SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

ZÁKLADY  LIDSKÉ  DUCHOVNOSTI

    

 Petr. D. F.

 

1982 

2. - pětibarevná verze 2002

 

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz

 

 


 

 

Obr. 289 

 

 

 

 

(0)

 

VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD

 

 

 

Výtah z knihy „Základy lidské duchovnosti“, str. 1 – 6, Velmi důležitý úvod.

 

Pustit se do úkolu bádat a psát o základech lidské duchovnosti pouze na podkladě vlastních spekulací, domněnek a odkazů na druhé je marným, neproduktivním a ve skutečnosti nemožným podnikáním. Je několik důvodů, proč tomu je tak:

 

(1)

Duchovnost obecně je možno pojímat jako danost od Nejvyššího. Jako takovou ji může interpretovat, vysvětlovat a definovat pouze Ten, který ji vytvořil, kdo je jejím původcem.

 

(2)

Lidská přirozenost je různě ohraničena v porozumění tomu, jak se duchovnost chápe. To jest v přírodních podmínkách či v přírodním stavu. Její přírodní stav má jen pomíjivou hodnotu. Bytosti, jakými jsou lidé jsoucí v přírodním stavu, musí definovat vše z tohoto stavu. Avšak duchovnost nevzniká v přírodním stavu, a tak ji není možné chápat a vysvětlovat pouze na tomto základě. Je třeba postoupit nad přírodní stav, abychom se přiblížili pravdě o duchovnosti.

 

(3)

Lidé mají ve své přirozenosti sklon přizpůsobovat vše úrovni svého vlastního chápání. Jelikož toto chápání je v mnoha případech založeno na denních potřebách pro přežití v přírodním světě, podřizují vše tomuto účelu. Takto jsou motivováni každodenními událostmi v životě lidstva obecné a událostmi v jejich osobním životě zvlášť. Chápat duchovnost znamená přesáhnout tento druh chápání a poznat fakt, že všechny události, ať jednotlivě, či obecně, mají svůj pravý původ především v duchovním stavu dění, nikoliv v těchto událostech samých.

 

(4)

Protože lidské bytosti jsou ve svém přírodním stavu omezeny jeho pomíjivými hodnotami, mají sklon zakládat svá vysvětlení a pojímání jakéhokoliv fenoménu na těchto pomíjivých hodnotách. To se tedy týká i jejich vysvětlení a pojetí duchovnosti. Jelikož duchovnost je ve své esenci a substanci transcendentní všemu, co má pomíjivou hodnotu, nemůže být plně pochopena z těchto hodnot. Proto je jakékoli chápání založené na takové podmínce zkreslené.

 

(5)

Jelikož lidská řeč odvozuje své kategorie, pojmy a ideje z věcí a myšlenek týkajících se především pomíjivosti přírodního světa, je těžké nalézt výraz přiměřený snaze dosáhnout plného chápání pravé reality duchovnosti lidskou myslí. Cokoli je řečeno v lidských termínech, může pouze přiblížit to, co duchovnost skutečně je, neboť bez ohledu na to, co je o ní řečeno, vždy bude přesahovat vyřčená slova a jejich obsahy.

 

(6)

Jelikož jsou lidské bytosti z těch a oněch důvodů lapeny v pasti přírodního světa, který vchází v existenci časoprostorového kontinua, jsou omezeny ve svých pojmech a ve svém chápání svými relativními podmínkami. Proto nejsou lidé schopni za těchto podmínek plně porozumět jakékoli absolutní hodnotě. V přírodních podmínkách jsou schopni se pouze přiblížit pravdě. Protože duchovnost přesahuje ve všech ohledech relativní pojmy lidské přírodní podmíněnosti, mohou se pouze přiblížit. To je další zdroj mnoha zkreslení.

 

(7)

Jelikož nejsou si lidské bytosti vědomy svých pomíjivých stavů existence v přírodním světě, mají sklon lpět na tomto světě a zachovávají všemi prostředky dosavadní stav své existence. To je samozřejmě vede k budování a hromadění všech druhů zvyků, tradic, kultur a společenských zřízení, které by zajistily jejich relativní nesmrtelnost v historii lidstva. Jelikož se tyto zvyky, tradice a kultury budují na předpokladu a na základě pomíjivosti lidských hodnot, jsou tu paradoxně zároveň za účelem zachování relativní nesmrtelnosti lidstva a vedou ke stagnaci všech hodnot.

 

Paradox této situace je v předpokladu, že je možno dosáhnout pokračování existence zachováním tradic a zvyků. Protože všechny zvyky a tradice jsou založeny na relativních hodnotách pomíjivosti lidské existence v přírodním světě, následně vytvářejí pro lidstvo past, která přináší namísto nesmrtelnosti úplnou záhubu.

 

Pravá povaha tradic a zvyků blokuje správné pojímání duchovnosti, protože je duchovnost přesahuje ve všech ohledech. Aby se pravá povaha duchovnosti správně chápala, musí se naprosto a vůbec nebrat v úvahu existence minulých, přítomných a budoucích tradic a zvyků. Pouze překročením tradic je možno více se přiblížit k samé duchovnosti.

 

 

Na základě těchto závěrů by se přirozeně skončilo v pesimistickému postoji, v němž by se tvrdilo, že je pro lidi zcela nemožné porozumět vlastní pravé duchovnosti. Takto se může vážně zpochybnit plodnost a užitečnost možné plnohodnotné diskusi o lidské duchovnosti. To vše je naprostou pravdou jen tehdy, když si někdo podejme na takový úkol na základě svých a ze svých vlastních dispozic, subjektivních projekcí a odvolávání se na druhé. Je zcela něco jiného, je-li k dispozici přímé zjevení, inspirace a iluminace od Nejvyššího, který k této věci přistupuje z hlediska duchovních potřeb celého lidstva. V současné době existuje zvláštní duchovní okolnost a stav, vyžadující takové zjevení, aby lidem byla dána možnost lepšího přiblížení k Absolutní pravdě o duchovnosti. Nejvyšší vybírá (ze svého hlediska) nejpříhodnější dobu, nejvhodnější osobu či osoby a nejvhodnější prostředky, které pomáhají v přenosu takového zjevení. V těchto případech se nezpytují postupy Nejvyššího, ale akceptují se jako pověření a úkol vlastního pozemského života stát se takovým prostředkem či nástrojem, jimž se přenos tohoto zjevení uskutečňuje a stává se možným.

 

Tato kniha se má tedy pojímat jako výsledek přímého zjevení, inspirace a osvícení Nejvyšším. Způsob jejího vytvoření je samozřejmě netradiční a nekonvenční a bude obtížná k přijetí pro ty, kteří zakládají své soudy na tradičních a konvenčních přístupech. V tradičním a konvenčním přístupu existuje požadavek a příkaz, že zjevení přichází pouze určitými způsoby a prostředky, pouze skrze určité typy lidí a pouze v jistém zvláštním jazyce. Protože lidé obvykle nevědí, jak by se zjevení mohlo přenášet, nesprávně usuzují, že pouze klasickým způsobem a klasickou řečí, jako je tomu v případě biblických proroků nebo Ježíše Krista v Novém zákoně, kdy je použit zvláštní, velmi často temný symbolismus a básnická řeč, archaické formy atd. Cokoli jiného, psaného a přineseného odlišným způsobem, nemohou přijmout, protože to nevyhovuje očekávaným standardům lidských tvorů, kteří jimi tíhnou připisovat a předpisovat Nejvyššímu. Naštěstí se Nejvyšší NEŘÍDÍ lidskými standardy. Každá doba, okolnost a situace v historii lidstva vyžaduje svůj zvláštní a odlišný přístup, který je v souladu s potřebami, specifikou a požadavky té určité doby a situace. Není možné je zobecňovat, určovat z nich hodnoty, zákony a podmínky, za nichž taková zjevení mohou vznikat. Bylo by to uzavíráním dveří, kdyby se vlastní omezení promítala na Nejvyššího.

 

V historii lidstva bylo mnoho tvrzení přímých zjevení Nejvyššího. Některá byla legitimní, některá nikoliv. Pravé zjevení je vždy včasné a přizpůsobené duchovním potřebám, podmínkám a jazyku dané doby. Očekávat, že by Nejvyšší vždy užíval týž způsob, styl a touž řeč, kdykoliv přináší Své zjevení, by znamenalo fakticky předpokládat, že není schopen vytvořit nic nového či se naučit řeč lidí, ke kterým hovoří.

 

Pro lidi oddané tradicím a konvencím a promítající nostalgicky své subjektivní tužby do historických, poetických a symbolických způsobů vyjadřování je cokoli nového buď banální, nebo není hodno Nejvyššího. Lidé tohoto druhu se stávají subjekty či nástroji přenosů sdělení nebo pseudozjevení bytostí z absolutního odjinud, které se nacházejí v témž nostalgickém rozpoložení. Od nich pak pocházejí potřebné produkce „zjevení“ ve starodávném stylu, jakým je styl Bible, v nějaké archaické řeči nebo poetické formě, dodávající věrohodnost zjevovaným myšlenkám. Problémem je to, že když se někdo ohraničuje svou vlastní touhou mít zjevení v tradiční formě a zakládá věrohodnost zjevení na této požadované formě, klame sám sebe ve víře, že takovéto zjevení je od Nejvyššího pouze proto, že přišlo v této zvláštní formě. Lidé ale zapomínají při pohledu na tento druh zjevení na jednu důležitou věc: Je to pouze IMITACE pravého zjevení. Nechtějí uznat, že Nejvyšší tvoří vždy NOVÉ věci a nikdy se neopakuje ve stylu a metodě zjevení nebo čehokoli jiného. Ten/Ta bere vždy na zřetel to, co je nejlepší pro lidstvo za právě probíhající situace, a to, co je za současných podmínek lidstva nejvhodnější pro moderní prostředky. Imitace, nostalgie, očekávání atd. vznikají z potřeby zachovat tradice a zvyky a udržet status quo. Vše nové je nebezpečné, neboť to vyžaduje změny. A to je právě ta věc, kterou lidstvo nechce - ZMĚNU. Proto se od Nejvyššího žádá, aby nic neměnil.

 

V historii lidstva byly doby, kdy bylo nezbytné užít symbolického jazyka, souvztažností a stylu, který byl mnohým nejasný. Duchovní podmínky lidstva byly tenkrát takové, že lidé vyžadovali tento styl a metodu. Nic jiného nebylo tehdy možné. Ale jak doba pokročila, vznikly odlišné podmínky, stavy a situace, které vyžadují jiné přístupy, styly a metody, které jsou v souladu s duchovností těchto dílčích okolností.

 

