JE OTEVŘENÁ DO NEBES.

 

S láskou v srdci můžeme

vytvořit své přání

a výsledek se dostaví

na křídlech vážky

nebo jako inspirace,

která tě požene vpřed

za tvou láskou velikou

nebo jako luční motýl,

který létá tam a zpět

a jeho krása,

která je tak přirozená

naznačí ti odpověď,

která se v jeho dokonalosti skrývá.

 

Když na každé tváři

úsměv se rozzáří

a Slunce se odráží od této záře,

pak paprsek jasu, který se třpytí

dokáže zázraky vytvořit.

 

S láskou všem milovaným

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2452. O lásce a vyznání.                    (Přijala Helena N.)                                          22.7.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O LÁSCE A VYZNÁNÍ

 

 

„O lásce a vyznání dalo by se říct,

že zůstávají skryty uvnitř a nestojí nic,

jen odvahu a mír v duši tvé.

 

Tak jako kamínek na tvé dlani,

který můžeš uchopit a vzít jej do kapsy sebou,

tak je to i s láskou mezi mnou a tebou.

 

Za ranního úsvitu každé pondělí,

kdy týden začíná a končí nedělí,

tak i já měním svou lásku k tobě

od krásného přátelství v této době

v nekonečnou lásku bezpodmínečnou,

která zůstane v mém srdci

a opojí mě blažeností věčnou

a také skutečností,

že on je i všude kolem

v každém stvoření,

které si lásky cení,

ale i tam, kde ještě není

vyjádřena navenek pro ostatní,

kteří potřebují ujištění,

že lásky jsou schopni

a milovat je jejich přirozeností.

 

S láskou toto předal vám

Orton (Pán Ježíš Kristus), který miluje vás.“

 

 

 

2453. Tenkrát před léty (740).          (Přijal Ivo A. Benda.)          20:39-21:01 hodin. 1.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

TENKRÁT PŘED LÉTY

 

 

„V šedesátých létech,

když jsem vstoupil do scény,

lidé jinak žili,

než dnes v třetím tisíciletí.

 

Především měli blízko

k sobě při akcích

společenských i zábavných

všude u bydlišť a rekreací.

 

Méně si záviděli

a častěji se navštěvovali,

více srdečnosti měli

než dnes, kdy faleš vítězí.

 

Tehdy méně peněz a věcí bylo

písně lidé si pěli,

v médiích stále znělo

o lásce – tisíce písní.

 

Příroda čistá byla

bez chemické zátěže,

chemie v plenkách byla

a lidé nevěděli, co to je.

 

Bylo menší ovládání

pozemského lidstva,

láska se tehdy rozvíjela,

po válce si jí mnozí vážili.

 

Existovalo budovatelské nadšení,

kdy práce se dávala celku,

dnes nic takového není,

lidé si hrabou na svém písku.

 

V šedesátých létech

plno vrabců bylo,

dnes jich v našich městech

zcela markantně ubylo.

 

Také další zvířátka

byla v hojném počtu,

já přírodu v dětství pozoroval

a dnes je decimována, varuju !

 

Tehdy silnice prázdné byly,

málo aut, hluku, zranění,

dnes přeplněné a hlučné

se díky materializmu staly.

 

Tehdy si děti kolem domů hrály,

bylo jich hodně a jak se smály !

Dnes je kolem domů pusto,

málo dětí a u ovládačů našly místo.

 

Jen se lidé vzpamatujte

KAM se nyní směřujete,

Lidé se mění velice

a to k horšímu, VARUJEME !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2454. Ten, kdo tomu nevěří (741).    (Přijal Ivo A. Benda.)         21:04-21:16 hodin. 1.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

TEN, KDO TOMU NEVĚŘÍ

 

 

„Když se den probouzí,

na této planetě Zemi,

lidé z postelí vstávají

a najíždějí na programy.

 

Připravené před několika lety

v Temných světech těmi,

co zla pečou dlouhé věky,

ale i jejich čas se krátí.

 

Dnešní lidé netuší,

že někdo jim to připravil,

zážitky a nahrané životy,

tys to dávno objevil.

 

Tahle loutková scéna,

dílo pseudotvůrčí,

nikde jinde obdobu nemá,

je zde, na planetě Zemi.

 

Ten, kdo tomu nevěří,

ohmatá si na vlastní kůži,

zakusí příděl představ temných,

aby konečně jednou pochopil.

 

Protože se každý diví

co se to děje na Zemi,

má pozemšťan otázky,

které záhady pokouší.

 

Vlnami přec ovládá

rádia, TV, mobily,

internet, čili -

bezdrátové přenosy.

 

Stejně jsou tak ovládána

těla lidí, jako loutka,

velmi jemné systémy

vibračních energií.

 

Duch a duše v pouzdře,

jak se tam ocitli ?

Negativní stav přijali

a v pasti tak uvízli.

 

Pokud obrat zvolíš,

realizaci změny provádíš,

pak se díky tomu probudíš

v novém duchovním rozpoložení.

 

Pozitivní stav to je,

co láska v životě umí,

dávat celku a soucítění

s planetou, přírodou a lidmi všemi.

 

Ten je klíčem k vysvobození

z loutkového království,

této scény prapodivné

na planetě Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2455. Jenom (742).                         (Přijal Ivo A. Benda.)           21:32-21:44 hodin. 3.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

JENOM

 

 

„Jedno z nejnebezpečnějších

slov v mluvě vaší,

které nejvíce vkládají

ještěři – ovládači.

 

Vkládání probíhá do vět

lidem ve vyšší fázi vývoje,

ve druhé půlce spirály

lidské duchovní cesty.

 

Dejte si pozor na JENOM,

IZOLUJE A SEPARUJE,

výhradní pozici nastavuje

a tak negativně zkroutí info.

 

Toto slovo vloženo do pravdivé věty

ZVRÁTÍ značně význam její

a vyhrazuje jakési omezení,

která tam vložili ovládači.

 

Taktéž jiná slova mají

nebezpečnou funkci

u narušení komunikací

duchovně vyspělých lidí.

 

Patří tam slovo VŽDYCKY,

také výraz separátní,

také slovo VÝHRADNÍ,

které evokuje OPUŠTĚNÍ.

 

Mějte oči otevřené

a pozorujte ovládání,

které s lidmi hýbe

a srdce zavřít má za cíl.

 

Vkládání těchto výrazů

do vět pravých obsahů

způsobuje PŘEKROUCENÍ

Pravého obsahu věty.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2456. Duchovní rozpoložení (743).  (Přijal Ivo A. Benda.)               6:12-6:30 hodin. 4.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

DUCHOVNÍ ROZPOLOŽENÍ

 

 

„Každá bytost ve Stvoření

má své přesné duchovní rozpoložení

vyjadřuje pozici a dynamiku

své specifické duchovní cesty.

 

Pozice na duchovní cestě

má čtyři parametry,

které vyjadřují pohyb a směr

a taktéž určité setrvání.

 

Když bytost PŘIJÍMÁ VÍCE Lásku Boží,

Jeho Pravdu, Moudrost, Dobro a Inteligenci,

pak kráčí k němu BLÍŽ

a VÝCHODEM toto značí.

 

Andělé ve svém srdci

Stvořitele jako Slunce vidí,

jas tohoto Slunce sílí

stejně jako u vás na Zemi.

 

Když bytost PŘIJÍMÁ MÉNĚ Lásku Boží,

Jeho Pravdu, Moudrost, Dobro a Inteligenci,

pak OD Stvořitele se VZDALUJE

a ZÁPADEM to značí.

 

U Andělů v Nebi toto se jeví

jako slábnutí jasu Slunce ve svém srdci,

jsou z toho poněkud smutní,

ale to patří k jejich vývoji.

 

Když se RŮST PŘIJÍMÁNÍ ZASTAVÍ,

duchovní pozice je STABILNÍ,

růst ani pokles nečiní,

SEVEREM toto značí.

 

Pakliže se POKLES PŘIJÍMÁNÍ ZASTAVÍ,

duchovní pozice je STABILNÍ,

pokles ani růst nečiní,

JIHEM toto značí.

 

Nejde tedy o světové strany,

ale připodobnění funkce přijímání,

podobně jako vaše planeta

vzhledem k jejímu Slunci.

 

Toto platí i u lidí

s rozdílem úplného nevědomí,

lidé se taktéž duchovně vyvíjí,

ale Stvořitele v srdci nevidí.

 

Tyhle pojmy jsou užity

v knihách Swedenborgových,

pomocí nich se osvětlí

mnoho dalších věcí.

 

Vzdělávejte se milí,

máte na to podmínky,

jsou vám uzpůsobeny

STVOŘITELEM milovaným.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele Ivo A. Bendy:

 

Nejvíce se s nimi setkáte v knihách NEBE A PEKLO a PŘÍBĚHY Z DUCHOVNÍHO SVĚTA (výtahy z 8 jiných původních knih).

 

 

 

2457. Zápas o lásku (744).             (Přijal Ivo A. Benda.)               8:33-8:46 hodin. 4.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ZÁPAS O LÁSKU

 

 

„V těchto dnes vrcholí

zápas o lásku, milí

na této planetě Zemi,

Temno proti Světlu, drazí.

 

Máte plno UDÁLOSTÍ

a další se zde objeví,

takové, co nikdy nebyly,

technoparty je jen jedna z nich.

 

Centrální média srší

prolhanými jedy,

v rukou pseudotvůrců ničí

a ovládají lidské vědomí.

 

Vysoké Tatry u vás

jsou dalším takovým zobrazením,

nejcennější park po vichřici a požáru

jako po atomovém výbuchu se jeví.

 

Na spáleniště – apokalypsu

rekreanti s úžasem hledí,

loutky se po svém otročení

opravdu krásně „zrekreují“.

 

Šílené loutky tancují

jak je v peklech naprogramovali,

jejich stav duchovní

se stále k horšímu mění.

 

Stále VĚTŠÍ OVLADATELNOST,

to je jejich cíl,

pseudotvůrci dokončují Babylon,

až se jednou zhroutí.

 

Mezi touto melou svítí

SLUNÍČKA, co prokoukla ovládání,

nenechají si SRDCE vyměnit

za kalkulačku, jak Landa upozornil.

 

Všude po světě události jsou,

zemětřesení, záplavy, vichřice a výbuchy,

lidstvo si kope jámu svou

a propadá se do Temnoty.

 

Neustálé výkyvy počasí

na denním pořádku sílí,

jde o očistné procesy

od hrubovibračních energií.

 

Nejprve horko třicet osm ve stínu,

a pak velký ZVRAT za pár dní,

dvanáct stupňů s dešti, krupobitím, bouřemi a tornády

ulhaná média: „To je normální“.

 

Ministr „kultury“ Dostál

na rakovinu umírá a jde dál

do Temnot, odkud vyškolen vstal

a pekelnou kulturu zde budoval.

 

To jsou ti, co ničí

Pravý život na Zemi,

pak je MÉDIA vychválí

a bezduché loutky dle toho cvičí.

 

Jen vyciťujte srdcem milí

JAKÉ změny u vás sílí,

čipové šílenství už kvílí

Pravou duchovnost vám vzít !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Můžete posílat lidé milí,

do MÉDIÍ,

do VLÁDY,

Klausovi

a Paroubkovi.

 

Oni si to zaslouží.

 

 

 

2458. Mnohoúrovňová bytost (745).  (Přijal Ivo A. Benda.)             8:51-9:07 hodin. 4.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

MNOHOÚROVŇOVÁ BYTOST

 

 

„Člověk má řadu těl

 vědomí spokojených více či méně

do víceúrovňové bytosti,

kde fyzické tělo je poslední.

 

Nejdůležitější je DUCH

od Stvořitele stvořený

a napájen LÁSKOU, PRAVDOU, INTELIGENCÍ

je nejvědomější a věčný.

 

Dalším tělem je DUŠE,

od Ducha vedená správně,

ona zpracovává otázky od Ducha

a odpovědi fyzického těla.

 

Pak máte řadu TĚL MENTÁLNÍCH,

které dle různých úkolů se člení

na jednotky vědomé v komunikaci,

Duchem a duší jsou vedeny.

 

Jako poslední se jeví

FYZICKÉ TĚLO PŘÍRODNÍ,

má specifickou vlastnost

v něm se vždy odpovědi zobrazí.

 

Takto dochází k vývoji

směrem k Prvotnímu Stvořiteli,

Duch takto zvyšuje poznání

vaše nejvnitřnější JÁ – jste vy.

 

V případě stavu negativního

je omezeno jejich spojení,

zvláště poslední – fyzické tělo

loutkuje dle míry ovládání.

 

Pseudotvůrci z pekel mají

Zde takovou scénu loutek

od Ducha a duše dočasně odpojených,

aby získali svůj kradený majetek.

 

Ducha a duši naložili

do pouzder, co upředli

z negativních energií

oklamaných nositelů jejich.

 

Ten, kdo se řídí SRDCEM

a nepoužívá plány,

kalkulačku si s ním neplete

a sám se stává SVOBODNÝ.

 

V jeho životě se vždy projeví

zvolené pozitivní volby,

nemá potom problémy

a je prakticky zdravý.

 

Tak se prosím zamyslete

nad svojí duchovní pozicí,

chopte se PRÁCE SVĚTELNÉ,

kterou se dostanete z jámy.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2459. Ovládání dětí rodiči (746).       (Přijal Ivo A. Benda.)             8:51-9:07 hodin. 4.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

OVLÁDÁNÍ DĚTÍ RODIČI

 

 

„Jeden z mnoha druhů ovládání

je ovládání dětí rodiči,

některými, co si to zvolí

a ničí tak život jejich.

 

Maximálně zvyšují závislost dětí

na rodiči, který je rafinovaný,

nechce být osamocen

kdyby děti z hnízda vylétly.

 

Pomocí peněz a majetků

především ovládání probíhá,

k tomu pomluvy partnerů

jejich dospělých potomků.

 

Původní dětská závislost na rodiči

citová i materiální - je důkladně zneužitá,

mladý člověk ničehož netuší,

jak je tvrdě v ovládání.

 

Jde o nevědomé procesy

všech účastníků scény,

dálkově ovládaných vlnami

pseudotvůrci z Temnoty.

 

Rafinovanější programy

jsou ty o „dávání“,

či o vnuceném podnikání,

kde potomek nevydělá nic.

 

Pak je ještě závislejší

po letech rodič mu tvrdí,

že bez něj by nebyl nic

avšak sám chudý jak kostelní myš.

 

Jsou to zkoušky duchovní

jak věříš Prvotnímu Stvořiteli,

skrze srdce duchovní,

si rodiče své vycítíš.

 

Je toho hodně, co zde běží

miliony modifikací ovládání,

pavoučích sítí ošklivých

vydávaných za lásku a dobro lidmi !

 

Šílený prapodivný svět

se na Zemi odvíjí,

především pavučiny vidíme

a v nich uvíznuté loutky.

 

Taktéž banky sítě rozhazují

nízkými úroky oběti chytají

a pak ve výkyvech životních

je strašlivě ovládají.

 

Přes tři miliony domácností,

deset milionů lidí chycených

v Německu se ve strachu potácí

nad velkou existenční propastí !

 

Tohle vám tu chystají

v Čechách, na Moravě a Slovensku,

šílené propracované otroctví

a strach existenční.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2460. Zásoby jídla a pití ?                   (Přijala Helena K.)              7:00-7:25 hodin. 31.7.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

Sdělení přijala Helena Sluníčková, ZEMĚ SLUNÍČEK, 5. dimenze planety Země.

 

Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Milý Aštare, můžeš mi prosím tě sdělit něco bližšího k tomu, co přijala Janička o tom, že má dělat na jeden měsíc zásoby jídla, pití a všeho ?

 

„Milá Helenko, víš sama nejlépe, že to tak NENÍ. My žádné zásoby neschvalujeme, ani nic takového nikomu nesdělujeme. Dělat jakékoliv zásoby není vhodné a je proti duchovním a kosmickým pravidlům.“

 

Janička říkala, že je to výjimečný situace pro ty, kteří tady zůstanou na druhou vlnu evakuace.

 

„Helenko, Janička měla už dávno otevřít „Lásku a dobrotu“, to jste spolu přijímali a to platí stále, to je pomoc pro lidi teď. Máme se zabývat věcmi, které jsou TEĎ ATKUÁLNÍ, a to co přijde, s tím NEKALKULOVAT, to si PÁN JEŽÍŠ KRISTUS sám rozhoduje, On to ví nejlépe, ani my to nevíme. Služba a práce pro lidi je co nejvíce lidí správně informovat, to je to, co někteří správně děláte, chodit v tričkách s webem  www.vesmirni-lide.cz  a visačkou mezi lidi, mezi co nejvíce lidí, házet do schránek info – letáčky a obrázky, komunikovat osobně s lidmi, kteří mají zájem. To je příprava na evakuaci a další vlny. My nikoho nehodnotíme, jestli to dělá nebo ne. SÁM SE KAŽDÝ POZDĚJI OHODNOTÍ, CO SLÍBIL STVOŘITELI, A CO A JAK SPLNIL. Záleží na každém z vás, JAK JSTE SE NA TYTO DNI PŘIPRAVILI VIBRAČNĚ, a ten, kdo toto dělá s láskou a předává správné pravdivé informace lidem o duchovním životě, pravdách a pravé lásce, ten má správně naladěné vibrace. Každý se může kdykoliv změnit !  Nedělejte předčasné závěry a nekalkulujte – to je negativní !  Vyciťujte srdcem a s Pravou lásku pracujte pro PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (to je pro lidi a pro sebe). Kdo toto činí, je na správné cestě a koná správné kroky pro službu bližním a sobě, tudíž i celé planetě Zemi. Všechno ostatní dění, které je přehnané a nepodstatné, nepřináší užitek lidem, planetě Zemi ani nikomu jinému. Dělat zásoby ČEHOKOLIV nepřináší užitek nikomu, o tom se pak každý přesvědčí na vlastním prožitku. Dělat zásoby čehokoliv je NEDŮVĚRA V PÁNA ZEŽÍŠE KRISTA A TAKY SAMA V SEBE. Nikdo tady není víc, než kdokoliv jiný. Nikdo není vyvolený nad nikým. VŠICHNI JSTE SI ROVNI. PÁN JEŽÍŠ KRISTUS miluje všechny stejně tak, jako i my vás všechny stejně milujeme a neděláme rozdíly mezi nikým.“

 

Aštárku, já ti moc děkuji za vysvětlení. Předám to s láskou Janičce.

 

„ještě Helenko k tomu připiš, příběh z Bible, když Mojžíš vedl lidi na poušti a neměli žádné zásoby ničeho. Bůh, Stvořitel je živil manou z Nebe a vodou ze skály, a vše záleželo jen na jejich VÍŘE. Toto se stále opakuje jen v jiných podmínkách, ale podstata je vždy stejná. Jakou mají věřící lidé skutečnou víru, a na těchto podmínkách s vše ukáže. Žádné výjimečné situace pro jedince nejsou, je to stále o víře. „Lidé mají víru, když mají vše k životu“ – tak si to oni myslí, ale když jim něco z toho CHYBÍ, tak se PROKÁŽE, JAKOU SKUTEČNOU VÍRU MAJÍ. K čemu přilnou, jestli k materiálním věcem, které pominou, nebo k DUCHOVNÍMU VĚČNÉMU ŽIVOTU.

 

Děkuji ti Aštárku, mám velkou radost, že jsi nám to vysvětlil, s láskou stále ve spojení Helena Sluníčková.

 

„Helenko Sluníčková, děkuji ti za písemnou komunikaci pro lidi, s láskou za všechny Vesmírné Přátele, stále ve spojení, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

To je týká i akce diamantová voda.

 

 

 

2461. Kostelní myš (747).                (Přijal Ivo A. Benda.)              6:38-6:51 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KOSTELNÍ MYŠ

 

 

„Existuje takové rčení

u vás v českých zemích,

že ten, kdo je bez věcí,

jak kostelní myš je chudý.

 

Ale to je také řečeno,

že ten, kdo zpívá srdcem svým

dávno už dnes pochopil,

že je to jen stav DOČASNÝ.

 

Takové testovací období,

kdy Stvořitel testuje jej dle víry

jak Mu věří a život si určí

sám dle životní VÍRY.

 

Síly Temna v tu dobu nesmějí

mu poskytovat nic z věcí,

aby ten prožitek chudé myši

byl naprosto dokonalý.

 

Víra ve Stvořitele je klíčem

jak se s láskou zachází,

máš na srdci rčení:

CO VYŠLEŠ, TO SE TI VRÁTÍ.“

 

Materiální zabezpečení

nezajistí život pozitivní

ze strany Sil temna se jeví

jako ovládací programy.

 

Po tomto životě lidé drazí

tisíce dalších máte k dispozici,

ale kde a v jakých podmínkách,

to si volíte sami.

 

Ovládací program kostelní myši

proti zkoušce na víru působí,

člověk tak se zaručeně vyvíjí

a pocítí vše na vlastní kůži.

 

Ty víš dobře Ivo milý,

že vše dočasu se jeví,

rozhodující je vlastní rozpoložení

niterné – v duchovním srdci.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2461. Proudy vody se valí (748).      (Přijal Ivo A. Benda.)              6:52-7:05 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

PROUDY VODY SE VALÍ

 

 

„Proudy vody se valí,

aby hrubé vibrace čistily

myšlenek lidských negativních,

kterými lidé vše zaplavují.

 

Jemnovibrační očista

je opakující se událostí,

planeta Země se chystá

na větší očistné procesy.

 

Takto se vám dýchá líp,

kéž by bylo poučení

chovat se jinak vůči Zemi

a ke všem svým bližním.

 

Ne bojovat o energie,

kterých je všude dostatek,

ale dávat jinému, co potřebuje

jako pomoc ke změně stavu vědomí.

 

Nechte si projít srdcem svým

tyto očistné události,

které se stále zvětšují

dle množství hrubých vibrací.

 

Ten, kdo ví, jak se chovat

v lásce a harmonii dávat,

má v životě štěstí a klid

nic jej nemusí překvapit.

 

Ti lidé, co srdce zavřeli

a za kalkulačku jej vyměnili,

tito se jednou dočkají

velmi nemilého překvapení.

 

Není žádné síly,

která by v tom hromadění

nesmyslných věcí

mohla nadále vítězit !

 

Skladiště věcí lidských

poklesem kontinentu pod moře se uloží,

přestanou ovládat lidi,

oni do Temných světů - otrokáren se přemístí.

 

Nebeské národy toto znají,

vlastní zážitky taktéž mají,

vidí jinde tyto události

na jiných planetách – očišťování.

 

Proto lidé drazí

neřiďte se věcmi,

jsou to hmotové ovládače

životů přepestrých vašich.

 

Vztahy lidí určují

stav vaší mysli

zda je negativní

či zářící otočená k Nebi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2462. Nedávejte si programy ! (749).  (Přijal Ivo A. Benda.)            7:33-7:48 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

NEDÁVEJTE SI PROGRAMY !

 

 

„Mnozí lidé si myslí,

že jakékoliv dávání

je pozitivní a pomocí

pro lidi v jejich situaci.

 

Avšak to je omyl převeliký

takto si myslit,

že cokoliv, co dáte,

je vždy to nejlepší.

 

Ve světě vašem je mnoho věcí

činností, které ovládají lidi,

nemohou žít život jiný,

než ten, naprogramovaný.

 

Někdy proto dávání

je když ODEBERETE VĚCI,

které člověka zaměstnávají

a uvalují na něj otroctví.

 

Dávání je také,

když VYSVOBODÍTE Z PRÁCE,

o které si myslil,

jak správně žije, avšak otročil.

 

Dali jste člověku PROSTOR,

bez krámů, které byly součástí

z Temných světů propracovaných

ovládacích programů.

 

Také vysvobození z práce,

která jej jak otroka ničí,

dali jste místo LÁSCE,

kterou může projevovat bližním.

 

VŠEHO S MÍROU je další rčení,

které hloubku má, milí,

to platí i o PRÁCI,

na kterou jste si tak zvykli.

 

Do otrokáren míříte,

pokud nic nezměníte,

věřte nám prosím, drazí

dávní bratři a sestry.

 

Tam nic již za to nedostanete,

jen pláč, bolest a utrpení,

ponižování, které znáte

se tam neustále opakují.

 

Temné světy nejsou to,

co vám ve filmech ukazují,

jsou to nástroje ovládací,

pseudoreklamy, aby vás tam dostali.

 

Milovat se učte,

jeden druhého objevujte,

nesvazujte se navzájem

do nepěkných vězení.

 

Život Pravý je jiný,

než si myslíte z knih,

žádné knihy nepopíší

to, co se děje v Nebi.

 

Jedině vlastní změnou

dveře k vysvobození otevřete,

pak uvidíte to nadělení

krok za krokem vyciťujte naše vedení.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2463. Budujete otrokárny ! (750).    (Přijal Ivo A. Benda.)               7:50-8:02 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

BUDUJETE OTRKÁRNY !

 

 

„Že jste si toho nevšimli ?

Jak se život váš mění,

na nic čas nemáte,

a neustále utahaní.

 

To vám ekonomové připravili

efektivní ovládání,

racionální využití pracovní síly

jak citrón vás vysávají.

 

Nepovažují vás za lidi,

ale za otroky – jednotky co produkují,

přesně nadiktovanou práci,

co nikdo nepochopí.

 

Vězte, že jste v pasti,

kterou jste si sami zvolili,

naletěli jste na ovládání

a srdce své tak zavřeli.

 

Počítače dnes řídí

životy vaše stále víc,

ne jen ty mimozemské z Temnoty

ale i ty, co už máte na Zemi.

 

My jsme vám je nedali,

nepřejeme vám otroctví,

z Temných světů vám je upekli

pseudotvůrci vychytralí.

 

JE TO PAST – VARUJEME !

OTROKÁRNY SI TAK BUDUJETE !

V domnění, že vše je správně,

sami na sobě změny provádíte.

 

Takové, o nichž netušíte

ničehož nic, jsou ROZSÁHLÉ,

vaše bytost - struktura se mění

v LOUTKU - NEGATIVNÍ.

 

V nebi nikdo neotročí,

nikoho to nenapadne,

každý si zde zpívá v harmonii

písně srdce známé.

 

Je to kontrast převeliký,

jaké jste si zvolili životy,

pokud si myslíte, že musíte otročit,

pak víru ve Stvořitele jste zahodili.

 

„Peníze z Nebe nepadají“,

je ovládacím programem který

vnucuje vám energii,

že vše z Temnot pochází.

 

Tato zvrácenost se jeví

v každodenním plahočení,

vašem marném podnikání,

v programu v peklech utkaným.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2464. Jeruzalém (751).                    (Přijal Ivo A. Benda.)               8:26-8:44 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

JERUZALÉM

 

 

„Pravé duchovní principy

uchované v srdci duchovním,

podstata života Stvořitele

je náš JERUZALÉM.

 

Jde o pravdy prastaré

neměnné po věky,

kterými lze popsati

život čistý v Nebi.

 

Jak žít kvalitní život,

aby ŽIVOTEM byl,

to máte vepsané v SRDCI,

vlastník je STVOŘITEL PRVOTNÍ.

 

Jeruzalém značí

Duchovní Pravdy,

dle kterých lze kráčet

ve štěstí a lásce ke Stvořiteli.

 

Jde o poznání,

které je v NOVÉM ZJEVENÍ

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,

které dnes předal ti.

 

Otevíráním srdce

Jeruzalém objevíš,

jde o ZÁKONY ŽITÍ

jež jsou vepsané v hrudi.

 

Současný svět je iluze

ztroskotaná Babylonie

pseudotvůrců z Temnot,

co vám vnutili pseudoživot.

 

Zákony života jsou OPAČNÉ,

čisté vztahy lidmi chráněné

před zkažením a zničením

srdcem stále otevřeným.

 

Nový Jeruzalém je život na Zemi

kde takto žijí lidé čistí,

není jich mnoho, vážení,

avšak stále další se přidávají.

 

Nejde o organizaci žádnou, jak si někdo myslí,

ani o město v Izraeli, milí,

tam však Ježíš vkládal mezi lidi

Pravdy Života na Zemi.

 

Jeruzalém tedy je

duchovní učení v životě,

o Duchu, jež podstatou je

každého, kdo na Zemi žije.

 

V lásce a štěstí jsou ti,

kteří Jeruzalém objevili,

dnes, na této Zemi

a milovat pravdu a dobro umějí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2465. Vy, jež milujeme.              (Z filmu Nebe nad Berlínem.)

 

 

 

 

VY, JEŽ MILUJEME

 

 

„Vy, vy, jež milujeme,

vy nás nevidíte,

vy nás neslyšíte.

Tušíte nás kdesi v dálce,

a přece jsme nablízku.

My jsme poslové,

nesoucí blízkost těm, kteří jsou v dáli.

My jsme poslové,

nesoucí Světlo těm, kteří jsou v Temnotě.

My jsme poslové,

nesoucí slovo těm, kteří se ptají.

My jsme POSLOVÉ.“

 

 

 

2466. Kontakt navázán (752).          (Přijal Ivo A. Benda.)           13:46-13:54 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

KONTAKT NAVÁZÁN

 

 

KONTAKT MEZI LIDMI A NEBESKÝMI NÁRODY ANDĚLŮ NAVÁZÁN !

 

MILIONY LIDÍ PLANETY ZEMĚ SE S ANDĚLY SVĚTLA SPOJUJE.

 

KAŽDÝ JE MÁ V HRUDI – V DUCHOVNÍM SRDCI.

 

ZDE PROBÍHÁ SPOJENÍ, JDE O VĚDOMÍ TAKOVÉHO SPOJENÍ.

 

EXISTUJÍ PODMÍNKY SPOJENÍ.

 

JE BUDOVÁNA NOVÁ ZEMĚ, UŽ ZDE NA STARÉ ZEMI.

 

BEZ ORGANIZACÍ.

 

CENTRÁLNÍ MÉDIA INFO LIKVIDUJÍ A PRZNÍ.

 

TO LIDEM ALE NEVADÍ.

 

TAKÉ PREZIDENTI ZEMÍ SE O TOMTO RADÍ.

 

NĚKTEŘÍ JIŽ BYLI OSOBNĚ NAVŠTÍVENI.

 

KROMĚ VESMÍRNÝCH LIDÍ JSOU VE VESMÍRU TAKÉ TI DRUZÍ.

 

DEJTE SI NA NĚ POZOR, RAFINOVANĚ VÁS OVLÁDAJÍ !

 

NEJSTE TU SAMI.

 

MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM, VESMÍRNÍ.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

ZDE TAKÉ NAJDETE NAŠE POSELSTVÍ.

 

 

Předejte dalším, lidé milí !“

 

 

 

2467. Zapomněli jste, proč jste sem přišli ? (753).                   (Přijal Ivo A. Benda.) 

 15:53-16:06 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ZAPOMNĚLI JSTE, PROČ JSTE SEM PŘIŠLI ?

 

 

„Lidé milí, nebeští,

vás devět set miliónů, co jste z Nebe přišli,

vzpomínáte, za jakým účelem

na planetu Zemi jste se narodili ?

 

Ne honit majetky

po penězích se pachtit,

ne hrát loterie

a alkoholem žít !

 

Neživit zde nepravdy

pomluvy a fámy,

ani zde vegetit,

jak to dělají druzí !

 

Vy jste se trénovali

na tento život na Zemi,

LÁSKU A DOBRO SEM VLOŽIT

a nehledět na ostatní !

 

Všechno v srdci máte

stačí jej otevřít,

na nic si nestěžujte,

podmínky jste si vybrali.

 

Ve STŘEDISKU PŘÍPRAVY na Nebi

ve virtuální realitě jste trénovali,

s cvičiteli pozemské podmínky,

takové, co nikde nejsou v Nebi.

 

Několik let i stovky let

vaše příprava dána STVOŘITELEM,

SAMI jste vše zvolili

a předem věděli do čeho jdete.

 

Nenechte se překvapit

životními situacemi

na této planetě Zemi

se jimi to přímo hemží.

 

My bratři a sestry – VESMÍRNÍ

VÁM POMÁHÁME ke štěstí,

aby jste zde vše zvládli

a mohli se vrátit za námi.

 

Rozvíjejte lásku k bližním,

tak, jak nejlépe umíte

v hrudi jsou vaši Pomocníci

a také sám STVOŘITEL PRVOTNÍ.

 

Vaše činy a volby určují

jaké si vybíráte životy,

nejen na tento na Zemi,

ale i mnoho dalších.

 

POMÁHEJTE bližním svým

oni nevědí, co činí,

v Temnotách se jen potácí

a vy jste Světlem jejich.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Středisko přípravy se nachází na Aštarově Velké vesmírné flotile.

 

 

 

2468. Poslední tělo (754).               (Přijal Ivo A. Benda.)           19:56-20:17 hodin. 7.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

POSLEDNÍ TĚLO

 

 

„Tohle fyzické tělo, jež vidíte a hmatáte

víte o něm a myslíte si, že jste to vy,

je jen POSLEDNÍ v řadě těl, které vám patří,

ale ovládači je vám všechny ukradli !

 

Vaše Pravé vědomí, JÁ,

v DUCHU vašem se nachází,

je to vaše podstata,

TO JSTE VY !

 

K tomu máte k dispozici

DUŠI pilně zpracovávající

otázky Ducha, rozhodující,

i fyzického těla odpovědi.

 

Dále máte mentální těla,

jež pomocníky jsou odjakživa,

můžete si jich vytvořit dle libosti

nekonečné množství.

 

Lidstvo na Zemi je poníženo značně

svými volbami dopustilo negativní stav,

Duch a duše uvězněni v pouzdrech,

mentální těla jsou decimována.

 

Mizivé vědomí fyzického těla

je tím, čím žijtete nyní vy,

z devadesáti procent ovládaná

LOUTKOVÁ SCÉNA na Zemi.

 

Dočasně jste odevzadil svobodu

a vyměnili ji za pár braků,

ZLATÉ TELE oslnilo váš zrak

a SRDCE DUCHOVNÍ zůstalo stát !

 

Je zde nyní docela mela,

upocené loutky cvičí v rytmu ještěrčím,

tak, jak přes stroje je programují,

jak si pseudotvůrci přejí.

 

Zážitkem prožitým vlastní kůží

si každý má možnost zakusit,

co je negativní stav, otroctví,

jež dříve v Nebi nikdy neznali.

 

Pouzdra otvůrky malé mají

pro pět procent Pravého vedení

STVOŘITELEM PRVOTNÍM,

a naznačují možné vysvobození.

 

DUCHOVNÍ CESTOU, tisíci zkouškami

vlastní VOLBOU, PRACÍ SVĚTELNOU pro bližní,

NEZIŠTNÝM ZPŮSOBEM SE VYSVOBODÍ,

SVOBODU A DOMOVA OPĚT DOCÍLÍ !

 

Poslednímu tělu to dáváme

neboť bez něj návrat nedocílíte,

ostatní těla též dostávají

ve svých úrovních Světlo k vysvobození.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2469. Vzácné je (755).                    (Přijal Ivo A. Benda.)             9:47-9:56 hodin. 10.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VZÁCNÉ JE

 

 

„Vzácné je na Zemi,

když muž a žena rádi se mají,

vzácné je u lidí,

když se navzájem milují.

 

Vzácné je když najdete

zcela zdravé lidi,

co žádné negativní myšlenky

v životech svých nežijí.

 

Vzácné je milí,

když lidé k obloze hlavu pozvedají

od pozemských ovládačů, lopoty,

si čas na vzpomínku na Nebe udělají.

 

Vzácné je drazí,

když jeden druhému DÁ bez ptaní:

„Co za to bude, jaký zisk ?“

To je to, co tu velice chybí !

 

Vzácné je lidé pozemští,

když někdo z vás pomyslí,

že také na jiných světech

jsou nějací lidi.

 

Vzácné je totiž zde na Zemi,

když někdo Pravdu poodhalí,

že vše je jinak, než se jeví

a že vám násilně něco tlučou do hlavy.

 

Vzácným člověkem je ten,

kdo nenechá se vláčet osidly,

vyhákl se z tradic zavedených

ovládacích programů Temnoty.

 

Vzácné je když srdce dvou lidí

spojí se v jedno, a vydrží,

přes mnohé rafinovanosti Temnoty

a nic je již nerozdělí.

 

Tou vzácností je pokračování

takové čisté lásky v Nebi,

která tam může trvat

třeba věky věkoucí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2470. Nedělejte blbé (756).            (Přijal Ivo A. Benda.)           9:57-10:07 hodin. 10.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

NEDĚLEJTE BLBÉ

 

 

„Lidé u CENTRÁLNÍCH MÉDIÍ,

ovládači miliónů lidí

netvařte se stále,

ŽE NIC NENÍ !

 

Oni z Temnot vás ovládají

programy utkané hrajete,

srdce své jste zahodili

a hru ošklivou hrajete !

 

Ovládání mas do neštěstí,

to je ten nejtěžší zločin,

to budete odměněni

propadem do nejtemnějších hlubin.

 

Vzpamatujte se LOUTKY BEZDUCHÉ !

vraťte si existenci pravou,

zajímejte se o moudrost a pravdu,

a srdce duchovní své OTVÍREJTE !

 

Nikdo se už nesměje,

lid utahaný z vás je,

hlupáky z nich děláte

nazýváte to demokracií !

 

Stupidní pořady pouštíte

do éteru mezi lidi,

ne každý vám to baští,

tak se už konečně proberte !

 

Země nabírá tempo do očisty

všech těch pekelníků Temnoty,

na pusté světy je vyhostí,

nenechá si to od vás líbit !

 

Přihlouplé loutky v televizi

jak KREATURY z pekel civí,

obyčejné lidi tu straší

a ponižují hrubovibrační energií !

 

To jste se to dopracovali

do ubohých kariér,

však následuje posun zřejmý,

tam, kde bude pláč a skřípění zubů slyšet.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2471. Datasystém (757).                  (Přijal Ivo A. Benda.)        17:40-17:57 hodin. 11.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

DATASYSTÉM

 

 

„To jste si lidé pozemští

dosud neuvědomili,

že váš život je určen strojem

na devadesát procent !

 

To vám nemohli říci

rodiče, učitelé, vědci, státníci,

protože oni také podléhají

OVLÁDACÍM PROGRAMŮM ze Světů temných.

 

Neřešili jste příliš problém,

když ČLOVĚK S LÁSKOU NEPRACUJE,

pak jeho vibrační systém těl

podléhá ovládání stejné frekvence.

 

Jen deset procent vědomí,

hodina v denním snímku žití

je Pravý život duchovní,

který člověku zbývá na Zemi.

