SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

(14)

 

Kapitola sedmá

 

VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY

NOVÉHO VĚKU.

ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ

 

 

 

Výtah z knihy „Základy lidské duchovnosti“, str. 220 – 223, 7. kapitola, část II.

 

Na počátku lidských dějin dal Stvořitel lidem nástroje a stavební bloky pro jejich duchovní pokrok a pro jejich produktivní, konstruktivní, tvořivé a užitečné životy. Z jistých důvodů si zvolili využít své nástroje a svůj materiál na duchovní úpadek a zničení duchovnosti. Takové využití stavebních kvádrů a nástrojů je zcela, úplně a naprosto znesvětilo, zamořilo, znečistilo, otrávilo, zkazilo a zmrzačilo ve srovnání s jejich původním obsahem a záměrem. Staly se buď opakem toho, čím byly skutečně, nebo byl jejich význam, účel a cíl zdeformován, zneužit a použit nesprávně.

 

V procesu nového duchovního obrození se započíná s nápravou, očistou a vyčištěním takových nástrojů a stavebních bloků. Zahajuje se jejich používání způsobem a za účelem, pro který byly dány a zamýšleny na počátku lidských dějin.

 

Aby se tento proces zahájil, je nutné tyto bloky a nástroje dostat do pozornosti a uvážit jejich význam. Jakmile se dostanou do povědomí, mohou se náležitě, účinně a pohotově využít pro budování Nového věku.

 

(1)

Nejdůležitějšími stavebními bloky a nástroji Nového věku jsou duchovní principy, jak jsou popsány, definovány a pojímány v této knize. Jelikož je každá sentientní entita, a tedy i každá lidská bytost zcela, úplně a naprosto duchovní bytostí, je nutné nejprve přijmout takový základ, aby se mohly vybudovat pohotové, funkční, estetické a přizpůsobitelné fyzické, sociální a duchovní struktury. Být duchovní bytostí znamená uznat, přijmout a používat se všemi důsledky takového úsilí, že jedinec (jako vědomě uvědomělá entita) nastává, probíhá a stává se z Nejvyššího, kdož vždy jest a kdož je tedy Absolutní „Já jsem“. Takové uznání, přijetí a použití musí vyplývat z principů, které mají v Nejvyšším Absolutní povahu, ale v každé sentientní entitě a lidské bytosti mají vzhledem k Nejvyššímu povahu relativní.

 

Hlavními stavebními bloky a nástroji těchto principů je uvědomění, že se všechny uznávají, přijímají a aplikují v úplné svobodě, nezávislosti, lásce, moudrosti, dobrotě srdce, víře, důvěře, jistotě a přesvědčení a s pozitivními a dobrými úmysly a motivacemi. Toto jsou základní stavební kameny a nástroje Nového věku. S nimi lze vybudovat jedinečnou, neopakovatelnou, účinnou, trvanlivou a spolehlivou strukturu, z níž lze bezpečně, jistě a smysluplně věčně působit, tvořit, růst, postupovat dál a vpřed tím, že se jedinec aktualizuje a realizuje bez jakýchkoli zábran a překážek.

 

Čím více se někdo aktualizuje a realizuje, tím více prožívá v sobě přítomnost Nejvyššího. Čím více kdo prožívá přítomnost Nejvyššího, tím více se stává sám sebou. Čím více se kdo stává sám sebou, tím více si je vědom druhých a tím více je k užitku a ke službám pro druhé. Čím více je kdo k užitku a ke službě ostatním, tím více je k užitku a ke službě Nejvyššímu. Čím více je kdo užitečný a slouží Nejvyššímu, tím více je užitečný a slouží sám sobě. Toto je dokonalý kruh pravého Života budovaného na těchto duchovních blocích a těmito duchovními nástroji. V něm spočívá pravý smysl duchovních pojetí a principů v jejich celistvosti.