Duchovní historie lidstva vždy postupuje v krocích, které jsou jakoby stavebními bloky duchovnosti. Každý krok představuje základnu, na níž se buduje krok další, vyšší. Každý krok historie lidstva se může rovnat místnímu (oproti univerzálnímu) cyklu času, ve kterém je nutno tento krok vybudovat a úplně vyčerpat jeho užitečnost. Každý krok vzhledem ke své vlastní duchovnosti vyžaduje specifické porozumění a styl, specifickou metodu a své vlastní zvláštní zjevení. Nejvyšší samozřejmě podle potřeby přizpůsobuje Své zjevení každému kroku, jak je třeba. Důvod, proč vše v duchovním vývoji lidstva postupuje v krocích, je ten, že lidé nemohou vzhledem ke své přírodní podmíněnosti pochopit Absolutní pravdu. Jak bylo uvedeno již dříve, mohou se k ní jen přiblížit. Pravou přirozeností Absolutní pravdy je to, že je DYNAMICKÁ. Nestagnuje, není jsoucí, ale je stávající se. Proto se pravda musí zjevovat v krocích. Jakmile daný krok se svou specifickou pravdou splní svůj účel, získá se poučení a užitečnost jeho existence je vyčerpána, je odložen, aby se použil jako odrazový můstek k budování nového kroku a pravdy vztahující se k tomuto novému kroku Je krajně důležité pochopit toto zjevení o stavbě kroků a dynamické povaze pravdy, nebo se naprosto vytratí veškerý smysl účelu této knihy a všeho ostatního vztahujícího se k duchovnosti. Omyl lidstva spočívá v představě, že každé zjevení má absolutní hodnotu. Neměnně se vytváří závěr, že když zjevení pochází od absolutní bytosti, je následně též absolutní a zapomíná se na tento důležitý fakt: Zjevení je dáno NEABSOLUTNÍM bytostem. Každé zjevení Absolutní povahy pro neabsolutní bytost nedává žádný smysl, není pochopitelné, a je tedy nepřijatelné. To by nakonec vedlo k záhubě lidských tvorů. Pokud lidé usuzují, že zjevení absolutní hodnotu, tíhnou strnule ke starému zjevení, aniž by si uvědomili, že mezitím Nejvyšší vytvořil nové kroky, nové podmínky a nové duchovní skutečnosti, které přesahují všechny předešlé. Kvůli tomuto přístupu jsou lidé ovšem neschopni přijmout cokoliv nového, stagnují, a tím dusí svůj vlastní duchovní život. Pravou skutečností v tomto ohledu je to, že Nejvyšší PŘIBLIŽUJE Sebe Sama úrovni chápání a schopnosti pokroku neabsolutních bytostí a jak postupují ve svém duchovním vývoji, zjevuje jim v krocích přiblížení pravdy k Absolutní pravdě.

 

Z tohoto důležitého pravidla se musí vyvodit, že cokoliv bylo doposud v celé historii lidstva zjeveno, bylo relevantní jen v každém jednotlivém kroku a každému jednotlivému kroku a musí se to přijmout jako základ, na němž se vybuduje krok nový. Proto je význam každého zjevení platný jen v tomto jednotlivém kroku. Jak pokrok postupuje, stává se v určitém bodě zastaralým a pro další krok je nutné nové zjevení. Nové zjevení uchovává ZÁKLADNÍ ZRNKA PRAVDY, které má každé zjevení, a odkládá vše, co nemá užitek. Proto nepřekvapuje, že v mnoha případech nově zjevená pravda zdánlivě protiřečí staré pravdě čili předchozímu kroku: Pro toho, kdo pojímá každé zjevení jako to, co má absolutní hodnotu, je rozpor zřejmý: Dvě protikladné absolutní pravdy nejsou možné. Ale jestliže se zjevení přijímá ve světle kroků duchovního pokroku, protiřečení je pouze relativní či zdánlivé. Z uvedeného je zcela zřejmé nebezpečí zatvrzelého tíhnutí k jednomu kroku a setrvávání na starých tradicích a zvycích.

 

Z těchto důvodů je třeba opětovně a znovu zdůrazňovat, že proto, aby kdo pochopil to, co následuje v této knize, NESMÍ vůbec a naprosto brát na zřetel jakékoliv konvenční a tradiční myšlení.

 

Je také nezbytné neustále upozorňovat každého, kdo čte tuto knihu, že je přímým zjevením Nejvyššího pro další krok lidského duchovního vývoje, ke kterému je lidstvo nyní připraveno. Musí se proto chápat ve světle tohoto kroku. Je to velmi důležitý krok ­stejně jako každý předcházející - ale jde nicméně jenom o krok. Bylo by tragédií, kdyby se tato kniha vnímala, byla pojímána a chápala se v absolutním smyslu. Bylo by to opakováním podobných chyb minulosti. Jedním z mnoha účelů tohoto zjevení je varovat před takovými chybami. Z tohoto důvodu je třeba pamatovat na to, že v okamžiku, kdy toto zjevení splní svůj úkol a nový krok se naplní, další krok v pořadí vstoupí do své existence postavené na posledním kroku. Proto cokoli je z hlediska tohoto následujícího kroku nepoužitelné z kroku současného, bude odloženo. Důležitost tohoto kroku spočívá ve faktu, že se bez něj nemůže vybudovat další krok, stejně tak jako by ten nynější nemohl být vybudován bez předcházejícího. Další krok však bude přesahovat vše, co je zjeveno v kroku předcházejícím, stejně jako tento krok přesahuje všechny předchozí. Bez neustálého uchovávání tohoto pravidla v mysli a bez pojímání všeho přicházejícího v jeho světle by se jeho smysl, účel a účinek zcela ztratil. Byla by to ztráta času. To je důvod, proč je tento úvod tak důležitý.

 

Jak je uvedeno výše, bylo v průběhu známé historie lidstva několik zjevení od Nejvyššího - mnohá z nich jsou zaznamenána v knihách jako je Bible, Bhagavad-Gíta, Védy, Tibetská kniha mrtvých, Upanišady, Korán a některé další. Byla to zjevení v souladu s jejich dobou, potřebami, místem, odlišnostmi duchovního vědomí a jeho konkrétními stupni. Všechna obsahují zrnka Univerzální pravdy. Ale tato zrnka jsou nyní pohlcena konvenčními a tradičními výklady a tvrzeními o výlučnosti a absolutnosti jednotlivých pochopení povahy těchto zjevení. Křesťané se například zdráhají přijmout jakákoliv zjevení, které přichází po Zjevení Sv. Jana, neboť se opírají o jeho výrok učiněný na závěr jeho knihy v kapitole 22, verších 18 a 19: „Varuji každého, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize, a jestliže někdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl v knize života a místo ve svatém městě,“ jak se o nich píše v této knize.

