SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

TAJEMSTVÍ  PSEUDOTVŮRCŮ

www.andele-svetla.cz

 

1139.  Stav na planetě Zemi z Vesmírného pohledu (269).    (Zpracoval Ivo A. Benda)   8.-9.8.2000.    Místo: Česká Lípa. 

Tento materiál byl zpracován jednak výtahem některých částí knihy Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ (především kapitola 7. Pojetí Antikrista) z r. 1988 Petra D. F. a jednak komunikací se Stvořitelem prvotním všeho a všech.

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

KOMUNIKACE je omezena tak, jak je vyjádřeno ve schématu. Planeta Země je jediné místo ve Stvoření, odkud mohou získávat informace všechny bytosti Stvoření, vyjma samotných obyvatel planety Země (až dosud). Vinou prazvláštního uspořádání z dílny pseudotvůrců zde panuje tolik prapodivných organizací a náboženství (a jejich „pravd“), že pro běžného člověka je tento stav naprostý chaos a dezinformace a zprznění všeho, co lze zprznit. Bytosti Světla ale i Temnoty díky tomuto uspořádání jasně a přehledně zjišťují, co NEVOLIT, tedy tvorbu pseudotvůrců bez Stvořitele našeho milovaného na vlastní pěst. Samotná lidská společnost je něco tak prapodivného, co nemá ve všem Stvoření obdoby z hlediska omezení a nemožnosti takové existence lidských tvorů. Pán Ježíš Kristus provedl spasitelský čin tím, že Absolutní vědomí pomocí fyzického zfabrikovaného těla od Josefa a Marie – produktu pseudotvůrců, proniklo nejen na planetu Nula a předal tím informaci o Pravdě, Lásce, ale po té toto tělo použilo k postupnému proniknutí do všech 12 negativních stupňů zóny vymístění od –1 po – 12, a tím všem jejím obyvatelům dalo informaci o Pravdě, Lásce, kterou nikdy dříve neměli a nemohli mít (pseudotvůrci každou pravdivou informaci zprzníkontaminují svými ovládacími programy). Dává tedy všem bytostem zóny vymístění i planety Nula volbu na obrácení se zpět ke Stvořiteli. V tomto fyzickém zfabrikovaném těle se vrací zpět Absolutní vědomí v těle od Josefa a Marie (může ale být vzhledově pozměněno) od stupně –12 po –1 a pak zpět na planetu Nula, Zemi = 2. příchod Pána Ježíše Krista, kde završí tvorbu této vývojové fáze Stvoření – ukončení negativního stavu, který bude navěky eliminován.

 

Pro vysvětlení, pro bytosti negativního stavu není jejich poloha negativní (nevnímají ji tak), neboť neměly dosud možnost poznat povahu pozitivního stavu, neboť jim tyto informace chybí (vyjma pseudotvůrců) (viz graf). Navíc bytosti temnot se domnívají (pod ovládacími programy pseudotvůrců), že se nikdy nemohou dostat zpět ke Stvořiteli (že je navždy zatratil). Pravý opak je pravdou. Vše je tedy relativní poznání každé sentientní entity.

 

O aktivaci negativního stavu (před mnoha milióny let) mají kompletní informace pouze Pán Ježíš Kristus, Stvořitel, a pseudotvůrci. Pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu ve Stvoření (stalo se to na planetě Zemi před stamilióny let) a současně „hlavní manažeři“, ovládající celý negativní stav i planetu Nula.

 

Pseudotvůrci nezfabrikovali jen člověka pozemského – což je 7 miliónů let linie z opičích – zvířecích předků a 4 milióny let lidské historie plné zla a zabíjení (95 % lidského stvoření je zvířecího původu, 5 % je z původní ukradené čisté Božské bytosti Světla), ale celou evoluci, přírodu planety Země za stamilióny let (metodou cestování v čase zpět - miliardy let - navštívili Zemi a uvedli vlastní pseudotvorbu od prvních živých tvorů až po dnešní, včetně opic, na Zemi) proto, aby dnešní vědci nemohli najít ani stopy po čisté tvorbě Stvořitele, Jeho čistých láskyplných bytostech pozitivního stavu. Vědci si proto myslí, že se člověk vyvinul samovývojem – metodou přirozeného výběru - darwinismus. Původní kontinent na Zemi byl jeden s příjemným klimatem, ale od doby pseudotvorby byl metodou řízených zásahů planetkami rozštěpen na dnešní kontinenty (cca 200 miliónů let), neboť těmito násilnými metodami museli pseudotvůrci často likvidovat vlastní nepodařenou a zprzněnou pseudotvorbu (včetně ještěrů), až se dopracovali k dnešnímu člověku. Člověka zfabrikovali během několika fází (přes sto miliónů let i s jeho předchůdci) tak, že především rozdělili původní JEDNO vědomí čisté duchovní bytosti stvořené Stvořitelem na TŘI oddělené vědomí (metodami genetickými – naše fyzické tělo – největší změny na mozku, nervové soustavě a v sexuální oblasti, pseudoduchovními – různé ovládací programy, a jinými pro nás nepochopitelnými – mimo náš prostor a čas) tak, aby tato rozdělená vědomí mohli kontrolovat. 95 % vědomí průměrných pozemšťanů je pod jejich kontrolou a jen 5 % je původní Božská tvořivost - Láska. Také proto, aby člověk neměl vědomí, odkud původně pochází, totiž z čisté lásky Stvořitele našeho milovaného. Kdyby pseudotvůrci mohli, byla by vědomí oddělena na 100 % od Stvořitele, ale pseudotvůrci nemají Lásku = životní energii, takže jejich fabrikát by ihned zemřel. Proto ten malinký otvůrek v jejich pojetí slouží k napájení pseudobytosti (loutky) životní energií od Stvořitele. Můžete si to představit tak, že původní čistá bytost od Stvořitele s neomezenou komunikací a tvořivostí se všemi bytostmi Stvoření pozitivního stavu ve 100 % kondici (obr. 3) byla rozdělena na 3 vědomí – oddělené jako skořápkami vejce uvnitř sebe, kde ale museli pseudotvůrci nechat zcela minimální otvůrek k proudění minimální životní energie od Stvořitele prvotního všeho a všech. U tohoto minimálního otvůrku ale nasadili po 3 negativních bytostech = stíny, a to na každou z úrovní mysli (tedy celkem 3 x 3 = 9 stínů u každého průměrného pozemšťana), které mají na práci kontrolu a prznění jakékoliv čisté informace od Stvořitele a Světla, která se k otvůrku dostane. V Duchovní cestě je touto základní fází výchozí bodfáze spící, a právě bytosti Světla tisíce let čekají na to, až se u toho kterého pozemšťana objeví minimální prasklinky v těch skořápkách, kterými může proudit Světlo = pravdivá informace od Stvořitele a bytostí světla. Další duchovní cestou jsou vlastně ty skořápky - bariéry likvidovány, až se opět obnoví původní jedno čisté vědomí v komunikaci se vším, se Stvořitelem a s bytostmi Světla, bytost se stává multidimenzionální. Proces transformace těla – fabrikátu zpět se nazývá divinizace.  Stát démonů, který zde máme instalován, má hlavní funkci v ovládání a kontrole těchto 3 oddělených vědomí - nejvnitřnější mysl = intuice, vnitřní mysl, vnější mysl = rozum – je to provedeno tisíci způsoby, od celého státního uspořádání (např. Ministerstvo kultury povoluje činnost novin, a je plně odpovědno za 90 % negativních energií, které v novinách existují). Všude, kam se podíváte, máte ovládací programy pseudotvůrců („vrcholových manažerů“ – mimozemských entit největšího zla ve Stvoření). Proto nemusíte hledat ty ovládací programy (jsou prostě téměř všude), ale naopak můžete hledat ty čisté informace lásky a dobra, kterých je v organizovaných společnostech jen cca 5 %, a to díky inkarnacím bytostí Světla do těchto zfabrikovaných těl (jiný způsob neexistuje), které v takových těžkých podmínkách pracují. Přesné % odpovídá i míře zprznění pozemského člověka, jeho těla a jeho vědomí pseudotvůrci.

 

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci – každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je se Stvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněna Temnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3 miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

 

obr.2

Kliknutím ZVĚTŠITE obrázek

 

 

Realizací Duchovní cesty člověk na Zemi se může dopracovat k této struktuře vědomí bez jakéhokoliv omezení či spoutání.

 

PRAVÁ SENTIENTNÍ MYSL stvořená čistou pravou tvorbou Stvořitele (bez zásahu psedotvůrců), komunikace se Stvořitelem a všemi dalšími sentientními bytostmi probíhá neomezeně (nikdo ji neprzní a neovládá) :

 

 

Obr. 3

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

 

 

Zlikvidovali například precizně všechny stopy po civilizacích Atlantidy a Lemurie a dnešní vědci v tomto úspěšně pokračují – Akademie věd. Všechny dnešní negativní životní projevy jsou jejich pseudotvorbou, jako např. bodavý hmyz, nebezpečná zvířata, nebezpečné bakterie a viry (např. AIDS), rostliny – plevely atd.

 

Tyto informace mají cenu pro tzv. „vzdělané“ lidi, neboť jejich vzdělání je vlastně ovládací programfabrikace, a jim mohou tyto informace pomoci zbourat to, co je naučili ve školách, a nahradit pravdou o skutečnosti.

 

Pro lidi bez vzdělání tyto informace nemají takovou cenu (dle míry „vzdělání“), neboť jejich vědomí nebylo zprzněno do takové míry, jako u tzv. „vzdělaných“ lidí.

 

Tyto informace jsou pomocí i pro agenty negativního stavu (mohou konvertovat do pozitivního stavu), kteří byli a jsou aktivními nástroji Sil temna. Pro příklad uvedu jen namátkou jména, která se zasloužila o hodně práce v oblasti prznění a ovládání lidského vědomí: Grygar Jiří, Fyzikální ústav (Vesmír je studený, mrtvý, bez života – i přes ČT), Klaus Václav – zavedení finančních ovládacích systémů po r. 1989, které svazují v rozhodující míře vědomí lidí, Vojtíšek Zdeněk – Společnost pro studium sekt a náboženských směrů – i pomocí BIS manipuluje s desítkami novinářů a pracovníky školství celé České republiky, a ihned przní informace o Vesmírných lidech ( „nebezpečná sekta“) – vše pod vládou ČR, z novinářů především lidé z Lidových novin (jaká perfektní kamufláž – tento název novin), Karel Pacner – autor knihy „Hledáme kosmické civilizace“ 1976 aj., který velmi aktivně pracuje mnoho let pro Temnotu v oblasti ovládání inteligentních vzdělaných lidí, dnes redaktor MF DNES, dále několik lidí UFO skupin a jejich časopisů (Magazín 2000, Ufomagazín, Fantastická fakta, Fakta X), zvláště v Plzni – Klub psychotroniky, ze zahraničí Michael Hesemann, kteří dělají reklamu negativním mimozemšťanům a vsouvají mnoha lidem zprzněné informace o lidské historii a postavení člověka ve Stvoření. Vše za souhlasu Vlády ČR v čele s prezidentem Václavem Havlem.

 

Toto nejsou obviňující informace, ale odhalující, a cítím povinnost informovat lidi o tomto, když to zatím jiní lidé nedokázali, především, aby byli OSTRAŽITÍ a aby se dokázali poučit. Každý z agentů negativního stavu může konvertovat do pozitivního stavu, záleží na jeho svobodné vůli. Nikdo není zatracen, zde má každý příležitost obrátit se ke Stvořiteli, proto také Stvořitel dovolil tuto tvorbu pseudotvůrcům a hlavně proto, aby KAŽDÁ SENTIENTNÍ BYTOST VE STVOŘENÍ VĚDĚLA, CO NEMÁ VOLIT. Kdyby Stvořitel nedovolil tvorbu pseudotvůrcům (tvoření bez Stvořitele, bez LÁSKY), porušil by vlastní zákon svobodné vůle, a bytosti ve všech vesmírech by nepoznali plnost negativního stavu.“

 

„Fakticky existují  3 strukturální komponenty ve Stvoření. Každá z těchto součástí sestává ze svého vlastního diskrétního vesmíru, to jest, ze svých vlastních mnohočetných vesmírů, jimž se může sumárně říkat MULTIVESMÍR. Takže je

 

(1)

DUCHOVNÍ MULTIVESMÍR stvoření se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony;

 

(2)

INTERMEDIÁLNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony a

 

(3)

FYZICKÝ či PŘÍRODNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony.

 

Navíc každý multivesmír sám o sobě je složen ze svých vlastních dvanácti specifických dimenzí, jakými a skrze které nepřetržitě uskutečňuje své jsoucno a bytí.

 

ZÓNA VYMÍSTĚNÍ nebyla stvořena Stvořitelem, ale ideami relativních sentientních entit. Z tohoto důvodu, až se jednou ta idea trvale eliminuje, přestane zóna vymístění existovat.“

 

„Planeta Země, Nula, je jediným místem ve Stvoření, kde se stýkají negativní a pozitivní stav, tedy jsou inkarnováni agenti negativního a pozitivního stavu a informace jsou zde přístupně pro obě strany. Pouze zde se tedy projevuje nyní plnost negativního stavu, který byl na planetě Zemí aktivován před stamilióny let, a který po dosažení maximální plnosti bude na Zemi také ukončen Pánem Ježíšem Kristem. Konečné střetnutí Pána Ježíše Krista má být se samotnými pseudotvůrci. Je to rovněž osobní, soukromou a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci. Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo Ježíše Krista neprošlo fúzí (s prvky Josefa a Marie a Absolutním vědomím) a nebylo hybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestal plností Pána Ježíše Krista. Pochopte, že Absolutní vědomí Nejvyššího se nemůže dostat do přímého kontaktu s negativním stavem – ihned by byl zničen - anihilace, a tím by se neprojevila plnost negativního stavu. Nyní tedy jsou již prostředky, kterými je možno uskutečnit toto střetnutí.“

 

Str. 148 – 164, Kapitola 7. Pojetí Antikrista – cituji z větší části kapitoly knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“  :

 

„V průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrci uvězněni a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zóny vymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu (jinak by např. ihned zasáhli proti inkarnaci Ježíše Krista – pozn. zpracovatele), a aby se negativnímu stavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucené nutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutit negativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem. Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomen na planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti, prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení, negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti v tomto procesu.

 

V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu a míra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a naposled propuštěni. Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak na planetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a být nakonec poraženi. Návrat pseudotvůrců je fakticky to, co se míní pojmem antikrist či dravec z moře.

 

V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vysláno do pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených Pánem Ježíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci. V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnosti pseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit do žádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejich svobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestování v čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím. Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné „síle“ a „slávě“ a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetě a před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili před svým uvězněním.

 

Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že je nemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jej aktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je však založena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měli úplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování, nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Konec konců, zformovali své tvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nic jiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původně uzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volba být či nebýt (vzpomeňte si na Wericha – pozn. zpracovatele). Avšak v okamžiku, kdy se zvolí bytí, automaticky se předpokládá, že se to má stát jenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

 

Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, byl nedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá ?  Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů, zfabrikovaných pseudotvůrci.

 

S lidskými tvory na vaší planetě zašli dokonce ještě dále. Podle jejich plánu neměli lidští tvorové nikdy poznat, kdo byli jejich tvůrci. Na místo toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost byla pečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných, anebo že vznikli evolučně z opic, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímto účelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo na vaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

 

Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminace negativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: Plné poučení o pravé povaze negativního stavu je nemožné, dokud všichni tvorové, i lidští, zfabrikovaní pseudotvůrci, si nezvolí pseudotvůrce dobrovolně, ze svobodné vůle. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.

 

Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vaše planeta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavu navzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomnění nejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokoliv v pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledky jenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocí zevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativního stavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná, protože jim schází tento negativně přírodní stupeň (Jak už bylo uvedeno – Síly temna nemají krásné planety s přírodou jako Světlo, neboť nedokáží žít v harmonii s přírodou – pozn. zpracovatele). Mají rozdílný stav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zóna vymístění.

 

Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravé poučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků a výsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.

 

Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agenti pozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostorách rozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativního stavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnost to blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vaši planetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení a odstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a ke skoncování s přítomností agentů pozitivního stavu. Jak si jistě vzpomenete, byla tato situace předpověděna již prorokem Danielem v kapitole 7 ve verši 25 a ve Zjevení Ježíše Krista v kapitole 13 ve verši 7.:

 

„Bude mluvit okázalými slovy proti Nejvyššímu

a bude pronásledovat svaté Nejvyššího,

bude se snažit změnit doby a zákon.

Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Daniel 7:25)“

 

„A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým

a aby nad nimi zvítězil. Dostala moc nad každým kmenem, jazykem i národem. (Zjevení 13:7).“

 

Celý proces a následky návratu pseudotvůrců je popsán ve vnitřním smyslu v kapitole 13 Zjevení Ježíše Krista v Biblí Svaté. Že negativní stav na kratinkou dobu úplně zvítězí, je zřejmé ze slov Ježíše Krista, jež jsou zaznamenána u Matouše 24, verš 21 a u Marka 13, verš 19. Tam můžeme číst:

 

„Neboť tehdy nastane veliké soužení,

jaké nebylo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nebude. (Matouš 24:21).“

 

„Neboť v těch dnech přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího stvoření až do dneška, a nikdy již nebude. (Marek 13:19).“

 

„Neboť v těch dnech“ označuje návrat pseudotvůrců. „Nastane veliké soužení“ znamená úplné vítězství pseudotvůrců. Zbytek verše naznačuje, že taková situace neexistovala od doby, kdy Bůh stvořil Své stvoření a nikdy znovu nebude. Když jednou už dojde ke konkrétnímu zobrazení života v plnosti negativního stavu a každý ve Stvoření bude mít příležitost pozorovat, poučit se a zaznamenat na věky fakta života bez přítomnosti čehokoliv pozitivního v tom nejkonkrétnějším přírodním stupni, a to jenom na tom místě, kde to vůbec může mít nějaký smysl – pak podobná situace se nebude nikdy muset odehrát na věky věků.

 

Jak bylo shora uvedeno, někteří lidští tvorové (následovníci Swedenborgova učení) věří, že všechny tyto události se mohou odehrát jen ve světě duchů, a že vaše planeta unikne tomuto příšernému osudu. Zde se však nevzalo v úvahu, že svět duchů je mezisvětem. Tento svět sám nepředstavuje plnost všech stupňů, jak to činí vaše planeta. Jinak by se nenazýval zprostředkujícím světem. Je nutno zas a znova opakovat, že nemůže dojít k úplnému odhalení negativního stavu (před zraky všech – pozn. zpracovatele) a k úplnému a náležitému poučení ohledně života bez čehokoliv pozitivního jinak, než ve stavu naprosté úplnosti se všemi možnými výsledky. Tento stav je nejzevnějším stupněm přírodního světa a zóny vymístění, a to je planeta Nula. Jak si vzpomínáte, byla planeta Nula přesně za tímto účelem umístněna ve zvláštní a prapodivné oblasti na kraji zóny vymístění a do blízkého sousedství s pozitivním stavem Stvoření, a to v jeho nejzevnějším stupni.

 

A nyní se krátce podívejme na vnitřní smysl kapitoly 13 ve Zjevení Ježíše Krista v Biblí svaté. Jistě si pamatujete z předešlých sdělení, že vnitřní smysl, skrytý v doslovných údajích Zjevení i na jiných místech Biblí svaté má mnohočetné významy, jež jsou přizpůsobeny všem dobám, situacím a okolnostem. Takže kapitola 13 má taky takovou strukturu. Z toho důvodu vnitřní smysl této kapitoly bude vyžadovat ve vztahu s každou zvláštní dobou a situací jiné interpretace. Jeden z takových výkladů byl zprostředkován Swedeborgem. Jeho interpretace je správná a platná, pokud se týká událostí, k nimž došlo za jeho časů v intermediálním světě. Přítomná interpretace má platnost pro tuto dobu a pro planetu Nula.

 

První verš:

 

         „A viděl jsem, jak se z moře vynořil dravec, mající sedm hlav a deset rohů;

         a na jeho rozích deset korun, a na jeho hlavách jméno rouhání.“

 

Tento verš vnitřně popisuje povahu pseudotvůrců. „Dravec vynořující se z moře“ znamená návrat pseudotvůrců. „Dravec“ zde značí pseudotvůrce. „Z moře“ označuje nejnižší, nejhlubší peklo, kde byli uvězněni Pánem Ježíšem Kristem. „Mající sedm hlav“ značí všechno nahromaděné poznání všech dob a všech typů ve jsoucnu a bytí. „Deset rohů“ označuje veškerou nahromaděnou schopnost upotřebení těch vědomostí k produkci životních forem a k manipulaci souvztažností. „A na jeho rozích deset korun“ označuje souhrn všech zfalšovaných pravd. „A na jeho hlavách jméno rouhání“ označuje, že všechno to poznání i schopnost byly použity k aktivaci negativního stavu.

 

Verš 2:

 

         „Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart,

jeho nohy byly jako tlapy medvěda,

a jeho tlama jako tlama lví.

A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc.“

 

„Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart“ značí uzpůsobení pseudotvůrců sklonem k násilí proti moci Nejvyššího. „Jeho nohy byly jako tlapy medvěda“ označuje náklonnost k odmítání všeho, co je pozitivní a dobré. „A jeho tlama jako tlama lví“ znamená přivlastnění si PODOBY Pána Ježíše Krista. „A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc“ označuje to, že všechny jiné oblasti pekel, zbytek zóny vymístění, planeta Nula a všechny náboženské směry, duchovní hnutí, filosofické soustavy, kulty atd. (drak) podrobí se úplně pseudotvůrcům a poskytnou jim všechny k dispozici mající prostředky, které získaly a mají k dispozici od doby uvěznění pseudotvůrců.

 

Verš 3.:

 

         „Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,

         ale jeho smrtelná rána se zahojila.

A celý svět obdivoval a následoval dravce.“        

 

„Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,“ odráží skutečnost uvěznění pseudotvůrců, izolaci a ztrátu vědění jak cestovat v čase, a také ztrátu jiných důležitých znalostí. „Smrtelně raněná“ značí, že všichni ve Stvoření se domnívají, že toto je trvalý stav, a že pseudotvůrci nebudou již nikdy vypuštěni na svobodu. „Ale jeho smrtelná rána se zahojila“ znamená, že tomu tak není, a že budou ještě hrát další důležitou roli v životě negativního stavu. „A celý svět obdivoval a následoval dravce“ znamená bezpodmínečné uznání pseudotvůrců za bezkonkurenční vládce.“

 

Verš 4:

 

         „Uctívali draka, který dal moc dravci;

         a uctívali dravce řkouce:

         Kdo je takový jako dravec ?

         Kdo s ním může válčit ?“

 

„Uctívali draka“ znamená přijetí zel a nepravd negativního stavu za jedinou moc. „Který dal moc dravci“ značí, že negativní stav přiznává, že pseudotvůrci jsou skutečnými aktivátory negativního stavu a padělateli lidských tvorů, jakožto i všech tvorů v peklech a jiných oblastech zóny vymístění. „A uctívali dravce řkouce: Kdo je takový jako dravec ? Kdo s ním může válčit ?“ označuje zjištění, kde se nachází pravý zdroj negativního stavu, že vše, co je v negativním stavu a co z něho vychází, nemůže převládnout nad pseudotvůrci, jelikož jsou ztělesněním negativního stavu, jeho aktivátory a otci.

 

Verš 5:

 

         „A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,

         a byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce.“

 

„A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,“ znamená to, že pseudotvůrci přijdou s velkými slovy lásky a moudrosti, míru a sjednocení, pozitivnosti a dobroty. Ale tím, že tato slova slouží účelům podvádění, ukáže se, že jsou to slova čistého zla, nepravd, násilí, rozbroje a zkázy. „A byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce“ značí přemožení sil pozitivního stavu až do chvíle, kdy se provede plné zobrazení života bez čehokoliv pozitivního. „Čtyřicet dva měsíce“ nemá význam prvků fyzického času. „Čtyři“ v této souvislosti značí plnou míru. „Dva“ zde označuje zlo a nepravdy. Takže „čtyřicet dva“ znamená plnou míru všeho zlého a nepravdivého.

 

Verš 6:

 

         „A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu,

         aby se rouhal Jeho jménu i jeho stánku,

         a těm, kdo přebývají v nebi.“

 

„A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu“ označuje nepřiznání jiného Stvořitele než pseudotvůrce. „Rouhat se Jeho jménu“ znamená popření pravé Přirozenosti Boha, který je Pán Ježíš Kristus. BOŽÍ JMÉNO JE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Popřít tento fakt je rouhání. „Jeho stánku“ značí popření všech pravých duchovních principů a jejich sjednocení v Pánu Ježíši Kristu. „A těm, kdo přebývají v nebi“ označuje popření existence veškerého pozitivního stavu. Rouhání se těmto věcem znamená, že pseudotvůrci budou prohlašovat, že není jiné reality mimo negativního stavu, a že ten je vlastně jediným pozitivním stavem. Vše ostatní se považuje za neexistující. A protože jsou stvořiteli negativního stavu, jenž je představen jako stav pozitivní, pak není Boha a Stvořitele jiného mimo ně. Toto je pravý význam slova „rouhání“ v rámci tohoto textu.

 

Verš 7:

 

         „A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je.

         A dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem.“

 

„A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je“ znamená úspěšné odstranění všech agentů pozitivního stavu z celé zóny vymístění i planety Nula i jakéhokoliv zrnka pravdy a dobra obsaženého v rozličných lidských učeních. „Dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem“ značí úplné vítězství negativního stavu v zóně vymístění a na planetě Nula bez jakékoliv výjimky a vyloučení.

 

Verš 8:

 

         „Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi,

jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka,

zabíjeného založením světa.“

 

„Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi“ znamená všechny ty, co jsou v zevnějšnostech duchovnosti a v lásce k zevnímu vlastnictví a povrchním hodnotám. „Jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka“ označuje všechny tvory v zóně vymístění a všechny lidské tvory, kteří byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, a kteří odmítli uznat pravou Přirozenost Pána Ježíše Krista (Beránka).“

 

„Zabíjeného založením světa“ znamená neustálou snahu všech v negativním stavu odmítat fakt, že Nejvyšší učinil Své Božství Lidským a Své lidství Božským a stal se tak Pánem Ježíšem Kristem. Odmítnout tuto skutečnost  značí zabíjení pravdy vlastním srdcem a myslí („založení světa“).

 

Verš 9:

 

         „Kdo má uši, slyš !“

 

„Kdo má uši, slyš !“ označuje, že jen ti, co otevřeli svá srdce a mysli pro pravdu, budou schopni vnímat skutečnost těchto faktů.

 

Verš 10:

 

         „Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí.

         Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit.

         Zde je trpělivost a víra svatých.“

 

„Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí“ označuje nutnost nést následky aktivace a přijetí negativního stavu. „Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit“ znamená nutnost poučit se z důsledků prohlášení, že negativní stav je jedinou realitou v jsoucnu a bytí. Prohlašovat něco podobného znamená zabíjet duchovně. Toto přijmout za své značí duchovní smrt. „Zde je trpělivost a víra svatých“ označuje, že pozitivní stav toleruje všechny tyto příšernosti a ohavnosti negativního stavu kvůli závažnému duchovnímu poučení, vědom si slibu, učiněného Pánem Ježíšem Kristem před veškerým Stvořením a před všemi všude, že negativní stav bude po té, až dojde k tomuto poučení, natrvalo a navěky eliminován a zrušen.

 

Verš 11:

 

         „A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země,

         měl dva rohy jako beránek, ale mluvil jako drak.“

 

„A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země“ značí zformování nového náboženského systému víry, vyvozeného z pseudovnitřní mysli (země zde označuje pseudovnitřní mysl). „Měl dva rohy jako beránek“ značí kombinaci a sjednocení všech druhů zla a nepravd stejným způsobem, jak jsou zkombinovány a sjednoceny dobro a pravda v Pánu Ježíši Kristu (Beránek). „Mluvil jako drak“ označuje, že toto nové náboženství bude čerpat z přístupných zkreslenin a nepravd, jak jsou obsaženy ve všech lidských náboženských soustavách, sektách, kultech, okultních a jiných pseudoduchovních směrech či trendech („drak“).

 

Verš 12:

 

         „A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti

         a nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají,

         uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila.“

 

„A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti“ odráží vztah těchto náboženství a pseudotvůrců. Vynoření se těchto náboženství je motivováno jedině přítomností pseudotvůrců. „Nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají, uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila“ znamená, že toto nové náboženství prohlásí pseudotvůrce za jedinou duchovní moc a Boha multivesmíru, který se má uznávat a uctívat, neboť byli schopni se dostat ven z vězení, do něhož byli uvrženi Pánem Ježíšem Kristem, a tím dokázali, že jsou mocnější než Pán Ježíš Kristus, který je v jejich očích podvodníkem a imitátorem. Propuštění a návrat pseudotvůrců se bude vnímat, jako že oni sami byli s to se dostat ven, když se chytrácky vyhnuli všem zátarasům na ně postaveným pozitivním stavem. Nepoznají, že to bylo z dovolení Pána Ježíše Krista. V tomto je důvod, proč „celý svět obdivoval a následoval dravce“ (verš 3).

 

Verš 13:

 

         „Předvede veliká znamení, dokonce učiní,

že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem.“

 

„Předvede veliká znamení“ značí přesvědčivý důkaz o jejich schopnostech mysli a provádění zázraků. „Dokonce učiní, že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem“ označuje, že všude toto se činí s velkou a intenzívní náklonností, se slovy lásky, dobra a pokoje, přece vědí, co lidé očekávají a co se jim líbí.

 

Verš 14:

 

         „A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními,

což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce,

říkajíc těm, co dlí na zemi,

aby zhotovili obraz tomu dravci,

který byl zraněn mečem, a přitom žil.“

 

„A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními“ znamená, že lidé, kteří oceňují zevní jevy bez jakéhokoliv uvážení vnitřních duchovních hodnot, ochotně akceptují ta slova a zázraky. „Což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce“ znamená, že vše se dělá z úplného pověření pseudotvůrců. „Říkajíc těm, co dlí na zemi, aby zhotovili obraz tomu dravci, který byl zraněn mečem, a přitom žil“ znamená zvnějšnění zevnějšností. Ti, co jsou v zevní formě bohoslužby, potřebují všelijaké zevnější symboly, popisy a obrazy pro předmět své bohoslužby, kterým v tomto případě jsou pseudotvůrci.

 

Verš 15:

 

         „Byla mu dána moc vdechnout život obrazu dravce,

         že ten obraz jak hovořil, tak i způsoboval,

         že budou zabiti všichni,

         kteří nebudou uctívat obraz dravce.“

 

Tento verš popisuje skutečnost, že moderní technologie a všechny vědecké výdobytky budou použity k  vládání mysli, jednání a skutků, takže v nich nezůstane z pozitivního stavu vůbec nic.