 

(2)

Aby každý bez výjimky měl plnou a úplnou příležitost si vybudovat takový základ a ustanovit takový kruh pravého života, byl každému dán stavební blok a nástroj ve formě Niterné mysli. Ta obsahuje všechny ideje, myšlenky a principy všeho Stvoření od Nejvyššího, které neustále plynou z jejího nejniternějšího stupně, v němž sídlí Nejvyšší, do všech úrovní a stupňů celku lidské mysli a lidského života. Niterná mysl z Nejvyššího je hlavním poskytovatelem všech takových nástrojů a stavebních kamenů pro každého, kdo se snaží s Niternou myslí radit, být s ní ve styku, věnovat pozornost a odvozovat z takové nutné prostředky pro budování vlastní struktury jako součásti Nového věku. Vše, co se musí udělat, je uznat fakt existence Niterné mysli a jejích funkcí a zahájit řádnou transformaci a náležitý přenos všeho, co je v ní za tímto účelem k dispozici. Niterná mysl je kvůli přítomnosti Nejvyššího v ní nádobou ohromných vědomostí, které jsou k dispozici každému, aby je užíval, jestliže k ní přistupuje s dobrým záměrem lásky a moudrosti a za účelem je užít při budování v rámci právě popsaného kruhu pravého života. Nic v Niterné mysli, k čemu se přistupuje s pozitivním záměrem a motivem, není pro nikoho omezeno. Jediným omezením, které existuje, je hranice, kterou kdo uvaluje sám na sebe. Ale poznáním pravé povahy vlastní duchovnosti se může snadno odstranit i tato hranice.

 

(3)

Tyto dva právě popsané soubory stavebních bloků a nástrojů jsou intrapersonální povahy. Každá společnost či člověčenstvo jako celek sestává z jednotlivců. Jestliže společnost či člověčenstvo má v Novém věku splnit svou funkci a roli, je kvůli vybudování nového člověčenstva nutné, aby jeho jednotliví členové byli v náležitém vzezření, řádné formě a kondici. Vše začíná z nitra jednotlivce. Proto byly tyto dva shora uvedené soubory bloků a nástrojů popsány nejdřív a proto musí být individuální intrapersonální povahy. Takový postup a užití bloků a nástrojů ustanovuje most, jímž a skrze něhož se otvírá přístup k jinému zdroji stavebních bloků a nástrojů. Jakmile se ustanoví náležité sklony a motivace pro budování nového já a Nového věku, automaticky otevřou dveře ke všeuniverzálnímu vědomí z Nejvyššího, k vlastnímu univerzálnímu vědomí a ke všem ostatním dimenzím, které mají stavební bloky a nástroje v daleko širším a univerzálnějším měřítku. Nyní se znalosti, které jsou v Niterné mysli k dispozici, nahromadí, rozmnoží a mnohonásobně upevní znalostmi, které jsou k dispozici ve všeuniverzálním vědomí z Nejvyššího, v univerzálním vědomí Niterné mysli a ve všech ostatních dimenzích. Užitečnost těchto nástrojů a stavebních bloků nabývá nyní ohromného rozsahu a nekonečných možností. Je možno být produktivně, radostně, s potěšením, tvořivě a šťastně zaměstnán na věčnost.

 

(4)

Ustanovení řádné konstruktivní intence a motivace postupně vede k otevření přístupu k jiným a kontaktu s jinými čijícími entitami v přírodní formě, které jsou obyvateli fyzického Vesmíru jak v Galaxii planety Země, tak i v jiných galaxiích a fyzických vesmírech. Jejich vlastní stavební bloky a nástroje ve formě znalostí shromážděných v průběhu milionů a snad i miliard roků se stanou dostupnými lidem Nového věku, aby je užili za účelem rozšíření své uvědomělosti a produktivní užitečnosti ve prospěch všech v celém Stvoření bez výjimky. Takové znalosti povedou k rozvoji nepředstavitelných technologií, které mohou lidem poskytnout nanejvýš funkční, pohodlné a stimulující prostředí fyzického života, které jim všem poskytne daleko více než jen odpovídající dobu pro jejich pravý duchovní pokrok. (Viz „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ I. – IV- díl, www.universe-people.cz – pozn. zpracovatele).

 

(5)

Jiným zdrojem řádných a náležitých stavebních bloků a nástrojů Nového věku je odstranění všech fyzických, duševních a duchovních hranic a omezení mezi všemi národy, rasami a kmeny lidstva samotného. Toto odstranění otevře přístup ke zkušenostem a poznatkům specifickým pro každý takový národ, každou rasu a kmen. Specifika těchto zkušeností a poznatků se využijí jako nástroje a stavební bloky pro budování člověčenstva zcela a plně jedinečného v různosti jeho projevování a stejnorodého v účelu a cíli jeho existence a fungování. S takovými nástroji a stavebními bloky postoupí nové člověčenstvo v budování nových lidských systémů, které budou plně sloužit duchovnímu účelu jeho členů a jejich životů.