 

Z tohoto výroku mnozí křesťané mylně vyvozují, že to bylo poslední zjevení, po němž již nikdy žádné jiné nemůže přijít. Kdyby někdo přesto tvrdil, že obdržel zjevení, které by se mohlo přidat k proroctví Sv. Jana, znamenalo by to, že to nemůže být pravé zjevení. To pak vede k víře, že zjevení Nového zákona jsou jedině pravdivá, neboť jedině ona mají věčnou absolutní hodnotu. Tento závěr vedl tragicky křesťany a jejich církve do Temných dob, které zvrátily každý pokus přinést něco nového do pojetí křesťanství a duchovnosti a takto preventivně zabránily na mnoho století přímému zjevení Univerzální přirozenosti. Situace není samozřejmě lepší ani v jiných duchovních systémech, protože i ony zmařily jakýkoli pozdější vývoj svým sklonem k vlastnímu, tradičnímu a konvenčnímu přístupu. To zcela podkopalo přijímání něčeho nového, co odporuje jejich tradičnímu a navyklému myšlení.

 

Aby však Nejvyšší uchránil v lidstvu nějaké duchovní vědomí, udržoval mezi jistými jedinci skrze vnější způsoby uctívání a tradic nějaká pojetí pravé duchovnosti, takže se mohl zachovat život člověčenstva a mohly se vybudovat další stupně pozemského cyklu času.

 

Naneštěstí byli tito jedinci obvykle zavrženi, vypuzeni, pronásledováni nebo považováni za kacíře či za šílené. Vzdor tomu vždy rostl vnitřní sklon k pokroku a k budování nového stupně v lidském duchovním vědomí a vydal své plody. Po stoletích následujících po Zjevení Sv. Jana se lidstvo díky úsilí těchto jedinců stalo připraveným pro další důležitý krok, který měl přesáhnout Temný věk tradic a zvyků a připravit lidstvo pro návrat do pravé, nezkreslené, a tedy netradiční a nekonvenční duchovnosti. Toto zjevení, které lze nazvat jako přechodný krok ze starého, temného, tradičního a konvenčního myšlení k myšlení nového duchovního věku, který přijde v následujícím kroku, bylo přeneseno skrze Emanuela Swedenborga.

 

Naneštěstí NENÍ hodnota Swedenborgova a zjevení Nejvyššího, které přišlo skrz něho, z jistých důvodů spráně pochopena a NENÍ široce známá. Problémem bylo, že se toto zjevení nepovažovalo za to, čím je, tj. za životně důležitý přechod z dlouhého Temného, tradičního a konvenčního stupně, z něhož sestával celý jeden časový cyklus, do nové éry člověčenstva, která je na svém začátku. Pravá podstata tohoto přechodu vyžaduje podržení několika určitých tradičních a konvenčních pojetí a představ, aby se předešlý krok zcela nezničil. Pro nezvyklou temnotu, výdrž, stupeň duchovního zkažení a zkomolení i ztrnulost předešlého kroku v historii člověčenstva nebylo možno budovat další krok přímo, ale namísto toho byla Nejvyšším počata PŘECHODNÁ PERIODA. Ta měla člověčenstvo připravit na to, co mělo přijít, bez nebezpečí jeho úplné duchovní zkázy a zničení. Problém byl v tom, že kdyby se plná šíře pravdy dalšího kroku dala k dispozici Swedenborgovi a lidstvu, nebyli by schopni ji přijmout. Mohli by ji úplně odvrhnout, a tím zabránit, aby nastal nový krok. Jelikož je pro lidstvo životně důležité, aby nový krok nastal, bylo nutné zahájit přechodnou periodu, která by mohla obsahovat něco nových pravd a uchovat něco ze starých, konvenčních a tradičních myšlenek a něco ze zkreslených pohledů, které by byly vhodné pro nový krok. Bez tohoto činu by lidstvo zůstalo v Temném věku své duchovnosti, která není duchovností vůbec. A tam, kde není duchovnosti, není života. Proto kdyby nebylo této přechodné periody, reprezentované zjevením skrze Swedenborga, bylo by člověčenstvo zničeno.

 

Zjevení Nejvyššího, které je v souladu s dalším krokem, tedy logicky buduje a vychází z přechodného období Swedenborga. Proto je také přehodnocením, úpravou a zkrášlením Jeho vybraného pojetí.

 

Pro tyto přechodné hodnoty nebylo Swedenborgovo pojetí v době jeho pobývání ve fyzickém světě široce přijato. Tato situace je však odlišná ve světě duchovním a v jiných vesmírech a galaxiích a slunečních systémech, kde je jeho pojetí známo jako takové, čím skutečně je, a vysoce ceněno pro jeho vznešený účel. Jsou dva důvody, proč jeho pojetí není přijato a neholduje se mu šířeji na této planetě.

 

(1)

Prvním je to, že povaha jeho přechodnosti obsahuje určitá velká zkreslení, která musí být napravena dříve, než by jejich široké přijetí bylo možné. Kdyby tyto velké omyly byly široce přijaty, mohly by posílit některé ze starých a tradičních a konvenčních přístupů, a tak by mohly zničit možnost výstavby dalšího kroku. Jakmile se toto pojetí opraví a umístí ve správné perspektivě, stane se nedílnou součástí nového věku a bude uznáváno daleko šířeji.

 

(2)

Druhým důvodem je to, že několik tisíc následovníků Swedenborgova pojetí, kteří vytvořili církev nesoucí jeho jméno a pojímali jeho učení tradičně a konvenčně, tímto zahubilo jakoukoliv možnost jeho širšího přijetí. Problémem swedenborgiánů je to, že činí právě tutéž chybu jako všichni tradicionalisté: Považují zjevení přišlé skrze Swedenborga za absolutní, které je posledním a konečným slovem v lidském duchovním vývoji. Tím, že to tvrdí, neliší se od lidí předešlého kroku, jsou tedy tak zpátečničtí jako všichni ostatní. Na takovém přístupu se nemůže dost dobře budovat něco nového.

 

Není snadné zbavit se starých, důvěrných, tradičních, konvenčních a zdánlivě pohodlných přístupů. Ale neučiní-li tak, je vše ostatní ztraceno a nemá pravý význam a realitu.

 

V této knize je málo jednotlivých odkazů na něčí práce či koncepce. Jelikož je tato kniha výsledkem přímého zjevení, osvícení a inspirace od Nejvyššího, odráží úplně a pouze Jeho vnímání, výklady a prezentaci existující situace s pohledem na ni z pozice příchodu nového kroku lidského duchovního pokroku. Nejvyšší zjevuje pouze to, co je náležité, správné a odpovídající vzhledem k příštímu kroku, protože tak je to pro člověčenstvo vhodné. Jelikož podstatou kroku je pokročit, existuje přesahující chápání, vnímání, interpretace a zpřítomnění, které nejsou známy z hlediska stupně, který se buduje právě nyní. Člověčenstvo není připraveno pro toto přesahující chápání, pokud se nový krok plně nezformuje, nesestaví a nevyplní. Když přijde ta doba, nové zjevení bude dáno někomu dalšímu a zahájí se budování nového stupně. Ale to již bude jiná událost jiného časového cyklu v lidském duchovním vývoji. Až přijde ta doba, tato kniha se stane zastaralou a bude mít pouze historickou hodnotu, jako základna pro vybudování vyššího stupně, který přesahuje její vlastní podmínky, stavy a úroveň chápání.

 

Tato kniha je určena široké škále čtenářů, kteří se zabývají duchovními záležitostmi. Její jazyk je přizpůsoben tomuto účelu. Některé záležitosti mají však hluboký filosofický obsah a vyžadují zpracování použitím odpovídajícího jazyka. Z toho důvodu není vždy možné zachovat žádoucí jednoduchost a jasnost odpovídající všem úrovním lidské chápavosti. To platí obzvláště o první kapitole této knihy. Cokoliv je uvedeno v této knize, není určeno k argumentaci, souhlasu či nesouhlasu. Nepovažuje se to ani za příkaz, nařízení, nárok či zákaz nebo za systém víry, který musí být přijat. Účelem je poskytnout lidem možnost reflektovat, kontemplovat, meditovat a vážně pojímat to, co bylo řečeno, kvůli jejich vlastnímu duchovnímu prospěchu, růstu a pokroku. Pokud splní tento účel, více se od ní neočekává.

 

 

 

 

Malá poznámka zpracovatele textů Nového zjevení na internetu

 

 

Tyto důležité informace nechť slouží všem zájemcům k jejich duchovnímu růstu a umožní jim tak dobře se připravit na přechod do Nového věku, na Novou Zemi, neboť Pán Ježíš Kristus nám ukazuje v našich srdcích stále ten správný směr, jen jde o to vyciťovat a zaposlouchat se do vlastního nitra.

 

Ověřovali jsme si (4 lidé v kontaktu se Stvořitelem prvotním všeho a všech – dle dosavadní terminologie, a s Vesmírnými přáteli Sil světla), že knihy Nového zjevení jsou PRAVDIVÉ, a to na cca 90 %, takže je na každém čtenáři opět, aby vycítil chybně zpracované části stejně, jako u jakéhokoliv jiného textu zde na planetě Zemi. Jak jsem již dříve několikrát upozorňoval, chyby vznikají při přenosu, dále při překladu (zde se jedná o překlad z anglického do českého jazyka dvěmi překladateli) a dále při přípravě na tisk knih. Síly temna nikdy nespí !

 

Texty jsou opisem knih, které nejsou šířeny v knihkupectví a ani jim nebyla dosud dávána žádná reklama, takže byly dosud velmi málo známé. Proto jsem se rozhodl touto cestou tento stav změnit a tak má velká část zájemců možnost tyto informace získat buď v elektronické podobě, anebo formou papírových kopií původních knih, případně textů zde uvedených v papírové podobě. V textech nejsou provedeny žádné změny, pouze je doplněno několik schémat a obrázků pro názornější vyložení některých faktů, a dále je doplněno několik dílčích nadpisů či čísel v závorce uvnitř kapitol (které tedy nebyly obsahem původního přenosu) kvůli lepší přehlednosti těchto textů.

 

Jsem vděčný Pánu Ježíši Kristu, že jsem měl možnost se seznámit s tímto učením a také, že se mohu podílet na šíření těchto energií na planetě Zemi ve 3. dimenzi.

 

 

TI, KTEŘÍ VĚDOMĚ ZATAJUJÍ PRAVDU NEBO JI PŘEKRUCUJÍ POD ZÁMINKOU,

 

ŽE JI LIDÉ JEŠTĚ NEJSOU PŘIPRAVENI SLYŠET,

 

SLOUŽÍ TEMNOTĚ.

 

V PRŮBĚHU CELÉ HISTORIE BYLY POSVÁTNÉ TEXTY UKRÝVÁNY NEBO NIČENY.

 

 

PROTO ŠIŘTE TYTO TEXTY DÁLE, NENECHÁVEJTE SI JEN PRO SEBE  ! ! !

 

POSKYTNĚTE TEXTY TAKÉ KNIHOVNÁM  !

 

 

S láskou Ivo A. Benda,  zpracovatel a šiřitel (nikoli jediný) knih NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

 První verze textů: 28.10.2000.

Druhá verze textů - pětibarva: Od ledna 2002.