 

Verše 16 a 17:

 

         „A přinutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky,

         přijmout znamení na jejich pravé ruce nebo na jejich čela,

         a tak nikdo nesmí kupovat, ani prodávat, vyjma těch,

         kdo mají znamení či jméno tohoto dravce nebo číslo jeho jména.“

 

Oba tyto verše popisují novou formu genetického inženýrství, oživeného pseudotvůrci a daného k dispozici vědcům za účelem pozměnění lidského mozku a duševních pochodů, a to takových způsobem, aby nemohly obsahovat žádný sklon vůči pozitivnímu stavu, ba, aby o něm nezůstala ani jediná vzpomínka. Najde-li se stopa náklonnosti či zůstane-li z něj něco v paměti, pak tací lidští tvorové budou podrobeni smyslové deprivaci, a když odmítnou uposlechnout, budou zlikvidováni.

 

Verš 18:

 

         „Tu je moudrost. Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce;

         neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je 666.“

 

„Tu je moudrost“ znamená proniknutí do tajemství negativního stavu a jeho úplné odhalení. „Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce“ značí, že správné chápání negativního stavu se může získat jenom z poznání povahy pseudotvůrců, jeho původců. „Neboť je to číslo člověka“ znamená, že negativní stav povstal v nejzevnějším přírodním stupni u lidí na planetě Země. „Jeho číslo je 666“ značí, že trvání negativního stavu je ohraničeno pouze na jeden časový cyklus Stvoření, a že je omezen pouze na zónu vymístění a na planetu Nula. „666“ značí zkrácený cyklus času, v němž negativní stav je aktivován za účelem duchovního poučení. Všechny jiné časové cykly mají kód „777“. „777“ značí plnost pozitivního stavu, avšak „666“ znamená nedostatek této plnosti, což dává příležitost negativnímu stavu, aby došel plného plodného dozrání. Ve skutečnosti znamená „666“ plnost negativního stavu, nacházejícího se navenek od pozitivního stavu. Protože planeta Nula je v přírodní souvztažnosti s tímto nejzevnějším v pozitivním stavu, ke vzniku negativního stavu musí dojít na vaší planetě. Avšak toto je rovněž důvodem, proč jeho konec musí nastat také na vaší planetě. Toto je způsob hierarchického duchovního uspořádání Stvoření. Tato hierarchie nemůže být porušena.

 

Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrci propuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě a za jakých okolností. Bude to však velmi dramatické a jasné na pohled v každém případě. Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmických lodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, na pokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objeví kosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Je mnoho „kanálů“, které předávají různé zprávy od těchto nepozemských či dávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně a dobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivního stavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návrat pseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou „parádou a doprovodem“, abychom použili vašeho výrazu.

 

Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznosti s pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu, kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí Pána Ježíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrch z hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nich poznají své „tvůrce-rodiče“.

 

Musíte zas a znovu chápat, že pseudotvůrci budou vystupovat především jako zachránci. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.

 

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků. „Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

 

Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátu veškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprosto neutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značí to rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postoje aktivátorů negativního stavu i všechny zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavu i důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímto důležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba – přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace v Nové škole, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE Z JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.

 

Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest !“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale toto je jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.

 

Na závěr této kapitoly nechť jsou odhaleny ještě další důvody pro návrat pseudotvůrců.

 

1.

Existuje určitý duchovní princip ve jsoucnu a bytí, který řídí tento průběh událostí. Tato zásada stanoví:

 

Je-li něco jednou započato v nějakém místě, stavu a podmínkách, pak postupuje ke svému projevení se na všech úrovních vědomí v  jsoucnu a bytí, dokud nezavrší celý kruh a neskončí ve stejném místě, stavu i podmínkách, kde bylo započato.

 

Jak víte, může se Vesmír pojímat jako něco kulatého. Vše v něm se pohybuje v kruhovitých smyčkách.

 

Negativní stav byl spuštěn pseudotvůrci na planetě Zemi – Nule. A proto musí jeho konec nastat také na planetě Nula zároveň s návratem pseudotvůrců. Je nepředstavitelné, aby bylo možno zcela odhalit škaredou tvář negativního stavu a poučit se o jeho pravé povaze bez zcela otevřené účasti těch, kdo jej vyvolali. Jejich předešlá účast byla ze zcela odlišné pozice – jako vyvolávajícího činitele, nikoliv jako činitele zobrazujícího. Nyní tedy mají ukončit negativní stav z pozice zobrazování. Nikdo neví, ano zdaleka si nemůže představit, jak vypadá život v negativním stavu bez zjevné přítomnosti těch, kdo jej aktivovali.

 

Jak víte, pseudotvůrci po aktivaci negativního stavu odešli z planety Nula a zabydlili se v peklech, které vytvořili a založili. Takže se přímo nikdy nezúčastnili zobrazující fáze jeho aktivace. Jejich účast byla nepřímá přes agenty, nestvůry, démony, ďábly a satanáše, kteří byli jimi zfabrikováni pro tento účel. Ve skutečnosti lze považovat tento akt aktivace negativního stavu za první příchod pseudotvůrců. Povšimněte si zde, prosím, paralely mezi Prvním příchodem Ježíše Krista a prvním příchodem pseudotvůrců a mezi Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a druhým příchodem pseudotvůrců. Jedno předchází druhé. Takže nejdříve došlo k prvnímu příchodu pseudotvůrců, kdy aktivovali negativní stav a pak se usadili v duchovním světě. Toto skončilo na začátku Prvního příchodu Ježíše Krista, kdy byl učiněn konec jejich prvního příchodu tím, že byli uvězněni a odloučeni od ostatních oblastí Stvoření a zóny vymístění. První příchod Ježíše Krista započal získáním tělesné formy, vytvořené z genetického materiálu pseudotvůrců a zóny vymístění, a skončil totální fúzí a hybridizací toho těla s povšechností přirozenosti Nejvyššího. Tehdy se Nejvyšší stal doopravdy Pánem Ježíšem Kristem. Tímto aktem dal se do pohybu Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Mezi tím se projevovaly, osvětlovaly, uskutečňovaly a zpřítomňovaly důsledky, následky a výsledky prvního příchodu pseudotvůrců a Prvního příchodu Ježíše Krista.

 

Mějte na mysli důležitý fakt, že oby – jak první příchod pseudotvůrců, tak i První příchod Ježíše Krista – se udály na planetě Nula v poněkud obráceném směru. Negativní stav je vyvolán na planetě Země, v krajně zevním stupni fyzického Vesmíru Stvoření a šíří se dovnitř směrem k duchovnímu stupni Stvoření. Objevení se pseudotvůrců v duchovním světě znamenalo fakticky jejich první příchod. Na druhé straně, konal se První příchod Ježíše Krista zvnitřku směrem k zevnějšku: Božský element byl oddělen od Absolutní zevní mysli Nejvyššího, prodělal fúzi s elementy Marie a Josefa, vložen do Mariina lůna a fyzicky se narodil jako zvláštní kříženec. Objevení se Ježíše Krista na planetě Nula započalo Jeho/Její první příchod.

 

Jak negativní stav skončil pobyt v doméně pozitivního stavu předsunutých stanovišť pseudotvůrců v nebesích, tak pozitivní stav v podobě Ježíše Krista skončil v doméně negativního stavu v tom místě, kde se může prožívat plnost jeho vyjádření i vlivu – a to je vaše planeta, planeta Nula. V důsledku povahy formulovaných duchovních principů nemůže dojít k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista dříve, než se udá druhý příchod pseudotvůrců. V tomto ohledu je správná domněnka Pavlova, formulovaná ve druhé epištole k Tesalonickým v kapitole 2 ve verši 3. Citujme: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboť ten Den nepřijde, dokud nedojde nejprve k odpadnutí a neobjeví se člověk hříchu, syn zatracení . . . “

 

Je samozřejmé, že Pavel ani nikdo jiný neměl zdání o existenci pseudotvůrců nebo o tom, kdo je „člověk hříchu“ či „syn zatracení“. Jak všichni ostatní, tak i Pavel měl za to, že je to jedna osoba, syn Ďábla, kdo je jen jinou osobou; podobně jak Ježíš Kristus, kdo je Synem Božím, je též  jinou osobou. Jinými slovy, je to osoba, kterou křesťané nazývají Antikristem. A nyní budiž řečeno, že druhý příchod pseudotvůrců a Druhý příchod Pána Ježíše Krista se udá opět v obráceném směru. Tentokrát to bude dvojí zpětné obrácení. Zatímco při svém prvním příchodu zahájili pseudotvůrci cestu v nejzevnějším stupni a skončili v duchovním světě, při druhém příchodu vykročí ze svého vlastního pseudoduchovního světa, z nejnižšího stupně (pro ně nejniternějšího) a skončí na planetě Nula, obklopené všemi úrovněmi, stupni a oblastmi zóny vymístění, od jejího nejvnitřnějšího (nejnižšího) až do toho nejzevnějšího – přírodního stupně zóny vymístění – planety Nula. Naproti tomu započne Druhý příchod Pána Ježíše Krista ne na planetě Nula, jak to bylo při prvním příchodu, nýbrž v  tom nejniternějším Stvoření, v duchovním světě, odkud bude postupovat krok za krokem, přes všechny úrovně, stupně a oblasti Stvoření a skončí na planetě Nula v těle, ve fyzickém těle Pána Ježíše Krista. Pomocí těchto procedur se mohou všechny úrovně Stvoření plně podílet na tomto dění.

 

Tvrzení o tom, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista skončí na vaší planetě v těle, ve fyzickém těle, přesně tak, jak tomu bylo při odchodu Ježíše Krista z vaší planety, ti přijde jako velké překvapení, Petře, a všem tvým dětem, se kterými sdílíš toto zjevení. Jak známo, Swedeborg i ty jste měli za to, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista je událostí čistě duchovní, bez hmotného projevu, tak, jak první příchod byl čistě fyzickou událostí. Swedeborgův i tvůj problém, Petře, byl v tom, že jste si vyložili Druhý příchod Pána Ježíše Krista ze stanoviska jeho počáteční fáze. V té fázi byl vskutku duchovní událostí bez jakékoliv fyzické či literní manifestace. Tuto událost jste vnímali z hlediska ukončenosti, mysleli jste, že existuje jen jedna fáze Druhého příchodu. Toto je případ omezeného literárního způsobu myšlení. Je to porušením výše formulovaného duchovního principu: Cokoliv se začne v jednom stupni, místě, stavu, musí tam též skončit. Jinak by to nemělo žádný smysl ani význam. Bylo by to nedokončené podnikání.

 

Ovšem doslovný popis Druhého příchodu Pána Ježíše Krista v Biblí Svaté nemá žádný reálný význam. Symbolika, použitá v jeho vylíčení, představuje to, co se děje s lidskou myslí ve chvíli Druhého příchodu. Závažnost těchto událostí je nesmírná a nevypočitatelná dle žádných měřítek.

 

Druhý příchod pseudotvůrců umožňuje negativnímu stavu dostat se do pozice jeho úplného odhalení v procesu jeho vítězství na planetě Nula. Takže musí skončit na planetě Nula. Druhý příchod Pána Ježíše Krista umožňuje úplnou eliminaci a naprosté zrušení negativního stavu, proto také musí skončit na planetě Nula. Není jiné cesty.

 

2.

Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy, aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhého historického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí (lidských tvorů) (před 7 milióny let – pozn. zpracovatele), bylo lidstvo souženo mučivou nejistotou v otázce, proč negativní stav existuje, jaký má účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotkly se ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsání knihy „Základy lidské duchovnosti“, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněné otázky.

 

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprosto uspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdroje negativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledem k tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé a vyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili, aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se vše přihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána Ježíše Krista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem či zdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotného pravého pramene. Toto je duchovně – vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

 

Je tedy návrat pseudotvůrců nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životně důležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnější odpovědi. Źe se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem, vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchii duchovní organizace. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takové specifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

 

3.

Náležité a hodnotné provozování plnosti přirozenosti pozitivního stavu s plností povahy stavu negativního může nastat jenom z průzkumu zdrojů obou stavů a vyplývajících z nich důsledků, následků a výsledků. Předpokládá se, že pramenem pozitivního stavu je Bůh. A zdrojem stavu negativního má být ďábel a satan. Avšak, ač každý ví, že zdrojem pozitivního stavu je Bůh, nikdo přesně neví, kdo je ďábel a satanáš. Má se falešně zato, že existoval jakýsi archanděl se svými anděly, jenž se rozhodl stát se bohem, a který proto byl shozen z nebe do vnějších temnot. Vnější tma je ovšem zóna vymístění. Tento nehodný a vzbouřený archanděl se stal ďáblem a satanem. Ani se neví, jaký je rozdíl mezi ďáblem a satanem. Ve zjevení Ježíše Krista v kapitole 12 ve verši 9 je uvedeno: „A veliký drak, ten dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl vyvržen.“ V této kapitole drak je nazýván oběma jmény: Ďáblem i Satanem. Také je nazýván „dávným hadem“. Ve vnitřním smyslu tohoto verše

 

„drak“ označuje VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV;

 

„ten dávný had“ jsou PSEUDOTVŮRCI;

 

„ďábel“ představuje VŠECHNY DRUHY ZLA NEGATIVNÍHO STAVU;

 

„satan“ jsou VŠECHNY NEPRAVDY NEGATIVNÍHO STAVU.

 

(Toto jsou důležité klíčové pojmy – proto jsou tak zdůrazněny oproti jiným – pozn. zpracovatele)

 

V tomto verši se popisuje vypuzení lidské éry a všech předsunutých pozic negativního stavu z domény stavu pozitivního a z mezisvěta. Ve skutečnosti však nikdo neví, co je pravou povahou „toho dávného hada“, jak se projevuje, jak došlo k jeho vzniku, byl zahalen do hlubokého tajemství (samotnými pseudotvůrci – logicky, sami se nebudou odhalovat, pak by jejich ovládání nefungovalo – pozn. zpracovatele). Naproti tomu ani nikdo v negativním stavu přesně neví, kdo je Pán Ježíš Kristus. Jak bylo popsáno v druhé kapitole této knihy, existuje nejméně sedm možných dohadů o jeho/Její přirozenosti. Většina lidských bytostí a tvorů v peklech se domnívá, že Ježíš Kristus je buď Synem Božím, nebo jakýmsi osvíceným člověkem, anebo někým, kdo nikdy neexistoval, ale byl vymyšlen lidmi pro sebeklam i pro oklamávání jiných. Většina taky se domnívá, že ďábel a satan je padlým andělem, či že byl původně bratrem Ježíše Krista – jak tomu na příklad věří Mormoni – který se rozzuřil, když se dozvěděl, že Bůh dal přednost Ježíši pro funkci Spasitele. Spasitele čeho ?  Nebyl-li žádný negativní stav, pak od čeho bylo nutno něco spasit ?

 

Tak tedy „bratr“ Ježíše Krista, nazvaný Lucifer, stal se žárlivým a závistivým, i vzbouřil se proti BohuOtci. Toto je bláznivé uvažování plné rozporů. Pocity žárlivosti a závisti jsou negativní city. Pocházejí z negativního stavu. Prožíval-li je Lucifer, syn Boha, pak tyto city vycházely z Boha. Odkud by jinak vycházely ? Vždyť tehdy ještě neexistoval nějaký negativní stav. Protože každý pocit musí mít svůj zdroj, jediným pramenem těch pocitů musel mít Bůh. Takže podle tohoto bláhového pojímání, Bůh je aktivátorem negativního stavu.

 

Tento bláznivý uzávěr nepřinesl nic, než více zmatenosti. Fakticky tedy nikdo v negativním stavu nemá správnou představu a ponětí o pravé povaze jak pozitivního, tak i negativního stavu. Tím, že účastníci negativního nemají náležité představy o těchto životně závažných věcech, nemají možnost úplně odhalit pravou podstatu negativního života. Plné odhalení je možné jenom z pozice správných představ o tom, co je ta přirozenost. Jenom pseudotvůrci mají takové představy. Proto jen oni mohou zobrazit a projevit plně pravou přirozenost negativního stavu. Toto je účelem jejich druhého příchodu.

 

Když toto vše se osvětlí, pak dojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. V této fázi budou moci členové negativního stavu poprvé poznat, kdo je Pán Ježíš Kristus a co je pravou přirozeností pozitivního stavu, v porovnání se stavem negativním v jeho plně vítězném rozpoložení na vaší planetě. Takové porovnávání je základem pro plnost duchovního poučení ohledně přirozenosti negativního stavu, jakožto i stavu pozitivního.

 

Jde zde o velké duchovní tajemství. Členové pozitivního stavu nemohou plně poznat a prožít přirozenost pozitivního stavu, dokud nebude odhalena povaha negativního stavu ve své plnosti  a dokud nedojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě. Toto může být dokonáno, jenom když na scénu vstoupí pseudotvůrci.

 

4.

Aby se docílilo všeho toho, co bylo výše vylíčeno, musí být rekapitulován proces aktivace negativního stavu. Nikdo přesně neví, jak byl negativní stav ve skutečnosti konkrétně aktivován. „Nové zjevení“ poskytuje o této záležitosti jenom teoretické údaje. Nemůže předložit jasné, živé zobrazení. Takové ilustrování potřebují zvláště členové negativního stavu pro své konečné spasení. Nicméně, též mnoho členů pozitivního stavu o tom nic neví. Zdroj poznání se najde jen v historických záznamech, ukrytých v univerzalitě povšechnosti, k níž byl až donedávna uzavřen přístup. Jen Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci vědí přesně, jak byl negativní stav aktivován. Pán Ježíš Kristus však nemůže, jsa absolutně pozitivním, zobrazovat ten proces živým příkladem na členech pozitivního stavu. Proto dojde k návratu pseudotvůrců a jim bude povoleno zobrazit ten proces od A do Z, použito vašeho rčení.

 

Co se zde bude dít, je to, že pseudotvůrci obnoví své experimentování, čímž budou moci zobrazit na živých příkladech proces aktivace negativního stavu. Tedy každý obdrží odpověď v konkrétním vyobrazení na otázku, jak byl aktivován negativní stav. Bez odpovědi na tuto otázku negativní stav by nemohl být deaktivován a zrušen. Byl by stále motivován k tomu, aby déle trval ve svém jsoucnu i bytí, a to tak dlouho, až by to „jak“ dostalo odpověď.

 

5.

Pán Ježíš Kristus má Své osobní, soukromé a intimní důvody, proč se chce s pseudotvůrci setkat tváří v tvář, což je známo jenom Jemu/Jí. Tyto důvody nemožno zjevit, pokud nedojde k tomuto setkání.

 

Během prvního setkání, kdy pseudotvůrci byli uvězněni, působil Ježíš Kristus ještě z pozice relativní separace od Nejvyššího. Jeden z tajemných důvodů, proč Nejvyšší potřeboval fyzické tělo Ježíše Krista, bylo to, že předvídal jeho nutnost pro konečné, osudně nejzávažnější setkání. TOTO POSLEDNÍ SETKÁNÍ BUDE Z POZICE SJEDNOCENÍ, Z NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JAKO JEDNOTY VŠECH ELEMENTŮ, VČETNĚ PRVKŮ VZATÝCH ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ A PLANETY NULA, ELEMENTŮ, JEŽ BYLY TOTIŽ PŮVODNĚ ZFABRIKOVÁNY PSEUDOTVŮRCI. Toto je to největší tajemství. K poslednímu setkání musí dojít v plnosti všech stavů a podmínek a na místě, kde negativní stav byl původně vyvolán. Duchovní válka skončí na vaší planetě, neboť také začala na vaší planetě. Pseudotvůrci ji zahájili, jsou to oni, co ji také musí ukončit plnou porážkou. Jeden aspekt tohoto největšího tajemství je, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU PORAŽENI Z POZICE SVÝCH VLASTNÍCH FABRIKACÍ. Toto je naznačeno ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista (Apokalypsy), kapitola 17, verše 16 a 17:

 

         „A těch deset rohů, které jste viděli na tom dravci,

         bude nenávidět nevěstku, zpustoší ji a obnaží,

         bude jíst její tělo a spálí ji ohněm.“

 

         „Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby splnili jeho záměr,

         být jedné mysli a odevzdávat dravci své království,

         dokud se slova Boží nevyplní.“

 

Ale je také tajemným faktem, že Pán Ježíš Kristus obsahuje v Sobě plnost přirozenosti zóny vymístění a planety Nula, po provedení hybridizace a dinivizace (opětné přetransformování negací fabrikátu zpět do pozitivního stavu – pozn. zpracovatele) lidského těla, získaného během přebývání na vaší planetě. Jde zde o to, aby se PROKÁZALO PŘED TVÁŘÍ PSEUDOTVŮRCŮ A VŠECH, NACHÁZEJÍCÍCH SE V NEGATIVNÍM STAVU I JINDE PO CELÉM STVOŘENÍ, ŽE JE ZCELA MOŽNÉ MÍT TAKOVÝ DRUH TĚLA, JEŽ BYLO PŮVODNĚ VYTVOŘENO Z IDEJÍ POUHÉHO ZLA A SAMÝCH NEPRAVD, - A PŘECE BÝT ZCELA A ABSOLUTNĚ POZITIVNÍM BEZ JAKÉHOKOLIV BAŽENÍ ČI TOUŽENÍ PO ZLU A NEPRAVDÁCH. Pseudotvůrci totiž chvástavě prohlašovali, že nikdo nemůže být docela pozitivní a dobrý, když má takové tělo. Znovu je třeba připomenout, že zde spočívá to největší tajemství. Protože toto tělo povstalo z prvků vaší planety, bude to vaše planeta, kde se tento fakt obrazně prokáže před tváří pseudotvůrců. V tomto aktu je obsažena i možnost spasení pro samé pseudotvůrce – což je jiné veliké tajemství. Tímto konečným aktem bude ukončen časový cyklus, v němž došlo k odehrání se všech těchto mystérií, a dojde pak k zahájení konečné fáze Posledního soudu (viz následující kapitolu).

 

Po tomto aktu a po dokončení Posledního soudu vejde do jsoucna a bytí nový cyklus času, jenž se nazývá Nové nebe a Nová Země.

 

Ten/ta, co má uši, ať slyší a naslouchá tomu, co Pán Ježíš Kristus zjevuje k této kapitole.“

 

 

1140.  Tajemství o pseudotvůrcích.   (Přijal Petr D. F.)   10.2.1988.   4:55 . . . hodin.   Místo: Santa Barbara, California, USA.

 

To, co zde cituji z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý má šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelůmúředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům. Bude to velký průšvih pro pseudotvůrce. S láskou  Ivo A Benda.

 

Kapitola šestá. (Strana 108 – 136.)

 

Dne 10. února 1988 ve 4:15 bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Mnoho bylo zjeveno ohledně povahy pseudotvůrců a jejich metod, jakým byl aktivován negativní stav, v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Tehdy poprvé v dějinách lidstva na vaší planetě byly odhaleny původ a podstata negativního stavu. Dříve, než bylo toto odhalení, nikdo přesně nevěděl, jak negativní stav vešel do jsoucna a bytí.

 

Nejběžnější historka, uznávaná většinou lidí, se odvozuje z dosavadního smyslu několika míst v Biblí svaté. Na příklad v Judově epištole ve verši 6 (tato epištola má jen jednu kapitolu) se píše:

 

         „Ach ty anděly, kteří se nedrželi svého panství, ale opustili příbytek svůj,

         On k soudu velikého toho dne vazbu věčnou v temnotě schoval.“

 

Z tohoto údaje se vyvozuje, že původ negativního stavu lze nalézt u andělů Božích, kteří z nějakého či jiného důvodu se rozhodli rebelovat proti Bohu a odejít z pozitivního stavu nebe a založit svou vlastní doménu. Není zde však řečeno, proč andělům se vůbec mělo zachtít udělat něco tak bláznivého. Mohlo by se zdát, že hodně toho v hlavě neměli, když přišli na takovouto hloupost. Ovšem výše citovaný údaj neobsahuje žádný vnitřní duchovní smysl. Žádná epištola jej nemá, jak již bylo zjeveno skrze Swedeborga. Je to však jiné s jinými údaji v Biblí svaté, které vnitřní, duchovní význam mají. První může být nalezen u proroka Izaiáše, kapitola 14, verše 12-15:

 

         „Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána ! 

Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů ! 

A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy;

zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;

vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.“

„Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy !“ “

 

Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osoba jménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodl svrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to, že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Lucifer usídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechny pekla a zahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu. Nicméně, dokonce i v doslovném smyslu, tento údaj je vytržen z kontextu kapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Ve vnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakou zvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýká nějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje se však na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán je zde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný význam se nemá vyvozovat z výše citovaného textu.

 

I ještě význačnější v tomto ohledu je to, co vylíčil prorok Ezechiel v kapitole 28 ve verších 12-19:

 

         „Toto praví Pán Bůh:

„Byl jsi znak dokonalosti, plný moudrosti a dokonce krásný.

         Byl jsi v Edenu, zahradě Boží;

Pokrývaly tě všechny drahokamy:

Sarndonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safír, tyrkys a smaragd se zlatem.

Dovedné zhotovení tvých tamburin a píšťal bylo připraveno na den, kdy jsi byl stvořen.“

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce; Já jsem tě ustanovil;

Pobýval jsi na svaté hoře Boží; Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.

Byl jsi dokonalý ve svých způsobech ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla nepravost.

 

Pro hojnost tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil;

proto jsem tě svrhnul jako znesvěcenou věc ven z hory Boží,

a vyhladil jsem tě, cherube ochránče, z prostředku ohnivých kamenů.

 

Povyšoval ses kvůli své kráse, svoji moudrost jsi zkazil kvůli své skvělosti;

Svrhl jsem tě k zemi, položil tě před krále, aby mohli na tebe zírat.

Znesvětil jsi své svatyně množstvím svých nepravostí, nepravostí svých obchodů;

proto  jsem rozhořel oheň z tvého středu; ten tě pohltil,

a Já tě obrátil v popel na zemi před očima všech, kteří tě spatřili.

Všichni z lidí, kteří tě znali, se nad tebou zděsili;

stal ses hrůzou, a nebudeš již nikdy navěky.“ “

 

V doslovném smyslu tento text pojednává o zničení tyrského krále. Ve vnitřním, duchovním smyslu, je zde obsaženo vyprávění o pseudotvůrcích, čili o prvních lidech na planetě Nula (tehdejší Zemi), u nichž se zrodil nápad aktivace negativního stavu.

 

Popisuje se jejich původní stav velkého vědění, moudrosti, vědy a schopností, jež byly použity při nastolování negativního stavu všech druhů zla a falešností.

 

„Byl jsi v Edenu, zahradě Boží“ zde znamená být v přírodním stupni Stvoření Nejvyššího. Skutečný přírodní Vesmír je vnímán a pojímán jako Boží zahrada neboli Eden. Drahokamy, které jsou zde vypočítávány, znamenají rozličné hluboké duchovní, duševní a přírodní znalosti a inteligenci, jimiž byli obdařeni, a také vědu genetického inženýrství („množství tvých obchodů“).

 

„Byl jsi zářivý cherub ochránce“ označuje jejich umístění ve Stvoření – v nejvnějšnějším stupni, jenž je vnímán jako obalující kůže veškerého Stvoření. Negativní stav nemůže být počat nikde jinde, než v nejzevnějším přírodním stupni Stvoření.

 

„Pobýval jsi na svaté hoře Boží“ značí, že lidé na této planetě byli původně integrální součástí pozitivního stavu.

 

Dokud se v tobě nenašla nepravost“ znamená otázku, kterou položili tehdejší učenci:

 

„Jak by VYPADAL ŽIVOT,

kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího,

NÝBRŽ ZE STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,

z nejvíce zevního postavení Stvoření,

nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo ?“

 

Ptát se takto znamená UČINIT TEN NEJPRVNĚJŠÍ krok směrem k plné aktivaci negativního stavu. Proto se to považuje za „nepravost“, kvůli ohromným duchovním důsledkům a následkům, které to má pro veškerý přítomný časový cyklus Stvoření !

 

Pro množství tvých obchodů“ znamená ROZSÁHLOU EXPERIMENTACI V GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ A FABRIKACI ROZLIČNÝCH ŽIVOTNÍCH FOREM, jež nejsou přímo odvozeny ze žádných pravých duchovních principů. „Tvé nitro se naplnilo násilím, a ty jsi zhřešil“ označuje, že vědci se následkem úspěšného genetického inženýrství stali hlavní hnací silou lidstva směrem k nastolení negativního stavu a vnucením své vůle a volby („nitro“). Tento svobodný výběr měl za následek to, že se objevil hřích. „Hřích“ není nic jiného, než využití vlastní svobodné vůle a volby pro nesprávný neduchovní účel neboli pro vlastní výhodu bez ohledu na obecné dobro či na Pána Ježíše Krista (tenkrát Nejvyššího). Toto vede k znesvěcení pravých duchovních principů, což je zřejmé ze slov: „Proto tě svrhnu jako znesvěcenou věc z hory Boží.“. „Srazit z hory Boží“ označuje být vyloučen z pozitivního stavu Stvoření a upadnout do Zóny vymístění. Verše, které následují za tímto údajem, popisují budoucí osud aktivátorů negativního stavu („... a nebudeš již nikdy více navěky.“). Toto teprve nastane. Pojem „Lucifer“ byl vysvětlen jinde (viz stránky 10-11 v první kapitole knihy „Chápání a naplnění našeho pozemského života“ a na stránkách 17-18 první kapitoly knihy „Čtvero pojímání duchovní struktury Stvoření.)“

 

Tudíž ze shora popsaného a vysvětleného má být očividné zas a zas, že nikdo z jedinců duchovního světa by nemohl chtít ani byl schopen dát původ negativnímu stavu. Historie a tajemství pseudotvůrců byly zahaleny velkou nevědomostí a z převážné části o nich nebylo nic dáno znát nikomu, až do doby uveřejnění knihy „Základy lidské duchovnosti“. Přesto je tu nějaký nepřímý následek jejich existence na vaší planetě, a to ve formě obskurních zkazek o Lemurii, Atlantidě, El Dorádu a v podobných vyprávěních. Nikdo přesně neví, co ty země znamenají, kde se nacházely na vaší planetě, by zda vůbec existovaly. Dosud nemáme žádný hmatatelný, přesvědčivý důkaz o jejich existenci. Konec konců, jak si vzpomínáte z knihy „Základy lidské duchovnosti“, postarali se pseudotvůrci velmi pečlivě o to, aby byly důkladně vyhlazeny z povrchu pozemského všechny stopy jejich existence.

 

Swedenborg něco zjevil o Zlatém, Stříbrném a Bronzovém věku atd. není v jeho spisech žádná přímá zmínka o existenci pseudotvůrců, vyjma jakési vědomí toho, že na vaší planetě býval stav čistých duchovních principů lásky a moudrosti. Tento stav se postupně zhoršoval až do tak zvaného Pádu. Avšak ze spisů Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopení původu negativního stavu. V jeho době nikdo nebyl připraven na to, aby snesl plný rozsah takového poznání. Duchovní podmínky tehdy byly takového druhu, že nebylo vhodné zjevit o tom více. Nicméně vnitřní smysl některých vyprávění zaznamenaných v Biblí svaté obsahuje tuto plnou znalost. Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění toho vnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilo negativnímu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klíč byl přístupný dříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstat v negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůj význam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že tak životně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze – činit volbu, OCHUZENOU o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT.