 

Toto procento se snižuje,

neboť ovládači dál lidi zpracovávají

přes obludné hmotové programy VNITŘNÍHO OVLÁDÁNÍ,

až po VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ v rodinách, zaměstnáních, školách a médiích.

 

Když vidíte dnes rádia, TV, mobily,

tak přece mnohem pokročilejší technologii

mají ovládači ze Světů temných,

na které jste dosud nepomyslili.

 

Nechte být druhé lidi

a sami se nad sebou zamyslete,

smysl života v ovládání,

to je přece neštěstí !

 

Směrují vás do OTROKÁREN,

Temných světů, HORŠÍCH NEŽ ZDE,

každý má mnoho životů připravených

v počítačích Temnoty.

 

OSMDESÁT procent života všeho

je v DATASYSTÉMU naprogramováno,

několik let předem

z Temných světů – pekel.

 

DESET procent života všeho

pak OPERATIVNÍ OVLÁDÁNÍ je,

několik dnů až měsíců předem

vše PSEUDOTVŮRCI upekli pro lidstvo.

 

Duch a duše v POUZDRECH,

fyzická těla LOUTKUJÍ,

jedině ČISTOU LÁSKOU SE VYSVOBODÍTE,

DÁVÁNÍM BLIŽNÍM, NE KRADENÍM.

 

Uvědoměním si problému

můžete jej řešit,

velké tajemství lidstva rozluštěno je tu

a VELKÁ MOŽNOST VYSVOBOZENÍ !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2472. K světelné práci (758).            (Přijal Ivo A. Benda.)        21:57-22:11 hodin. 13.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

K SVĚTELNÉ PRÁCI

 

 

„Když si zvolíte milí

na STO procent pracovati

pro bližní své nezištně,

pak to znamená následující:

 

Veškerý volný čas pracovní

a veškeré volné prostředky

věnovat do práce světelné

pod vedením STVOŘITELE.

 

Krok za krokem postupujte,

NIC PŘEDEM NEPLÁNUJTE,

nikomu se příliš nechlubte,

je to čest takto žít !

 

Znamená to VNÁŠET

PRAVÝ ŽIVOT do programů,

které žijí loutkolidé

ovládaní z Temných světů.

 

Práce světelná je od srdce

z principu DOBRA konaná,

z LÁSKY pro bližní předaná

a ne tedy z opičení či kalkulace !

 

Když se dáváte na tuto pouť

vyciťování stále trénujete

VĚDOMOU KOMUNIKACÍ STVOŘITELE

A VESMÍRNÉ PŘÁTELE NEVYJÍMAJE.

 

VEDENÍ vaše je klíčové

k úspěchu práce světelné,

ten, kdo vedení necítí

do bludiště se zaplete.

 

Když srdce duchovní otvíráš

milovat bližní své začínáš,

neovládáš je, nepomlouváš

a ctíš jejich volby, které volí dál.

 

Tak se nezastavuj v pochybnosti,

krok za krokem v pomoci,

když upadneš, nezesiluj negaci,

vstaň dál a v lásce kráčej.

 

Mít rád značí něco krásného,

co štěstím se vždy projeví

Slunce září v tvé duši

a jiskrné jsou tvé oči.

 

Pro smutek není místo

neboť so Světla nepatří,

aktivní, odvážnou, nezávislou a flexibilní

buduješ si pozici.

 

Nepodléhejte pasivitě

a nedělejte předčasné závěry,

postupujte krok za krokem

a nepřeskakujte, to se nevyplácí !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2473. Poďakovanie za lásku.               (Přijal Milan R.)      

 

 

 

 

POĎAKOVANIE ZA LÁSKU

 

 

„Jako keby slnce zasvietilo na sneh –

všetko vo mne zjasnie,

tak mi vrúcne je.

Netušili by ste, jako mi je krásne,

keď sa na mňa ktosi

s láskou usmeje.

 

Ako keby zohrial uzimnenú byľku

teplý dotyk slnka v lesnom papradí –

tak mi je,

keď hoci na prchavú chvíľku

láskavo ma ktosi

rukou pohladí.

 

Veď ja ani neviem, čo je to –

tá – láska.

Teba prosím, Pane,

Ty ma o nej uč.

Ako v poli zrnko chlebového kláska

všetko živé čaká na jej teplý lúč.

 

Nebude ti radiť drobné srdce moje.

Ja som ľudské mláďa,

Ty si Boží Kráľ.

Iba tak Ti poviem,

že dar lásky – to je

koruna tých darov,

čo si ľuďom dal.

 

Všetky deti světa

- Tvoje sedmirkásky,

ktorými si osial modrú planétu –

ďakujú Ti, Pane, za dar ľudskej lásky.

I dar lásky Božej –

ten dar, že sme tu.“

 

 

 

2474. K situaci lidí (759).                  (Přijal Ivo A. Benda.)        10:31-11:22 hodin. 15.8.2005.

Místo: Martin.

 

                   „Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano milý Ivo, mám radost z dalšího našeho písemného spojení.

 

V pátek a v sobotu v noci jsi byl u nás opět fyzicky přítomen na stanici Šáre, měli jsme řadu společných činností, které jsou předzvěstí dalších důležitých událostí. Ano, jednak jsme se s tebou, Ptaahem a Gorlojem radili na dalším postupu práce světelné vzhledem k událostem a volbám lidí na planetě Zemi. Dále pokračuje ZVYŠOVÁNÍ HRUBÝCH VIBRACÍ – NEGATIVNÍCH MYŠLENEK LIDSTVA vzhledem ke srovnatelnému období v předchozích letech. Jak už víte milí lidé, vaše vyzařování myšlenek v roční periodě je co do pozitivity – jemnovibrační energie - nejlepší v srpnu (8. měsíc), tedy ke konci srpna, a co do negativity – hrubovibrační energie – v lednu (1. měsíc), s výrazným nárůstem již v prosinci. V létě nejlepší vibrace souvisí s maximem světla, tepla, přírody, volna a dovolených. V zimě nejhorší vibrace – myšlenky lidí – souvisí s minimem světla, tepla, přírody a volna, lidé tráví maximum doby v zaměstnáních v časově otrockých podmínkách. Pokud by tento parametr byl jediný pro volbu období převibrování, pak je to období konce srpna v každém roce. Avšak pro váš přesun do Nové Země je více parametrů – SPLNĚNÍ SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ, kritická čipizace všeho, kritické očistné procesy planety Země a kritické hodnoty hrubých vibrací – kdy už tedy pozitivní a láskyplní lidé nemohou tady na staré Zemi žít. Jak už jsme uvedli, pokud další lidé si připraví 2. vlnu evakuace svými volbami životními pro pozitivní stav, bude možná, avšak v postupně obtížnějších podmínkách, proto se můžete snažit právě teď a nic neodkládat na později. Jakékoliv kalkulace tohoto druhu se nevyplácí a každý vše pocítí na vlastní kůži přesně, jaké životní volby přijal.

 

Dále milý Ivo jsme s tebou a dalšími lidmi prováděli vibrační testy, kterými si ujasňuješ svoji vlastní pozici, kterou ty a další duchovní lidé zaujímají na své duchovní cestě. Tyto testy jsi milý Ivo zvládl dobře a máš stabilní duchovní pozici velmi výhodnou pro zvládnutí světelného poslání tady na staré Zemi a je dobrým předpokladem pro práci světelnou na Nové Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Proto se můžeš i nadále takto snažit a šířit pravdivé informace masám dalších lidí o jejich situaci i o nás, Vesmírných lidech Sil světla. Takto nejlépe pomáháš všem, kteří tuto pomoc žádají a přijímají.

 

Všechny důležité informace máte na internetu  www.vesmirni-lide.cz  a nyní jde již o doplňování a završení této dávky informací světelných pro tuto a budoucí dobu pro stovky let předem. Po celou tuto dobu budou pomáhat lidem k vysvobození nejen na této planetě Zemi, ale i jinde v Temných světech, neboť již nyní jsou mezi vašimi ovládači a tam také dochází k vysvobozování po provedených volbách některými jedinci a též k předávání info světelných dál. Info proudí i v intermediální (duše) a duchovní (Duch) úrovni zóny vymístění, neboť už víte, že nejste jen fyzickým tělem, ale trojicí Duchduše fyzické tělo, mezi kterými je stále menší či větší komunikace. To jsi mohl vidět milý Ivo u nás na telestěnách, kde ti byly tyto procesy názorně ukázány na živých příkladech. Proto fyzické šíření zde na planetě Zemi není jediným šířením, ale ŠÍŘENÍ NEJZAZŠÍM pro tuto NEJZAZŠÍ ÚROVEŇ jsoucna a bytí zóny vymístění. V mnoha lidech jsou zlomky těchto Pravých informací zaseta jako SEMÍNKA a postupně začínají KLÍČIT během jejich tohoto a dalších životů, kdy později jim významně pomohou k vysvobození z pasti negativního stavu, včetně vysvobození při posledním sebesoudu v závěrečné eliminaci negativního stavu PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a láskou zahrnuji.

 

Mám radost z výsledků naší společné světelné práce, která má na této planetě Zemi své důležité místo. Lidé se probouzejí ze „snu“ ovládacích programů a začínají trošku jinak vnímat realitu okolo nich a také sebe sama. Stále vám lidem planety Země pomáháme, láskou čistou a světelnými radami ve vaší životní pouti. My stále s láskou v srdci pracujeme pro Stvořitele Prvotního všeho a všech a tak realizujeme Jeho PLÁN SPASENÍ uvězněných duší nejen této planetě Zemi. Naše evakuační vesmírné mateřské lodě v počtu 100 000 jsou dnes v nejvyšší evakuační pohotovosti vzhledem k pokračování a růstu čipizace všeho, dále k růstu hrubých vibrací a ke zvětšování očistných procesů planety Země, které se neustále STUPŇUJÍ. Zde ve střední Evropě zaznamenáváte rychlé střídání vysokých a nízkých teplot v krátkých periodách a taktéž zvětšující se narušení ozónové vrstvy až o 25 % s dopadem intenzivního a nebezpečného UV záření ze Slunce na vše živé. Dosud tak velké narušení ozónové vrstvy v předchozích obdobích nebylo, maximální pokles ochranné funkce bylo do 12-15 % oproti správné funkci ochrany. Taktéž planeta Země zažívá další zátěže hrubých vibrací a vyrovnává se s nimi po svém – další vichřice, požáry, rozdíly teplot a oteplování, stupňující se záplavy (ve střední Evropě prakticky všude, velké záplavy letos v Rumunsku a Bulharsku). Pokud lidé nezmění své materiální chování, nelze očekávat obrat v tomto vývoji.

 

Ve vašich českých a slovenských zemích dochází k dalšímu výraznému ZADLUŽOVÁNÍ mas lidí, tedy přijímání velmi nebezpečných hmotných ovládacích programů. V českých zemích se zadlužení za poslední rok zvýšilo 4x, tj. o 400 %, na Slovensku 0,5x, tj. o 50 % - zde je nebezpečí dalšího velkého růstu zadlužení. Znamená to ZVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ MYŠLENEK STRACHU – HRUBÝCH VIBRACÍ oproti předcházejícímu období – zda splatí dluhy, či ne.

 

Takto tedy milí lidé se vyvíjí situace a věřte, že u velké většiny lidí stále k horšímu s následným přesunem do Temných světů – do podstatně horších životních podmínek, nevědomí, menších svobod, do otrokáren většího rozměru.

 

Stále vás milí lidé upozorňujeme a varujeme přes tyto lidi s posláním teleinformačním, a taktéž každému individuálně předáváme do duchovního srdce rady, jak zvládat své životní kroky a volby tak, aby jste se mohli vysvobodit z ovládacího režimu negativního stavu. Lidé tyto rady přijímají různě a dle toho také postupují tam, kam si vybrali. Žádné náhody neexistují, existují jen vaše jednoznačné volby a pak následky a důsledky zaznamenané zkušenostně na vlastní kůži prožitkem zcela jednoznačným a jasně říkajícím, zda jste zvolili správně či špatně.

 

S láskou vám všem toto sdělení předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

2475. Ptáčci (760).                           (Přijal Ivo A. Benda.)        18:47-19:06 hodin. 15.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

PTÁČCI

 

 

„Poslouchám zpěv lesních ptáků

zeleného ráje koncert hlásků

krásných a úchvatných trylků

lesních hvozdů i luk a vlčích máků.

 

Miluji lesní ptáky pějící radost Života,

On projev v kráse a bohatosti odívá,

trylky zvonků, šoupálků, pěnic a slavíka,

čížků, drozdů – miláčků lesa.

 

Skřivánci nad lukami si pějí,

pěnkavy srdce ti otvírají,

nejúžasnější umělci ti dávají

píseň lásky nebeského Domova.

 

Tam také oni vznikli,

v Nebi, kde Anděly byli stvořeni,

Stvořitel noty lásky rozhodil

a nechal je na Zemi zpívat pro lidi.

 

Na Nové Zemi ještě úchvatnější zpěv,

já slyším při návštěvách dnes,

tam krása a moudrost se nese

dílo milovaného Stvořitele.

 

Když miluješ ty krásné zpěváčky,

v srdíčku nosíš jejich písničky,

nemohu zapomenout na jejich projevy,

které uchvacují mou otevřenou duši.

 

Jsem šťasten, že žiji zde,

ve středu Evropy v zemi nádherné

a ne někde v africké pustině,

kde není ptáčků a trylků slyšet.

 

Ano, od mala mne uchvátili

tito malí nadaní zpěváčci,

oni nic za to od nás nechtějí

UCHOVEJME PŘÍRODU – užitek krásný !

 

Tak dnes vám milí čtenáři

předávám své postřehy mého žití,

aby jste věděli, že žiji v plnosti

dle voleb již zde, na staré Zemi !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Posloucháno ze záznamu, který máme také na internetu  www.vesmirni-lide.cz . V srpnu ptáci v přírodě nezpívají, protože mění peří a nemohou se tedy takto opelichaní ostatním ukazovati.

 

 

 

2476. Chtějí tu energii zpět (761).    (Přijal Ivo A. Benda.)        20:17-20:37 hodin. 15.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

CHTĚJÍ TU ENERGII ZPĚT

 

 

„Loutkolidé, co na Zemi vinou scénu

netuší ničehož nic,

že jsou velmi rafinovaně

z Temných světů ovládáni.

 

Oni si MYSLÍ činy,

že SAMI jsou a SVÍ,

že jsou tak chytří,

že nic nad nimi není.

 

Pseudosvět loutek,

co srdce ve vězení mají,

Duch a duše zapouzdřeni

na vysvobození zatím čekají.

 

Pseudotvůrci, co takto podnikají

tahátky – počítači ovládají scény

přes ovládací pyramidy

toto nebohé pozemské nadělení.

 

Oni však správní podnikatelé jsou,

tuto energii investovanou

chtějí pak zpět vrátit

i s tučnými zisky.

 

Úspěšný podnikatel na Zemi

říká si „to jsem správný, výborný a chytrý“,

on však po fyzické smrti

zažije převeliké překvapení.

 

Především mu promítnou ještírci

část životní pásky a jejich ovládání,

s tím, že to měl od nich

on kývne k tomu a souhlasí.

 

Pak této nebohé duši

ještěři z pekel oznámí,

že tuto energii investovali,

aby se jim vrátila zpět se zisky.

 

Proto duši byla PROPŮJČENA,

a ten ji chce zase ZPĚT,

DÉMON PŘIPOUTÁ DUŠI

DO SVÉHO SVĚTA OTROCTVÍ.

 

Duše však již nic neví

o své kariéře na Zemi,

teď v bídných podmínkách otročí

a neví, kudy a jak dlouho kráčí.

 

Cožpak lidé naivní

odmítáte mimozemšťany ?

Pak by jste museli připustit

vaši velmi špatnou pozici.

 

Proto vám vědci lžou,

sami dobře ovládáni,

že nejsou mimozemšťani,

žijete si svůj krátkozraký pseudoživot.

 

Pán Ježíš Kristus vám tohle dává k sluchu,

do srdce též přes Gabrielu z Wurzburgu,

ve sdělení 865 i na internetu

www.vesmirni-lide.cz .“

 

Děkuji ti drahý Pane Ježíši Kriste,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2477. Vaše příspěvky (762).             (Přijal Ivo A. Benda.)        20:41-20:57 hodin. 15.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY

 

 

„Vaše příspěvky milí

nám umožňují šířit

Světlo do Temna na Zemi

velmi efektivně pro lidi.

 

Slouží hlavně na provoz

- existenci autora, bydlení,

fungování internetu a budování

rozsáhlé SVĚTELNÉ KNIHOVNY.

 

Dále slouží na tiskoviny,

obrázky, letáky, výstavy,

které otevírají oči

a srdce lidem na Zemi.

 

Nemalá částka jde

na rozsáhlé překlady,

především angličtina je

jazykem prioritním.

 

Dále na nezbytnou komunikaci

přes dnešní mobily,

jejich občasnou modernizaci,

která je dnes nezbytností.

 

Udržování pracovny

v dobré pracovní kondici,

taktéž příspěvky pomáhají,

aby bylo vše na úrovni.

 

Přesto jimi neplýtvám

pod vedením Andělů nakládám

s nimi velmi obezřetně,

aby se zbytečně nerozkutálely.

 

Tak žádné neskladuji,

nerovnoměrným přísunem je

hned efektivně použiji

na šíření Světla do Temnoty.

 

Další lidé tak dostávají

přes mne tuto energii,

sám nic nehromadím

auto, krámy a majetky.

 

Tímto za vše drazí dárci děkuji

za velké i malé částky,

neváhejte s příspěvkem,

prospíváte dobré věci.

 

Lidé dostávají info

jak lépe, šťastně žít,

řešit skutečné své problémy

a Domů se jednou navrátit.

 

Vesmírní lidé nemají

peníze na tyto příspěvky,

oni však vydatně pomáhají

láskou a kvalitním vedením.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2478. Politické harašení.                    (Přijala Pavlína B.)        14:23–19:00 hodin. 13.11.2004.

Místo: Brno, okolí Brna.

 

 

 

Předávání Světelných informací během předvolebních mítinků pro volby do Senátu PČR a zastupitelstvech krajů.

 

 

Osobně jsem předala formou obálky základní informace o Vesmírných lidech Sil Světla, současném stavu lidstva a planetě Zemi a o čipové totalitě těmto lidem:

 

p. BENDL (ODS) – místopředseda vlády, hejtman SČ kraje

p. TOPOLÁNEK (ODS) – předseda vlády

p. IGOR POLEDŇÁK (ODS)

pí. JAROSLAVA ZAHRADNÍKOVÁ (ODS), její dcera si sama řekla o informace

p. SVOBODA (ODS) – primátor města  Brno

p. JAN HUSÁK (KDU-ČSL)

p. JIŘÍ ŽITOVSKÝ (KDU-ČSL)

p. ROSTISLAV SLAVOTÍNEK (KDU-ČSL) – 1.náměstek primátora města Brno, člen zastupitelstva JM kraje

p. PETR PITHART – předseda senátu

Členové strany NÁRODNÍHO SJEDNOCENÍ – NSJ

pí. DRÁPALOVÁ (Strana zelených)

p. JIŘÍ LÖW (Zelená pro Moravu).

 

 

 

 

 

POLITICKÉ HARAŠENÍ

 

 

„Drazí přátelé,

jednoho dne před volbami

naši milí Vesmírní,

do pořadu Kotel mne přivedli.