 

 

-------

 

 

 

Texty jsou k prohlížení a ke stažení na této internetové adrese v samostatném menu v levé části úvodní obrazovky naší stránky :

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Pro černobílé tisky vyznačte text klávesami (ctrl) (A) a pak přebarvěte černou barvou písmo.

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

Zpracoval v pětibarvě 27.3.2002  Ivo A. Benda

 


 

Zpracoval: Ivo A. Benda 28.10.2000.

www.vesmirni-lide.cz

NOVÉ ZJEVENÍ

 

 

1)    NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1993, 660 stran původní knihy, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách.  Příjato v roce 1988.          KLÍČOVÝ MATERIÁL ! ! !

 

2)     ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření.  Zpracováno v roce 1982.

 

3)     KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?, Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření.  Zpracováno v roce 1984.

 

4)     POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,    HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ, Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985. Tři knihy vázány společně jako jedna kniha – neobvyklé !

 

5)     KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, Petr D. F., 1999, 217 stran. Přijato v roce1992-4. Poslední doplňující informace k Novému zjevení. Doporučuje se číst až po trojím přečtení předchozích knih.

 

Existuje ještě několik knih, které dosud (28.10.2000) nejsou přeloženy z anglického do českého jazyka, např. kniha “Realita, mýty a iluze”. Jsou i některé knihy od tohoto autora, jež jsou značně kontaminované negativním stavem, a tím pro pravdivý účel nepoužitelné !  

 

Řiďte se svým SRDCEM a ne jménem autora (příjemce, média) při výběru knih !

 

---------------------------------------

 

Tyto texty jsou přepsány - scanovány z originálních knih v českém jazyce. Tyto knihy existují i původním anglickém originále. V případě zájmu o knihy, mohu zaslat za cenu nákladů jednostranné kopie A4.

 

Obrázky a schémata nebyly v původní knize, byly zpracovány Ivo A. Bendou kvůli lepšímu znázornění některých souvislostí (nikoli však všech, to bohužel tímto způsobem není možné).

 

Knihy „Nového zjevení“ se týkají životně každého člověka na Zemi, neboť každý člověk šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte s láskou v srdci všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelům,  úředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům, nezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi. Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

 


 

OBSAHY  KNIH  NOVÉHO  ZJEVENÍ

 

 

1)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  –  30  kapitol,   32  celků.

 

            (0)

Úvodní poznámka Pána Ježíše Krista pro každého případného čtenáře této knihy.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Rozdíly mezi Zjevením Ježíše Krista a Novým zjevením Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 2.

Přirozenost Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 3.

Zrada křesťanství.

 

            Kapitola 4.

Druhý příchod Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 5.

Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra.

 

            Kapitola 6.

Tajemství o pseudotvůrcích.

 

            Kapitola 7.

Pojetí Antikrista.

 

            Kapitola 8.

Poslední soud.

 

            Kapitola 9.

Význam Poslední večeře.

 

            Kapitola 10.

Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů.

 

            Kapitola 11.

Pojetí hříchu a lidských problémů.

 

            Kapitola 12.

Pojetí života obecně a lidského života zvlášť.

 

            Kapitola 13.

Jak přežít lidský život.

 

            Kapitola 14.

Dosah Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

            Kapitola 15.

Tajemství Nového zjevení.

 

            Kapitola 16.

Praktikování Nového zjevení.

 

            Kapitola 17.

Umístění planety Nula, lidských tvorů a lidstva ve vztahu se vším ostatním.

 

            Kapitola 18.

Nový život pozitivního stavu.

 

            Kapitola 19.

Život po lidském životě.

 

            Kapitola 20.

Tajemství sexuality obecně a lidské sexuality zvlášť.

 

            Kapitola 21.

Tajemství stvoření a zóny vymístění.

 

            Kapitola 22.

Tajemství narození, smrti, vzkříšení, znovunarození, transfigurace a transformace.

 

            Kapitola 23.

Jak Pán Ježíš Kristus vládne nad Svým stvořením.

 

            Kapitola 24.

Desatero nově navštívené.

 

            Kapitola 25.

Tajemství Desíti duchovních principů.

 

            Kapitola 26.

Motlitby Páně znovu navštívená.

 

            Kapitola 27.

Tajemství Nové modlitby formulované Pánem Ježíšem Kristem.

 

            Kapitola 28.

Tajemství životní cesty.

 

            Kapitola 29.

Několik objasnění struktury a povahy zóny vymístění.

 

            Kapitola 30.

Nové zjevení v perspektivě.

 

            (31)

Dodatek.


 

 

2)  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI  -  3  části,  21  kapitol,  22  celků.

 

ČÁST I:  DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovnosti obecně a lidské duchovnosti zvlášť.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 2.

Vznik hmoty, vesmíru a sentientních bytostí. Původní účel, cíl a uspořádání lidského života a jeho přírodního, duševního a duchovního stavu.

 

            Kapitola 3.

Počátek a důvody lidského duchovního úpadku.

 

            Kapitola 4.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku.

 

            Kapitola 5.

Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů.

 

            Kapitola 6.

Hluboká krize všech lidských systémů, hodnot, tradic, zvyků a kultur.

 

            Kapitola 7.

Současný stav věcí v rozpoložení člověčenstva a lidské duchovnosti. Příprava na Nový věk.

 

 

ČÁST II:  DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

            (8)

            Kapitola 1.

Chápání pravé lidské přirozenosti.

 

            (9)

            Kapitola 2.

Struktura lidské mysli.

 

            (10)

            Kapitola 3.

Dynamika lidské mysli.

 

            (11)

            Kapitola 4.

Očista a syntéza zrnek pravd existujících v tradicích a konvencích lidských systémů.

 

            (12)

            Kapitola 5.

Otevření všech úrovní jsoucna a bytí a vybudování stálého mostu mezi nimi.

 

            (13)

            Kapitola 6.