 

PŘÍBĚH O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

Poznámka zpracovatele: Čtenář nechť dobře pojme definice pojmů, které jsou zde zavedeny, jinak nepochopí smysl důležitých událostí, které jsou zde popisovány. Dobře rozlišujte, co tvoří Stvořitel – je stvořeno, a co utváří pseudotvůrce z podkladů Stvoření bez souhlasu Stvořitele – co je utvořeno ! Důležité je si všímat vytváření 3 myslí z původní jedné mysli sentientní bytosti – čistě Stvořené od Stvořitele. 3 myslí proto, aby ji bylo možno kontrolovatřídit pseudotvůrci, obdobně, jako řídí, ovládají a utvářejí na Zemi manažeři nějakou firmu !

 

Tentokrát je možno přistoupit ke zjevení některých dodatečných informací o tajemství pseudotvůrců. Příběh o pseudotvůrcích má svůj začátek ve Svaté Bibli, v druhé kapitole Genese, verši 15, s pokračováním k verši 26 kapitoly jedenácté téže knihy. Vše, co následuje po tom verši, jsou historické události, v nichž jsou ukrytá duchovní tajemství hlubšího významu, vztahující se na následky aktivace negativního stavu, k přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Její inkarnaci na vaší planetě, na Jeho/Její zápasy s pekly, k jeho/Jejímu vkročení a pobytu v peklech, k procesu spasení a, což je nejdůležitější, k procesu Jeho/Její fúze, kdy se stane Pánem Ježíšem Kristem.

 

Takže prvních jedenáct kapitol Genese nemá vůbec žádný historický význam. Tam je vylíčeno hluboké tajemství aktivace negativního stavu pseudotvůrci a jak se odehrálo. Činnost samého prvního člověčenstva na vaší planetě je popsána ve verších 19-20 druhé kapitoly Genese v Biblí svaté. (Poznámka o pojmech „člověčenstvo“ a „lidstvo“. Termín „člověčenstvooznačuje první skutečné lidi, žijící na pravé planetě Zemi. (Pravá Země je skutečná podstata Země, ostatní „Země“ v jiných dimenzích jsou její odlesky a nejsou tedy pravé – toto je třeba rozlišovat – pozn. zpracovatele). Pojem „člověk“ značí jak ženský, tak i mužský princip. Termín „lidstvo“ se vztahuje pouze na lidi, zfabrikované pseudotvůrci a umístěné na planetě Nula (planeta Nula je nejzevnějšnější odlesk skutečné podstaty planety Země – pozn. zpracovatele). Opět zahrnuje jak ženský, tak i mužský rod.) „Adam“ reprezentuje toto lidstvo. Adam nebyl jedna samotná osoba, jak tomu stále ještě mnozí na vaší planetě věří. „Adamem“ se popisují první androgynní lidé (obojpohlavní lidé – pozn. zpracovatele). Měli za účel přichystat určitou dimenzi na té planetě pro aktivaci negativního stavu umístěním všeho na této planetě do vhodné pozice k tomuto účelu a stavu.

 

„Fakt o těchto přípravách je skryt ve slovech verše 20: „Člověk tedy pojmenoval všechen dobytek, ptactvo ovzduší i všechnu polní zvěř !“ „Pojmenovat“  v této souvislosti znamená ODHALIT a OZNAČIT určité důležité OBSAHY a IDEJE v rozličných oblastech VĚDOMĚ CÍTÍCÍ MYSLI (dobytek, ptactvo, zvěř), které se staly osudově závažnými pro genetické inženýrství, přípravu to pro aktivaci negativního stavu.

 

V této konotaci

 

dobytek“ znamená genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli.

 

Ptactvo“ znamená genetický kód pro vývoj vnitřních oblastí té mysli;

 

a všechna polní zvěř“ je genetickým kódem pro vývoj všech aspektů vnější mysli.

 

Navíc znamenají tyto tři pojmy také rozmanité duchovní stavy, jimiž je nadělena mysl skrze tyto genetické kódy.

 

V předcházejícím verši té kapitoly, verši 19, se tvrdí: „Ze Země vytvořil Pán Bůh všechnu zvěř polní a všechno ptactvo ovzduší, přinesl je Adamovi, aby viděl, jak je nazve. A jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval.“ Povšimněte si, prosím, že slovo „dobytek“ se nezmiňuje v tomto verši. (Bůh nepřipravoval genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli – pozn. zpracovatele.) Náhle se objevuje na samém začátku následujícího verše (20). Také se zde liší pořadí jejich pojmenování. Ve verši 19 na prvním místě stojí polní zvěř a po ní následuje ptactvo. Ve verši 20 nejdřív přichází dobytek, na druhém místě je ptactvo a zvěř polní je na třetím místě. Máte zde situaci poněkud obrácenou. Což není jen tak náhodou.

 

Ze Země“ znamená z idejí sentientní mysli. V tomto ohledu je to z idejí vnější mysli, z nichž zvěř polní je utvořena. Není stvořena, nýbrž UTVOŘENA. Stvořené je vždy původní. Utvořené se odvozuje z něčeho, co již bylo stvořeno. „Polní zvěř“ též znamená všechny lidské city v jsoucnu i bytí. „Ptactvo ovzduší“ označuje všechny duševní a přírodní vědomosti v jsoucnu a bytí. „Přinést je k Adamovi“ znamená, že všechny tyto vědomosti i city byly vštěpeny prvnímu lidstvu, takže nic nescházelo v jeho schopnostech náležitě volit. „Aby viděl, jak je nazve“ značí jejich užití a využití ve snaze docílit plné kontroly nad všemi zákony, které vládnou nad životem člověčenstva (prvních skutečných lidí – pozn. zpracovatele). Toto se označuje slovy: „Jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval“. „Nazvat“ znamená použít a uplatnit. „Tak se jmenoval“ znamená plnou kontrolu nad všemi zákony, které vládnou životem člověčenstva a jeho přirozeností.

 

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je nutno mít úplnou znalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že první lidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stav sami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu. Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného. Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život. Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímo z nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí. A toto je přesně to, co se popisuje ve výše citovaných dvou verších.

 

Přidané slovo „dobytek“ znamená, že ti lidé byli schopni objevit také zákony, řídící duchovní principy, na jejichž základě je vybudována Nejniternější duchovní mysl. To, že pořadí je zde zcela obrácené, znamená, že získáním takové znalosti mohli tito lidé rozeznat skutečnost, že aby mohli započít cokoliv nové, musí postupovat nejdříve podle řádu Stvoření – z nitra navenek.

 

Duchovní je první (dobytek),

 

duševní je druhé (ptactvo ovzduší)

 

a přírodní čili fyzické je třetí (zvěř polní.

 

Že Pán Bůh dal tomu jiné pořadí značí, že touha lidí pro vědění předchází samo vědění. Bez náklonnosti nelze mít silnou motivaci k tomu, aby se něco dělalo nebo poznávalo. Proto náklonnost přichází první. Avšak při třídění tohoto poznání je třeba od počátku postupovat podle multiversálního řádu.

 

„Ale pro Adama se nenašel pomocník jemu přiměřený“ označuje, že ti lidé neměli žádnou pravou náklonnost pro aktivaci negativního stavu. Jediné, co byli ochotni učinit, bylo předání nahromaděného poznání ve věci genetického inženýrství a produkce nových životních forem, jakožto i jiných ohromných vědomostí, jimiž byli obdařeni. Takže až ta znalost byla klasifikována, náležitě uspořádána a zaznamenána ve všech genetických pamětních bankách („Adam pojmenoval“), byli původní androgynní lidé z planety Země odvoláni. Z této genetické pamětní pokladnice byl vytvořen nový typ člověčenstva, v němž byly odděleny principy femininity a maskulinity. Pokud si vzpomínáte, obsahovala androgynní forma stejně oba elementy v plném jejich projevu. Z té formy, vlastně z genetického materiálu, který byl zde ponechán, povstalo nové plemeno lidí ve svém jsoucnu  i bytí – rozštěpené na mužskou a na ženskou fyzickou formu. Tyto události jsou vylíčeny ve verších 21 až 25 v druhé kapitole první knihy Genese v Biblí svaté. „A Pán Bůh způsobil, že Adam upadl do hlubokého spánku, a usnul“ značí odvolání prvních lidí z planety Země. „Vzal jedno z jeho žeber“ znamená použití genetické pamětní banky a materiálu, ponechaného prvními lidmi, za účelem odluky maskulinního a femininního principu. „A uzavřel to tělo v tom místě“ označuje nahrazení přímého prožívání jednoty všech principů maskulinity a femininity a všech duchovních faktorů jim odpovídajících nepřímým, skrze vnímání jejich vnějších projevů ve formě rozdílných fyzických těl.

 

To, že dokonce i po tomto aktu se další lidé na Zemi ještě jmenovali „Adam“, znamená, že byli utvořeni z genetické pamětní zásoby a z jiného materiálu originálních lidí. Lze to poznat z příštího verše (23): „Toto teď je kost z mých kostí a tělo z mého těla !  Ať ženou se nazývá, vždyť z člověka vzata jest.“ Tento verš, tak jako všechny verše zde a jinde, ve vnitřním smyslu Biblí svaté mají mnohočetné významy. Vztahuje se na mnoho jiných záležitostí mimo řečeného. Několik z těchto rozmanitých duchovních věcí bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalších byla zmínka v předešlých knihách zprostředkovatele tohoto přenosu. To, co se zde nyní zjevuje, týká se jen tajemství pseudotvůrců.

 

„Vzít z člověka“ znamená v probírané souvislosti plnost duchovního stavu obou principů, jak byly reprezentovány androgynními lidmi. „Člověk“ neznamená muže. „Ať ženou se nazývá“ značí odloučení femininní formy a jejích duchovních činitelů od původního zdroje – člověka – androgyna. V této konotaci žena neznačí ženský rod. Znamená odpojení femininního principu od jeho původně jednotného zdroje. Je zde popsána struktura, jež se stane základnou pro aktivaci negativního stavu, jak naznačuje jeden z vnitřních smyslů, mající vztah k této věci, v následujícím verši (24). „Proto opustí člověk svého otce i matku a připojí se ke své manželce a stanou se jedním tělem.“ V této zvláštní souvislosti „člověk“ představuje jak ženský, tak i mužský rod. Že „člověk opustí svého otce i matku“ znamená odloučenost od vlastního duchovního zdroje. Zde „matka a otec“ značí Nejvyššího – jednoho Absolutního rodiče. „Připojí se ke své manželce“ označuje zde, že se vzdá svého duchovního dědictví a bude vše vyvozovat ze své zevnější, osobní „egotisované“ přirozenosti. „Manželka“ v této souvislosti znamená vlastní přirozenost odvozenou z vnější mysli. „A stanou se jedním tělem“ značí, že vše se bude odvozovat z vnějších senzuálně – senzorických vjemů, nikoliv z nitra či z duchovních principů.

 

Verš 25: „Oba dva byli nazí, člověk i jeho manželka, ale nestyděli se“. Tento verš popisuje duchovní stav druhých, tělesně rozloučených lidí, kteří přišli po odchodu androgynních lidí z planety Země. „Být nahý“ značí nebýt ještě zkažený negativním stavem.  Je to stav nevinnosti předcházející stavu hanby – aktivaci negativního stavu.

 

Třetí kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu se ve skutečnost věnuje popisu procesu aktivace samotného negativního stavu. Do určité míry tento proces byl odhalen v knize „Základy lidské duchovnosti“ v poslední kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v knize „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Některé závažné aspekty tohoto procesu již byly zjeveny ve Swedenborgových spisech. Čtvrtá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu odráží mimo jiné duchovní stav a podmínky, v nichž žili lidé zrození jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Toto je narození podle vědeckých genetických principů, nikoliv podle principů duchovních. Tímto činem napevno nastupuje duchovní úpadek lidstva. Tento fakt se odráží v příběhu o Kainu, jenž zabil svého bratra Ábela. „Ábel“ označuje čistotu duchovních principů, odvozených z lásky Boží a z lásky k Bohu. „Kain“ znamená separaci těchto principů od té lásky. Plnost duchovní deteriorace a dominance negativního stavu nemůže dojít k plodnému dozrání, pokud je tu jakékoliv vědomí Boží lásky a jakýkoliv stupeň lásky k Bohu. Takové cítění odstrašuje od plné manifestace povahy negativního stavu. Ve skutečnosti jeden z mnoha aspektů hlubšího významu vnitřního smyslu vraždy Ábela Kainem je vylíčení procesu genetického inženýrství a manipulace, jimiž byly hlavní duchovní principy vztahující se k pravé lásce (Ábela) odstraněny nebo umrtveny v genech, ze kterých se měly zfabrikovat příští generace lidí. Na místě toho jsou nahrazeny sebeláskou a láskou k zevnějšnostem (Kain). Taková lásky zatemňuje vnímání pravdy a vede k vývoji jejích zkreslenin a ke zrodu naprostých nepravd a zel.

 

Pátá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu popisuje, mimo jiných věcí, duchovní stav každé následné epochy, jež nastoupily po aktivaci negativního stavu. Jména osob v té kapitole jsou odrazem obsahu a idejí, které vládly v každé následující epoše, a stupně jejího zla a nepravd. Věk zmíněných osob odráží či obsahuje popis kvality, životního stylu a vědecké inteligence a znalostí, které vlastnili lidé té které následné epochy. Tato čísla neříkají nic o skutečném tělesném věku nebo časovém trvání. Fakticky každá epocha v té době trvala přibližně dva milióny let (více, či méně, v závislosti na její jakosti, kterou bylo potřeba projevit, aby další krok úpadku mohl dojít ke svému plodnému dozrání).

 

V základě existovalo dvanáct takových epoch, každá měla svou výrazně odlišnou kvalitu a obsah životního stylu, jakožto i stupně vědění ve věci genetického inženýrství. Končily plnou ztrátou jakéhokoliv náležitého duchovního vědomí a záměnou pravých duchovních principů potopou nepravd, zkaženosti a bezbožnictví. Tento konec je popsán v niterném smyslu v šesté a sedmé kapitole Genese v Biblí svaté – příběhem o Velké potopě. Prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyššího. Sama první epocha z těch dvanácti je ta, ve které přímé nadělení bylo NAHRAZENO vědeckým biklonováním, jak je popsáno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Tato epocha trvala v pojetí fyzického času nejdéle – přibližně dvacet pět miliónů let.

 

Na konci dvanácté epochy, popsané v šesté kapitole knihy Genese v Biblí svaté, bylo prováděno nejpronikavější genetické experimentování. Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem, převážně negativního rázu. Tyto produkované jedinečné živočišné formy na vaší planetě jsou označovány vašimi učenci různými paleontologickými termíny (jako např. dinosauři). Ve stejnou dobu docházelo na vaší planetě k jiným rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, jež spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru vaší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. Tento proces vyústil vyhlazením většiny živočišného a rostlinného života existujícího tenkrát a vytvořeného pseudotvůrci. K tomu došlo obzvláště během dvanácté epochy jejich přítomnosti na vaší planetě. Dvanáctá epocha skončila Velkou potopou, po níž vešla do jsoucna a bytí nová, docela jiná epocha. Nová epocha ve skutečnosti počala historii jeskynního člověka a moderních dějin, jak se objevují na vaší planetě v přítomné době (posledních 7 miliónů let, z toho 4 milióny let lidských dějin – pozn. zpracovatele).

 

To, jak se pseudotvůrci usadili v peklech, je vylíčeno ve vnitřním smyslu první části jedenácté kapitoly knihy Genese.

 

Noemův příběh se vztahuje na akt Nejvyššího, jímž zachoval určitý stupeň duchovní uvědomělosti, jako semene pro budoucí duchovní znovuprobuzení. Popotopní epocha, kterou označuje slovo „Noé“ a jeho odvozeniny – synové: Šém, Chám a Jáfet, odráží postupné zatlačení náležitého duchovního vnímání s ohledem na praktickou upotřebitelnost duchovních principů. Což znamená, že bylo nutno podržet určitý stupeň znalosti pravdy o duchovních principech, ale nebyla žádná motivace ani přání žít ve shodě s těmi duchovními principy. Znalost sama o sobě musí být zachována bez ohledu na to, na jaké je úrovni. V té době tato znalost byla ještě vědomá. Později, zvláště pak ve většině případů v přítomné době je nevědomá, uložená v hlubších záhybech Nejniternější duchovní mysli, v té části, jež se nazývá univerzální vědomí.

 

Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidí z negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu nejsou možné bez zachování vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledně pravých duchovních principů. V Biblí svaté toto zachování se nazývá „ostatky“ či „zbytky“. Jenom ostatky či zbytky budou spaseny. Takže proces spasení je možný jenom z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V té době, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti, budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy o pravých duchovních principech i všechny jiná tajemství o aktivaci negativního stavu vstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledně vlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončí éra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, se uzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejde v jsoucno a bytí.

 

Noemova epocha představuje vědomé nahromadění pravdy, ale ne natolik dobra. Následující epocha, popsaná Noemovými syny, odráží genetickou manipulaci pseudotvůrců, jíž se takto nahromaděné poznatky zcela vytlačí z vědomého uvědomění a umístí do nevědomého módu lidské mysli, kterou sami geneticky zfabrikovali. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideová koncepce jeskynního člověka. V této době došlo k ZPĚTNÉMU CESTOVÁNÍ V ČASE, před DOBU STVOŘENÍ PLANETY ZEMĚ, což je popsáno ve druhém verši 11 kapitoly v Genesi. Toto se tam uvádí:

 

         „I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláň v zemi Sinear, a bydlili tam.“

 

Když cestovali od východu“ v této souvislosti má dvojí význam.

 

Jeden značí cestování zpět v čase za účelem ŘÍZENÍ VÝVOJE VAŠÍ PLANETY A VYKONÁVÁNÍ VLIVU NA JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A VYVINUTÍ ZCELA ROZDÍLNÉHO  L I D S T V A, nikde ani nikdy předtím neexistujícího.

 

Druhý význam je v tom, že DOCELA OPUSTÍ POZITIVNÍ STAV A PRAVÉ STVOŘENÍ A USÍDLÍ SE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

„Nalezli pláň v zemi Sinear“, kde „pláň“ souvztaží s pekly.

 

Země Sinear“ souvztaží se zónou vymístění.

 

Sinear“ je kódové jméno pro Babylon.

 

Babylon“ je pak kódovým jménem pro veškerý negativní stav se všemi druhy zla a nepravd v jeho aktivovaném a dominantním způsobu.

 

Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupili k dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvních lidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, je zřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

 

„Měli cihly místo kamení“.

 

Cihly“ souvztaží se všemi falešnými pojmy, které nahradí pravdu – „kámen“.

 

„Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme“ znamená produkci docela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako styl neduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

 

„Měli asfalt místo malty“ značí zlý úmysl.

 

Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO, že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO, nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo „asfalt“ má tuto zvláštní souvztažnost.

 

Budování babylonské věže symbolizuje úsilí pseudotvůrců o zřízení bašty přímo v nebesích a svrhnutí vlády Nejvyššího. Toto je prorockým vylíčením budoucího usilování pseudotvůrců právě v době, kdy mělo dojít k inkarnaci Ježíše Krista – cestovat dál zpátky v čase, před čas a prostor, před započetí Aktu stvoření. Účelem toho pokusu bylo zablokovat proces Stvoření, a namísto toho nastolit plnou vládu pseudotvůrců, zfabrikovat vlastní pseudostvoření, jež by se zcela podřídilo jejich vládě bez jakékoliv účasti Nejvyššího. Pokud si vzpomínáte, tento krok nebylo dovoleno podniknout a ta zvláštní znalost cestování v čase byla pseudotvůrcům navždy odebrána. Také byli odloučeni od všech v zóně vymístění a uzamčeni ve speciálním stavu a na místě, známém až donedávna jenom Pánu Ježíši Kristu. Tímto aktem Pána Ježíše Krista končí příběh o pseudotvůrcích – prozatím.

 

Nicméně přetrvávají následky jejich činnosti, historie jejich fabrikací – nyní existující lidé a jiní tvorové v peklech a v ostatních končinách zóny vymístění. Bude to trvat do doby úplné eliminace negativního stavu. Pamatujte si, prosím, že každý čin nebo činnost, každá idea a její projev se může potvrdit ve své platnosti jenom podle svých důsledků, výsledků a následků. Tedy negativní stav musí dál pokračovat až do doby, kdy se všechny tyto důsledky, výsledky a následky projeví, zpřítomní a uskuteční. Takto se získává pravé poznání. Nic se vpravdě nemůže poznat bez tohoto zobrazení. Následky, výplody a výsledky aktivit pseudotvůrců jsou plně znázorněny v kvalitě života lidí na vaší planetě počínaje dobou, kdy se objevil jeskynní člověk. Pokud si vzpomínáte, byl jeskynní člověk zfabrikován pseudotvůrci za tím účelem, aby svedli budoucí vědce uvěřit klamu, že lidští tvorové pochází z opic evolučním procesem, a ne z jiného duchovního pramene. Většina vědců na vaší planetě dosud ještě věří této FALEŠNÉ BAJCE. (A tato falešná bajka se učí jako ovládací program ve většině školách po celé planetě – pozn. zpracovatele.)

 

Nyní je z dosud řečeného v této kapitole jasné, že vaše planeta má DVĚ výrazně odlišné historie.

 

(1)

Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovali do zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planety Země. (Přes 100 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(2)

Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až do přítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme vší vlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství bude znamenat konec druhého údobí. (7 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(3) Plná dominance negativního stavu.

Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho času odhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímu stavu.

 

(4) Úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním.

Na konci třetí periody bude negativní stav navěky eliminován. Prostředky a způsob jeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zde odhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE A NA VĚKY ELIMINOVÁN.

 

Toto je slavnostní příslib Pána Ježíše Krista, učiněný všemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativního stavu.

 

Fyzické postavení této planety během její první historie – době, kdy pseudotvůrci na ní přebývali – bylo jiné. Musíte si pamatovat, že všechno ve Stvoření a ve fyzickém Vesmíru, jakož i v zóně vymístění, závisí na činnosti a ideách sentientních myslí. Obsah a jakost těchto aktivit a idejí čijících myslí určuje fyzickou pozici, životní styl, události a osud jakékoliv  planety nebo sluneční soustavy, galaxie, veškerého Vesmíru a multivesmíru s jejich vlastními dimenzemi, odrážením a „zrcadlením“ (o této záležitosti bude více zjeveno později). Takže vaše planeta v údobí první historie byla se vším svým odrážením nejen v jiném fyzickém postavení, ale i v jiné sluneční soustavě a v jiném vesmíru. Ta sluneční soustava měla dvě slunce. Pozice a sklon planety Země byly takové, že dvě slunce se zjevovala střídavě, periodicky. Kdykoliv jedno slunce se ukázalo na jedné hemisféře, druhé bylo na opačné. A obráceně. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu nebo na stejné obloze. Západ jednoho slunce znamenal východ druhého. V té časové periodě na vaší planetě tudíž neexistovala žádná noc. Důvodem pro takové uspořádání bylo, že noc a temnota souvztaží s duchovní ignorancí a s nevědomými duševními pochody. V průběhu celé historie pseudotvůrců a jejich předchůdců nikdy nebyli bez znalosti a vědomí si pravých principů a zákonů, vládnoucích multiversu a sentientní mysli. Jejich mysl byla při plném vědomí na všech svých úrovních a žádné nevědomé procesy neexistovaly. Proto žádná temnota ani noc nebyla možná. Kvůli těmto podmínkám byla fyzická situace planety Země udržována v solárním systému se dvěma slunci. Zároveň teplota a počasí bylo regulováno tak, že se udržovalo neustále příjemné, hojivé, mírné klima bez bouřek a extrémních výkyvů. Schopnost kontrolovat a regulovat přírodní zákony myšlenkovými principy činí tuto skutečnost možnou. Jak víte, pseudotvůrci byli velkými mistry v oblasti takové kontroly.

 

Ale po vystěhování z této planety a až se usadili v peklech (či přesně: až vytvořili podmínky pro pekla), zpětným cestováním v čase se dostali do blízkosti doby stvoření planety Země se všemi jejími rozmanitými dimenzemi. Během procesu cestování v čase pozměnili osud jedné dimenze planety Země a taky svůj vlastní osud. Byly záměrně zničeny všechny životní formy, jež existovaly v původní dimenzi Země. Pseudotvůrci přemístili a vzali se sebou všechen genetický materiál tehdy existujících živočichů a rostlin, jakožto i všeho ostatního, aby jej pak mohli přetvořit pro své vlastní účely.

 

Jakmile zmíněná dimenze planety Země byla přetvořena, byla pak fyzicky přestěhována přes dimenzionální zákruty osmou dimenzí a umístěna na hranici mezi zónou vymístění a pravým Stvořením do velice neobvyklé pozice. Byla uložena do vyšinutého solárního systému, který má jen jedno Slunce. Pro tuto neobyčejnou situaci a neobvyklé postavení stala se zmíněná dimenze planety známou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno výše, je to jediná planeta, kde mohou koexistovat oba stavy, jak pozitivní, tak i negativní, a to za účelem, jenž byl zjeven v předešlých kapitolách této knihy (více o této věci a pozici planety Nula bude zjeveno později).

 

V procesu fyzického stěhování vaší planety byl jeden kontinent rozštěpen na několik, vznikly extrémní výkyvy počasí a teploty od pólu k pólu, byly zavedeny roční doby a započala ÉRA NA VAŠÍ PLANETĚ SE ZAHÁJENÍM STAVU NEVĚDĚNÍ A NEVĚDOMÝCH POCHODŮ. Tyto procesy souvztaží s nepříznivými přírodními klimatickými podmínkami na vaší planetě.

 

Nejdříve postrádala planeta Nula jakoukoliv životní formu. Aby se mohla obydlet vhodnými životními formami, jež byly s to plně zobrazit všechny důsledky, následky a výsledky aktivace a dominance negativního stavu, bylo nutno zprvu geneticky experimentovat s takovými podmínkami a formami, jež by se nejvíce hodily pro toto zobrazení. Pamatujte, prosím, že aktivovat negativní stav a uvést jej do dominující pozice je jedna věc, ale zcela jinou věcí je úspěšně znázornit následky, výsledky a důsledky takového příšerného aktu.

 

Prvním historické období vaší planety a jejího obyvatelstva bylo období aktivace negativního stavu. Druhé období bylo zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Třetí období je plná dominance negativního stavu. A čtvrtým historickým údobím je úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním. Podle fyzických časových měřítek má každé historické období, jež následuje za prvním, stále kratší a kratší dobu trvání. První historická éra – aktivace trvala nejdéle (mnoho miliónů let); druhá éra je značně kratší (stále ještě působí – vy v ní žijete); třetí historická éra bude velice krátká a čtvrtá bude dokonce ještě kratší.

 

Poznámka o slově „dimenze“: shora bylo řečeno, že jedna dimenze nebo reflexe Země byla přestěhována přes osmou dimenzi. Toto slovo je zde použito v rozdílném spoluoznačení, než tomu bylo v jiných knihách Nového zjevení. Tam to označovalo duchovní dimenzi, zprostředkující dimenzi, fyzickou čili přírodní dimenzi a jí odpovídající dimenzi zóny vymístění. Zde však slovo „dimenze“ je použito ve smyslu časo-prostorového a percepčního módu fyzického – přírodního Vesmíru a jemu souvztažných činitelů duchovního a intermediálního světa, jakožto i zóny vymístění. Každý vesmír v rámci multivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanácti takových dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměry – délku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, jež obvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej ve skutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech ani teoreticky, ani zkušenostně.

 

Pseudotvůrci však měli plnou znalost všech dvanácti dimenzí, jak teoreticky, tak empiricky, pohybujíce se v nich podle libosti. Takže byli schopni cestovat a stěhovat celá nebeská tělesa jak v mezích jakéhokoliv vesmíru, tak i přes různé dimenze a do úplně jiných vesmírů, galaxií a slunečních soustav. Těmito prostředky byli schopni dopravit a doplnit na vaši planetu jakékoliv ideje a výsledky svého genetického experimentování a inženýrství.

 

Jakmile se takto zařídili v pro sebe vhodné pozici, pustili se do druhé řady genetického experimentování. Jak si vzpomínáte, záležitostí první řady pokusů bylo, aby se na svět přivedli lidé ne přímo daní Nejvyšším, ale pomocí zvláštního genetického biklonování s četnými variacemi. V druhé sadě pokusů bylo experimentování zaměřeno na vývoj živých, myslících a cítících entit, jež by se hodily k zobrazení plné povahy negativního stavu a pro prokázání faktu, že ty či ony duchovní principy nejsou buď nutné k produkci života, nebo nejsou odvozeny z Nejvyššího. Tato idea však se mohla uskutečnit jen s jednou podmínkou: Vše se mělo udat v BLÍZKÉM sousedství pozitivního stavu.

 

Jeden z hlavních důvodů, proč pseudotvůrci umístili vaši planetu v tak podivné pozici, bylo umožnění kontaktu se členy pozitivního stavu ve formě a za okolností vzájemného PROMÍCHÁVÁNÍ SE, nikoliv odloučenosti. Rozhodováním o tom, za jakých podmínek se lidé mají rodit na této planetě, podařilo se pseudotvůrcům ZAJMOUT některé členy pozitivního stavu a v mnohých případech i přetáhnout je na čas na svou stranu. Potřebovali nový genetický materiál, VZATÝ z pozitivního stavu. Čím je nový materiál silnějším, tím manifestace nové negativní formy je zlořádnější a vytrvalejší. Dalším důvodem pro toto podivné umístění planety Nula bylo ukázat pozitivnímu stavu, že negativní stav je schopen vlastního nezávislého života a jak početní jsou jeho následovníci. Bylo to pro ně věcí soutěživosti. Negativní stav neustále konkuruje pozitivnímu stavu. Nemůžete soutěžit s někým, jestliže ten někdo nemůže vidět vaše výdobytky, ať jsou jakékoliv (připomíná mi to „výkladní skříně“ socialismu, např. JZD Slušovice – pozn. zpracovatele). Ovšem v této soutěži jde o LIDSKÉ DUŠE. Toto bylo a je povoleno Pánem Ježíšem Kristem za účelem, jenž byl dříve vysvětlen.

 

V procesu druhé várky experimentování byly vyvinuty a naprojektovány rozmanité životní formy rostlinstva a živočichů, aby se objevily na planetě Nula. Úmyslně napodobili evoluční proces. Z toho můžete vidět, jak darwinovská evoluční teorie je MYLNÁ (je to další z tisíců ovládacích programů lidské mysli od pseudotvůrců – Sil temna – pozn. zpracovatele). Evoluční teorie je založena na chybném vědeckém pojetí. Darwin a jeho následovníci měli za to, že druhy se vyvíjejí procesem přírodního výběru, aby se přizpůsobili podmínkám, existujícím v různých prostředích planety za účelem přežití nejsilnějšího a nejzpůsobilejšího. Myšlenka evoluce je správná v tom smyslu, že rozličné životní formy byly pseudotvůrci vytvořeny, vyzkoušeny a vyřazeny jedna za druhou. Prováděli genetické pokusy tak dlouho, až přišli na nejvíce žádoucí a nejvýhodnější podmínky na této planetě, podmínky nejvhodnější pro PROVEDENÍ JEJICH PLÁNU. Něco jako přírodní výběr NIKDY neexistovalo. Vše bylo pečlivě naplánováno. Pojetí přírodní selekce je dosud nejbláznivější nápad v hlavách vašich učenců.