Ó, to bylo veselé !

 

S panem Bendlem jsem mluvila,

na čipy se ho zeptala,

o Vesmírných lidech prý neslyšel,

faleš i prezident by mu záviděl.

Informace máme mu poslat zas,

nikdy je prý nedostal od nás.

Čipy, lidu českému, vážení,

hrozí, a to pouze těm,

co odpočet budou chtít při zdanění !

To pan Bendl mi stále opakoval,

na mé argumenty  se všelijak vykrucoval.

To byl směšný kolovrátek výmluv dokola,

nevěděl jak dál,

na podporu u něj stála gorila.

 

To zas jednou zvečera,

já na politiku opět si vzpomněla,

za panem Topolánkem jsem šla,

otázky mu klást začala.

Ten ale upřímný tuze byl,

oči v sloup hned otočil

a zvolal:

„Vesmírní lidé, to stále mi chodí !“

Inu, jeden informace má, druhý ne,

to je mi tuze podivné !

Obálku s letáčky si vzal velmi rád,

že je tam poklona pro něho

si myslel snad.

Tu jeho stoupenec zvolal z davu,

takový  fešák, samý čert:

„Stvořitele nepotřebuji, mám svou hlavu !“

To jest rysem ODS – vulgární žert.

 

Jedno krásné odpoledne,

vždyť znáte to,

samá láska, mír a harmonie,

vaše záře čistá je, pak klape to !

 

No tak toho odpoledne

já rozjela se do Brna,

to negativní stav asi ze mě

chytily velké křeče, obrna.

 

Tak lehce si to špacíruji

se žlutou mikinkou a nápisem,

svou přítomností davy ovlivňuji,

navíc lásku jim posílám s úsměvem.

 

STVOŘITELE - Otce našeho, Vesmírné přátele

a lásku jejich vnímám,

oni pracují s každým človíčkem

na kterého se podívám.

 

Hned u nádraží ODS je čilé,

VESMÍRNÍ ! Kam zavedli jste mé kroky ?

Připadá mi to tuze milé !

Kapela tu davu lidí vyhrává,

nejen za můj peníz,

stánek ODS balónky „zdarma“ rozdává

a já k tomu SVĚTELNÝ volební lístek navíc !

Máme velkou radost.

Později jsem navštívila

KDU-ČSL voňavý stánek,

nabízeli kynuté koláčky,

makové – to pro voličů sladký spánek !

 

Prvního jsem oslovila

pana Jana Husáka,

prý má z čipů trošičku strach,

úsměvem mě chce jeho volit nalákat.

Z  informací mých byl vykulený,

se svým soukromím svěřil se mi -

na dětských táborech s fantazií že se setkává,

možnost spolupráce s Vesmírnými lidmi

že s ním vždy ale zamává.

Tak prozradil o svém srdci víc,

že zatvrzelé nepobere pravdy nic.

 

Když přistoupila jsem

k panu Jiřímu Žitovskému pak,

i otázku zdravé stravy

byl se mnou ochotný rozebrat.

A pak mi svatosvatě přislíbil,

jako všichni kolem,

že co v sobě najde sil,

bude se věnovat správným věcem.

 

Tu na poloprázdném náměstí

bylo najednou jaksi rušně,

přijel to pan Pithart s vážností,

volby nejeví se pak fádně.

S jakou to radostí za ním kráčím,

a v obálce letáčky předávám,

o VESMÍRNÉ POMOCI mu pravím,

na jeho postoj k čipům se vyptávám.

To vám byla náklonnost, vážení,

chvilku pozorně naslouchal,

tu zrovna jeden přisluhovač přišel s prošením,

na pódiu aby k voličům hned promlouval.

Pan Pithart zrychla přímo řekl mi:

„Musím si to ještě rozmyslet.“

Český lid k volbám utekl povzbudit,

takový je ten politický svět.

 

Nejvíce času nám věnoval

pan Rostislav Slavotínek,

věru, pozorně naslouchal,

tvářičky měl jak plamínek.

Že by budoucí senátor ?  Snad.

Tři čtvrtě hodiny vydržel

Světelné informace poslouchat.

A pak si  trochu posmutnil:

„V současné pozici nemám pravomoci

se o lidské soukromí a blaho prát !“

A tak je mi jich, ubohých, líto,

všech těch politických řídících,

oni jsou všichni vskutku chudáci,

proderou se na vysněné místo

a z něho nemohou lidem pomoci !

Pak se mi teda odpověď otevírá,

jaká pak všechny žene je víra ?

Za naše dobro a blaho se schovávají,

přitom jen peníze, moc a ovládání lidí

v hlavě mají.

 

Myslím pak na naše Přátele z vesmíru,

na jejich lásku, dobro a nezištnou pomoc.

Oni vše dávají CELKU, věru,

v jejich zářivém světě není nevědomost.

 

Cestou po Masaryčce

podávám ruku paní Drápalové,

Strana zelených chce

obnovit  zničené lesy a lány zeleně.

I pan Löw mi ruku podává,

zelenou pro Moravu, tabák a alkohol ovládá.

A tak i tady obálky dostali,

v duchu pak pravdě se vysmáli.

 

Tak vám naši milí lidé povídám,

že vím, proč k volbám stále chodívám,

ve srdci a ve svém nitru zas a zas,

volím STVOŘITELE Prvotního všeho a všech

za nás !

Někdo z vás politické strany volí,

většina nikoho ne,

ta většina pak totální nezájem zvolí

i o věci zásadní a pravdivé !

Toto je rafinovanost zhoubná všem,

kteří nerozhodují se ve srdci svém.

Toto je osud lidstva spícího,

láskou se probudíte ze snu zlého.

Toto vám pravím já i celé Pravé stvoření,

že jen otevřeným srdcem vplouvají čluny záchrany.

Proto jen lásku a moudrost mějte,

na současné systémy nic nedejte !

Proto už konečně jednejte, lidé milí,

abyste se brzo událostem nedivili !

Takto k vám STVOŘITEL promlouvá,

Ten, kdo všechny své děti velice rád má !

 

Probuďte se milí,

abyste se neutopili !

 

Teď se milí rozepíši zas,

další politickou stranu ušili na nás.

Tři členové Národního sjednocení

za mou obálku svůj program udali mi,

a tak jejich list pročítám,

i BŮH je v něm zmiňován.

 

Nyní nový list na psaní si beru,

toliko myšlenek mám věru.

Přišel podvečer dnešního dne,

ODS nám blbne hlavy upřímně.

Nadešel nejočekávanější čas,

ODS párek v rohlíku a ODS fotbálek pro vás.

Tu konečně náměstí je zcela plné,

každý ODS příznivec se k pódiu hrne.

Největší pódium zatím vidím,

k umlčení slov voličů hlasitou hudbu slyším.

Pan Topolánek s dívkou ve večerním šatu,

představuje sdílně kandidáty,

ukazuje toho, ukazuje tamtu,

že by alkoholem tak rozesmátý ?

Velmi často padají z pódia tato slova -

Hodonín, ropa, fotbal, slivovice,

i ženám kandidátkám schází něha,

všichni hází hloupá slova do pranice.

 

A tak chvilku na tu melu hledím,

vpředu důstojně s nápisem stojím,

jen ti, co aspoň trocha čistoty v srdci mají,

na ten nápis se rádi podívají.

 

Vzpomenu na mé Přátele v lodích nad námi,

stále opakují mi: „Jsme s vámi !“

S tebou, a ještě se dvěma Světelnými kamarády.

Pěkný kus práce je dnes za vámi !

VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA MILOVANÍ,

s radostí nezištně pomáhají všem,

jejich pomoc nejvíce cítí ti v srdci otevření,

ty s láskou provází každodenním životem.

 

A já tu nyní na náměstí stojím

a jejich pomoc vnímám tuze.

Řekli mi proč daří se té politické lůze,

proč nyní ODS nejsilnější stranou jsou,

nejvíce oni balamutí lidi rafinovanou dobrotou,

nejvíc kradou, nejvíc lžou,

ovládají lid pod negativních bytostí taktovkou.

Je mi tedy zcela jasné,

že tuze hloupý lid jsme !

Lidé milí, probuďte se,

PRAVDU skutečnou chtějte !

S vaším svolením vám politici lži říkají

a nepodstatné věci slibují,

s vaším svolením v televizi hlouposti dávají,

vaší lenosti změnit iluzorní svět vyhovují.

Lidé ! Vy si tvoříte realitu !

K PRAVDĚ a k LÁSCE se přiblížit,

přeci proto jsme tu !

Vy si tvoříte své životy,

chcete je mít plné slz, nemocí a lopoty ?

Vaše odmítání vidět pravdu zas a zas,

uvrhne na Zemi silný mráz,

bude vám zima, bude hlad a pláč,

pokud nebudete k dobru

krůček chtít udělat !

Slyšte proto lidé pravdu nyní,

máte možnost přidat ruku k dílu,

vykonejte alespoň trošičku dobrodiní,

nepřivolávejte na sebe smůlu !

Nyní nastávají poslední okamžiky,

každý má možnost výběru,

ubíhají na hodinách spravedlnosti rafičky,

co ukazují následky vašeho směru.

Probuďte se milí,

abyste se neutopili !

 

Nyní končí na pódiu cirkusu dění,

slovo s primátorem města Brno mám,

panu Svobodovi obálku předávám,

záměrně vše ztěžuje reprobeden chvění.

Čipovou totalitu prý nechce,

však s kamerovými systémy souhlasí,

a pak primátor reaguje včas,

SVĚTELNÝCH informací se bojí,

utíká kvapem od nás.

Pamatujte si lidé tuto větu,

co vyšla  z jeho úst,

až jednou bude se zodpovídat

za své činy,

za to kamerové blues.

Až bude se ho jednou STVOŘITEL ptát,

proč s PRAVDOU, SVĚTLEM a LÁSKOU

nechtěl pracovat,

až bude chtít říct, že nevěděl,

nebude moci popírat,

neboť na naše informace řekl rád:

„O takovýchto blbostech si s vámi nebudu povídat.“

 

Všichni ti oslavovaní kandidáti,

rozutekli se ve fotbalovém dění,

kdepak s voliči promlouvat,

ještě by chtěli pravdu znát.

A tak všichni mizí úprkem

na fotbálek ve stavu divokém,

oni nepřišli sem pracovat,

svou energii v LÁSCE CELKU dát.

Oni přišli lidé milí

vás ohlupovat,

energii vám brát !

 

To vám byl lidé blázinec,

stihla jsem však paní Zahradníkové

obálku dáti,

pak každý choval se jak cizinec,

lidem politik nechtěl rozuměti.

Překvapena jsem mile byla,

té paní dcera mě oslovila,

nápis náš ji zaujal,

zemětřesení,

ten očistný proces jí zajímal.

 

Pan Poledňák mi zkraje

shodnou notou byl,

o jednoduchém rozhovoru

se mnou nejspíš snil.

Zlepšením životního prostředí

vláda ODS prý zněla,

velkou reklamu sobě

tato strana chtěla.

Však já po volbách

první informaci měla,

ODS možnost CHKO Nové Hrady

zcela zatratila.

Tak pánové z této strany,

dávají přírodě nemalé rány.

 

Třešinkou na dortu

pan Topolánek byl,

přestrojen do fotbalového,

nemile k paní  promluvil.

Do dvou dnů pak v televizi znělo,

že to nevadí,

když politik občas

sprostě se vyjádří.

 

A tak lidé milí,

vyzývám vás upřímně,

nenechejte jednat za vás

strašidla politických mas.

Neotročte v jejich systémech víc,

žádného dobra od nich

se nedočkáte nic.

 

Buďte lidmi z těch nejšťastnějších,

už si nadobro vyberte

žít stále v souladu zákonů VESMÍRNÝCH,

pozemským systémům se vysmějte.

Ctít LÁSKU, PRAVDU a RADOST,

v PRAVÝCH SVĚTECH pravý život

je na dohlednu,

očistnými procesy bude odčiněna podlost,

pak někteří lidé chytnou se za hlavu.

 

Nyní doma v klidu usínám,

zajímavý den za sebou mám,

jsou kolem mne BYTOSTI SVĚTELNÉ.

 

Někdo si doma pomíjivé penízky počítá,

někdo s BYTOSTMI SVĚTLA si povídá.

Pravdu všem lidem ukáže hra času,

někdo bude mít prázdnou, někdo jen plnou kasu.

Ten s plnou, prázdnou bytostí jest,

ten s prázdnou, VESMÍRNÝMI LIDMI

v posledních dnech dá se vést,

své bohatství vždy celku chce vnést.

 

 

Pavlína B. s Vesmírnými lidmi.“

 

 

 

2479. Amonek.                                  (Přijala Pavlína B.)                            12 hodin. 5.8.2004. 

Místo: Okolí Brna.

 

                                                                                                                       

AMONEK

 

 

 

„Zlatý třpyt tvého něžného úsměvu

a teplá pohlazení tvé energie

drží nás při životě tady na Zemi.

Na tvou zář, vždy když pohlédnu,

život vědomý, tu ještě krásnější zdá se mi.

 

Tisíce spanilých květů, pestrost barev,

lány obilí, luky, háje,

všichni vzhlížejí ke tvé vzácné laskavosti,

každý živý tvoreček vnímá tvou krásu,

zná je,

tvé zlaté teplé paprsky LÁSKY.

 

Vánek si něžně hraje s tím bílým kvítečkem,

potůček bublá veseleji,

motýlek, s jakou lehkostí tu tancuje,

všichni se cítí tak radostněji !

To proto, že vnímají ty blahodárné energie,

tvou neskonalou LÁSKU.

 

Teď vzpomínám na ty zatvrzelé bytosti,

co necítí nic z tvé radosti,

teď velké přání zrovna mám,

kéž pochopil by každý sám,

že tvůj zářivý SVIT nám byl k životu,

ale i k příkladu dán !

 

AMÓNKU můj milý,

za tvou LÁSKU já děkuji ti

a spoustu ti jí posílám,

ódu na sluníčko já zpívám.

 

Já děkuji ti za tvůj SVIT,

kéž by všichni lidé všimli si ho,

pak naší drahé Zemi

hned by bylo líp !

 

Já děkuji ti za tvé bytí,

kéž každému byl bys cestou za SVĚTLEM,

pak nebylo by zlu zbytí,

ze Zemičky by mizelo úprkem !

 

Pavlína B. s Vesmírnými Přáteli.“

 

 

 

 

 

2480. Pohlazení ráje.                          (Přijala Pavlína B.)          14:00–14:10 hodin. 21.6.2004.

Místo: Okolí Brna.

 

 

 

POHLAZENÍ RÁJE

 

 

„Zlatý třpyt a vůně

nesmírně překrásných květů,

toliko krásna a nitek blažena,

spadla mi na dlaň kapička,

je duhová a vlažná,

hlásí existenci Pravých světů.

 

Hladí mě vánek svou něhou,

a osvěžením je

vnímat slovy nepopsatelné,

nádherné hojivé království a energie.

Nastavím tvář

slunce políbení,

srdce mi nadšeně tluče,

vibracemi lásky je zaplaveno celé Stvoření !

 

Vnímám lásku, harmonii … nádherno,

se sestry a bratry Vesmírnými spojení.

Ráj je mi nadosah ?

Ukaž se mi !

 

Kapičky slaďounkého moku,

štěstí ve tvém krásném pohledu,

spektrum duhových barev

obklopuje nás tam v mechu,

lísteček, kamarád, si s tebou hraje,

a dělá měkký polštářek

tomu drobečku,

co zpívá až chvěje se mé srdéčko,

hlas jeho, i jeho hladí sluníčko !

 

Letíme povznášeni nesmírnou láskou

a záříme do celého jsoucna.

Křišťálu barva z nás září,

přítomnost Stvořitele nás hladí,

ach, je tu tolik úžasu a krásna !

 

Do svého srdce zahaluji celý svět

a všem daruji své duše květ,

Pravý život, sladká třešeň,

vibracemi Otce je zkrášlen.

Míjíme lodě, galaxie, celý vesmír

a naše nejjemnější energie

bubnují celičké existenci

NA SMÍR !

 

Krásné je jsoucno, miláčku,

nesmírně nádherná tvorba

v našeho Otce domečku.

Hřejí mě city, něha vzrůstá,

kam až ta láska doletí ?

Rozkvete i každá louka pustá

když zasáhlo ji naše objetí.

Žár nevýslovného krásna a dojetí.

Žiji věčně a cítím ji -

LÁSKU – stále vyšších a vyšších vibrací,

ještě výš a výš chci !

Dušička nesmírným štěstím teď

rochní se blaženě v oáze nejvyšší existence,

dušičko, leť !

Kdo posílá mi tolik čistoty teď,

že cítím se tak vzácně ?

Přeci náš jediný Otec,

náš nejmilovanější, Stvořitel !“

 

 

Děkuji Ti, Stvořiteli milovaný, za nádherná slova a nepopsatelně krásné stavy lásky a blaženosti, které jsi mi nyní způsobil. P.

 

 

 

2481. Poselství lidem.                        (Přijala Pavlína B.)             16–16:30 hodin. 29.10.2004.

Místo: Vlak Tišnov – Žďár nad Sázavou.

 

 

Zdravím tě, milý Aštare a prosím o spojení s tebou, mým bratrem Vesmírným.

 

„Ano Pavlínko, jsem tak šťasten, že jsi se se mnou takto spojila a pro vás pro všechny krásné bytůstky, jež pracují na sobě a pro našeho milovaného Stvořitele, přijímáš tímto důležité sdělení ode mne, od Aštara.

 

Mnoho tě zdravím i vás všechny ostatní, jež čtou toto sdělení tam u vás v zemích českých. Posílám vám všem z mateřské lodi mohutné proudy lásky a upřímně apeluji, věřte, že jsme stále za všech okolností s vámi a s nemírně velikou touhou se s vámi sejít a obejmout Doma – v Pravém Stvoření, vám všem stále pomáháme na cestě domů. Ano drazí, mnoho a mnoho vás všechny milujeme. Milujeme našeho Stvořitele Prvotního všeho a všech, milujeme vaši matku Zemi. Je zapotřebí stále mít na paměti, že i nadále je třeba mnoho světelné práce vykonávati. Stále pracovat. Ale vždy v harmonii, v klidu a s notnou dávkou flexibility.

 

Ano Pavlí, nyní máš před sebou důležitý úkol, tak je stále zapotřebí si nás uvědomovat. Všem vám při plnění světelného poslání stále pomáháme tichým hlasem a posilujeme pozitivní energií, zajišťujeme energetické ochrany. Je důležité nás a naši pomoc tedy pořád vyciťovat.

 

S láskou ještě jednou opakuji, že je zapotřebí být co nejvíce v klidu, správně vyciťovat a s nadhledem vše řešit.

 

Jsme všichni  tady, v lodích nad vámi, rádi, kolik mnoho práce jste už udělali, máme radost a za vše toto vám, milé sestry a bratři pozemští, děkujeme. Víte, mnoho se těšíme, až vám všem zde na vesmírných lodích ukážeme, jak jste tolikrát nesmírně pomohli lidem a planetě Zemi, aniž byste si to třeba uvědomili. Drazí, i „maličkostí“ vykonáte mnoho práce, a to budete překvapeni, až vám ukážeme, jaké velké pozitivní následky ta která pozitivní „maličkost“ měla.