 

Aby se neustále zajišťovalo a provádělo sledování tohoto duchovního účelu a aby nebylo žádné nebezpečí jeho zneužití a nesprávného využití, jsou vyvinuty k využití ve všech lidských systémech a všemi jejich členy následující nové - ale přitom velmi staré metody:

 

(1)

Jedním z nejdůležitějších a hlavních prvků každého lidského systému je lidská bytost. Aby lidské systémy řádně, funkčně a užitečně působily, je třeba se nejdříve naučit být sám PLNĚ FUNKČNÍM. To vyžaduje, aby se jeden naučil využívat vše, co má v plnosti vlastních potenciálů. Aby se tak učinilo, je třeba být ve styku se všemi aspekty vlastní mysli a osobnosti a obzvláště se svou vlastní Niternou myslí. Hlavní metoda takového postupu se nachází v duchovní hypnóze a duchovní sebehypnóze. a skrze ni je jedinec v neustálém aktivním kontaktu se všemi stupni vlastní mysli, což mu může poskytnout všechny odpovědi na otázky, které se týkají nejlepšího možného zaměření, způsobu a postupu, jakým se mohou tím nejproduktivnějším, nanejvýš konstruktivním a tvořivým způsobem rozvíjet vlastní schopnosti, talenty, dary a nadání, nástroje a život do plnosti jejich potenciálů. Takový objev ustanoví místo, funkci, rozsah a zvláštnost vlastní účasti a vlastního příspěvku k hladkému fungování všech lidských systémů.

 

(2)

Jinou užitečnou metodou, která umožňuje náležité a bezpečné fungování lidských systémů, je použití meditativních a podobných technik jejich členy. Použití hluboké meditace, na druhém místě po duchovní sebehypnóze, umožní jedinci, aby byl v neustálém kontaktu s všeuniverzálním vědomím a s vlastním universálním vědomím, což rozšíří jeho vlastní vnímání a uvědomování si účelnosti, užitečnosti a řádu v univerzalitě povšechnosti, která je udržována pohromadě ohromným množstvím lásky a moudrosti Stvořitele. Účast v této interakci a výměně dává jedinci širší, hlubší a více duchovní perspektivu v jeho životě a činnosti. To pak poskytuje větší smysl užitečnosti a účelnosti lidských systémů, do nichž jedinec může přispět daleko plněji tím, že do nich vnáší všechny své zkušenosti odvozené z všeuniverzálního vědomí a vlastního univerzálního vědomí.

 

(3)

Každá lidská bytost se v Novém věku nachází v neustálém růstu, zlepšování a pokroku. Tento proces je procesem poznávání, který vyžaduje instrukce, zkušenosti a ilustrace na příkladech. Proces poznávání se vztahuje na všechny lidské systémy. Postupuje se z dobré kondice do ještě lepší, a pak do ještě lepší a tak dále. Toto poznávání je niterným procesem, protože každý poznává z nitra. Aby se takové individuální poznávání neustále provádělo, jsou Nejvyšším každému přiděleni duchovní rádci, kteří v tomto procesu dobrovolně pomáhají. Osobně dávají instrukce, zprávy a zjevení té osobě, ke které jsou přiděleni. Poselství a zjevení jsou relevantní pro osobní růst a uvědomění si nejlepších možných způsobů a nástrojů vedení produktivního, užitečného, tvořivého a šťastného života. Vycházejí ze všeho a budují na všem, co kdo má a je schopen dělat a provést ze své svobodné volby. Duchovní rádci dávají příklady, ukazují ilustrace a umožňuji se zúčastnit různých událostí v duchovním světě, které lze užitečně použít a začlenit ve vlastním životě a lidských systémech. Proces styku s vlastními duchovními rádci se také využívá pro nápravu jakýchkoli možných problémů, omylů, chyb a nedostatků vlastního osobního života a fungování lidských systémů. (Viz „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ I. – IV- díl, www.universe-people.cz – pozn. zpracovatele).