 

Pokud si vzpomínáte, byla vaše planeta původně, než došlo k aktivaci negativního stavu, obydlena pouze pozitivními životními projevy. Neexistoval tenkrát žádný druh dravců, ani jedovatých, zlořádných usmrcujících zvířat a rostlin. Živočichové a rostliny byli v podstatě blahodárně kladnými. Byli však všichni zničeni během dimenzionálního přemístění vaší planety. Ale jejich genetický materiál byl zachován. V průběhu mnoha miliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu křížení mnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohé úspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení. Zničili to, co se nepodařilo (něco z těchto procesů ale bez dalších důležitých souvislostí je např. v knize Ivo Wiesnera „Předpeklí ráje“ – pozn. zpracovatele).

 

Vyhlazení a zmizení různých druhů živočichů na vaší planetě nebylo důsledkem přírodních či kosmických katastrof, jak by vědci rádi věřili. Ani to nebylo následkem působení ze strany lidí, jak tomu je v přítomné době s vyhubenými zvířaty rukama lidské chamtivosti a stupidity. Tak zvané přírodní katastrofy a typické lidské chování byly přivedeny do plodnosti pseudotvůrci a některými dalšími procesy v peklech s tím, aby se docílila DESTRUKCE zmíněných DRUHŮ, NEHODÍCÍCH SE PRO JEJICH ÚMYSLY. Nynější pokračující hubení některých druhů má hlubší duchovní souvztažnost (hubí je fabrikáty pseudotvůrců – pozn. zpracovatele). Druhy dávno zmizelé i ty, co zmizely ne tak dávno, spolu s těmi, co postupně mizí, mají být odstraněny dříve, než dojde k úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě. Ty druhy jsou souvztažnostmi nevhodné oddanosti a sklonů, které vyčerpaly svou užitečnost. Proto jejich pokračování by bylo překážkou a porušováním tohoto závažného procesu – plné vítězství negativního stavu na planetě Nula. Musíte si uvědomit, že jakmile určitý stav nebo sklon či cit či emoce nebo element myšlení nejsou již déle udržitelné, pak se musí odstranit. Jinak by nic nemohlo dojít k dozrání, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Ve chvíli, kdy dojde k jejich odstranění, všechny s nimi souvztažící životní formy a elementy přestanou existovat. Takto dovedli pseudotvůrci vyhladit všechny nevhodné druhy z povrchu vaší planety před tím, než by z nich vzešly trvale úspěšné výsledky. (Není nahodilé, že po tomto zdařilém díle nedocházelo k žádnému dalšímu evolučnímu vývoji na vaší planetě. Zastavil se právě v  době.) A takto dosahují současně působící síly negativního stavu svých cílů v tomto ohledu. Prostřednictvím svých vlastních agentů na vaší planetě vyvolávají proces eliminace čehokoliv nebo kohokoliv, co neslouží jejich záměru.

 

 

FABRIKACE JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA

 

Tak došlo k tomu, že v procesu experimentování podařilo se pseudotvůrcům získat podivného hybrida, jehož vzorce chování byly v rozporu se vším, co bylo pozorováno u živočichů pozitivního typu. Účelem zde bylo zfabrikovat zvěř, ptáky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd., které by odrážely ve svém chování zlořádnost, útočnost, násilí, strach, jedovatost a pud zabíjení. Žádné takové zvíře, ani pták, ani hmyz, ryba, rostlina nebo plody atd. do tohoto časového úseku NEEXISTOVALY. Tomuto typu chování vaši veterinární a sociální psychologové rádi dávají nálepku „instinkt útoku nebo útěku“. Jakmile se pseudotvůrcům podařila produkce těchto protivných životních forem, ihned je uvrhli na vaši planetu pro ilustraci. Z jednoho velmi zvláštního živočicha se zmíněnou přirozeností, vlastně z jeho genů, zfabrikovali nekonečný počet hybridů, rozmístili je všechny na planetě Nula, aby viděli, jak dobře se hodí pro splnění KONEČNÉHO CÍLE – FABRIKACI JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA. Tato experimentace vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBNÉHO OPICI, který se stal vhodným PROTOTYPEM vývoje nyní existující formy lidského těla.

 

V průběhu tohoto experimentování a křížení byly zfabrikovány rozmanité životní formy jak inteligentního, tak i neinteligentního rázu. Některé z nich byly prapodivné. Ne všechny byly zachovány na vaší planetě. Většina inteligentních životních forem, nevyhovujících podmínkám na vaší planetě, byla umístěna jinde. Je třeba si totiž uvědomit, že jednou utvořená či zfabrikovaná sentientní životní forma – a to nehledě na to, jakými prostředky – pozitivními či negativními, pak navěky nemůže být zničena. Pouze nesentientní životní formy mohou být – a často jsou – zničeny. Inteligentní životní formy, formy schopné pojetí pojmu „já jsem“, mají v sobě ŽIVOTNÍ ENERGII, jež původně byla UKRADENA u Nejvyššího (v případě negativních životních forem). V té energii je přítomnost Pána Ježíše Krista (který tenkrát byl Nejvyšším). Díky této přítomnosti takový život nikdy nemůže být zničen. Je to pramen a možnost spasení všech v negativním stavu a pro obrácení do stavu pozitivního (také někteří Vesmírní lidé, mající s námi částečně společné předky, se dokázali vymanit z negativního stavu, ale procesem dlouhodobé konverze – duchovním růstem - se zpět transformují k dokonalým nehmotným bytostem v blízkosti Stvořitele našeho milovaného – pozn. zpracovatele).

 

Takto Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista zajistila těmto zvláštním inteligentním životním formám místo, stav a podmínky, jež vyhovují jejich přirozenosti. Jak jistě víte, lidské pohádky obsahují mnoho příběhů o divných a podivných tvorech, mluvících zvířatech, rostlinách atd., a to jak povahy pozitivní, tak i negativní. Obsah těchto příběhů je fakticky čerpán z tehdy existující skutečnosti (procesu výše uvedených experimentací).

 

Někteří z těchto tvorů zfabrikovaných pseudotvůrci byli příliš pozitivní nebo uvědomělí, jiní ne dosti nevědomí, nebo příliš důvtipní, či zas příliš jednostranně zlí pro záměry pseudotvůrců. Tvorové převážně pozitivní byli vyzvednuti z negativního stavu a umístěni na planetách uprostřed říše pozitivního přírodního vesmíru, kde se mohli vyvíjet zcela v souladu s principy duchovní progrese. Tvorové na jiném krajním pólu obývají rozmanité oblasti zóny vymístění a pekel, kde mají za úkol neustále fabrikovat nové typy zla a nepravd ve všech možných formách a stavech.

 

Tedy v průběhu těchto kriticky a osudově závažných experimentací byl použit princip hybridizace. Z genetické pamětní banky i z jiného materiálu sentientního inventáře zděděného po prvních lidech, žijících na planetě Země, před tak zvaným Pádem, byly použity dva elementy. V prvním kole pokusů byly vyzkoušeny různé kombinace s fúzí jednoho či druhého genu a geny vzatými z protichůdných elementů. Účelem této experimentace bylo přijít na takovou fúzí spojenou kombinaci, jež by dovedla potlačit všechny pozitivní duchovní principy, vzpomínky, city, emoce a zážitky. A která by také potlačila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii všech principů femininity a maskulinity, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i všech jiných duchovních principů. Tato represe měla být takového rozsahu, aby hybrid, takto prošlý fúzí, vůbec si jich nebyl vědom a přitom přece jen měl zachovaný smysl pro „já jsem“ a byl zcela inteligentní, schopen se učit a do určité míry též vynalézavý a tvořivý.

 

Toto se nakonec podařilo provést. Dalším krokem bylo vytvořit takové podmínky, v nichž by duch a duševnost nově vyvinutého, fúzí připraveného křížence, mohly být POLAPENY VE ZVLÁŠŤ UZPŮSOBENÉM TĚLE, KTERÉ BY ZNAČNĚ OMEZILO MOŽNOST PLNÉHO PROJEVU DUCHA A DUŠE V NĚM ULOŽENÝCH, ČÍMŽ BY SE STALY ÚPLNĚ ZÁVISLÝMI NA TĚLE PRO PŘEŽITÍ V POZEMSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM OVZDUŠÍ (uvědomte si prosím, že většina lidí své životní projevy považuje za přirozené, dané od Boha či od přírody, vůbec nechápe, že většina našich životních projevů – negativní myšlenky a jednání jsou produktem pseudotvůrců, a lidé svým potlačeným nitrem – 5 % v akci – pozitivního nedělají téměř vůbec nic ze své svobodné vůle ! – pozn. zpracovatele).

 

Pokusnou otázkou zde bylo:

 

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH – NEJNITERNĚJŠÍ DUCHOVNÍ MYSL,

OBSAHUJÍCÍ POZITIVNÍ IDEJE ŽIVOTA I VŠECHNY POZITIVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIPY,

A DUŠE – VNITŘNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ VŠECHNY KLADNÉ ASPEKTY

VĚDOMĚ UVĚDOMĚLÉ DUŠEVNOSTI,

BYLY VLOŽENY V ŽIVOČIŠNÉ TĚLO A ZVÍŘECÍ DUŠEVNOST,

SESTÁVAJÍCÍ Z HRUBÝCH EMOCÍ, NEINTELIGENTNÍCH INSTINKTŮ A PUDŮ,

ZALOŽENÝCH NA PRIMITIVNÍCH POTŘEBÁCH PŘEŽITÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ

BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČI SCHOPNOSTI VYVINOUT POJETÍ „JÁ JSEM“ ?

 

Jak si vzpomínáte, v této době pseudotvůrci již úspěšně vyvinuli opici podobného tvora, jenž sloužil jako prototyp k tomuto účelu (to bylo před více než 7 milióny let – pozn. zpracovatele). V něm se plně rozvinuly všechny negativní aspekty chování a duševnosti, hrubé síly a agrese, zabíjení a ničivosti, strachu a bojovnosti, bezohledného zachování druhu a územní dominance a - což je nejhlavnější – směřování všech pudových činností navenek, k zevnějšku. V něm se zajistilo plození způsobem zevním, bolestným a nebezpečným, bez účasti jakýchkoliv duchovních principů. V této fázi experimentování byla zkoušena kombinace genů víceméně úspěšně. Účelem bylo vytvořit podmínky, v nichž by pozitivní, niterné, duchovní aspekty sentientního ducha a duševnosti byly úplně potlačeny a zablokovány do nejzazšího možného stupně (čili ne zcela – to není možné – pozn. zpracovatele), avšak aby byly přitom dostatečně přítomny, dávajíce vědomí „já jsem“. Toto temné vědomí „já jsem“ mělo dát určitý stupeň pocitu odlišnosti od jiných životních forem; a také motivaci vyvinout dostatečně vysokou úroveň inteligence a tvořivosti k službám toho záměru, pro který tyto podmínky byly vyvinuty pseudotvůrci (v míře zla a nepravd proti tomuto byl Hitler malým, nechodícím a nemluvícím dítětem – pozn. zpracovatele).

 

Je očividné, že tento tvor, sloužící jako prototyp, sám o sobě, bez jakékoli směsi genetického materiálu, vzatého ze sentientních životních forem, byl jen dalším tupým zvířetem, neschopným zobrazit následky aktivace negativního stavu. Tentokrát se pseudotvůrcům již podařilo vypěstovat tvora z idejí „čistého“ zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo již nic z pozitivního stavu dobra a pravdy. Toto bylo konečným cílem. Nyní tedy mají pseudotvůrci vhodný genetický materiál, se kterým mohou experimentovat jeho kombinováním s genetickými elementy, již dříve prošlými fúzí, znovu uspořádanými a přestavěnými, elementy, pocházejícími z ženské a mužské genetické banky. Provedli tudíž fúzi sentientního hybrida s genem opici podobného tvora, čímž se vyvinula nová hybridní životní forma, která dosud neexistovala. Nový hybridní tvor byl tím příslovečným jeskynním člověkem (měl by se ve skutečnosti nazývat jeskynním lidským tvorem, aby se tak naznačilo, že jde o zcela jinačí, dosud neznámou sentientní životní formu). Pseudotvůrci nasadili tento výtvor na planetě Nula (vaší planetě), pečlivě sledovali a ovlivňovali jeho vývoj v průběhu celé historie vaší planety (to bylo před 4 milióny let a trvá to dosud – pozn. zpracovatele).

 

Budiž zde zdůrazněno, že bylo by omylem předpokládat, jako by pseudotvůrci nasadili na povrchu vaší planety jen jednoho či dva takové nově vyvinuté hybridy – sentientní tvory. Pamatujte si, že v té době již byla zdařile rozštěpena planetární pevnina na několik kontinentů. Zfabrikovali tudíž tisíce a tisíce takových tvorů a umístili je na rozličných kontinentech a ostrovech, aby se tak dal popud k rozvoji různých variací kultur a kmenů schopných zvěčňovat negativní stav v rozmanitých modech a podmínkách. Současně modifikovali tohoto prototypního, opici podobného tvora, učinivše z něj úplnou opici, jak ji znáte na vaší planetě, a souběžně s novým hybridem ji též nasadili na vaší planetě. Nasazení této opice bylo dvojí. Jedním bylo ve zpátky jdoucím čase. Opice se objevily v různých pečlivě určených stádiích zdánlivě evolučního rázu, před statisícem nebo i pár milióny lety, než došlo ke skutečnému nasazení nové hybridní sentientní formy – lidských tvorů. Druhý způsob bylo simultánní promítnutí.

 

OKLAMÁNÍ VĚDCŮ ZKOUMAJÍCÍCH VZNIK ČLOVĚKA

 

Účelem první projekce bylo založit vědecké podvodné napálení, které by u pozdějších učenců vytvořilo dojem, že lidští tvorové se vyvinuli v přírodě, evolučně z opic, a že nebyla do toho zapletena žádná zevní božská moc. Tím by se došlo k závěru, že původ lidských tvorů není v Bohu, ani v duchovních principech, nýbrž je výsledkem šťastlivé kombinace rozmanitých přírodních částic, atomů, molekul a prvků, čímž se nakonec umožnil vznik vědomého vnímání. V tomto ohledu tedy rozumovost a sebeuvědomělost nevycházejí z jakéhosi Absolutního stavu inteligence a Vědomí, nýbrž z mrtvých elementů hmoty.  Je-li tomu tak, pak neexistují ŽÁDNÉ niterné duchovní principy. A existují-li, pak nejsou původním zdrojem sentientního života, ba vlastně žádné formy života, jen jakýmsi bezpříčinným DOPROVODEM života. Duchovní principy samy o sobě by mohly vznikat z neduchovních kombinací mrtvých elementů. Podobný závěr je nevyhnutelný, vezme-li se v úvahu výše uvedené.

 

Tedy NYNĚJŠÍ LIDSTVO na vaší planetě není ničím jiným, než SPECIÁLNÍM HYBRIDEM,

ZFABRIKOVANÝM PSEUDOTVŮRCI za tím ÚČELEM,

Aby se ZOBRAZILY DŮSLEDKY, VÝSLEDKY A NÁSLEDKY AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

A ABY SE PROKÁZALO, ŽE NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO BOHA ANI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ

KE ZRODU SENTIENTNÍHO ŽIVOTA.

 

V průběhu experimentace s tímto novým sentientním hybridem – lidskými tvory – jedním z hlavních principů bylo DOCÍLENÍ ÚPLNÉ ODLUKY A NEVĚDOMOSTI JINÉHO SENTIENTNÍHO ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU I V JAKÝCHKOLIV JINÝCH DIMENZÍCH MIMO VLASTNÍ PLANETU A VESMÍR. Toto bylo ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU PODMÍNKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito tvorové byli zcela izolováni od jakékoliv objektivní informace ohledně jiných sentientních forem, jiných dimenzí a multivesmíru obecně, zvláště pak od PRAVÉ znalosti jejich původu, jakožto i nevědomého uvědomění si existence pozitivního stavu – pravého Stvoření.

 

Toto bylo docíleno fabrikací hmotného těla z genů prototypního opici podobného tvora s nepravými modifikacemi. Do toho těla byly vloženy pomocí fúze značně pozměněné geny, vzaté z genetického fondu sentientních životních forem. V procesu té fúze a hybridizace byly všechny pozitivní, duchovní aspekty těch sentientních životních forem zapouzdřeny v speciálně vyhotovených genetických „nádobách“, blokujících většinu jejich obsahu. Pouze PRAMALÝ, NEKONEČNĚ MALINKATÝ OTVOR BYL PONECHÁN, ZCELA OMEZEN NA PROSAKOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, která neustále oživuje to tělo (viz obrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele). Pseudotvůrci velmi dobře věděli, že chtěli-li dovolit přítomnost sentience v tom nově vyvinutém kříženci, pak bylo nutno ponechat neporušenými některé duchovní principy té sentience. Jinak by se minuli cílem. Avšak pomocí velmi zamotané a složité genetické i jinačí, korespondenční manipulace a kombinace, se jim úspěšně podařilo v genu sentience zablokovat vědomí duchovnosti, jen se z něj vysává životní energie bez uvědomění si, co je pravým zdrojem té energie. Navíc vybudovali pseudotvůrci z genetického materiálu toho prototypního tvora a z výsledků velmi složitého přeuspořádání duchovních korespondencí další geneticko-duchovní nádobu, jež v sobě uzavřela pravou duševnost, obsaženou v elementech, přišlých ze sentientních životních forem. Ta duševnost ve svém původním stavu byla velmi pokojná, něžná a laskavá a nikdy nemohla zplodit vražednou násilnost, útočnost, nenávist, ani žádné jiné záporné emoce, pocity, myšlenky, postoje a chování, tak hojně přítomné na vaší planetě.

 

Tak se stalo, že tato kladná duševnost byla zakryta zmíněnou nádobou s ponecháním malinkatého otvoru, jenž dovolil pozměněný přenos životní energie z duchovní sféry těch sentientních genů a umožňující zachování duševní uvědomělosti nově vyvinutého hybrida – lidských tvorů. Nakonec další, jiná genetická nádoba byla použita pro zapouzdření obsahu vnější mysli pravých sentientních životních forem. Z idejí těchto forem bylo vybudováno hmotné tělo pro manifestování duchovních idejí vlastního ducha a duše zevním chováním, vnějšími vztahy a postoji. Uvědomělost této zevní formy byla úplně zablokována, tak, aby současná lidská bytost nemohla poznat, co je být a pociťovat a vypadat jako pravá sentientní bytost v opravdové fyzické formě, vytvořené z ryzích pozitivních elementů lásky a moudrosti.

 

A znovu byl ponechán nesmírně malinký otvůrek pro proudění životní energie z nejhlubší niternosti přes vnitřní oblast do nejzevnějšího území těla, aby jej tak zachovávala při životě a fungujícím. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvláštní genetický a souvztažnostní obal z elementů negativního stavu, do něho byly uloženy pravá nejniternější duchovní mysl, pravá vnitřní mysl a pravá vnější mysl, odvozené z genů sentientních životních forem, oddělující je od těla a od tělesné vědomosti si jich. Pouze infinitesimálně nepatrné spojení bylo ponecháno mezi nimi a hmotným tělem, jež bylo omezeno na pouhé přijímání životní energie pro zachování jakéhosi stupně životnosti v tom těle (opět viz obrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele).

 

V dalším kroku byly mezi tělem a tím obalem, obsahujícím pravou sentientní mysl, nyní rozdělenou na tři rozdílné oblasti nejniternější, vnitřní a zevnější, vytvořeny z genetického a jiného souvztažnostního materiálu toho prototypu zvířecího tvora na úrovni každé nádoby tři zřetelně odlišné pseudomysli. Tedy na úrovni Nejniternější duchovní mysli, zapouzdřené v té geneticky a negativně uzpůsobené duchovní nádobě, byla vybudována niterná pseudomysl. Byla umístěna v její okružní blízkosti, aby tak úplně obklíčila zmíněnou nádobu a zajistila zachycení všeho, co by prosakovalo ponechaným malinkým otvorem, a vše prověřila dříve, než by došlo k prozrazení nějaké informace škodící jsoucnu a bytí negativního stavu. Obdobné napodobeniny byly zbudována a uloženy kolem pravé vnitřní i pravé vnější mysli.

 

Máte zde tudíž, vrstva na vrstvě, OCHRANU, zřízenou proti proniknutí čehokoliv vskutku duchovního a pravdivého z nyní separované a izolované opravdové sentientní mysli nebo přicházejícího přes ni. Jak můžete vidět, účelem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientní mysl, jež sestává ze tří vlastních aspektů, a vytvořit TŘI rozličné mysli, které mají být izolovány a odloučeny jedna od druhé do nekonečna. Zapamatujte si, že pravou povahou negativního stavu je budovat vše na principech ROZLOUČENOSTI A IZOLACE.

 

V pravém Stvoření NEEXISTUJE taková separace a izolace. Sentientní mysl všech čijících entit v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíru je úplně a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL, jež se projevuje ve třech ASPEKTECHnejniternějším, vnitřním a zevnějším. Toto uspořádání je obrazem pravé přirozenosti Stvořitele – Pána Ježíše Krista. S takovým uspořádáním by však negativní stav nikdy nemohl dojít svého uzrání. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, plná vláda patří pozitivnímu stavu. TOTO JE PRAVÁ POVAHA POZITIVNÍHO STAVU. Aby se mohl negativní stav aktivovat, bylo nutno se odchýlit od tohoto uspořádání. Vzpomeňte si, prosím, že prvním krokem ve směru aktivace negativního stavu bylo rozdělení jedné androgynní (obojpohlavní) formy na dvě (jednopohlavní) tělesné formy – jednu ženskou a druhou mužskou. Plné odůvodnění pro tuto separaci, jakožto i pro to, proč sentientní život na původní planetě Země musel začít v androgynní formě, bylo zjeveno a pěkně vysvětleno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Není zapotřebí, aby se tyto důvody uváděly zde.

 

Z toho vysvítá, že aktivace negativního stavu je ve skutečnosti procesem postupné separace různých duchovních principů z jejich soudržné celistvosti a jednoty s následnou odlukou jejich schránek sentientní mysli. Každý duchovní princip se všemi svými nekonečnými odvozeninami má svou specifickou schránku v sentientní mysli. Tím, že je schopna přijímat a obsahovat každý princip s jeho svérázností, drží se sentientní mysl na živu. Žádný jiný zdroj života neexistoval, není a nikdy nebude existovat. A protože všechny pravé duchovní principy jsou odvozeny z pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista, neexistuje žádný jiný zdroj života mimo Pána Ježíše Krista. Tímto se Pánem Ježíšem Kristem slavnostně prohlašuje, že tento výrok je Absolutní pravdou.

 

Odloučením a odštěpením těchto duchovních principů od jejich sjednocujícího Zdroje je možné jejich PŘEKRUCOVÁNÍ, PRZNĚNÍ A FALŠOVÁNÍ. A teď tedy nemají žádné spojení s tímto Zdrojem. Nemožnost tohoto spojení dovoluje pak to, že zmatek a nesprávný výklad jejich obsahu se stává realitou. Tímto aktem je provedena separace a izolace specifických schránek v sentientní mysli. Čímž ve skutečnosti došlo k vyvrcholení a úplnému odloučení a rozdělení jedné sentientní mysli na tři různé, oddělené mysli. Nicméně tato separace a izolace sama o sobě, i když nesmírně vítána pseudotvůrci a nutná pro jejich konečný cíl, přece jen nebyla pro něj dostatečná. K jejich zármutku je zde stále ta vrozená, vštěpená tendence různých aspektů a schránek sentientní mysli vyhledat dřívější stav a navrátit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti, soudržnosti a celistvosti.

 

K zajištění toho, aby separace a izolace této mysli trvala do nekonečna (absolutně nutná podmínka, má-li negativní stav přežít), vybudovali pseudotvůrci výše popsané genetické a souvztažnostní nádoby a bloky, které obklopují každou mysl odděleně. Navíc vytvořili jeden povšechný genetický a korespondenční obal, jenž odlučuje celou mysl se svými třemi úrovněmi od ostatního těla. A nejen to: Ještě z genů toho zvířete, jimi tak vhodně zkříženého, zfabrikovali tři zcela rozličné pseudomysli, jimiž obklíčili pravou sentientní mysl v jejích třech aspektech. Avšak ani toto uspořádání nebylo dostatečné pro zachování života negativního stavu.

 

V následujícím stádiu svých experimentací pseudotvůrci vytvořili a oživili nový druh bytostí zvaných STRÁŽCI. Tito strážcové byli umístěni v blízkosti každé úrovně – u Nejniternější duchovní mysli, u vnitřní mysli a u zevnější mysli – aby ZABRAŇOVALI JAKÝMKOLIV ZMĚNÁM v záležitostech lidské mysli. Funkce těchto strážců byla popsána v páté kapitole této knihy. LEGIE DÉMONŮ velí těmto strážcům, aby tak bylo zajištěno, že náležitě střeží status quo. Tito strážcové se nazývají „STÍNY“ a „STINNÉ POSTAVY“. Nyní můžete vidět, v čem spočívá rozumové zdůvodnění transformačního procesu, jak byl vylíčen v předešlé kapitole. Též z toho můžete vidět, proč sekvence ve zjevování těchto kapitol je, jaká je. Každá kapitola čerpá z myšlenek předchozí kapitoly. Je zde duchovní logika. (Kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista650 stran ve 30 kapitolách a zde v „Rozhovorech“ pro zdůraznění nejdůležitějších a nejaktuálnějších faktů přepisuji jen to, co lze v krátké době učinit – pozn. zpracovatele.)

 

Proces separace a izolace, na němž byl negativní stav vybudován, není omezen výše popsaným uspořádáním. Zůstal tu jeden krok, osudově závažný, jenž bylo nutno dokončit. Bylo zapotřebí připravit plán pro globální separaci a izolaci forem od ostatních končin Stvoření a od zóny vymístění. Tento druh odluky a izolace je něco nevyhnutelného, chcete-li se, aby lidští tvorové na vaší planetě byli udržováni v nevědomosti ohledně pravé povahy Stvoření a zóny vymístění.

 

Shora vylíčeným uspořádáním byl ustanoven stav neustálé ignorance a nevědomých procesů. Neznalost a nevědomé duševní pochody jsou životní pohonnou láskou pro zvěčňování negativního stavu. Jimi se trvale zajišťuje, že veškeré poznávání přichází ne ve směru z niternosti, nýbrž zvenčí. Nevíte-li nic o své niterné, duchovní přirozenosti, pak se budete obracet navenek, budete poučováni zvenčí, věříce, že cokoliv je vám řečeno jinými zkušenějšími zevnějšími autoritami, je pravda. Tato situace je však omezena pouze na planetě Nula.

 

Z toho důvodu byla planeta Nula ponechána v úplné izolaci a separaci od ostatních oblastí své Galaxie a Vesmíru. Lidské tělo bylo vytvořeno z genů zvířete pomocí speciálního genetického inženýrství. A tělo toho zvířete, na druhé straně, bylo učiněno z elementů zóny vymístění. Tyto elementy byly zhmotnělými a zkonkretizovanými odvrženými duchovními idejemi sentientních entit pozitivního stavu, jež odmítly přijmout jejich obsah a jednat dle něho. Pokud si vzpomínáte, obsahem těchto idejí byl výběr ve věci prohlášení a víry, že život nevychází z Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího) ani z jeho/Jejích duchovních principů, nýbrž z něčeho a někoho jiného. Tyto odvrhnuté ideje – opaky se všemi důsledky jejich možné aktivace ustanovují život zóny vymístění. Z nich byl prototyp – živočich zfabrikován. Tedy ve skutečnosti bylo lidské tělo, které je tělem zvířecím, zfabrikováno pseudotvůrci v modifikované formě, z negativních antielementů zóny vymístění. K těmto ohraničujícím elementům byly přidány prvky planety Nula, a tak došlo k hybridizaci zcela nového, nanejvýš omezeného typu těla. Nic podobného dříve neexistovalo. Do toho hybridizovaného těla byly vloženy, způsobem shora popsaným, dva elementy, které prošly fúzí, a které patřily sentientním životním formám.

 

Kvůli tomuto uspořádání byly duch života a jeho duše vhodně polapeny v tom nesmírně omezeném a omezujícím těle; a nemohou se z něho dostat ven jinak, než jeho zabitím, nebo opotřebením, anebo když samo umře. Každý pohyb ducha a jeho duše tedy zcela závisí na činnosti toho těla.

 

OMEZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

 

Ale co je zač, toto tělo ?  Jen si všimněte, jak jste omezováni. Chce-li vás duch někam jít, musí brát s sebou to těžkopádné a nepohodlné tělo. Aby v něm přežil, musí duch a jeho duše usměrňovat všechny své činnosti na pečování o tělo. Vaše tělo požaduje velmi zvláštní prostředí, velmi svérázné ovzduší a neustálou, minutu za minutou, péči a ochranu. Máte-li příliš málo nebo příliš mnoho kyslíku, nebo tohoto či onoho chemického prvku, vaše tělo podlehne otravě, bude poškozeno a umře. Jíte-li a pijete-li příliš mnoho nebo málo, vaše tělo trpí a umírá. Běžíte-li příliš rychle či dlouho, vaše tělo se vyčerpá, může se zhroutit a umřít. Spíte-li nebo odpočíváte příliš málo nebo nadmíru, může se zhroutit a zemřít. Jste-li vystaveni extrémnímu horku či chladu, vaše tělo může umřít. Chcete-li cestovat, musíte vymyslet nějaký druh zevnějšího dopravního prostředku, aby se vaše tělo pohybovalo rychleji. Avšak překročíte-li rychlost pohybu, který je pohodlný a bezpečný pro to vaše tělo, pak přežít velmi dlouho nebude moci. Vaše tělo vyžaduje zvláštní druh zemské přitažlivosti, aby se mohlo nosit pohodlně. Velká gravitace ho rozdrtí. Příliš malá gravitace působí pocit nepohodlnosti oslabováním svalového napětí. Lze takto vypočítávat do nekonečna všechny hrubá omezení, jež jsou vlastní vašemu tělu. Přesto vaši učenci bláhově považují funkci těla za zázrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to oni myslí. Div divoucí je v tom, že v takovém těle se vůbec může uchovat nějaká jiskřička života. Další komplikací izolovanosti a ohraničenosti je vylučování výměšků. Tento požadavek ovládá rozvrh dne. Nedojde-li k eliminaci jedů, dojde nakonec k smrti těla.

 

Všechny tyto faktory zapříčiňují, že jste úplně zaneprázdněni péčí o tělo a jeho separovaný a izolovaný život.

 

NENÍ ČAS, NEBO JEN VELICE MÁLO NA COKOLIV JINÉHO

MIMO PEČOVÁNÍ O TĚLESNÉ PŘEŽITÍ.