 

Ano, zdraví vás Aštar Šeran a z celého srdce, spolu se všemi zde na lodích celé flotily, vám přeji mnoho lásky a radosti ve vašich posledních dnech na překrásné planetě Zemi.

 

Máte nádherná srdce a tak cítíte, jak mnoho vás milujeme !

 

Vše se stále vyvíjí. V posledních měsících se toho mnoho změnilo ohledně stavu vaší milované planety Země. Každou hodinou, dnem, či týdnem nebo měsícem se mohou události u vás obrátit úplně jiným překvapivým směrem. Není mnoho času na lenošení v práci Světelné, duchovní na sobě. Ani my – Vesmírní lidé Sil Světla – nelenošíme.

 

Mnohým z vás stále přibývají krásné zážitky s námi – Vesmírnými lidmi Sil Světla – jak u vás na Zemi, tak i na našich lodích. Je to velká odměna  pro ty, co upřímně a správně míří k nebesům.

 

Nastává čas velkých zlomů u vás na planetě Zemi.

 

Ano Pavlínko, takto jsi to  zapsala a takto to můžeš všem předat.

 

Už se na tebe těšíme…                                     … s láskou Aštar Šeran.”

 

Děkuji drahý Aštare za vše, za tato slova, za tvou lásku, pomoc a ochranu. Jste, vy všichni na lodích, naše největší lásky … Pavlína B.

 

 

2482. Světluškám pozemským.            (Přijala Pavlína B.)                                          6.5.2004.

Místo: Okolí Brna.

 

 

 

SVĚTLUŠKÁM POZEMSKÝM

 

 

„Jste jasná sluníčka

na cestě k Domovu,

světélka naděje a směru.

Jste krásný leknínový květ

z duhově barevné zahrady,

rozdáváte na Zemi lásku a něhu.

 

Jste lásky, dar čistoty, vězte,

že jste balzámem lidského trápení

v zóně vymístění.

Vaše srdce,

Zemičky bolů hojení.

 

Jste slaďounké jahůdky v lese,

řeč důstojných stromů,

čistá křišťálová studánka.

Jste hvězdičky jasné, jak ty na nebi,

připomínáte Ráj, kam Domů,

odměnou bude z mléka smetánka.

 

Jste pestří motýli na rozkvetlé louce

a včeličky mnoho pracovité.

Kobylky luhů a hájů hbité.

 

Jste teplo a žár slunečních paprsků,

svěžest slaných mořských vln,

které čistí každé tělo i duši.

Jste zlatý písek, oblost kamínků,

ryzost a třpyt čisté lásky.

 

 

Toto, vám všem lidem pozemským, jež láskou a čistotou pomáhají u vás na Zemi, předali všichni z vesmírných lodí nad vámi.“

 

 

 

2483. Doporučené písně (výběr).        (Zpracoval Martin W., Ivo A. Benda)                15.8.2005.

 

 

 

 

DOPORUČENÉ PÍSNĚ

 

SOUVZTAŽÍCÍ S INFO SVĚTELNÝMI, DUCHOVNÍ RŮST

 

(výběr)

 

 

Texty písní i hudba je z větší části dodána našimi Vesmírnými Přáteli, aby tak lidem dodávali aktuálního duchovního povznesení a impulsy, k řešení lidských problémů v životě na planetě Zemi. Mají často hluboký duchovní význam, jen je třeba jej rozkrýt.

 

 

 

2484.  Divadlo života.                       (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Tento text vypovídá přesně o naší současné situaci na planetě Zemi ve 3.dimenzi, kde se odpovídá reálně otázka „jak by vypadal život bez lásky a spolupráce se Stvořitelem Prvotním všeho a všech“. Podrobné info – viz knihy NOVÉho ZJEVENÍ. Odhalující info – situace vzhůru nohama (černá je bílá a bílá je černá pro negativní stav, z jeho pohledu). Průnik energií z negativních světů a Pravého Stvoření.
Režisér čas uprostřed největší scény která má jméno planeta Země, vybral si za herce každého z násStvořitel Prvotní všeho a všech má vše pod kontrolou, Země je laboratoř a jeviště oné otázky, všichni jsme herci – žijeme pod impulsy z Temných světů i Pravého Stvoření v různých mírách.
Někteří hrají podle nápovědy Řídí se srdcem a komunikují se Stvořitelem a bytostmi Sil světla, nechávají se jimi vést.
Jiní mají plnou hlavu vědy a jsou jen číslicemijsou v pasti negativního stavu skrze ovládací program „vědu“, bez pravé duchovnosti, lásky.

 

(202)

DIVADLO ŽIVOTA – zpívá: Bob Frídl, text a hudba: Bob Frídl, 2001.

 

Někdo je McBath, někdo král Lear

někdo má masku a někdo jen knír.

A dívky rády hrají Ofélie

princezny s hvězdou na čele.

 

V každém z nás v sedmnácti Hamlet žije

a přiznejme si přátelé

své role, i když nejsou kladný

a vzpomeňme si taky na dny

kdy hráli jsme si na hrdiny.

 

Dnes je z nás Harpagon či Chlestakov

a bojíme se vlastní viny, bojíme se vlastních slov.

 

R :    Režisér čas uprostřed největší scény

        která má jméno planeta Země

        vybral si za herce muže a ženy

        vybral si za herce každého z nás.

 

Státníci hrají malý kluky a malí kluci státníky

a slabí zobou silným z ruky

hlupáci hrajou básníky.

 

Někdo z nás hraje bez přetvářky

někdo za slzou nebo nářky

si koleduje o potlesk.

 

Opilci na rozhraní rána

myslí že vtip je jejich král

hrají si proto na Cyrana

výčep je divadelní sál.

 

Blázni si hrají na dvě sochy v parku.

Někdo káže jako Mistr Hus

někdo zemře jako Jana z Arku

někdo zmlkne jako blues.

 

R

 

Někteří hrají podle nápovědy

a jiní mají plnou hlavu vědy

a jsou jen číslicemi rovnici života

kde neplatí, že 3 a 2 je 5.

 

Já hrál vždy jen Dona Quichota

a díky snad tomu jsem poznal svět.

Svět kolombýn a harlekýnů.

 

Tak jako viděl Pierote svět světel i svět stínů

Kde hrálo se vždy o život.

 

R

 

 

 

2485.  Svědomí.                                (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli ! 

 

(203)

SVĚDOMÍ – zpívá: Bob Frídl, text a hudba: Bob Frídl, 2001.

 

V hlubinách očí tvých tam kdesi pramení

ve chvíli zrození mé i tvé svědomí.

 

Obléká tvou tvář do něhy, do hněvu

do šatů z úsměvů – svědomí.

 

R :   Svědomí, svědomí málokomu zavoní

        když tak oknem za noci

        na návštěvu vstoupí.

        Svědomí, svědomí někdy hladí jindy zabolí

        v duši mé, v duši tvé. Svědomí.

 

Když tak někdy sedím sám

o mnoha věcech přemítám

vynoří se náhle ze tmy

jako stín svědomí.

 

Špatný sluha, dobrý pán

navždy nám byl do vínku dán

v duši mé, v duši tvé. Svědomí.

 

R

R

 

 

 

2486.  Nový song.                             (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(205)

NOVÝ SONG – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

V království světů nadzemských

fontána věčné Lásky prýští

v zemích bílých nadoblačných

brána Zlatá vítá vše příští.

 

V říších všech ryzích nebeských

vodopád světelný tryská

v zemích bílých těch nadzemských

si STVOŘITEL Nový song píská ...

 

V království těch sněhobílých

zářivá hvězda všem svítí

v zemích ryzích andělských

světí se Láskou všech – bytí.

 

Nový song nové síly

prolíná Temno dní

Nový song nové síly

poselství LÁSKY zní

v ZÁŘI zní.

 

 

 

2487.  Zázraky proudí.                       (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o vzestupu Země a bytostí do vyšších dimenzí – Bytí Láskou. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(206)

ZÁZRAKY PROUDÍ – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Vůně nových Dálek sílí

osud se Láskou rozvíjí

Láska jak růže rozkvělá

uprostřed věčného léta.

 

Pro stoupající moře touhy

je okamžik chvílí tak dlouhý

v srdcích proudí žhavé síly

v nitru pálí žáry víry.

       

Slunce Nový Zrod přináší

do NEBE vzhůru svět vnáší

v Srdcích NOVÁ VÁŠEŇ pálí

v duších proudí Bílé žáry.

 

Vůně Nových Výšek sílí

osud se touhou rozvíjí

Láska jak Orchidej vzkvétá

uprostřed Zlatého léta

ZÁZRAKY PROUDÍ.

 

Démanty Lásky

srdce povznášejí

do oblohy Lásky

zázraky proudí.

 

Poklady Lásky

světy vynáší

na oblohu Lásky.

 

 

 

2488.  Archanděl spásy.                    (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(207)

ARCHANDĚL SPÁSY – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Jak křišťál průzračný

jak okamžik zázračný

naděje zasvítí jako jarní kvítí

tak jak démant převzácný.

 

Jak křišťálová studánka

jako z Arku Johanka

naděje zasvítí jako vzácné kvítí

jak vyluštěná hádanka.

 

Jako křídla motýlí

jak zlatá roucha pro víly

zasvítí jak touha křišťálová Láska

jak rubíny a safíry.

 

Jak drahý dopis ze schránky

jak malé svaté altánky

naděje zasvítí jako vzácné kvítí

jak první dětské říkanky.

 

Zář Světla hlásí narození Krásy

Zlatou Bránou vchází Král Spásy.

 

Zář Světla hlásí zrození Krásy

s Láskou přichází Archanděl Spásy.

 

 

 

2489.  Santa Maria.                           (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(208)

SANTA MARIA – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Na obloze Hvězda letí jak zlatý šíp

za ní letí třpyt staletí jak bílý sníh

kometa hlásí toho, co smyje temný hřích

ze světa zbloudilého - kde zmizel jasný smích.

 

Paprsky slunce prozáří slz krůpěje

modrý třpyt doprovází zrod naděje

kometa hlásí toho - co znovu přichází

smýt hříchy ze světa plného nesnází.

 

SANTA MARIA se svým Synem vchází

do světa zemdlelých stínů.

Santa Maria se svým synem září

světem propadlých splínů.

 

SANTA MARIA se svým synem vítá

naději Hvězdy třpytící

Santa Maria se svým Synem smývá

Temnotu Silou zářící.

 

 

 

2490.  Holčička na Měsíci.                 (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(209)

HOLČIČKA NA MĚSÍCI – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Holčička na Měsíci

vypustila světlici

aby viděla na Zemi

kde měla svoje zázemí.

Světlici vypustila

Zemi však neviděla.

 

Tam, kde měla svoje zázemí

světlici vypustila

Zemi však neviděla.

Tam, kde měla svoje zázemí

viděla že už nic není ...

 

Za srdce chytila se

aby neztratila se

plamen srdce jí byl svící

holčičce ve Tmě ve Světle věřící.

 

Naděj v srdci rozsvítila

aby se ve Tmě neztratila

srdce jí bylo světlicí

holčičce ve Tmě - ve Světlo věřící.

 

Holčička na Měsíci

je i ve Tmě věřící

že tam, kde ztratila zázemí

jednou bude život - jak býval

na Zemi ...

 

Světlo převzácné zářící

buď světy nové tvořící

Světlo Láskou Nebes pálící

buď světy ŽIVOTEM SVĚTÍCÍ !

 

 

 

2491.  Lady Primavera.                      (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(210)

LADY PRIMAVERA – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Hromobití do NOVÝCH proudů pozvednutých kódů žití

duní otřeseným PROSTOREM, ČASEM chiméry Bytí

šlehající karmínové plameny NOVÝCH sluncí vášní

splétají do nových kódů bytí Ohniví Andělé Strážní.

 

Moře azurových obloh běsní uragány supra-extáze

oběžné dráhy světů řadí se do nové Metanic-pháze.

 

Zářící Lady Primavera letí na bílém oři prostorem

světí všechny Světy proudy Lásky - nasazuje Sluncím zlatý Diadém

nástroje ryzí nebeské ladí Múzy tryskajících infra - sfér

Andělé strážných světů zakládají agentury nových dnů - afér.

 

Lady Primavera do světů ohnivé šípy Amorů míří

omámené komety v ohni paprsků v krizi center víří

nastává doba zrychlujících rotujících dimenzí horkých nad-světů

doba úrody Kosmické zahrady a jejich převzácných květů.

 

Krystalové proudy nevinnosti vznášející se jako chmýří pampelišek

aspirující Naděje procitajících životů míří do centra výšek ...

 

Lady Primavera - diamant Nového žití

Lady Primavera s drahokamy Světů ryzích

Lady Primavera - démant Obrození žití

Lady Primavera s drahokamy Světů ryzích.

 

Svítí, Láskou svítí

Svítí v DÁL.

 

 

 

2492.  Král slunce.                             (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(211)

KRÁL SLUNCE – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Zlaté vlasy Slunce zdobí Modrý svět

zlatý odraz v tuňce světí ledňáčků vzlet

zlatá hvězda třpytí se zlatý kříž v ní tyčí se

zlaté proudy světem letí

SLUNCE KRÁL svolává své děti.

 

Zlatá hvězda září po vládách zlých temnot

zlatý jas vychází z Vesmírných útrob

zlatá hvězda třpytí se zlatý kříž v ní tyčí se

zlaté proudy světel letí

král svolává své děti.

 

Zlaté oči krále hřejí Láskou svět

král chrání neustále svých zlatých dětí vzlet

zlatá hvězda své děti.

 

Filius Jesus Sanctus

Filius Liberator

Filius Benedictus

Filius Benedictus Jesus

Filius Liberator Sanctus.

 

SVÍTÍ NADĚJE z dáli

král Slunce světem září

Láskou srdce zapálí

Láskou všechno prozáří.

 

Svítí naděje z dáli

král Slunce v srdcích září

Láskou světy rozpálí

Láskou Temno a chlad prozáří.

 

 

 

2493.  Óda na lásku.                         (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(212)

ÓDA NA LÁSKU – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Zapal žáry v srdci mém

ohnivými proudy

zapal žáry v srdci mém

Světelnými proudy - co démanty hvězd žhavé pálí.

 

Zapal žáry v nitru mém

Slunečnými proudy

zapal ohně v srdci mém

vášnivými proudy - co perlami

hvězd žhavé pálí.

 

Sviť nám, LÁSKO, jako Slunce

buď majákem zářícím

veď nás Světlem z Temna pekel

pevně vzhůru mířícím.

 

Žhavým svým plamenem, Lásko

rozžehni všem v srdcích žár

vášní ryzí obejmi svět

veď nás všechny stále dál.

 

Sviť nám, Lásko, jako hvězdy

buď pochodní zářící

veď nás Světlem z Temna PEKEL

pevně vzhůru mířící

žhavým plamenem, Lásko,

rozžehni všem v duších žár.

 

Lásko, obejmi celý svět

veď nás všechny stále v dál.

 

 

2494.  Z – motel Rosetta.                  (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(213)

Z – MOTEL ROSETTA – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

V motelu Barbarosa hvězd elita schází se

Andělé s houfem čertů v recepci hlásí se

v motelu Barbarosa u Hvězdného portálu

Andělé a čerti mají slety

v intra-galaktickém baru.

 

V motelu Barbarosa ráj s peklem druží se

po schůzování o osudech Světů

dýmka míru taví se ...

 

V křišťálovém zrcadle osudů

světy svorně zkoumají

vhodné vchody v mega-síti časů

pro své akce hledají ...

 

V motelu Barbarosa ráj s peklem mísí se

v motelu Barbarosa ráj s peklem druží se

v motelu Barbarosa ráj s peklem schůzuje

v motelu Barbarosa svatba se plánuje.

 

V motelu Barbarosa ráj s peklem žení se

v motelu Barbarosa svatba teď slaví se

v motelu Barbarosa Andělé s čerty jsou

v motelu Barbarosa slaví teď svatbu svou.

 

Neobracej hlavu zpátky - čas tě změní v solný sloup

neprobírej staré hádky.

 

Teď a tady je Tvůj osud

K VYSTŘELENÍ BUĎ PŘIPRAVEN

od té chvíle co je teď a tady.

 

Kámen Rosetta letí do světa - S.O.S. tiká

Nová Zem vzniká ...

 

Za patami fučí meluzíny

za patami šlehá plamen pekla

za patami honí noci STÍNY

ZA PATAMI HUČÍ zaklínadla vleklá.

 

V motelu Barbarosa

ráj s peklem mísí se ...

 

 

 

2495.  Lásky zlatovlásky.                    (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(214)

LÁSKY ZLATOVLÁSKY – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Zlatovláska září slunečnými oltáři

Světům v LÁSCE stvořeným

ve své Lásce ryzí Slunečnou svojí přízí

protkává žití dechem zlatým.

 

Na dlaních Zlatovlásky SLUNEČNÍ RYZÍ LÁSKY

víří v touze motýlí král

v očích má otázky v jakých tónech jsou sázky

v písních Soudů - kde zní jeho chorál.

 

ZLATOVLÁSKA pouze usmívá se dlouze

v jejím žáru mění se král

z motýlích tónů králi kouzlí stříbrná křídla

motýl Láskou se ANDĚLEM STAL ..

 

Zlatovláska září SLUNEČNÝMI OLTÁŘI

vílám všem zlatá roucha přede

zlatovláska žhoucí Láskou září planoucí

s ANDĚLY všemi světy vede.

 

Lásky Zlatovlásky Lásky zlaté

proudí jak zlaté řeky - záře zlaté

Lásky zlatovlásky LÁSKY ZLATÉ

proudí jak ZLATÉ ŘEKY záře zlaté.

 

 

 

2496.  Stříbrní ptáci.                          (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(215)

STŘÍBRNÍ PTÁCI – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

V dáli blýská se na časy

mění se Zemské počasí

ze studeného chladu kouří se

sezóna nová blíží se.

 

Moře stoupá do tůní oblohy

čas si vybírá minulé zálohy

řeky se hlásí do ráje

který otvírá modré háje ...

 

Řekni mi, dobo, jak se cítíš

zbavená závojů iluzí

nachovou barvou studu svítíš

šaty berou ti tví druzí ..

 

Řekni svému odrazu zrcadel

že podobu novou ti nesou

lesknoucí se roje letadel

co muziku KÓDŮ s sebou vezou …

 

Stříbrní ptáci z dálky se vrací

na Zem se snáší

stříbrní ptáci v žáru vibrací

dar přináší

stříbrní ptáci z Výšek se snáší

jak bouřky burácí

stříbrní ptáci Temno poráží

zář navrací.

 

Stříbrní ptáci po cestě své dlouhé

zpět se vrací

stříbrní ptáci z dráhy předlouhé

na Zem burácí.

 

Stříbrní ptáci z Dálky se vrací

na Zem se snáší

stříbrní ptáci v Žáru vibrací

dar přináší.

 

 

 

2497.  Poselství hvězd.                      (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(216)

POSELSTVÍ HVĚZD – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Láska Nebeská posílá poselství

všem ztraceným těm národům svým.

Svatá LÁSKA NEBESKÁ vysílá poselství.

 

Ztraceným všem zbloudilým svým dětem

Láskou oheň v srdci pálí

žhavou láskou oheň v duších sálá

žhavou láskou oheň v srdcích pálí

PÍSEŇ LÁSKY NEBESKÉ

zní jak chór.

 

Žár ten Nebeský - Andělé Plamenní nesou

všem těm zbloudilým svým dětem

žár ten ohnivý - Andělé Svaté Lásky nesou.

všem těm zbloudilým národům ..

 

Vášní Láska v srdcích pálí

žhavou vášní Láska v duších sálá

žhavou vášní plamen v srdcích pálí

vášní LÁSKY Nebeské.

 

ŽHNE – HVĚZD – ŽÁR

Hledej svůj domov ryzí

cestu pravou srdcem svým

hledej domov svůj ryzí

rájem svým ztraceným

RÁJ SVŮJ – Ráj.

 

Kódy NOVÝCH CHÓRŮ Nebeských nesou

své POSELSTVÍ všem ztraceným svým dětem

záře Nebes šíří svojí Lásky poselství ztraceným

všem zbloudilým národům.

 

Láskou oheň v srdci ... chór

 

Síla Nebeská plní záři svojí Lásky zbloudilé

své ZTRACENÉ NÁRODY

proudy žhavícího Slunce LÁSKY - Poselství

nesou své všem ztraceným svým dětem.

 

Vášní Láska v srdcích ..... žár

 

Hledej svůj domov ryzí ....

rájem ztraceným.

 

Najdi svůj domov ryzí

srdcem ČISTÝM toužícím

NAJDI DOMOV svůj RYZÍ

labyrintem bloudícím.

 

 

 

2498.  En-Ra-El.                              (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(217)

EN – RA – EL – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Dej nám sílu jít za Světlem

dej nám sílu jít Temnem

dej nám sílu jít za Světlem

dej NÁM žáry LÁSKY NEBESKÉ

CHRAŇ NÁS ŽÁRY své Lásky.

 

Veď nás žáry své Lásky

spas nás žáry své Lásky Nebeské.

 

Dej nám víru jít za Světlem

dej nám víru jít i Temnem

dej nám víru jít za Světlem

dej nám plameny Lásky Nebeské

chraň nás žáry své Lásky ...

 

Jako maják v moři bouří - veď nás Lásko žhoucí

jako svíce poslední - hoř nám Lásko planoucí

jako Slunce Sluncí - rozjasni nás Lásko vroucí

jako HVĚZDA BETLÉMU - veď nás LÁSKO horoucí.

 

... přikryj nás Láskou

... zahřej nás Láskou

... zahal nás Láskou

... chraň nás svou Láskou.

 

Dej nám MOUDROST JÍT za Světlem

dej nám moudrost jít i Temnem

dej nám moudrost jít za SVĚTLEM

dej nám ohně své Lásky Nebeské

CHRAŇ nás žáry své Lásky …

 

Dej nám odvahu jít za Světlem

dej nám odvahu jít i Temnem

dej nám odvahu jít za Světlem

dej nám záři své Lásky Nebeské.

 

 

 

2499.  Na křídlech lásky.                   (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o světech v Pravém Stvoření Vesmírných bytostí Sil světla – Andělů, důležitých současných procesech na Zemi – PŘEVIBROVÁNÍ a návratu DOMŮ, do Pravého Stvoření do světů našich původních, světů Vesmírných bytostí Sil světla. Podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(218)

NA KŘÍDLECH LÁSKY – zpívá: Jana Kratochvílová, text a hudba: Jana Kratochvílová, J.George Hrubeš.

 

Chór Andělský vás svolává

do Nového Světla vstaňte

do zlaté záře vzhůru povstaňte

do hvězdných Nových cest

vzleťte VZHŮRU na křídlech.

 

Na křídlech Nebeské Lásky

Lásky vzácné NESMÍRNÉ

zlaté Lásky Vesmírné.

 

Leťte vzhůru jak z mříží

vzletí ptáci

leťte vzhůru jako sokoli bílí

do Nových výšek a do Nových žárů

vzleťte na křídlech LÁSKY

do Nových Výšek a do SLUNCÍ ŽÁRŮ

vzleťte na KŘÍDLECH LÁSKY !

 

 

 

2500.  Starý příběh.                           (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o převibrování lidí do vyšší dimenze planety Země.

dnes v noci tiše vytratí se každý z nás. – převibrují, zmizí se živými těly nenápadně pro většinu lidstva, která si svými volbami zvolí tu zůstat.

A kdo se bojí vodou jít – Proti proudu, voda = zóna vymístění, láskou bojovat a klást odpor negativnímu stavu který je v přesile.

ten podle tónů faraónů musí žít „žít“ - loutkovat podle negativního stavu, ovládaných lidí a celého ovládacího systému prohnilého negativního stavu pocházející z děr Temných světů.

 

(220)

STARÝ PŘÍBĚH – zpívá: Spiritual Kvintet, text a úprava: Jiří Tichota.

 

Řek Mojžíš jednou lidu svému: přišel čas

dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.

 

R 1 :   Mává, mává nám všem svobodná zem.

    

Já říkám rovnou každý ať s tím počítá,

že naše cesta ke štěstí je trnitá.

 

R 1

 

R 2 :   A kdo se bojí vodou jít

          ten podle tónů faraónů musí žít.

 

R 1

R 2

R 1

 

Až první krůček bude jednou za náma

tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy.

 

R 1

 

A tenhle vandr všem potomkům ukáže

že šanci má jen ten kdo má dost kuráže.

 

R 1

R 2

R 1

R 2

R 1

 

 

 

2501.  Soudný den.                           (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o převibrování lidí do vyšší dimenze planety Země.

dnes v noci tiše vytratí se každý z nás. – převibrují všichni co jsou schopni a mají, zmizí se živými těly nenápadně pro většinu lidstva, která si svými volbami zvolí tu zůstat.

A kdo se bojí vodou jít – Proti proudu, voda = zóna vymístění, láskou bojovat a klást odpor negativnímu stavu.

ten podle tónů faraónů musí žít „žít“ - loutkovat podle negativního stavu, ovládaných lidí a celého ovládacího systému prohnilého negativního stavu pocházející z děr Temných světů.

 

(233)

SOUDNÝ DEN – zpívá: Spiritual Kvintet, úprava a český text: D. Vančura.

 

R :   Zdál se mi sen o poslední pouti

       zdál se mi sen, že se nebe hroutí

       zdál se mi sen, že všechno seberou ti

       v ten soudný den.

 

Kam běžet mám, slunce rychle chladne

kam běžet mám, měsíc na Zem spadne

kam běžet mám, moře už je na dně

v ten soudný den.

 

Stůj, nechoď dál, času už je málo

stůj, nechoď dál, míň než by se zdálo

stůj, nechoď dál, otevři se skálo

v ten soudný den.

 

Pán tě zavolá, má pro každého místo

Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou

Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to

v ten soudný den.

 

Soudí, soudí, pány, slouhy

soudí, soudí, hříšné touhy

soudí, soudí, výčet pouhý.

 

V tom se probudíš, to byl jen sen

v tom se probudíš, to byl jen sen.

jen pouhý sen.

 

R

 

 

 

2502.  Vláček.                                   (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o převibrování lidí do vyšší dimenze planety Země.

už můj vlak v dáli dunílodě Vesmírných lidí jsou v pohotovosti a velice brzy proběhne dlouho očekávaná Vesmírná událost – převibrování.

 

(234)

VLÁČEK – zpívá: Spiritual Kvintet, úprava a český text: J. Tichota.

 

R :   Už můj vlak v dáli duní

       už můj vlak v dáli duní.

       A já přivítat chci Pána

       tam kde svou zastávku má.

 

R

R

 

Kdyby vítr vál, já tmou musel jít,

já přivítat chci Pána

tam kde svou zastávku má.    

 

A i kdybych se bál jak můžeš na to přijít

já přivítat chci Pána

tam kde svou zastávku má.

 

R

 

Když Lazar ležel chromý

On řekl „vstaň a choď“,

já přivítat chci Pána

tam kde svou zastávku má.

 

Ať bijí blesky, hromy,

ať potápí se loď

já přivítat chci Pána

tam kde svou zastávku má.

 

R

 

Už můj vlak v dáli duní

už můj vlak v dáli duní.

Já přivítat chci Pána

tam kde svou zastávku mám.

 

Už vláček přijíždí

už vláček přijíždí

už vláček přijíždí

už vláček přijíždí

už vláček přijíždí.

 

R

R

 

 

 

2503.  Já se těším do Nebe.              (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ – www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o převibrování lidí do vyšší dimenze planety Země.

Kočárem vrzavýmloď Vesmírných lidí nachystaná na evakuaci, převibrování.

A hlavně všeho velký zásoby všeho je dostatek, každý používá vše co nezbytně potřebuje, má to zabezpečeno od Stvořitele, takže skutečné křeččí zásoby se nemají dělat !!!

U nebeský brány nevěřím svejm vočím zcela jiný překrásný svět Pravého Stvoření.

 

(235)

JÁ SE TĚŠÍM DO NEBE – zpívá: Spiritual Kvintet, úprava a český text: D. Vančura.

 

Já se těším

já se těším.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Zapřahejte pojedeme do daleka

kočárem vrzavým.

Uvidíte co nás všecko v ráji čeká

kočárem vrzavým.

 

R :   Já se těším do nebe

       já se těším do nebe.

       Aleluja do nebe

       pojedeme kočárem vrzavým.

 

Čistá kuchyň a čistý nádobí … kočárem vrzavým

A hlavně všeho velký zásoby …kočárem vrzavým

Rajská hudba v rajský zahradě … kočárem vrzavým

Jé rajská šťáva teče po bradě … kočárem vrzavým.

 

R

 

Stůjte při mně všichni svatí … kočárem vrzavým

Ať tam cent jako dolar platí … kočárem vrzavým

Nejistota cloumá duší mou … kočárem vrzavým

Jestlipak tam hezký holky jsou … kočárem vrzavým

 

R

 

Na Zemi jsem zkusila jen samý trápení … kočárem vrzavým

V nebi se má bída v radost promění … kočárem vrzavým

U nebeský brány nevěřím svejm vočím … kočárem vrzavým

Zrezavělej zámek a klíčem neotočím … kočárem vrzavým

 

Já se těším domů

Já se těším domů

Aleluja domů,

Pojedeme kočárem vrza.. vrza.. vrzavým.

 

 

 

2504.  Svíce hoří (?)                          (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o vyznání lásky a modlitba ke Stvořiteli Prvotnímu, Pánu Ježíši Kristu o provázení životem a následnému nalezení šťastného života v lásce a radosti ve světech Pravého Stvoření.

 

(239)

SVÍCE HOŘÍ  (?) – zpívá: Eva Pilarová.

 

Když svíce hoří, plamen smutek polyká

ve chvílích beznaděje k tobě utíkám.

 

Alejí vzácných stromů pro radu tvou

do města vzácných domů zástupy jdou.

 

V těch krátkých chvílích kdy noc se mění v dým

se srdcem v dlani jen k tobě odcházím.

 

Do světa lásky, míru

kde Bůh je v nás

bez závisti a strachu

do světa krás.

 

Slyším ten hlas

jen vstup do nás

do vzpomínek co odnes čas.

 

Ať neplatí zlé prokletí

prokletí nářku, tmy a zla.

 

Za Světlo v nás

za tolik krás.

Modlím se zůstaň s námi dál.

 

Slyším tvůj hlas

tak vstup do nás.

Pro tuto chvíli zastav čas.

 

Nauč nás mít rád

nikdy neprohrát.

Moje lásky a dlaní co umí hřát.

 

 

 

2505.  Země odkud přicházím.         (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o bytosti se Světelným posláním na Zemi a světech Pravého Stvoření..

Já zdáli přišel k vám, z té země snů a bájí Inkarnoval se z Pravého Stvoření s posláním Světelným na planetu Zemi.

Píseň, to je vše, co mám píseň = láska, která je brněním v životech vyslanců Sil světla proti negativnímu stavu.

nic ti nebrání, splní ti země má, co si můžeš přát každý člověk se může kdykoliv obrátit, vyháknout z negativního stavu s pomocí bytostí Sil světla a vrátit se Domů.

Svým druhům vzdáleným dál o té zemi zpívám – Informuji stále bratry pozemské nevědomé co v pasti negativního stavu jsou, o Pravdě, Vesmírných lidech, Pravém Stvoření a možnosti vrátit se do původního, Pravého Domova, Pravého Stvoření.

 

(243)

ZEMĚ, ODKUD PŘICHÁZÍM – zpívá: ?, český text: Zdeněk Borovec, hudba: Gilbert Becaud  (píseň z filmu „Země, odkud přicházím“).

 

Já zdáli přišel k vám,

z té země snů a bájí.

Píseň, to je vše, co mám  

píseň, kterou snad i lidé znají.             

 

Já zdáli přicházím

z té země dětských přání,

víc vám o ní nepovím,

zem, odkud přicházím,

bude mým tajemstvím.

 

Jen pojď, jen pojď ty zaslíbená

nic ti nebrání, splní ti Země má,

co si můžeš přát,

pojď jen, lásko má, se mnou jedenkrát.

 

Svým druhům vzdáleným

dál o té zemi zpívám.

 

Víc vám říct neumím,

zem, odkud přicházím,

bude mým tajemstvím.

 

 

 

2506.  Všechny bolesti utiší láska.      (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o naději – lásce a její pozvednutí na další cesty životem.

láska znovu ti otevře brány, brány do snů a do nadějí jen láskou čistou jak padlý panenský sníh se dá vrátit Domů branou – přes srdce – a náručí Pána Ježíše Krista.

 

(244)

VŠECHNY BOLESTI UTIŠÍ LÁSKA – zpívá: Marta Kubišová, text: Eduard Krečmar, hudba: Angelo Michajlov.

 

R :    Všechny bolesti utiší láska, přesto samotný neusínej.

        Všechny bolesti utiší láska, proto miluj a zapomínej.   

 

I když dřeš bídu s nouzí, místo úspěchů jsi stále níž,

a strach ze zítřka ze sna tě vzbouzí,

s láskou po smrti nezatoužíš.                                           

 

I když ti váznou plány, všichni známí tě opouštějí,                 

láska znovu ti otevře brány, brány do snů a do nadějí.

 

Když se ti plány spálí a když nevíš kam jít a co chtít,

když ti svět ukradne ideály, ještě zkus jednou pro lásku žít.

 

R

 

 

 

2507.  Žízeň.                                     (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas Napájecí tvůrčí životní energie lásky od Stvořitele Prvotního. Každý je zakódován k probuzení a následné duchovní cestě v jinou dobu.

 

(255)

ŽÍZEŇ – zpívá: ?

 

Když kapky deště buší na rozpálenou zem,

toužím celou duší dát živou vodu všem.

Už v knize knih je psáno: bez vody nelze žít,

však ne každému je dáno z řeky pravdy pít.

 

R :   Já mám žízeň, věčnou žízeň,

        stačí říct, kde najdu vláhu

        a zchladím žáhu pálivou,

        já mám žízeň, věčnou žízeň,

        stačí říct, kde najdu vláhu,

        zmizí žízeň.

 

Stokrát víc než slova hladká jeden čin znamená,

však musíš zadní vrátka nechat zavřená.

Mně čistá voda schází, mně chybí její třpyt,

vždyť z moře lží a frází se voda nedá pít.

 

R

 

Jak vytékají zpod úbočí hor,

tak pod očními víčky se ukrývá můj vzdor.

Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás

a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas.

 

R

 

 

 

2508.  Ach není tu není.                    (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá pravdivě a přesně o situaci u nás na Zemi vzhůru nohama a odhaluje sprzněnost a manipulaci, nesvobodu vycházející z negativního stavu.  

 

(258)

ACH, NENÍ TU, NENÍ – zpívá: ?

 

Ach, není tu, není, co by nás těšilo,

ach, není tu, není, co nás těší,

co nás těšívalo, pány mrzívalo,

ach, není tu, není, co nás těší.

 

Jaká to ústava bez sněmu, bez práva,

jaká to ústava s obležením,

taková ústava je jako otava,

je jako otava k zaplavení.

 

Pořád nám dávají, co se nám nelíbí,

pořád nám dávají větší daně,

dávají oktrojky, šijou nám obojky,

čert by to vydržel, zhurta na ně !

 

 

 

2509.  Život.                                      (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá pravdivě a přesně o situaci u nás na Zemi vzhůru nohama a odhaluje zprzněnost, rafinovanost, manipulaci a nesvobodu vycházející z negativního stavu.

to, co tě učili v základní škole, to ti tady nepomůže – pseudovzdělání bez lásky a duchovnosti přirozenou účelnost a jde jen ve větší míře o spoustu zbytečných nedůležitých věcí („inteligence“, rozum - BEZ LÁSKY) a okrádání o energie a navádění na nepodstatné činnosti aby se člověk nedozvěděl pravdu, nezvýšil si vibrace, duchovní poznání a nevymanil se z pasti negativního stavu…

 

(259)

ŽIVOT – zpívá: ?

 

Život je minové pole,

kde roste kopřiva vedle růže,

to, co tě učili v základní škole,

to ti tady nepomůže, na na na ...

 

Život je popravčí četa,

jenom jeden střelec náboj má,

vyhnout se tomu pravému je zákon světa,

je jediná věc rozumná, na na na ...

 

Život je vřeténko nití,

ó, jak lehce trhá se nit,

tři tisíce třista třicet tři cest vede žitím,

a ty jen po jedné můžeš jít, na na na ...

 

Život je kobercový nálet,

chce to jenom, chlapče, získat gryf,

až se budeš v prachu hlíny vedle cesty válet,

buď rád, že jsi ještě živ, na na na ...

 

 

 

2510.  Ten umí to a ten zas tohle.     (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o způsobu života v Pravém Stvoření Vesmírných přátel, kde nikdo žádné majetky nevlastní, je vše propůjčenou Stvořitelem a planetou a každý užívá zcela vše, co v nezbytné míře užívá pro plnohodnotný láskyplný bohatý a šťastný život. Všichni pracují jen v nezbytné míře PRO CELEK s láskou, radostí a vědomím, že VŠICHNI JSOU SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU. Peníze nepoužívají, neboť je jednoduše nepotřebují. Peníze máme tu na Zemi ve 3. dimenzi a užívají je společnosti v děrách Temných negativních světů, sloužící k velkému okrádání energií lidí.

 

(263)

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE – zpívá: Jan Werich, hudba: Jaroslav Ježek.

 

Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři

astrologové, geometři, agronomové, psychiatři,

páni docenti geologie, psychologie, theologie,

nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních

vynálezcové věcí patentních, magnificence,

zkrátka inteligence :

 

Tady je tesař, klempíř, zedník a ten,

co otesává kameny je kameník

a tady služka, oráč, kamnář,

ten když se umeje, je k nepoznání kominík.

 

Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví.

 

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.

 

A tu je platnéř, kočí, havíř: "Já sfárám dolů do dolů doluju rudu"

a tady rybář, kejklíř, dudák: "Já vám rád každou písničku na dudy zadudu",

"Já louhuju kůže", "já z nich šiju boty", "já pěstuju růže", "já látám kalhoty".

 

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.

 

La lala

 

My všichni budem na tom lépe,

když dáte rady nám a my vám dáme své rady,

když všichni všechno všechněm dáme,

tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.

I širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo, cukroví.

 

Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost.

 

Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže

a nový kalhoty a olej na stroje

a stroje na práci a práci bez boje,

po práci legraci a slunce dost a dost pro staré,

pro děti a děti pro radost a radost pro děti.

 

A budem společně svět a mír milovat

a budem společně pro ten svět pracovat.

 

Když všichni všechněm všechno dáme,

tak budem všichni všechno mít dohromady.