Nebezpečí a opatrnost v procesu otvírání a budování. Rizika přechodu.

 

            (14)

            Kapitola 7.

Vhodné a správné nástroje a stavební bloky pro Nový věk. Rozvoj nových metod lidských systémů.

 

 

ČÁST III:  DUCHOVNÍ POKROK

 

            (15)

            Kapitola 1.

Definice a principy duchovního pokroku.

 

            (16)

            Kapitola 2.

Nové uspořádání lidských systémů: Analýza tohoto uspořádání.

 

            (17)

            Kapitola 3.

Nová dynamika lidských systémů: Analýza této dynamiky.

 

            (18)

            Kapitola 4.

Povaha a uspořádání nového člověčenstva.

 

            (19)

            Kapitola 5.

Místo, účel a cíle nového člověčenstva a jeho systémů v univerzalitě povšechnosti.

 

            (20)

            Kapitola 6.

Životní styl a vztahy lidé v nové éře. Analýza nové duchovnosti.

 

            (21)

            Kapitola 7.

Perspektivy a možnosti rozvoje lidí a jejich duchovního pokroku.

 

 

 

3)  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?  -  5  kapitol,  7  celků.

 

            (0)

            Úvod:

Proč potřebujete číst tuto knihu ?

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

            Kapitola 2.

Z čeho skutečně sestáváte ?  Kolik je ve vás úrovní a aspektů ?  Jaké je vaše místo a pozice v tomto Vesmíru a ve vztahu k ostatním ?  Žijete skutečně v původním a pravém světě ?  Jaký je účel vašeho života ?  Započali jste svůj život skutečně na planetě Zemi ?

 

            Kapitola 3.

Jak skutečně vznikají vaše problémy, starosti, špatné návyky, strádání, utrpení, nemoci, choroby, nehody, příhody a všechny ostatní neštěstí, potíže, nedostatky atd. ?  Jakému účelu ve vašem životě slouží ?  skutečně je potřebujete ?  Jak ve skutečnosti vzniká negativní stav ?  jedla Eva v zahradě Eden skutečně jablko a dala ho jíst Adamovi, kterýžto čin se považuje za počátek veškeré lidské bídy a negativního stavu ?  Co to všechno skutečně znamená a označuje ?  Jaký to může mít vztah k vašemu vlastnímu osobnímu životu či každodennímu žití ?

 

            Kapitola 4.

Jaké jsou náležité, správné, pravé, účinné, úspěšné prostředky a způsoby jak nalézt vaší cesty zpět k pravému životu, ke svému pravému niternému já, ke své niterné mysli a k pravému štěstí ?  Jak se v sobě zbavit všeho, co vám způsobuje všechny druhy problémů a potíží, ať jsou duchovní, duševní, emoční, intelektuální, sexuální, osobní či fyzické nebo jakékoli jiné bez jakékoli výjimky ?

 

            Kapitola 5.

Jak neustále a náležitě udržovat svůj duchovní, duševní, citový, intelektuální a vůbec veškerý blahobyt a štěstí, aniž byste nesklouzli či se nevrátili zpět, ke svému předešlému životnímu stylu, který vás ničí, anebo aniž byste stagnovali na jednom místě ?  Jak naplnit účel svého života na Zemi k vlastní spokojenosti a ke spokojenosti svého Stvořitele ?  Končí váš osobní, jedinečný a sebeuvědomělý život vaší fyzickou smrtí ?  Co se s vámi stane po té, co opustíte své tělo a tuto Zemi ?

 

            (6)

            Závěr:

Víte nyní skutečně, kdo jste a proč jste zde a co to znamená být pravou duchovní a šťastnou lidskou bytostí – lidskou bytostí integrovanou ?

 

 

 

4)  POSELSTVÍ Z NITRA,  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ,     HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ (3 knihy svázané v jednu)  –  63 celků.

 

 

4a)  POSELSTVÍ Z NITRA  -  40  poselství,  41  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Poselství 1.

O nesprávném výkladu „Jupiterova efektu“.

 

            Poselství 2.

O přirozenosti Nejvyššího.

 

            Poselství 3.

O manželství a sexualitě.

 

            Poselství 4.

O měnitelnosti vlastního stavu a rozpoložení. O ustavení zvláštní školy duchovního obrození, opětovného poznání a restrukturalizace v duchovním světě Nejvyšším.

 

            Poselství 5.

O nové nebeské společnosti a jejím účelu a funkci.

 

            Poselství 6.

O swedengorgově chápání Posledního soudu. O Bibli a jejích rozličných významech.

 

            Poselství 7.

O životě a jeho smyslu. Více o sexualitě a sexuálním styku.

 

            Poselství 8.

O principech duchovní homogennosti.

 

            Poselství 9.

Více o funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 10.

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život.

 

            Poselství 11.

O nové pekelné pseudospolečnosti. Varování před jejím dílem.

 

            Poselství 12.

O rozličných érách v dějinách duchovního rozvoje člověčenstva.

 

            Poselství 13.

O metodách získávání poznatků v dějinách člověčenstva.

 

            Poselství 14.

O hlavních strukturálních změnách duchovního světa.

 

            Poselství 15.

O sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 16.

Pokračování o sexualitě v duchovním světě.

 

            Poselství 17.

O tom, jak se určuje dlouhověkost lidského přírodního života na Zemi.

 

            Poselství 18.

Více o filosofii Nové školy v duchovním světě.

 

            Poselství 19.

Více o struktuře a funkci nové nebeské společnosti.

 

            Poselství 20.

O taktice a metodách působení nové pekelné pseudospolečnosti.

 

            Poselství 21.

O filosofickém pojetí času.

 

            Poselství 22.

O duchovních principech a životě obecně.

 

            Poselství 23.

O praktickém uplatňování duchovních principů v každodenním životě.

 

            Poselství 24.