 

TOTO JE TA PRAVÁ PAST NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Právě tyto svérázné, podivné a neobvyklé potřeby vašeho těla působí, že se nacházíte v GLOBÁLNÍ A MUTIVERZÁLNÍ IZOLACI. Jen si řekněte, jak daleko můžete cestovat ve Vesmíru nebo v prostoru s tím vaším tělem ?  Jste nuceni si vystavět velmi složitou prostornou loď, v níž by se přesně imitovalo tělesné a mentální prostředí, v němž by vaše tělo mohlo žít se zachováním zdravého rozumu. A jakou pak rychlostí může vaše tělo cestovat ?  Což může překročit světelnou rychlost bilionkrát, aby navštívilo jiné končiny této Galaxie a také se vrátit na rodnou planetu ještě za živa ?

 

Na počátku druhé historické éry tato fyzická izolace a separace nabyla směšných rozměrů. V té době lidští tvorové byli tak primitivní, že cestovali pěšky. Později začali užívat zvířat pro tento účel. Není tomu tak dávno, že Evropané na příklad neměli tušení, že je jakási Amerika nebo že mohou existovat nějací Američané. A američtí indiáni nevěděli, že existují Evropané atd. Tato situace byla záměrně vytvořena, aby se pokračovalo se separací a izolací vašeho rodu co nejdéle. Teprve v posledních dvou desetiletích jste byli schopni letět na Měsíc. A jen se podívejte, jak nemotorně těžký ochranný oděv a jak komplikovaný dopravní prostředek se musel vymyslet, aby vaši astronauti mohli cestovat na Měsíc a zpět !

 

Samozřejmě způsob vlády se mění i u negativního stavu. Tak zvaný vědecký pokrok je přizpůsobován většímu a rychlejšímu rozšiřování negativního stavu až k jeho konečnému a úplnému odhalení. Nicméně, pokud jste v těle takto uspořádaném, pak nehledě na to, do jaké míry jste si vědomi této situace i bez ohledu na to, jak dalece jste duchovně transformováni, musíte počítat s tím tělem. Hmotně a geneticky je odloučeno od ostatních oblastí vaší mysli způsobem shora popsaným. Tato okolnost vždy bude rodit problémy, strachy, úzkost, ustaranost, nemoci a všemožné nepříznivé podmínky, vlastní tomu druhu těla. Z toho důvodu, jak si vzpomínáte, předešlá kapitola končila varováním, že dovršení procesu duchovní transformace ještě nevede k volnosti a vysvobození od této odloučenosti a zmíněného uspořádání. Stále jste ještě uvězněni v těle. Nic se v tomto ohledu nemůže změnit žádnými prostředky až do doby, kdy bude odloženo na stranu a vy v něm již nebudete déle přebývat. Jediným rozdílem v tomto ohledu je, že po prožití duchovní transformace budete – podle dřívější zmínky – schopni mít větší moc nad vlastním životem; budete řídit svůj životní styl ve větší shodě s přirozeností pozitivního stavu. Toto určí, co budou vaše budoucí volby, až se zbavíte tohoto vašeho „zázračného těla“.

 

Musíte si pamatovat, že většina lidských tvorů ve své povšechné a úplné nevědomosti v této oblasti považuje své postavení i situaci, v níž se nacházejí jejich těla, za dění zcela normální. Nic se jim nezdá abnormálním v těchto okolnostech. A proto se zamilovávají do tělesného života a lpí na něm zoufale. Osvojí si určitý životní styl, mentalitu, ba i duchovnost, jež by byla oporou tohoto životního stylu. Úplně se ztotožní se všemi návyky, způsoby a zásadami tohoto života. Proto po smrti těla přetrvají jejich lásky, zvyky a přitažlivosti toho života, které si berou s sebou. Po příchodu do duchovního světa tento druh lidských tvorů (převážná jejich většina) má tendenci odmítnout vše, co není v souladu s osvojeným, známým a blízkým. Takový způsob ulpění a ztotožnění je udržuje stále ve spárech negativního stavu. Proto volí cestu do pekel, kde pokračují na čas, na časy a poločas ve svém oblíbeném, blízce známém a „pohodlném“ životním stylu bez ohledu na to, jak je bídný a záporný. Máte-li v lásce bídu, nešťastnost a zápornost, pak jediný život, který může mít pro vás nějaký smysl, je ten, který je s nimi v souladu. Vše ostatní je přebytečné. Je to věru těžké si představit, že nesmírně velká většina lidských tvorů je zamilována do mizérie, neštěstí a negativity. Důvod pro možnost takového postoje je v tom, že lidé považují tyto nepříznivé stavy za normální a přirozené. Nepociťují to jako bídu, neštěstí a zápornost, nýbrž jako jedině možnou skutečnost, jež jim poskytuje iluzi štěstí, radosti a uspokojení. (Lidé si zatím v drtivé většině neuvědomují tento celkový problém s jejich postavením, stejně, jako v Africe v Sahelu si lidé neuvědomují, že mají hlad, neřeší ten problém, protože jej ještě nerozpoznali – pozn. zpracovatele).

 

Musí se na prvním místě poznat a přiznat, že vlastní životní styl NENÍ to, čím se zdá být. A za druhé musí se pocítit SILNÁ touha změnit status quo. A tady vstupuje na scénu proces transformace. Poskytuje lidským tvorům zjevení o tom, oč ve skutečnosti běží. Tím mohou nabýt moci nad svými životy a výběry. To je připravuje na život v pozitivním stavu, až odloží svá těla, aniž by museli setrvávat do nekonečna v životě negativního stavu někde v peklech. Dává to pocit naděje a radosti nad budoucím splněním příslibu Pána Ježíše Krista. Poskytuje jistotu, že vlastní život na této planetě má smysl, význam a světlou perspektivu. Máte kontrolu nad problémy. Problémy nemají kontrolu nad vámi. Problémy ovšem budou tam stále, pokud žijete v těle, avšak budete jejich pány, nikoliv otroky. A taky budete pány svého života ve směru z nitra na venek. Toto je pravým účelem procesu duchovní transformace. Nad to se nemá do něj nic více vkládat. Chcete-li toho docílit, pak potřebujete jen postupovat podle procedury, popsané v předešlé kapitole této knihy.

 

Teď – když ukončili tuto fázi experimentací (fabrikace lidských tvorů), když ustanovili plnou dominanci negativního stavu aktivovaného po celé zóně vymístění a na planetě Nula, když se stali nepopíratelnými vládci a diktátory ve své doméně – pokročili pseudotvůrci k další fázi experimentování. Tato fáze se týká plánu jimi zamýšleného v době, kdy vaše planeta byla zdařile zalidněna jeskynním člověkem a kdy vývoj lidské civilizace byl na cestě.

 

Někteří z vás mohli by se ptát, proč v tomto okamžiku Nejvyšší neeliminoval negativní stav. Vždyť pseudotvůrci vyhráli a plné odhalení povahy negativního stavu bylo docíleno !  Dvě věci jsou mylné v tomto závěru: Za prvé negativní stav do té chvíle existoval z donucení, nikoliv na základě svobodného výběru. Jak si můžete vzpomenout z deváté kapitoly knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, ničemu se nelze naučit pod nátlakem, pouze svobodnou volbou. Ve skutečnosti nemůže zobrazení důsledků negativního stavu jak se patří nastat, dokud negativní stav není zvolen svobodně jako žádoucí životní styl.

 

V průběhu aktivace negativního stavu byly nutné dvě fáze:

 

Za prvé – sama aktivace. Proces aktivace byl násilný, z donucení. Tvorové, kteří byli zfabrikováni pseudotvůrci, neměli na vybranou, než být negativními. Teprve inkarnace Ježíše Krista jim přinesla možnost volby, čili jinou alternativu.

 

Druhou fází je znázornění důsledků, následků a výsledků té aktivace. Tato druhá fáze nemohla započít před odchodem Pána Ježíše Krista z vaší planety. Je založená na svobodě být negativním.

 

V průběhu počáteční aktivace nikdo ve Stvoření nechtěl si zvolit být negativním ani znázorňovat konsekvence dominujícího negativního stavu. Toto je důvodem, proč jiné plemeno tvorů muselo být zfabrikováno. Těmto tvorům negativní stav byl vnucen jako jediná životní možnost. Jak sami víte, dokonce i v dnešní době mnoho tvorů v zóně vymístění, jakožto i mnoho lidí nemá ani potuchy, že něco jiného existuje, než co mají a co jsou. Když tato situace mezi tvory a lidmi byla ustanovena, došlo k Prvnímu příchodu Pána Ježíše Krista. Jeden z hlavních následků Prvního příchodu Pána Ježíše Krista bylo vysvobodit všechny tvory z donucenosti být negativním, a tak jim dát možnost jiného výběru. Eliminování negativního stavu v tomto stádiu, to jest dříve, než by se prokázal a osvědčil jako vyvolený životní styl, bylo by předčasné a nevedlo by k pravému novému poučení.

 

Druhou mylnou stránkou ve výše položené otázce je, že v té době, před inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě, neměl Nejvyšší ve své přirozenosti žádné prvky ze zóny vymístění ani z planety Nula. Bez těchto elementů v Sobě, musel by se Nejvyšší v procesu eliminace negativního stavu objevit v zóně vymístění i na vaší planetě v plné Své esenci i substanci. Kdyby se to bývalo stalo, pak by byla veškerá zóna vymístění i planeta Nula se všemi svými obyvateli náhle, v oka mihu, zničena. Kdyby zóna vymístění měla zahynout, pak neustále odmítané ideje volně zvoleného popírání Boha a Jeho/Jejích duchovních principů by neměly kam padat. Odrazily by se a byly by vrženy zpět na odesílatele a zničily by ho v procesu ANIHILACE. A tak by zahynulo veškeré Stvoření. Stvoření nemůže snést pomyšlení, že by nebylo možné zbavovat se takových představ, a že by se nenašlo místo pro jejich odhození. V takovém případě zmíněné představy by se měly uznat za platné. Idea, že existuje Bůh a je jediným zdrojem života, a představa, že Bůh neexistuje, nebo není jediným pramenem života, nemohou být stejně pravdivé. Avšak, není-li jedna z těchto idejí odhalena a náležitě odmítnuta, nemajíc, kam by spadla, pak se odrazí a uhodí zpátky, vyžadujíc, aby byla považována za pravdivou. V tomto případě musí obě ideje být uznány jako pravdivé. Takové protichůdné přiznání by končilo okamžitým šílenstvím a sebevraždou všech  ve Stvoření.

 

Je jisté, že Nejvyšší by mohl učinit jiné Stvoření, stvořit jiný multivesmír. Pak by se musel celý proces opakovat zas a znovu kvůli bytostní otázce, jež byla formulována v této knize i v jiných knihách Nového zjevení tohoto přenosce. Pán Ježíš Kristus, tehdy Nejvyšší, takto nepostupuje. Z toho důvodu byl Nejvyšším připraven zvláštní Velký plán spasení, který má co činit s obsahem i významem jak Prvního, tak i Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

První významná fáze experimentování pseudotvůrců, s jejími četnými podfázemi, byla jen půlkou jejich plánu. Druhá půlka toho plánu byla povážlivější a daleko tajemnější ve srovnání s první polovinou. Plný obsah toho plánu a prostředky, jimiž se docílilo jeho částečného splnění, se nemohou nyní odhalit, ba snad vůbec nikdy. Jen důležité ideje toho plánu mohou být zjeveny (nikoliv však jejich proces).

 

Druhá fáze experimentování byla namířena na vyvinutí zvláštních psychických sil a výdobytků jejich mysli a těla, jež by se téměř rovnaly moci Nejvyššího. Je řečeno „téměř“. Důvodem pro tohle „téměř“ je fakt, že žádný z pseudotvůrců není absolutní. Všichni byli stvořeni. Proto postrádají zkušenost absolutního stavu. Toto by se však mohlo obejít pouhou početností. Zfabrikuje-li se dostatečný počet tvorů s tak obrovskou mocí a kondicí, pak souhrnný součet všech by se mohl rovnat moci Nejvyššího. Babylonská věž (Genese 11:1-9) o tom svědčí.

 

Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny z genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“. (Rozličné lidské mytologie, obsahující vyprávění ze života „bohů“, o jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a také jak ovlivňovali lidský život, jako na příklad mytologie Řeků a Římanů, jsou odrazem toho, jak se pseudotvůrci stali „bohy“).

 

V takovém novém stavu a v takových podmínkách pokročili pseudotvůrci ve svém plánu cestovat dál v čase zpět, až ke chvíli, kdy ještě NEBYLO započato s uskutečněním Stvoření. Nově hybridizovaní pseudotvůrci věřili, že kdyby dokázali zastihnout Boha DŘÍVE, než jakékoliv sentientní entity existovaly, pak by zůstal bez podpory ze strany Stvoření, pročež by byl více náchylný k porážce, nebo přinejmenším k jednání o podílení se s nimi o Svou moc. Tato situace je vystihnuta v proroctví Izaiáše, kapitola 63, verš 5:

 

         „Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná.

         K záchraně Mi dopomohla vlastní paže, oporou Mi bylo moje rozhořčení.“

 

Slovo „rozhořčení“ v této souvislosti neoznačuje lidskou emoci zuřivosti. Znamená vědomí Absolutní moci Pána Ježíše Krista, která se nedá pokazit nějakým vyjednáváním či transakcemi a negativním stavem, v tomto případě s nově hybridizovanými pseudotvůrci. Ukončení této fáze pokusu vyvolalo inkarnaci Pána Ježíše Krista. Tělesné narození Ježíše Krista na vaší planetě způsobilo, že pseudotvůrci odložili tehdy cestování do zmíněného období. Potřebovali se soustředit na zničení Jeho/Jejího poslání. To poslání OHROŽOVALO celý jejich plán. Takže ta cesta byla vlastně odložena do NEKONEČNA. Povšimněte si prosím, že to nebylo náhodou, že k narození Ježíše Krista došlo právě v době, kdy se pseudotvůrcům podařilo dokončit vlastní negativní transformaci, čili, abychom byli přesnější, svou transmogrifikaci. Též není vůbec nahodilé, že proces narození Ježíše Krista následoval nebo byl paralelou týchž principů křížení, jakých použili pseudotvůrci. Tato paralela může vyvolat dojem, že Nejvyšší si vypůjčil tento proces u pseudotvůrců. Pravdou je pravý opak. Pseudotvůrci použili a přivlastnili si principy života-tvořivého procesu, které ukradli u nejvyššího. Původně byla tato dovednost Stvořitelem dána všem sentientním entitám. Byla zakořeněna v jejich genech. Takže byla pro ně k dispozici v genetickém materiálu, zděděném po prvních lidech, žijících na vaší planetě. Proces tvoření nekonečných odrůd sentientního i nesentientního života je procesem hybridizace.

 

V počáteční fázi je zde idea stvoření a sentientních entit. Tato idea nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Po svém výskytu idea postoupí k promítnutí navenek od té Mysli jako nezávislá, svá vlastní, sentientní životní forma. Jakmile se tato životní forma objeví, začne budovat svou vlastní genetickou zásobárnu. Z té jsou vzaty rozličné geny a jsou zkombinovány s částečkami, emanujícími z životní síly, která sama bez přestání vyzařuje z činností Absolutní mysli Nejvyššího – Pána Ježíše Krista. Kombinace těchto elementů rodí zcela rozdílné sentientní životní formy. A tak to pokračuje dál až na věčnost. Nicméně, žádná z těchto entit neobsahuje přímý Absolutní element, vzatý od Nejvyššího. Jsou původními idejemi Nejvyššího, ale nejsou Nejvyšším (více o tomto předmětu je nalezeno v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“). Byla jenom jedna výjimka z tohoto pravidla – od věčnosti do věčnosti – a to bylo narození Pána Ježíše Krista. V tom narození, jak si můžete vzpomenout z řečeného v druhé kapitole této knihy, byl použit element nejzevnější části Absolutní zevní mysli Nejvyššího, který byl fúzován a zkřížen se dvěma prvky zóny vymístění a planety Nula, které byly vzaty z genů Josefa a Marie.

 

Tato procedura byla nezbytná k zastavení pseudotvůrců. Jediný způsob, jak je zastavit, aniž by muselo během tohoto procesu dojít k něčímu vyhlazení, bylo použití jejich vlastních zbraní, jejich vlastního výtvoru ve formě slabounkého lidského těla, když bylo učiněno božským zvláštním procesem, zvaným divinizace, jak bylo popsáno v druhé kapitole, a s tím tělem – nebo s tím, co s ním souvztaží – vstoupit v jejich doménu a izolovat je od ostatního Stvoření i zóny vymístění. Dělat něco jiného by bylo k ničemu. Toto jsou pravidla zóny vymístění. Nejdříve je nutno zachovat všechny pravidla, aby se získala jejich znalost z první ruky, než by se mělo přistoupit k jejich zdolání a vítězství nad nimi. Každý, včetně Pána Ježíše Krista, má se řídit těmi pravidly. Tím, že předtím neměl žádnou hmatatelnou tělesnou a intimní zkušenost života negativního stavu, nemohl Ježíš Kristus nic dělat, jedině ovšem, jestli by si přál zahubit celé Stvoření (což by, mimochodem, Mu/Jí nikdy nepřišlo na mysl).

 

Proto kvůli spasení veškerého Stvoření a pro konečné úplné a věčné eliminování negativního stavu, rozhodl se Nejvyšší jako Ježíš Kristus sejít dobrovolně do zóny vymístění, žít v těle, původně zfabrikovaného pseudotvůrci, zažít z první ruky, zač je negativní stav, vstoupit do pekel pseudotvůrců a uvěznit je na neurčitou dobu. V průběhu toho činu Pán Ježíš Kristus vzal pseudotvůrcům znalost cestování v čase a oslabil jejich mocné dovednosti, získané s pomocí té tajemné negativní transmogrifikace, jež byla krátce výše popsána. Separoval a izoloval je ve zvláštních podmínkách a oblasti, nepřístupných až donedávna nikomu, dal jim plně pocítit, jak chutná izolace a separace, tak účinně vnucené lidským tvorům, kteří byli jimi zfabrikováni, jakožto i jiným tvorům v zóně vymístění a v peklech. Věru jim to patřilo. Od této chvíle neměli pseudotvůrci absolutně žádný přístup k nikomu a k ničemu a donedávna nikomu nebylo dovoleno, z bezpečnostních důvodů, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu není známo mimo Pána Ježíše Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimi stýkat. Tato separace byla nutným krokem, aby každý měl příležitost prožívat negativní stav i všechny jeho důsledky dobrovolně, na základě vlastního výběru, nikoliv z donucení. Kdyby pseudotvůrci byli na scéně, taková zkušenost by nebyla možná. Ovládali by situaci a nadále by uvalovali na lidi břemeno negativního stavu. Tímto přítomným stavem však tajemství pseudotvůrců nekončí. Musí dojít k ještě jednomu drastickému kroku dříve, než jejich historie a všechno, co zapříčinili, bude moci natrvalo a navěky skončit. Některé aspekty toho tajemného kroku budou zjeveny v příští kapitole.

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a k naslouchání, nechť slyší a poslouchá to, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v této kapitole.“

 

www.universe-people.cz

 

 

1141.  Několik stručných objasnění struktury a povahy zóny vymístění.   (Přijal Petr D. F.)   18.5.1988.   Časně zrána.   Místo: Santa Barbara, California, USA.

 

To, co zde cituji z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý má šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelůmúředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům nezapomeňte na naše milé novináře a politiky, které máme tolik rádi. Bude to pomocí mnoha lidem a velký průšvih pro pseudotvůrce.

 

Tuto kapitolu je vhodné SYSTEMATICKY rozeslat NA VĚDOMÍ všem MÉDIÍM, OKR. ÚŘADŮM (přednosta), MĚSTŮM (starosta) a SOUDŮM v ČR (předseda senátu soudu) s uvedením této skutečnosti (na konci uvést „Na vědomí: Všechna média ......  Všechny soudy ČR“).

 S láskou  Ivo A Benda.

 

Kapitola dvacátá devátá. (Strana 634 – 639.)

 

Dne 18. května 1988, časně zrána za rozbřesku, bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Je nutno učinit několik krátkých poznámek o struktuře a povaze zóny vymístění, zvláště ohledně jejích obyvatel. Pokud si vzpomínáte, byla tato struktura a povaha popsána ve třinácté kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v první kapitole knížečky „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ i na stránkách jiných knih zprostředkovatele tohoto přenosu. V té době bylo naznačeno, že v základě imituje struktura zóny vymístění strukturu pozitivního stavu, jsouc jeho zvráceným odrazem či šerednou karikaturou povahy Stvoření. Hierarchie organizace zóny vymístění je podobná hierarchii duchovní organizace pravého Stvoření až na to, že JDE O ZCELA ROZDÍLNÝ, DIAMETRÁLNĚ PROTICHŮDNÝ ÚČEL.

 

Jak bylo dříve uvedeno, je omylem předpokládat, že pekla, na příklad, jsou jedním místem v duchovním světě, soustředěným v jedné specifické oblasti paralelně se Stvořením. Zóna vymístění je antivesmír, který sestává ze svých vlastních obsáhlých tří dimenzí:

 

(1)

antiduchovní dimenze, čili jejího pseudosvěta, jenž je lidským tvorům obecně znám jako pekla;

 

(2)

z antiintermediální dimenze, čili jejího pseudointermediálního světa;

 

(3)

antipřírodní dimenze, čili jejího pseudofyzického světa.

 

Každá z těchto dimenzí sestává z vlastních pseudogalaxií, pseudoslunečních soustav a pseudoplanet. Všechny jsou pod VLÁDOU PEKEL - jejich pseudonejniternějšího pseudoduchovního světa. Navíc má zóna vymístění jednu zvláštní podivnost v rámci své říše, jež aktuálně a specificky nesouvztaží s ničím – a to je planeta Nula. Souvztažnosti planety Nula jsou difúzní a nespecifické. Její divná a speciální role vyžaduje toto uspořádání.

 

Jak víte, byla celá zóna vymístění – než se Nejvyšší vtělil do formy Ježíše Krista – pod nepopíratelnou vládou pseudotvůrců. Po této inkarnaci, obzvláště po vzkříšení Pána Ježíše Krista, byli pseudotvůrci zbaveni svého vládnoucího postavení, separováni od ostatních částí zóny vymístění a jejích pekel a až donedávna uvězněni. Od té doby i nadále patří úplná kontrola nad zónou vymístění Pánu Ježíši Kristu, který jí vládně, jak si vzpomínáte, podle ZÁKONA DOVOLENÍ.

 

Pseudotvůrci, v době, kdy byli u moci, ustanovili v zóně vymístění určitou hierarchii a politickou strukturu podle vzoru struktury skutečného Stvoření. Důvod, proč tato struktura zvráceně kopíruje strukturu skutečného Stvoření je v tom, že pseudotvůrci potřebovali něco, co by bylo přesně protichůdnou replikou originálu. Je daleko snadnější válčit proti něčemu, co okopírujete do všech největších detailů. Jiný důvod byl stavební materiál jim dostupný. Jak již víte, přicházel a ještě přichází ten materiál z odmítnutých a vypuzených idejí všech sentientních entit ohledně odvozování života z jakéhokoliv jiného zdroje než z Pána Ježíše Krista (toto je jedním z obecných obsahů té ideje). Jelikož se ta idea vyskytuje v sentientní mysli, proto odráží strukturu té sentientní mysli. Sentientní mysl zase pak odráží strukturu hierarchie duchovní organizace Stvoření a jeho multivesmíru. Z toho důvodu bylo snadné vyčíst dotyčnou strukturu u obsahu a povahy těch odvrhnutých idejí. Z toho tedy pseudotvůrci znali, jak vybudovat protichůdný a diametrálně odlišný svět – pokud se týká jeho účelu.

 

V původní sestavě fungovali pseudotvůrci v roli Boha – Stvořitele, který vládl nad veškerým pseudostvořením. Ves skutečnosti zvolili ze svého středu tajným hlasováním jednoho člena, jemuž byla přidělena role nejvyššího boha. Ten „bůh“ pak jmenoval členy vládnoucího politického tělesa, (všimněte si, nebyli již zvoleni tajným hlasováním – pozn. zpracovatele) jemuž byly přiděleny rozličné funkce za účelem zajištění přiměřeného vládnutí nad veškerou zónou vymístění. V době původní fabrikace a založení pekel zfabrikovali pseudotvůrci také zvláštní typ tvorů, kteří svou mocí, rolí a pozicí souvztažit, v negativním smyslu ovšem, s různými duchovními entitami, stvořenými Nejvyšším, za účelem spolutvoření a spoluvládnutí nad multivesmírem.

 

V tomto ohledu existuje v zóně vymístění devět velmi širokých a obecných kategorií entit (mimo pseudotvůrců), jež jimi byly původně zfabrikovány. Všechny mají velmi zvláštní poslání, role a stupeň a rozsah politických a jiných mocí OVLÁDAJÍCÍCH MYSL v říši zóny vymístění. V rámci těchto velmi širokých a obecných kategorií sestává každá kategorie ze svých vlastních četných subkategorií se svými vlastními jmény, funkcemi a rolemi, jakožto i specifickým postavením v rámci hierarchie té struktury. Není nutno, abyste se starali o tyto četné subkategorie a jejich jména či role. Jen by vás to mátlo, tak jsou komplikované a zapletené (srovnej např. analogii zapletených, komplikovaných a neprůhledných vlastnických vztahů zde na Zemi, kdo co ovládá a manipuluje – pozn. zpracovatele).

 

Je dovoleno, abyste se seznámili s poněkud ohraničenou krátkou informací o devíti základních obecných a širokých kategoriích těchto TVORŮ za tím účelem, abyste si uvědomovali JEJICH VLIV NA LIDSKOU MYSL, a tak se mohli CHRÁNIT PŘED TÍM OVLIVŇOVÁNÍM. Subkategorie těchto hlavních kategorií fungují v rámci vlády hlavních kategorií, sloužíce jim v jejich hlavní roli poslání.

 

 

1)  PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI

 

První kategorie, jaká je na samém vrcholu nade všemi, se může nazvat pseudomocnostmi a pseudoserafíny. Tito byli zfabrikováni pseudotvůrci jako první, aby jim pomáhali ve fabrikování a zakládání pekel a všech jiných tvorů. Toto je VLÁDNOUCÍ ČI ZÁKONODÁRNÉ TĚLESO PEKEL, které ROZVÍJÍ, FORMULUJE A USTANOVUJE RŮZNÉ POLITICKÉ PROGRAMY, jimiž se VLÁDNE nad veškerou zónou vymístění na všech jejích úrovních. V přítomné době, po uvěznění pseudotvůrců, je to tato kategorie, z níž byl jmenován pseudobůh, který vládne nad všemi pekly i nad ostatními oblastmi zóny vymístění. Pseudotvůrci nemohou déle být na nejvyšším místě, neboť jejich pozice je nyní ZABRÁNA Pánem Ježíšem Kristem, který DOVOLUJE PROZATÍM A V ZÁJMU DUCHOVNÍHO POUČENÍ, aby všechno ostatní zůstávalo stejným.

 

Kvůli svobodě volby potřebují všichni členové pekel mít dojem, že si vládnou sami. Jsou ještě jiné nesmírně důležité důvody, proč Pán Ježíš Kristus dovolil, aby se tato situace nadále vyskytovala dokonce i poté, co odebral vládnutí pseudotvůrcům. Některé z těchto důvodů byly zjeveny dříve. Jiné jsou nad rozsah lidského pochopení.

 

 

2)  PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI

 

Druhá kategorie, která následuje hned za první, se může nazývat pseudopotentáti, pseudocherubíni a pseudoterafíni. Jejich role a postavení se může srovnat s PRÁVNÍM ODVĚTVÍM VLÁD LIDSKÝCH TVORŮ. V určitém smyslu jsou vykladači všech pseudoprincipů, vyvinutých výše popsanou první kategorií pekelných tvorů. Jsou KONEČNÝMI ROZHODČÍMI ve věci pseudospravedlnosti v zóně vymístění.

 

 

3)  ĎÁBEL

 

Třetí kategorie těchto tvorů se nazývá ďábel. Ďábel sestává z četných tvorů, kteří mají zcela na starosti PRODUKCI VŠECH DRUHŮ ZLA ve veškeré zóně vymístění s JEJICH NÁSLEDNÝM ÚSPĚŠNÝM ROZŠIŘOVÁNÍM A ODŮVODŇOVÁNÍM.

 

 

4)  SATAN

 

Čtvrtá kategorie těchto tvorů se nazývá satan. Sestává z tvorů, kteří mají plně na starosti PRODUKCI A ŠÍŘENÍ VŠECH DRUHŮ NEPRAVD, ZVRÁCENIN A ZNETVOŘENIN po celé zóně vymístění a jejich odůvodnění.

 

 

5)  LUCIFER

 

Pátá kategorie se nazývá lucifer. Sestává z tvorů, kteří se mohou srovnat s IDEOLOGY, CO MAJÍ NA STAROSTI VEŠKEROU PROPAGANDU v zóně vymístění, zvláště proti pozitivnímu stavu. Jejich základní rolí je LÍČIT pozitivní stav jako něco nejošklivějšího a nejzápornějšího a negativní stav znázorňovat jako něco nejkladnějšího a nejžádoucnějšího. Jsou mistry v přesvědčování, demagogii a ovládání mysli sugescí a ovlivňováním.

 

 

6)  DÉMONI

 

Šestá kategorie se nazývá démony. Démoni mají na starosti všechnu VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST ve veškeré zóně vymístění. Mohou být také přirovnáváni k MOCENSKÉMU NÁSTROJI VOJENSKÝCH SIL. Jedno z jejich mocných odvětví má za úkol ŠPIONÁŽ A ŠPEHOVÁNÍ VŠECH ČLENŮ NEGATIVNÍHO STAVU s tím, aby se zajistilo, že nikdo neodbočí od pravidel a životního stylu negativního stavu. Je jim přidělena role UZAVŘENÉ BEZPEČNOSTÍ SLUŽBY KOLEM ZAPOUZDŘENÉ PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI V LIDSKÉ MYSLI A MYSLÍCH VŠECH JINÝCH TVORŮ A UDRŽOVÁNÍ V SEPARACI JEJICH PSEUDOMYSLI OD JAKÉHOKOLIV VLIVU PRAVÉ SENTIENTNÍ MYSLI.

 

 

7)  PSEUDOARCHANDĚLÉ

 

Sedmá kategorie se nazývá pseudoarchandělé. Pseudoarchandělé jsou v čele agentur, PROSAZUJÍCÍCH ZÁKON ve veškeré zóně vymístění. Z formulovaných pseudoprincipů a pseoudozákonů, přicházejících shora, VYTVÁŘEJÍ PROSTŘEDKY PRO JEJICH SPLNĚNÍ v celé říši zóny vymístění.

 

 

8)  PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY

 

Osmá kategorie se nazývá pseudoanděly, čili anděly tmy. Tito tvorové mají na STAROSTI VYNUCOVÁNÍ ZÁKONA. Jsou vlastně POLICEJNÍ SILOU, KTERÁ ZAJIŠŤUJE, ABY KAŽDÝ SETRVÁVAL U MÍSTNĚ ZAVEDENÝCH PSEUDOZÁKONŮ.

 

 

9)  DUCHOVÉ

 

Konečně devátá kategorie se nazývá duchy. Má dvě široké a nezávislé subkategorie: Jedna se jmenuje negativní duchové a druhá se nazývá zlými duchy.

 

9.1)  NEGATIVNÍ DUCHOVÉ

 

Negativní duchové jsou obyčejně POCHOPY SATANÁŠE. Zpříkladňují život všech nepravd, zkreslení a zvráceností pravdy. Ukazují příklad konkrétního života dle satanských pseudoprincipů falešností.

 

9.2)  ZLÍ DUCHOVÉ

 

Zlí duchové jsou, na druhé straně, POCHOPOVÉ ĎÁBLA. Jejich rolí je zpříkladňovat životní styl veškerého zla ve jsoucnu a bytí. Tito zlí duchové uvádějí příklad konkrétního života ve shodě s ďábelskými pseudoprincipy všech druhů zla.

 

VĚTŠINA LIDSKÝCH TVORŮ, vstupujících do pekel ze své vlastní volby, STÁVÁ SE BUĎ NEGATIVNÍMI, NEBO ZLÝMI DUCHY. Lidští tvorové se nikdy nedostanou výš (níž !) než k hodnosti pseudoarchandělů. Taková je základní hierarchická struktura zóny vymístění i povaha její vlády. Jak vidíte, ODVOZUJE SE v obecnosti politická struktura vlád na planetě Nula v zásadě, v literním smyslu, ze struktury zóny vymístění. Nicméně existují některé rozdíly mezi strukturou pekel a strukturou planety Nula. Planeta Nula má minimální stupeň určité difúzní souvztažnosti s pozitivním stavem.

 

Pozitivní korespondence dává vládní politickou strukturu v určitých zemích na vaší planetě, která se nazývá „demokracií“. Těchto velmi málo zemí na vaší planetě dává svým občanům v určité míře volnost a svobodu vyjádření, jaká neexistuje nikde jinde v zóně vymístění a jejích peklech. Dobrým příkladem pro toto uspořádání je politický systém, jaký byl zaveden ve Spojených státech amerických. Avšak, jak víte, došlo od doby původního stavu těch svobod a volnosti, od doby jejich založení, k jejich postupné erozi. A i když Spojené státy americké jsou stále ještě nejsvobodnější zení na vaší planetě, tato situace se zhoršuje pro vás alarmující rychlostí. Odráží se v tom POSTUPNÉ ÚPLNÉ PŘEVZETÍ VAŠÍ PLANETY NEGATIVNÍM STAVEM.

 

Výše popsaná struktura a povaha zóny vymístění má jeden velice důležitý aspekt pro ty, co praktikují duchovní hypnoterapii a proces niterného putování. Pokud si pamatujete, bylo naznačeno v páté kapitole této knihy, že každá násilně oddělená a izolovaná úroveň lidské mysli (pravé nejniternější duchovní mysli, pravé vnitřní mysli a pravé zevnější mysli) je zapouzdřena speciálním stavem, jaký simuluje funkci a účel úrovně originální mysli. Abychom tedy zopakovali:

(1)

Pravá nejniternější duchovní mysl je ZAPOUZDŘENA falešnou nejniternější duchovní myslí;

(2)

vnitřní pravá mysl falešnou interiorní myslí

(3)

a pravá zevnější mysl falešnou zevní myslí.

 

V té kapitole bylo také zdůrazněno, že KAŽDÉ takové PSEUDOMYSLI jsou přidělení četní DÉMONI, kteří nejen že UDRŽUJÍ tyto mysli FUNKČNÍMI a V POPŘEDÍ, ale také KONTROLUJÍ STRÁŽCE u případných infinitesimálně malinkých otvůrků do pravé mysli, aby BLOKOVALI výstup a vstup jakékoliv případné PRAVDY a REALITY ve VĚDOMOU MYSL v jejich opravdovém, nepokrouceném, nezfalšovaném a nezvráceném stavu.

 

Protože strukturální povaha těchto falešných myslí je zvráceným odrazem strukturální povahy pravé mysli, každé falešné mysli se přiděluje řada pseudoduchovních poradců stejným způsobem, jakým Pán Ježíš Kristus přiděluje lidským tvorům řadu pravých duchovních poradců. Počet pravých duchovních poradců přesně odpovídá počtu démonů, kteří fungují v roli pseudoduchovních poradců. Jediným rozdílem v tomto uspořádání je to, že tento druh démonů funguje z pozice separace a izolace jednotlivé mysli. Vždyť nakonec je to jejich role bezpečnostních četníků pekel držel tu mysl v odloučenosti a izolaci. Na druhé straně praví duchovní poradci, přidělení Pánem Ježíšem Kristem, fungují z pozice sjednocenosti a jednotnosti. Z toho důvodu objevují se praví duchovní poradci POUZE na úrovni Nejniternější duchovní mysli jako integrující zdroj veškeré sentientní mysli.

 

Kvůli tomuto osudově závažnému rozdílu se každé falešné mysli přiděluje řada démonů – falešných duchovních poradců v počtu odpovídajících počtu pravých duchovních poradců. Takže máte sbor falešných duchovních poradců na úrovni falešné nejniternější duchovní mysli. Jiný sbor je přidělen falešné vnitřní mysli. A třetí sestava je umístěna na úrovni falešné zevní mysli. Máte-li tedy, například, celkový počet pravých duchovních poradců rovnající s číslu deset, pak budete mít deset démonů – pseudoporadců na úrovni falešné nejniternější duchovní mysli; deset na úrovni nepravé vnitřní mysli a deset na úrovni falešné zevní mysli. Máte zde vlastně třicet démonů proti pravým poradcům. Takto neprodyšná jsou bezpečnostní opatření negativního stavu.

 

Takže, aby se úspěšně zdolávala tato situace, musí se během procesu obrany proti těmto démonům věnovat zvláštní pozornost těm, kteří hrají roli falešných duchovních poradců. V tom bodě, kdy se věnujete práci nad sebou, je velmi snadné přehlédnout tyto zvláštní démony, protože berou na sebe přesně takovou podobu a takový obraz, jaký mají vaší praví duchovní poradci (na toto shořela řada lidí, kteří čile komunikovali přes 7. čakru a měli i dobré mentální vidění, ale neměli dobrou intuici. To, že vidíte bytost Světla, ještě není důkazem, že je to ona. Já se viděním neřídím, ale jen intuicí, nitrem, a je to funkční způsob – pozn. zpracovatele). Takto se můžete velice snadno oklamat a mít pocit falešné bezpečnosti. Myslíte, že máte co činit se svými pravými, opravdovými duchovními poradci, zatím co je fakt, že jednáte s démony, kteří je předstírají. Z toho důvodu se vám radí, abyste zkoumali velice důkladně a prověřovali dvakrát i třikrát všechny démony i duchovní poradce (bytosti Světla se neurazí v žádném případě – pozn. zpracovatele), kteří se posunují spolu s vámi do vnitřní a vnější úrovně vaší mysli. V procesu toho posunování – z jedné úrovně na druhou – dochází obvykle k záměně pravých duchovních poradců falešnými. Jakmile se ukončí posunutí, je radno, abyste opět prověřili objevující se duchovní poradce a ujistili se, že jsou, kým mají být.

 

 

Tab. 4

  

 
STRUKTURA ZÓNY VYMÍSTĚNÍ - kategorie
hierarchie
*
PSEUDOTVŮRCI
+
 
 
 
1.
PSEUDOMOCNOSTI A PSEUDOSERAFÍNI
++
2.
PSEUDOPOTENTÁTI, PSEUDOCHERUBÍNI A PSEUDOTERAFÍNI
+++
3.
ĎÁBEL
++++
4.
SATAN
+++++
5.
LUCIFER
++++++
6.
DÉMONI
+++++++
7.
PSEUDOARCHANDĚLÉ
i člověk
++++++++
8.
PSEUDOANDĚLÉ – ANDĚLÉ TMY
i člověk
+++++++++
9.
DUCHOVÉ – a) negativní duchové b) zlí duchové
i člověk
++++++++++

 

 

 

Poznámka: Lidský tvor z planety Nula - Země se dostává v případě své vlastní volby v pozemském životě po smrti těla do max. posledních 3 úrovní negativního stavu (jak je znázorněno). Jsou to ti lidé, kteří se velmi aktivně podílí na nepravostech v pozemské civilizace (často řídící pracovníci s kariérním způsobem myšlení, kteří intenzivně spolupracují s negativním stavem a jsou odpovědní za množství zla v lidské společnosti. V jejich subjektivním pohledu žádné zlo nepáchají). Většina lidských tvorů, vstupujících do pekel ze své vlastní volby, stává se buď negativními, nebo zlými duchy.

 

 

Obr. 5

 

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci – každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je se Stvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněna Temnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3 miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout tomuto oklamání, je přímé jednání s těmi typy démonů na každé úrovni pseudomysli a obrátit se na ně nejdříve. Řekněte jim, že víte, že jsou tam; že víte, v čem je jejich role a funkce a připomeňte jim – než postoupíte dále – že mají vrozenou schopnost volit a měnit se. Odešlete je od sebe do té speciální oblasti, jež byla založena Pánem Ježíšem Kristem za tímto speciálním účelem mezi pekly a intermediálním světem. V té oblasti jsou prošetřeni a dává se jim možnost výběru, aby buď konvertovali do pozitivního stavu, nebo byli uzamčeni v nějakém žaláři ve svých příslušných peklech, kde mají nést všechny důsledky svých činů i bláznivých výběrů.

 

Po té, co se v první řadě budete zabývat těmi démony, tehdy a jenom tehdy, můžete pokročit k dalším specifickým démonům – máte přistoupit k osvobození a obrácení strážců způsobem, popsaným v páté kapitole této knihy.

 

Toť vše, co je vám třeba znát o této otázce v této době.

 

Má-li kdo uši k slyšení, ať slyší, co Pán Ježíš Kristus zjevuje o této záležitosti.“

 

 

1144.  Kdo jsi a proč jsi zde ?  Kapitola 1.                     (Autor Petr D. F.)               Vyšlo 1984.  

Místo: Hanalei Bay, Kauai, Havaj, USA.

 

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 6 – 25, 1. kapitola.

 

Kapitola první:

 

Je historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá ?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste ?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho ?

 

 

„Jakmile uspějeme ve své snaze dostat se do styku se svým nejniternějším Já, svou Niternou myslí a Nejvyšším ve své Niterné mysli, je první věcí, kterou se máte naučit, následující:

 

Vše, co jste kdy o sobě, o svém životě a životě obecně, o původu člověčenstva a všem ostatním poznali, je buď VELKÝM ZKRESLENÍM toho, jak to vše skutečně začalo, jak se to odehrálo, a v tom, jak se to nyní předkládá, nebo je to ZCELA NESPRÁVNÉ. Máte to VŠE VZHŮRU NOHAMA. Žijete ve světě POSTAVENÉM NA HLAVU a potřebujete se všemu učit či opětovně naučit znovu.

 

Takže první krok, který potřebujete podniknout, je pečlivé a důkladné osvobození se ode všech názorů, pohledů, postojů a systémů víry, které jste ve svém životě ohledně těchto záležitostí doposud měli. V získávání pravého poznání sebe sama a svého života nemůžete mít úspěch, pokud se snažíte otevřít dveře k sobě samým z pozice, kterou jste zaujímali doposud. Použijete-li k těmto dveřím starý klíč, představovaný těmito systémy víry, které jste odvozovali z celého svého života, uboze selžete. Fakticky se můžete stát daleko nevědomějšími a zmatenějšími, než kdykoli před tím.

 

Druhou důležitou věcí, kterou poznáte ve svém pravém já, nacházejícím se uvnitř vaší pravé Niterné mysli, je to, že abyste objevili pravdu o sobě, o tom, kým jste a proč jste zde, a ohledně všech záležitostí majících vztah k těmto věcem, potřebujete mít ochotu vzdát se všeho, čemu nyní věříte, že je pravdou. To zahrnuje všechny v současnosti vámi zastávané náboženské, vědecké, filosofické, psychologické či jiné pověry.

 

Jak jste si povšimli, důraz se klade na vaši ochotu vzdát se starých systémů víry. Tím se neříká, že se jich musíte vzdát plně, ale raději máte ukázat ochotu se jich vzdát, abyste mohli získat poznatky o pravé skutečnosti sebe sama a svého života. Ochota je novým klíčem, který odmyká dveře k ohromnému pokladu pravého poznání a moudrosti, které odhalují to, kým jste a proč jste zde. Nejste-li to ochotni učinit, tyto dveře se nikdy neotevřou.

 

Proč je nutné vzdát se toho, čemu jste věřili, že je pravdou ?  Prostým důvodem je to, že když k sobě přistupujete s falešnými ideami o sobě samých, či přinejmenším s možností, že vaše chápání těchto záležitostí by mohlo být falešné, nebudete s to objektivně vidět sebe samé takové, jací skutečně jste. Namísto toho budete zaujati a budete na sebe pohlížet očima vašeho ZVLÁŠTNÍHO systému víry. To pak povede k tomu, že budete přijímat pouze to o vás samotných a o druhých, co je v souhlasu s vaším VLASTNÍM systémem. To je přístup předpojatý a zároveň přístup, který je předpovědí, která samu sebe naplní. Tento přístup nalézá pouze to, co váš systém víry očekává či dovoluje, ale to nepochází z vašeho pravého já. Toto u lidí způsobují neměnné systémy víry. Proto je důležité, abyste udržovali svou mysl a své srdce OTEVŘENY a byli ochotni přijmout to, že poznatky, které máte o všech záležitostech života, o sobě a o druhých, mohou být zkreslené či úplně nesprávné.

 

Ohledně původu Vesmíru a života na této planetě včetně vašeho vlastního vzniku existují DVA SYSTÉMY VÍRY.  VĚDECKÝ A NÁBOŽENSKÝ.

 

1.  VĚDECKÝ PŘÍSTUP

 

Vědecký přístup nás poučuje, že život nastal POUHOU NÁHODOU. Tvrdí, že život je kombinací jistého druhu chemických uskupení, jako jsou například uhlíko – kyslíko - bílkovinové řetězce. Život se pravděpodobně evolučně vyvinul sám sebou, v sobě a ze sebe, bez jakéhokoli tvůrčího zdroje či původce života. Prostě řečeno: O životě se předpokládá, že na této planetě započal čirou náhodou, aniž by jeho proces byl předem jakkoli naplánován či zamýšlen. Předpokládá se tedy, že život začal od jednoduché neinteligentní proteinové buňky améby. Procesem evoluce se během milionů či miliard roků tyto primitivní buňky pravděpodobně rozvinuly do inteligentních forem života, které nakonec vyvrcholily v lidských bytostech, jak je nyní známe.

 

Tento takzvaný vědecký přístup selhává při náležitém vysvětlení toho, jak se něco může vyvinout z ničeho. Řekněme tedy: Jak je možné, že z něčeho mrtvého, neživého, jako je například neoživená hmota, se může vyvinout něco tak vysoce rozvinutého, živého a složitého a sebeuvědomujícího se, jako je lidská bytost ?  Jak může život vzniknout z ne-života ? (Vědci na planetě Zemi experimentálně nevytvořili živé organismy z neživé látky – pozn. zpracovatele).

 

Proto musíme považovat vědecká vysvětlení vzniku života a vašeho vlastního já za zavádějící. Problémem u vědeckého vysvětlování je to, že uznává pouze VNĚJŠÍ, FYZICKOU a TĚLESNOU formu života. Toto pojetí předpokládá, že tělo samo v sobě a sebou dává vznik životu v těle. Dobrým příkladem tohoto zavádějícího přístupu by bylo přirovnat ho snaze vysvětlit fungování vašeho těla ze šatů. Které nosíte. A ještě lepším příkladem tohoto zavádějícího přístupu je to, že byste měli tvrdit, že se vaše tělo vyvinulo ze součástí vnějšího oděvu. Toto je velmi dobrý příklad toho, co je to pozice vzhůru nohama (ve které my všichni žijeme). Naneštěstí má moderní věda sklon takto vysvětlovat původ života. Zavádějící povaha vědeckého vysvětlení, jak vidno z výše uvedených příkladů, je již bez dalšího zřejmá.

 

2.  NÁBOŽENSKÝ PŘÍSTUP

 

Druhý přístup, který lidé mohou v tomto ohledu přijmout, je takzvaný biblický, čili náboženský přístup. Religiózní přístup tvrdí, že život byl stvořen z jednoho Absolutního zdroje života – Boha, který je nestvořený, a který je životem v Sobě a ze Sebe. Tento názor tvrdí, že Bůh stvořil veškeré Stvoření a lidské bytosti buď z ničeho, či „slovy Svých úst“. Proces takto předpokládaného stvoření je popsán v první kapitole Geneze – první to knize Bible svaté. Předpokládá se, že stvoření nastalo před několika tisíci lety a Bůh je doslovně provedl v šesti pozemských dnech – měřeno fyzikálními jednotkami času na planetě Zemi. Prostě takto. Žádný vývoj, rozvoj, nic jiného.

 

 Toto vysvětlení obsahuje nějaká zrnka pravdy, která odrážejí tvrzení, že Bůh je Absolutním zdrojem života, že On/Ona, Kdož je nestvořen/nestvořena a Kdož je životem Sám/Sama a ze Sebe Samého/Samé. Problémem u tohoto vysvětlení je však to, že selhává u toho, proč by Stvořitel stvořil tak nedokonalé tvory, jakými jsou lidští tvorové, nemající nic jiného než problémy a potíže, a proč by Bůh, kdož jest Nejvyšším, chtěl stvořit všechny ošklivé, nebezpečné, škodlivé, usmrcující a jedovaté tvory, se kterými se dennodenně setkáváme na této planetě ?

 

Tento přístup také selhává při vysvětlení zřejmých rozporů, které existují mezi vlastním chápáním doslovného, biblického popisu procesu stvoření v šesti dnech před několika tisíci lety a přesvědčivým vědeckým důkazem, že lidský život na této Zemi existuje již několik milionů roků.

 

Proto se tento přístup musí odmítnout jako zavádějící, bez ohledu na skutečnost, že je v souhlase s naším tvrzením, že ne-život nemůže dát vznik žádnému životu, a že tento život musí vzniknout z nějakého druhu nestvořeného života. Tento nestvořený Zdroj života je vždy bez počátku a konce. Ze své vlastní vůle a touhy tvoří z různých důvodů všechny ostatní formy života.

 

Proč však tento přístup selhává při řádném vysvětlení toho, proč se tento Zdroj (který lidé nazývají Bohem, a který my budeme nazývat Nejvyšším) rozhodl vytvořit jiné formy života ?  Co je pravým účelem této produkce ?

 

Tento přístup také vnucuje princip, že Bůh může stvořit věci a bytosti buď vůbec z ničeho, či „slovy Svých úst“. Ještě jednou: Z ničeho může vzniknout jen nic. A co se týče stvoření „slovy Jeho úst“, nikdo pořádně nerozumí tomu, co slovo Boží znamená a obsahuje.

 

Z předcházejících poznámek lze vidět, že vysvětlení původu života a vašeho původu rozvíjené tradičními náboženstvími jsou rovněž neuspokojivá a zavádějící, jako ta vědecká.

 

Napadlo vás někdy, že by mohlo existovat třetí vysvětlení, zcela odlišné a oddělené od ostatních dvou ?  Mohlo by to být tak, že jak vědecké, tak i náboženské přístupy jsou zcela nesprávné, a že se věci dějí zcela odlišným způsobem, než bychom řekli ?  Ano, tu je. Nazývejme tento přístup či vysvětlení DUCHOVNÍ METODOU.

 

3.  DUCHOVNÍ PŘÍSTUP

 

Duchovní přístup byl objeven „uvnitř“ Niterných myslí lidí. Když jsem profesně pracoval s lidmi a sám se sebou, vyvinul jsem postup pro ustanovení kontaktu s vlastní Niternou myslí. Poté, co byl ustanoven pevný kontakt, počal jsem dostávat důležitá zjevení o těchto věcech. Výsledky mě pak přivedly k rozvoji nové teorie a pracovní metody, kterou jsem popsal ve svých dalších, odborněji zaměřených knihách (Principy duchovní hypnózy, Základy lidské duchovnosti, Poselství z nitra, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Intenzivní duchovní hypnoterapie a Reality, mýty a iluze). Ti z vás, kdo se zajímají o hlubší filosofické chápání těchto záležitostí, je naleznou v těchto knihách.

 

Tento přístup a vysvětlení, zjevené mi Nejvyšším v mé Niterné mysli a v Niterných myslích jiných lidí, tvrdí, že jak vědecký, tak i tradiční náboženský přístup je nesprávný, by´t obsahují některá zrnka pravdy. Tato zrnka pravdy jsou ale zavalena ohromnými horami deformací, které úplně blokují jakýkoli přístup k pravému poznání toho, co se skutečně a vpravdě stalo a jak to vše začalo. Avšak nyní dozrál čas pro každého, kdo má zájem skutečně poznat pravdu.

 

Shrneme nyní pro vás toto zjevení. Je na vás se rozhodnout, zdali je přijmete, či nikoli. V kapitole čtvrté vám bude dána příležitost dostat se do styku se svou vlastní Niternou myslí a zeptat se Nejvyššího ve své Niterné mysli, zdali se věci udály tak, jak se shora popisuje.

 

PRAVDIVÁ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU JAKO LIDSKÉ BYTOSTI

 

Bůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro.

 

Takže Nejvyšší stvořil/stvořila Své Stvoření v jeho původní formě ze Své lásky a dobra (ústy) prostřednictvím Své moudrosti a pravdy (slovem). Protože je Nejvyšší v Sobě ryzí Láskou i Dobrem a čistou Moudrostí i Pravdou, stvořil vše ze Sebe a Sebou, ne z ničeho či nesmyslnými, prázdně znějícími slovy. Jak tento proces stvoření nastal, bylo popsáno v „Základech lidské duchovnosti“ a ve „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“, kam se odkazují všichni zájemci. Popis tohoto procesu stvoření by byl příliš složitý a mimo rozsah této knihy. Zde postačí říci, že stvoření se neodehrálo a neodehrává v čase a prostoru, jak by vás k této víře vedl vědecký a biblický doslovný přístup. Veškeré stvoření se odehrává vně či bez času a prostoru. Proto hovořit o čase a místě (prostoru) v procesu stvoření je úplným bláznovstvím. Čas a místo se uvedly v procesu stvoření relativně k pozici nejrůznějších nebeských těles a ke vztahům jejich obyvatel mezi sebou navzájem.

 

Pro nás, kdo máme co činit jen s časem, místem a jednotkami a ničím jiným, je obtížné pochopit, co to skutečně znamená stvoření bez času a prostoru. Jak je to možné ?  Nemáme žádnou konkrétní představu či srovnatelnou ideu této situace. To nejlepší, co můžeme v tomto ohledu udělat, je srovnání času, prostoru a jednotek s našimi vlastními zkušenostmi různých stavů a kondic. Jsme-li účastni příjemných, krásných, klidných a šťastných událostí, čas se pro nás stává bezvýznamným, a později jsme ohromně překvapení, když se dovíme, kolik času uběhlo.

 

Opak je také pravdou: Když je někdo unuděn takříkajíc k smrti, každá minuta se vleče jako hodina. Když někdo řídí vůz a má něco důležitého na mysli, spontánně vchází do hlubokého transu. Přitom se zdá, jako by vůbec neexistovala vzdálenost mezi bodem jeho výjezdu a místem určení. Náhle je tu, aniž by si pamatoval, jak tato cesta probíhala. Jsme-li však na straně druhé znuděni, celý výlet se nám zdá velmi dlouhý a obtížný.

 

Tyto příklady poskytují přibližnou představu toho, jaké je to něco dělat bez přítomnosti času a prostoru či místa. Stačí si uvědomit, že Nejvyšší není omezen/omezena žádným časem a prostorem, a tudíž tvoří bez času a prostoru. (Tvar On/Ona požívám proto, že Nejvyšší v Sobě obsahuje rovný podíl všech principů maskulinity a femininity. Žádný princip nemá přednost před druhým, jak je tomu zde u lidí na Zemi.)

 

My ale v lidské řeči nemáme slov, která mohou vyjádřit tento stav bezčasové, bezprostorové kondice, z níž Nejvyšší tvoří. Naneštěstí je náš jazyk z jistých důležitých duchovních důvodů vybudován z prvků času a prostoru a používá slova svázaná s časem a prostorem. Proto ať se snažíme popsat a pochopit cokoli, popisujeme a chápeme to v pojmech času a prostoru. Je to v současnosti jediná nám dostupná řeč. Jak uvidíte později, nebyla tato situace vždycky taková.

 

Takže jak věda, tak i Bible je ve svých popisech událostí značně omezena typem tohoto jazyka a jeho schopností se náležitě vyjadřovat. Nic jiného nemáme nyní k dispozici a, abychom byli přesní, nebylo k dispozici několik posledních milionů roků.

 

Biblický výčet stvoření není popisem fyzického stvoření planety Země v čase a prostoru, je to vůbec něco zcela jiného. Zdá se být rozumným, že Bible jako duchovní kniha, psaná pro duchovní výchovu lidí, by se měla zabývat takovými neduchovními předměty, jako je fyzické stvoření planety Země a jejích obyvatel ?  Je více pravděpodobné, že příběh stvoření popisuje nějaké duchovní události či procesy, ale je spjat s našimi lidskými pojmy času, místa a hmotné existence.

 

Je-li to pravda, co nám tedy Bible Svatá říká ?

 

Jak bylo před více jak dvěma sty léty zjeveno Nejvyšším prostřednictvím velkého švédského vědce, filozofa, mystika a teologa Emanuela Swedenborga, je Svatá bible psána v SOUVZTAŽNOSTECH, čili v ZÁSTUPNÝCH VÝZNAMECH. Každé slovo Bible svaté obsahuje něco čistě duchovního, což je reprezentováno svým doslovným smyslem. Takže to, co v Bibli čtete v doslovném smyslu, je jen zdánlivá pravda obsahující skutečnou PRAVDU DUCHOVNÍ. Uvažme například, že používáme současný jazyk, když říkáme, že „Slunce vychází“ a „Slunce Zapadá“. Každý ví, že to není pravda. Je to jen zdání pravdy. Skutečnou pravdou je to, že se Země otáčí kolem své osy a obíhá kolem Slunce. Tato situace vytváří iluzi jakoby se pohybujícího Slunce, zatímco se ve skutečnosti pohybuje Země kolem Slunce. Toto je dobrý příklad toho, co je skutečná pravda a její zdání. Často není to, co se zdá být pravdou, nutně pravda sama.

 

Aby se pro řádné pochopení tato situace ilustrovala, krátce si vyložme prvních pět veršů kapitoly první Geneze v Biblí svaté. To nám dá představu toho, jak by se biblická líčení měla řádně vykládat.

 

Verš 1 Geneze: „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ „Na počátku“ znamená „dny věčnosti“ a první krok, kdy lidská bytost započala proces změny od bytí negativní, zlou, nevědomou a protivnou, žijící v pozici vzhůru nohama k tomu, aby se stala pozitivní, dobrou, progresivní a umísťující vše do správně nastavené pozice. „Bůh“ v této konotaci označuje Pána Ježíše Krista, Vykupitele, Toho, Kdo utváří od početí, Tvůrce a Stvořitele. „Nebesa“ znamenají niterného člověka a Niternou mysl každého. (Nebeské království je uvnitř.). Slovo „a“ označuje vnitřní mysl každé lidské bytosti, jež spojuje nebe a zemi: Nebe – Niterná mysl, „a“ – vnitřní mysl, čili spojení se zemí. „Země“ zde znamená vnějšího člověka či vnější vědomou, dennodenní mysl, z níž lidští tvorové na planetě Zemi odvozují vše ve svém žití. Více o těchto myslích viz další kapitolu.

 

Verš 2: „Země neměla formu a byla prázdná; a temnota byla na tváři propasti. A duch Boží se vznášel nad tváří vod.“

 

„Země neměla formu“ znamená, že lidská bytost neměla před proměnou nic z pravdy. Ve své vnější mysli neměla žádné vhodné poznání či chápání. „Pustá“ znamená, že v její vnější mysli nebylo nic dobrého nebo pozitivního. Výsledkem této situace, jež je nedostatkem jakékoli pravdy a dobra, je „temnota“. Ta znamenala bláhovost, hloupost a nevědomost lidí o všech věcech, které se jich týkají, o jejich pravé esenci a substanci, ohledně Boha, stvoření a víry v Boha. Takže se týká všeho duchovního a nebeského a v nejzazším smyslu všeho, co se vztahuje k otázce, „kým skutečně jste a proč jste zde“ a k dalším závažným otázkám.

 

„Tvář propasti“ znamená všechny vnější, zevní, neužitečné činnosti negativních lidí z pozice vědomé vnější mysli před jejich proměnou. Pouze tyto vnější, zevní a neužitečné činnosti jsou lidmi považovány za život. Z tohoto pojímání vznikají všechny druhy nesprávných závěrů a systému pověr o tom, kým vskutku jste, proč jste zde, co je to život a stvoření, co je to Bůh, a o všech dalších důležitých otázkách.

 

„Duchem Božím“ se míní milosrdenství Pána Ježíše Krista, které se „vznáší“ či pohybuje nad takovými věcmi, jež jsou uschovány, skryty či uloženy u každého v jeho Niterné mysli. Tato část mysli u každého se v Bibli Svaté nazývá „zbytky“ či „pozůstakty“. Zachovávají náležité poznání toho, co se skutečně stalo s lidským životem na planetě Zemi, jak život vznikl, jak stvoření nastalo, proběhlo a stalo se. Tato znalost je skryta a nemůže vyjít na světlo, pokud se ve všem spoléháme na vnější vědomou mysl a vše odvozujeme z ní a z jejích mýtů, iluzí a zvráceností vycházejících z takzvané pozice vzhůru nohama. Prvním krokem při objevování vchodu do naší Niterné mysli je náhrada těchto mýtů, iluzí, perverzí – a pozice vzhůru nohama – náležitou a vhodnou znalostí toho, co je skutečně dobré, skutečně pravdivé, a tudíž skutečně reálné. Toto pravé poznání je uloženo v našich Niterných myslích a nazývá se „tváří vod“.

 

Verš 3: „I řekl Bůh“ znamená, že Pán Ježíš Kristus nás ve Svém milosrdenství vede z nitra, z naší Niterné mysli, kde je Pán vždy přítomen. Božským řízením jsme přivedeni k poznání, uvědomění a uznání faktu, že mnohé věci, které považujeme za pravdivé, skutečné a dobré, ve skutečnosti pravdivé, dobré a skutečné nejsou. Počínáme chápat, že jsou falešné, zlé a neskutečné. Tento význam je zjeven slovy: „Budiž světlo“. Ve chvíli, kdy je „světlo“, si uvědomíme, že jedině Pán Ježíš Kristus je skutečným světlem, pravou realitou, a že je Sám a ze Sebe dobrem a pravdou. Také to znamená, že si poprvé uvědomujeme, že mnohé věci našeho života, které považujeme za dobré, fakticky dobré nejsou. Namísto toho se odvozují či vyvěrají z naší sebelásky či sobectví a z naší lásky k zevním, vnějším, chvilkovým a pomíjivým věcem tohoto světa, což je nakonec sebezničujícím a ničivým vzhledem k ostatním. Nemohou být proto nijak dobrými a prospěšnými. Takže vidíme, že mnohé věci, které považujeme za pravé, nejsou fakticky pravé, protože podporují, ospravedlňují, omlouvají a zdůvodňují naše nesprávné lásky, náš egoismus a naše nesprávné systémy víry. Také nás vedou k tomu, abychom lpěli a byli závislí na vnějších, přechodných, dočasných, nereálných, iluzorních a neužitečných věcech, které vládnou našimi pozemskými životy. Jakmile máme toto vědomí, „je v nás světlo“. Toto světlo umožní, aby dozrál druhý krok.

 

Verš 4: „A Bůh viděl, že světlo bylo dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

„A Bůh viděl, že světlo bylo dobré“ se vztahuje k našemu uvědomění a uznání faktu, že v naší zevní, vnější vědomé mysli se nenachází žádné dobro a žádná pravda. Ukazuje se, že veškeré dobro a pravda je „uvnitř“, přichází z naší Niterné mysli, od Pána v naší Niterné mysli, obzvláště a pouze od Pána v naší Niterné mysli. Toto uvědomění je dobré, a tudíž odráží fakt, že poprvé jasně vidíme (máme takříkajíc „světlo“), odkud přichází pravé dobro a skutečná pravda. „Toto jasné vidění“ je především „dobrem“, které přijímáme od Nejvyššího, Kdož sídlí v naší pravé Niterné mysli. Toto „jasné vidění“ nyní umožňuje jasné rozlišování mezi tím, co je dobré a pravdivé, to jest od Nejvyššího, a tím, co je zlé a nepravdivé, to jest z naší zevní, vnější vědomé mysli, čili z našeho vlastního sobeckého ega. To je pravý význam slov: „A Bůh oddělil světlo od tmy.“

 

Verš 5: „Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Takže večer a ráno bylo prvním dnem.“

 

Tato slova označují, že cokoli přichází od Boha, Pána Ježíše Krista a naší pravé Niterné mysli, lze srovnávat se dnem a denním světlem. A co přichází z našeho vlastního sobeckého já a jeho vnější, zevní vědomé mysli, lze přirovnat k noci a tmě.

 

„Večerem“ se zde míní vše, co bylo před tím, než jsme si uvědomili všechny tyto předešle popsané záležitosti, neboť to je stav žádného náležitého poznání, chápání, víry či pravdy. V takovém stavu jsou věci temné a matoucí. Jsou zastíněny jako v noci.

 

„Ránem“ se v tomto případě myslí vše, co následuje poté, co si uvědomíme skutečných stav věcí. Takže „ráno“ znamená být ve světle, to jest znát pravdu a mít správné, pravdivé a náležité poznání toho, jaké věci skutečně jsou. To je to, co je pravou vírou. „Večer“ v obecném smyslu označuje všechny věci, které jsou naše vlastní, které jsou v našem vědomí a v naší nejnižší nevědomé mysli a v našem zevním životě. „Ráno“ znamená všechny věci, které jsou Pána Ježíše Krista a z Pána Ježíše Krista, Kdož je Nejvyšším, Jedním Nedělitelným Bohem, a z naší Niterné mysli. Toto uvědomění a uznání je tím, co je označeno „prvním dnem stvoření“. Je to první krok našeho opětovného duchovního probuzení, poznání, naší duchovní restrukturalizace a závěrečné transformace z bytí negativní, zlou a nevědomou lidskou bytostí (ovládanou vnějším zevním typem života plného deformací, falešností a zel i sobectví) do pravých lidských bytostí. Můžeme se pak stát vysoce vyvinutými duchovními bytostmi, které vše odvozují ze stavu nepodmíněné lásky a moudrosti, což znamená z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším.

 

Jak z tohoto ilustrativního příkladu můžete vidět, tyto věci popsané v první kapitole Svaté bible se nijak zvlášť nezabývají fyzickým stvořením planety Země a lidstva v čase a prostoru, ve dnech a v nocích. Namísto toho tato kapitola obsahuje sedm progresivních kroků a stavů proměn:

 

1.      reformaci

2.      regeneraci

3.      osvícení

4.      opětovné probuzení

5.      opětovné poznání

6.      restrukturalizaci

7.      transformaci -

 

- lidské bytosti. Tato lidská bytost je postupně transformována Nejvyšším z „prázdnoty, nicoty a temnoty“ vnější vědomé mysli (která je vybudována z mýtů, iluzí a pseudopoznání) se všemi jejími falešnými, zkreslenými, zlými a negativními ideami do vysoce vyvinuté duchovní bytosti (čili do toho, co Swedenborg nazýval nebeským člověkem).

 

Takto přicházíme ke správnému „obrazu a podobě“ Boha, čili pravému nebi v lidské formě. Tento stav nebes v nás je stavem lásky, moudrosti, dobroty, pravdy a míru. Nazývá se proto sedmým dnem, ve který Bůh spočinul od všeho, co učinil/učinila. „Spočinout“ v tomto spoluoznačení doslovně neznamená fyzicky nic nedělat, jak by doslovný smysl naznačoval. Spíše se to má vykládat jako stav neustálého důkladného, hluboce niterného klidu a uspokojení, který vyvěrá z nepodmíněné lásky a moudrosti.

 

Jestliže by Bůh skutečně fyzicky odpočíval a nedělal nic, veškeré Stvoření by zahynulo. Funkce stvoření je řádně udržována neustálým, nepřerušovaným tvořivým úsilím Nejvyššího. Sedmý den, čili sabat, je stavem osvobozeným od konfliktů a problémů. Dodržovat sabat znamená držet se stranou konfliktů, problémů, stresů, napětí a veškeré ostatní negativity. Doslovně to neznamená, že v jednom zvláštním dni nemusíte nic dělat.

 

Existuje však důležitý duchovní PRINCIP VYVAŽOVÁNÍ našeho dennodenního žití. Tento princip požaduje, abychom věnovali stejnou pozornost odpočinku, humoru, zábavě, hře a relaxaci. To se dělá za účelem udržení dobrého duchovního, duševního a fyzického zdraví. Takto můžeme být v dobré pohodě, abychom splnili naše důležité poslání a poskytli lepší užitek ku všeobecnému prospěchu, společnému blahu a sdílení se všemi.

 

Nyní můžete vidět, jak se celá Svatá Bible má pojímat, vykládat a chápat. (Existuje přesně třicet pět knih Starého a Nového zákona obsahujících tento vnitřní smysl, které se mají takto pojímat. Zbytek neobsahuje tento vnitřní smysl. Aby se poznalo daleko více o této záležitosti v Bibli Svaté, odkazuje se na kapitolu osmnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“. Také je o tom možno seznat v Swedenborgových spisech, obzvláště v jeho „Čtyřech doktrínách“ – Doktríně druhé, týkající se Svatého písma.)

 

Je omylem si myslet, že Nejvyšší stvořil nejprve fyzický Vesmír a jeho obyvatele. Naopak, ve své původní formě byl fyzický Vesmír se svými obyvateli stvořen poslední. (Nejvyšší však tvoření nových věcí nikdy nezastaví, stvoření je tudíž neustálým věčným procesem.)

 

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI

 

Nyní se vraťme ke skutečné historii událostí, které se odehrály na planetě Zemi.

 

 

1.  ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM

 

Původní první lidské bytosti se na planetě Zemi objevily přibližně před 140 miliony roků. Před objevením se lidských bytostí nastal vývoj rostlinných a zvířecích životních forem, aby se umožnil rozvoj fyzických životních forem pro život nejvíce vhodných za podmínek, které byly tehdy pro planetu Zemi specifické. To znamená, že ani duchovně, duševně, emočně, intelektuálně, sexuálně či fyzicky lidské bytosti nevznikly z nižších životních forem a nevyvinuly se do forem vyšších jako výsledek evolučního řetězce. Z tohoto hlediska jsou teorie Darwinova a jeho následovníků úplně nesprávné. Tito padli do léčky, vychytrale NASTRAŽENÉ negativním stavem (jeden z mnoha ovládacích programů sil temna – pozn. zpracovatele).

 

O této pasti budeme za chvíli hovořit. Avšak i tradiční výklady doslovně verze Svaté bible týkající se příběhu Adama a Evy, jsou také zcela nesprávné. To platí obzvláště tehdy, když se lidé vedou k víře, že na počátku stvořil Bůh jednu samotnou lidskou bytost, kterou nazval Adamem, a později, jelikož byl ubohý Adam samotou unuděn k smrti, se Bůh rozhodl dát mu pomocníka, ženu – druhou samotnou lidskou bytost. Takže tu máme dvě jednotlivé osoby, z nichž dle předpokladu povstalo veškeré lidstvo. Co tyto záležitosti skutečně znamenají, krátce probereme v další kapitole.

 

První pravé lidské bytosti byly PŘÍMÝM NADĚLENÍM ŽIVOTA od NEJVYŠŠÍHO a Nejvyšším do fyzické formy Jím/Jí za tímto účelem stvořené. Tato forma byla uzpůsobena dle prototypu, který se tehdy na Zemi ustanovil. Byla to nejvíce vhodná a životaschopná forma za podmínek tehdy existujících. Tato fyzická forma byla do jisté míry vzdáleně podobná tehdy existujícímu opici podobnému tvoru (ale ne opici, jak ji známe dnes). Tato podobnost pak vědce mylně vedla k víře, že lidští tvorové se vyvinuli z opic, ve skutečnosti se ale první lidé na planetě Zemi ani fyzicky nijak nevyvinuli do své současné fyzické podoby ze žádné zvířecí formy.

 

První lidské bytosti, které  se na této planetě objevily, se neobjevily v dimenzi, kterou známe, či které jsme si vědomi. Byla to odlišná Země, existující ve zcela odlišné a nám zcela neznámé dimenzi. Tato dimenze měla – a po všechny časy má – PŘÍMÉ SPOJENÍ s veškerým Stvořením, které sestává z pravého duchovního světa, pravého intermediálního světa a pravého fyzického světa.

 

První původní lidské bytosti byly jen velmi málo podobné tomu, jak nyní vypadáme a fungujeme. Neměly vůbec hlasivky. Komunikace mezi prvotními jedinci byla přímá, na úrovni jejich Niterné mysli, bez potřeby mluvit slyšitelná slova. Místo toho komunikovali ideami, čistým myšlením, pojmy a obrazy. Zevně vzato, žili v tichém světě. Také rostlinný a zvířecí život té doby se nijak nepodobal dnes známému rostlinnému a zvířecímu životu. Na Zemi tehdy existovaly jen pozitivní, krásné a mírumilovné formy života.

 

Fyzický vzhled prvních lidí byl zcela odlišný od našeho. Byli to obři ohromných rozměrů. Ze svých těl nevyměšovali moč a výkaly či jakékoli odpady, jak to činíme my. Cokoli zkonzumovali ve formě potravy a nápojů, bylo stoprocentně využito – proměněno v čistou fyzickou energii, aniž to zanechalo jakoukoli stopu po dopadu. Jestliže došlo k nadužívání něčeho ve formě potravy či nápoje, v žaludku a jiných oblastech těla se to transformovalo do zásobní energie. Tato energie vyzařovala obvykle z osoby jako jasné světlo nejrůznějších barev, které bylo obvykle doprovázeno krásnou sršící vůní.

 

Od samého počátku byli první lidé stvořeni Nejvyšším do plně vyvinutých forem, jako plně znalí dospělí lidé. Tehdy se nerodily nevědomé děti. Noví lidé se objevovali, jak bylo třeba, když a kde bylo potřeba, z přímého nadělení a tvůrčího úsilí nejvyššího. Neexistovalo žádné fyzické rození dětí.

 

Sexuální styk se nevyžadoval kvůli rozmnožování, ale udržoval se výhradně kvůli potěšení, vzájemnému sdílení a výměně všeho, co každý s opačnými sexuálními rysy měl a pociťoval. V každém případě byl sexuální styk obzvláště využíván jako prostředek k získání většího poznání nejvyššího, jiných a sebe sama s jediným účelem na mysli: Pro vzájemný prospěch, všeobecné blaho, sdílení a užitek pro všechny. Tehdy neexistovaly žádné negativní, nízké, sobecké, vlastnické, žárlivé, zlé či jiné protivné myšlenky, pocity či touhy. Tehdy pro ně nebyla znalost ani praxe negativního stavu ani zahájitelná, ani myslitelná. První lidé byli stvořeni Nejvyšším v plnosti duchovního, duševního a fyzického i vědeckého poznání, které jim bylo doposud k dispozici z celého Stvoření. Tito prvotní lidé vlastnili veškeré znalosti a všechnu moudrost všech vesmírů a veškerého člověčenstva ve Stvoření Nejvyššího. Neexistovala žádná neznalost či žádné nevědomé procesy, stavy a kondice nebo nevědomá mysl. Vše v lidské mysli bylo VĚDOMÉ, ZŘEJMÉ A JASNÉ. Žádné nemoci, potíže, infekce či jakékoli jiné nepříjemné, negativní a smrtelné stavy či podmínky tehdy neexistovaly. Délka pozemského života prvních lidí byla přibližně 5 000 let. Když někdo splnil účel svého bytí na této planetě, prostě zanechal své fyzické tělo a odešel do duchovního světa, aby pokračoval ve svém věčném životě duchovního růstu a pokroku. Neexistovala žádná smrt, jak ji známe ze současnosti.

 

Na planetě Zemi bylo původně asi 4 miliony lidí současně naděleno životem. O těchto prvních čtyřech milionech lidí se souhrnně zmiňuje Svatá bible jako o „Adamovi“. Jejich stav a podmínky jsou popsány v biblických symbolických pojmech jako Adamův život v zahradě Eden, dříve než byla stvořena Eva z jeho žebra.

 

Toto původní a ryzí rozpoložení člověčenstva trvalo asi 20 000 let.

 

 

2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA

 

Po tomto období začala druhá fáze historie lidstva na planetě Zemi, období, které trvalo asi 100 milionů let. Tak dlouho to trvalo druhé řadě lidí, než došli do bodu, kdy započal takzvaný „PÁD ČLOVĚKA“. Trvalo to asi 30 milionů roků pozemského času, než se samotný pád plně uskutečnil. Nebylo to tedy záležitostí jednoho dne či noci, jak by se to jevilo z doslovného smyslu Svaté bible, i když mnozí lidé věří, že to trvalo jen jeden den a noc.

 

Po té, co první lidé opustili planetu Zemi a usadila se zde druhá generace, tito lidé původně pokračovali ve stejném životním stylu prožívaném prvními lidmi. Vědci té doby ovládali vnější uspořádání tohoto světa. Byli zaneprázdněni studiem zákonů a souvztažnosti fyzického světa z hlediska smyslových, fyzických a tělesných orgánů. Přírodní pozice, jež jim byla přidělena ke studiu hmotného světa a fyzického těla, byla pozicí vnější, pozicí pozorování. Vědci tyto funkce popsali za účelem sjednocení a harmonizace přírodních zákonů se zákony a ustanoveními duchovními, niternými. Vědci té dávné společnosti ovládali udržování neustálé jednoty všeho materiálního a fyzického s duchem, duší, myslí a s duchovním světem, i jeho zákony a ustanoveními a odvozování všeho z materiálního a fyzického světa z nich. Tito dřívější vědci zajistili, aby neexistoval žádný výskyt nesouladu, disharmonie či oddělenosti stavů a procesů hmotného světa a lidského fyzického těla vzhledem k duchovnímu světu, duchovní Niterné mysli a Bohu.

 

Při povaze své práce museli tito vědci pozorovat a popisovat vše z vnějšku, to jest ze stanoviska hmotného světa a fungování fyzického těla. Byli tedy ve své práci omezeni nástroji, které totiž měli: Lidskými smyslovými orgány. To je známo jako bezpečná metoda pozorování, pokud se má na mysli fakt, že smyslové orgány jsou omezené, a že navíc vznikají z duchovních idejí za účelem přizpůsobení živoucího ducha ve fyzickém těle a ve fyzickém Vesmíru. TRAGEDIE začíná jen tehdy, když někdo rozhodne, že fyzické orgány jsou NEZÁVISLÉ na jakýchkoli duchovních zákonech, a že MAJÍ SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT, NESPOJENÝ či NEZÁVISLÝ vzhledem ke komukoli nebo čemukoli jinému.

 

Vědecká zvídavost lidské mysli je příslovečná. Uvažme, že druhá řada lidí na Zemi měla NEPŘEDSTAVITELNÉ ZNALOSTI a VĚDU (O JAKÉ ANI NESNÍME). Jejich vědci měli NESROVNATELNĚ VĚTŠÍ TOUHU zkoumat a experimentovat. Jejich ZVÍDAVOST byla O MNOHO VĚTŠÍ A ŠIRŠÍ, než je u našich vědců současných. Dnešní vědci si NEMOHOU ANI V NEJBUJNĚJŠÍCH SNECH A PŘEDSTAVÁCH UVĚDOMIT, co měli tito vědci a stav jejich vědy tehdy k dispozici.

 

Proto u nich v jednom časovém bodě jejich historie vyvstala při pozorování a studiu zákonů hmoty a smyslových orgánů následující životně závažná, kritická a důležitá otázka:

 

 

CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT

 

TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY,

 

ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY,

 

DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL  ?

 

JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,

 

NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY

 

NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI  ?

 

 

(Položit přírodu na první místo, pojímat ji jako původce všeho a považovat duchovnost za konečný produkt nezávislého vývoje přírody znamená obrátit vše vzhůru nohama a mít plně zdeformovanou duchovnost.) Jak se dá s takovouto vědecky důmyslnou a důležitou otázkou experimentovat ? Jak víte, je samozřejmé, že jakmile se tato důležitá a závažná otázka položí, musí se zodpovědět. Taková je povaha Stvoření. Ať je na jakékoli úrovni stvoření – bez ohledu na to, jak nízká či vnější tato úroveň je – učiněn jakýkoli dotaz, MUSÍ být zodpovězen prostředky a způsoby, které jsou pro tuto úroveň specifické. A jelikož tato otázka byla položena z vnějšího stupně fyzického světa, kterýžto stupeň byl tehdy přidělen planetě Zemi, musela být zodpovězena v rámci tohoto světa, to jest na planetě Zemi, nástroji, způsoby a prostředky, které pro tuto planetu byly specifické. Těmito nástroji, prostředky a způsoby byly konkrétní, viditelné, zkušenostní, smyslové, pocitové, demonstrativní a ilustrativní příklady. Na této úrovni nemohly být jiné způsoby odpovědi na tuto otázku, aby mohla být srozumitelná a přijatelná. (Při svých obrovských vědeckých a schopnostních možnostech tito druzí lidé stejně nedokázali odpovědět na tuto závažnou otázku, neboť pokud by znali odpověď, URČITĚ BY SE NEPOUŠTĚLI DO TAK PŘÍŠERNÉHO EXPERIMENTUTAM LEŽELA JEJICH OMEZENÍ - pozn. zpracovatele.)

 

NejvyššíStvořitel ve svém rozpoložení mimo čas a prostor PŘEDVÍDAL, že se taková otázka položí. Proto vymyslel Velký plán odpovědi na tuto otázku, která by ji zodpověděla nejvíce možným přijatelným, účinným, dostatečným a poučným způsobem. Planetu Zemi proto Nejvyšší stvořil s tímto zvláštním účelem v mysli. Planeta Země se měla stát půdou, na níž se měla tato otázka nejen položit, ale MĚLA NA NÍ BÝT EXPLICITNĚ A ZKUŠENOSTNĚ ZODPOVĚZENA K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI VEŠKERÉHO STVOŘENÍ. Nejvyšší také PŘEDVÍDAL, že jistí lidé budou ochotni se DOBROVOLNĚ podílet na tomto POKUSU. Tito lidé budou nejen dobrovolníky, ale budou také OCHOTNI VYMAZAT SVOU PAMĚŤ, aby si tak dokonce ani nepamatovali, že se stali za tímto účelem dobrovolníky. Tito lidé tedy také SOUHLASILI s tím, že si NEBUDOU TOTO VŠE PAMATOVAT, pokud BUDOU na planetě Zemi, či pokud NEBUDE lidstvu dáno toto NOVÉ ZJEVENÍ. (Takže ti čtenáři, kteří čtou tyto řádky, v podstatě končí s tímto pokusem – pozn. zpracovatele.)

 

Jakmile vědci této společnosti položili tuto OTÁZKU, postoupili k EXPERIMENTOVÁNÍ, aby obdrželi vhodné odpovědi. (Jak si vzpomínáte, otázkou bylo: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLIT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI BŮH – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY SE DUCHOVNOST ODVOZOVALA POUZE Z PŘÍRODY  NAMÍSTO ODVOZOVÁNÍ PŘÍRODY Z DUCHOVNOSTI ? )

 

Prvním krokem, který se při odpovědi na tuto otázku měl podniknout, byl začátek přivádění lidí na tento svět prostředky ne duchovními, ale VĚDECKÝMI a takzvaně PŘÍRODNÍMI. Jak si pamatujete, do této doby lidé přicházeli do tohoto světa PŘÍMÝM NADĚLENÍM Nejvyššího a od Nejvyššího. Nejvyšší zformoval vhodné fyzické tělo složené z elementů planety Země. Do tohoto těla uložil ducha, který pocházel z Jeho/Jejího Absolutního ducha. Po vstupu do tohoto svého fyzického těla duch toto tělo oživí, aby se tak mohlo stát živým. Tělo může být na živu jen z přítomnosti ducha v něm, jako je duch naživu kvůli faktu, že pochází z Absolutně živoucího ducha Nejvyššího. Takto byli stvořeni všichni lidé po celém Stvoření Nejvyššího. Toto je jediný náležitý, správný, normální, přirozený a zdravý způsob a postup pro stvoření a zrození jakéhokoli druhu lidí. Nazývá se způsobem DUCHOVNÍM. Jakákoli jiná cesta je porušením tohoto VĚČNÉHO postupu. Neustále se stává pozicí VZHŮRU NOHAMA, která nevede k ničemu jinému, než k POTÍŽÍM a k BÍDĚ, jak živě ukazují dějiny současně existujícího lidstva na planetě Zemi.

 

Kdyby lidé po příchodu na tuto Zemi byli s to pokračovat náležitou duchovní cestou, nebyla by ŽÁDNÁ MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST zodpovědět tuto důležitou, kritickou a životně závažnou otázku zformulovanou výše. Je tomu tak proto, že cokoli je odvozeno z duchovních prostředků, je vždy duchovní bez ohledu na zevní formu, kterou přijme. Takže aby se tato otázka náležitě zodpověděla, bylo nutné nutně PŘERUŠIT příchod lidí na tento svět duchovními prostředky.

 

Jak ale provést tento složitý úkol ?  Musíte si pamatovat, že tito vědci měli k dispozici OHROMNÉ poznatky GENETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, znalosti ZÁKONŮ SOUVZTAŽNOSTI a poznání VŠECH DUCHOVNÍCH, MYSTICKÝCH, FYZICKÝCH A JAKÝCHKOLI JINÝCH UZPŮSOBENÍ, která obsahovala TAJEMSTVÍ TVORBY ŽIVOTA. Vědouce, že lidský duch (který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího) je přítomen v každé jednotlivé živé buňce a ve všech genech lidského těla (z kteréžto pozice tento duch oživuje své tělo, udržujíce je naživu), rozhodli se tehdejší vědci experimentovat s lidskými mužskými a ženskými buňkami. Speciálním procesem dvojklonování zkombinovali jednu mužskou a jednu ženskou buňku. Tímto procesem a jinými tajemnými postupy, které nyní nemůžete znát, utvořili živou lidskou bytost, která POPRVÉ NEBYLA přímým nadělením Nejvyššího a od Nejvyššího, ale jen nadělením NEPŘÍMÝM. Toto nepřímé nadělení vychází z faktu, že každá živá buňka lidského těla obsahuje „svého ducha“, který pochází z Absolutního ducha Nejvyššího a v němž je tedy Nejvyšší věčně přítomen, aby dával život Svému stvoření.

 

Takže lidská bytost byla utvořena čistě fyzickými, vědeckými prostředky namísto prostředků duchovních. V procesu tohoto experimentování vědci užili pouze čistě duchovní materiál, který byl původně stvořen Nejvyšším. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože jinak bychom došli ke zkreslenému a nesprávnému závěru, že lidé mohou utvořit věci sami ze sebe a sebou. Lidé nemohou nic utvořit sami ze sebe a sebou. Jediným způsobem, jak mohou něco vůbec stvořit, je z materiálu stvořeného původně Nejvyšším. Nejvyšší dovoluje, aby se tak stalo kvůli DŮLEŽITÉMU ÚČELU POZNÁNÍ ODPOVĚDI na tuto výše položenou KRITICKOU, ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU A DŮLEŽITOU OTÁZKU. Jelikož je Nejvyšší přítomen v KAŽDÉ BUŇCE (v DUCHU této buňky), zaručuje to, že je u každého zachována SVOBODA VOLBY. Proto každý, kdo se účastní tohoto experimentu, a každý, kdo je při něm vytvořen, se ho zúčastní a byl v něm vytvořen z VLASTNÍ SVOBODNÉ VOLBY. Taková je přirozenost Nejvyššího, Jediného, kdož tvoří pouze „ve“ svobodě a nezávislosti a „kvůli“ svobodě a nezávislosti. Téma svobody volby budeme probírat v následujících kapitolách.

 

Zaznamenaný rozdíl mezi lidmi, kteří byli stvořeni přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, a těmi, kdo vstoupili do bytí v tomto světě prostředky fyzického a genetického procesu biklonování, je ten, že lidé, kteří přišli prostřednictvím biklonování, POSTRÁDALI DŮLEŽITOU DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PŘÍMÉHO NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM. Tu tedy máme POČÁTEK „PÁDU“, ČILI DUCHOVNÍHO ÚPADKU. Pravý význam pádu, čili duchovního úpadku spočívá ve faktu, že TÍMTO PROCESEM ZAHÁJILO LIDSTVO NA ZEMI NEBEZPEČNÝ TREND, KTERÝ VŠE OBRÁTIL VZHŮRU NOHAMA. Tento proces je symbolicky popsán v Bibli svaté, v knize Geneze, kapitole druhé, verších osmnáct až dvacet pět. Bůh tvořící Adamovi ženu z jeho žebra znamená vytvoření člověka smyslovými, fyzickými a přírodními prostředky, protože lidské nejspodnější žebro souvztaží s VNĚJŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM a VĚDECKOU METODOLOGIÍ a REPREZENTUJE JE. To, že to byl Bůh, kdo uspal Adama a provedl tento chirurgický zákrok, znamená, že Bůh dovolil, aby se tak stalo kvůli POUČENÍ a kvůli tomu, že byl za tím účelem použit Jeho materiál.

 

Tento akt také znamená, že Bůh je vždy přítomen v jakékoli živé buňce lidského těla a bezpochyby v lidském duchu a udržování ho naživu. Je to místo, kde lidský duch přebývá za účelem oživování tohoto těla a udržování ho naživu. Cokoli je naživu, musí v sobě obsahovat jistý stupeň přítomnosti Nejvyššího, protože jedině Nejvyšší je skutečně věčně naživu, jsa/jsouc naživu v Sobě a Sebou. Vše ostatní je naživu jedině z Něho/Ní.

 

Toto je jedním důvodem, proč se v Bibli říká, že Bůh stvořil Evu z Adamova žebra. Znamená to Boží dovolení lidem, aby tak činili. Vyjmutí Adamova žebra také znamená, že lidé budou od NYNĚJŠKA tvořeni na této planetě NE přímým nadělením Nejvyššího, ale raději fyzickými prostředky. To, že Adam byl uvržen do hlubokého spánku, znamená, že vědci té doby ZTRATILI svou DUCHOVNÍ PERSPEKTIVU. Scházelo jim UVĚDOMĚNÍ OHROMNÉHO NEBEZPEČÍ, do kterého uvrhli VEŠKEROU BUDOUCNOST LIDSTVA na planetě Zemi.

 

 

3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

V jednom okamžiku historie tohoto lidstva opustili všichni lidé stvoření původně přímým nadělením Nejvyššího planetu Zemi. Do bytí vstoupila nová generace lidí. Tito lidé byli uvedeni do tohoto světa cele prostřednictvím speciálního typu biklonování. V procesu rozvoje této nové generace se stávali její členové MÉNĚ a MÉNĚ duchovními; to byl NEVYHNUTELNÝ následek, neboť postrádali závažnou zkušenost přímého nadělení Nejvyšším. Namísto toho se tito lidé stávali stále více smyslovými, tělesnými a materialistickými, postupně se obracejícími stále více zevně k přírodě, pryč od své Niterné mysli a od Nejvyššího ve své Niterné mysli. Nedostatek zkušenosti přímého nadělení života od Nejvyššího postupně zahájil PROCES NEZNALOSTI A NEVĚDOMÝCH PROCESŮ, což nakonec vedlo k ustanovení NEGATIVNÍHO STAVU. Nemáte-li takovou zkušenost, pak ji ani neznáte, ani si ji vědomě neuvědomujete. Takto dosáhly neznalost a nevědomé procesy své plodnosti. Takto bylo UMOŽNĚNO negativnímu stavu, aby se AKTIVOVAL a ZÍSKAL VLÁDU, jak je to nyní viditelné na planetě Zemi.

 

Nebezpečí této situace bylo v tom, že tito lidé postupně ZTRÁCELI ZÁJEM o Boha, o duchovnost a duchovní hodnoty. Zároveň stále vlastnili OHROMNÉ POZNATKY, dokonce VÍCE jich, protože v průběhu milionů let od prvního objevení se lidí na této planetě byly nashromážděny další poznatky. Naneštěstí je ZAČALI VYUŽÍVAT ZA NEDUCHOVNÍMI ÚČELY.

 

 

4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jak v tomto zvláštním procesu biklonování generace následovala za generací, do jsoucna a bytí vstoupila generace nová, která VYVINULA NENÁVIST KE VŠEMU DUCHOVNÍMI A KE VŠEMU, CO PŘICHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO. Tato nenávist byla zkombinována se závistí a divokou chtivou touhou zničit vše duchovní, vyhnat Boha – nejvyššího ze Stvoření a ovládnout Stvoření se záměrem učinit ze sebe bohy a bezkonkurenční vládce všeho, co existuje.

 

Aby to udělali, potřebovali DŮKAZ, že nikdo nepotřebuje Nejvyššího k ničemu, a že Nejvyšší není Stvořitelem, ale že ŽIVOT SPÍŠE VZNIKL Z PŘÍRODY A HMOTY bez jakékoli Božské přítomnosti či snahy, neboť prvotní hmota vždy věčně existovala bez konce a začátku.