 

 

 

2511.  Tam za vodou v rákosí.           (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o Domově, Pravém Stvoření.

Tam za vodu v rákosí je leknínů kraj tam za vodou v rákosí je ráj Za zónou vymístění je Pravé Stvoření – zóna umístění, náš původní a Pravý Domov, kam se časem všichni vrátí.

 

(264)

TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ – zpívá: Eva Pilarová.

 

Tam za vodou v rákosí

je ukrytý prám

tam za vodou v rákosí

ti najevo dám.

 

Jak tuze mi záleží

zda zatoužíš mít

ten prám co mi náleží

a na něm se skrýt.

 

R :   Že slunce tam v dáli

        jen pro tebe září

       a pálí

       do tváří

       jež zahoří

       tím víc tím víc.

 

A vzdor zádům spáleným

když usneš a spíš

jsi oblakům vzdáleným

kus blíž, kus blíž.

 

R

 

Tam za vodu v rákosí

je leknínů kraj

tam za vodou v rákosí je ráj.

 

Je ráj je ráj.

 

 

 

2512.  Souhvězdí žab.                       (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je varující i odhalující o chycení do pasti negativního stavu a ještěří struktury pavoučích sítí.

sto padesát roků byl jsem žábou na planetě s odříznutou cestou ke kosmu v pasti negativního stavu, nemohoucí zapouzdřenec neschopný duchovního, Vesmírného poznání.

A strašná gravitace mne ku prameni táhla - Pavoučí silná síť negativních entit.

vždyť já se přece mohu probudit. - KAŽDÝ má šanci se dle své svobodné vůle naváděcími pomocnými impulsy Vesmírných Přátel se probudit, procitnout ze zlého snu – ovládacího stavu.

pozor na souhvězdí ŽabVyzařujte lásku, dobro, pokoru a vyháknete se z ovládání.

Lítejte nad krajinou až do mraků, hoňte se s motýli mezi květy, zpívejte písně hvězdných tuláků, objevujte vzdálené světy. Projevujte, ŽIJTE přirozenost, tj. LÁSKU, RADOST, ŠTĚSTÍ, ROZŠIŘUJTE SI PRAVÉ POZNÁNÍ.

 

(270)

SOUHVĚZDÍ ŽAB – zpívá: ?

 

Při jednom ze svých vesmírných letů,

jelikož po nocích cestuji rád,

za zády nechal jsem naši planetu

a přistál v souhvězdí Žab.

 

Čekal jsem hojnost a úrodné roky,

přátelský vzduch a vodu z křišťálu,

malebnou krajinu s horskými oky,

jejichž odlesky se tříští o skálu.

 

R 1 :  Lítal jsem nad krajinou až do mraků,

         honil se s motýli mezi květy,

         zpíval jsem písně hvězdných tuláků,

         objevoval vzdálené světy.

 

Sto padesát let jsem prožil v jejich světě

za jediný moment svého snu,

sto padesát roků byl jsem žábou na planetě

s odříznutou cestou ke kosmu.

 

A strašná gravitace mne ku prameni táhla,

na němž kdo sedí, už nemůže se hnout,

na koho kdy ta rozkošnice sáhla,

nemůže už nikdy nebem plout.

 

R 2 :  Nepozná úlety až do mraků,

         večírky s motýli mezi květy,

         nerozumí písním tuláků,

         neupřímně zní jeho věty.

 

A jenom budík mi zvoněním naději dává,

že rozum zas nalezne svůj klid,

jsem přece člověk, copak jsem žába,

vždyť já se přece mohu probudit.

 

A zpívat všem, kteří jste tu

a kdo z vás po nocích cestuje rád,

až poletíte vstříc novému světu,

pozor na souhvězdí Žab.

 

Lítejte nad krajinou až do mraků,

hoňte se s motýli mezi květy,

zpívejte písně hvězdných tuláků,

objevujte vzdálené světy.

 

Souhvězdí Žab se pozná velmi lehce,

tamní obyvatelé jsou zelení,

zelené mozky v zelené lebce

a od huby jim šlehají plameny.

 

 

 

2513.  S tvojí láskou.                         (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text i hudba jsou nádherné a harmonické, přesně pojednávající o pokornému radostnému vědomému oddání Stvořiteli Prvotnímu s láskou, radostí a vděčností.

jsi mé zázemí, Nebe na Zemi, konec mého prokletí Jen Stvořitel je jedinou a Pravou cestou životem.

S tvojí láskou nemusím se stínů bát a v mých zahradách zas můžou růže kvést jedině se Stvořitelem, Panem Ježíšem Kristem = láskou v srdci se člověk ochrání před stíny – ještírky a celým negativním stavem, vymaní se z jeho pasti a vede šťastnější, pestřejší a krásnější Pravý život.

S tvojí láskou život dostává svůj řád a nám nezbývá než dát se vést Láskou a komunikací skrze srdce duchovní se dá tímto vedením v životě proplout v lásce a radosti v tomto pseudosvětě.

Jsi můj bílý maják z námoří který v bouřích při mě stál jenom pro nás slyším zvony z katedrálStvořitel je oním stálým a pevným naváděcím majákem v našem světě, kde vládne bouře – boj Sil světla a Temna, zvony z katedrál jsou jemné naváděcí hlasy komunikací skrze nitro od Vesmírných lidí ze světů Pravého Stvoření.

 

(278)

S TVOJÍ LÁSKOU – zpívá: Ladislav Křížek, text a hudba: Ladislav Křížek.

 

Tak tě vítám ve svém království

Tobě patří teď můj trůn

Tobě odevzdávám své klíče k pokladům.

 

Láska prý je víc než přátelství

s Tebou mám chuť věřit snům

jenom tobě nosím růže před náš dům.

 

R 1 :    Líp než dřív teď už vím

            jsi mé zázemí

            Nebe na Zemi

            konec mého prokletí.

 

R 2 :     S tvojí láskou

             nemusím se stínů bát

             a v mých zahradách

             zas můžou růže kvést.

 

R 3 :     S tvojí láskou

             život dostává svůj řád

             a nám nezbývá než dát se vést.

 

Osud dopřál nám chuť příkoří

a pak nám chvíli přál

teď je na nás

jak svou cestou půjdem dál.

 

Jsi můj bílý maják z námoří

který v bouřích při mě stál

jenom pro nás slyším zvony z katedrál.

 

R 1

R 2
R 3

 

Člověk člověku je láska štít

bez Tvých doteků

já mám strach žít.

 

R 2

R 3

 

 

 

2514.  Řeka lásky.                             (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text pojednáva o cestě lásky Domů.

Najdem řeku jménem láska která má jen jeden břeh -  Láskou se dojde do Pravého Stvoření, jeden břeh je jen jeden pozitivní stav v zóně umístění, světech Vesmírných bytostí Sil světla.

 

(283)

ŘEKA LÁSKY – zpívá: Marie Rottrová, text a hudba: Jaroslav Wykrent.

 

Zkoušej se mnou každou chvíli

projít línou řeku snů.

Uvidíš až den se schýlí

najdem duhu kouzelnou.

 

Najdem řeku jménem láska

která má jen jeden břeh.

Na něm pak budem stát

můžeš říkat „mám tě rád“,

můžeš říkat slunci „hřej, dlaním bílým teplo dej“.

 

Spolu půjdem řekou lásky

možná že ten její proud

odpoví nám na otázky

které budou kolem plout.

 

Až tvé oči modrou barvu

vody v řece lásky budou mít

podle starých pověstí

promění se ve štěstí

každý kousek bolestí a snů.

 

R :   Řeky lásky proud

        kolem nás jde dál

        překroč řeku snů a přijdi blíž.

        Mosty zpátky spal

        život půjde dál

        svoje světy s láskou neztratíš.

 

R

 

Řeka lásky konec nemá

věčně můžeš proudem jít.

Dokud nejsou ústa němá

dá se její voda pít.

 

Až tvé oči modrou barvu

vody v řece lásky budou mít

podle starých pověstí

promění se ve štěstí

každý kousek bolestí a snů.

 

R

R

R

R

R

 

 

 

2515.  Voda živá.                               (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli ! 

Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás Ve stavu zastavení se, zklidnění a vcházení do NITRA se dá takto s láskou vymaňovat – probouzet – z černého snu zlého neskutečného, našeho současného života a světa na Zemi.

 

(287)

VODA ŽIVÁ – zpívá: Aneta Langerová, text a hudba: Michal Hrůza, 2004.

 

Když končí se den a usne má zem,

pak na malou chvíli.

Vrací se zpět můj niterný svět,

co osud tvůj sdílí.

Do všech světových stran,

do všech koutů co znám… volám

 

Když přichází noc,

tak cítím jak moc tvé světlo mi schází.

Promítne krátce svůj stín někde v dálce,

tvá duše se ztrácí.

 

Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc…

 

R :   Ve mně navždy zůstává

       tvoje voda živá.

       Uvnitř odpočívá

       čistá a důvěřivá.

 

       Ve mně navždy zůstává

       tvoje voda živá

       Tiše odplouvá.

       čistá a důvěřivá.

 

Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas.

Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás.

Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc…

 

R

 

 

 

2516.  Spousta Andělů.                     (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text přesně vypovídá o stavu většiny lidí, kteří žijí v nejistotě a iluzi a hlavně jejich šanci neustálé se vymanit s pomocí Andělů – Vesmírných lidí, kteří jsou STÁLE s námi a POMÁHAJÍ NÁM s láskou a radostí v životech našich.

Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás Ve stavu zastavení se, zklidnění a vcházení do NITRA se dá takto s láskou vymaňovat – probouzet – z černého snu zlého neskutečného, našeho současného života a světa na Zemi.

Kolem je spousta andělů co nedovolí tvůj pád. Kolem je spousta andělů, ty je nevidíš, ty je neslyšíš, jsou všude kolem i když třeba spíšVesmírní přátelé jsou stále s každým, kdo o to stojí a umožní jim láskou se k němu dostat. Jsou v jiné dimenzi, našimi běžnými smysly nepostřehnutelní, DAJÍ SE VŠAK DOBŘE VYCÍTIT.

Já, teď nevím, jak ti dát tu jistotu. Měj rád – a uvidíš … - Všechno je o lásce, která je stěžejní a přitahuje dle ezoterického zákona „stejné přitahuje stejné“ podobné bytosti a události životní. Láska je tím „důkazem“, kterým toliko híří mnoho pseudoznalců a „učených vědců“.

 

(288)

SPOUSTA ANDĚLŮ – zpívá: Aneta Langerová, text: Pavla Milcová, hudba: Michal Hrůza, 2004.

 

Když se probudíš vůbec nevidíš

že jsi tajemství, vidíš jen prázdný dům.

 

Začít nevíš jak, den je pavouk na stěnách

a ty se bojíš už jen prostřít stůl.

 

R 1 :   Ó, já nevím jak ti říct

          máš šancí mnohem víc

          kéž to víš.

 

R 2 :   Kolem je spousta andělů

          co nedovolí tvůj pád.

          Kolem je spousta andělů

          ty je nevidíš

          ty je neslyšíš,

          jsou všude kolem

          i když třeba spíš.

 

Ten čas si hlídej

kdy se všechno otočí

kdy vidíš zas jen strach a poušť

to jsem ti chtěla říct.

 

Nezoufej sám mi zavolej

Čekej mě, já včas dorazím

kdekoli už jsem s tou zprávou.

 

R 1

R 2

 

Ó, já nevím jak ti říct

máš šancí mnohem víc

kéž to víš

kéž to víš.

 

Já, teď nevím, jak ti dát tu jistotu.

Měj rád – a uvidíš …

 

Že kolem je spousta andělů

co nedovolí, co nedovolí tvůj pád.

 

Kolem je spousta andělů

ty je nevidíš

ty je neslyšíš,

jsou všude kolem

i když třeba spíš.

 

Ty je nevyfotíš

ty je neucítíš,

jsou všude kolem

i když třeba spíš.

 

Kolem je spousta andělů …

 

 

 

2517.  Láska má.                               (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o klíči všeho – LÁSCE čisté jako bílý padlý panenský sníh.

Láska brány otevírá, takový schody do Nebe zná - Jen Láskou se dá převibrovat a vrátit branou – SRDCEM – Domů.

Láska má, to je chvíle kdy se hvězdy sklání k nám Láska přitahuje Vesmírné Přátele, kteří nám efektivněji mohou pomáhat a s námi komunikovat.

 

(290)

LÁSKA MÁ – zpívá: Václav Neckář.

 

Láska má, to je krůpěj čisté rosy v kvítku

Láska má, to je svatební dar lesních skřítků

Láska má, to je hnízdo z teplé dlaně

Láska má, to je studánka kam laně chodí pít.

 

Láska brány otevírá

a ví i tam kam vítr šel spát.

Nerezaví, neumírá

a dobře ví kam letí ten čas.

 

Dá ti okovů pár zlatých

takový schody do Nebe zná.

Je to čaroděj, oči má sněhem zavátý

noční dobroděj

Ách … ta velká láska Nebeská

ááá

 

Láska má, to je SvětloTemnu beznaděje

Láska má, to je závrať v níž se věčnost chvěje

Láska má, to je Boží dech na lidské stráni

Láska má, to je chvíle kdy se hvězdy sklání k nám.

 

Tam, kde růže bílá září

v klokočí klape starej mlejn

Každou slzu na tvé tváři promění

v úsměv Lady Janne.

 

Půlměsíc se nocí loudá

a slavík zpívá don dili don

To je štěstí chrám

pravé lásky rodná hrouda.

 

Šalalí volám

zastavte čas, zhaste lampion

ááá

 

R :   Láska má, to je krůpěj čisté rosy v kvítku

        Láska má, to je svatební dar lesních skřítků

        Láska má, to je Boží dech na lidské stráni

        Láska má, to je chvíle kdy se hvězdy sklání k nám.

 

R

R

 

 

 

2518.  Píseň skleněné báně.              (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text zcela přesně vypovídá a ODHALUJE OVLÁDÁNÍ A STAV VĚTŠINY POZEMSKÉHO LIDSTVA.

Prý je mi krásně v skleněné báni, já ale nechci pořád jen spátPseudotvůrci zapouzdřili ducha a duši do pouzder – báně – a namlouvají skrze pseudomysl lidem že je ten život lidí i svět krásný a že je vše v pořádku. Cítěním se dá probudit a hlavně ochotou prací na sobě se dá zbavit pouzder a ovládání.

proč slyším píseň báně, proč slyším píseň dotěrnou Negativní stav je vnucující, dotěrný a násilně, rafinovaně uvádí v činnosti ovládací programy a manipuluje dle svých záměrů, aby z lidí ždímal co nejvíc energie, kterou se živí.

Pojď, radši půjdem koupit si sáně, budeme jezdit až ke hvězdám Radostí a láskou budeme vzhlížet a navazovat kontakt ke hvězdám – se světy Pravého stvoření, světy Vesmírných lidí.

 

(291)

PÍSEŇ SKLENĚNÉ BÁNĚ – zpívá: Petr Ulrych.

 

Prý je mi krásně v skleněné báni

já ale nechci pořád jen spát.

Chtěl bych ji rozbít ale něco mi brání

kdy se už jednou přestanu bát.

 

R 1 :   Proč když jsme zase spolu

          a jdeme beze slova tmou

          proč slyším píseň báně

          proč slyším píseň dotěrnou.

 

R 2 :   Nechte si krásy skleněné báně

           cítím se pod ní docela sám.

           Pojď, radši půjdem koupit si sáně

           budeme jezdit až ke hvězdám.

 

R 1

R 2

           až ke hvězdám

           až ke hvězdám

           až ke hvězdám …

 

 

 

2519.  Svět je svět, ne ráj.                  (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text přesně ODHALUJE STAV SPOLEČNOSTI.

Že svět je svět, ne ráj, přece dá se snésts nezbytnou pomocí Stvořitele a Vesmírných lidí se dá i v negativním světě žít v lásce a plnit si poslání Světelné.

Je to normální – vládnou lokty, vládne pěst - „normální“, NIKOLIV však PŘIROZENÁ modalita života lidí co v negativním stavu jsou.

Místo dobrých zpráv plno fám a lží, snad nám láska, už i láska překážív našem pseudosvětě je okolo 90 % informací negativního charakteru, a toto číslo dále vzrůstá. Láska je naopak systémem a odpovědnými lidmi z POLITIKY, STÁTNÍ SPRÁVY, MÉDIÍ, VĚDY, ŠKOLSTVÍ, KULTURY, NÁBOŽENSTVÍ opovrhována a pošlapávána přesně tak, jak to chtějí, programují a skrze loutky – pozemšťany bez lásky – i zavádí negativní entity z jejich podzemních děr Temných světů. Lásky se bojí velice, neboť je to OPAČNÁ energie, než-li jejich negativní, kterou se živí. Proto dělají vše proto aby se láska vytratila. To se však nikdy zcela nepodaří, neboť Stvořitel si vše řídí a dává mantineli negativnímu stavu. Viz podrobné info v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

(295)

SVĚT JE SVĚT, NE RÁJ – zpívá: Karel Gott, český text: Zdeněk Borovec, hudba: Albert Hammond, 1992.

 

Máš ze snů hrstku střepin

tak se cítíš ztracená.

Těch pár křivd a podrazů

pro tebe bankrot znamená.

 

Leč první zádrhel a náznak bezpráví

i k pláči jsou i k smíchu jsou

to se celkem zná a ví.

 

R :   Že svět je svět, ne ráj, trpce nesmíš nést.

        Je to normální – vládnou lokty, vládne pěst.

        Všude lhostejnost, nikde zastání,

        snad nám láska, už i láska zaclání.

        Řeknem jí Goodbye …

        Vždyť svět je svět, ne ráj.

 

Tak nesmíš ztrácet glanc a klid

pro pár hloupých sobot.

Všem nám teklo do bot

a kdo z nás kdy nenalít ?

 

A kdopak ví zda Stvořitel vždycky s námi hrál hru fér ?

Jsme k smíchu víc, či k pláči víc ?

A co nám láme chrakter ?

 

R

 

Krach iluzí a představ

kdysi i v nás se odehrál.

Je k pláči spíš, je to k pláči spíš

že ti musím říkat dál :

 

Že svět je svět, ne ráj, přece dá se snést.

Je to normální – vládnou lokty, vládne pěst.

Všude lhostejnost, nikde zastání,

snad nám láska, už i láska zaclání.

Řeknem jí Goodbye …

       

Vždyť svět je svět, ne ráj.

to snad dá se snést.

Je to normální – vládnou lokty, vládne pěst.

Místo dobrých zpráv plno fám a lží

snad nám láska, už i láska překáží.

 

Řeknem jí Good bye …

Vždyť svět je svět, ne ráj.

 

 

 

2520.  Hymna bližních.                      (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text pojednává o cestě nadějí a láskou s výhledem návratu Domů, do Pravého Stvoření.

 

(296)

HYMNA BLIŽNÍCH – zpívá: Karel Gott, text a hudba: Julie Gold, český text: Karel Šíp, 1992.

 

Hymna bližních se snáší shůry k nám

otevírá brány snům.

Hymna bližních je dávných přání chrám

zní nadějí do příštích dnů.

 

Hymna bližních zákon souznění

prosí :  kéž by svět zlo střás.

 

I tvůj hlas má zvuk.

I tvůj hlas má moc.

I tvůj hlas a víc je v nás.