 

(4)

Osobní instrukce, poselství a zjevení se doplňují zvláštními typy zjevení od Nejvyššího, danými pro tento účel zvláště vybraným lidem. Taková zjevení jsou vždy univerzální povahy a vztahují se v obecnosti na všechny lidské systémy a jejich členy. Jak duchovní pokrok nového člověčenstva postupuje, jsou na každém daném kroku této progrese nutné nové náhledy, nové poznatky, nástroje, stavební bloky a nová chápání vyššího duchovního významu. Ideje, pojmy, principy, funkce, struktury a dynamiky u všech nových progresivních kroků zjevuje Nejvyšší skrze zvláštní lidi a pak se uskutečňují ve všech lidských systémech. Protože jsou tito lidé určeni přímo Nejvyšším, kdož zná mysl a srdce každého, není možné žádné nebezpečí zneužití, nesprávného použití, zatemnění či deformování takových zjevení. Vždy se zdůrazňuje, že obsah takového zjevení a jeho použitelnost jsou relevantní pouze pro tento částečný krok a jakmile se ve své užitečnosti přežije, přijde nové zjevení pro další krok, které překročí vše, co bylo doposud zjeveno, budujíc na tom, napravujíc to a odkládajíc to.

 

(5)

Jednou z hlavních metod lidských systémů Nového věku je pozorování, sbírání, popis, klasifikace, ověřování a chápání všech souvztažností a zákonů, jimiž působí. Jedině skrze poznání a chápání souvztažností je možné získat pravý význam lidských systémů a dát jim ho. Všechny tyto systémy a události přírodního fyzického světa jsou pravými souvztažnostmi stavu záležitosti v duchovním či intermediálním světě. Poznáním toho, jak se duchovní popud vztahuje k fyzickým událostem a jevům, lze se znalostí souvztažností řídit, vést, ovlivňovat, restrukturalizovat jakýkoli děj a manipulovat s ním kombinací, novým uspořádáním, odstraněním či přidáním jistých prvků, které by mohly změnit následky událostí daleko duchovnějším, více žádoucím a užitečnějším způsobem. Tento postup je všeobecně použitelný na vše v lidském životě, v životě člověčenstva a ve fungování a působení fyzického Vesmíru a všech ostatních vesmírů a dimenzí bez výjimky. Takže klasifikace, shromažďování, chápání a používání souvztažností je královskou cestou k moudrosti všech věků, vesmírů a dimenzí a je korunou všech metod všech lidských systémů.

 

(6)

Nové lidské systémy a jejich metody budou vedeny nejmoudřejšími a nejvíce láskyplnými členy člověčenstva. Ti ustanoví stálou radu moudrých mužů a žen, kteří a které užívajíce techniky takzvaného propojení mozku zkoumají nejlépe možné způsoby nejproduktivnějšího, nejužitečnějšího a nejprospěšnějšího fungování všech lidských systémů za účelem obecného blaha. Protože jsou moudří a láskyplní, užívají v procesu propojení mozků všechny duchovní principy. Tím, že shromažďují všechny ideje a myšlenky, které k nim přicházejí, mohou vybrat ty nejvíce užitečné a funkční, které jsou použitelné v odpovídajících lidských systémech.

 

Co se týče starých metod vědeckého výzkumu, ty se budou používat pouze pro účely pozorování, popisu, třídění a ověřování souvztažností jejich dopadů, výsledků a následků na lidské systémy. Při takovém postupu není žádná snaha připisovat kauzální význam fyzikálním či přírodním jevům samotným ani ho z nich vyvozovat, ani ho připisovat samotným projevovaným vzorkům lidského chování a vyvozovat ho z těchto vzorků samotných, protože duchovní principy jsou jedinou skutečnou základnou a základem jakéhokoli vědeckého či psychologického šetření a výzkumu.

 

Majíce všechny tyto stavební bloky a nástroje a jsouce vybaveni náležitými a správnými metodami, mohou nyní lidé na planetě Zemi bezpečně započít duchovní pokrok. Implicitní těmto nástrojům a metodám je neustálá potřeba a snaha se vylepšovat, nahrazovat a vyvíjet, aby tak byly vždy přizpůsobeny každému novému kroku duchovního kroku. Užívání starých nástrojů v nových krocích by nevyhnutelně vedlo ke stagnaci. Žádný takový stav není již v Novém věku myslitelný.

 

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

Zpracoval v pětibarvě 13.4.2002  Ivo A. Benda