 

Jak byste postupovali při důkazu, že lidské bytosti nejsou stvořeny duchovními prostředky od Nejvyššího, ale jsou jen přirozeným procesem evoluce od mrtvých elementů hmoty k jednoduchým buňkám améb a později se stávají nižšími živočichy, postupně se vyvíjejícími do lidských tvorů ?  Jinými slovy: Jak byste dokázali, že z ničeho pochází něco ?  Čili, že život vzniká z neživé hmoty. Dokázat to znamená dokázat, že není žádný Bůh – Stvořitel nebo duchovní princip. Znamená to, že lidé ve své představivosti stvořili Boha ke své podobě a svému obrazu, a že tito lidé vytvářejí všechny druhy duchovních zákonů, aby dosáhli svého. Tím, že toto prokážete, můžete nyní skutečně NASTOLIT POZICI VZHŮRU NOHAMA, kterou prohlásíte za pozici správnou.

 

Uvedená generace, která se snažila dosáhnout této věci, experimentovala s mnohými možnostmi, než vynalezla velkolepý plán. Její vědci pak VYNALEZLI UMNÝ A VYCHYTRALÝ VĚDECKÝ PODVOD, kterým zajistili veškeré důkazy mimo jakýkoli stín pochybností, takže budoucí vědci NEBUDOU mít na vybranou než uvěřit, že to, co vidí svým vědeckým pohledem, je vědeckým faktem.

 

Tato generace i to, co vykonala, a co se dělo pak, to vše je popsáno v Bibli Svaté v kapitole třetí knihy Geneze pádem Adama a Evy.

 

Když vědci této generace pozorovali zvířecí život, povšimli si způsobu, jakým se odehrávalo rozmnožování vysoce vyvinutých savců. Rozmnožování se dělo otěhotněním samice samcem prostřednictvím kopulace a proniknutím penisu do samičí vagíny a uložením samčího semene do ní. Zvířecí plod se vyvinul v mateřském lůně a po svém narození byl ve svém přežití bezmocně závislý na rodičích.

 

Takže první ideou, která vědce napadla, bylo, že by je proto, aby učinili lidi závislými na zevnějšnostech, čili na zevních přírodních zákonech, museli přebudovat tak, aby se chovali přesně jako zvířata. Tento postup by pak vědcům dovolil fabrikovat typ lidí, kteří by měli sklon pohlížet vně, zevně, do přírody a na přírodní zákony, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli, na Nejvyššího a na Jeho/Její duchovní zákony. Vědci navíc neměli rádi proces biklonování, protože stále obsahoval příliš mnoho duchovnosti. (Tímto postupem se duchovnost příliš nesnižuje, ale zachovává – poznámka zpracovatele.) Dvojklonování nemohlo produkovat požadovaný rozsah neznalosti a nevědomých procesů. S nevědomostí a nevědomými procesy chtěli vědci nastolit vládu a panování negativního stavu. Negativní stav je stavem pohlížení vně, zevně k přírodě, namísto pohlížení dovnitř, do Niterné mysli a k Nejvyššímu. V okamžiku, kdy tato dřívější generace vymyslela tento plán a rozhodla se pokračovat v jeho realizaci, nastalo ohromné zpustošení. To vytvořilo vír v duchovním, intermediálním a fyzickém vesmíru a osnově času a prostoru. Tato katastrofická událost je vyvrhla z dimenze pravého Stvoření, ve které doposud byli. V biblických pojmech byli VYHNÁNI ze zahrady Eden, což znamená z pravého Stvoření.

 

Když byla tato dřívější generace vyhozena, spadla ze skutečné planety Země do takzvané zóny vymístění, do dimenze, která existovala souběžně s pravým Stvořením. Opakuje se, že tato dřívější generace vypadla ze skutečné planety Země do její zóny vymístění, neboli do antivesmíru, kde jim bylo umožněno pokračovat ve svých experimentech. Naneštěstí byli s to vzít se sebou všechny znalosti, které měli. K tomu si také přinesli vzorky všech existujících živočichů a rostlin z jejich původní planety Země. (Na podrobnosti o zóně vymístění bych vás rád odkázal na „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a také na kapitolu čtrnáct knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Do tohoto bodu byla zóna vymístění NEOBYDLENA. Takže majíc všechny poznatky, prostředky a souvztažnosti zachované a k dispozici, mohla dřívější generace svobodně pokročit vpřed ve svých plánech. Jak se právě uvedlo výše, přinesli si všechny zvířecí buňky, vzorky a geny ze skutečné planety Země. Pak se tedy rozhodli využít tyto geny, aby zfabrikovali pseudočlověka, který by byl od nich zcela odlišný a nepodobná všemu doposud stvořenému přímým nadělením od Nejvyššího a Nejvyšším. Tu se vědci rozhodli využít zvířecí geny při produkci nových tvorů, které nazvali „člověkem“. Potřebovali ZVÍŘECÍ NEZNALOST a NEDOSTATEK VĚDOMÉHO SEBEUVĚDOMĚNÍ. To by jim dovolilo tohoto člověka – tvora ÚPLNĚ ŘÍDIT. OVLÁDÁNÍ by bylo nastoleno prostřednictvím vnějších prostředků a prostřednictvím závislosti tohoto pseudočlověka na zevních činitelích, na přírodních zákonech a na vnější mysli spíše, než na faktorech niterných, na duchovních zákonech, na Niterné mysli a na Nejvyšším, jak je tomu u člověka duchovního. Přesto tito vědci také potřebovali zachovat jistý stupeň podobnosti původním lidem, aby tito nově zfabrikovaní lidé byli s to se naučit tomu, čemu je tito vědci chtěli naučit. Proto po několika milionech roků experimentování vědci USPĚLI při FABRIKACI PSEUDOČLOVĚKA, který obsahoval 95 % genů a výbavy ZVÍŘECÍHO života. Následkem toho ZŮSTALO jen 5 % genů a výbavy z PRAVÝCH LIDÍ. Těchto 5 %  však bylo dostatečných k tomu, aby se v těchto nově zfabrikovaných lidech udržela schopnost vytvořit si POJEM SEBE SAMÉHO, ROZUMOVOST A VYŠŠÍ FORMY POZNÁVÁNÍ.

 

V procesu manipulace prostřednictvím genetické výbavy při fabrikaci pseudočlověka tehdy žijící vědci potlačili nebo geneticky odstranili veškeré poznání čehokoli duchovního; jakékoli potřeby vcházet do nitra; jakékoli poznání Niterné mysli a duchovnosti a Nejvyššího. Kromě toho byly potlačeny mnohé další věci, kterým se těšili původní lidé. Učinili pseudolidi zcela závislými na vnějších, zevních přírodních zákonech a jejich vědomé mysli. Tento čin zablokoval jakýkoli vědomý přístup k 5 % pravých lidských a Božských kvalit, které vědci potřebovali zachovat, aby dosáhli svého cíle.

 

Protože všechny tyto jevy zfabrikovali vědátoři té doby, jsou tudíž zváni „PSEUDOTVŮRCI“.

 

Aby dále prokázali, že se tito nově zfabrikovaní lidští tvorové vyvinuli ze zvířat, a ne z přímého nadělení Nejvyšším a Nejvyššího, zfabrikovali pseudotvůrci taktéž karikaturu tohoto nově vytvořeného člověka, kterou nazvali OPICÍ. Tuto opici umístili do blízkosti nově zfabrikovaných lidí, aby tak budoucí vědci měli jen málo na výběr než usoudit, že LIDSKÉ BYTOSTI SE VYVINULY Z OPIC. Tento druh závěru je snadné učinit kvůli faktu, že fyzická těla nově zfabrikovaných lidí, opic a jiných tvorů – savců byla funkčně téměř totožná, aniž by mezi nimi byly nějaké přílišné rozdíly. Nejvíce manipulací bylo provedeno na lidských ženách, umožňujících ženě počít dítě ve své děloze a porodit mládě přesně stejným způsobem, jako to dělají zvířata – savci. Takže fyzické narození lidského dítěte je zvířecí proces, zfabrikovaný pseudotvůrci, aby se z lidského života odstranilo cokoli duchovního a Božského. Současní vědci samozřejmě plně naletěli tomuto ohromnému vědeckému podvodu zfabrikovanému pseudotvůrci (nezapomeňte, že v současnosti probíhá ovládání i vědců, jak individuálně, tak zavedenými ovládacími programy – pozn. zpracovatele). Tento podvod přivádí moderní vědce k závěru, že život vznikl z přírody a hmoty, a ne z Nejvyššího a duchovních principů (jedním z těchto ovládacích programů je i kniha p. Pacnera „Hledáme kosmické civilizace“ ze 70. Let, kde prezentuje aktivity některých vědců i v oblasti vzniku života – z hmoty, po přečtení knihy mi mnoho věcí vnitřně nesedělo – pozn. zpracovatele).

 

Napadlo vás někdy, proč by BůhStvořitel nařizoval dítkám izraelským dodržovat jisté rituály ohledně sexuálního styku a rození dětí včetně tohoto druhu zvířecích prostředků ?  Přečtěte si kapitolu dvanáct Knihy Leviticus (třetí knihy Mojžíšovy) v Bibli Svaté. Po narození dítěte po způsobu zvířat či po každém menstruačním období bylo ženě nařízeno přistoupit před kněze, aby posvětil zápalnou oběť a oběť za hřích kvůli jejímu usmíření. Následkem toho jí byly její hříchy zrození dítěte a menstruace odpuštěny. Žena se musela očišťovat třicet dnů po narození mužského potomka. Narodilo-li se jí dívčí pokolení, musela se matka očišťovat šedesát dní.

 

Proč tomu tak bylo ?  Jestliže Bůh byl pravým a přímým původcem současně existujících lidí na této planetě a způsobu, jakým se rodí děti, proč by se něco tak Božského, jako je narození dítěte, považovalo za hřích ? Nebo proč by muž, který měl výron svého semene – je-li to tak přirozený, normální a řádný proces – musel umýt celé své tělo a byl nečistý až do večera ? (Levicitus, kapitola patnáctá, verš šestnáct a na jiných místech v Bibli.)

 

Pravý důvod, proč jsou tyto rituály Nejvyšším nařízeny, byl ten, aby se do naší pozornosti dostal fakt, že současné lidské tvory na planetě Zemi a způsob, jakým se rodí děti na tento svět a jakým se muž a žena milují navzájem, původně nevytvořil/nevytvořila Nejvyšší. Namísto toho jsou lidé dnešních dnů konečným produktem a výsledkem genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných manipulací pseudotvůrců. Toto jim bylo dovoleno učinit, aby se na živých příkladech ilustrovala odpověď na předtím uvedenou, životně závažnou, kritickou a důležitou otázku. Navíc důvod, proč se žena musela očišťovat dvojnásobně, když se jí narodil dívčí potomek, byl ten, že nejvíce změn, pozměnění a genetických manipulací bylo učiněno na ženách. Dále pak proto, že sexuální styk nebyl původně zamýšlen kvůli rozmnožování; v procesu tohoto sexuálního styku nedocházelo k žádnému výronu semene, a tudíž v procesu milování nebyly přítomny žádné vnější fyzické způsoby a prostředky. Toto je jedním z důvodů, proč při tomto novém uspořádání (zfabrikovaném pseudotvůrci) souvztaží výron semene s těmito hříšnými vnějšími způsoby a prostředky života, který lidem nepřináší nic jiného, než potíže.

 

Jak tedy z této současné situace můžete vidět, současně existující lidští tvorové na planetě Zemi nejsou pravými, původními a ryzími lidmi, stvořenými Nejvyšším. Jsme výsledkem vychytralého a umně vytvořeného plánu a genetických, magických, souvztažnostních a jiných tajemných typů manipulací pseudotvůrců. Jak se uvedlo výše, tito tak učinili za účelem zničení všeho duchovního a Božského v nás. Taktéž to učinili za účelem aktivace a panování negativního stavu – v protikladu a v odlišnosti od čehokoli pozitivního a dobrého, co přichází od Nejvyššího.

 

 

5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

 

Jakmile tohoto pseudotvůrci dosáhli, vstoupil negativní stav do plného života. Následně byl uveden do plné dominance po celé zóně vymístění a v přírodní formě této planety Země (v této zvláštní dimenzi, ve které žijeme).

 

Dalším důležitým krokem, na který se pseudotvůrci nutně podjali, byla likvidace jakýchkoli stop jejich existence v přírodním stupni planety Země a její zóny vymístění. Byla provedena tak, aby se k nim a k jejich vědeckému podvodu nemohla vést žádná spojnice či spojení. Jejich ohromná znalost univerzálních zákonů a jejich duchovních souvztažností jim umožnila CESTOVAT ZPĚT V ČASE dokonce před období, než fyzická Země vstoupila do jsoucna a bytí. Pseudotvůrci se takto usadili v zóně vymístění duchovního světa. Nastolili a vyvinuli zde zcela odlišný styl a způsob života. Tento životní styl byl opakem všeho pozitivního, Božského a dobrého. Byl a je ovládán zcela všemi typy zla, nepravd, deformací a zkažeností původních stavů a procesů Stvoření. Tato zla a tyto nepravdy atd. jsou jimi NEUSTÁLE NOVĚ VYTVÁŘENY. Stav a rozpoložení, které ustanovili na této rovině, souběžné s duchovním světem, místem či stavem, se nazývá PEKLEM (PEKLY). S ním souběžný svět dobra a pravdy či pozitivního stavu se nazývá NEBEM (NEBESY). Takže negativní stav je svou povahou PRAVÝM PEKLEM, zatímco pozitivní stav je ve své povaze PRAVÝM NEBEM.

 

Jakmile se pseudotvůrci pevně usadili ve svých peklech, zfabrikovali zde všechny druhy tvorů, démonů, satanů, ďáblů a podobných monstrózních kreatur. Zahájili taktéž lítou duchovní válku proti veškerému Stvoření Nejvyššího za účelem převzetí a ustanovení své BEZKONKURENČNÍ VLÁDY A PANSTVÍ nad veškerým Stvořením.

 

ZALOŽENÍM PEKEL pseudotvůrci SKONČILY PŮVODNÍ DĚJINY PRAVÉHO LIDSTVA na planetě Zemi. Od té chvíle začala NOVÁ ÉRA PSEUDOLIDSTVA (s pseudolidmi) s dějinami neustálých krveprolití, neustálé nenávisti a všech druhů negativity.

 

procesu cestování pseudotvůrců zpět v čase, tím procesem samotným, smazali jakékoli stopy toho, že kdy BYLI na Zemi. (Kamufláž je nejpropracovanější oblastí Sil temna – pozn. zpracovatele.) Udělat to bylo pro ně nutné, aby zabránili budoucím vědcům objevit jakýkoli možný NÁZNAK toho, co se SKUTEČNĚ stalo. Jestliže by takový náznak či důkaz byl někdy nalezen, lidé by si pak mohli uvědomit skutečný stav věcí a ZAJISTÉ BY NĚCO PROTI NĚMU UDĚLALI. To bylo to poslední, co by si pseudotvůrci kdy přáli, aby se stalo (tady si může čtenář udělat vlastní test toho, jak dalece je ovladatelný Silami temna, jakmile bude ŠÍŘIT TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE, co se týče mne, situace je jasná – to je odpověď těm pseudokontaktérům, kteří mě dosud pomlouvali, a upozornění na jejich vlastní polohu za účelem pomoci jim. Tyto texty můžete opět považovat za vhodné „lakmusové papírky“ pro určení momentálního vibračního stavu (stavu ovladatelnosti) jakékoli lidské bytosti – pozn. zpracovatele).

 

Máte-li zájem poznat více o těchto událostech, radí se vám obeznámit se s knihami tohoto autora: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“ a „Realita, mýty a iluze“. Všechny se zabývají těmito záležitostmi daleko hlouběji a do větších podrobností.

 

Pseudostvoření současně existujících lidí na této planetě se událo před 4 miliony let. Začátek takzvaného „pádu“ nastal přibližně před 30 miliony roků. V procesu cestování zpět v čase pseudotvůrci způsobili ohromná kataklyzmata a katastrofy a zmatky v osnově fyzického Vesmíru. Ty mají v současnosti stále dozvuky. Následkem těchto pozdvižení se původně jeden pozemský kontinent rozštěpil na několik kontinentů. Též se odehrály i mnohé jiné věci této katastrofické povahy, popsané v Bibli jako „potopa“.

 

Vědci považují tyto a podobné události za přírodní katastrofy. Jak ale můžete vidět, byly pečlivě naplánovány pseudotvůrci, kteří měli plné znalosti toho, jak vytvořit tyto zničující události. Učinili je za tím účelem, aby měli ÚPLNĚ pod kontrolou všechny BUDOUCÍ UDÁLOSTI, které by nastaly na planetě Zemi. Takto získali vládu nad lidmi, které umístili pohromadě s opicemi a jinými zvířaty.

 

Jako souvztažnosti a reprezentace těchto negativních, zlých a odporných myšlenek, pocitů a vjemů, vykazovaných pseudotvůrci, zfabrikovali v peklech rozmanité souvztažnosti, které byly uvědoměle promítnuty do dimenze naší planety. Tyto protivné afekce se zde obvykle jeví v konkrétní formě všech druhů negativních, jedovatých a nebezpečných rostlin a zvířat, ryb, ptáků, hmyzu, bakterií, virů, lidských nemocí, nepořádků, válek, strádání, nehod, incidentů, perverzí až donekonečna . . .  Takže, jak se výše stručně uvádí, všechny protivné, zlé, negativní a špatné a ošklivé věci, které na této planetě a ve svém životě jako lidští tvorové zažíváme, jsou NÁSLEDKEM DÍLA PSEUDOTVŮRCŮ. Z toho můžete vidět, že všechny negativní věci a negativní stav nemají nikdy původ z Nejvyššího a nebyly Jím/Jí nikdy stvořeny, jak tomu mnozí lidé věří.

 

Musíte si ovšem uvědomit, že pseudotvůrci vytvořili mnoho jiných věcí, událostí a dění. Ty nakonec vedly k aktivaci negativního stavu, fabrikaci pseudolidí a obydlení zóny vymístění. Sloužily taktéž ustavení pekel v duchovním světě a jejich spojení se vším negativním, co neustále probíhá v našem pozemském životě. Ne všechny tyto věci jsou naší vědomé mysli či našemu řádnému chápání dostupné. To, co bylo o této situaci doposud zjeveno Nejvyšším, je prozatím DOSTATEČNÉ k tomu, abychom si UVĚDOMILI SKUTEČNÝ STAV VĚCÍ. Toto uvědomění vás může vést, pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, k revoluční změně pozitivního charakteru ve vašem životě, myšlení, cítění a chování. To vám umožní se osvobodit z pasti, kterou nám tak dovedně a vychytrale nastražili aktivátoři negativního stavu.

 

Vaší otázkou může ovšem dosti dobře být: „Jak jsem se do toho zmatku dostal ?  A proč já ?“  Vaše důležitá otázka si zasluhuje důležitou odpověď. Tato odpověď vám bude dána v následujících kapitolách.

 

Pro lepší pochopení toho, co bylo doposud řečeno, shrňme to do následujících bodů:

 

 

I.  DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU.

 

Odpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje.

 

Božská prozřetelnost Nejvyššího však zařídila, aby všechny tyto události tak, jak se skutečně odehrály, byly zaznamenány v knihách Svaté bible, byť v maskované podobě (jazykem parabol, reprezentací a souvztažností). Slovo souvztažnost znamená, že každé slovo zevního lidského jazyka, slovo, které používáme pro své vyjadřování a komunikování, obsahuje mnohonásobné významy. Jeden význam je doslovný, znamenající přesně jen to, co pod ním rozumíme. Za doslovným významem ale existují další hluboké významy, které odrážejí jiné stavy záležitostí. Tyto nejsou snadno zjevené v doslovném smyslu. Bylo mi Nejvyšším řečeno, že každé slovo v bibli má přinejmenším deset odlišných významů či úrovní významů. O těchto máme malou, či vůbec žádnou představu. (Text je zakódován v 10 významech proto, aby se ve vhodných časových úsecích mohl odhalovat DUCHOVNÍ OBSAH podle vůle Stvořitele, a nikoli pseudotvůrců. Kódování zabezpečuje to, že pseudotvůrci tento text nemohou účelově zprznit, překroutit, a doslovný výklad je prázdný – pozn. zpracovatele)

 

Dobrým příkladem tohoto zákona či slova „souvztažnost“ je souvztažnost sama. Co pod tímto slovem rozumíte ?  Například to, že píšete někomu o něčem dopis. Dá se tedy říci, že s touto osobou korespondujete. Tato korespondence vás jaksi spojuje s touto osobou. Toto slovo ale také znamená, že se nacházíte v jisté blízkosti s touto osobou, a že tato osoba je někde jinde, a že pro vás něco znamená.

 

Slovo „souvztažnost“ také znamená mít vztah z jedné pozice ke druhé. Takový vztah spojuje tyto dvě odlišné pozice tak, že jsou si vědomy jedna druhé. Jiným významem slova „souvztažnost“ je, Aby se něco symbolizovalo, či něco reprezentovalo. Uvažujme pro příklad slovo „SVĚTLO“. doslovný význam „světla“ je denní světlo, které můžete jasně vidět svýma fyzickýma očima. To také ale znamená být osvícen, to jest znát pravdu. Takže můžeme říci, že světlo souvztaží s pravdou a pravda souvztaží s moudrostí, protože moudrost sestává z řádného poznání pravdy. To vám dává světlo a jasné vidění, či pochopení toho, co se má dělat a jak to dělat správně, náležitě a úspěšně. Toto jsou tedy souvztažnosti. Takto Nejvyšší skrývá v Bibli Svaté všechny události popsané v této kapitole.

 

Tradiční náboženství – s výjimkou následovníků Swedenborga – ovšem o takovém významu Bible nevědí, ani ho nepřijímají, a jestliže o něm vědí, pak tyto souvztažnosti nebo jejich užitečnost odmítají. Tímto odmítáním ztrácejí přístup k pravdě a reálnému poznání toho, co se skutečně stalo, jak se to stalo a proč se to skutečně stalo tak, jak se to stalo.

 

Důvodem, proč Nejvyšší nadiktoval Svatou Bibli prostřednictvím vybraných lidí, bylo to, aby se udržel jistý stupeň vnějšího spojení každého v zóně vymístění, to jest v negativním stavu, s každým ve stavu pozitivním. Tento akt zajistil prostředky pro konečný návrat každého do původního stavu věcí, to jest zpět k Nejvyššímu. Jiným důvodem, proč byla Bible Svatá napsána v těchto souvztažnostech, bylo to, aby se její význam přizpůsobil všem okruhům a dimenzím Stvoření, které jsou na odlišných úrovních a stupních chápání pravdy  a jejího dobra a dobra a jeho pravdy. Bylo taktéž učiněno za účelem, aby se lidem na Zemi zabránilo znesvěcení svatosti svatého pravého poznání, obsaženého v Bibli svaté. Toto znesvěcení by způsobilo věčné zničení lidstva bez jakékoli možnosti spásy (příchodu zpět domů). Jedině když je čas zralý, budou tato fakta nejvyšším zjevena. Současná doba je zjevně zralá, a tudíž tajemství o tom, co se skutečně událo, je nyní zjeveno tomu, kdo je ochoten naslouchat a podle tohoto zjevení v pozitivním smyslu jednat.

 

 

II.  NEJSTE  TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE.

 

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste.

 

Nejste ani tím, co se evolučně vyvinulo ze zvířecího života a hmoty, jak by vědci rádi věřili. Nejste ani přímým stvořením Stvořitele, Nejvyššího, jak by ráda věřila tradiční náboženství. Ve své současné formě a kondici jste produktem miliony roků trvajících genetických a některých dalších tajemných manipulací pseudotvůrců, kteří se podjali dokázat, že lidský život nemusí pocházet z nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Materiál, který byl pseudotvůrci použit k zfabrikování takzvaného moderního člověka, a tedy vaší současné formy, byl však stvořen Nejvyšším. Tento materiál byl pseudotvůrci následně nesprávně použit a zneužit pro zlý účel a záměr. Pseudotvůrci byli osmým lidstvem v pořadí lidí, kteří se na planetě Zemi objevili procesem biklonování. Nastalo to přibližně před 80 miliony roků podle pozemského relativního času.

 

 

III.  JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY.

 

Aby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: CO BY SE STALO, JESTLIŽE BY SE VZNIK ŽIVOTA MOHL VYSVĚTLOVAT TAKZVANÝMI FYZIKÁLNÍMI ZÁKONY A PŘÍRODNÍMI HMOTNÝMI PROCESY, ANIŽ BY SE DO TOHO JAKKOLI ZAHRNOVALY JAKÉKOLI DUCHOVNÍ ZÁKONY, DUCHOVNÍ SVĚT ČI NEJVYŠŠÍ – STVOŘITEL ?  JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI,  NEBO KDYBY BYLO MOŽNÉ ODVODIT DUCHOVNÍ PRINCIPY Z HMOTY A PŘÍRODY, NAMÍSTO NAZÍRÁNÍ NA HMOTU A PŘÍRODU, JAKO NA PRODUKT A NÁSLEDEK DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ A PRINCIPŮ ?

 

Aby se tyto otázky zodpověděly jazykem konkrétního zobrazení a projevení ve prospěch všech po celém Stvoření Nejvyššího, Ten/Ta dovolil/dovolila experiment, který by vedl k podmínkám, ve kterých by se výsledky, následky a důsledky tohoto experimentu plně aktualizovaly a realizovaly. Takto má být odpověď na tuto otázku dána živým příkladem. Tento ŽIVÝ PŘÍKLAD ODRÁŽEJÍ DĚJINY MODERNÍHO LIDSTVA NA TÉTO PLANETĚ.

 

K tomuto účelu byla určena planeta. Byli vyhledáni dobrovolníci, nejenom takoví, kteří by byli ochotni tento pokus provádět a účastnit se ho, ale i takoví, kteří by byli ochotni souhlasit s nutností odstranění veškeré paměti ze svého vědomého uvědomění, že se kdy dobrovolně rozhodli pro tento experiment. Jinak by tento pokus neměl jakoukoli hodnotu a užitečnost a nezískala by se správná odpověď na otázku, která by mohla být dána. Tak by nemohlo dojít k žádnému správnému a náležitému poučení.

 

Touto planetou byla planeta Země a KAŽDÝ, kdo na této planetě kdy byl, v současnosti je či kdy bude, je zde výhradně jen DOBROVOLNĚ (čili nikoli za trest, jak se mi někteří pseudokontaktéři snažili namluvit – pozn. zpracovatele). Jste tedy na této planetě ze své svobodné vůle a volby za jistým účelem. My všichni zde jsme kvůli velmi důležitému DUCHOVNÍMU DŮVODU, což obsahuje i volbu nepamatovat si nic o této volbě.

 

 

IV.  PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Při procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. Spíše byl výsledkem popření toho, že život a lidské bytosti stvořil Nejvyšší ze Sebe a ze svých duchovních principů. Následky a důsledky tohoto popírání jsou živě ZOBRAZENY DĚJINAMI LIDSTVA na planetě Zemi během posledních asi tak 4 milionů let.

 

 

V.  VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA.

 

Výsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli.

 

Nejste tedy ve svém poznání omezeni jen o všem a o sobě, ale z vnějšího světa jste krmeni falešnými a zkreslenými poznatky, informacemi, které většina z vás považuje za pravdivé poznání. Přijetím této situace se v tomto světě a ve vás (ve vaší vědomé mysli) ustavuje pevné rozpoložení, ve kterém je vše vzhůru nohama. O této pozici si my všichni nesprávně myslíme, že je správně postavená a vhodná.

 

 

VI.  TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NE-ŽIVOT.

 

Při shora popsaném experimentování byla vytvořena NESPRÁVNÁ idea, která byla přijata většinou z nás, že lidský život na planetě Zemi ve své současné formě je pravým životem a cokoli se zde stane, je normálním, zdravým a přirozeným stavem událostí. Jsme také vedeni k víře, že tak tomu má být, a že se s touto situací NEMÁ NIC DĚLAT.

 

Pravou realitou ohledně tohoto všeho je však to, že co považujeme za pravý život, je životem FALEŠNÝM, PSEUDOŽIVOTEM, ŽIVOTEM MRTVÝM. Je to NE-ŽIVOT a všivá, ubohá IMITACE, PADĚLANÝ ŽIVOT, který v sobě a ze sebe nemá nic dobrého ani pravdivého. Není v něm ničeho z pravého života.

 

 

VII.  VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ.

 

Plný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. KAŽDÝ ve Stvoření, včetně nás všech, kdo jsme přímými účastníky tohoto pseudoživota negativního stavu, se ze všeho, co se odehrává ve všech oblastech, kde negativní stav panuje, NEUSTÁLE POUČUJE. To zahrnuje planetu Zemi (dimenzi Země, ve které žijeme). Vše této povahy SLOUŽÍ VELMI DŮLEŽITÉMU DUCHOVNÍMU ÚČELU, který je pro nás velmi obtížně pochopitelný. Důvod pro toto nepochopení spočívá ve faktu, že jsme dobrovolně souhlasili s tím, že tomuto účelu nebudeme PLNĚ ROZUMĚT. Tato situace bude trvat, až to bude pro každého z nás jednotlivě DOST, čili do jisté doby určené Nejvyšším, kdy se užitečnost jsoucna a bytí tohoto negativního stavu VYČERPÁ a není ho již potřeba za žádným účelem.

 

 

VIII.  TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ.

 

Je důležité si uvědomit, že 95 % toho, co jsme, či z čeho sestáváme, je VNUCENÝ, UMĚLE VYVOLANÝ STAV. Jsme výsledkem genetické manipulace, mocných popudů animálních sklonů obsažených v těchto genech, které byly pseudotvůrci vzaty z tehdy existujících zvířat, a užity pro jejich experimenty. To bylo provedeno za účelem toho, aby se lidé učinili jakoby zvířecími tvory, pseudolidmi, kteří by byli ovládáni zvířecími pocity, surovými emocemi, obavami, agresivitou, násilím, závislostí, vnějškovostí, a kteří by byli v totální nevědomosti ohledně všech záležitostí života a duchovnosti.

 

Z tohoto faktu plyne zřejmý závěr, že to, co považujeme za lidské, NENÍ dokonce ani ZDALEKA lidské. Takže z našeho vědomého prožívání NEMÁME žádné pravé poznání toho, jaké je to být PRAVÝM člověkem. Pravá lidská část v nás (zbývajících 5 %) byla pečlivě uzavřena, abychom k ní NEMĚLI ŽÁDNÝ VĚDOMÝ PŘÍSTUP. To bylo uděláno za zřejmým účelem zabránit nám v objevení skutečné pravdy o nás samotných, našem životě a o životě obecně; ale obzvláště nejvíce o pravé přirozenosti Nejvyššího včetně povahy negativního stavu.

 

Z vůle Nejvyššího se však tato situace NOVÝM ZJEVENÍM o těchto záležitostech MĚNÍ. Je vám tudíž dána PŘÍLEŽITOST a NÁSTROJE, abyste se dostali do styku s těmito 5 % uvnitř vás, které jsou ve vás SKUTEČNĚ LIDSKÉ, a postupně eliminovali ve svém životě vše, co není skutečně vaše. Tato kniha slouží TOMUTO DŮLEŽITÉMU ÚČELU.“

 

 

Kliknutím ZVĚTŠÍTE obrázek

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

 

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)