 

Hymna bližních sílu má jak proud

v akord se tóny slévají.

Staň se řekou, zlámej hráz, kal odplav dál.

Buď blesk a zášti spal.

Hymna bližních víru násobí

v ústup mračen z modrých rán.

 

Nezoufej a vstaň

s dlaní spoj svou dlaň

podívej, už nejsi sám.

 

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Hymna bližních.

 

Hymna bližních spřádá z tónů most

nápěv z kůru vzhůru vzlét.

Hymna bližních – spásonosná vzájemnost

ať chrání tento svět.

 

Hymna bližních víru násobí

v ústup mračen z modrých rán.

 

Nezoufej a vstaň

s dlaní spoj svou dlaň

podívej, už nejsi sám.

 

Nezoufej a vstaň

s dlaní spoj svou dlaň

a pak žehnej, žehnej Bůh všem nám.

 

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Hymna bližních.

 

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Lásku vrací k nám

Hymna bližních.

 

 

 

2521.  Cesta do ráje.                         (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text pojednává o Pravém Stvoření a cestě s láskou do něj, Domů.

 

Čekám na den, co osvobodí, kdy nebe jak krém svůj konvoj vylodí, nasednou vyvolení a podají dlaň tomu, co hlídá nebeskou báň Konvoj lodí Vesmírných lidí (pracujících na tvorbě Stvořitele Prvotního) z Nebe – Pravého Stvoření evakuují „vyvolené“ – každý se volí SÁM svým pozitivním láskyplným životem – dle vibrací, duchovního stavu lidí.

 

(299)

CESTA DO RÁJE – zpívá: Roman Horký.

 

Znám cestu tam, kde k nebi je blíž,               

od dětství znám tu přísně tajnou skrýš,              

kde plujou mraky a stín z duše padá,   

tam láska nikdy neuvadá. 

 

Vím, kdo má klíč od nebeských bran a slouží výš,

je jediný ten pán, občas mi hrozí a ví, že má se mnou kříž,

zná cestu dlouhou k oblakům blíž.       

 

R :   Má ostříží zrak a laskavou tvář

        a z vrásek údolí a v údolí z nebe prší velkej žal,        

        když na konci naší cesty rány přebolí,

        tak svítí v dálce ráj. 

 

Čekám na den, co osvobodí,

kdy nebe jak krém svůj konvoj vylodí,

nasednou vyvolení a podají dlaň

tomu, co hlídá nebeskou báň.

 

 

 

2522.  Duhová cesta.                         (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o Pravém Stvoření a cestě s láskou Domů, do něj.

Jdou všichni, co ví, proč nemůžou spát Probuzení, vědomí lidé co na duchovní cestě lásky ke Stvořiteli Prvotnímu jsou.

pět barev duhy září tmou – pátá dimenze je nadohled – vzestup skrze změnou vibrace – duhou – se blíží a negativní stav již nemá na tyto lidi kteří mohutně vyzařují lásku a připraveni na převibrování tedy jsou.

 

(300)

DUHOVÁ CESTA – zpívá: Roman Horký.

 

Vyšli už nad ránem, když z mraků pláč   

čistil jim cestu za duhou.   

Dech dětí v náručích jim vrací víru,   

že najdou zemi vysněnou.         

 

R 1 :   Jdou všichni, co ví, proč nemůžou spát,         

           když násilí je vítá u dveří.   

 

           A syn se zeptá: "Mámo, kdo měl drápy ještěří ?"        

          „Víš, barva nebe je modrá jak len a ta mě nikdy nebolí,   

          a tyhle modřiny na nohách slunce zahojí."  

 

Otrlí stopaři vyšlí ze zipů delt přináší zprávu hřejivou,   

že někde v údolí, u rudých kamenů,   

pět barev duhy září tmou. 

 

R :   A všichni, co ví, proč nemohli spát,   

       hřejou se štěstím v objetí.   

 

A syn jen řekne: "Mámo, ty pláčeš dojetím ?"   

"Víš, barva nebe je modrá jak len a ta tě nikdy nebolí,   

a tvoje modřiny na nohách duha zahojí."

 

 

 

2523.  Hej hej mama.                        (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text vypovídá o situaci s planetou Zemí, živou bytostí, která je ničena a drancována nevědomými – ovládanými lidmi, a která má převelikou láskyplnou trpělivost s námi.

 

(304)

HEJ HEJ MAMA – zpívá: Martin Ďurinda, text: Vlado Krausz, hudba: Martin Ďurinda, 2005.

 

Hej hej mama matka Zem

Povedať ti niečo chcem

Hej hej mama je to tak

Čaká sa už len na zázrak

 

Hej hej mama bojím sa

Prežije to vraj iba krysa

Hej hej mama neveríš

Že čas lepší može prísť

 

Hej hej mama matka Zem

Opýtať sa niečo chcem

Hej hej mama čo myslíš

Kto je tu na kom viac závislý

 

Hej hej mama strápená

Tvojich slaných slz je oceán

Hej hej mama zahoď kríž

Časy lepšie musia prísť

 

Hej hej mama matka Zem

Priznať sa ti s niečím chcem

Hej hej mama sme takí

Radšej veríme na zázraky

 

Na lepšie dni si spomínaj

Bolo to iné na Zemi raj

 

V piesku láska na skále hrad

Brali sme si čo si nám mohla dať

Vyžmýkať ťa chceme dnes

Sme zlé deti dobrej matky už vieš

 

Hej hej mama matka Zem

Povedať ti niečo chcem

Hej hej mama pochop nás

Už nás dlho v žalúdku máš

Hej hej mam čo myslíš

Dokedy nám necháš kyslík

 

Hej hej mama matka Zem

Máš zlaté nervy dávno viem

Dávno už viem

Dávno už viem

Dávno už viem

Dávno to viem

 

 

 

2524.  Mimozemský hlas.                  (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text přesně sedí na naši pozemskou situaci a na procesy pomoci operací Vesmírných lidí, kteří nám takto nezištně s láskou a radostí pomáhají. Píseň se nahrála v dubnu 2005, téměř přesně 1 rok po předání balíku s informacemi Světelnými autoru této písně a zpěvákovi Maťu Ďurindovi v Brně dne 29.4.2004 před jeho koncertem.

 

V cieli modrá Zem, loď sa blíži k nej, spraviť prieskum lásky stratenejVesmírní Přátelé v lodích přiletěli na pomoc nám, lidem i planetě a mají neustále vše pod kontrolou, nic se jim neschová, monitorují mj. i vibrační – energetický stav planety Země a lidí.

Svet snáď chvíľu spí, nik v nič neverí, nenávisť sa šíri, niet už síl svět se stále více propadá do propasti a drápů negativního stavu, převládá apatie, nechuť a ubývají síly, o které lidi okrádají negativní mimozemšťané.

Poď už je čas ísť na druhú stranu k nim, takto mizne ľudstvo a ja s nímuž je čas na odchod Domů, čas na převibrování, evakuaci Vesmírnými láskyplnými Přáteli.

Tak odhaľ svoju tvár, prosím kým je časProjev SVOJI přirozenost a láskyplnost, dokud je čas před vzestupem do vyšších dimenzí.

Nemože ťa zlákať mimozemský hlasNepodlehni hlasu a svodům negativních entit z Vesmíru (ještírkům a pseudotvůrcům).

Stále miesto máš v srdci, tak ho stráž, Zostáva len málo lásky čo je v násStále si hlídej čistotu srdce a vyzařuj lásku.

V správach hlásia nám veľmi zvláštny jav, na planétu vstúpil nový pán, Vraj chcú uniesť tých Nimi vybraných Tam do inej sféry kde niet zlých manipulativní a nepřesné informace od loutek – ovládaných lidí z médií, kteří straší a uvrhují do nevědomosti lidi a plní si tak mnozí tito lidé svoje negativní poslání, se kterým sem přišli z Temných světů.

Zachrániť chcú Zem, Vytriediť to zlé, Dobré preniesť na ten nový svet Vesmírní přátelé pomáhají Zemi (energeticky láskou, čistí vodu, vzduch, doplňují ozón – vše v nezbytné míře), duchovně – vibračně schopné lidi budou evakuovat do nového prostředí – Pravého původního Domova, Pravého Stvoření.

 

(305)

MIMOZEMSKÝ HLAS – zpívá: Martin Ďurinda, text a hudba: Martin Ďurinda, 2005.

 

V cieli modrá Zem

Loď sa blíži k nej

Spraviť prieskum lásky stratenej

 

Svet snáď chvíľu spí

Nik v nič neverí

Nenávisť sa šíri, niet už síl

 

Umierajú tí často nevinný

Zostáva len málo nádejí

 

Poď už je čas ísť

Na druhú stranu k nim

Takto mizne ľudstvo a ja s ním

 

R :    Tak odhaľ svoju tvár

        Prosím kým je čas

        Nemože ťa zlákať mimozemský hlas

        Stále miesto máš v srdci, tak ho stráž

        Zostáva len málo lásky, čo je v nás

 

V správach hlásia nám

Veľmi zvláštny jav

Na planétu vstúpil nový pán

 

Vraj chcú uniesť tých

Nimi vybraných

Tam do inej sféry, kde niet zlých

 

Zachrániť chcú Zem

Vytriediť to zlé

Dobré preniesť na ten nový svet

 

Vraj už je čas ísť

Na druhú stranu k nim

Takto zmizne ľudstvo a ja s ním …

 

R

R

 

 

 

2525.  Píseň o rodné zemi.                   (Zpracoval Martin W.)                                          2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o Domově, Pravém Stvoření.

 

(306)

PÍSEŇ O RODNÉ ZEMI – zpívá: Karel Černoch.

 

Za vrchy bez moří leží má zem

překročte pohoří a dělte stem

rozlohy velmocí a délky prašných cest

najděte půlnocí až tam kde růže začínají kvést.

 

Za vrchy bez moří leží ta zem

svět o ní hovoří v dobrém i zlém.

 

Tam zvony vyzvání a v očích plane zář.

Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář.

 

Doufej a zpívej, člověk tolik síly má aby moh žít.

Dobře se dívej abys věděl co se má a kam chceš jít.

 

To je tvá zem.

To je tvůj chléb.

 

Člověče zpívej.

 

Pro dětskou dlaň,

pro dívčí smích budeš žít.

 

Za vrchy bez moří leží ta zem

nikdo ji nezboří ohněm a zlem.

 

Ať zvony vyzvání

Ať v očích plane zář

A v srdcích ať nám zní

„jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář“

 

Doufej a zpívej, národ tolik síly má aby moh žít

dobře se dívej abys věděl co se má a kam chceš jít.

 

To je tvá zem,

to je tvůj hlas.

 

Jdi za svým snem kterej je v nás

 

Člověče zpívej

Svět se dívá pravda bývá štít.

 

 

 

2526.  Ó Pane náš.                            (Zpracoval Martin W.)                                             2005.

Místo: Okolí Brna.

 

Výtah z TEXTŮ PÍSNÍ www.vesmirni-lide.cz , které byly z větší části dodány našimi Vesmírnými Přáteli !  Text je o Stvořiteli, jeho přirozenosti Pánu Ježíši Kristu a modlitbě k Němu.

Kdekdo říkal že nejsi, nejvíc ti, co lhali námKamufláž a manipulace negativního stavu skrze ubohé nevědomé ovládané jedince pozemské, kteří se na pozlátko chytili a v pasti uvízli.

 

(308)

Ó PANE NÁŠ – zpívá: Věra Martinová.

 

R :    Svou vlídnou lásku, dej nám ó Pane náš.

        Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó Pane náš.

        Ať líp se dýchá, dej nám ó Pane náš.

        Ať mocná pýcha nedusí život náš.

 

Kdekdo říkal že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám,

proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám.

I když dnes málo věřím, neumím Otče náš.

Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři Pane náš.

 

R

 

Dej ať můžem všechno zpívat, dej ať můžem všechno říct,

ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic,

ať je naše voda čistá a taky naše svědomí,

a o všem co se chystá ať víme také my.

 

R

 

Zbav nás Bože hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení,

Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění.

 

Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej,

Jen tou tíhou temných časů, už nás netrestej.

 

R

 

 

 

2527. Láska k přivlastňování si cizích statků (763).                 (Přijal Ivo A. Benda.)  

     21:01-21:29 hodin. 19.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

LÁSKA K PŘIVLASTŇOVÁNÍ SI CIZÍCH STATKŮ

 

 

„Někteří lidé mají lásku,

která má tu specifiku

přivlastnit si cizích statků

za účelem snadných zisků.

 

Tato láska satan vyvěrá ze sebelásky,

jež je zdrojem lásky k moci,

tuto další ďáblem nazýváme

pro lepší naši orientaci.

 

Jde o vlastnost lidí,

kterou získali volbami svobodnými

během řady životů posledních

a projevuje se takto, pokud se nezmění.

 

Kradení energie je neduh který

si satani zvolili pro vlastní iluzi,

že lépe se jim žít bude z kradení

toho, co vytvořili druzí.

 

Pakliže v tom lidé pokračují

přemístí se oni po smrti

do odpovídajících úrovní

pekelných světů Temnoty.

 

Tam se mohou kdykoli změnit

a zanechat svého šílenství

anebo zůstat zakletý věky

v tom mu nikdo nebrání.

 

Snažte se lidé milí

VLASTNÍMA RUKAKA se dopracovati

užitků a věcí, které se cení

a pomocí jsou pro bližní.

 

Teprve pak se změníte na Zemi,

což je tak důležité k pochopení,

zda hromadění je správný postup

a dávání tu má naději.

 

Pocit vám vždy řekne

ze srdíčka duchovního

co vzít a co ne

ne všechno je braní.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2528. Dělení lidstva a evakuace (764).  (Přijal Ivo A. Benda.)       5:10-5:29 hodin. 21.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

DĚLENÍ LIDSTVA A EVAKUACE

 

 

„Tohle období ve vaší historii

soubojem vrcholným se jeví

u vás na planetě Zemi,

kde DATASYSTÉM VÉVODÍ.

 

Světelné informace z Nebe

dány byly účelně,

aby vyvážily ovládání

Silami temna na Zemi.

 

Tak každý, kdo má zájem

získá si podle naladění

svůj příděl, jež mu dá Anděl

a porovná si jej s nabídkou Temnoty.

 

HRA NA KOČKU A MYŠ vrcholí,

BLÍŽÍ SE VELKÉ ROZUZLENÍ,

ZMĚNA podmínek, události

vývoj na Zemi završí.

 

Dělení lidstva vždy bylo

dle toho, co si kdo volí,

po smrti odchází buď do Temnot,

malá část lidí zas Domů – v Nebi.

 

Jestli si někdo „představuje“

tyto události na Zemi,

je to jen marné podnikání,

NEVYROVNAJÍ se tomu žádné představy.

 

Především miriády procesů probíhají,

voleb lidí, jež si určí,

VŠECH na této zeměkouli,

je to šest a půl miliardy.

 

Do těchto voleb jsou dodány

Světelné informace o skutečnosti,

které si zájemce porovná

s předkládanou ILUZÍ.

 

Pokud chcete setrvat v iluzi,

sledujte centrální média,

pakliže ji chcete zahodit,

pak srdcem hledejte správný cíl.

 

Je vám tolik POMÁHÁNO,

kolik potřebujete pomoci,

Vesmírnými lidmi z Nebeských světů,

trénují mj. EVAKUACI.

 

Tato gigantická operace

ve stavu nejvyšším se nachází,

nácviky na lodích vesmírných

všech operací evakuačních.

 

V současné době dvě a půl procenta

lidstva žije v lásce,

tato část pozemského lidstva

je kvalifikována do blížící se evakuace.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2529. Loutkolidé ! (765).                  (Přijal Ivo A. Benda.)            5:33-5:54 hodin. 21.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

LOUTKOLIDÉ !

 

 

„Touto dobou milí

DATASYSTÉM připravený

před několika lety

zavádí lidstvu ČIPIZACI.

 

Počítačový systém šílený

Pseudotvůrci z Temnot řízený

ovládá lidstvo na dálku

přes antény pod povrchem Měsíčním.

 

Devět z deseti činností

je dáno systémem pekelným,

u vás na této Zemi,

však lidé si to vybrali.

 

V současné době probíhá

rozšíření ovládacích struktur

na Zemi mezi loutky Temna

ustává smích lidský a mění se v chmur.

 

Aby loutkolidé nepoznali

likvidaci zbytků svobody,

jsou přímo zavaleni

HMOTNÝMI statky jako důležitý SVOD.

 

Tak jim zcela uniká

ČIPIZACE mohutná,

nastartována z Temna,

však loutkolidmi PŘIJATÁ !

 

Všechny průkazy s čipy

se nyní rychle zavádí,

snadné zneužití informací

je možné ovládacími strukturami.

 

Digitální foto, otisk prstu, duhovka,

to jsou znaky vybrané z Temna,

nakonec přijde DNA

a loutkočlověk má PEČEŤ OTROKA.

 

Tehdy se totiž zvyšuje

dálkové ovládání pekelného stroje

ze současných DEVADESÁTI procent

na DEVADESÁT DEVĚT postupně !

 

Tím, jak loutkolidé jsou zahlceni

moderními technologiemi ze Světů temných,

hmotovými statky s vnějšími lesky

se propadají dál do Temnoty.

 

Jejich život SMRTÍ je

v této zóně vymístěné,

křižovatka Země je rozřazuje

do Temných světů ve své většině.

 

Prezident Klaus se na obrázku 1971 vyfotí

se světelnými pracovnicemi,

pak popřít nemůže toto nadělení

a sám se nachází v prazvláštním rozpoložení.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2530. Sto tisíc lidí (766).                  (Přijal Ivo A. Benda.)            6:03-6:18 hodin. 21.8.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

STO TISÍC LIDÍ

 

 

„Seznamujeme milé politiky

se současnou špatnou situací,

aby se pak netvářili,

že o ničem nevěděli.

 

V České Lípě POLOVINA dětí

mimo manželství se rodí,

k tomu ŽÁDNÉ nové byty,

lidé se doma tísní.

 

Na co chcete byty ?

A jakési rodiny ?

Tady máte otročit

jako primitivní loutky !

 

Cetky tretky, pamlsky,

to jsou vaše odměny,

jak psi před masem běží

lidé jsou dokonale ovládáni.

 

Prezident Klaus – odpovědný

vyfotí se s pracovnicemi,

které šíří Pravdu do Tmy

a mají úsměv na tváři.

 

My nechceme čipizaci

a totalitní otroctví,

naposledy Hitler tohle budoval

před šedesáti lety.

 

Měl otisky prstů

všech v pracovních knížkách,

rozdíl byl jen v technologii,

která byla zastaralá.

 

Dnes biometrické znaky

lidem sejmout chtějí,

aby už konečně loutkovali

přesně jak PSEUDOTVŮRCI CHTĚJÍ.

 

Tedy žádné odchylky

od předepsaného pseudoživota,

„to se nesmí a to se smí“,

to ti ještě neřekli ?

 

Očipovat každou věc

ovládači se chystají,

věcí je nejen loutkočlověk,

ale i tužka, guma a papír.

 

MATRIX oni budují,

to jim ale nedochází,

proto je informujeme my

SVĚTELNÍ PRACOVNÍCI.

 

Tak STO TISÍC LOUTKOLIDÍ

fotku Klause si prohlíží

i s textem přesným,

který se již nevešel do novin.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2531 - 2600  KNIHY  "ROZHOVORY IX."   ZDE ...