O duchovních požadavcích každodenního života a žití.

 

            Poselství 25.

O praktických principech každodenního života.

 

            Poselství 26.

O náležitém chápání povahy negativního stavu. O nevhodnosti lidského chápání některých životních událostí.

 

            Poselství 27.

O lidských způsobech vnímání, nevědomých procesech a pozměněných stavech vědomí.

 

            Poselství 28.

O duchovních válkách a metodách, taktikách a zbraních užitých v těchto válkách a o tom, jak souvztaží s lidskými pozemskými válkami.

 

            Poselství 29.

O zdroji lidských problémů, běd a strádání a o tom, jak je překonat.

 

            Poselství 30.

O lidském duchovním, duševním a fyzickém vybavení a o metodách léčení jejich problémů.

 

            Poselství 31.

Některá praktická objasnění pojetí duchovnosti a duchovních principů.

 

            Poselství 32.

O procesu inkarnace lidských bytostí na Zemi.

 

            Poselství 33.

O tom, jak určit, zdali je jeden v pozitivním či negativním stavu.

 

            Poselství 34.

O záležitostech každodenního života a o náležitých stavebních blocích života každého.

 

            Poselství 35.

O struktuře a obsahu reality.

 

            Poselství 36.

O povaze a struktuře stvoření a o duchovních, duševních a fyzických chorobách a jejich léčení.

 

            (37)

Proč si lidé volí jít do pekla ?

 

            (38)

Dodatečné poselství ohledně Nové nebeské společnosti.

 

            (39)

Stručný komentář pojetí reinkarnace.

 

            (40)

Důležitý oznam od Nejvyššího.

 

 

4b)  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ  -  4 kapitoly,  5 celků.

 

            (0)

Krátký úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Kapitola 1.

Duchovní teorie univerzální multidimenzionální zóny vymístění.

 

            Kapitola 2.

Duchovní principy střední cesty.

 

            Kapitola 3.

Principy duchovní metafyziky.

 

            Kapitola 4.

Lidská vůle a úmysly a jejich mnohonásobná reinkarnace.

 

 

4c)  HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  -  16  kapitol,  17  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            (1)

O různých typech zjevení a o tom, jak náležitě ověřit jejich zdroj a platnost.

 

            (2)

O duchovním významu sedmé kapitoly proroka Daniela.

 

            (3)

Požadavky na mluvčího a zprostředkovatele přenosu zjevení a poselství Nejvyššího.

 

            (4)

Revize a doplnění náležitých postupů verifikace a bezpečnostních prověrek pravých duchovních rádců během duchovní hypnoterapie a duchovní autohypnózy.

 

            (5)

Proč Ježíš Kristus hovořil a měl ke Svému Otci vztah, jako by On a Otec byli dvěma odlišnými osobami či entitami, a ne jedním a týmž Bohem Nedělitelným ?

 

            (6)

Doplnění na téma proč si lidé volí jít do pekla.

 

            (7)

Jaké jsou pravé důvody existence tak mnoha odlišných a často protikladných náboženství a jejich početných sekt na planetě Zemi ?

 

            (8)

O důvodech inkarnace nejvyššího na planetě Zemi ve formě a projevování se Ježíše Krista.

 

            (9)

Proč Nejvyšší dovolil negativnímu stavu, aby na Zemi a jinde zůstal v aktivovaném a dominantním módu dokonce i po té, co ve formě Ježíše Krista ovládal, podřídil a uvedl veškerá pekla pod Své panství.

 

            (10)

Duchovní výklad jednoho omezeného aspektu obsahu kapitoly osmé v Proroku Danielovi.

 

            (11)

O řádném chápání pojetí Nového zjevení.

 

            (12)

Shrnutí hlavních pojmů a idejí současného Nového zjevení.

 

            (13)

Sebeopravný a progresivní modus zjevovaných pravd.

 

            (14)

Milovat Pána nade všechny a nade vše.

 

            (15)

Změny stavů a rozpoložení.

 

            (16)

Konec lidské éry na planetě Zemi a ve všech oblastech zóny vymístění.

 

 

5)  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  -  32  celků.

 

            (0)

Úvod.

SEZNAM A OBSAH KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ.

 

            Doplnění 1.

Agentům pozitivního stavu Pána Ježíše Krista a praktikujícím Jeho/Její Nové zjevení.

 

            Doplnění 2.

Všem čtenářům a praktikantům Nového zjevení Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejím služebníkům a následovníkům.

 

            Doplnění 3.

Všem, kteří čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení Pána Ježíše Krista.

 

            (4)

            Doplnění 3A.

 

            (5)

            Doplnění 4.

 

            (6)

            Doplnění 5.

 

            (7)

            Doplnění 6.

 

            (8)

            Doplnění 7.

 

            (9)

            Doplnění 8.

 

            (10)

            Doplnění 9.

 

            (11)

            Doplnění 10.

 

            (12)

            Doplnění 11.

 

            (13)

            Doplnění 12.

 

            (14)

            Doplnění 13.

 

            (15)

            Doplnění 14.

 

            (16)

            Doplnění 15.

 

            (17)

            Doplnění 16.

 

            (18)

            Doplnění 17.

 

            (19)

            Doplnění 18.

 

            (20)

            Doplnění 19.

 

            (21)

Soukromý rozhovor mezi Pánem Ježíšem Kristem a Petrem.

 

            (22)

            Doplnění 20.

 

            (23)

Oznámení.

 

            (24)

Rada.

 

            (25)

Připomínka.

 

            (26)

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích z minulých životů a při léčení těmito zážitky.

 

            (27)

Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“.

 

            (28)

O dětskosti a souvisejících událostech.

 

            (29)

Objasnění některých duchovních pojetí.

 

            (30)

Dopis všem přátelům.

 

            (31)

Druhý soukromý rozhovor.

 

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

           

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)