SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU
TŘETÍ  FATIMSKÉ  TAJEMSTVÍ

733. Třetí Fatimské tajemství. Sdělení matky Marie celému světu.

Při třetím zjevení matky Marie ve Fatimě 13.7.1917 byla předána Lucii tři poselství, která měla být sdělena celému lidstvu.

Přehled událostí:

1917
13. května prožila desetiletá Lucia dos Santos, její devítiletý bratranec Francesco Marto a jeho sedmiletá sestra Jacinta ve Fatimě v provincii Estramadura v Portugalsku zjevení matky Marie. Při třetím zjevení obdržela Lucia již zmíněná tři tajemství, která měla dát dále, až k tomu bude vyzvána matkou Marií. Při šestém zjevení došlo ke známému “Slunečnímu zázraku”, který viděly tisíce přítomných poutníků, ale i obyvatelé v celém okolí.

1942
Lucie odchází do kláštera, Francesco a Jacinta umírají. Lucie dostává pokyn předat písemně předaná tajemství veřejnosti. Třetí tajemství má být předáno přímo papežovi. Ten je má, podle přání matky Marie, otevřít až v roce 1960 a předat je lidstvu. Prozatím je uchovává zapečetěné arcibiskup z Leiry.

1957
Zapečetěný dopis s Třetím tajemstvím je předán Svatému oficiu v Římě. Papež Pius XII. Jej předává neotevřený svému nástupci papežovi Janu XXIII.

1962
Třetí tajemství je přeloženo do angličtiny a ruštiny a v říjnu v době kubánské krize pomáhá zabránit vypuknutí třetí světové války. Vatikánští diplomaté zaslali text Třetího tajemství do Washingtonu, Moskvy, Londýna a tehdejšímu generálnímu sekretáři OSN U-Thantovi. 26. prosince rozhoduje papež, že Třetí tajemství nebude lidstvu předáno.

1963
Třetí tajemství hraje důležitou úlohu při uzavření smlouvy o omezení atomového zbrojení mezi USA, Velkou Británií a tehdejším SSSR.
15. října uveřejnil německý novinář Luis Emrich v časopise “Nová Evropa” ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči.

1978
V “L Observatore della Domenica” vychází článek preláta Corrada Balducci “Profetia e Realta” s textem Třetího tajemství v italštině. “Propaganda Mariana di Maria Stella” v Římě rozesílá na požádání tento italský text. Všechny doposud uveřejněné texty byly upraveným zněním předaného originálu.

1988
Matka Maria varuje v mediálním sdělení opět lidstvo a vyžaduje znovu důrazně zveřejnění doposud oficiálními církevními kruhy zadržovaného Třetího tajemství, které znovu opakuje v plném znění:

Tento text je 65 % původního celého sdělení přijatého Lucií do Santos v roce 1917, a sice Třetího tajemství. Byl přijat v roce 1988 znovu mediálně jiným člověkem, který přijal tu část původního sdělení z roku 1917, která se přímo týká nejbližšího období. 35 % chybějícího textu (přijatého v roce 1917) se týká vzdálenější budoucnosti (o návratu Božího království na Zemi).

“Dítě, vyvolila jsem tě, abych ti sdělila poselství, které patří všem lidem. Jdi a zveřejni má slova, ať je slyší celý svět ! neboj se, budu stále s tebou ! Budeš sice mnohými napadána, ale čím hlubší je tvoje víra, tím méně pocítíš jejich útoky.

To, co ti teď říkám, patří všem lidem, aby poznali, co je v budoucnosti očekává. Lidstvo jde vstříc velkým trestům. Nepřijdou dnes nebo zítra, ale před koncem 20. století. Lidstvo se nevyvíjí tak, jak to Tvůrce od něho očekával. Jeho zákony i dary podupávají se vzpupností a pýchou. Nikde na Zemi není pořádek. Všude, i v nejvyšších vládních a církevních kruzích, má sídlo Satan, jehož cílem je strhnout lidstvo pod svou moc.

Satan ovlivní a zmate mozky vědců, kteří vynaleznou zbraně, schopné v několika minutách zničit miliony životů, více jak poloviny lidstva. Nezastaví se ani před nejmocnějšími na Zemi, které přijměje k tomu, aby dali příkaz vyrábět velké množství zbraní, které mohou zničit v okamžiku veškerý život na Zemi. Běda všem vládnoucím na této Zemi, běda všem církevním hodnostářům, kteří se nepostaví proti satanskému řádění a neukáží lidstvu cestu k obratu ! Pak nechám dopadnout trestající paže mého pozemského syna, Ježíše Krista.

Běda všem mocným této Země, běda těm, kteří se nesnaží zachovat pořádek. Pak budu prosit Boha, aby vynesl rozsudek nad lidstvem, který bude mnohem hroznější než byla potopa světa.

Všude na Zemi vládne Satan. Mezi církevními hodnostáři dojde ke vzájemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V  Římě dojde k velikým změnám. Co je shnilé, odpadne, to, co odpadá, nebude zadrženo, protože učení církve je zatemněno. Všechno lidstvo a celá Země projdou nesmírnými útrapami. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká teplota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.

Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou milióny a milióny lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již zemřeli. Celá Země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.

Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. Satan ovládne celý svět.

Ti, kteří přežijí, budou volat k Bohu o pomoc, a On je vyslyší. Přijde nový život, takový, jaký byl předtím, než člověk a svět propadli ďáblu.

Volám všechny následovníky mého pozemského syna, Ježíše Krista ! Hledejte jeho blízkost, obraťte se k němu, on je záruka, že přežijete v duchu tuto dobu.

Čas všech časů přichází stále blíž a konec konce je na dosah. Běda, běda všem mocným tohoto světa, běda všem představitelům církví, jestliže neobrátí svoje kroky k nápravě. Běda, zůstane-li vše tak jako nyní ! Pak bude vše ještě mnohem horší než to, co vám teď říkám.

Jdi, mé dítě, jdi a předej moje slova těm, kteří mají moc má slova předat lidstvu. Jsem a budu stále s tebou.

Pamatuj si dobře co ti říkám a postarej se, aby to bylo zveřejněno pro celý svět.”

Čtenář si může srovnat toto poselství s POSELSTVÍM LIDSTVU – BORUPSKÁ DUCHOVNÍ ŠKOLA.

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu